0

Phân tích chức năng ổn định kinh tế vĩ mô của Chính Phủ, liên hệ thực tiễn về vấn đề tiền tệ

19 5 0
  • Phân tích chức năng ổn định kinh tế vĩ mô của Chính Phủ, liên hệ thực tiễn về vấn đề tiền tệ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 09:29

Phân tích chức năng ổn định kinh tế vĩ mô của Chính Phủ. Lấy ví dụ thực tế tại Việt Nam để minh họa và bình luận về phối hợp điều hành chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. BÀI THẢO LUẬN MƠN TÀI CHÍNH CƠNG NÂNG CAO Đề tài: Phân tích chức ổn định kinh tế vĩ mơ Chính Phủ Lấy ví dụ thực tế Việt Nam để minh họa bình luận phối hợp điều hành sách tài khóa sách tiền tệ PHẦN CHỨC NĂNG ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MƠ CỦA CHÍNH PHỦ Chính sách tài khóa công cụ mạnh hiệu thực điều tiết kinh tế vĩ mô Mỗi thay đổi sách có tác động ảnh hưởng lớn tới thực trạng phát triển toàn kinh tế Đây xem công cụ hiệu Chính Phủ để giúp Chính Phủ thực chức ổn định kinh tế vĩ mô Khái niệm sách tài khóa: Chính sách tài khóa sách Chính phủ nhằm tác động lên định hướng phát triển kinh tế thông qua thay đổi chi tiêu Chính phủ thuế khóa Phân loại sách tài khóa: Căn theo mục đích sử dụng Chính phủ, sách tài khóa chia thành loại: (1) Chính sách tài khóa mở rộng: sách tăng cường chi tiêu phủ (G>T) thơng qua mở rộng chi tiêu hoặc/và giảm bớt nguồn thu thuế (2) Chính sách tài khóa thắt chặt: sách giảm bớt chi tiêu phủ hoặc/và tăng nguồn thu thuế (3) Chính sách tài khóa trung lập: sách cân ngân sách, tức chi tiêu phủ hồn tồn tài trợ nguồn thu phủ (G=T) nhìn chung có tác động trung tính đến mức độ hoạt động kinh tế Cơ chế tác động sách tài khóa tới kinh tế chức ổn định kinh tế vĩ mô Chính Phủ: 3.1 Chính sách tài khóa mở rộng: sách Chính Phủ tăng chi tiêu giảm thuế thu nhập NHÓM 2- LỚP QUẢN LÝ KINH TẾ 20B (TỐI) BÀI THẢO LUẬN MƠN TÀI CHÍNH CƠNG NÂNG CAO Khi Chính phủ tăng chi tiêu -> làm tổng cầu dịch chuyển sang phải, điểm cân thị trường thay đổi từ A đến B, điểm B thấy GDP thực tế tăng ban đầu Và Chính phủ giảm thuế làm tăng thu nhập sau thuế hộ gia đình -> tiêu dùng gia đình -> đường tổng cầu dịch chuyển sang phải -> GDP thực tế tăng Chính sách thường Chính Phủ áp dụng sau kiểm soát lạm phát, kinh tế vào ổn định cần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 3.2 Chính sách tài khóa thắt chặt: sách Chính Phủ giảm chi tiêu tăng thuế thu nhập NHÓM 2- LỚP QUẢN LÝ KINH TẾ 20B (TỐI) BÀI THẢO LUẬN MƠN TÀI CHÍNH CƠNG NÂNG CAO Khi Chính phủ giảm chi tiêu -> làm tổng cầu dịch chuyển sang trái, điểm cân thị trường thay đổi từ A đến B, điểm B cân sau hành vi phủ GDP thực tế giảm Và Chính phủ tăng thuế -> đường tổng cầu dịch chuyển sang trái -> điểm cân GDP thực tế giảm Chính sách thường sử dụng trường hợp Chính phủ muốn kiểm soát lạm phát, điều chỉnh giảm tốc độ tăng giá thị trường, kiểm soát lượng cung tiền thị trường NHÓM 2- LỚP QUẢN LÝ KINH TẾ 20B (TỐI) BÀI THẢO LUẬN MƠN TÀI CHÍNH CƠNG NÂNG CAO PHẦN II PHÂN TÍCH SỰ PHỐI HỢP GIỮA CHÍNH SÁCH TÀI KHĨA VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN (2009-2012) Các văn pháp quy Nhà nước thể phối hợp hai sách tài khóa tiền tệ: Luật Ngân hàng Nhà nước (1997, bổ sung sửa đổi 2003, 2010) Luật Ngân sách Nhà nước (2002) đặt sở pháp lý thức cho phối hợp sách tiền tệ (CSTT) sách tài khóa Việt Nam thơng qua xây dựng mục tiêu sách, lập thực sách Các thơng tư liên Bộ Tài Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hàng năm, đặc biệt “Quy chế phối hợp công tác trao đổi thông tin” ký kết vào ngày 29/2/2012 hai Bộ đề cập tới chế phối hợp điều hành sách thường xuyên Tính tất yếu phối hợp hai sách quan trọng thống văn hóa nhà làm sách Phối hợp sách tiền tệ sách tài khóa Việt Nam việc thực mục tiêu kinh tế vĩ mơ: Có qn điều hành sách tiền tệ tài khóa nhằm mục tiêu trì đà tăng trưởng Mặc dù mục tiêu ổn định giá tuyên bố mục tiêu