0

thao giang

18 2 0
  • thao giang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 07:54

Lúa theo chân ngời đến Nghe bu«n lµng më héi ngµy mïa.... Hát cả bài..[r] (1)(2) Kiểm tra bài cũ: Bài TĐN số : §ång lóa bªn s«ng (3) Hình ảnh tranh gợi cho các em nhớ đến vùng miền nào đất nớc ta ? (4) TiÕt 32: Häc bµi h¸t tù chän : Em h¸t gäi mÆt trêi Nh¹c vµ lêi : NguyÔn Thuý LiÔu (5) Nghe hát mẫu (6) Đọc lời ca (7) Em h¸t gäi mÆt trêi Nh¹c vµ lêi : NguyÔn Thuý LiÔu Em h¸t gäi mÆt trêi lªn Cho mùa xuân trên cánh đồng Em h¸t gäi mÆt trêi lªn Cho c©y lóa mau træ b«ng Em hát qua bao đồi nơng Hoµ tiÕng chiªng víi tiÕng cång Lúa theo chân ngời đến Nghe bu«n lµng më héi ngµy mïa (8) Học hát câu (9) Em h¸t gäi mÆt trêi Nh¹c vµ lêi : NguyÔn Thuý LiÔu Em h¸t gäi mÆt trêi lªn Cho mùa xuân trên cánh đồng Em h¸t gäi mÆt trêi lªn Cho c©y lóa mau træ b«ng Em hát qua bao đồi nơng Hoµ tiÕng chiªng víi tiÕng cång Lúa theo chân ngời đến Nghe bu«n lµng më héi ngµy mïa (10) Hát bài (11) Em h¸t gäi mÆt trêi Nh¹c vµ lêi : NguyÔn Thuý LiÔu Em h¸t gäi mÆt trêi lªn Cho mùa xuân trên cánh đồng Em h¸t gäi mÆt trêi lªn Cho c©y lóa mau træ b«ng Em hát qua bao đồi nơng Hoµ tiÕng chiªng víi tiÕng cång Lúa theo chân ngời đến Nghe bu«n lµng më héi ngµy mïa (12) Hát kết hợp gõ đệm: (13) Gõ đệm theo nhÞp (14) Em h¸t gäi mÆt trêi Nh¹c vµ lêi : NguyÔn Thuý LiÔu Em hát gọi mặt trời lên cho mùa xuân trên cánh đồng * * * * Em h¸t gäi mÆt trêi lªn cho c©y lóa mau træ b«ng * * * * Em hát qua bao đồi nơng hoà tiếng chiêng với tiếng cồng * * * * Lúa theo chân ngời đến nghe buôn làng mở hội ngày mùa * * * * (15) Gõ đệm theo phách (16) Em h¸t gäi mÆt trêi Nh¹c vµ lêi : NguyÔn Thuý LiÔu Em hát gọi mặt trời lên cho mùa xuân trên cánh đồng * * * * * * ** Em h¸t gäi mÆt trêi lªn cho c©y lóa mau træ b«ng * * * * * * ** Em hát qua bao đồi nơng hoà tiếng chiêng với tiếng cồng * * * * * * ** Lúa theo chân ngời đến nghe buôn làng mở hội ngày mùa * * * * * * ** (17) Ai nhanh h¬n ? (18) (19)
- Xem thêm -

Xem thêm: thao giang, thao giang