0

Đánh giá kết quả điều trị loạn năng thái dương hàm tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh

9 1 0
  • Đánh giá kết quả điều trị loạn năng thái dương hàm tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 19:22

Bài viết trình bày đánh giá đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân loạn năng thái dương hàm (LNTDH) tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh; Đánh giá kết quả điều trị LNTDH của các đối tượng nghiên cứu trên. Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y - Dược Huế - Số 2, tập 11, tháng 4/2021 Đánh giá kết điều trị loạn thái dương hàm Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh Phan Anh Chi1, Lương Thảo Nguyên2 (1) Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (2) Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt Mục tiêu: (1) Đánh giá đặc điểm lâm sàng bệnh nhân loạn thái dương hàm (LNTDH) Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh; (2) Đánh giá kết điều trị LNTDH đối tượng nghiên cứu Đối tượng – phương pháp: Nghiên cứu mô tả, tiến cứu có can thiệp lâm sàng, khơng đối chứng 40 bệnh nhân chẩn đoán LNTDH điều trị Khoa Điều trị đặc biệt – Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh, thời gian từ tháng 7/2019 đến tháng 3/2020 Kết quả: Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân LNTDH tỷ lệ nữ: nam 1,86:1; tập trung nhóm tuổi 25-44 Triệu chứng đau đầu chiếm tỷ lệ cao nhất: 77,5%, triệu chứng đau hàm vận động nghe tiếng kêu khớp: 70,0% Mức độ LNTDH theo bệnh sử mức trung bình – nặng, chiếm ưu đến 85,0% Khi khám lâm sàng trước điều trị: hạn chế vận động hàm há miệng tối đa 45%, hạn chế vận động hàm: 55%; đau vận động hàm: 70%; tiếng kêu khớp loạn khớp thái dương hàm: 85,0%; đau khớp sờ: 55,0%; đau sờ 32,5%; khớp cắn theo hạng I: 72,5% bên trái 85% bên phải; phân loại mức độ loạn thái dương hàm theo thang điểm Helkimo: mức độ trung bình: 45,0%, nhẹ: 32,5%, nặng: 22,5% Đánh giá kết điều trị LNTDH: phương pháp điều trị áp dụng chủ yếu là: Nội khoa, máng nhai mài chỉnh khớp cắn; kết điều trị sau kết thúc điều trị sau tuần tái khám sau tháng có cải thiện tỷ lệ bệnh nhân có hạn chế vận động hàm, đau vận động hàm, đau khớp sờ đau sờ, loạn khớp thái dương hàm với khác biệt có ý nghĩa; tỷ lệ bệnh nhân có đáp ứng điều trị mức tốt: 17,5%, trung bình: 72,5% xấu: 10,0% tái khám sau tháng Kết luận: Kết điều trị LNTDH có cải thiện triệu chứng dấu chứng LNTDH trước sau điều trị với khác biệt có ý nghĩa Từ khóa: loạn thái dương hàm Abstract Evaluation of the treatment results of temporomandibular disorders at Ho Chi Cinh city Hospital of Odonto-Stomatology Phan Anh Chi1, Luong Thao Nguyen2 (1) Faculty of Odonto-Stomatology, Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue University (2) Ho Chi Minh City Hospital of Odonto-Stomatology Objectives: (1) To examine the clinical characteristics of a patient with temporomandibular disorders (TMD) at Ho Chi Minh City Hospital of Odonto-Stomatology; (2) To evaluate the treatment results of TMD of the above study subjects Subjects - methods: Descriptive and prospective studies with clinical intervention, no control over 40 patients diagnosed with TMD and treated at the Special Treatment Department - Dental Hospital Ho Chi Minh City from July 2019 to