ưu tiên luật NHNN lựa chọn cuối ln vấn đề tăng trưởng Có thể nhìn thấy điều giai đoạn kiềm chế lạm phát năm 2008, giai đoạn kích cầu năm 2009 - 2010 giai đoạn thực Nghị 11 tập trung ổn định vĩ mô năm 2011 Xét khía cạnh này, hai sách có phối hợp rõ nét Năm 1997, sau khủng hoảng tài châu Á, CSTT sách tài khóa sử dụng để khơi phục đà tăng trưởng kinh tế, hạn chế tình trạng giảm phát thơng qua sách kích cầu kéo dài từ năm 1997 đến 2003 Kết Việt Nam đạt mức tăng trưởng mức cao (7,7; 8,4; 8,17; 8,5%/năm năm 2004, 2005, 2006 2007 tương ứng) kèm theo tỷ lệ lạm phát có lúc mức số (giai đoạn 2004 - 2007) NHÓM 2- LỚP QUẢN LÝ KINH TẾ 20B (TỐI) BÀI THẢO LUẬN MƠN TÀI CHÍNH CƠNG NÂNG CAO Giai đoạn lạm phát bùng nổ vào năm 2008 kết tất yếu sách nới rộng tổng cầu trước địi hỏi sách kiềm chế tổng cầu liệt quán song song với cải thiện khía cạnh cấu trúc kinh tế hiệu đầu tư Song thực tế, Chính phủ lần thay đổi mục tiêu ưu tiên cách đó, điều chỉnh sách ln có thiên hướng trì tốc độ tăng trưởng (đặc biệt sách tài khóa) i/ Từ thắt chặt tài khóa tiền tệ để kiềm chế lạm phát (năm 2008) sang kích cầu đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng (năm 2009) (Công văn số 75/TTg-KTTH ngày 15/01/2008 biện pháp kiềm chế lạm phát, kiểm soát tăng giá năm 2008; Công văn số 319/TTg-KTTH ngày 03/3/2008 tăng cường biện pháp kiềm chế lạm phát năm 2008; Nghị 10/2008/NQ-CP ngày 17/4/2008 giải pháp đồng để kiềm chế lạm phát; Nghị 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội) ii/ Thực sách tài chính, tiền tệ chặt chẽ, linh hoạt để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm tăng trưởng (năm 2010) (Nghị số 18/ NQ-CP ngày 06 tháng năm 2010 giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% năm 2010) iii/ Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát (2011) (Nghị số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 giải pháp chủ yếu nhằm tập trung kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội năm 2011) iv/ Năm 2012 tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô (Nghị số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012) Có thể nhận thấy, 2010 nửa đầu 2011, mục tiêu tăng trưởng mục tiêu ưu tiên, lạm phát khơng cịn dấu hiệu mà thực bùng phát cộng với ảnh hưởng độ trễ sách kích cầu năm 2009 Chỉ tới nửa cuối năm 2011 nay, ưu tiên kiềm chế lạm phát thực thể văn đạo Chính phủ trở thành hành động hai Bộ Tài NHNN Tuy nhiên, thực tế, CSTT sách tài khóa sử dụng để hướng tới mục tiêu kinh tế với mức độ khác Trong đó, NHĨM 2- LỚP QUẢN LÝ KINH TẾ 20B (TỐI) BÀI THẢO LUẬN MƠN TÀI CHÍNH CƠNG NÂNG CAO CSTT ln sử dụng công cụ chủ yếu để điều tiết kinh tế vĩ mô, đặc biệt giai đoạn giảm tổng cầu, kiềm chế lạm phát a Giai đoạn nhằm mục tiêu ổn định vĩ mô sau khủng hoảng Từ đầu năm 2008, NHNN sử dụng tất công cụ CSTT theo hướng thắt chặt để kiềm chế lạm phát: (i) tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc mở rộng diện tiền gửi phải dự trữ bắt buộc tất kỳ hạn; (ii) Phát hành bắt buộc 20.300 tỷ đồng tín phiếu NHNN quy định tín phiếu NHNN khơng sử dụng để vay tái cấp vốn NHNN; (iii) Lãi suất điều chỉnh lên mức 12 14% Hệ thống lãi suất điều hành gồm cặp lãi suất tái cấp vốn điều chỉnh tăng lên 15% 13%; (iv) Khống chế hạn mức tín dụng yêu cầu kiểm soát chặt lĩnh vực cho vay có rủi ro cao, đặc biệt cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán bất động sản Ðến tháng 5/2008 tổng phương tiện toán tăng 3,73% so với cuối năm 2007, thấp so với mức tăng 17,57% kỳ năm trước Tốc độ tăng dư nợ tín dụng tăng 18,42%, cao so với tốc độ tăng 13,36% kỳ năm trước, có xu hướng giảm dần (tháng 1/2008 6,3%, tháng 2/2008 2,35%, tháng 3/2008 3,78%, tháng 4/2008 3,36% tháng 5/2008 2,25%) So với năm 2007, tốc độ tăng M2 năm 2008 19,5%; dư nợ tín dụng tăng 25,4% thấp nhiều so với năm 2007 với 39% 56% tương ứng (Hình 1) Hình 1: Tăng trưởng tín dụng tổng phương tiện tốn 2000-2011 Nguồn: Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Cùng với CSTT, sách cắt giảm chi tiêu cơng đặt thơng qua chủ trương rà sốt, xếp giảm chi đầu tư dự án chưa thực cấp bách, NHÓM 2- LỚP QUẢN LÝ KINH TẾ 20B (TỐI) BÀI THẢO LUẬN MƠN TÀI CHÍNH CƠNG NÂNG CAO dự án có khả hồn thành đưa vào sử dụng năm 2008, thực tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên Số dự án, cơng trình đầu tư bị bị dừng lại giãn tiến độ khoảng 3000 dự án với tổng số vốn 37.000 tỷ đồng, tập trung phân bổ cho dự án cấp thiết có khả hồn thành đưa vào sử dụng năm 2008 (nhưng thực tế, việc cắt giảm khơng bao nhiêu) Chính phủ giảm 25% kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ, riêng trái phiếu giáo dục điều chỉnh giảm 5,6% so với mức Quốc hội định Tuy nhiên, biện pháp đề chưa thực liệt Kết là: tổng chi tiêu Chính phủ thực năm 2008 vượt 19% so với dự toán, tăng 22% so với thực năm 2007 chiếm 31,75% GDP Chi đầu tư phát triển cắt giảm đáng kể chiếm đến 7,9% GDP, vượt dự toán 18% tăng 5% so với năm 2007 Kết thâm hụt ngân sách nhà nước năm 2008 xấp xỉ 5% GDP Ðến ngày 31/12/2008, nợ cơng chiếm 42% GDP, dư nợ ngồi nước quốc gia 27,2% GDP b Giai đoạn kích cầu năm 2009 Từ nửa cuối năm 2008, CSTT lại hướng vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhằm đối phó với suy thối kinh tế nước khủng hoảng kinh tế giới thông qua loạt công cụ: (i) Triển khai thực chế hỗ trợ lãi suất mà thực chất mở rộng cung tiền; (ii) Hạ lãi suất từ 14% xuống 8,5% cặp lãi suất chiết khấu, tái cấp vốn xuống 7,5% 9,5%; (ii) Giảm tỷ lệ trữ bắt buộc tiền đồng xuống 5%; (iv) Thực toán trước hạn 20.300 tỷ đồng tín phiếu NHNN Nghiệp vụ thị trường mở chủ yếu mua giấy tờ có giá để cung ứng thêm tiền; (v) Duy trì lãi suất mức 7% gần suốt năm 2009, tăng lên 8% vào tháng 11/2009 Kết tốc độ tăng trưởng tín dụng lên tới mức kỷ lục gần 40% vào năm 2009 lạm phát tạm thời mức 6,9% - tỷ lệ cao khu vực vào thời gian Ðóng góp vào thành tích nỗ lực mở rộng chi tiêu sách tài khóa Trước hết gói kích cầu tới 160.000 tỷ (gồm 17.000 tỷ hỗ trợ lãi suất) chiếm 10% GDP vào năm 2009 (mức hỗ trợ vào loại cao giới xét tỷ lệ phần trăm so với GDP Ở nước G20 khối lượng kích cầu chiếm khoảng 2%/GDP mà đem lại mức bội chi ngân sách 10%) để đầu tư trợ cấp cho NHÓM 2- LỚP QUẢN LÝ KINH TẾ 20B (TỐI) BÀI THẢO LUẬN MƠN TÀI CHÍNH CƠNG NÂNG CAO khu vực bị tổn thương Cùng với giải pháp mở rộng chi tiêu đầu tư (các thành năm 2008 cắt giảm chi tiêu cơng, hỗn phân bổ lại vốn cho dự án bị xóa bỏ), sách giãn thuế, giảm thuế đưa để kích cầu đầu tư tiêu dùng (19 nhóm hàng hóa, dịch vụ giảm 50% thuế VAT; ngành nghề giãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tháng; thuế thu nhập cá nhân miễn cho hộ nghèo tháng đầu năm 2009…) có tác dụng điều tiết hiệu ứng phân phối lại lãi suất cho cá nhân doanh nghiệp, hỗ trợ phần mục tiêu kích thích kinh tế năm 20092 Nỗ lực khiến Việt Nam trì mức tăng trưởng 5,3% - mức tăng trưởng dương hoi sau khủng hoảng Nền kinh tế khơng rơi vào tình trạng đổ vỡ hàng loạt ảnh hưởng khủng hoảng c Giai đoạn thực sách vĩ mơ thận trọng nhằm ổn định trì mục tiêu tăng trưởng năm 2010 Nghị số 18/NQ-CP 4/2010 xác định hai mục tiêu cho năm 2010: kiềm chế mức lạm phát khoảng 7% (tương tự 2009) theo đuổi mục tiêu tăng trưởng khoảng 6,5% Trong thực tế, khoảng nửa đầu năm 2010, CSTT tuân thủ định hướng hạn chế tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng (mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng 25% M2 20%), kiểm soát rủi ro, cải thiện chất lượng tín dụng cấu dư nợ Các giải pháp tương thích theo nghĩa: yêu cầu chất lượng tín dụng cao làm giảm nhu cầu tín dụng ảo hạn chế tình trạng rủi ro lựa chọn đối nghịch rủi ro đạo đức Bên cạnh đó, việc xem xét lại nâng cao tỷ lệ đảm bảo an tồn hoạt động tín dụng theo Thông tư 