0

Giáo Án TOÁN 6 ( full đầy đủ chi tiết)

396 4 0
  • Giáo Án TOÁN 6  ( full  đầy đủ chi tiết)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 21:29

Giáo án Số học Ngày soạn… /……/…… Ngày dạy :… /… /…… CHƢƠNG I : ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN TIẾT - §1 TẬP HỢP – PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức + HS đƣợc làm quen với khái niệm tập hợp thơng qua ví dụ tập hợp, nhận biết đƣợc đối tƣợng cụ thể thuộc hay không thuộc tập hợp cho trƣớc + HS biết thƣờng có hai cách để viết tập hợp Kĩ + HS biết dùng thuật ngữ tập hợp, phần tử tập hợp + HS biết cách viết tập hợp theo cách diễn đạt lời tốn, biết dùng kí hiệu  (thuộc),  (không thuộc) Thái độ Yêu thích mơn học, hăng hái phát biểu xây dựng Định hƣớng lực đƣợc hình thành + Năng lực chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực sáng tạo, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ + Năng lực chuyên biệt : Tƣ logic, lực tính tốn II PHƢƠNG PHÁP TRỌNG TÂM Nêu giải vấn đề, trực quan nêu vấn đề, thực hành, hoạt động nhóm III CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS Giáo viên : Giáo án, SGK, đồ dùng học tập, phấn màu, bảng phụ ghi nội dung luyện tập Học sinh : Đọc trƣớc bài, SGK, đồ dùng học tập IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU Ổn định lớp Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Khởi động (5’) Mục tiêu: Giới thiệu nội dung chƣơng I - Dặn dò HS chuẩn bị đồ dùng học tập, sách cần - Kiểm tra đồ dùng học tập thiết cho môn sách cần thiết cho môn - Giới thiệu nội dung chƣơng I nhƣ SGK: - Lắng nghe xem qua “ Các kiến thức số tự nhiên chìa khóa để mở SGK vào giới số Trong chƣơng I, bên - Ghi đầu cạnh việc hệ thống hóa nội dung STN học Giáo án Số học Tiểu học, thêm nhiều nội dung mới: phép nâng lên lũy thừa, số nguyên tố hợp số, ƣớc chung bội chung Những kiến thức móng quan trọng này, mang đến cho nhiều hiểu biết mẻ thú vị.” - GV giới thiệu mới: Tiết 1: TẬP HỢP PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP Hoạt động 2: Hình thành kiến thức Mục tiêu: HS đƣợc làm quen với khái niệm tập hợp thơng qua ví dụ tập hợp Phƣơng pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại Định hƣớng phát triển lực: Năng lực tƣ logic, lực nhận thức, lực sử dụng ngơn ngữ,… -HS: Trên bàn có 1.Các ví dụ - GV: Hãy quan sát hình SGK sách bút - SGK ? Trên bàn có gì? - Lắng nghe GV - Tập hợp : - GV : Ta nói sách, bút tập hợp giới thiệu tập + Những bàn lớp đồ vật đặt bàn hợp + Các trƣờng - GV lấy số ví dụ tập hợp + Các ngón tay bàn tay lớp học - Xem ví dụ - Cho HS đọc ví dụ SGK SGK - Cho HS tự lấy thêm ví dụ tập - Tự lấy ví dụ tập hợp trƣờng, gia đình hợp trƣờng gia đình Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập Mục tiêu: + HS biết dùng thuật ngữ tập hợp, phần tử tập hợp + HS biết có hai cách viết tập hợp, biết dùng kí hiệu  (thuộc),  (khơng thuộc) Phƣơng pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại Định hƣớng phát triển lực: Năng lực tƣ logic, lực nhận thức, lực khái qt hóa, lực sử dụng ngơn ngữ,… - GV nêu qui ƣớc đặt tên tập - Nghe GV giới Cách viết Các kí hiệu hợp : Ngƣời ta thƣờng đặt tên tập thiệu -Tên tập hợp: chữ in hoa hợp chữ in hoa A, B, C,…… - GV giới thiệu cách viết tập hợp - viết theo GV - Cách viết 1: Liệt kê ? Nêu VD tập hợp A VD: - Cho đọc SGK cách viết tâp - Đọc ví dụ SGK *A = {1;2;3;0} với 0;1;2;3 hợp B chữ a, b,c phần tử tập hợp ? Hãy viết tập hợp C sách bút HS lên bảng viết A bàn (h.1)? tập hợp C sách *B = { a, b, c } Giáo án Số học ? Hãy cho biết phần tử tập hợp C? - GV giới thiệu tiếp kí hiệu  ; ? có phải phần tử tập hợp A không? GV giới thiệu cách viết kí hiệu Tƣơng tự hỏi với ? - Làm BT1, điền ô trống cách viết đúng,sai - Chốt lại cách đặt tên, kí hiệu, cách viết tập hợp - GV yêu cầu đọc ý - Giới thiệu cách viết tập hợp A cách -Yêu cầu HS đọc phần đóng khung SGK - Giới thiệu cách minh hoạ tập hợp nhƣ ( Hình 2) - Cho làm ?1 ; ?2 theo hai nhóm đơi đại diện HS lên bảng trình bày kết bút bàn (h1) -Trả lời phần tử C *C= {sách,bút} (hình 1) với sách, bút phần tử C -Nghe tiếp kí hiệu - có phần tử A - không phần tử A - viết theo GV -Lên bảng điền ô trống -……… đúng, sai - Đọc ý - viết theo GV - Đọc phần đóng khung SGK - Nghe vẽ theo GV - Làm ?1; ?2 theo nhóm - Đại diện nhóm lên bảng chữa Kí hiệu: *1  A đọc thuộc A *6  A đọc không thuộc A +BT1: Điền vào ô trống A; a A;  C BT2: a  A ;  A * Chú ý : SGK Cách viết 2: Chỉ t/c đặc trƣng cho phần tử tập hợp A = {x  N / x < } N tập hợp số tự nhiên - M.hoạ A - HS: Trả lời miệng câu hỏi giáo viên - HS làm tập bảng phụ Bài (SGK- ) x A; y  B ;b A ; b  B Bài (SGK-6) a) A= { th.tƣ, th.năm, th.sáu} b) B = {th.tƣ, th.sáu, th.chín, ?1 Tập hợp D số tự nhiên nhỏ C1 : D  0;1;2;3;4;5;6 C2 : D  x  N / x7 ?2 M  N , H , A, T , R, G Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng (10’) Mục tiêu: HS hệ thống đƣợc kiến thức trọng tâm học vận dụng đƣợc kiến thức học vào giải toán cụ thể Phƣơng pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, hoạt động nhóm… Định hƣớng phát triển lực: Năng lực tƣ logic, lực nhận thức, lực sử dụng ngôn ngữ,… GV: ? Đặt tên tập hợp n.t.nào? ? Có cách viết tập hợp? - HS làm tập bảng phụ Giáo án Số học - HS hoạt động th.mƣời một} nhóm, đại diện nhóm trình bày, nhóm khác chấm chéo bảng phụ Hoạt động 5: Hoạt động tìm tịi mở rộng (2’) Mục tiêu: GV hƣớng dẫn giao nhiệm vụ nhà cho HS - Tự lấy hai ví dụ tập hợp, nắm hai cách viết tập hợp: Liệt kê phần tử tập hợp tính chất đặc trƣng cho phần tử tập hợp - BTVN 1; 2; (SGK/6) - Đọc trƣớc : Tập hợp số tự nhiên - Hoạt động nhóm : Yêu cầu làm BT 3;5 (SGK-6) -Yêu cầu làm vào tập GV ghi bảng phụ Nội dung bảng phụ phần luyện tập: Bài tập 1: a) viết tập hợp A số tự nhiên lớn nhỏ 10 hai cách Cách 1: Liệt kê A = {……………………………} Cách 2: Chỉ tính chất đặc trƣng A = {……………………………….} .c b) Điền kí hiệu thích hợp vào vuông: 12 A ; A A D Bài tập 2: Viết tập hợp B chữ chữ số cụm từ “LỚP 6A4” B = {……………………………….} Bài tập 4: Nhìn hình viết tập hợp C, D C = {…… ,…….