0

Giáo Án TOÁN 7 ( full đầy đủ chi tiết)

300 3 0
  • Giáo Án TOÁN 7  ( full  đầy đủ chi tiết)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 21:30

Đại số CHƢƠNG I : SỐ HỮU TỶ – SỐ THỰC Tuần1 Tiết TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỶ A MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh phát biểu khái niệm số hữu tỷ, cách biểu diễn số hữu tỷ trục số, so sánh số hữu tỷ Bước đầu nhận biết mối quan hệ tập số: N  Z  Q Kỹ năng: Có kỹ biểu diễn xác số hữu tỷ trục số, so sánh số hữu tỷ Thái độ: Cẩn thận tự tin, xác, khoa học Năng lực cần Hình thành: Năng lực tính tốn, lực sử dụng ký hiệu B CHUẨN BỊ 1.Chuẩn bị giáo viên: Thước thẳng, mảnh bìa, hai bảng phụ 2.Chuẩn bị học sinh: Thước thẳng, mảnh bìa Ơn lại kiến thức lớp : phân số nhau,t/c phân số, quy đồng mẫu phân số, so sánh phân số, số nguyên, cách biểu diễn số nguyên trục số C.PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC : -Đặt giải vấn đề -Phương pháp đàm thoại - Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ - Suy luận suy diễn từ ví dụ cụ thể nâng lên tổng quát D TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: I.ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP.1' II KIỂM TRA BÀI CŨ:7' GV: giới thiệu hệ thống chương trình tốn lớp 7, quy định sách ghi, cách học, giới thiêụ chương trình HS1: Nêu định nghĩa phân số nhau? Cho ví dụ hai phân số HS2 Phát biểu viết tổng quát tính chất phân số? Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ghi bảng HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’) Mục tiêu: HS biết nội dung học cần đạt được, tạo tâm cho học sinh vào tìm hiểu Phƣơng pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hƣớng phát triển lực: Năng lực tư logic, lực nhận thức, lực khái quát hóa, lực sử dụng ngơn ngữ,… GV: Các phân số cách viết khác số; số gọi số hữu tỷ Vậy số hữu tỷ gì? có quan hệ với tập hợp số học để giúp em hiểu nội dung ta xét học hôm Hoạt động 2: Hình thành kiến thức Mục tiêu: Học sinh phát biểu khái niệm số hữu tỷ, cách biểu diễn số hữu tỷ trục số, so sánh số hữu tỷ Bước đầu nhận biết mối quan hệ tập số: N Đại số Z Q Phƣơng pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại Định hƣớng phát triển lực: Năng lực tư logic, lực nhận thức, lực sử dụng ngơn ngữ,… HS nêu số ví dụ Hoạt động 1: Số hữu tỷ: Viết số sau dạng phân số, ví dụ phân số I/ Số hữu tỷ: nhau, từ phát biểu Số hữu tỷ số viết số phân số: ; -2 ; -0,5 ; ? tính chất phân viết dạng phân a số số với a, b  Z, b # b Tập hợp số hữu tỷ ký hiệu Q Gv giới thiệu khỏi niệm số hữu tỷ thụng qua ví dụ vừa nêu II/ Biểu diễn số hữu tỷ Hoạt động : Biểu diễn số trục số: HS: Lên bẳng biểu hữu tỷ trục số: Hs viết số cho Vẽ trục số? diễn dạng phân số: Biểu diễn số sau trục    * VD: Biểu diễn số: -1 ; 2; 1; -2 ? 2 4 6 GV: Tương tự số nguyên ta 2   trục số còng biểu diễn số hữu tỉ 1     14 28    3 12  0,5  trục số GV nêu ví dụ biểu diễn B1: Chia đoạn thẳng đv 4, lấy đoạn làm0 đv mới, trục số Yêu cầu hs đọc sách giáo khoa Hs vẽ trục số vào giấy nháp đv cũ Biểu diễn số vừa nêu trục số B2: Số nằm bên phải 0, *Nhấn mạnh phải đưa phân số mẫu số dương - y/c HS biểu diễn 3 trục số Gv tổng kết ý kiến nêu cách biểu diễn Lưu ý cho Hs cách giải trường hợp số có mẫu số âm HS nghiờn cứu SKG cách đv VD2:Biểu diễn 3 HS chu ý lắng nghe GV nêu trục số cách biểu diễn 2  Ta có: 3 -1 -2/3 5/4 Đại số Hoạt động 3: So sánh hai số hữu tỷ: Cho hai số hữu tỷ x HS thực biểu diễn số y, ta có : x = y , x cho trục số < y , x > y Gv nêu ví dụ a? yêu cầu hs so sánh? Gv kiểm tra nêu kết luận chung cách so sánh Nêu ví dụ b? Nêu ví dụ c? Qua ví dụ c, em có nhận xét số cho với số 0? GV nêu khái niệm số hữu tỷ dương, số hữu tỷ âm Lưu ý cho Hs số còng số hữu tỷ Trong số sau, số số hữu tỷ âm: Hs nêu nhận xét: Các số có mang dấu trừ nhỏ số 0, số không mang dấu trừ lớn III/ So sánh hai số hữu tỷ: VD : So sánh hai số hữu tỷ sau a/ -0, 1 ? Ta 2 6  0,4   15 1   15 5 6 Vì   6   15 15 1  0,4  1 b/ ;0 ? có: Ta có: 0     1  2 1  Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập Mục tiêu: Có kỹ biểu diễn xác số hữu tỷ trục số, so sánh số hữu tỷ Phƣơng pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại Định hƣớng phát triển lực: Năng lực tư logic, lực nhận thức, lực khái qt hóa, lực sử dụng ngơn ngữ,… * Nhận xét : - Thế số hữu tỉ ? Cho - HS trả lời câu hỏi - Nếu x< y trục số ví dụ điểm x bên trái điểm y - Để so sánh hai số hữu tỉ ta - Số hữu tỉ nhỏ gọi làm nào? số hữu tỉ âm - GV cho HS hoạt động HS hoạt động nhóm Số hữu tỉ lớn gọi nhóm số hỡu tỉ dương Đề bài: Cho hai số hữu tỉ : - HS trả lời câu hỏi Số hữu tỉ không số 3 9 20 hữu tỉ âm cịng khơng -0,75 a) -0,75=  ;  12 12 số hữu tỉ dương 9 20 a) So sánh hai số   hay 0, 75  12 12 3 Đại số ( Có thể so sánh bắc cầu qua số 0) b) b) Biểu diễn số trục số Nêu nhận xét vị trí hai số nhau, 3 -1 3 bên trái trục số GV : Như với hai số hữu nằm ngang tỉ x y : x
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo Án TOÁN 7 ( full đầy đủ chi tiết), Giáo Án TOÁN 7 ( full đầy đủ chi tiết)