March 2020 Results: Clinical characteristics of patients with TMD: ratio of women: men was 1.86: 1; focus on the age group 25-44 Headache symptoms accounted for the highest proportion: 77.5%, followed by pain in the jaw when moving and hearing joint sounds: 70.0% The degree of TMD according to the history is moderate - severe, dominating up to 85.0% On clinical examination before treatment: limit movement of the jaw when opening the mouth to a maximum of 45%, limit when moving the jaw: 55%; pain with jaw movement: 70%; synapse and dysfunction in temporal joint: 85.0%; pain in the joints when touching: 55.0%; muscle pain to the touch is 32.5%; occlusion grade I: 72.5% left and 85% right; classify the degree of TMD according to the Helkimo’s scale: medium level: 45.0%, light: 32.5%, heavy: 22.5% Evaluation of treatment results for TMD: the main applied methods are: medicine, occlusal splints and occlusal adjustment Treatment results after week of the end of treatment and follow-up after months improved in the proportion of patients with limited jaw movement, jaw movement pain, joint Địa liên hệ: Phan Anh Chi, email: pachi@huemed-univ.edu.vn Ngày nhận bài: 29/12/2020; Ngày đồng ý đăng: 13/4/2021; Ngày xuất bản: 30/4/2021 DOI: 10.34071/jmp.2021.2.11 77 Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y - Dược Huế - Số 2, tập 11, tháng 4/2021 pain when palpation and muscle pain palpation, dysfunction in temporal jaws with significant differences; percentage of patients with good response to treatment: 17.5%, average: 72.5% and bad: 10.0% at follow-up visit after months Conclusion: The TMD treatment results showed an improvement in symptoms and signs before and after treatment with significant differences Key words: temporomandibular disorders ĐẶT VẤN ĐỀ Loạn thái dương hàm thuật ngữ chung để nhóm dấu hiệu triệu chứng lâm sàng liên quan đến khớp thái dương hàm, nhai cấu trúc liên quan Loạn thái dương hàm thường biểu nhiều dấu hiệu triệu chứng sau: đau, tiếng kêu khớp, hạn chế cử động hàm, đau cơ, đau khớp kèm triệu chứng khác ảnh hưởng đến vùng đầu cổ đau đầu, triệu chứng liên quan đến tai rối loạn cột sống cổ [13] Tại Việt Nam, có số nghiên cứu khảo sát tình hình loạn thái dương hàm, nhu cầu điều trị kết điều trị nhiều nhóm bệnh nhân như: nghiên cứu Phan Như Hải (2006) 544 người dân Hà Nội cho thấy số người có biểu rối loạn từ trung bình tới nặng chiếm 20,6%, điều trị thuốc máng nhai đơn thành công khoảng 91,2% sau năm theo dõi; nghiên cứu Nguyễn Thị Thu Phương (2014) 22 bệnh nhân điều trị máng nhai, kết cho thấy đau, hạn chế há miệng, tiếng kêu khớp đường há miệng lệch giảm so với trước điều trị; nghiên cứu Đinh Diệu Hồng (2017) 30 bệnh nhân điều trị thuốc phối hợp massage tập vận động hàm dưới, kết cho thấy hiệu giảm dấu hiệu triệu chứng loạn thái dương hàm; nghiên cứu Nguyễn Thị Thúy Nga (2018) 30 bệnh nhân điều trị máng thư giãn, kết cho thấy hiệu cải thiện có ý nghĩa triệu chứng thực thể loạn thái dương hàm [2], [3], [4], [5], [6] Với mong muốn khảo sát tình hình điều trị loạn thái dương hàm, tiến hành nghiên cứu: “Đánh giá kết điều trị loạn thái dương hàm Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh” từ năm 2019 đến năm 2020 nhằm mục tiêu sau: Đánh giá đặc điểm lâm sàng bệnh nhân loạn thái dương hàm Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh Đánh giá kết điều trị loạn thái dương hàm đối tượng nghiên cứu ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: 78 Nghiên cứu tiến hành 40 bệnh nhân chẩn đoán loạn thái dương hàm theo tiêu chuẩn McNeil điều trị Khoa Điều trị đặc biệt - Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: từ tháng 7/2019 đến tháng 3/2020 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Thiết kế mẫu nghiên cứu Nghiên cứu theo phương pháp nghiên cứu mơ tả, tiến cứu có can thiệp lâm sàng, không đối chứng 2.2.2 Các tiêu nghiên cứu Nghiên cứu mơ tả tình trạng LNTDH kết điều trị thông qua hỏi bệnh sử khám đánh giá triệu chứng đau loạn hệ thống nhai: (1) Biên độ vận động hàm; (2) Đau vận động hàm; (3) loạn khớp TDH; (4) Đau khớp sờ; (5) Đau sờ theo thang điểm Helkimo thời điểm trước điều trị, sau kết thúc điều trị tuần sau tháng 2.2.3 Xử lý số liệu thống kê Số liệu xử lý phương pháp thống kê y học sử dụng phần mềm SPSS 26 KẾT QUẢ 3.1 Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân loạn thái dương hàm 3.1.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu: - Mẫu nghiên cứu phân bố từ 12 đến 66 tuổi, đó, lứa tuổi 25 - 44 chiếm 55,0%, > 44 30,0% < 25 15,0% - Về giới tính: nữ chiếm 65,0% nam chiếm 35,0%, tỷ lệ 1,86:1 - Về nơi ở, hầu hết bệnh nhân đến khám điều trị bệnh lý LNTDH có địa sinh sống thành phố Hồ Chí Minh, chiếm tỷ lệ 77,5%, bệnh nhân đến từ tỉnh khác 22,5%, có bệnh nhân đến từ nơi xa Đắk Lắk, Đà Nẵng, Tây Nam Bộ 3.1.2 Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân - Về tỷ lệ triệu chứng LNTDH khai thác qua bệnh sử trình bày biều đồ 3.1, chúng tơi phân loại mức độ LNTDH theo bệnh sử bệnh nhân hai mức: (1) A1: Loạn nhẹ chiếm 15,0% (2) A2: Loạn trung bình nặng chiếm 85,0% Tỷ lệ % Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y - Dược Huế - Số 2, tập 11, tháng 4/2021 90 80 70 60 50 40 30 20 10 y u u cổ va i gá i ta đầ Tr /c Đ au Đa m Tr /c m hà ng kh iv ận độ m hà hà C ứn g ớp M ỏi ế kh ch u Ti ế ng kê n hạ ng iệ m H Kẹ t hà m kh ih Triệu chứng Biểu đồ Tỷ lệ triệu chứng loạn thái dương hàm bệnh nhân - Khi khám lâm sàng trước điều trị, tỷ lệ dấu chứng sau: Hạn chế vận động hàm há miệng tối đa 45%, hạn chế vận động hàm chiểm 55% mẫu nghiên cứu; Đau vận động hàm chiếm tỷ lệ 70%; Tiếng kêu khớp loạn khớp thái dương hàm 85,0%; Đau khớp sờ 55,0%; Đau sờ 32,5%; Khớp cắn theo hạng I chiếm đa số 72.5% bên trái 85% bên phải Phân loại mức độ loạn thái dương hàm theo thang điểm Helkimo: mức độ trung bình chiếm 45,0%, nhẹ chiếm 32,5%, nặng chiếm 22,5% Bảng Tỷ lệ phân bố dấu chứng loạn thái dương hàm nhóm bệnh nhân khám Dấu chứng LNTDH khám Số lượng Tỷ lệ (%) Có dấu chứng 22,5 Có dấu chứng 10,0 Có dấu chứng 22,5 Có ≥ dấu chứng 18 45,0 Tổng 40 100,0 3.2 Kết điều trị loạn thái dương hàm Các phương pháp điều trị Các phương pháp điều trị áp dụng Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh gồm: nội khoa, mài chỉnh khớp cắn, máng nhai phương pháp khác chườm nóng Trong đó, phương pháp điều trị áp dụng nhiều máng nhai chiếm tỷ lệ 90,0%, nội khoa dùng rộng rãi 77,5%, mài chỉnh khớp cắn định 32,5% Bảng Tình hình áp dụng phương pháp điều trị loạn thái dương hàm Phương pháp điều trị Số lượng Tỷ lệ (%) Áp dụng phương pháp 17,5 