}; D = {……,……,……} C 10 16 d Giáo án Số học Ngày soạn… /……/…… Ngày dạy :… /… /…… Tiết 2: §2 TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: HS biết đƣợc tập hợp số tự nhiên, biết qui ƣớc thứ tự tập hợp số tự nhiên, biết biểu diễn số tự nhiên tia số, biết đƣợc điểm biểu diễn số nhỏ bên trái điểm biểu diễn số lớn tia số Kỹ năng: HS phân biệt đƣợc tập N, N*, biết sử dụng kí hiệu   , biết viết số tự nhiên liền sau, số tự nhiên liền trƣớc số tự nhiên Thái độ : HS hứng thú với môn học, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng Định hƣớng lực đƣợc hình thành + Năng lực chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực sáng tạo, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ + Năng lực chuyên biệt : Tƣ logic, lực tính tốn II PHƢƠNG PHÁP TRỌNG TÂM Nêu giải vấn đề, vấn đáp gợi mở, dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ III CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS Giáo viên : Phấn màu, mơ hình tia số, bảng phụ vẽ hình (SGK/7) ghi đề tập Học sinh : Ôn tập kiến thức lớp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU Ổn định lớp Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung kiến thức cần đạt HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (7’) * GV gọi HS lên bảng thực tập - HS: sau: + Phát biểu hai cách viết tập hợp + Nêu cách viết tập hợp + Làm BT: cách 1: A = { 4;5;6;7;8;9 } + Viết tập hợp A số tự nhiên lớn cách 2: A = { x  N/ 3< x ƣớc - BCNN + Tích hai số nguyên tố hợp số Câu hỏi 66 SGK Điền vào chỗ - Hs làm tập (…) Bài 4: Tìm số tự nhiên x biết rằng: - Hai HS lên bảng a) 70x; 84x x > làm, HS làm b) x12; 25x; x30 ý < x < 500 b) x12; 25x; x30 < x < 500 (chú ý điều kiện lúc.) Hoạt động4: Luyện tập (26’) Mục tiêu: Học sinh củng cố dạng tốn tính giá trị biểu thức Phƣơng pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại Định hƣớng phát triển lực: Năng lực tƣ duy, lực nhận thức, lực khái quát hóa Bài 171(SGK- 65) Tính giá trị Bài 171 (SGK- 65) biểu thức Tính giá trị biểu thức: A = (27 + 53) + (46 + 34) + 79 = 80 + A = 27 + 46 + 70 + 34 + 53 80 +79 = 239 B = -377 – 98 + 277 B = -377 – (98 - 277) = (-377 + 277) – 98 = -100 – 98 = -198 C = -1,7.2,3+1,7.(-3,7)-1,7.3– C = -1,7(2,3 + 3,7 + + 1) 0,17:0,1 = -1,7 10 = -17 -5 HS lên bảng D = 11.(-0,4)-1,6.11+(-1,2).11 4 D = 23(- 0,4) - 13.2,75 + (-1,2): tính 11 = 11.(-0,4-1,6-1,2) = 11.(-3,2) 4 3 (2 5.7).(5 ) = 11.(- 0,8) = - 8,8 E= 3 (2.5.72)2 E = 22.52.74 = 2.5 = 10 GV: Các tính chất phép cộng phép nhân có ứng dụng tính tốn? Hoạt động5: Hƣớng dẫn học chuẩn bị (2’) Mục tiêu: Học sinh đƣợc hƣớng dẫn cụ thể phần chuẩn bị nhà -Giáo viên hƣớng dẫn học sinh phần _Học sinh ghi chép - Ôn lại chuẩn bị vào - Tiết sau tiếp tục luyện tập 387 Giáo án Số học V RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI DẠY Ngày soạn: / ./ Ngày dạy: / ./ Tiết 107: ÔN TẬP CUỐI NĂM I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: Tiếp tục củng cố kiến thức trọng tâm chƣơng, hệ thống ba toán phân số Kỹ năng: Rèn kỹ thực phép tính, tính nhanh, tính hợp lý giá trị biểu thức Luyện tập dạng tốn tìm x 3.Thái độ: Có ý thức áp dụng qui tắc để giải số toán thực tiễn Định hƣớng lực đƣợc hình thành: -Năng lực chung: lực tự học, lực giải vấn đề, lực sáng tạo, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực chun biệt: lực tính tốn, tƣ logic II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS + Giáo viên: Giáo án, SGK, SBT, sách giáo viên, phấn màu + Học sinh: SGK, SBT, đồ dùng học tập III PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TRỌNG