13 Thông tư 19/2010/NHNN quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động TCTD (mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều vào thời điểm ban hành) thể động thái tích cực NHNN nhằm hạn chế việc cung ứng tín dụng q lực dự phịng rủi ro đảm bảo an toàn ngân hàng hệ thống Với cố gắng này, NHNN có kỳ vọng vốn tín dụng tới với đối tượng sử dụng vốn có hiệu cách đó, kiểm sốt lạm phát mà trì mức độ tăng trưởng Cho đến nửa đầu năm 2010, tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dung có 10% bị trích CSTT chặt chẽ, kiềm chế tăng trưởng Thời điểm này, hệ thống ngân hàng rơi vào tình trạng căng thẳng khoản hệ thống, NHÓM 2- LỚP QUẢN LÝ KINH TẾ 20B (TỐI) BÀI THẢO LUẬN MÔN TÀI CHÍNH CƠNG NÂNG CAO ngân hàng thiếu nguồn nội tệ cho nhu cầu vay, tỷ lệ sử dụng vốn thị trường II lớn (đặc biệt ngân hàng nhỏ, sở khách hàng yếu) CSTT bị đặt tình lựa chọn: tiếp tục trì sách tiền tệ thận trọng từ đầu năm (lựa chọn thích ứng với u cầu kiểm sốt lạm phát, giúp kiểm soát trạng thái khoản hệ thống) chấp nhận lãi suất tăng lên hay quay lại trì tốc độ tăng trưởng, nới rộng tín dụng, hạ lãi suất rơi vào vịng xốy rủi ro khoản Trong thực tế CSTT rơi vào điểm bẫy vĩ mơ vừa chống đỡ tình trạng thiếu vốn vừa phải khống chế lãi suất huy động vốn nhằm giảm lãi suất cho vay mục tiêu tăng trưởng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp3 Với giải pháp nới rộng cung tiền, tháng cuối năm, dư nợ tín dụng tăng tới 18% đưa tổng mức dư nợ tín dụng tăng tới gần 28% so với năm 2009 (vượt 12% so với cam kết) Kết hai mục tiêu vượt tiêu Quốc hội: tốc độ tăng trưởng vượt 104% tỷ lệ lạm phát vượt 168%! Chính sách tài khóa theo đuổi mục tiêu nới rộng tổng cầu suốt năm 2010 nhằm kích thích tăng trưởng Nếu năm 2008, số dự án bị ngừng dãn tiến độ khu vực xây dựng không tăng so với 2007 đến 2010, giá trị sản xuất xây dựng tăng 23,1% so với 2009 (năm đầu tư mạnh gói kích cầu), vốn đầu tư khu vực nhà nước tăng 10% so với 2009 (Chú ý vốn đầu tư khu vực nhà nước năm 2009 tăng tới 40% so với 2008) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực năm 2010 theo giá thực tế tăng 17,1% so với năm 2009 41,9% GDP, tỷ lệ lớn nguồn vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước để bổ sung đẩy nhanh tiến độ số dự án hoàn thành năm 2010 Bội chi ngân sách lên tới 6% GDP, tỷ lệ nợ cơng 56,6% (theo cách tính Luật Nợ công Việt Nam) d Giai đoạn ưu tiên ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát (2011 - 2012) Lần đầu tiên, tuyên bố mục tiêu vĩ mô cam kết thực mục tiêu kiểm soát lạm phát thể quán cao tư tưởng đạo Chính phủ theo Nghị 11/NQ-CP/2011 tháng 2/2011 Theo đó, CSTT sách tài khóa yêu cầu sử dụng triệt để công cụ sách nhằm ưu tiên kiềm chế lạm phát CSTT lần quay lại thực thắt chặt với mục tiêu trung gian gồm dư nợ tín dụng tăng trưởng 16%, M2 tăng 20% NHNN NHÓM 2- LỚP QUẢN LÝ KINH TẾ 20B (TỐI) BÀI THẢO LUẬN MƠN TÀI CHÍNH CƠNG NÂNG CAO triển khai sách cụ thể nhằm đạt mục tiêu này, gồm: (i) Yêu cầu tổ chức tín dụng điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với mục tiêu tăng trưởng tín dụng, điều chỉnh cấu tín dụng, tập trung vốn phát triển sản xuất kinh doanh, giảm tốc độ tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất tổng dư nợ xuống mức 22% đến 30/06/2011 16% đến 31/12/2011; (ii) Lãi suất chiết khấu tăng từ 7%/năm lên 12->13%/năm, lãi suất tái cấp vốn lãi suất cho vay qua đêm toán điện tử liên ngân hàng từ 10->11->12->13->14->15->16%/năm; (iii) Nghiệp vụ thị trường mở thực nghiệp vụ hút tiền ròng phần lớn thời gian năm 2011 (tính đến cuối tháng 6/2011, mức cung rịng qua OMO không đáng kể: 13.000 tỷ đồng tính đến cuối năm 2011 lượng hút rịng 111.365 tỷ đồng (iv) Tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn tín dụng toàn hệ thống ngân hàng với chế tài xử phạt nghiêm khắc nội ngân hàng; (v) Xây dựng