Áp dụng phương pháp 29 72,5 Áp dụng phương pháp 10,0 Tổng 40 100,0 79 Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y - Dược Huế - Số 2, tập 11, tháng 4/2021 Bảng Tình hình áp dụng phương pháp điều trị mức độ loạn thái dương hàm Áp dụng phương pháp Mức độ LNTDH Áp dụng phương pháp Áp dụng phương pháp Tổng n % n % n % n % D1 38,5 61,5 0,0 13 100,0 D2 11,1 14 77,8 11,1 18 100,0 D3 0,0 77,8 22,2 100,0 Kết điều trị sau kết thúc điều trị sau tuần tái khám sau tháng + Cải thiện tỷ lệ bệnh nhân có hạn chế vận động hàm, đau vận động hàm, đau khớp sờ đau sờ, loạn khớp thái dương hàm + 100% bệnh nhân khơng cịn triệu chứng đau khớp sờ đau sờ thời điểm tái khám sau tháng + Tỷ lệ bệnh nhân có đáp ứng điều trị mức tốt 7,5%, trung bình 77,5% xấu 15,0% kết thúc điều trị sau tuần + Tỷ lệ bệnh nhân có đáp ứng điều trị mức tốt 17,5%, trung bình 72,5% xấu 10,0% tái khám sau tháng - Có cải thiện có ý nghĩa thống kê triệu chứng vận động hàm hạn chế, đau vận động hàm, rối loạn khớp, đau khớp sờ, đau sờ thời điểm trước điều trị, sau điều trị tuần sau tháng Bảng Sự thay đổi dấu chứng loạn thái dương hàm thời điểm đánh giá Các dấu chứng lâm sàng Trước điều trị Sau tuần Sau tháng n % n % n % Hạn chế vận động hàm 25 62,5 18 45,0 5,0 < 0,001 Đau vận động hàm 28 70,0 19 47,5 20,0 < 0,001 Rối loạn khớp 34 85,0 29 72,5 27 67,5 < 0,001 Đau khớp sờ 22 55,0 19 47,5 0,0 < 0,001 Đau sờ 13 32,5 20,0 0,0 < 0,001 90 80 D D D 70 Tỷ lệ % 60 50 40 30 20 10 Khi khám Sau điều Tái khám trị tuần sau tháng Mức độ LNTDH Biểu đồ Phân bố mức độ loạn thái dương hàm thời điểm đánh giá 80 p Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y - Dược Huế - Số 2, tập 11, tháng 4/2021 BÀN LUẬN 4.1 Đánh giá đặc điểm lâm sàng bệnh nhân LNTDH 4.1.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu Về độ tuổi mẫu nghiên cứu, kết tương tự với nghiên cứu Võ Đắc Tuyến (1991), cho thấy đa số bệnh nhân LNTDH tập trung nhóm tuổi từ 25 đến 44 (60%) [6] Về giới tính mẫu nghiên cứu, kết phù hợp với số liệu nghiên cứu nhóm bệnh nhân khác như: nghiên cứu Võ Đắc Tuyến (1991) tỷ lệ nam: nữ 1:5,5; nghiên cứu Manfredini (2012) tỷ lệ nam: 25,6%, nữ: 74,4%, tỷ lệ nam:nữ 1:2,9; nghiên cứu Blanco Aguilera (2014) tỷ lệ nam: 15,6%, tỷ lệ nữ: 84,4%, tỷ lệ nam:nữ 1:5,4 [6], [10] Về nơi ở, mẫu nghiên cứu mẫu thuận tiện, chưa mang tính chất đại diện cho cộng đồng có lượng bệnh nhân có triệu chứng LNTDH, có nhu cầu điều trị tỉnh thành phía Nam, đến khám điều trị Bệnh viện Răng Hàm Mặt Tp.HCM Nguyên nhân việc điều trị LNTDH chưa quan tâm trọng nhiều, bác sĩ Răng Hàm Mặt địa phương chưa đào tạo chuyên sâu hội chứng Nhằm tạo điều kiện thuận lợi đáp ứng nhu cầu điều trị địa phương, đề nghị cần thêm chương trình đào tạo cập nhật thường xuyên cho đơn vị hàm mặt địa phương bệnh lý 4.1.2 Đặc điểm bệnh sử Trong nghiên cứu Võ Đắc Tuyến nhóm 40 bệnh nhân đến khám Khoa RHM ĐH Y Dược Tp.HCM cho kết tương tự, tỷ lệ bệnh nhân có tiếng kêu khớp lục cục lạo xạo: 75%, đau hoạt động chức năng: 70% [6] Ngoài ra, có tỷ lệ cao bệnh nhân có triệu chứng há miệng hạn chế: 42,5%, kẹt hàm vận động: 37,5%, cứng hàm mỏi hàm 35,0% 32,5% Có 2,5% bệnh nhân có triệu chứng đau cổ vai gáy, vậy, cần cảnh giác đến bệnh cảnh LNTDH bệnh nhân có triệu chứng cần thăm khám tìm kiếm triệu chứng tránh bỏ sót Phân