0

Giao an 10 Ban co ban Tiet 3744

16 2 0
  • Giao an 10 Ban co ban Tiet 3744

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2021, 02:41

MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC : Sau baøi hoïc, hoïc sinh caàn : - Hiểu và trình bày được vai trò, đặc điểm, tình hình sản xuất và phân bố của ngành cơ khí, điện tử – tin học và công nghiệp hoá ch[r] (1)Tiết PPCT: 37 – Ngày soạn : 29.11.2014 Giáo viên soạn : Trần Quốc Phong CHÖÔNG VIII ÑÒA LÍ COÂNG NGHIEÄP BAØI 31 : VAI TROØ VAØ ÑAËC ÑIEÅM CUÛA COÂNG NGHIEÄP CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VAØ PHAÂN BOÁ COÂNG NGHIEÄP I MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC : Sau baøi hoïc, hoïc sinh caàn : - Trình bày vai trò và đặc điểm sản xuất công nghiệp - Phân tích ảnh hưởng các nhân tố tự nhiên và kinh tế – xã hội tới phân bố coâng nghieäp II THIEÁT BÒ DAÏY HOÏC : - Bản đồ công nghiệp giới - Một số tranh ảnh hoạt động công nghiệp …(nếu có) - Sơ đồ hệ thống hoá kiến thức III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : Theo SGK Hoạt động giáo viên và học sinh Hoạt động : Cả lớp GV yêu cầu HS dựa vào SGK, hãy trả lời caâu hoûi sau : + Trình baøy vai troø cuûa ngaønh coâng nghieäp ? + Taïi tæ troïng coâng nghieäp cô cấu GDP lấy làm tiêu để đánh giá trình độ phát triển nước ? + Quá trình công nghiệp hoá là gì ? Chuyển ý : Ngành công nghiệp đóng vai troø quan troïng neàn kinh teá quoác daân, vạy sản xuất công nghiệp có đặc ñieåm gì ? Hoạt động : Cá nhân GV yêu cầu HS dựa vào SGK, hãy trả lời caâu hoûi sau : + Trình baøy vaø so saùnh caùc ñaëc ñieåm cuûa ngành công nghiệp với sản xuất nông nghieäp ? + Dựa vào đâu để phân loại công nghgiệp ? Có máy nhóm ngành công nghiệp, đó là ngành nào ? Noäi dung chính I Vai troø vaø ñaëc ñieåm cuûa coâng nghieäp Vai troø : - Đóng vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân vì tạo khối lượng cải vật chất lớn, tạo các tư liệu sản xuất, xây dựng sở vật chất kyõ thuaät cho taát caû caùc ngaønh kinh teá vaø nâng cao trình độ văn minh toàn xã hoäi - Công nghiệp hoá : Quá trình chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế dựa vaøo cô baûn saûn xuaát coâng nghieäp Ñaëc ñieåm : - Coù ñaëc ñieåm : + Gồm hai giai đoạn : giai đoạn tác động vào đối tượng lao động và giai đoạn chế biến + Saûn xuaát coâng nghieäp mang tính taäp trung cao + Nhiều ngành phức tạp, phân công tỉ mỉ, phối hợp chặt chẽ- Phân loại : Chia (2) laøm nhoùm + Coâng nghieäp naëng (nhoùm A) : goàm caùc ngaønh saûn xuaát tö lieäu saûn xuaát + Coâng nghieäp nheï (nhoùm B) : goàm caùc ngành sản xuất sản phẩm phục vụ trực tiếp cho người II Các nhân tố ảnh hưởng tới phát trieån vaø phaân boá coâng nghieäp : - Vị trí địa lí : lựa chọn địa điểm, cấu ngành, hình thức tổ chức lãnh thổ - Nhân tố tự nhiên : Quy mô các xí nghiệp, phân bố công nghiệp - Kinh teá – xaõ hoäi : Phaân boá coâng nghiệp phù hợp, hợp lý, thức đẩy kìm hãm đường phát triển công nghiệp, hình thức tổ chức lãnh thổ Chuyển ý : Sự phát triển và phân bố công nghiệp chịu ảnh hưởng nhân tố naøo ? Hoạt động : Nhóm Bước : Chia lớp làm nhóm và phân coâng nhieäm vuï : + Nhoùm 1, : Phaân tích nhaân toá vò trí ñòa lí + Nhóm 3, : Phân tích nhân tố tự nhiên + Nhoùm 5, : Phaân tích nhaân toá kinh teá – xaõ hoäi Bước : Đại diện các nhóm trình bày, các thành viên khác đóng góp ý kiến, Gv chuẩn kiến thức Löu yù : Khi caùc nhoùm thaûo luaän, coù theå liên hệ thực tế Việt Nam để từ đó rút yếu tố ảnh hưởng tới phân bố và phaùt trieån coâng nghieäp Nhaân toá kinh teá – xaõ hoäi taäp trung vaøo : dân cư và nguồn lao động, tiến khoa học kỹ thuật, thị trường IV ĐÁNH GIÁ : Hãy chứng minh vai trò chủ đạo công nghiệp kinh tế quốc dân ? Haõy so saùnh ñaëc ñieåm saûn xuaát coâng nghieäp vaø saûn xuaát noâng nghieäp ? V HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : Làm các câu hỏi trang 120 SGK VI PHẦN RÚT KINH NGHIỆM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Tiết PPCT: 38 – Ngày soạn : 02.12.2014 BAØI 32 : Giáo viên soạn : Trần Quốc Phong ÑÒA LÍ CAÙC NGAØNH COÂNG NGHIEÄP (3) I MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC : Sau baøi hoïc, hoïc sinh caàn : - Hiểu và trình bày vai trò, cấu, tình hình sản xuất và phân bố ngành lượng : Khai thác than, khai thác dầu và điện lực - Hiểu và trình bày vai trò, tình hình sản xuất và phân bố ngành công nghieäp luyeän kim - Xác định trên đồ khu vực phân bố chủ yếu dầu mỏ, than, ñieän vaø theùp - Nhận thức tầm quan trọng ngành lượng và luyện kim nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước II THIEÁT BÒ DAÏY HOÏC : - Bản đồ công nghiệp giới - Bản đò khoáng sản giới - Các hình ảnh minh hoạ (nếu có) III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : Hôm chúng ta cùng tìm hiểu địa lí các ngành công nghiệp Trước hết ngành công nghiệp lượng, công nghiệp luyện kim là ngành kinh tế và quan trọng quá trình công nghiệp hoá quốc gia Hoạt động giáo viên và học sinh Noäi dung chính Hoạt động : Cả lớp I Công nghiệp lượng : GV yêu cầu HS dựa vào SGK, hãy trả lời Vai trò : Là ngành kinh tế quan trọng và bản, sản xuất đại caâu hoûi sau : + Trình bày vai trò ngành công phát triển với tồn sở lượng, là tiền đề tiến khoa nghiệp lượng ? + Tại CNNL là sở để phát triển học – kỹ thuật ngành CN đại, là tiền đề tiến khoa hoïc – kyõ thuaät ? Chuyển ý : Ngành công nghiệp NL đóng vai troø quan troïng neàn kinh teá quoác dân, ngành CNNLcó đặc điểm gì ? Cô caáu, tình hình saûn xuaát vaø phaân Hoạt động : Cá nhân GV yêu cầu HS dựa vào SGK, hãy trả lời bố : a Khai thaùc than : caâu hoûi sau : + Trình bày vai trò, trữ lượng, sản lượng - Vai trò : khai thác và xác định nơi phân bố CN + Nguông lượng truyền thống baûn khai thaùc than ? + Nhieân lieäu cho coâng nghieäp ñieän, luyeän kim + Nguyên liệu cho công nghiệp hoá chaát - Trữ lượng : khoảng 13000 ngàn tỉ (3/4 là than đá) - Khai thác : khoảng tỉ (4) + Trình bày vai trò, trữ lượng, sản lượng khai thaùc vaø xaùc ñònh nôi phaân boá cuûa CN khai thaùc daàu ? + Trình bày vai trò, cấu, sản lượng sản xuaát vaø xaùc ñònh nôi phaân boá cuûa CN ñieän lực ? - Khai thaùc nhieàu : Hoa Kì, Nga, trung Quoác b Khai thaùc daàu : - Vai troø : + Nhieân lieäu quan troïng, laø “vaøng ñen” + Là nguyên liệu cho công nghiệp hoá chaát - Trữ lượng ước tính : 400-500 tỉ tấn, chaéc chaén : 140 tæ taán - Khai thaùc : 3,8 tæ taán treân/naêm - Khai thaùc nhieàu : Trung Ñoâng, Baéc Phi, Mó Latinh, Ñoâng Nam AÙ … c Công nghiệp điện lực : - Vai trò : là sở đểphát triển ngành công nghiệp đại, nâng cao đời soáng, vaên minh - Cô caáu : Nhieät ñieän, thuyû ñieän, nguyên tử, lượng Mặt Trời, gió … - Sản lượng khoảng : 15000 tỉ KWh - Phân bố : Chủ yếu các nước phát triển và công nghiệp hoá II Coâng nghieäp luyeän kim : (Khoâng daïy - Giaûm taûi) Hoạt động : Cá nhân GV yêu cầu HS dựa vào SGK, hãy trả lời caâu hoûi sau : + Soa saùnh vai troø, ñaëc ñieåm kyõ thuaät vaø xaùc ñònh nôi phaân boá cuûa CNLK ñen vaø maøu ? Giaùo vieân coù theå keõ baûng : Tieâu chí CN luyeän kim ñen + Vai troø - Tất các ngành sử dụng saûn phaåm cuûa ngaønh luyeän kim ñen - Là sở để phát triển công nghieäp cheá taïo maùy, saûn xuaát coâng cụ lao động - Nguyeân lieäu taïo saûn phaåm tieâu duøng - Cung cấp vật liệu cho xây dựng + Đặc điểm - Đòi hỏi qui trình công nghệ phức kinh teá – kyõ taïp thuaät + Phaân boá - Những nước sản xuất nhiều : Nhaät, Nga, Hoa Hoa Kì, Trung CN luyeän kim maøu - Cung caáp nguyeân lieäu cho coâng nghieäp cheá taïo maùy, oâ toâ, maùy bay… - Phục vụ cho công nghiệp hoá chaát vaø caùc ngaønh kinh teá quoác daân khaùc - Kim loại màu quí, phục vụ cho CN điện tử, lượng nguyên tử - Phải sử dụng các biện pháp tổng hợp nhằm rút tối đa các nguyên toá quyù coù quaëng - Những nước sản xuất nhiều : Coâng nghieäp phaùt trieån (5) Quoác … - Các nước phát triển có kim - Trữ lượng nhiều : chủ yếu các loại màu là nơi cung nước phát triển caáp nhö : Braxin, Jamaica… IV ĐÁNH GIÁ : Nêu vai trò ngành công nghiệp điện lực ? Neâu vai troø cuûa ngaønh coâng nghieäp luyeän kim ñen vaø maøu ? Khoanh tròn câu đúng : A Khu vực nào có trữ lượng dầu mỏ lớn : a Baéc Mó b Trung Ñoâng c Mó Latinh d Baéc Phi B Nước nào khai thác dầu mỏ lớn : a Hoa KÌ b Araäp Xeáut c Nga d Iraéc C Nước sản xuất sản lượng điện lớn : a Nhaät b Hoa Kì c Nga d Trung Quoác V HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : Làm các câu hỏi trang 125 SGK VI PHẦN RÚT KINH NGHIỆM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… Tiết PPCT: 39 – Ngày soạn : 08.12.2014 BAØI 32 : Giáo viên soạn : Trần Quốc Phong ÑÒA LÍ CAÙC NGAØNH COÂNG NGHIEÄP (tt) I MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC : Sau baøi hoïc, hoïc sinh caàn : - Hiểu và trình bày vai trò, đặc điểm, tình hình sản xuất và phân bố ngành khí, điện tử – tin học và công nghiệp hoá chất - Hiểu và trình bày vai trò, tình hình sản xuất và phân bố ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nói chung, công nghiệp dệt nói riêng, CN thực phẩm vaø ñaëc ñieåm phaân boá cuûa chuùng - Phân biệt các phân ngành : khí, điện tử – tin học, hoá chất, sản xuất hàng tiêu dùng và thực phẩm - Xác định trên đồ khu vực phân bố chủ yếu sản xuất ô tô, maùy thu hình (6) - Nhận thức tầm quan trọng ngành khí, điện tử – tin học, hoá chất, sản xuất hàng tiêu dùng và thực phẩm nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước II THIEÁT BÒ DAÏY HOÏC : - Bản đồ công nghiệp giới - Các hình ảnh minh hoạ (nếu có) III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : Hôm chúng ta cùng tìm hiểu địa lí các ngành công nghiệp Trước hết ngành công nghiệp điện tử – tin học, hoá chất, sản xuất hàng tiêu dùng và thực phẩm là ngành kinh tế mũi nhọn, không thể thiếu đời sống nhân dân và quan trọng quá trình công nghiệp hoá quốc gia Hoạt động giáo viên và học sinh Noäi dung chính Hoạt động 1: Nhóm III Công nghiệp khí (Không dạy - Bước : GV chia lớp làm nhóm và Giảm tải) IV Công nghiệp điện tử – tin học phaân coâng nhieäm vuï : + Nhóm 1,2 : Tìm hiểu vai trò, phân loại V Công nghiệp hoá chất (Không dạy Giảm tải) vaø nôi phaân boá CN cô khí + Nhóm 3,4 : Tìm hiểu vai trò, phân loại và nơi phân bố CN điện tử - tin học + Nhóm 5,6 : Tìm hiểu vai trò, phân loại vaø nôi phaân boá CN hoùa chaát - Bước : Các nhóm thảo luận và đại dieän trình baøy, caùc nhoùm khaùc boå sung, goùp yù - Bước : Giáo viên nhận xét và chuẩn kiến thức VI Coâng nghieäp saûn xuaát haøng tieâu Hoạt động 2: Cá nhân GV yêu cầu học sinh đọc kỹ nội dung dùng : SGK và kết hợp hiểu biết mình - Đa dạng, phong phu,ù nhiều ngành, hãy trả lời : Nêu vai trò, phân loại và nơi phục vụ tầng lớp nhân dân - Caùc ngaønh chính : deät may, da giaøy, phaân boá CN saûn xuaát haøng tieâu duøng ? - Vì ngành này phân bố chủ yếu các nhựa, sành, sứ, thuỷ tinh - Ngành dệt may là chủ đạo nước phát triển ? - Các nước có ngành dệt may phát triển: Trung Quốc, Hoa Kì, Ấn Độ, Nhaät … VII Công nghiệp thực phẩm : Hoạt động 3: Cá nhân GV yêu cầu học sinh đọc kỹ nội dung Vai trò : SGK và kết hợp hiểu biết mình - Cung cấp thực phẩm, đáp ứng nhu cầu hãy trả lời : Nêu vai trò, phân loại và nơi hàng ngày người ăn, uống Ñaëc ñieåm kinh teá : phân bố CN thực phẩm ? - Ít vốn đầu tư - Quay voøng voán nhanh (7) - Taêng khaû naêng tích luyõ cho neàn kinh teá quoác daân - Chia laøm ngaønh chính : + CN chế biến các sản phẩm từ ngành troàng troït + CN chế biến các sản phẩm từ ngành chaên nuoâi + CN cheá bieán thuyû haûi saûn IV ĐÁNH GIÁ : Nêu vai trò ngành công nghiệp khí và điện tử – tin học ? Tại công nghiệp hoá chất lại coi là ngành sản xuất mũi nhọn ? Tại ngành công nghiệp dệt và thực phẩm lại phân bố rộng rãi nhiều nước trên giới ? V HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : Làm các câu hỏi trang 130 SGK VI PHUÏ LUÏC : Phiếu học tập và thông tin phản hồi cho hoạt động : Tieâu chí Vai troø Coâng nghieäp cô khí - Đóng vai trò chủ đạo việc thực hieän cuoäc caùch maïng kyõ thuaät, naâng cao suất lao động, caûi thieän ñieàu kieän sống cho người + Cơ khí thiết bị toàn boä + Cô khí maùy coâng Phaân cuï loại + Cô khí haøng tieâu duøng + Cô khí chính xaùc Phân bố + Các nước phát chủ yếu triển : đầu trình độ công nghệ + Các nước Coâng nghieäp điện tử – tin học - Là thước đo trình độ phát trieån kinh teá – kyõ thuaät cuûa moïi quoác gia Công nghiệp hoá chất - Laø ngaønh muõi nhoïn - Ứng dụng rộng rãi vào sản xuất, đời sống và các chế phẩm nó sử dụng rộng raõi - Nước nông nghiệp thì ngành hoá chất giúp thực quá trình hoá học hoá, tăng trưởng sản xuaát - Cung cấp phân bón thuốc trừ saâu + Chia laøm nhoùm : điện - Hoá chất - Hoá chất tổng hợp hữu tiêu - Hoá dầu : Xăng, dầu hoả, dược phaåm, chaát thôm vieãn + Maùy tính + Thieát bò tử + Điện tử duøng + Thieát bò thoâng + Đứng đầu lag + Các nước phát triển : đủ ngành Hoa Kì, Nhật, + Các nước phát triển : chủ EU… yếu là hoá chất bản, chất deûo… (8) phát triển : sữa chữa laép raùp VII PHẦN RÚT KINH NGHIỆM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Tiết PPCT: 40 – Ngày soạn : 15.12.2014 BAØI 33 : Giáo viên soạn : Trần Quốc Phong MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC LAÕNH THOÅ COÂNG NGHIEÄP I MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC : Sau baøi hoïc, hoïc sinh caàn : - Phân biệt số hình thức chủ yếu tổ chức lãnh thổ công nghiệp - Thấy phát triển từ thấp đến cao các hình thức này - Nhận diện đặc điểm chính tổ chức lãnh thổ công nghiệp - Biết các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp Việt Nam II THIEÁT BÒ DAÏY HOÏC : - Sơ đồ phóng to SGK - Các tranh ảnh hình thức giới và Việt Nam (nếu có) III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : Mở bài theo SGK Hoạt động giáo viên và học sinh Noäi dung chính Hoạt động : Cả lớp I Vai trò tổ chức lãnh thổ công GV yêu cầu HS dựa vào SGK, hãy trả lời nghiệp : - Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên caùc caâu hoûi sau : + Hãy cho biết có hình thức tổ chức nhiên, vật chất và lao động - Góp phần thự công nghiệp hoá, laõnh thoå coâng nghieäp ? + Nêu khái niệm điểm công nghiệp ? đại hoá + Điểm công nghiệp có đặc điểm II Một số hình thức tổ chức lãnh thoå coâng nghieäp : nhö theá naøo ? Quy moâ cuûa noù ? Ñieåm coâng nghieäp : - Khái niệm : Là hình thức tổ chức đơn giản nhất, trên đó có hai, ba xí nghieäp phaân boá nôi coù nguoàn nguyeân liệu, nhiên liệu với chức khai thác (9) Hoạt động : Cặp Bước : GV yêu cầu HS dựa vào SGK, hãy trả lời các câu hỏi sau : + Khaùi nieäm khu coâng nghieäp ? Ñaëc ñieåm vaø quy moâ coâng nghieäp cuûa khu coâng nghieäp ? Bước : Đại diện các cặp trình bày, các thành viên còn lại đóng góp ý kiến, GV chuẩn kiến thức GV liên hệ với Việt Nam : Đến tháng 7.2002 : Vieät Nam coù 68 khu coâng nghieäp vaø khu cheá xuaát (Taân Thuaän, Linh Trung 1, Linh Trung và Đà Nẵng) Hoạt động : Cả lớp GV yêu cầu HS dựa vào SGK, hãy trả lời caùc caâu hoûi sau : + Neâu khaùi nieäm cuûa trung taâm coâng nghieäp ? + Trung tâm công nghiệp có đặc ñieåm nhö theá naøo ? Quy moâ cuûa noù ? hay sơ chế nguyên liệu ñieåm daân cö naèm vuøng nguyeân lieäu noâng, laâm, thuyû saûn - Ñaëc ñieåm : + Goàm nhieàu xí nghieäp phaân boá leû teû, phân tán, các xí nghiệp ít khoâng coù moái lieân heä saûn xuaát + Phân công alo động mặt địa lí, các xí nghiệp độc lập kinh tế có công nghệ sản phẩm hoàn chỉnh - Quy mô : Vài chục vài trăm, haøng nghìn coâng nhaân tuyø thuoäc tính chất xí nghiệp Khu coâng nghieäp taäp trung : - Khái niệm : Khu vực đất đai có ranh giới định, có kết cấu hạ tầng tương đối tốt và khả cạnh tranh thị trường trên giới - Ñaëc ñieåm : + Khoâng coù daân sinh soáng, vò trí ñòa lí thuận lợi + Taäp trung nhieàu xí nghieäp coâng nghiệp, hợp tác sản xuất cao, có ưu đãi rieâng + Chi phí saûn xuaát thaáp + Dòch vuï troïn goùi + Môi trường chính trị và luật pháp ổn ñònh - Quy mô : Từ 50ha trở lên đến vài traêm Trung taâm coâng nghieäp : - Khái niệm : Là hình thức tổ chức công nghiệp trình độ cao, là khu vực tập trung công nghiệp gắn với đô thị vừa và lớn - Ñaëc ñieåm : + Gồm nhiều xí nghiệp lớn, có thể xí nghiệp liên hiệp, hướng chuyên moan hoá TTCN xí nghiệp này ñònh + Các xí nghiệp này dựa trên thé mạnh veà taøi nguyeân thieân nhieân, nguoàn lao động, vị trí thuận lợi … (10) Hoạt động : Cặp Bước : GV yêu cầu HS dựa vào SGK, hãy trả lời các câu hỏi sau : + Khaùi nieäm vuøng coâng nghieäp ? Ñaëc ñieåm vaø quy moâ coâng nghieäp cuûavuøng coâng nghieäp ? Bước : Đại diện các cặp trình bày, các thành viên còn lại đóng góp ý kiến, GV chuẩn kiến thức - Quy moâ : Goàm caùc khu coâng nghieäp vaø nhieàu xí nghieäp coù quan chaët cheõ veà saûn xuaát, kyõ thuaät, kinh teá vaø qui trình coâng ngheä Vuøng coâng nghieäp : - Khái niệm : Đây là hình thức cao tổ chức lãnh thổ công nghiệp - Ñaëc ñieåm : Chia laøm vuøng + Vùng công nghiệp ngành : Là tập hợp lãnh thổ các xí nghiệp cùng loại + Vùng công nghiệp tổng hợp : Gọi là vùng công nghiệp không gian rộng lớn goàm nhieàu xí nghieäp, cuïm coâng nghieäp, khu coâng nghieäp, trung taâm coâng nghiệp có mối liên hệ với + Có nét tương đồng tài nguyên, vị trí địa lí, nhiều lao động cùng sử dụng chung lượng, giao thông vận tải + Có vài ngành chủ đạo tạo hướng chuyên môn hoá IV ĐÁNH GIÁ : V HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : Làm bài tập trang 169 SGK VI PHẦN RÚT KINH NGHIỆM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Tiết PPCT: 41 – Ngày soạn : 06.01.2015 BAØI 34 : Giáo viên soạn : Trần Quốc Phong THỰC HAØNH VẼ BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP THẾ GIỚI I MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC : Sau baøi hoïc, hoïc sinh caàn : (11) - Củng cố kiến thức các ngành công nghiệp lượng và luyện kim - Biết cách nhận xét tốc độ tăng trưởng các sản phẩm chủ yếu : than, dầu, điện, theùp - Rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ và nhận xét II THIEÁT BÒ DAÏY HOÏC : - Maùy tính caùc nhaân - Thước kẻ, bút chì, bút màu III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Mở bài : - GV nêu nhiệm vụ cần phải hoàn thành học - GV hướng dẫn cách làm bài để đạt hiệu cao học Hoạt động : Cả lớp - Giáo viên hỏi : Thông qua bảng số liệu, làm nào để biết vẽ biểu đồ đồ thị (Đường biểu diễn) ? - Trả lời : Đơn vị tính không phải 100%, có thể có đối tượng phải có nhiều mốc thời gian - GV hỏi : Theo yêu cầu bài thực hành, em nào nêu cách vẽ biểu đồ đồ thị ? - Trả lời : Vẽ hệ trục toạ độ, trục tung thể đơn vị (%) và trục hoành thể thời gian (năm) Vẽ thể đối tượng theo yêu cầu bài tập Sau vẽ xong, làm ghi chú cho đối tượng và đặt tên biểu đồ Hoạt động : Nhóm Bước : Giáo viên phân công nhiệm vụ cho các nhóm và lưu ý : Khi tính phải lấy năm 1950 = 100% để tìm giá trị tăng thêm giảm các năm sau + Nhóm : Tính tốc độ tăng trưởng than + Nhóm : Tính tốc độ tăng trưởng dầu + Nhóm : Tính tốc độ tăng trưởng điện + Nhóm : Tính tốc độ tăng trưởng thép Bước : Các nhóm lên điền kết đã tính vào bảng kẻ sẵn trên bảng, HS ghi kết quaû vaøo taäp Saûn phaåm 1950 1960 1970 1980 1990 2002 Than 100% 143% 161 207 186 291 Daàu 100% 201% 447 586 637 746 Ñieän 100% 238% 513 823 1224 1535 Theùp 100% 183% 314 361 407 460 Hoạt động : Cá nhân Bước : GV yêu cầu HS vẽ vào tập và gọi học sinh lên bảng trình bày Bước : Nhận xét biểu đồ Bước : GV chuẩn kiến thức - Năng lượng và luyện kim là sản phẩm quan trọng ngành công nghiệp : + Than : lượng truyền thống, vòng khoảng 50 năm tăng trưởng khá đều, đến chững lại tìm các nguồn lượng khác thay + Dầu mỏ : tăng trưởng klhá nhanh (trung bình 14,3%) có nhiều ưu điểm : khả sinh nhiệt, dễ nạp nhiên liệu, nguyên liệu cho công nghiệp hoá dầu… (12) + Điện : lượng trẻ, phát triển nhanh, tăng trưởng trung bình 33% và ngày càng tăng trưởng cao + Thép : là sản phẩm công nghiệp luyện kim đen, sử dụng rộng rãi các ngành công nghiệp, là chế tạo khí, xây doing và đời sống Tốc độ tăng trưởng khá đều, TB là 9% năm IV ĐÁNH GIÁ : HS tự nhận xét, đánh giá va GVø chấm số bài HS V HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : Về nhà hoàn thiện bài thực hành Học bài chuẩn bị kieåm tra tieát vaøi tuaàn sau VI PHẦN RÚT KINH NGHIỆM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tiết PPCT: 42 – Ngày soạn : 08.01.2015 Giáo viên soạn : Trần Quốc Phong OÂN TAÄP I MUÏC TIEÂU TIEÁT OÂN TAÄP : Kiến thức : Giúp cho học sinh củng cố lại và khắc sâu kiến thức số nội dung trọng tâm các bài đã học Kyõ naêng : Reøn luyeän vaø cuûng coá moät soá kyõ naêng caàn thieát nhö : Xaùc ñònh vaø phaân tích lược, đồ, biểu đồ, các bảng số liệu Phân tích mối quan hệ các vật, tượng địa lí có liên quan II THIẾT BỊ DẠY HỌC : Tập Atlat Địa Lí Việt Nam Tập đồ các Châu lục và Thế giới Các hình vẽ có SGK bài III NOÄI DUNG OÂN TAÄP : Hoạt động giáo viên và học Noäi dung chính sinh * Những nội dung nào chưa rõ, HS I LÝ THUYẾT : Gồm các bài đặt câu hỏi để GV trả lời * Baøi 31 : Vai troø vaø ñaëc ñieåm cuûa coâng nghiệp Các nhâ tố ảnh hưởng … * Baøi 32 : Ñòa lí caùc ngaønh coâng nghieäp * Baøi 32 : Ñòa lí caùc ngaønh coâng nghieäp (tt) * Bài 33 : Một số hình thức chủ yếu tổ chức lãnh thổ công nghiệp * Bài 34 : Thực hành II HÌNH THỨC RA ĐỀ : (13) Trắc nghiệm tự luận Thực hành II HƯỚNG DẪN LAØM BAØI : GV hướng dẫn cách làm bài và đưa số ví dụ minh hoạ IV DẶN DÒ : Về nhà học bài để chuẩn bị kiểm tra tập trung 45 phút vào tuần sau theo lòch kieån tra cuûa BGH VI PHẦN RÚT KINH NGHIỆM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Tiết PPCT: 43 – Ngày soạn : 10.01.2015 Giáo viên soạn : Trần Quốc Phong KIEÅM TRA TIEÁT ( Nội dung đề và đáp án lưu bên ngoài ) I MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU : Muïc ñích : - Thông qua tiết kiểm tra giúp học sinh khái quát, hệ thống lại nội dung kiến thức đã tìm hiểu - Hình thành số kỹ : kỹ khai thác đồ, kỹ phân tích tổng hợp kiến thức, kỹ xử lí số liệu, vẽ biểu đồ và nhận xét Yeâu caàu : - Học sinh phải nắm nội dung kiến thức chuẩn các bài đã học - Phải biết vận dụng kiến thức đã học để xử lí số liệu, vẽ biểu đồ và nhận xét Biết cách khai thác đồ và tổng hợp kiến thức II NOÄI DUNG KIEÅM TRA : Phần lý thuyết : Kiểm tra dàn trãi HKI Phaàn kyõ naêng : - Kỹ khai thác đồ - Kỹ xử lí số liệu, vẽ biểu đồ và nhận xét III HÌNH THỨC KIỂM TRA : - Traéc nghieäm khaùch quan goàm phaàn : + Phaàn lyù thuyeát + Phần thực hành ……………………………………………………………………………………………………………………… Tiết PPCT: 44 – Ngày soạn : 19.01.2015 CHÖÔNG IX Giáo viên soạn : Trần Quốc Phong ÑÒA LÍ DÒCH VUÏ (14) BAØI 35 : VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VAØ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGAØNH DỊCH VỤ TRÊN THẾ GIỚI I MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC : Sau baøi hoïc, hoïc sinh caàn : - Hiểu và trình bày cấu các ngành dịch vụ và vai trò to lớn kinh tế đại - Thấy các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố các ngành dịch vuï, ñaëc bieät nhaân toá kinh teá – xaõ hoäi - Trình bày đặc điểm phân bố ngành dịch vụ trên giới - Đọc và phân tích lược đồ tỉ trọng các ngành dịch vụ cấu GDP giới II THIEÁT BÒ DAÏY HOÏC : - Bản đồ tự nhiên giới - Bản đồ giới … III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động giáo viên và học sinh Noäi dung chính Hoạt động : Cả lớp I Cô caáu vaø vai troø : GV yêu cầu học sinh dựa nội dung SGK Cơ cấu : haõy keå teân moät soá ngaønh cuûa ngaønh dòch - Dòch vuï kinh doanh vụ và phân biệt khác dịch vụ - Dịch vụ tiêu dùng với ngành nông nghiệp và công nghiệp ? - Dịch vụ công cộng Vai troø : Hoạt động : Cả lớp Bước : GV yêu cầu học sinh trình bày : - Thúc đẩy các ngành sản xuất phát trieån + Vai troø cuûa ngaønh dich vuï ? + Tại nói các ngành dịch vụ phát triển - Sử dụng tốt nguồn lao động, tạo mạnh có tác dụng thúc đẩy các ngành sản thêm việc làm - Khai thaùc toát hôn taøi nguyeân thieân xuaát vaät chaát ? + Cho số ví dụ vấn đề khai thác nhiên, di sản văn hoá, lịch sử và các tốt tài nguyên thiên nhiên, di tích lịch thành tựu khoa học sử, văn hoá ……… Đặc điểm và xu hướng phát triển : Hoạt động : Cặp GV yêu cầu học sinh dựa nội dung SGK - Cơ cấu lao động ngành dịch vụ taêng nhanh hãy trả lời các câu hỏi sau : + Tại cấu lao động ngành - Có khác biệt lớn cấu lao động ngành dịch vụ các nước dòch vuï ngaøy caøng taêng ? + Nêu ví dụ cấu lao động phát triển và phát triển số nước phát triển và phát triển ? Hoạt động : Nhóm Bước : Giáo viên chia lớp làm nhóm, II Các nhân tố ảnh hưởng tới phát yêu cầu HS dựa vào nội dung SGK và triển và phân bố ngành dịch vụ : kiến thức đã học hãy trả lời các câu hỏi Cho học sinh nhà ghi sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân sau : (15) + Nhoùm 1, 3, : Phaân tích vaø tìm ví duï minh hoạ cho ý 1, 2, + Nhoùm 2, 4, : Phaân tích vaø tìm ví duï minh hoạ cho ý 2, 4, Bước : Đại diện các nhóm trình bày và giáo viên chuẩn kiến thức Hoạt động : Cả lớp, GV yêu cầu trả lời caùc caâu hoûi sau : + Neâu ví duï veà tæ troïng cuûa ngaønh dòch vuï cấu GDP các nước phát triển vaø ñang phaùt trieån ? + Tại các thành phố lớn lại hình thành số loại hình dịch vụ quan troïng? boá ngaønh dòch vuï SGK III ñaëc ñieåm phaân boá ngaønh dòch vuï trên giới : - Ở các nước phát triển, ngành dịch vụ chieám tæ troïng cao cô caáu GDP (Hoa Kì, UÙc, Nhaät treân 70% - 2001) Các nước phát triển ngược lại (Việt Nam, Thái Lan từ 30 – 50%) (Coøn laïi khoâng daïy - Giaûm taûi) - Ở nước lại có các thành phố chuyên môn hoá số loại dịch vụ - Caùc trung taâm giao dòch, thöông maïi hình thành các thành phố lớn IV ĐÁNH GIÁ : Sắp xếp các ý cột A và cột B cho hợp lí : A Caùc nhoùm ngaønh kinh teá B Caùc ngaønh kinh teá I Công nghiệp và xây dựng Thuyû saûn Vaän taûi vaø thoâng tin lieân laic Hoạt động khoa học và công nghệ Saûn xuaát ñieän Troàng troït Khai thaùc moû Coâng ngheä giaûi trí II Noâng – laâm – ngö nghieäp Chế biến thức ăn gia súc Saûn xuaát phaàn meàm 10 Cheá taïo coâng cuï 11 Chaên nuoâi 12 Giáo dục và đào tạo 13 Điện tử 14 Khaùch saïn, nhaø haøng 15 Baûo hieåm xaõ hoäi III Dòch vuï 16 Saûn xuaát xi maêng 17.Hoạt động văn hoá, thể thao 18 Saûn xuaát gaïch ngoùi 19 Trồng rừng V HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : Làm các bài tập 3, trang 137 SGK VI PHẦN RÚT KINH NGHIỆM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (16) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… (17)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an 10 Ban co ban Tiet 3744, Giao an 10 Ban co ban Tiet 3744