triển khai chiến lược cấu trúc lại hệ thống ngân hàng bước nhằm nâng cao tính hiệu quả, giảm mức độ rủi ro cải thiện sức mạnh cạnh tranh hệ thống ngân hàng Chủ trương nhằm giải tận gốc nguyên tình trạng mặt lãi suất cao (về phía ngân hàng); (vi) Triển khai đồng giải pháp thị trường ngoại tệ, thị trường vàng nhằm mục tiêu giảm di chuyển vốn lòng vòng tài sản coi tiền (money likes) - yếu tố gây áp lực lên lãi suất nội tệ, triệt tiêu tác động CSTT Kết mức tăng M2 tín dụng năm 2011 đạt 10% 12% (số liệu ước tính theo cơng bố NHNN đầu năm 2012), thấp nhiều so với mức tăng trung bình năm trước Ðây mức thắt chặt thấp đáng kể so với mức tăng định hướng nêu Nghị 11 nhằm hướng tới giảm tổng cầu Tuy vậy, liệt giảm tổng cầu từ phía CSTT khơng đạt kết mong muốn Trong tỷ lệ tăng trưởng đạt 5,89% tỷ lệ lạm phát tiếp tục tăng tới mức kỷ lục gần 19% (mức tăng cao so với mục tiêu điều chỉnh 15% cho năm 2011) Ngun nhân nhìn phần thực trạng thực sách tài khóa thắt chặt năm 2011 Các giải pháp cắt giảm chi tiêu công đưa liệt: Không kéo dài thời gian giải ngân, không ứng trước kế hoạch năm 2012 vốn ngân sách trái phiếu phủ, giảm 32% vốn trái phiếu phủ, giảm 10% tín NHĨM 2- LỚP QUẢN LÝ KINH TẾ 20B (TỐI) 10 BÀI THẢO LUẬN MƠN TÀI CHÍNH CƠNG NÂNG CAO dụng đầu tư nhà nước Yêu cầu cắt giảm đầu tư công theo tinh thần Nghị 11 coi giải pháp liệt cần thiết để kiềm chế lạm phát Mục tiêu chủ trương gắn liền với chiến lược tái cấu trúc đầu tư công, thúc đẩy tiến độ, đầu tư trọng điểm vào dự án cần thiết phân bổ lại tổng nguồn vốn đầu tư xã hội nhằm đảm bảo tính hiệu vốn đầu tư Bằng cách mà kiểm sốt tính hiệu nguồn vốn đầu tư, giảm áp lực lên mặt giá Dự kiến năm 2011, số vốn cắt giảm chiếm khoảng 10% GDP (tương đương 97.000 tỷ đồng), tới 50.000 tỷ đồng giảm khâu kế hoạch chi đầu tư công 2011 giảm so với thực năm 2010 Số vốn cắt giảm thực giải pháp quy định Nghị số 11 46.888,3 tỷ đồng, riêng vốn ngân sách nhà nước cắt giảm 5.128 tỷ đồng, vốn trái phiếu phủ 2.547,5 tỷ đồng; tập đồn kinh tế, Tổng Cơng ty nhà nước cắt giảm 39.212,2 tỷ đồng Tuy nhiên, theo số liệu đến tháng 8/2011, tổng số dự án ngừng khởi công mới, cắt giảm điều chuyển 2.103 dự án với tổng số vốn 6.532,7 tỷ đồng, ngừng khởi công 1.206 dự án với số vốn cắt giảm 3.768,5 tỷ đồng; cắt giảm, điều chuyển vốn 897 dự án với số vốn 2.764,2 tỷ đồng Bên cạnh đó, số lượng khơng nhỏ dự án không thuộc đối tượng đầu tư vốn trái phiếu phủ khơng phải dự án đầu tư năm 2011 lại đưa thêm vào danh mục đầu tư năm 2011 Có thể nhận thấy, kết rịng chủ trương giảm đầu tư cơng năm 2011 khiêm tốn, không đem lại hiệu ứng mong muốn Tuy vậy, mức thu ngân sách tăng 20% so với năm 2010 bội chi giảm nhẹ mức 4,9% thấp so với mức mục tiêu 5,3% (Hình 2) Hình 2: Thu, chi bội chi ngân sách Nhà nước 2001-2011 (%/GDP) Nguồn: Bộ Tài chính, Ủy ban giám sát tài quốc gia NHĨM 2- LỚP QUẢN LÝ KINH TẾ 20B (TỐI) 11 BÀI THẢO LUẬN MÔN TÀI CHÍNH CƠNG NÂNG CAO Những dấu hiệu đình đốn kinh tế từ cuối năm 2011 Có thực tế cần quan tâm là, từ năm 2011, dấu hiệu đình đốn xuất Mặc dù NHNN khống chế tốc độ tăng trưởng dư nợ tín mức 20%, mức tăng thực tế 12% Thậm chí, NHNN bắt đầu thể dấu hiệu nới lỏng từ quý IV năm 2011 nhu cầu tín dụng thấp, báo hiệu tình trạng đình đốn khu vực sản xuất, giảm nhu cầu tín dụng, số giá bắt đầu giảm từ tháng 8/2011 Tính đến quý I/2012, dấu hiệu đình đốn sản xuất rõ nét với tỷ lệ tăng sản xuất công nghiệp 4,1% (so với 9,3% kỳ năm 2011), mức bán lẻ 5% (thấp xa so với số liệu kỳ từ 2006), tốc độ tăng trưởng kinh tế 4% (thấp từ 2007 đến nay) (Hình 3) Hình 3: Tốc độ tăng trưởng GDP lạm phát 2000-2012 Nguồn: Tổng cục thống kê Thực trạng dẫn tới lượt chuyển đổi mục tiêu từ kiềm chế lạm phát sang thúc đẩy phục hồi kinh tế, sử dụng CSTT cho năm 2012 Có thể nhìn thấy động thái qua ba lần cắt giảm lãi suất 300 điểm liên tiếp, đưa mức trần lãi