loại mức độ LNTDH theo bệnh sử bệnh nhân hai mức phù hợp với nghiên cứu Rodrigues (2016), tỷ lệ A1: 50,0% A2: 40,0% [16].Qua kết cho thấy trên, nhận rằng, hầu hết bệnh nhân đến khám điều trị LNTDH bệnh viện RHM Tp.HCM có mức độ LNTDH theo bệnh sử trung bình nặng với tỷ lệ triệu chứng điển hình cao cao, tiếng kêu khớp đau vận động hàm Có thể số bệnh nhân, không chịu triệu chứng bệnh tìm đến bệnh viện để khám điều trị Chúng cho rằng, người cần khám sức khỏe miệng định kỳ nhằm tầm soát bệnh lý hàm mặt tư vấn điều trị sớm để tránh triệu chứng diễn tiến nặng nề gây ảnh hưởng đến sinh hoạt chất lượng sống Theo tác giả Bitiniene (2018), có mối tương quan trực tiếp trường hợp xấu có rối loạn thái dương hàm với chất lượng sống thấp [7] 4.1.3 Các dấu chứng lâm sàng Nghiên cứu phù hợp với kết nghiên cứu Rodrigues (2016) với tỷ lệ đau vận động hàm: 76,7%, nghiên cứu Võ Đắc Tuyến (1991) nhóm bệnh nhân cho thấy tỉ lệ bệnh nhân bị đau hàm hoạt động chức năng: 75% [6], [16] Dựa vào giai đoạn mơ tả Wilkes, hình ảnh cận lâm sàng giúp ích nhiều cho việc chẩn đoán giai đoạn loạn khớp, vị trí đĩa khớp có di chuyển trước so với vị trí bình thường khơng? Đĩa khớp có bị dày lên hay khơng? Các đường viền xương có bình thường hay khơng? Có hủy xương tiêu xương, viêm xương xảy vùng khớp TDH hay không? Công cụ hỗ trợ cận lâm sàng cho tiêu chuẩn vàng sử dụng MRI hình ảnh mơ mềm mơ xương [14] Trong nghiên cứu chúng tơi khơng đánh giá hình ảnh khớp TDH nên đưa giai đoạn rối loạn khớp TDH Mức độ loạn khớp TDH cho nhẹ trung bình bệnh nhân khơng có kẹt hàm, há miệng khơng lệch 2mm, có tiếng kêu khớp lục cục, tỷ lệ nghiên cứu 52,5% Mức độ loạn khớp TDH cho nặng bệnh nhân bị kẹt hàm, há miệng lệch 2mm, có tiếng kêu khớp lạo xạo, tỷ lệ nghiên cứu 32,5% Tỷ lệ bệnh nhân có rối loạn khớp TDH 85% tương đồng với kết nghiên cứu Rodrigues (2016) cho kết 73,3% bệnh nhân có triệu chứng [16] Về khớp cắn, theo nghiên cứu Hoàng Anh Đào (2016) tỷ lệ người có khớp cắn hạng I: 72,1%, hạng II: 4,5%, hạng III: 9,0%, cắn sâu: 5,5%, cắn chìa: 2,0% [1] Vai trị khớp cắn yếu tố nguy gây LNTDH loại bỏ thập kỷ qua Một tổng quan tài liệu gần cung cấp câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu lâm sàng là: “Có mối liên hệ đặc điểm khớp cắn LNTDH không?” Phát cho thấy khơng có diện liên quan khớp cắn LNTDH [11] Cũng theo kết nghiên cứu Manfredini (2017) cho thấy không tồn mối liên quan vai trò bất cân xứng khớp cắn hai 81 Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y - Dược Huế - Số 2, tập 11, tháng 4/2021 bên với tình trạng LNTDH Nói tóm lại, nhằm ngăn ngừa tổn thương khớp TDH, cần có điều trị khác phục hình chỉnh nha [12] Về mức độ LNTDH qua dấu chứng cho thấy tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh trung bình - nặng 67,5% cho thấy hầu hết người bệnh đến khám có nhu cầu điều trị họ có dấu chứng lâm sàng cho thấy mức độ trầm trọng bệnh gây ảnh hưởng cản trở đến hoạt động sống Bên cạnh đó, có tỉ lệ bệnh nhân có thái độ quan tâm đến sức khỏe đến khám với tình trạng nhẹ Phân tích đặc điểm dẩu chứng LNTDH giới tính nhóm tuổi cho thấy khơng có mối liên quan có ý nghĩa dấu chứng LNTDH giới tính nhóm tuổi 4.2 Đánh giá kết điều trị bệnh nhân loạn thái dương hàm 4.2.1 Phương pháp điều trị 4.2.1.1 Nội khoa Điều trị nội khoa kết hợp phương pháp điều trị khác thường đóng vai trị quan trọng việc kiểm soát rối loạn đĩa khớp khớp TDH Các nghiên cứu thực nghiệm có đối chứng nghiên cứu lâm sàng cho thấy rằng: điều trị nội khoa định phần kế hoạch điều trị tồn diện giúp bệnh nhân thoải mái phục hồi chức Thuốc điều trị bao gồm: thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm Nonsteroid, corticosteroid, benzodiazepin, thuốc giãn thuốc chống trầm cảm liều thấp, cho thấy hiệu điều trị nhiều triệu chứng liên quan đến đau mãn tính.[8] 4.2.1.2 Máng nhai Điều trị máng nhai chấp nhận phổ biến coi phương pháp điều trị LNTDH dễ tiếp cận cho bác sĩ nha khoa Bốn phương pháp áp dụng phổ biến phòng khám chuyên điều trị LNDTH tư vấn, điều trị thuốc, vật lý trị liệu máng nhai Các phương pháp điều trị kết hợp để áp dụng việc điều trị bệnh nhân mắc LNTDH có tác dụng hiệp đồng, tức kết hợp máng nhai, vật lý trị liệu nội khoa giãn thường tạo kết tốt lựa chọn điều trị riêng rẽ [9] Cũng nghiên cứu Nguyễn Thị Thu Phương cs (2014), nghiên cứu kết điều trị rối loạn thái dương hàm máng nhai ổn định [5], sử dụng phương pháp điều trị máng ổn định hay gọi tắt máng nhai Đây khí cụ mang miệng, làm vật liệu cứng bao lấy phần thân Khí cụ chế tạo cho bệnh nhân có LNTDH, biểu 82 dấu chứng loạn đau, cho có cản trở khớp khác biệt khớp cắn trung tâm tương quan tâm yếu tố nguyên Tác dụng máng nhai để ổn định hàm chống lại hàm Một máng nhai phải thiết kể để tạo khớp cắn lý tưởng tư động tĩnh, cung cấp cho bệnh nhân khớp cắn lúc nghỉ, tiếp xúc khớp cắn lên máng nhai tối đa đồng thời với lực [15] 4.2.1.3 Mài chỉnh khớp cắn Mài chỉnh khớp cắn mài chỉnh có chọn lọc cho khớp cắn hài hòa Mài chỉnh thực để loại bỏ cản trở bên không làm việc cản trở sau hàm đưa trước Tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM, mài chỉnh khớp cắn phương pháp điều trị lựa chọn đứng sau máng nhai nội khoa Trong nghiên cứu này, mài chỉnh cho bệnh nhân có cản trở khớp cắn cách rõ ràng, việc mài chỉnh chọn lọc hạn chế mức tối thiểu, kết hợp với phương pháp điều trị khác nội khoa máng nhai hai 4.2.1.4 Kết hợp phương pháp điều trị loạn thái dương hàm Điều trị nội khoa kết hợp với điều trị vật lý trị liệu khác để tăng hiệu điều trị LNTDH Các phương pháp vật lý trị liệu áp dụng bệnh viện như: chườm nóng (sử dụng nóng ẩm), tập vận động hàm (loại bỏ thói quen xấu, giúp bệnh nhân nhai hai bên…) Hiện nay, phương pháp điều trị LNTDH ngày quan tâm ý áp dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến, đặc biệt phương diện vật lý trị liệu Đơn cử phương thức nhiệt trị liệu gồm: nhiệt nóng (hơi nóng khơ, nóng ẩm) nhiệt lạnh, phonophoresis- đưa thuốc qua da sóng siêu âm, iontophoresis- đưa thuốc qua da dòng điện thấp, làm tăng tính thẩm thấu da, điều trị liệu (dịng Galvanic, dịng TENS) tạo kích thích nhỏ kim châm, có tác dụng làm dịu đầu dây thần kinh thụ cảm da ức chế dẫn truyền đau Ngoài ra, kỹ thuật dùng tay tác động lên mô mềm khớp giúp thư giãn cơ, khớp đa dạng như: kỹ thuật khôi phục hoạt động cơ, kỹ thuật kéo dãn, tập luyện nhà (duỗi có trợ giúp, duỗi chủ động, tập có lực kháng, kiểm soát vận động xoay dịch chuyển lồi cầu) Bên cạnh đó, việc huấn luyện tư khơng huấn luyện tư hàm dưới, mơi, má, lưỡi mà cịn tư thể như: tư ngồi- loại bỏ tư sai đưa người trước, đầu trước; tư ngủ - tránh nằm sấp, nằm ngủ sai tư thế, sử dụng gối nệm khơng thích Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y - Dược Huế - Số 2, tập 11, tháng 4/2021 hợp; vị trí lưỡi nghỉ nuốt Ngày nay, bên cạnh mức sống tăng áp lực xã hội- tâm lý tăng, điều ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi, thái độ tinh thần bệnh nhân Do đó, xu hướng điều trị LNTDH giới hướng tới điều trị thái độ hành vi bệnh nhân với liệu pháp như: liệu pháp nhận thức – hành vi, tập vận động hàm… Theo liệu pháp nhận thức – hành vi chương trình luyện tập áp dụng riêng cho cá thể, chia làm nhiều phương pháp như: trấn an người bệnh, tạo niềm tin lạc quan thân bệnh nhân, tăng cường thảo luận thảo luận giải thích lặp đi, lặp lại cho bệnh nhân với lời giải thích lời khuyên đơn giản, giúp bệnh nhân hiểu hợp tác điều trị Tập vận động hàm phương pháp tăng cường phản hồi sinh học, cung cấp kiến thức hướng dẫn tư cho bệnh nhân, hướng dẫn liên quan đến thói quen như: đẩy lưỡi, thở miệng, tập luyện vận động – hàm Đây phương pháp điều trị đơn giản chi phí thấp hiệu lâu dài dễ dàng cho bệnh nhân áp dụng Trong nghiên cứu này, có bệnh nhân chúng tơi hướng dẫn cho bệnh nhân chườm nóng massage vùng khớp TDH hai bên kết hợp với điều trị nội khoa Nghiên cứu Đinh Diệu Hồng (2017) cho thấy hiệu đáng kể việc kết hợp nội khoa với massage tập vận động hàm việc cải thiện triệu chứng LNTDH [3] 4.2.2 Sự thay đổi mức độ loạn thái dương hàm dấu chứng lâm sàng sau kết thúc điều trị tuần sau tháng Kết sau điều trị tuần tái khám sau tháng cho thấy có thay đổi đáng kể biên độ vận động hàm vận động há miệng tối đa, đưa hàm sang phải tối đa, đưa hàm sang trái tối đa Có khác biệt có ý nghĩa thời điểm đánh giá, cho thấy có cải thiện rõ rệt biên độ vận động hàm sau điều trị bệnh nhân Kết tương tự với kết số nghiên cứu khác như: nghiên cứu Nguyễn Thị Thu Nga; nghiên cứu Nguyễn Thị Thu Phương có cải thiện biên độ há miệng sau điều trị với máng nhai [4], [5] Về triệu chứng đau vận động hàm có cải thiện từ trước điều trị đến điều trị sau tuần tái khám sau tháng, với tỷ lệ bệnh nhân có đau vận động hàm giảm dần, là: 70,0%; 47,5; 20,0% Tuy nhiên, chúng tơi nhận thấy, có 8/40 bệnh nhân thời điểm tái khám sau tháng đau Điều cho thấy triệu chứng đau vận động âm ỉ lâu dài, triệu chứng đau bệnh nhân có thang điểm đánh giá theo Helkimo điểm – tức đau mức độ nhẹ, tư vận động hàm Rối loạn khớp thái dương hàm cải thiện khiêm tốn, tỷ lệ bệnh nhân có rối loạn khớp trước điều trị 85,0%, sau điều trị tuần 72,5% sau tái khám tháng 67,5% Mặc dù có tỷ lệ bệnh nhân giảm tiếng kêu khớp đáng kể, nhiên, số lượng bệnh nhân rối loạn khớp cao với biểu tiếng kêu khớp Điều cho thấy hồi phục không cao bị loạn khớp TDH Mức độ đau khớp sờ đau sờ có cải thiện rõ rệt, 100% bệnh nhân cải thiện thời điểm sau tháng, hầu hết bệnh nhân có biểu đau mặt khớp sờ đau cắn sờ Trong nghiên cứu Nguyễn Thị Thu Nga cho kết tương tự, so sánh điểm trung bình đau tất vùng thời điểm vào viện, sau điều trị tháng, sau điều trị tháng có khác biệt có ý nghĩa thống kê với p
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị loạn năng thái dương hàm tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh, Đánh giá kết quả điều trị loạn năng thái dương hàm tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh