0

Hoạch định chính sách quyết định can thiệp để đưa mức giá trở về giá trị ban đầu, thì họ sẽ cần sử dụng chính sách tài khóa và tiền tệ để điều tiết tổng cầu

24 4 0
  • Hoạch định chính sách quyết định can thiệp để đưa mức giá trở về giá trị ban đầu, thì họ sẽ cần sử dụng chính sách tài khóa và tiền tệ để điều tiết tổng cầu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 09:39

chọn mô hình kinh tế vĩ mô phù hợp để phân tích các tác động của các yếu tố sau đây trong nền kinh tế nhỏ, mở cửa đến giá cả, lạm phát, tiêu dùng, đầu tư, lãi suất, chi tiêu chính phủ, xuất khẩu, nhập khẩu, cán cân thương mại, tỷ giá hối đoái, cán cân thương mại, thất nghiệp, GDP, tốc độ tăng trưởng kinh tế, cung tiền, cầu tiền; hoạch định chính sách quyết định can thiệp để đưa mức giá trở về giá trị ban đầu, thì họ sẽ cần sử dụng chính sách tài khóa và tiền tệ để điều tiết tổng cầu BÀI THẢO LUẬN Đề bài: Câu Hãy lựa chọn mô hình kinh tế vĩ mô phù hợp để phân tích các tác động của các yếu tố sau nền kinh tế nhỏ, mở cửa đến giá cả, lạm phát, tiêu dùng, đầu tư, lãi suất, chi tiêu chính phủ, xuất khẩu, nhập khẩu, cán cân thương mại, tỷ giá hối đoái, cán cân thương mại, thất nghiệp, GDP, tốc độ tăng trưởng kinh tế, cung tiền, cầu tiền a) Chính phủ tăng thuế b) Khi hạn ngạch nhập khẩu được dỡ bỏ c) Khi cung tiền giảm x́ng d) Chính phủ giảm th́ nhập khẩu e) Có sự suy giảm niềm tin của người tiêu dùng về tương lai làm cho họ chi tiêu ít tiết kiệm nhiều f) Khi Thái Lan đưa thị trường một loại sản phẩm mỳ ăn liền rất hợp thị hiếu của người Việt Nam (thích mỳ ăn liền Thái Lan mỳ ăn liền sản xuất nước) g) Khi việc sử dụng rộng rãi máy rút tiền tự động làm giảm nhu cầu về tiền h) Ngân hàng trung ương tăng tỷ lệ dữ trữ bắt buộc i) Chi tiêu của chính phủ tăng lên Anh/chị có ngụ ý gì cho chính sách kinh tế của Việt Nam? Câu Giả sử nền kinh tế Việt Nam ban đầu ở trạng thái cân tại mức sản lượng tiềm Trong năm 2014, giá nhập khẩu các nguyên liệu chủ yếu (dầu, thép, phân bón, nhựa,…) tăng mạnh thị trường thế giới Nếu các nhà hoạch định chính sách quyết định can thiệp để đưa mức giá trở về giá trị ban đầu, thì họ cần sử dụng chính sách tài khóa tiền tệ để điều tiết tổng cầu thế nào? Hãy cho biết ưu điểm nhược điểm của giải pháp Đới phó với cú sớc này, giải pháp mà chính phủ Việt Nam có thể sử dụng để góp phần kiềm chế lạm phát, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Bài làm Câu Hãy lựa chọn mô hình kinh tế vĩ mô phù hợp để phân tích các tác động của các yếu tố sau nền kinh tế nhỏ, mở cửa đến giá cả, lạm phát, tiêu dùng, đầu tư, lãi suất, chi tiêu chính phủ, xuất khẩu, nhập khẩu, cán cân thương mại, tỷ giá hối đoái, thất nghiệp, GDP, tốc độ tăng trưởng kinh tế, cung tiền, cầu tiền a) Chính phủ tăng thuế b) Khi hạn ngạch nhập khẩu được dỡ bỏ c) Khi cung tiền giảm xuống d) Chính phủ giảm thuế nhập khẩu e) Có sự suy giảm niềm tin của người tiêu dùng về tương lai làm cho họ chi tiêu ít tiết kiệm nhiều f) Khi Thái Lan đưa thị trường một loại sản phẩm mỳ ăn liền rất hợp thị hiếu của người Việt Nam (thích mỳ ăn liền Thái Lan mỳ ăn liền sản xuất nước) g) Khi việc sử dụng rộng rãi máy rút tiền tự động làm giảm nhu cầu về tiền h) Ngân hàng trung ương tăng tỷ lệ dữ trữ bắt buộc i) Chi tiêu của chính phủ tăng lên Anh/chị có ngụ ý gì cho chính sách kinh tế của Việt Nam? Để dễ hiểu làm ngắn gọn, nhóm giới hạn đề nghiên cứu tác động yếu tố kinh tế nhỏ, mở cửa vốn lưu động hoàn hảo A Điều kiện tỉ giá thả nồi a) Chính phủ tăng thuế => Chính sách tài khóa  Tỷ giá thả Hình 1.1.a.1 Trong mô hình Mundell – Fleming, chính phủ tăng thuế làm dịch chuyển đường IS* sang trái IS1* => IS2* Nếu tỷ giá hới đoái hồn tồn thả tự do, thì đường LM* không bị ảnh hưởng (tức ở vị trí cũ) Như thể hiện qua hình 1.1.a.1, tỷ giá hối đoái giảm e1 => e2 (∆e < 0) tổng thu nhập không thay đổi ∆Y = Ở này, qui ước tỷ giá hối đoái danh nghĩa số đơn vị ngoại tệ đổi lấy đơn vị nội tệ kí hiệu e (e = 1/21000 = 0,000076) Ԑ = tỷ giá hối đoái thực tế Chính phủ tăng thuế, nghĩa thực hiện CSTK thắt chặt, làm tăng tiết kiệm nước, luồng vớn dịng cung la thị trường hối đoái khiến tỷ giá thực tế giảm làm cho xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm dẫn đến xuất nhập khẩu ròng tăng, ∆NX > Được thể hiện ở hình 1.1.a.2 sau đây: Hình 1.1.a.2  Tỷ giá hối đoái cố định Hình 1.1.a.3 Khi chính phủ thực hiện chế độ tỷ giá hoái đoái cố định: Khi đường IS* dịch chuyển sang trái, IS1* => IS2* hình 1.1.a.3 thì cung tiền phải giảm để giữ cho tỷ giá hối đoái không đổi Hậu quả đường LM* dịch chuyển sang trái từ LM 1* => LM2* hình vẽ, sản lượng giảm từ Y1 => Y2 tỷ giá hoái đoái cũ Vì xuất khẩu ròng thay đổi tỷ giá hối đoái thay đổi đường xuất khẩu ròng dịch chuyển Do ở cả hai tình huống đều không xảy nên có thể nhận định x́t khẩu rịng khơng thay đổi Tóm lại, nhận định kinh tế nhỏ, mở cửa sách tài có hiệu Nó tác động tới sản lượng chế tỷ giá hối đối cố định, khơng hiệu chế độ tỷ giá hối đoái thả b) Khi hạn ngạch nhập dỡ bỏ => Chính sách thương mại  Tỷ giá hối đối thả Hình 1.1.b.1 Trong mô hình Mundell – Fleming, chế tỷ giá hối đoái thả nổi, việc dỡ bỏ hạn ngạch nhập khẩu làm dịch chuyển đường xuất khẩu ròng sang trái từ NX 1(e) => NX2(e), thể hiện qua hình 1.1.b.1 Như hình vẽ cho thấy ứng với mức tỷ giá hối đoái cho trước (ē) x́t khẩu rịng đều giảm Đó vì người dân có thể mua sắm được nhiều hàng hóa nước ngồi so với có hạn ngạch nhập khẩu Sự dịch chuyển vào phía của đường xuất khẩu ròng làm đường IS* dịch chuyển sang trái, thể hiện ở hình 1.1.a.1 Tỷ giá hối đoái giảm e => e2 (∆e < 0) tổng thu nhập không thay đổi ∆Y = Tỷ giá hối đoái giảm thu nhập không đổi Cán cân thương mại không đổi Chúng ta biết điều vì: NX (e) = Y – C(Y - T) – I(r) – G Do chính sách dỡ bỏ hạn ngạch không ảnh hưởng gì đến Y, C, I hay G, khơng ảnh hưởng gì đến cán cân thương mại  Tỷ giá hối đoái cố định Nếu chỉnh phủ áp dụng chính sách tỷ giá hối đoái cố định, thì sự dịch chuyển của đường IS* tạo áp lực làm giảm tỷ giá hối đoái, ở phần Để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định, ngân hàng trung ương buộc phải mua nội tệ bán ngoại tệ vào lưu thông Làm giảm cung tiền lưu thông khiến cho đường LM* dịch chuyển sang trái từ LM 1* => LM2* được hình 1.1.b.2 đây: Hình 1.1.b.2 Tại trạng thái cân bằng, thu nhập giảm xuống từ Y => Y2 ∆Y < 0, tỷ giá hoái đoái cũ ē ∆e = Khi cán cân thương mại phải giảm Chúng ta biết được điều vì ở phía đã thấy xuất khẩu ròng giảm tại mọi mức tỷ giá hối đoái c) Khi cung tiền giảm xuống => Chính sách tiền tệ thắt chặt  Tỷ giá hối đối thả Hình 1.1.c.1 Trong mơ hình Mundell – Fleming với tỷ giá hối đoái thả nổi, chính sách cắt giảm cung tiền làm giảm số dư tiền thực tế M/P, qua làm cho đường LM* dịch chuyển sang trái, từ LM1* => LM2* biểu thị qua hình 1.1.c.1 Kết quả là, nền kinh tế chuyển sang trạng thái cân với thu nhập thấp tỷ giá hối đoái cao Sự gia tăng tỷ giá hối đoái đồng nội tệ lên giá làm cán cân thương mại xấu  Tỷ giá hối đoái cố định Nếu tỷ giá hối đoái cố định, thì sức ép làm tăng tỷ giá hối đoái buộc ngân hàng trung ương phải bán nội tệ mua ngoại tệ để đẩy tiền vào lưu thông Hoạt động làm cung tiền M tăng lên lưu thông đẩy đường LM* dịch chuyển ngược lại bên phải cho đến đạt được tới LM1* vị trí ban đầu được ở hình 1.1.c.2: Hình 1.1.c.2 Tại trạng thái cân bằng, thu nhập, tỷ giá hối đoái cán cân thương mại khơng thay đổi Do vậy, kết luận kinh tế nhỏ, mở cửa, sách tiền tệ có hiệu quả, tác động tới sản lượng có chế tỷ giá hối đối thả hồn tồn khơng có hiệu chế tỷ giá hối đối cố định d) Khi Chính phủ giảm thuế nhập => Chính sách thương mại  Tỷ giá hối đối thả Trong mơ hình Mundell – Fleming với tỷ giá hối đoái thả thì Chính phủ giảm thuế nhập khẩu thì làm dịch chuyển đường xuất khẩu ròng sang trái từ NX 1(e) => NX2(e), thể hiện qua hình 1.1.d.1 Như hình vẽ cho thấy ứng với mức tỷ giá hới đoái cho trước (ē) x́t khẩu rịng đều giảm Đó vì người dân có thể mua sắm được nhiều hàng hóa nước ngồi so với lãi suất nhập khẩu chưa được giảm Sự dịch chuyển vào phía của đường xuất khẩu ròng làm đường IS* dịch chuyển sang trái, thể hiện ở hình 1.1.a.1 Tỷ giá hối đoái giảm e => e2 (∆e < 0) tổng thu nhập không thay đổi ∆Y = Tỷ giá hối đoái giảm thu nhập không đổi Cán cân thương mại không đổi Chúng ta biết điều vì: NX (e) = Y – C(Y - T) – I(r) – G Hình 1.1.d.1 Do chính sách dỡ bỏ hạn ngạch không ảnh hưởng gì đến Y, C, I hay G, không ảnh hưởng gì đến cán cân thương mại  Tỷ giá hối đoái cố định Nếu chỉnh phủ áp dụng chính sách tỷ giá hối đoái cố định, thì sự dịch chuyển của đường IS* tạo áp lực làm giảm tỷ giá hối đoái, ở phần Để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định, ngân hàng trung ương buộc phải mua nội tệ bán ngoại tệ vào lưu thông Làm giảm cung tiền lưu thông khiến cho đường LM* dịch chuyển sang trái từ LM 1* => LM2* được hình 1.1.d.2 đây: Hình 1.1.d.2 Tại trạng thái cân bằng, thu nhập giảm xuống từ Y => Y2 ∆Y < 0, tỷ giá hoái đoái cũ ē ∆e = Khi cán cân thương mại phải giảm Chúng ta biết được điều vì ở phía đã thấy x́t khẩu rịng giảm tại mọi mức tỷ giá hới đoái e) Có suy giảm niềm tin người tiêu dùng tương lai làm cho họ chi tiêu tiết kiệm nhiều  Tỷ giá hối đoái thả Hình 1.1.e.1 Sự suy giảm niềm tin của người tiêu dùng về tương lai làm cho họ chi tiêu ít hơn, có nghĩa tiêu dùng của các hộ gia đình giảm, làm cho tổng cầu giảm => đường IS* dịch chuyển sang trái từ IS1 => IS2 hình 1.1.e.1 Do tỷ giá hối đoái thả nên cung tiền không bị điều chỉnh (vẫn giữ ngun cũ) đường LM* khơng dịch chuyển Do đường LM* không dịch chuyển nên sản lượng Y không thay đổi ∆Y = Vì vậy sự dịch chyển sang trái của đường IS* làm cho tỷ giá hối đoái giảm xuống Hay sự giảm tiêu dùng của các hộ gia đình làm cầu tiền lãi suất nước giảm xuống thấp lãi śt thế giới Mợt dịng vớn chảy nước để thu được lãi suất cao Trên thị trường ngoại hối, cầu về ngoại tệ tăng làm đồng ngoại tệ lên giá Do vậy, khả cạnh tranh của hàng nội tăng lên, làm tăng xuất khẩu giảm nhập khẩu Kết quả xuất khẩu ròng tăng mức tiêu dùng giảm  Kết quả cuối cùng làm đồng nội tệ giảm giá, tỉ giá hoái đoái giảm, cán cân thương mại được cải thiện sản lượng không thay đổi  Tỷ giá hối đoái cố định Trong trường hợp tỷ giá hới đoái bị cớ định, nên khơng thể giảm đường IS* dịch sang trái Thay vào đó, sản lượng Y giảm Vì tỷ giá hối đoái không thay đổi, nên biết cán cân thương mại không thay đổi Về bản, sự suy giảm của mức chi tiêu mong muốn tạo áp lực làm giảm lãi suất bởi vậy tạo sức ép làm giảm tỷ giá hối đoái Nếu áp dụng chế độ tỷ giá hối đoái cố định, thì ngân hàng trung ương phải mua hết lượng nội tệ mà các nhà đầu tư muốn bán cung ngoại tệ thị trường làm cho lượng cung tiền lưu thông M giảm dẫn đến LM* dịch chuyển sang trái từ LM 1* => LM2* được hình 1.1.e.2 đây: Hình 1.1.e.2 Kết quả là, tỷ giá hoái đoái cũ ē ∆e = cán cân thương mại khơng thay đổi Cho nên, khơng có ́u tớ ngăn ngừa sự giảm sút của tiêu dùng sản lượng giảm xuống từ Y1 => Y2 ∆Y < f) Khi Thái Lan đưa thị trường loại sản phẩm mỳ ăn liền hợp thị hiếu người Việt Nam (thích mỳ ăn liền Thái Lan mỳ ăn liền sản xuất nước)  Tỷ giá hối đoái thả nối Khi người tiêu dùng Việt Nam thích mỳ ăn liền Thái mỳ ăn liền sản xuất nước thì đường xuất khẩu ròng phải dịch chuyển sang trái được biểu diễn hình 1.1.f.1 Điều hàm ý, tại bất kỳ mức tỷ giá hới đoái thì x́t khẩu rịng thấp trước Hình 1.1.f.1 Sự giảm sút của xuất khẩu rịng đến lượt lại làm dịch chủn đường IS* sang trái, IS1* => IS2* được biểu diễn hình 1.1.f.2 Nếu tỷ giá hới đoái hồn tồn thả tự do, thì đường LM* không bị ảnh hưởng (tức ở vị trí cũ) Như thể hiện qua hình 1.1.f.2, tỷ giá hối đoái giảm e1 => e2 đồng tiền nước xuống giá (∆e < 0) tổng thu nhập không thay đổi ∆Y = Hình 1.1.f.2 Cán cân thương mại không thay đổi cho dù có sự giảm sút của tỷ giá hới đoái Chúng ta biết điều vì NX = S – I, cả tiết kiệm đầu tư đều giữ nguyên cũ  Tỷ giá hối đoái cố định Hình 1.1.f.3 Hình 1.1.f.3 minh họa cho trường hợp tỷ giá hối đoái cố định Sự dịch chuyển sang trái của đường IS* tạ sức sức ép làm giảm tỷ giá hối đoái Ngân hàng trung ương mua nội tệ bán ngoại tệ để giữ cho e cố định Hành động làm giảm cung tiền M làm dịch chuyển đường LM* sang trái từ LM1* => LM2* Kết quả sản lượng giảm xuống Y => Y2, tỷ giá hối đoái cố định Cán cân thương mại giảm xuống bởi vì sựu dịch chuyển đường xuất khẩu ròng hàm ý xuất khẩu ròng thấp tại mọi mức đã cho của tỷ giá hối đoái g) Khi việc sử dụng rộng rãi máy rút tiền tự động làm giảm nhu cầu tiền Theo đề bài, việc sử dụng rộng rãi máy rút tiền tự động làm giảm nhu cầu về tiền Được biết trạng thái cân thị trường tiền tệ yêu cầu cung về số dư tiền tệ thực tế M/P phải cung, nghĩa là: M/P = L (r*, Y) (1) Hình 1.1.g.1 Khi giảm sút của cầu tiền hàm ý nếu thu nhập lãi suất không thay đổi, vế phải của phương trình không giảm Do cả M P đều cố định, nên biết vế trái của phương trình không thể điều chỉnh trở lại trạng thái cân Chúng ta biết lãi suất cố định ở mức lãi suất thế giới Do thu nhập – biến nhất có thể điều chỉnh – phải tăng lên làm tăng cầu tiền Kết luận hàm ý đường LM* dịch chuyển sang phải Nhìn vào hình 1.1.g.1 mô tả tình huống tỷ giá hối đoái thả Nhìn vào hình vẽ ta thấy thu nhập tăng lên ∆Y > 0, tỷ giá hối đoái giảm xuống ∆e < (đồng tiền nước xuống giá) cán cân thương mại được cải thiện  Tỷ giá hối đoái cố định Hình 1.1.g.2 mô tả trường hợp tỷ giá hối đoái cố định Nhìn vào hình vẽ thấy đường LM* dịch chuyển sang phải Vẫn trước, điều có xu hướng đẩy lãi śt nước x́ng làm cho đồng tiền xuống giá Tuy nhiên, để giữ cho tỷ giá hối đoái không thay đổi, ngân hàng trung ương phải mua nội tệ bán ngoại tệ Hành động làm giảm cung tiền làm dịch chuyển đường LM* sang trái Đường LM* liên tục dịch chuyển sang trái cho đến về vị trí ban đầu của nền kinh tế trở về trạng thái cân ban đầu Kết quả cuối cùng cả thu nhập, tỷ giá hối đoái cán cân thương mại đều không thay đổi Hình 1.1.g.2 h) Ngân hàng trung ương tăng tỷ lệ dữ trữ bắt buộc => Chính sách tiền tệ  Tỷ giá hối đoái thả Theo ra, ngân hàng trung ương tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, làm cung tiền M lưu thông bị giảm, làm LM* dịch chuyển sang trái Vế trái của (1) P không đổi, vế phải lãi suất cố định ở mức lãi suất thế giới Do để vế của phương trình (1) ở phần g thì có thể điều chỉnh biến nhất Y – phải giảm Y để giảm cầu tiền Hình 1.1.h.1 mô tả tình huống tỷ giá hối đoái thả NHTW tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc Nhìn vào hình vẽ ta thấy thu nhập giảm xuống ∆Y < 0, tỷ giá hối đoái tăng lên ∆e > (đồng tiền nước có giá hơn) làm giảm xuất khẩu tăng nhập khẩu khiến cho cán cân thương mại xấu Hình 1.1.h.1  Tỷ giá hối đối cố định Nếu tỷ giá hới đoái cố định, thì sức ép làm tăng tỷ giá hối đoái buộc ngân hàng trung ương phải bán nội tệ mua ngoại tệ để đẩy tiền vào lưu thông Hoạt động làm cung tiền M tăng lên lưu thông đẩy đường LM* dịch chuyển ngược lại bên phải cho đến đạt được tới LM1* vị trí ban đầu được ở hình 1.1.h.2: Hình 1.1.h.2 Tại trạng thái cân bằng, thu nhập, tỷ giá hối đoái cán cân thương mại không thay đổi i) Chi tiêu phủ tăng lên => Chính sách tài khóa  Tỷ giá hối đối thả Hình 1.1.i.1 Trong mô hình Mundell – Fleming, tăng chi tiêu chính phủ làm dịch chuyển đường IS* sang phải IS 1* => IS2* Nếu tỷ giá hối đoái hồn tồn thả tự do, thì đường LM* khơng bị ảnh hưởng (tức ở vị trí cũ) Như thể hiện qua hình 1.1.i.1, tỷ giá hối đoái tăng e1 => e2 (∆e > 0) tổng thu nhập không thay đổi ∆Y = Khi tỷ giá hối đoái tăng làm giảm xuất khẩu tăng nhập khẩu khiến cho cán cân thương mại xấu  Tỷ giá hối đoái cố định Khi chính phủ thực hiện chế độ tỷ giá hoái đoái cố định: Khi đường IS* dịch chuyển sang phải, IS1* => IS2* hình 1.1.i.2 thì cung tiền phải tăng để giữ cho tỷ giá hối đoái không đổi Hậu quả đường LM* dịch chuyển sang phải từ LM 1* => LM2* hình vẽ, sản lượng tăng từ Y1 => Y2; ∆Y > tỷ giá hoái đoái cũ Vì xuất khẩu ròng thay đổi tỷ giá hối đoái thay đổi đường xuất khẩu ròng dịch chuyển Do ở cả hai tình huống đều không xảy nên có thể nhận định x́t khẩu rịng khơng thay đổi Hình 1.1.i.2 Câu Giả sử nền kinh tế Việt Nam ban đầu ở trạng thái cân tại mức sản lượng tiềm Trong năm 2014, giá nhập khẩu các nguyên liệu chủ yếu (dầu, thép, phân bón, nhựa,…) tăng mạnh thị trường thế giới Nếu các nhà hoạch định chính sách quyết định can thiệp để đưa mức giá trở về giá trị ban đầu, thì họ cần sử dụng chính sách tài khóa tiền tệ để điều tiết tổng cầu thế nào? Hãy cho biết ưu điểm nhược điểm của giải pháp Đới phó với cú sớc này, giải pháp mà chính phủ Việt Nam có thể sử dụng để góp phần kiềm chế lạm phát, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế  Lý thuyết bản: Cú sốc cung xẩy do: - Sự thay đổi giá yếu tố đầu vào - Sự thay đổi nguồn lực kinh tế Các cú sốc: - Làm giảm tổng cung (đường AS dịch sang trái) gọi cú sốc cung bất lợi: làm sản lượng giảm (suy thoái), mức giá tăng (lạm phát) - Làm tăng tổng cung (đường AS dịch sang phải) gọi cú sốc cung có lợi Theo đầu bài, nền kinh tế Việt Nam ban đầu ở trạng thái cân tại mức sản lượng tiềm Trong năm 2014, giá nhập khẩu nguyên vật liệu chủ yếu (dầu, thép, phân bón, nhựa,…) tăng mạnh thị trường thế giới => Xác định cú sốc cung Cú sốc xảy sự thay đổi giá cả các yếu tố đầu vào Khi giá nhập khẩu nguyên vật liệu chủ yếu tăng lên mạnh => làm cho chi phí sản xuất tăng lên => Tổng cung giảm AS↓; Đường AS0 dịch chuyển sang trái tới AS1 AS1 ∩ AD0 ≡ B (Y1, P1); P1 > P0 Y1 < Y*  P↑ Y↓ => cắt giảm sản xuất việc làm => U↑ lạm phát kèm suy thoái ngắn hạn (hình 2.1) Hình 2.1  Trong ngắn hạn: nền kinh tế dịch chuyển từ điểm A => B (Y thấp P cao hơn)  Dài hạn: nền kinh tế dịch chuyển trở lại từ điểm B => A ( Y cũ mức tiềm năng, P cũ)  Chính sách ổn định là: Chính sách tài khóa: Thứ nhất, nếu ḿn triệt tiêu tác động bất lợi của sự dịch chuyển tổng cung ngắn hạn đến sản lượng thì các nhà chính sách phải có biện pháp kích cầu nhằm đưa AD tới vị trí AD1 vừa đủ để trì mức sản lượng ban đầu Kết quả là: Sản lượng trở về mức sản lượng tiềm năng, mức giá tiếp tục tăng lên, trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức tự nhiên, chấp nhận tỷ lệ lạm phát cao (hình 2.2) Hình 2.2 Thứ 2, muốn triệt tiêu tác động bất lợi của cú sốc cung đến mức giá thì họ cần chủ động cắt giảm tổng cầu cách giảm chi tiêu G để đưa tổng cầu về vị trí AD1 vừa đủ để trì mức giá ban đầu Kết quả là: trì được mức giá cũ song sản lượng giảm, chấp nhận tỷ lệ thất nghiệp cao nền kinh tế suy thoái sâu sắc (hình 2.3) Hình 2.3 Chính sách tiền tệ: Ngân hàng trung ương tăng lãi suất thức tế lên làm giảm đầu tư tổng cầu dịch chuyển sang trái giảm chi tiêu G ở Kết quả: Sản lượng giảm, mức giá trở về vị trí ban đầu, thất nghiệp cao (Giống hình 2.3) Vậy, nhà hoạch định sách định can thiệp để đưa mức giá trở ban đầu, họ điều chỉnh thơng qua sách tài khóa sách tiền tệ thắt chặt Ưu điểm: Cả hai chính sách đều đưa được mức già về mức giá ban đầu Nhược điểm: Xong cả hai chính sách đền dẫn đến những kết quả sản lượng giảm tỷ lệ thất nghiệp cao, sự đánh đổi quá lớn cho nền kinh tế, chính vì vậy cần phải nghiên cứu kĩ đưa quyết định thực hiện chính sách cho phù hợp cái được nhiều cái mất  Đối phó với cú sốc này, giải pháp mà phủ Việt Nam sử dụng để góp phần kiềm chế lạm phát, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là: - Sừ dụng sách tiền tệ hơp lý (cung tiền) Sự thay đổi về cung tiền kéo theo sự thay đổi về tỷ giá hối đoái Đây hai yếu tố ảnh hưởng tới tình hình lạm phát, sớ có mới quan hệ chặt chẽ tới tăng trưởng kinh tế, thu nhập của đất nước Sự tăng lên của tỷ giá cung tiền đều làm ảnh hưởng tiêu cực tới lạm phát, hay nói một cách khác kéo theo lạm phát tăng lên Có thể dẫn mợt ví dụ về sai lầm của Việt Nam liên quan đến mức cung tiền Chính sách tỷ giá của Việt Nam thời gian qua cố định (tỷ giá hối đoái neo) Nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, chính sách tiền tệ mở rộng không phải sai lầm hàm ý của mô hình Mundell, vì một nền kinh tế tăng trưởng đòi hỏi cung tiền tăng để hỗ trợ Tuy nhiên, Việt Nam mắc sai lầm mở rộng cung tiền một cách thái quá Trong khoảng thời gian năm rưỡi, tính từ đầu năm 2005 cho đến cuối tháng 6/2007, GDP VN tăng 22% mức cung tiền lên đến 110% Trong cùng giai đoạn này, GDP của Trung Quốc tăng 29% mức cung tiền tăng 50% Chênh lệch giữa tăng GDP tăng cung tiền Thái Lan hầu không đáng kể Chính sách tiền tệ mở rộng quá mức, một mặt, khơng hữu hiệu để làm gia tăng GDP hàm ý của mơ hình Mundell-Fleming; mặt khác, một tác nhân làm gia tăng lạm phát Điều cho thấy một sai lầm chính sách điều hành tiền tệ của VN Có vẻ những hàm ý của mô hình Mundell-Fleming nên được các nhà hoạch định chính sách tìm hiểu kỹ Do đó, với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô kiềm chế lạm phát của chính phủ, chính phủ cần kiểm soát chặt chẽ cung tiền cho nền kinh tế giữ ổn định tỷ giá cả ngắn hạn dài hạn - Thực sách kinh tế phù hợp với chế độ tỷ giả Theo mô hình Mundell – Fleming, nền kinh tế nhỏ, mở cửa với luồng vớn lưu đợng hồn tồn, chính sách tài khóa khơng thể tác đợng vào GDP thực tế Chính sách tài khóa có thể làm xuất hiện hiện tượng tháo lui, làm giảm xuất khẩu ròng, làm tăng tỷ giá hối đoái, làm tăng giá đồng nội tệ Kết quả được thể hiện qua phân tích trường hợp thứ hai ở Bởi vậy muốn đạt được mục tiêu của nền kinh tế, cần lựa chọn chính sách kinh tế vĩ mơ phù hợp đồng thời có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các chính sách với cho phát huy được hiệu quả tối đa - Chính sách tiền tệ thắt chặt Những năm gần đây, tỷ giá được điều chỉnh linh hoạt theo hướng sát với giá trị thực của nó, vai trị của tỷ giá nhằm kiểm soát lạm phát khơng cịn nữa, đồng thời để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam nên tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt hướng vào mục tiêu kiểm soát lạm phát, giảm thiểu những rủi ro thị trường các biện pháp kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng lượng tiền lưu thông, giữ ổn định lãi suất tiến tới giảm mặt lãi suất Từ năm 2012, NHNN đã nỗ lực công tác tập trung vào việc thực hiện các chính sách tiền tệ hướng tới mục tiêu kiềm chế lạm phát, tái cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho khu vực sản xuất, hỗ trợ thị trường Mục tiêu ưu tiên hàng đầu công tác điều hành của NHNN lạm phát đã được kiềm chế, diễn biến theo xu hướng giảm khá ổn định Nếu lạm phát của năm 2012 6,81% thì lạm phát của năm 2013 ở mức 6,04% - mức thấp nhất vòng 10 năm trở lại Hoạt động thị trường tiền tệ nhìn chung diễn biến khá tích cực, phản ánh sự chủ động của NHNN công tác kiểm soát khối lượng tiền cung ứng Trong năm 2013, khối lượng giao dịch (KLGD) thị trường liên ngân hàng diễn khá ổn định đồng đều qua các quý so với năm 2012, đồng thời hoạt động bơm, hút tiền thị trường mở rất nhịp nhàng, gần lượng cung tiền được dự báo phù hợp với nhu cầu diễn biến của nền kinh tế KLGD giảm đáng kể so với năm 2012 Chính sách điều hành của NHNN đã hướng dịng vớn tín dụng tập trung vào hỗ trợ cho các lĩnh vực ưu tiên nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động các dự án hiệu quả Tăng trưởng tín dụng thấp các năm trước hiệu quả chất lượng tín dụng ngày được cải thiện Nhờ đó, kinh tế vĩ mơ đã có những chuyển biến khá tích cực, tăng trưởng quý sau cao quý trước, năm sau cao năm trước, lạm phát tiếp tục xu hướng giảm sản xuất kinh doanh có những tín hiệu khả quan Thị trường ngoại tệ thị trường vàng diễn biến ổn định, phù hợp với diễn biến cung cầu ngoại tệ thị trường, niềm tin vào VNĐ ngày được củng cớ, hỗ trợ kiềm chế lạm phát, góp phần giảm thiểu tình trạng la hóa, vàng hóa tại Việt Nam; tạo môi trường ổn định để thu hút vớn đầu tư nước ngồi, tạo điều kiện tḥn lợi cho các doanh nghiệp việc lập thực hiện kế hoạch kinh doanh - Thắt chặt sách tài khóa Chính sách tiền tệ cần sự hỗ trợ từ chính sách tài khóa Chính sách kiểm soát lạm phát ở Việt Nam không thể thành công nếu sự cam kết chi tiêu từ chính sách tài khóa, mức cầu chi tiêu của Chính phủ phải hợp lý rõ ràng vì nếu chi tiêu của chính phủ tăng thì nguồn tài trợ gián tiếp chảy từ NHNN thơng qua vịng chu chủn của trái phiếu Chính phủ qua các ngân hàng thương mại Điều cho thấy chính sách tiền tệ có thể bị đợng chính sách tài khóa mở rợng việc làm giảm hiệu quả của chính sách tiền tệ Do vậy, cần phải cắt giảm chi tiêu công tập trung chi tiêu vào các hạng mục đầu tư có hiệu quả các hạng mục mang lại lợi ích cho xã hợi cao Việt Nam có thể tăng các rào cản phi thuế quan đối với hàng nhập khẩu sử dụng biện pháp cấp phép nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan (theo cam kết gia nhập WTO, Việt Nam đã bảo lưu được quyền áp dụng hạn ngạch th́ quan đới với nhóm mặt hàng là: đường, trứng gia cầm, lá thuốc lá muối), các loại phí phụ thu… Tuy nhiên, việc áp dụng các biện pháp phải được xem xét bối cảnh Việt Nam đã thành viên của WTO phải tuân thủ lộ trình giảm thuế đã cam kết - Linh hoạt chế tỷ giá Nghiên cứu rằng, chính sách tỷ giá tại các nước phát triển không cần thiết phải ổn định mà có thể biến đổi giữa các chế tỷ giá trung gian Điều có nghĩa tuỳ bối cảnh kinh tế mà đưa chính sách tỷ giá phù hợp Chính sách tỷ giá các chính sách kinh tế khác không phải quy ết định mợt lần mãi mãi, phải được áp dụng linh hoạt cho các tình huống khác Trong bối cảnh xu hướng hội nhập tài chính, chế tỷ giá cần hướng đến một chế linh hoạt Trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới, Việt Nam có nhiều thay đổi về mặt chính sách Riêng đối với chính sách quản lý ngoại hối hiện nay, Việt Nam xây dựng Pháp lệnh về ngoại hối nguyên tắc tự hóa trao đổi các giao dịch vãng lai, bước nới lỏng quản lý ngoại hối đối với các giao dịch vốn, tạo điều kiện cho thị trường ngoại hối của hoạt động phong phú, đa dạng Đó định hướng chính sách quản lý ngoại hới Điều có nghĩa chính sách tỷ giá của theo hướng ngày trở nên linh hoạt Đương nhiên, đồng đô la Mỹ chiếm một tỷ trọng lớn các giao dịch về thương mại các giao dịch vốn của nền kinh tế Việt Nam Chính sách tỷ giá của Việt Nam theo hướng tách rời sự neo buộc vào đồng đô la Mỹ để gắn kết vào một số ngoại tệ khác Chúng ta lựa chọn nhiều ngoại tệ, qua tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại cung ứng bảo hiểm rủi ro về lãi suất, tỷ giá hối đoái, cho phép các ngoại tệ mạnh lãnh thổ Việt Nam được tự chuyển đổi Như vậy vai trị của đồng la Mỹ dần hạn chế thị trường có thể sử dụng rất nhiều đồng tiền nền tảng các đồng tiền đã được bảo hiểm các dịch vụ hối đoái các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại cung ứng thị trường - Bên cạnh thực liệt đồng bảy giải pháp sau đây: Một là, thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt Cho dù nhiều nguyên nhân, lạm phát ln có ngun nhân tiền tệ Mức cung tiền lưu thông dư nợ tín dụng tăng liên tục từ năm 2004 qua các năm tăng cao năm 2007 nguyên nhân quan trọng gây lạm phát Nhận thức được tình hình đó, Chính phủ chủ trương kiểm soát chặt chẽ tổng phương tiện toán tổng dư nợ tín dụng từ đầu năm Ngân hàng nhà nước, thông qua việc chủ động, linh hoạt sử dụng hợp lý các công cụ chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường để thực hiện được yêu cầu Điều cần nhấn mạnh kiên quyết thắt chặt tiền tệ, cần bảo đảm tính khoản của nền kinh tế hoạt động của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tạo điều kiện cho sản xuất hàng hoá xuất khẩu phát triển Hai là, cắt giảm đầu tư công chi phí thường xuyên của các quan sử dụng ngân sách, kiểm soát chặt chẽ đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước, cố gắng giảm tỷ lệ thâm hụt ngân sách Đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước đầu tư của doanh nghiệp nhà nước hiện chiếm khoảng 45% tổng đầu tư xã hội Cắt giảm nguồn đầu tư làm giảm áp lực về cầu, giảm nhập siêu, góp phần nâng cao hiệu quả của nền kinh tế Chính phủ quy định cụ thể tỷ lệ vốn đầu tư chi phí hành chính phải cắt giảm yêu cầu các Bộ, địa phương xác định các công trình hiệu quả, các công trình chưa thực sự cần thiết để có sự điều chỉnh thích hợp Điều được thực hiện một cách kiên quyết việc phân bổ lại cân đối nguồn vốn Cũng tinh thần đó, Chính phủ u cầu các Bợ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố với tư cách đại diện chủ sở hữu nhà nước, rà soát chặt chẽ các hạng mục đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, kiên quyết cắt bỏ các công trình đầu tư hiệu quả Đồng thời, tạo điều kiện tập trung vớn cho những cơng trình sắp hồn thành, những công trình đầu tư sản xuất hàng hoá thuộc mọi thành phần kinh tế đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào sản xuất Ba là, tập trung sức phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, khắc phục nhanh hậu quả của thời tiết dịch bệnh để tăng sản lượng lương thực, thực phẩm Hiện nay, tiềm tăng trưởng của nước ta rất lớn, nhất Việt Nam đã thành viên đầy đủ của Tổ chức Thương mại thế giới, đầu tư nước đầu tư tư nhân tăng mạnh, thị trường xuất khẩu được mở rộng, vì vậy, phát triển sản xuất giải pháp gốc, tạo hiệu quả nhiều mặt, vừa tăng nguồn cung cho thị trường nước xuất khẩu, góp phần kiềm chế lạm phát, giảm nhập siêu, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, lại không gây phản ứng phụ Để thực hiện yêu cầu này, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh thành phố đạo quyết liệt, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về vốn, về thị trường, về thủ tục hành chính, thúc đẩy sản xuất phát triển Bốn là, bảo đảm cân đối cung cầu về hàng hoá, đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu Cân đối cung cầu về hàng hoá, nhất các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất đời sống nhân dân tiền đề quyết định để không gây đột biến về giá, ngăn chặn đầu Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng đã tiếp tục làm việc với các Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, như: lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, xăng dầu, sắt thép, vật liệu xây dựng, phân bón giao nhiệm vụ cho các đơn vị phải bảo đảm nguồn hàng, đồng thời có trách nhiệm cùng Chính phủ kiềm giữ giá cả Năm là, triệt để tiết kiệm sản xuất tiêu dùng Hiện nay, tình trạng lãng phí sản xuất tiêu dùng diễn khá phổ biến ở các quan, đơn vị Tiềm tiết kiệm sản xuất tiêu dùng rất lớn Vì vậy, Chính phủ yêu cầu các quan nhà nước cắt giảm 10% chi tiêu hành chính, các doanh nghiệp phải rà soát tất cả các khoản chi nhằm hạ giá thành phí lưu thông Chính phủ kêu gọi mọi người, mọi nhà triệt để tiết kiệm tiêu dùng, nhất nhiên liệu, lượng Đây giải pháp vừa có tác dụng giảm sức ép về cầu, giảm nhập siêu, vừa góp phần nâng cao hiệu quả của cả nền sản xuất xã hội Sáu là, tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát việc chấp hành pháp luật nhà nước về giá Kiên quyết không để xảy tình trạng lạm dụng các biến động thị trường để đầu cơ, nâng giá, nhất các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất tiêu dùng, như: xăng dầu, sắt thép, xi măng, thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm…; ngăn chặn tình trạng buôn lậu qua biên giới, đặc biệt buôn lậu xăng dầu, khoáng sản Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phải thường xuyên kiểm tra giá bán tại các mạng lưới bán lẻ các đại lý bán lẻ của doanh nghiệp mình Chính phủ đã đạo các Tổng công ty nhà nước phải gương mẫu đầu việc thực hiện yêu cầu chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hoạt động của hệ thống bán lẻ đại lý bán lẻ của doanh nghiệp Chính phủ yêu cầu các Hiệp hội ngành hàng tham gia tích cực, ủng hộ các chủ trương giải pháp bình ổn thị trường, giá cả Bảy là, mở rộng việc thực hiện các chính sách về an sinh xã hội Trước tình hình giá cả tăng cao, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, nhất vùng nghèo, hộ nghèo, vùng bị thiên tai, người lao đợng có thu nhập thấp, Chính phủ đã chủ trương mở rộng các chính sách về an sinh xã hội Phải phối hợp đồng Chống lạm phát một nhiệm vụ phức tạp, địi hỏi sự trả giá đánh đổi Để chớng lạm phát đạt kết quả, sự trả giá đánh đổi thấp nhất, nhất thiết phải có sự phới hợp đồng bộ của các quan quản lý nhà nước, sự chấp hành tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc của các cấp chính quyền Hơn nữa, thị trường thế giới biến động, phải theo dõi sát tình hình, cập nhật đầy đủ thông tin để có các giải pháp phản ứng kịp thời, chính xác, nhằm một mặt, hạn chế các tác động xấu những khó khăn khách quan nẩy sinh; mặt khác, tận dụng được thời xuất hiện để phát huy tiềm tăng trưởng của đất nước, thúc đẩy kinh tế phát triển cao điều kiện thuận lợi Chính phủ nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trước toàn Đảng, toàn dân về kiềm chế lạm phát Nhưng, cơng c̣c có thể đạt được kết quả có sự ủng hợ đồng tâm, hiệp lực của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp, của các quan thông tin đại chúng của toàn thể nhân dân cả nước Nhiệm vụ đặt rất nặng nề, khó khăn thách thức quá trình phát triển lên có mặt rất gay gắt, thời thuận lợi tiềm tăng trưởng của nền kinh tế nước ta cịn rất lớn rất bản Chúng ta hồn tồn tin tưởng rằng, sự lãnh đạo của Bợ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng với sự qút tâm, chung sức chung lịng của tồn Đảng, toàn quân, toàn dân, kiềm chế được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục đưa nền kinh tế nước ta phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2006 - 2010 mà Đại hợi Đảng tồn q́c lần thứ X đã đề ... trở về vị trí ban đầu, thất nghiệp cao (Giống hình 2.3) Vậy, nhà hoạch định sách định can thiệp để đưa mức giá trở ban đầu, họ điều chỉnh thơng qua sách tài khóa sách tiền tệ thắt chặt Ưu... Nếu các nhà hoạch định chính sách quyết định can thiệp để đưa mức giá trở về giá trị ban đầu, thì họ cần sử dụng chính sách tài khóa tiền tệ để điều tiết tổng cầu thế nào?... lại từ điểm B => A ( Y cũ mức tiềm năng, P cũ)  Chính sách ổn định là: Chính sách tài khóa: Thứ nhất, nếu ḿn triệt tiêu tác đợng bất lợi của sự dịch chuyển tổng cung ngắn hạn đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định chính sách quyết định can thiệp để đưa mức giá trở về giá trị ban đầu, thì họ sẽ cần sử dụng chính sách tài khóa và tiền tệ để điều tiết tổng cầu, Hoạch định chính sách quyết định can thiệp để đưa mức giá trở về giá trị ban đầu, thì họ sẽ cần sử dụng chính sách tài khóa và tiền tệ để điều tiết tổng cầu

Từ khóa liên quan