TÂM DẠY HỌC TRỌNG TÂM Phƣơng pháp gợi mở, nêu vấn đề, phƣơng pháp vấn đáp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU Ổn định lớp (1’) Tiến trình học Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Kiểm tra (3’) Mục tiêu: Học sinh phát biểu đƣợc toán phân số, viết công thức tổng quát Phƣơng pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại Định hƣớng phát triển lực: Năng lực tƣ duy, lực nhận thức, lực khái quát hóa ? Nêu ba toán phân số, viết -Hs trả lời câu hỏi công thức tổng quát ? 388 Giáo án Số học Hoạt động 2: Luyện tập (40’) Mục tiêu: Học sinh củng cố dạng toán tính giá trị biểu thức, so sánh biểu thức, dạng toán lập luận Phƣơng pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại Định hƣớng phát triển lực: Năng lực tƣ duy, lực nhận thức, lực khái quát hóa Bài tập 176 (SGK-67) Bài tập 176 (SGK-67) 13 19 23 (0,5)2 3+(  ) : 15 15 60 24 11 (  0,415) : 0,01 200 b) 1  37,25  12 a) - GV cho Hs đọc để vào phân tích đề BT a - Tƣơng tự cho b GV yêu cầu HS làm kỹ bƣớc - GV gọi HS lên làm câu b Cả lớp nhận xét bổ sung chỗ cần thiết GV kết luận nhắc nhở cẩn thận Bài 174 (SGK-67) So sánh biểu thức Cho HS đọc phân tích đề GV hƣớng dẫn HS tìm cách so sánh dƣạ vào phân số tử Gọi HS lên bảng sƣả BT Cả lớp theo dõi nhận xét,GV kết luận Bài tập An đọc sách: số trang Ngày II : số trang lại Ngày I : Ngày III : 90 trang ( hết ) 13 19 23 (0,5)2 3+(  ) : 15 15 60 24 28 79 47 ( )  (  ) : = 15 15 60 24 28  47 24 2 )   ( )  1 =  ( 5 15 60 47 - HS đứng 11 (  0,415) : 0,01 chỗ phân tích đề 200 b) 1 - HS làm cẩn  37,25  12 thận bƣớc 121 (  0,415) : 100 = 200 (  )  37,25 12 12 - Hs nhận xét (0,605  0,415).100 a)1 = = 3,25  37,25 1,02.100  3  34 Bài 174 (SGK-67) So sánh biểu thức : HS đọc phân Ta có tích đề 2000 2000  (1) 2001 (2001  2002) Cho HS tự làm 2001 2001  (2) 2002 (2001  2002) Từ (1) (2) ta suy 2000 2001 2000  2001   2001 2002 2001  2002 Bài tập Bạn An đọc sách - Hs đọc phân ngày, ngày thứ I đọc số trang tích đề - HS làm tập Ngày thứ II đọc số trang lại Ngày thứ III đọc 90 trang cịn lại 389 Giáo án Sớ học Gọi HS lên chấm điểm - Hs nhận xét Gọi HS lên bảng làm ,cả lớp nhận xét bổ xung có ) GV kết luận Tìm số trang sách Giải 90 trang ứng với số phần tổng số  5 trang sách là:      (số  30  24 trang sách) Số trang sách là:  360 (trang) 24 90 : Đáp số : 360 trang Bài tập Số sách ngăn A Bài tập Phân tích sơ đồ Lúc đầu A: B: A= B A: B: Lúc sau A = A: 25 B 23 25 B + 14 = B 23 số sách ngăn B.Nếu chuyển 14 từ ngăn B sang ngăn A số - Hs đọc phân 25 sách ngăn A số sách tích đề 23 ngăn B.Tính số sách lúc đầu ngăn Giải Lúc đầu số sách A tổng số sách - HS làm tập 14 sách ứng với số phần theo nhóm 25   (tổng số tổng số sách : Cho HS làm lớp theo nhóm - Nhóm làm trƣớc nộp bảng - Hs nhận xét kết GV gọi nhóm lên bảng làm Các nhóm cịn lại nhận xét bổ sung ( cần ) GV kiểm tra lại kết nhóm khác kết luận 48 48 sách) Tổng số sách ngăn 14 :  96 (quyển) 48 Số sách ngăn A lúc đầu 96 = 36 (quyển) Số sách ngăn B: 96 = 60 (quyển) Đáp số : Ngăn A có 36 quyển; ngăn B có:60 Hoạt động 3: Hƣớng dẫn học chuẩn bị (2’) Mục tiêu: Học sinh đƣợc hƣớng dẫn cụ thể phần chuẩn bị nhà -Giáo viên hƣớng dẫn học sinh phần _Học sinh ghi Xem lại BT giải chuẩn bị chép vào Ơn tập tồn kiến thức số học, hình học V RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI DẠY 390 Giáo án Số học Ngày soạn: / ./ Ngày dạy: / ./ Tiết 108: ÔN TẬP CUỐI NĂM I: MỤC TIÊU Kiến thức: Học sinh phát biểu đƣợc quy tắc rút gọn phân số, so sánh phân số Kỹ năng: Biết cách rút gọn phân số, so sánh phân số Biết thực phép tính, tính nhanh, tính hợp lý.Rèn luyện khả so sánh, tổng hợp cho HS 3.Thái độ: Có ý thức áp dụng qui tắc để giải số tốn thực tiễn Ơn tập tính chất phép cộng phép nhân số tự nhiên, số nguyên, phân số Định hƣớng lực đƣợc hình thành: -Năng lực chung: lực tự học, lực giải vấn đề, lực sáng tạo, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực sử dụng ngơn ngữ - Năng lực chun biệt: lực tính toán, tƣ logic II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS + Giáo viên: Giáo án, SGK, SBT, sách giáo viên, phấn màu + Học sinh: SGK, SBT, đồ dùng học tập III PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TRỌNG TÂM DẠY HỌC TRỌNG TÂM Phƣơng pháp gợi mở, nêu vấn đề, phƣơng pháp vấn đáp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU Ổn định lớp (1’) Tiến trình học Hoạt động GV Hoạt động HS 391 Nội dung kiến thức cần đạt Giáo án Số học Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung kiến thức cần đạt Hoạt động ÔN TẬP RÚT GỌN PHÂN SỐ, SO SÁNH PHÂN SỐ (15 ph) Mục tiêu: Học sinh phát biểu đƣợc quy tắc rút gọn phân số, so sánh phân số Phƣơng pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại Định hƣớng phát triển lực: Năng lực tƣ duy, lực nhận thức, lực khái quát hóa Bài tập 1: Bài tập trắc nghiệm HS làm trắc nghiệm Bài tập 1: Bài tập trắc Hãy khoanh HSn chữ đứng phiếu học tập: nghiệm trƣớc câu trả lời 1) C : -15 1) Cho: 3 = 2) B : 8 3) A : Số thích hợp trống là: A : 15; B : 25; C : -15 2) Kết rút gọn phân số 4) 5.8  5.6 10 B : 10 đến tối giản là: A: -7; B: 1; C: 37 3) Trong phân số: 5) 8 9 11 ; ; phân số lớn 10 12 8 9 11 là: A : ; D : ; C : 10 12 4) viết hỗn số 3 dƣới dạng 6) 7) phân số 8 10 ;B: ;C :  3 18 15 1  5) Tính: 24 21 9 A : ; B : 0; C : 28 5 : 0, 25 3 6) Tính: 4 1 A : ; B : ;C : 12 12 A:  2  7) Tính:     8 8 A : ; B : ;C : 3 27 GV gọi HS lên bảng làm HS lên bảng làm bại GV mời HS nhận xét làm HS nhận xét làm bạn 392 9 28 1 B : 12 8 : C 27 A : Giáo án Số học Hoạt động GV Hoạt động HS rbanj HS chữa vào đáp án GV chốt lại đáp án xác, chinh xác yêu càu HS chữa vào HS: Muốn rút gọn phân số, ta chia tử mẫu GV: Muốn rút gọn phân số, ta phân số cho ƣớc chung làm nào? (  1 ) chúng HS làm tập: -Giáo viên yêu cầu HS làm tập 2: HS nhận xét bảng Nhận xét kết rút gọn - GV: Kết rút gọn HS: Phân số tối giản phmân số tối giản chƣa? phân số mà tử mẫu có Thế phân số tối giản? ƣớc chung (-1) Nội dung kiến thức cần đạt Bài tập 2: Rút gọn phân số sau: 63 72 3.10 c) 5.24 20 140 6.5  6.2 d) 63 a) b) Đáp án: 7 c) a) b) 1 d) Bài tập 3: 14 60     21 72 11 22 22 b)   54 108 37 Bài tập 3: So sánh phân số   24 1 5 sau: c)    15 72 15 14 60 11 22 a) b) 37 -HS lắng nghe GV tổng kết lại d ) 24  24   23  23 21 72 54 49 48 46 45 2 24 24 23 kiến thức c) d) 15 49 72 45 a) Giáo viên cho HS ôn lại số cách so sánh phân số a) Rút gọn phân số quy đồng có mẫu dƣơng, so sánh tử b) Quy đồng tử, so sánh mẫu -HS lên bảng làm c) So sánh hai phân số âm d) Dựa vào tính chất bắc cầu -HS nhận xét làm bạn -HS chữa vào để so sánh hai phân số GV gọi HS lên bảng làm GV gọi HS nhận xét làm bạn -GV chốt lại kết xác, yêu càu HS chữa lại vào 393 Giáo án Số học Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung kiến thức cần đạt Họat động : CỦNG CỐ - LUYỆN TẬP(8 ph ) Mục tiêu: Học sinh luyện tập dạng toán tim x, củng cố lại kiến thức Phƣơng pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, Hoạt độngnhóm Định hƣớng phát triển lực: Năng lực tƣ duy, lực nhận thức, lực khái qt hóa 15 GV ơn lại quy tắc thứ tự thực a) x: = phép toán GV cho HS làm tập 15 30 => x = = 15 12 a)x: = b) x + = => x = 3x 3x 3x 3x c)     2.5 5.8 8.11 11.14 21 = 14 15 => x = - = => x =  18 18 18 3x 3x 3x 3x c)     2.5 5.8 8.11 11.14 21 3 3 x( )=    2.5 5.8 8.11 11.14 21 1 1 1 1 x(        ) = 5 8 11 11 14 21 1 x = => x = : => x = 21 21 b) -HS làm -2HS lên bảng làm -HS lên bảng làm -HS nhận xét làm bạn -HS lắng nghe, chữa vào x+ GV yêu cầu HS làm dƣới lớp GV gọi hai HS lên bảng làm câu a, b GV mời HS lên bảng chữa câu c GV mời HS nhận xét làm bạn GV chốt lại đáp án xác, yêu cầu HS chữa vào Hoạt động 3: HƢỚNG DẪN HỌC VÀ CHUẨN BỊ BÀI (2 ph) Mục tiêu: Học sinh đƣợc hƣớng dẫn cụ thể phần chuẩn bị nhà -Giáo viên hƣớng dẫn học sinh phần _Học sinh ghi chép vào -Ơn tập phép tính phân chuẩn bị số : quy tắcvà tính chất V RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI DẠY 394 Giáo án Số học 395 Giáo án Số học Họ tên:…………………………………………………Lớp:………… Tiết 108: ÔN TẬP CUỐI NĂM Bài tập 1: Bài tập trắc nghiệm Hãy khoanh HSn chữ đứng trƣớc câu trả lời 1) Cho: 3 = Số thích hợp trống là: 2) Kết rút gọn phân số A : 15; B : 25; C : -15 5.8  5.6 đến tối giản là: A: -7; B: 1; C: 37 10 3) Trong phân số: 8 9 11 8 9 11 ; ; phân số lớn là: A : ; D : ; C : 10 12 10 12 8 10 A: ;B : ;C :  4) viết hỗn số 3 dƣới dạng phân số 3 3 18 15 9 1  A : ; B : 0; C : 5) Tính: 24 21 28 5 4 1 A : ; B : ;C : 6) Tính: : 0, 25 3 12 12  2  7) Tính:     Bài tập 2: a) 63 72 8 8 A : ; B : ;C : 3 27 Rút gọn phân số sau: b) 20 140 c) Bài tập 3: So sánh phân số sau: a) 14 60 21 72 b) 11 22 37 54 c) 3.10 5.24 d) 2 24 15 72 6.5  6.2 63 d) 24 23 49 45 Bài tập 4: Tìm x biết a)x: 15 = b) x + = c) 3x 3x 3x 3x     2.5 5.8 8.11 11.14 21 396 ... 22 Bài 27 (SGK- 16) Tính nhanh 86+ 357+14= ( 86+ 14)357 = 100+ 357 = 457 72 +69 +128= (7 2+128) +69 = 200 +69 = 269 25.5.427.2= (2 5.4) .(5 .2).27 = 100.10.27 = 27000 28 .64 +28. 36 = 28 (6 4 + 36) Giáo án Số... hợp a/ 321 – 96 = (3 21 + 4) – ( 96 + 4) = 325 – 100 = 225 b/ 1354 – 997 = ( 1354 + 3) – (9 97 + 3) = 1357 – 1000 = 357 Bài 52(SGK-25) a) 14.50 = (1 4:2) .(5 0.2) = 700 16. 2 = ( 16: 4) .(2 5.4)= 4.100=... 81+243+19 =(8 1+19)+243=34 Câu (6 ? ?) Tính nhanh a) 81 + 243 + 19 b) 32.47+32.53=3 2(4 7+53) b) 32.47 + 32.53 =320 c) (1 200 + 60 ) : 12 c) (1 200 + 60 ) : 12 Câu (1 đ) Tìm x = 1200:12 + 60 :12 = 100+5= (x – 36) :
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo Án TOÁN 6 ( full đầy đủ chi tiết), Giáo Án TOÁN 6 ( full đầy đủ chi tiết)