0

Bài tiều luận PHÁT HUY bản CHẤT CON NGƯỜI TRONG học THUYẾT MACXIT ở HIỆN NAY

11 3 0
  • Bài tiều luận PHÁT HUY bản CHẤT CON NGƯỜI TRONG học THUYẾT MACXIT ở HIỆN NAY

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:17

CDV Tài chính – Ngân hàng là một ngành khá là rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ. Vì vậy có rất nhiều các lĩnh vực chuyên ngành hẹp. Ngành Tài chính – Ngân hàng chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau: Chuyên ngành Tài chính, chuyên ngành Ngân hàng, chuyên ngành Phân tích tài chính, Quỹ tín dụng… BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BÀI TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: PHÁT HUY BẢN CHẤT CON NGƯỜI TRONG HỌC THUYẾT MACXIT Ở HIỆN NAY Tp.Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Con người chủ thể lịch sử, nhân tố quan trọng tạo nên xã hội, có người có xã hội Có nhiều môn khoa học khác nghiên cứu người như: y học, sinh vật học, nhân chủng học, xã hội học, đạo đức học v.v… môn khoa học tiếp cận người theo cách thức riêng đặc thù Song nhìn chung môn khoa học chuyên ngành nhận thức người cách chia hệ thống thành yếu tố, ngược lại triết học người nghiên cứu người cách tổng hợp yếu tố thành hệ thống Nghóa triết học người hình thành sở tổng kết thành tựu đạt khoa học cụ thể lónh vực nghiên cứu người, hiểu vấn đề chất người không dựa vào tri thức môn khoa học khác Giải đáp vấn đề chung người như: chất người, ý nghóa sống người nhiệm vụ triết học Trong phát triển triết học có nhiều quan niệm khác chất người, nhà triết học cổ đại coi người vũ trụ thu nhỏ, sống người phụ thuộc vào “Thiên mệnh”, bị quy định ý chí tạo hóa Theo giới quan tôn giáo, người kết hợp tinh thần thể xác thể xác thời, tinh thần vónh viễn Nói chung, hệ thống triết học lịch sử cách hay cách khác đề cập nhiều đến vấn đề người, chất người phải đến triết học Mác xem xét vấn đề người cách quán, đầy đủ sâu sắc sở lập trường vật triệt để I HỌC THUYẾT MÁCXIT VỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI 1.Sự hình thành học thuyết Macxit chất người: Trước Mác có nhiều triết gia nghiên cứu triết học người , vấn đề người đặt suốt trình phát triển lịch sử triết học hai trường phái tư tưởng triết học vật tâm Trong giai đoạn phát triển vấn đề người đặt ra, hiểu theo cách khác theo tiến trình phát triển lịch sử Triết học n Độ cổ đại cho người gồm hai phần hồn xác Phần xác bị huỷ diệt phần hồn tồn vónh viễn tuỳ theo “nghiệp” hay tu luyện … mà phần hồn trở với cõi “vónh hằng” di chuyển sang thân xác khác (luân hồi) Một số trường phái có tính chất vật lại cho linh hồn hay tư tưởng, ý thức người nảy sinh từ vật chất liên quan đến thể xác người, vật chất sinh ý thức gạo nấu thành rượu (phái Lokàyata) thức, tư tưởng người người ta chết Triết học Trung Hoa ý đến vấn đề người, nhiều vấn đề “ngoài người” có đề cập tới cuối để giải vấn đề người mối quan hệ gia đình xã hội… Quan điểm tâm chất người; quy đặc trưng chất người vào lónh vực ý thức tư tưởng xem chất người quy định sẳn từ lực lượng siêu nhiên Chẳng hạn, theo Khổng Tử, người lọt lòng có sẳn tính thiện, “thiên tính”, theo Platon, người đời mang chất khác họ chia thành ba loại phù hợp với chức xã hội khác nhau: huy, thừa hành phục tùng Theo quan điểm đạo Cơ đốc từ lúc sinh người mang điều ác tội tổ tông; chúa cứu vớt trở nên thiện v.v… Phải đến Hê – ghen Phơ – bách vấn đề người đề cập đến cách cụ thể rõ ràng hơn, đặc biệt Phơ – bách Ông tiến hành việc nghiên cứu tìm hiểu tương đối sâu sắc chất người, người theo chủ nghóa vật, Phơ – bách phản đối chia cắt linh hồn thể xác, không thừa nhận người sản vật tinh thần, ông cho thể xác hữu hình, sở tồn chất người; đồng thời bước đầu ông nhận thấy chất người không tính tự nhiên người Phơ – bách phân biệt người sản vật văn hoá, lịch sử, giáo dục Ông cảm nhận khác biệt mặt xã hội người Ông nói “Trong cung điện người ta suy nghó khác túp lều tranh” (Trích lại Mác – Ăng-ghen tuyển tập – tập trang 391) Tuy theo hai trường phái triết học khác Hê – ghen Phơ bách có đóng góp lớn, hay nói cách khác triết học Hê – ghen triết học Phơ – bách hai nguồn gốc trực tiếp lý luận triết học Mác Các nhà sáng lập chủ nghóa Mác kế thừa hạt nhân hợp lý triết học Hê – ghen phép biện chứng, cải tạo tinh thần chủ nghóa vật biến thành phép biệc chứng vật học thuyết khoa học quy luật chung tự nhiên, xã hội tư Cũng nhờ chủ nghóa vật Phơ – bách giúp Mác ng-ghen đoạn tuyệt với chủ nghóa tâm Hê – ghen phái Hê – ghen trẻ Mác Ăng – ghen cải tạo chủ nghóa vật Phơ – bách phát triển lên hình thức cao chủ nghóa vật biệc chứng chủ nghóa vật lịch sử Như trước chủ nghóa Mác có nhiều triết gia nghiên cứu chất người có Phơ – bách nghiên cứu sâu chất người Phơ – bách khảo sát người lại tách rời với hoạt động thực tiễn động họ điều kiện lịch sử định, cô lập coi người “đối tượng cảm tính” mà “hoạt động cảm tính” kết thu phương pháp trừu tượng hóa, ngưng đọng hóa, vónh hoá chất người … Dưới nhìn Phơ – bách người thuộc tính trừu tượng vốn có “loài” “tính phổ biến, nội tại, câm, gắn bó cách tự nhiên đông đảo cá nhân lại với nhau” Về hình thức, ông người thực chủ nghóa lấy người làm xuất phát điểm song ông lại hoàn toàn không nói đến giới người sống người mà ông nói người trừu tượng Trên sở nghiên cứu, phân tích tiếp thu hạt nhân hợp lý quan niệm Hê – ghen, Phơ – bách nhà triết học tiền bối quan niệm chất người, dựa vào nguyên tắc giới quan chủ nghóa vật biện chứng Mác xây dựng học thuyết Macxit chất người Nội dung học thuyết Macxit chất người: Triết học Mác xuất phát từ người, Mác vượt qua quan niệm trừu tượng người để nhận thức người thực, theo Mác, người có đời sống thực biến đổi với biến đổi đời sống thực nó; Mác viết “những tiền đề xuất phát cá nhân thực, hoạt động họ điều kiện sinh hoạt vật chất họ … Những tiền đề kiểm nghiệm đường kinh nghiệm tuý” Vận dụng phép biện chứng vật Mác khảo sát chất người hoạt động điều kiện sinh hoạt vật chất họ Tiếp thu cách có chọn lọc phát triển giá trị lịch sử tư tưởng nhân loại, lọc bỏ yếu tố sai lầm, vượt qua hạn chế lịch sử, khắc phục thiếu sót quan niệm trước chất người Mác vạch vai trò quan hệ xã hội yếu tố cấu thành chất người Với quan điểm vật triệt để phương pháp biện chứng, triết học Mác giúp tới nhận thức chất người với biểu sinh động Ngay từ Bản thảo Kinh tế - triết học năm 1884, Mác cắt nghóa tha hoá chất người từ lao động bị tha hoá; nghóa ông tìm chất người lao động Chỉ xem xét người đời sống thực hiểu đắn chất trừu tượng cố hữu cá thể người Trong “Luận cương Phơ – bách” Mác vạch rõ “bản chất người trừu tượng cố hữu cá nhân riêng biệt Trong tính thực chất người tổng hoà quan hệ xà hội” Đây khái quát khoa học cao chất người, tư tưởng chủ nghóa Mác chất người Con người đồng tuyệt đối chất mà đồng bao hàm khác biệt hai yếu tố đối lập nhau: người với tư cách sản phẩm giới tự nhiên, phát triển tiếp tục giới tự nhiên, mặt khác, người thực thể xã hội tách lực lượng đối lập với giới tự nhiên Trong đời sống thực cụ thể người có thống mặt tự nhiên mặt xã hội Mặt tự nhiên hiểu tính tất yếu khách quan sinh thành tượng trình tâm – sinh lý người điều kiện định tồn người chẳng hạn Mặt tự nhiên thể chủ yếu bên nhu cầu tất yếu khách quan ý chí người chẳng hạn như: nhu cầu ăn, mặc, ở, nhu cầu tái sản xuất xã hội, nhu cầu tình cảm … Sự hoạt động quy luật xã hội tác động đến người tạo thành mặt xã hội mặt chất người Con người tồn thoả mãn nhu cầu sinh học, vật phẩm để thoả mãn nhu cầu sẳn giới tự nhiên đó, để trì tồn người phải lao động Chính lao động yếu tố định hình thành chất xã hội người Khi vạch chất người điều Mác đặc biệt nhấn mạnh “trong tính thực” Luận điểm rõ chất người chất xem xét thực cụ thể, chất “loài” trừu tượng, thoát ly tính lịch sử, tính xã hội Trong thảo kinh tế – triết học năm 1884, mang nặng ảnh hưởng triết học Phơ – bách Mác nhận định “con người sinh vật có tính loài” xem giới tự nhiên “thân thể vô người … người phận giới tự nhiên” Trong Hệ tư tưởng Đức, Mác tới quan niệm vật lịch sử ông viết “tiền đề toàn lịch sử nhân loại dó nhiên tồn cá nhân người sống Vì vậy, điều cần phải xác định tổ chức thể cá nhân mối quan hệ mà tổ chức thể tạo họ với phần lại tự nhiên” Như vậy, cá nhân quan điểm Mác xem xét cá nhân tưởng tượng thân họ người khác mà cá nhân y thực nghóa họ hành động giới hạn, tiền đề điều kiện vật chất định, không phụ thuộc vào lý trí họ Nói đến người phải nói đến người hoạt động thực tiễn, thông qua hoạt động thực tiễn người biến đổi đời sống xã hội, đồng thời biến đổi thân Mác xem xét yếu tố cấu thành chất người quan hệ xã hội, mà vạch chất người tính thực nó, Mác nói: “trong tính thực nó, chất người tổng hoà quan hệ xã hội”, ông không tách rời người với thực xã hội mà coi người tồn Đây phát có giá trị to lớn Mác chất người, luận đề khoa học, đầy đủ nhấn mạnh vế luận đề cắt xén làm sai lệch triết học Mác người Do đó, nghiên cứu chất người triết học Mác phải luôn ý đến tính đồng đầy đủ luận đề mà Mác đưa ra, không nên hiểu theo cách chia nhỏ vấn đề mà phải hiểu mặt tổng quát vấn đề đưa Phương pháp luận Macxit đòi hỏi phải xem xét quan hệ xã hội cấu thành chất người liên hệ “tổng hoà” chúng Mặt khác, phải hiểi không tổng hoà quan hệ kinh tế với trị, văn hoá, đạo đức pháp quyền … mà phải xem xét mặt vật chất mặt mặt tinh thần, mặt không gian thời gian … quan hệ xã hội tổng hoà đặt biệt cần thấy thống chung toàn nhân loại với đặc thù giai cấp, dân tộc riêng cá nhân người II Ý NGHĨA CỦA HỌC THUYẾT MACXIT VỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ – HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC Nhân tố người trình công nghiệp hoá – đại hoá đất nước: Trong giai đoạn lịch sử nhân loại nói chung lịch sử Việt Nam nói riêng, người chủ thể lịch sử, đóng vai trò định việc phát triển xã hội Bất trình hoạt động phải có nhân tố người, trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Không có nhân tố người nói đến công nghiệp hóa, đại hoá hay phát triển Nói đến công nghiệp hoá, đại hoá nói đến chuyển đổi từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp chuyển từ lao động thủ công sang lao động máy móc Máy móc người làm không thay lao động bắp mà thay nhiều chức lao động trí óc, làm cho lực trí óc khả sáng tạo người nhân lên gấp bội Xu phát triển không nằm dự đoán Mác: “tri thức trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp”, “khoa học trực tiếp làm sản phẩm”, “giá trị lao động bắp sản phẩm làm cực nhỏ” … Những dự báo ngày thực tế chứng minh Thực đường lối đổi mới, từ năm đầu thập kỷ 90 kỷ XX trở lại đây, Đảng ta chủ trương tiến hành công nghiệp hoá, đại hoá vấn đề người, nguồn lực để thực công nghiệp hoá, đại hoá vấn đề quan tâm hàng đầu Từ nước nông nghiệp nghèo nàn lên thẳng CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN, thiếu sở vật chất kỹ thuật sản xuất tiên tiến, đại CNXH Vì nhiệm vụ trung tâm thời kỳ độ phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hoá, đại hoá Muốn phải phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài Nhân tố người vấn đề thiếu nói đến công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Báo cáo trị Đại Hội IX Đảng nhấn mạnh “Tăng cường đạo nguồn lực cần thiết cho công nghiệp hoá, đại hoá” Hiện nay, trình độ lao động nước ta nhìn chung yếu chất lượng thiếu số lượng Vì đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực giải pháp lớn Chúng ta thực công nghiệp hoá, đại hoá chuyển đổi kinh tế nông nghiệp lạc hậu thành kinh tế công nghiệp đại nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; hoàn cảnh nhân loại tiến vào thiên niên kỷ với thành tựu to lớn văn minh trí tuệ phát triển vũ bão, khoa học công nghệ đng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Để xây dựng CNXH có công nghiệp đại dựa kinh tế tri thức, trước hết phải xây dựng người XHCN có tri thức Kinh tế tri thức đặt nguồn tài nguyên trí tuệ, trí lực người hoạt động mạnh me, tiến khoa học – kỹ thuật diễn va thay đổi hàng kỷ, thập kỷ trước mà hàng năm, chí hàng tháng Nó đòi hỏi người phải luôn học hỏi để thích ứng với mới, tham gia vào sản xuất hoạt động xã hội Như vậy, muốn tiến hành công nghiệp hoá, đại hoá thành công phải có nguồn tài nguyên trí tuệ, trí lực người nhân tố người thiếu mà quan tâm phát triển phù hợp với tình hình Ý nghóa học thuyết Macxit chất người việc phát huy nhân tố người trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước: Triết học Mác xuất phát từ người nhằm mục đích cao giải phóng người; vai trò người triết học Mác cần ý đặc biệt nghiên cứu quy luật xã hội Chúng ta biết rằng, tính khách quan quy luật xã hội hiểu theo nghóa tác động tách rời hoạt động người lâu trình bày quy luật xã hội, vai trò người thường lại không quan tâm thích đáng Chẳng hạn, tách hoạt động người khỏi trình nghiên cứu quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất nhận thức vai trò định lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất tác động trở lại quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất trở nên trừu tượng đơn giản Bản chất người kết thúc, hoàn thiện lần xong mà hình thành chất người trình người không ngừng hoàn thiện khả tồn trước lực lượng tự phát tự nhiên xã hội Bởi vì: nhu cầu tự nhiên sở phát sinh nhu cầu xã hội hay phương thức sản xuất cải vật chất sở tồn xã hội loài người tính thực chất người tổng hoà quan hệ xã hội sở tảng tự nhiên người nhu cầu tự nhiên người đại lượng không đổi mà ngày tăng Do đó, nhu cầu xã hội ngày tăng theo tăng tiến văn minh vật chất tinh thần Chính vậy, chất người sinh lần xong, mà trình người không ngừng tự hoàn thiện Nhận thức đắn chất người theo học thuyết Mácxit thấy tầm quan trọng người trình công nghiệp hoá, đại hoá nước ta Bước vào năm đầu kỷ XXI, kỷ “sẽ tiếp tục có nhiều biến đổi, khoa học công nghệ có bước nhảy vọt, kinh tế tri thức có vai trò ngày bật trình phát triển lực lượng sản xuất Toàn cầu hoá kinh tế xu khách quan … chứa đựng nhiều mâu thuễn, vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cựa, vừa có hợp tác, vừa có đấu tranh” (Văn kiện Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX) Trong bối cảnh đất nước ta phải đối mặt với nhiều thách thức Bốn nguy mà Đảng ta rõ tồn có diễn biến phức tạp; tình trạng tham nhũng suy thoái phận cán bộ, đảng viên “chướng ngại vật” đường công nghiệp hoá, đại hoá Nhân tố người điều kiện hien có tác động trực tiếp làm thúc đẩy trình công nghiệp hoá, đại hoá, phải ý nâng cao nhận thức, trình độ khoa học kỹ thuật cho lực lượng sản xuất điều cần thường xuyên ý Vấn đề đặt với làm gì, làm để biến nội dung thành thực, thúc đẩy nghiệp công nghiệp hoá, đại hoa Theo học thuyết Macxit chất người tổng hoà quan hệ xã hội Con người từ sinh sống phạm vi quan hệ xã hội định Cùng với tăng thêm tuổi tác, từ người tự nhiên chuyển biến thành người xã hội nhờ nắm văn hoá, xã hội tham gia sống xã hội Quá trình xã hội trình hình thành chất người nắm các giai đoạn phát triển người qua học thuyết Macxit chất người điều kiện cần thiết để phát huy nhân tố người trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Thấy mối quan hệ xã hội người để tác động vào làm cho người ngày tiến thích ứng với phát triển đất nước KẾT LUẬN Triết học Macxit chất người xuất phát từ người với mục tiêu xuyên suốt giải phóng người, với nội dung “ chất người tổng hoà quan hệ xã hội”, Mác vượt qua nhà triết học tiền bối cách nhìn nhận đánh giá người Con người triết học Mác người thực với đầy đủ đặc tính tự nhiên (sinh học) xã hội vốn có Ý nghóa thực tiễn lớn nghiên cứu vấn đề triết học người quán triệt mục tiêu xây dựng người mới, chiến lược nghiệp cách mạng XHCN xây dựng CNXH Phải ý biện pháp kinh tế, trị … rốt cuộc, nhằm xây dựng xã hội, có phát triển tự toàn diện người điều kiện cho phát triển tự toàn diện người Trong nghiệp CNH-HĐH đất nước nay, việc nghiên cứu đưa học thuyết Macxit vào đời sống thực cần thiết để giữ vững định hướng XHCN mà Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn Sức hấp dẫn lớn lao học thuyết Macxit từ đời vạch đường giải phóng loài ngoài, xóa bỏ áp bóc lột bất công thực ước mơ ngàn đời nhân loại có sống tự do, hòa bình, văn minh hạnh phúc Chính vậy, phải nghiên cứu vận dụng học thuyết Macxit chất người nói riêng vào đời sống thực tế Trên sở có định hướng đắn phát triển xã hội, xây dựng người CNXH thời đại MỤC LỤC Mở đầu I Học thuyết Macxit chất người Sự hình thành học thuyết Macxit chất người Nội dung học thuyết Macxit chất người II Ý nghóa học thuyết Mac xit chất người việc phát huy nhân tố người trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Nhân tố người trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Ý nghóa học thuyết Macxit chất người việc phát huy nhân tố người trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước 10 Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo Lịch sử phép biện chứng tập IV, NXB Chính trị QG, 1998, Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô TS Nguyễn Văn Huyên, “Mấy vấn đề triết học XH phát triển người”, NXB Chính trị QG, 2002 Giáo trình triết học Mác-Lênin, NXB Chính trị QG, Nhóm tác giả biên soạn Một số vấn đề CN Mác-Lênin thời đại NXB Chính trị QG, 1996, Nhóm tác giả biên soạn 11 ... thành học thuyết Macxit chất người Nội dung học thuyết Macxit chất người II Ý nghóa học thuyết Mac xit chất người việc phát huy nhân tố người trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Nhân tố người. .. triết học tiền bối quan niệm chất người, dựa vào nguyên tắc giới quan chủ nghóa vật biện chứng Mác xây dựng học thuyết Macxit chất người Nội dung học thuyết Macxit chất người: Triết học Mác xuất phát. .. đề người, chất người phải đến triết học Mác xem xét vấn đề người cách quán, đầy đủ sâu sắc sở lập trường vật triệt để I HỌC THUYẾT MÁCXIT VỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI 1.Sự hình thành học thuyết Macxit
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tiều luận PHÁT HUY bản CHẤT CON NGƯỜI TRONG học THUYẾT MACXIT ở HIỆN NAY, Bài tiều luận PHÁT HUY bản CHẤT CON NGƯỜI TRONG học THUYẾT MACXIT ở HIỆN NAY