suất xuống 11% từ 25/5/2012, liên tiếp hạ lãi suất đạo, áp trần lãi suất 15%/năm giảm xuống 14%/năm cho khu vực ưu tiên: nông nghiệp, nông thôn; doanh nghiệp vừa nhỏ; doanh nghiệp sản xuất hàng xuất doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Cơ cấu lại nợ (thời hạn trả nợ, lãi suất, cho vay trả nợ cũ, ) giải pháp khác cần thiết, phù hợp với loại NHÓM 2- LỚP QUẢN LÝ KINH TẾ 20B (TỐI) 12 BÀI THẢO LUẬN MÔN TÀI CHÍNH CƠNG NÂNG CAO hình, lĩnh vực sản xuất kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh quy định nới rộng tín dụng cho khu vực bất động sản với mục đích thúc đẩy sản xuất ngành vật liệu xây dựng giải phóng khoản nợ đọng ngân hàng tài sản đảm bảo bất động sản Các đợt giảm hoãn thuế sử dụng từ 2011, tiếp tục sử dụng cho hỗ trợ doanh nghiệp năm 2012 với quy mô khoảng 29.000 tỷ đồng5 nhằm: i/ Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) số doanh nghiệp; ii/ Giảm tiền thuê đất, miễn thuế môn năm 2012 hộ đánh bắt hải sản hộ sản xuất muối… Tuy vậy, hiệu ứng hỗ trợ sách thuế khiêm tốn bởi: i/ Một số doanh nghiệp diện gia hạn nộp thuế từ đợt gia hạn năm 2011, kỳ gia hạn kéo dài thời hạn không tạo nên hỗ trợ vật chất thực sự; ii/ Một phận doanh nghiệp không nhỏ giai đoạn cầm cự tồn Với tỷ lệ tồn kho tháng 5/2012 khoảng 30 - 40% bình quân khả có nguồn nộp thuế để hưởng sách giảm thuế không khả thi vài tháng tới; iii/ Gói hỗ trợ dự tính ảnh hưởng khoảng 9% thu ngân sách gây áp lực lên mức bội chi ngân sách vốn nặng nề có hệ lụy khác Những vấn đề nảy sinh chủ yếu thực tế phối hợp hai sách: a Cân đối ngân sách chưa lành mạnh: Bản chất CSTT kiểm soát cung tiền lãi suất nhằm trì mức lạm phát mục tiêu góp phần tăng trưởng kinh tế Chính sách tài khố thực chi tiêu cơng phải có trách nhiệm đảm bảo khoản chi tiêu đem lại hiệu chế phân bổ vốn hợp lý, nhân tố định đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, tạo tảng cho CSTT phát huy hiệu lực Thiếu điều kiện tảng này, điều tiết mở rộng hay thu hẹp sách tài khóa thực chất khơng đem lại kết bền vững, ngược lại, CSTT phải gánh cho vấn đề sách tài khóa Quy mơ chi ngân sách cao, tới 30% GDP (là mức cao so với giới) sức chịu đựng kinh tế; tỷ trọng chi đầu tư phát triển mức NHÓM 2- LỚP QUẢN LÝ KINH TẾ 20B (TỐI) 13 BÀI THẢO LUẬN MƠN TÀI CHÍNH CƠNG NÂNG CAO cao6, thể mức độ chi phối phủ vào khu vực sản xuất phần làm giảm hiệu tính cạnh tranh khu vực (đến lượt nó, khả tạo nguồn thu cho ngân sách hạn chế); chi tiêu dàn trải cho nhiều đối tượng, thiếu quy hoạch chiến lược chi tiêu trung dài hạn; sử dụng nguồn vốn ngân sách lãng phí, hiệu thấp, tham nhũng; vấn đề quản lý giám sát chi tiêu chưa hợp lý, vấn đề phân cấp quản lý ngân sách cấp b CSTT sách tài khóa chưa có có phối hợp việc hoạch định thực mục tiêu sách tầm ngắn hạn dài hạn: Trong thời gian từ năm 2008 đến nay, sách tài khóa CSTT vận dụng tối đa cho yêu cầu ổn định vĩ mô, khôi phục hệ thống doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội Tuy vậy, yêu cầu thực cách bị động vấn đề nảy sinh sách sử dụng để giảm nhẹ hậu Vì thế, q trình triển khai, sách thường sử dụng cơng cụ riêng theo đuổi mục tiêu sách riêng CSTT mặt nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát vừa phải trì ổn định hệ thống ngân hàng, đơi mục tiêu lại mâu thuẫn với yêu cầu tăng trưởng tháo gỡ khó khăn cho hệ thống doanh nghiệp Chính sách tài khóa vừa phải thực yêu cầu kiểm soát cắt giảm chi tiêu, vừa thực chức hỗ trợ doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội Vì mà khó thực u cầu cắt giảm chi tiêu yêu cầu đảm bảo phân bổ chi tiêu đối tượng có hiệu (bởi đối tượng tiếp nhận vốn ngân sách lại thường sử dụng khơng hiệu quả) Tình trạng dẫn tới mâu thuẫn khó khăn việc phối hợp hai sách Việt Nam CSTT ln sử dụng công cụ chủ yếu để điều chỉnh kinh tế, ưu tiên chống lạm phát hay tăng trưởng kinh tế Chính sách tài khố chưa thật thắt chặt thời kỳ lạm phát cao chưa phát huy hết vai trò thời kỳ ưu tiên tăng trưởng kinh tế Thực tế việc định lượng mục tiêu kinh tế vĩ mô thường dựa vào mức đạt năm trước mà có dự báo biến động kỳ kế hoạch độ trễ sách thời kỳ trước Ðặc biệt, từ năm 2008, tiêu vĩ mơ phản ánh mục tiêu sách thường xuyên bị điều chỉnh vào lực đạt mục tiêu kinh tế Ðiều thể NHÓM 2- LỚP QUẢN LÝ KINH TẾ 20B (TỐI) 14 BÀI THẢO LUẬN MƠN TÀI CHÍNH CƠNG NÂNG CAO việc xây dựng mục tiêu sách hình thức, giảm lòng tin thị trường ảnh hưởng đến phối hợp sách cách chủ động c Thiếu tảng kỹ thuật làm cho phối hợp sách Nền tảng dự báo biến động vĩ mô sở nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng nước quan trọng cho việc xây dựng mục tiêu, lựa chọn cơng cụ sách vạch lộ trình thực sách Các thơng tin kết dự báo xác giúp để kiểm sốt độ trễ tác dụng sách, tạo nên bình tĩnh sách,tránh phản ứng tức thời gây hệ lụy sửa chữa sau Hiện tảng liệu, hệ thống thông tin, kỹ thuật dự báo, đội ngũ chuyên gia, tư vấn dự báo chưa quan tâm mức Nguồn lực dự báo yếu lại phân tán đơn vị khác Các kết dự báo mâu thuẫn, độ tin cậy không thẩm định Tác dụng kết nghiên cứu chưa tận dụng triệt để trở nên lãng phí d Việc cung cấp thơng tin trách nhiệm giải trình quan sách chưa thiết lập cách thức Nhiệm vụ chưa tạo thành thói quen cho quan sách Việt Nam Vì thế, thị trường khơng cung cấp thơng tin đầy đủ cập nhật Các nhà làm sách kênh triển khai sách hiệu thông qua kỳ vọng hợp lý thị trường Việc cung cấp thơng tin khơng thống cộng với mức độ thấp trách nhiệm giải trình quan sách cịn gây nên thiếu tin tưởng thị trường, đồng thời, không tạo cho nhà làm sách áp lực việc xây dựng cam kết thực mục tiêu Có thể thấy vấn đề bao trùm thực tế phối hợp sách thời gian qua chỗ: chi tiêu ngân sách vượt khả khai thác nguồn thu khả hấp thụ vốn kinh tế số ICOR liên tục tăng theo thời gian Phần chênh lệch gây áp lực lên hệ thống ngân hàng làm sai lệch chất hoạt động hệ thống nhu giảm hiệu lực CSTT Ðiều cộng với hệ thống ngân hàng tình trạng dễ tổn thương, liên kết hệ thống tình trạng rủi ro cao, hoạt động bối cảnh thị trường vốn trung dài hạn chưa phát triển, NHÓM 2- LỚP QUẢN LÝ KINH TẾ 20B (TỐI) 15 BÀI THẢO LUẬN MƠN TÀI CHÍNH CƠNG NÂNG CAO tỷ lệ địn cân nợ rủi ro cấu trúc vốn doanh nghiệp làm ảnh hưởng sâu sắc tới hiệu lực CSTT khả phối hợp sách Một số kiến nghị việc phối hợp hai sách: NHÓM 2- LỚP QUẢN LÝ KINH TẾ 20B (TỐI) 16 BÀI THẢO LUẬN MƠN TÀI CHÍNH CƠNG NÂNG CAO a Cân đối ngân sách cần lành mạnh tích cực để đảm bảo tính bền vững ngân sách: Chính sách tài khóa cần thực liệt hơn, đặc biệt vấn đề giảm chi tiêu công Tránh tình trạng sách tài khóa trì theo hướng ”bảo thủ” CSTT liên tục đảo chiều mức độ cao theo biến động kinh tế Yếu tố định khả nằm mức độ lành mạnh bền vững cân đối ngân sách thể trước hết quy mô, cấu nguồn thu, sở thuế, phí, mức thuế, phí (tỷ lệ thu cân đối ngân sách biến động mức cao 23 - 25%GDP) kỷ luật thu, cơng minh bạch sách thuế áp dụng với đối tượng chịu thuế, phí, sách khai thác nguồn thu nuôi dưỡng nguồn thu Cần tăng tỷ trọng nguồn thu nội địa, hạn chế phụ thuộc vào nguồn thu xuất tài nguyên, giảm bớt tình trạng sử dụng sách thuế cho u cầu sách xã hội, tăng tỷ trọng thuế trực thu so với thuế gián thu yêu cầu thiết cho cấu trúc thu ngân sách bền vững Tất tiêu sách thu ngân sách bền vững thiếu xem xét biến động nguồn thu ngân sách Việt Nam Quy mô, cấu chi tiêu ngân sách, hiệu chi tiêu, đầu tư, chế phân bổ vốn ngân sách, đối tượng, mục tiêu sử dụng vốn ngân sách cần có cải cách cách hệ thống thời gian tới Cần có hướng tiếp cận tích cực việc xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm xuất phát từ nguồn thu mà không xuất phát từ nhu cầu chi tiêu ngân sách Ðiều hạn chế tình trạng bội chi ngân sách đảm bảo nguồn bù đắp cho mức bội chi Một ngân sách bền vững trở thành bệ đỡ cơng cụ sách linh hoạt, có sức mạnh chống đỡ cú sốc vĩ mô trường hợp b NHNN Bộ Tài cần có phối hợp việc xác định mục tiêu vĩ mô ưu tiên thời kỳ phải tuân thủ điều phối chung cho mục tiêu NHĨM 2- LỚP QUẢN LÝ KINH TẾ 20B (TỐI) 17 BÀI THẢO LUẬN MƠN TÀI CHÍNH CƠNG NÂNG CAO Trong thời gian tới, Chính phủ nên xem xét đến việc chuyển đổi khung mục tiêu sách theo hướng thực sách mục tiêu lạm phát linh hoạt Flexible Inflation Targeting (FIT) nhằm hướng hai sách vào mục tiêu chung Theo đuổi sách này, NHNN Bộ Tài tham gia xác định khung mục tiêu sách cho giai đoạn trung hạn, tạo chủ động linh hoạt trình phối hợp để đạt mục tiêu Mặt khác, sách FIT cho phép quan tâm mục tiêu kiểm sốt lạm phát mục tiêu tăng trưởng thơng qua số độ lệch sản lượng Ðiều chỉnh tương thích với việc lựa chọn mục tiêu nước phát triển Việt Nam Chủ trương tâm theo đuổi mục tiêu ổn định vĩ mơ Chính phủ thời gian qua bước dấu hiệu quan trọng cho phép triển khai sách FIT Việt Nam thời gian tới c Thiết lập chế cho việc cung cấp thông tin, minh bạch kỳ vọng sách trách nhiệm giải trình quan sách Trước hết, cần thiết lập Ủy ban sách tài (có thể cải cách lại Hội đồng sách tiền tệ quốc gia NHNN chủ trì) bao gồm chuyên gia sách NHNN Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư, Ủy ban Giám sát tài ngành liên quan (trong trường hợp cần thiết) Ủy ban có nhiệm vụ triển khai yêu cầu phối hợp hai bộ, xây dựng hệ thống mục tiêu trung hạn trình Chính phủ Các dự báo, giải trình xây dựng mục tiêu cần cơng khai hóa Tất bước triển khai thực mục tiêu, mức độ đạt mục tiêu cần giải thích cho thị trường cấp có thẩm quyền Trong hệ thống này, yêu cầu minh bạch trách nhiệm giải trình yêu cầu sách tài khóa sách tiền tệ Cũng cần xây dựng trung tâm dự báo kinh tế quốc gia thức gồm chuyên gia đầu ngành dự báo (có thể nằm Tổng cục Thống kê, Ủy ban Giám sát Viện Quản lý kinh tế Trung ương ) có đủ lực nguồn lực thực dự báo cho kinh tế trung hạn Các kết dự báo nguồn thơng tin thức tin cậy nhất, làm cho việc xây dựng mục tiêu sách NHĨM 2- LỚP QUẢN LÝ KINH TẾ 20B (TỐI) 18 BÀI THẢO LUẬN MƠN TÀI CHÍNH CƠNG NÂNG CAO Trong thời gian tới, năm 2012 - 2013, biến động vĩ mô trở nên phức tạp không dễ để đối phó Những dấu hiệu kinh tế suy giảm, sức cầu giảm sâu, đặc biệt cầu đầu tư, nguy lạm phát thường trực số lòng tin người tiết kiệm người đầu tư mơi trường vĩ mơ hệ thống tài nhỏ Các số tài như: bội chi ngân sách, nợ cơng, nợ nươc ngồi, hiệu đầu tư, độ lành mạnh hệ thống ngân hàng, lãi suất mức độ dễ tổn thương Việc điều chỉnh số cho mục tiêu tăng trưởng hay kiềm chế lạm phát gây nên tác động trái chiều khơng có phối hợp chặt chẽ hai CSTT sách tài khóa cách thực chất Trước mắt, yếu tố tảng cho yêu cầu phối hợp sách cần phải thiết lập Việc vận hành linh hoạt công cụ thuế, lãi suất với cấu điều chỉnh thích hợp theo mục tiêu vĩ mô xác định hướng phối hợp cần thiết thời gian tới NHÓM 2- LỚP QUẢN LÝ KINH TẾ 20B (TỐI) 19 ... NQ-CP ngày 06 tháng năm 2010 giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% năm 2010) iii/ Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mơ kiểm sốt lạm phát (2011) (Nghị số 11/NQ-CP... nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội) ii/ Thực sách tài chính, tiền tệ chặt chẽ, linh hoạt để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm tăng trưởng (năm... đình -> đường tổng cầu dịch chuyển sang phải -> GDP thực tế tăng Chính sách thường Chính Phủ áp dụng sau kiểm soát lạm phát, kinh tế vào ổn định cần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 3.2 Chính sách tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích chức năng ổn định kinh tế vĩ mô của Chính Phủ, liên hệ thực tiễn về vấn đề tiền tệ, Phân tích chức năng ổn định kinh tế vĩ mô của Chính Phủ, liên hệ thực tiễn về vấn đề tiền tệ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm