0

Ứng dụng bộ xét nghiệm sssperm để đánh giá mức độ đứt gãy dna tinh trùng ở nam giới vô sinh

73 0 0
  • Ứng dụng bộ xét nghiệm sssperm để đánh giá mức độ đứt gãy dna tinh trùng ở nam giới vô sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:27

Bộ GIÁO DỰC VẢ ĐÀO TẠO BỘ Y TÉ TRƯỜNG DẠI HỌC Y HÀ NỘI NGLYÈN HOÀI THƯƠNG ỨNG DỤNG Bộ XÉT NGHIỆM SSSPERM ĐẾ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỌ l)ÚT GÂY DNA TINII TRỪNG Ờ NAM GIÓI VỎ SINH Ngành đào lạo : Bác sỳ Y khoa Mà ngành : 52720101 KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP BÁC SỲ V KHOA KHÓA 2015 2021 Nguời huứng dan khoa học; TS.BS Vũ Th| Huven Há Nội- 2021 «s> ■> ùn CẤM ƠN vói long bicl sâu sẳc nhát em xin gưi lời cám ơn chân ihành lởi TS.VÙ Thi Huyền, giang viên Bộ mõn Y smh học • Di huyền trương Đại học Y Há Nội đà hướng dẫn tận lính, quan lâm giúp đừ em ương trinh nghiên cũu vả học tập đè em hoãn thành khỏa luận náy Em xin cam ơn PGS.TS Nguyền Thi Trang, giang viên Bộ Y sinh học • Di Truyền, trướng Dại Học Y Há Nội, người đà khơi gợi ỹ lương, động viên vả hồ tro em PI nhiêu suốt unit em thục nghiên cưu Em xin cám ơn thầy cỏ aiđi chị kr thuật viên, anh chị nội tni troog Bộ môn Y sinh học • Dí truyền, trường Dại học Y Hà Nội dà giúp đờ chi bao tận tinh suốt quã trình em thục hiên khóa luận Em xin n họng cam ơn Ban giam hiệu Phong đào tạo Thư viện trương Đại học Y Hà NỘI dâ giúp dở vả tao điều kiộn cho em hoán thảnh hiận vãn Lời cuối cùng, em xin cam gia đỉnh bạn bé ln bén canh ung hộ khích lệ lã chồ dựa vừng cho em không chi thơi gian thục hiên luận vàn mã cá qua li mh học tập làm việc Xin chân thánh cám ơn Hã Nội ngáy 261 báng nám 2021 Sinh vi én Nguyen I loài Thương LỞI CAM ĐOAN Tơi la Ngun Hồi Thinnig $inh xiên khoa 2015 - 2021, chuyên ngành Bác sỳ Đa khoa Trưởng Đại hục Y Hả Nội xin cam đoan: Dây luận vàn ban ĩ hàn tòi trực tiếp thưc $ự hướng dần cua TS.BS Vù lhị Huyền giang viên môn Y Sinh học - Di truyciL Trng Đụi học Y Ha Nội Cóng trinh nảy không trùng lập với nghiên cửu khác dà đưục cõng bố việt Nam Các sỗ liệu thõng Ún nghiên cứu hoan toàn chitth xác trung thực khách quan, đà dược xác nhận vã chắp nhận cua co so noi nghiên cứu cho phép lầy sổ liệu Tói xin hỗn tồi chịu trách nhiệm trưóc pháp luật vế nhùng cam kết Hà Nội ngà) 26 iháng nừm 202l Xác nhân giang viên hướng dân Ngưiri viíí cam doan TS.BS Vũ ThỊ Huyền Nguyen Hoài Thưimg MỤC LỤC DẬT VẦN DÊ ( hương 1- TÒNG QUAN 1.1 Tỏng quan VC dirt gày DNA tinh trúng - — 1.2 Dậc diêm cầu true chức nâng tinh trúng sinh lý trinh sinh tinh 1.3 Nguyên nhãn đứt gày DNAtinh trúng 1.4 Cơ chc dirt gày DMA tmh trung —— 1.5 Anh hương cua đửt gây DNA tinh trùng đền kha nâng sinh san cua nam giới vá hiệu cua kỳ thuật hở ượ sinh san — 13 1.6 Các phưtmg pháp xác đinh múc độ đưt gày DNA rinh núng the 1.7 Tông quan ve xét nghiộm Halosperm va xét nghiộm SSSperm 16 Chương 2- DOI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cữu 20 2.1 Thời gian vảdịađicm nghiên cứu — 20 2.2 DÔI tượng nghiên cứu 2.3 Phương pháp nghiên cứu „ 20 20 *.4■ ^Juy trinh nghicn cưu M.*■•■ I tnệu ml mẩu tinh d|ch đưực xu ly song song bang kit SSSperni va HaloSperra Kct qua thu dược cho thấy’, hai phương pháp cô sư lương đương manh thư nghiệm Pearson, khác bià giừa phương pháp khơng cỏ ỷ nghía thống kê ki cm dtnh T - test; sai số xét nghõộm lả hỗn tồn ngảu nhiên biểu đồ Bland Altman Kct qua kháng định xét nghiệm $$ sperm cô kha nàng thay thẻ xét nghiêm Halosperm vá ứng đung ròng rài diinh giá mức dộ đứt gày DNA tinh tiling, Từ khóa: Dứt gày DNA tinh trúng DFĨ hỗ tTỰ sinh san SSSperm TW«s> *4: dạt ván dê Vò sinh vần đe phô biên với ty lệ gia lâng mức báo động đưọc xà hội ngây câng quan tâm Trong vơ sinh nam chiếm tý lệ cao vần chưa coi trọng dùng mức vẩn đề định kiền xà hội [1] Theo WHO (2010) cảc cập vợ chổng dộ mối sinh de cỏ khoang s -10% bị vỏ sinh du có 35% nguyên nhân vợ 30% chỏng [2j o Viet Nam theo nghiên ciru trẽn toan quồc Bênh viên Phụ san Trung Ương vã Trường Dại học Y Hã Nội tiến hãnh với 14.396 cập vợ chóng độ môi sinh đe di (11 cho vùng sinh thải cho thấy rỹ lộ vô sinh VĨỘI Nam múc 7.7%; dớ vô sinh nam chiếm 25 - 40% nừ lả 40 - 55% [3] Nhin chung, theo cac tac gia Viet Nam vả tiên the giói thấy Iiguyèn nhàn võ sinh nam giới chiêm tỹ lê gần nữ giới Vói cãc số liêu nêu trẽn, rở ráng võ sinh noi chung vả vỏ sinh nam giời nôi riêng dang trơ thành vấn đề dáng lo ngợi cùa y học Việt Nam toan the giới Hiên xét nghiêm thường quy phô biên chi dinh dê đánh giá võ sinh ỡ nam giới xét nghiệm linh d|ch đò Dãy xét nghiêm cân thiết, không phứr tạp không lấn cho bier chi số mật độ tý lệ sồng, tỳ lệ di động, hĩnh thái cua tinh trúng Tuy nhiên, hiên có nhiều Irưóng lìợp ca kết qua tinh dịch đồ bính thường vần bi vô sinh (4Ị Một nguyên nhãn nói đứt gây DNA cua tinh trùng (5J Dứt gày DNA tinh trung lả Tồi loụn vật chất di tniyền anh hường tới kha nâng sinh sân Người la ước tinh óng khoang 25% bệnh nhàn nam vồ sinh có chi sồ đút gày DMA tinh trùng (DFI) cao [6] Nam giới với kct qua xe: nghiêm U1111 dịch đỗ cho tinh tiung co kha núng di địng kem thường có DFI cao DFI câng cao thi kha nâng có sau sư dụng phương pháp hỗ 50 Ch irons KÉT LUẬN 5.1 Xác định mức độ đứt gày D.XA tinh trùng bang xét nghiệm SSSperm 100 mầu tinh dịch dà xảc đinh mức độ đứt găy DXA tinh trũng xét nghiệm SSSperm theo quỵ thnh Thực tế cho thầy nhùng tiêu ban làm bàng bõ xẽt nghiệm SSSpcrm dân đểu bề mẠt tnịa it xuất hiện lượng nứt hay lấm tâm hạt ttài bề mật; quan sat duói kinh hiên vi cho kích thước vá chãi lượng quằng nhiẻm sác tổt dẻ đánh giả mật độ tinh trùng thuận tiện cho quan sát Kill so sảnh vôi tiêu bàn làm bang xét r^hiộm Halospenn cho thây chất lượng tiêu ban quan sat trực tiếp vã quan sát dư 0.05 • Biếu dồ Bl and Altman: khac bi Á gi ữa xẽt nghiêm la hốn tồn ngầu nhiẻn vời M = 0.005% DFI Kẻ! qua khẳng dịnh xét nghiệm SSSperm có kha nâng ihay thi- xẽl nghiệm Halospcrm đảnh giá mức dộ dứt gảy DNA tinh trũng TWM*M«K> «“ *4: 51 Chuwng KIÊN NGHỊ Sư dụng xét nghiệm SSSpemi thay thề cho xét nghiệm thương mại đat cbuản Iỉalosperm đánh giá mức độ đứt gày DN’A tinh trúng Phố biền xét nghiệm dánh giã mức độ đứt gày DNA tinh nùng sư dụng xéi nglúộm sssperm cãc Trong tám hò trợ sinh $311 Bênh viộn Phụ san Trong tâm chân đốn vá điêu trị vị sinh, cc bcnli nam Ixk -w ã* CN ôG 52 TÀI LIỆV THAM KHÁO Tràn Thi Trung Chien Trân Văn Hanh, Lê Vàn Vộ (2009) rô sinh nam - Bẻĩih học giới tinh nam Nha xuất ban Y học WHO (2010) Laboratory manual for the Examination and Processing of Human semen 5th Edition Cambridge University Press Nguyen Viết Tiền Ngõ Huy Toan Bạch Huy Anh (2009) .Vghiẽn cừu thực trọng vị Sình PtrfMam theo cảc lùng íi>ih thái Oleszczuk K.f Augustinsson L Bayat N et al (2013) Prevalence of high DN.A fragmental ion index in male partners of unexplained infertile couples Androỉogỵ 1(3) 357-360 Lewis s E M (2013) The place of sperm DNA fragmentation testing in current day fertility management Middle East Fertility Society Journal lS(2)r 78-82 Duran E H Morshedi M Taylor s et al (2002) Sperm DNA quality predicts intrauterine insemination outcome; A prospective cohort study Human Reproduction Update 17(12) 3122-3128 Beỉloc s., Benkhalifa M Cohen-Bacrie M et al (2014) Which isolated sperm abnormality is most related to sperm DNA damage in men presenting for infertility evaluation The Journal ofAssisted Reproduction and Genetics 31(5) 527-532 Fernandez J L Muriel L Rivero M T el al (2003) The sperm chromatin dispersion test: a simple method for the determination of sperm DNA fragmentation JAndrol 24(1) 59-66 53 Sakkas D Mariethoz E- Bizzaro G M D et al (1999) Origin of DNA damage in ejaculated human spermatozoa Rivtetỉ of Reproduction 4.31 •37 10 Aitken R J Iuliis G N D (2010) Oil the possible origins of DNA damage in human spermatozoa Molecular Human Reproduction, 16(1) •13 11 Cunniqgham F G Bloom K J L s L Spong c Y et al (2010) trillions Obstetrics, Chapter IS: Abortion (24 ed) McGraw-Hill Education 12 Zini A Libman J (2006) sperm DNA damage: clinical significance in the era of assisted reproduction CUV 175(5) 495-500 13 Sieger K BaDiom R (2018) Sperm nuclear protamines: A checkpoint to control sperm chromatin quality Anatom a Hisiologta Embryologia 14 Misell L M, Holochwost D Boban D et al (2006) A Stable IsotopeMass Spectianetric Method for Measuring Human Speimatogenesis Kinetics In Vivo The Journal of Urology 242-216 15 Hamad M F., Dayyih w A A Laqqan M et al (2018) rhe Status of Global DNA Methylation in the Spermatozoa of Smokers and Non Smokeis Reproduct he BioMedicuie Online, 37(5) 581 589 16 Anifandis G., Bounartzi T-, Messi ni c I., et al (2014) The impact of cigarette smoking and alcohol consumption on sperm parameters and sperm DN A fragmentation (SDF) measured by Hatosperm Arch Gynecol Obstet 290 777-782 17 Sharpe R M (2010) Environmentaldifestyle effects on spermaiogenesis The Royal Society 1705-1707 54 18 Banks s King s A., mine D s (2005) Impact of a mild scrotal bear stress on DNA integrity in murine spermatozoa Reproduction 129.505- 514 19 Vô sinh vã yểu rồ mơi trúng (2017) Bào cáo khoa hoc cua Bênh viện Phụ san trung ương, 2Q Ferramosca A Conte A Moscatelli N et al (2016) A high-fat diet negatively affects rat sperm mitochondrial respiration Andrology 520 525 21 Laleethambika N Anila V Manojkumar c et al (2018) Diabetes and Sperm DNA Damage: Efficacy of Antioxidants SN Comprehensive Clinical Medicine 49-59 22 Agarwal A Majzoub A Esteves s er al (2016) Clinical utility of sperm DNA fragmentation testing: practice recommendations based on clinical scenarios TranslAndrol Urol, 5.935-950 23 Muratori M (2019) Sperm DNA Fragmentation: Mechanisms of Origin Medicine and Biology 1166 75-85 24 Ward w s Barran C- Mortimer D (1997) Chromosome organisation in mammalian sperm nucleic Genetics ofHuman Male Infertility 205-221 25 Fournier c Labiune E Lomage J et al (2018) The impact of histones linked to sperm chromatin on embiyo development and ART outcome American Society o/Androỉogy and European Academy ofAndrology 26 Sakkas D Moffatt o Manicardi G c et al (2002) Nature of DMA Damage in Ejaculated Human Spermatozoa and the Possible Involvement of Apoptosis Biology ofreproduction 1061 1067 55 27 Alahmar A T (2019) Role of oxidative stress in male infertility: Art updated review Journal of Human Reproductive Sciences 4-18 28 Zini A (2011) Are sperm chromatin and DNA defects relevant in Ilie clinic? S)5'Biol Reprod.Vied 57(1-2) 78-85 29 Utsuno H Oka K Yamamoto A (2013) Evaluation of sperm head shape at high magnification revealed correlation of sperm DNA fragmentation with aberrant head ellipticity and angularity Fertility Olid sterility, 99(0) 1573- 1580 30 Kim G Y (2018) What should be done for men with sperm DMA fragmentation Clin Exp Reprod Med 45(3) 101 109 31 Chen Q Zhao J.-Y Xue X et al (2019) The association between sperm DNA fragmentation and reproductive outcomes foUowing intrauterine insemination, a meta analysis Reproductive Toxicology 86.50-55 32 Cboi H Y., Kim s K, Kim $ H et al (2018) Impact of sperm DNA fragmentation on clinical in vino fertilization outcomes Clin E\p Reprod Med 44(4) 224-231 33 Jr E B- Zanetti B F Setti A s et aL (2019) Sperm DNA Fragmentation Is Correlated with Poor Embiyo Development Lower Implantation Rate, and Higher Miscarriage Rate in Reproductive Cycles of Non Male Factor Infertility Fertility and sterility, 1-7 34 Cho c L., Agarwal A (2017) Role of sperm DNA frafjuentation in male factor infertility’: A systematic Kvie\v Arab Journal of Urology 1-14 35 Fernandez J Muriel L Goyanes V (2005) Simple determination of human sperm DNA fragmentation with an improved sperm chromatin dispersion test Ferttl Steril, 84(4) 833-842 ânh giã độ chinh xác cua xét nghiệm xác định múc dộ đút gày DNA tinh trung ứng dụng chán dvun vô sinh nam giới, ỉựp chi Khoa học Cóng nghè ViẽỉNani 6-9 38 Fernandez J L Muriel L Rivero M T et al (2003) The sperm chromatin dispersion test: a simple method for the determination of sperm DMA fragmentation J Androl, 24(1) 59-66 39 Martin B J Altman D Statistical methods of assessing agreement between two methods of clinical measurement The Lancet 327(8476) 307-310 40 Tricu Tiền Sang (2018) Nghiên cứu xây dựng quy trinh đánh giá múc độ đút gây DNA liiih trùng Tụp chí Khoa học Cỡtỉg nghê Hớ Nam 7B 17-22 41 Evenson D p wixon R (2005) Comparison of the Halospermfc test kit with the Sperm Chromatin Structure Assay (SCSA5) infertility test in relation to patient diagnosis and prognosis Fertil SteriL 84(4) 846-849 57 PỈIỤ LỤC ĐANH SÁCI! DÔI TƯỢNG THAM GIA NGHIÊN cừu Họ tèn STT Mà bệnh nhãn S323 Vương Quốc D 1991 Ã2 S324 Phạm Ván T 1987 S325 Đặqg Văn H 1980 S326 Ngưyịn Ngọc c 1973 S327 PhainThcT 1983 S328 Tồng Quang c 1994 S329 Nguy en Dính L 1997 S330 Nguyền Tiung c 1998 S331 Nguyễn Thanh T 1950 10 S332 Nguy en Vàn T 1986 11 S333 Nguy ỉn Ngọc L 1989 12 S335 Nguy en Vàn T 1989 13 S336 Dương Vàn c 1982 14 S337 Nguy ền Minh V 2003 15 S338 Nguyền Huy H 1991 16 S339 Tông Cõng p 1980 17 S340 Pbậm Vàn T 1995 18 S341 UNUnhT 1996 19 S342 Nguyền Văn H 1976 20 S343 TrãnTõH 1985 21 S344 Dậng Vân H 1985 TWM*M«K> *4: Năm sinh 58 22 S345 Tran Vin H 1989 23 S346 Truong Minh H 1993 24 $347 Dảollừu T 1984 25 S348 Tran Vân k 1976 26 S349 Nguyen Fh'rc p 1981 27 $350 Tướng Phi N 1972 28 S351 Hả Xuân H 29 $352 Nguyen Huy H 1992 30 S353 Nguyen Thành D 1989 31 S354 Do Đinh L 1979 32 $355 Đoàn Đức K 1987 33 S356 Tran Văn H 1992 34 S357 Phan Văn c 1988 35 S358 loang Đinh T 1986 36 $359 Nguy ễn Thanh B 1984 37 $360 Vũ Đức T 1990 38 S361 Nguyền Thê K 1975 39 S362 Dỗ Mạnh G 1987 40 S363 Pham T 1976 41 S364 u Đức D 1985 42 S365 TạHữuT 1972 43 S366 Nguy en Vân N 1990 44 S367 Truưng Ngọc T 1986 45 S368 u Dứt D 1982 TWM*M«K> *4: 59 46 S369 Nguycn Trong c 1987 47 S370 Phalli Mạnh Q 1987 48 S37Ì Nguy en Hưng c 1985 49 S372 Nguyễn Quổc V 1990 50 S373 Ngụyỉn Quang T 1991 51 C374 Trân Văn D 1985 52 C375 Nguy en Ngực Q 1975 53 C376 Trân Hoảng L 1985 54 C377 Đặng Xuân B 1980 55 C378 Nguyền Tiến M 1994 56 C379 Nguyền KhẫcH 1992 57 C380 Dặng Anh T 1987 58 C3S1 Lé Việt H 1963 59 C382 Dậng Đình c 1954 60 C383 Vũ Vân T 1986 61 C384 Nguyên Văn ọ 1985 62 C3S5 IXìng Việt c 1984 63 C386 Nguyên Văn M 1980 64 C387 Dẫflg Ngoe D 1995 65 C3SS Nguy ỉn Vàn s 1987 66 C3S9 Pham Vãn c 1987 67 C39O Hoàng Vân V 1997 68 C391 Dương Vân Đ 1998 69 C392 Ngơ Thành M 1994 TWM*M«K> *4: 60 70 C393 Nguyen Hoàng L 1980 71 C394 LéL 1993 72 C395 ửngộuyàc 1985 73 C396 Phạm Ván B 1989 74 C397 Nguyễn Tien D 1984 75 C398 Vũ Vãn II 1987 76 C399 Tran Vàn T 1981 77 C400 Nguyền Vinh T 1981 78 C401 Dâm Đinh H 1986 79 C4O2 Nguyễn Thanh T 1995 80 C403 Vù Kim Đ 1989 81 C4O4 Lẽ Xuân H 1988 82 C4O5 Đồng Minh N 1985 83 C406 Phung Ba D 1983 84 C407 Nguyên Dữc c 1996 85 C408 LêVỉinD 1996 86 C409 Nguyễn Thê H 2002 87 C410 Trân Bá L 1986 88 C411 Nguyền Duy H 1982 89 C412 Nguy ỉn Vàn s 1985 90 C413 Nguyền Vàn T 1984 91 C414 Tạ Vân c 1991 92 C415 Phạm Ván T 1985 93 C416 Hàn Vinh B 1990 -w •* CN «G 61 94 C417 Dinh Tiễn T 1990 95 C41S Dỏ Thành T 1999 96 C419 Nguyen Anh T 1980 97 C420 Nguy ền Xuân p 1991 98 C421 Nguy ễn Văn T 1993 99 C422 HãTrungK 1994 100 C423 Lẻ Đức T 1970 Xic nhận cua tbầy/cô hướng dn -w ã* CN ôG Xỏc nhn I ruiii tõm 'l vân Di truyền NA cùa tỉnh trùng (kít Haiữtpcrni vi kii lự phu) Xét nghiệm: Ngày lam Két nghiêm: II KẾT ỌVÁ: Tinh trúng không bi đứt gày DMA (%> Tinh trùng bl dirt gày I5NA (%) Kít Halospertn QuAng nh»cm sic rộng Quàng nhiòn sác vủa Quảng nhiễm sãc nho Khơng củ qng nhiêm sãc Thối hoa Khơng có quãng nhiêm sảc Thoái hoa Ty lẽ tỉnh trùng b| đửt giy DNA K It SSSptnn Qu.ìng nh»àn sic rộng Quầng nhwm sic vừa Quảng nhĩcm síc nho - ly lệ linh trùng bị dứt gẫy l)SA Người thực íKỷ tỉnj Bộn 11 nhún đóng ý tham gia nghiên cứu (Kỳ ghi rở hợ tén) TWM*M«K> «“ *4: 63 BỆNH V1ẸN ĐẠI HỌC Y HA NỘI TRUNG TẤM Tơ VÁN DI TRUYỀN XÉT NGHIỆM TINH D|CH (Bang mảy CASA) Bệnh nhản: Nảm sinh/ Tuồi: Mà bàih phẩm: Ngây xét Dghỉệm Chấn đoàn: KÉT QUÁ XẾT NGHIỆM Tbctich pH Mit độ tinh Tcftg Ty lệ (>l írdl (U-8) txỳng(>l sh súng uiộun) trng (58%) (ãito f Kô di d.«g C tinh miEg (%) Tíén ta c>32%) Khơng Khơng lillíucg HE tdi chflKl Bã tơ di TBcứi Tien tồi nhanh Hmh thãi tinh trâng Binh thưi®g (>15%) Khống bính thtÁHg {* •/ Ỉ>JU Cỏ thun TỐC độ đung uah tWB Tề bâokhac Hỏa Mau Dộ (< tri ÓI ml) long s.k nhx B.tưưng ỉ>ùh giá khảc: Bãcsị chi định Người đọc kết TWM*M«K> «“ *4: Bác lỹ trá lùi kít qua 64 PỈIỤ LỤC BANG PHẤN PHễI CHVN STUDENT ã ã ã.11 4.M 4.11 ô11 11 ãM (*ã ãd 4M 41 041 ô1.011 4*ô I.MI 1.747 l*A *iư! »*n 1*41 INI 4*w UN 17H 14«4 1574 1517 (.141 1*4» l.«M Ull 1.744 «741 IN* 4.4U 1*w 1IM ìĩt» 1441 INI 4M Mil di 1.71« I*»l 7*M 1*N M4Ỉ 4.144 t*M 1*11 3*77 1*47 1.1» 1JI0 1.101 1N« 3N« r?n 1*14 1*14 M« 1.117 1VI IN« IM 1N4 MM INI IA«4 ĨAV 7*11 MH 7.(71 INI 1*N ằ-ã l**ô INằ M74 IN* l**0 1*7( 1*4» INI 1*40 11*4 1.1*1 1177 1.171 1147 l.ttí «ro nil 1N7 1.(41 Mil 7.1N 1.U4 14W INI 1**1 1*1» 7*47 3.70? 1.7(7 UN u»7 u«4 u»l 1.17» 1*47 IN’ 1*40 INI 1544 1«4 INI J.OC 1.44t ÌMi 1.141 I.IU 1.141 I.IM 1117 1.144 U4I !*•• l*u 1*7« 1474 1471 1.447 Nỉ 1.457 7.77» 7.771 7*1 1.1IU 3.7W 1*11 I.M4 u«4 u«» Mil IN4 UI? INằ INI i>4* Mil INO 1*40 !*ãô INI 1.IM IN* |J4»» INI i*u 1*40 1*11 1*44 1*41 1171 MU 7.ôM IN4 7,ôM MM 3.7*4 IM* 1*1ằ 1*7* 1MI ã1? •44 í I 4 4?4 INI I»M MH I.7M 4M4 1.4M 1*71 INI UIO 4J« M31 1IM 11» INI 104» un 1*41 I a J • • 14 l?M u*4 UH 111» 1441 í.TU 1.11* 1MT 1M4 law UI3 1.771 1.144 1.71« I.T04 l.«n 7»7 I.TTI 1.1*4 !ãô( 3*44 l*M UM lôN MI* Mil UM Mil 1*17 IM INI 11*1 1.1(4 UM ’"W 1*71 3*44 IM* ỉ.tf Mi* Mil 1.1*4 1.IW 1.1» 1.417 1.(44 1.K4 IJW Mì’ Mil Mil 144» l.»< l.»w II II 11 11 11 UN 15*4 utl lUt UM MJ4 1411 Mo* IN,- U»1 1.17« IM4 UM IMI 1.74» I.7J4 1714 1.7» UI* 1.7*4 1.71 ỉ l.ttl 7*1 IUI 1N4 M71 un un 1117 l.»3» 1**7 MIJ !.»•• •» 1*71 u«7 uw 1*7» l»SI IM MM 1*44 INI 1.174 1.140 1.1 M 1111 I.m INI M»l INI 1« ir 1» 1* 5« IJU1 1*4» 1541 IW ;>« UM 1541 15»? >A*« U4-’ 1*41 1*17 1*1 un INI U1» I*n M14 un 1741 1.74» I.7H 1.73» 1.7» UM UN I.ĨT1 1.7(4 I.71J »44 un UM UM »H IM MI4 un UM UI4 1*14 MI* 1.40' 1,100 UM n D TI M ã u«4 1.4(1 1514 IAM l*M í ATI 157» 1A74 1*4» UN un UI* 1.111 1*13 1.110 IN* UN INI U4O UM 1.711 1.117 171« 1.711 I.7W 1.777 1.771 1.771 1.747 1.741 1*40 l*J* uw U3» u» im 1*01 1*00 MH u*l 14 Tt 4» -» n IAM 1A1I IAI4 IA1Ĩ 1514 1N4 INI 1A4O ỈN* IJWT !.*>• I.1O» 1.404 1*03 uoo l«M IM« 1*41 UM U47 1.7*4 1.7*1 l.1*l *** UK 1.711 I.ĨM I7M 1.1*4 I.7M un UI» 1*13 UI4 UI7 N •4 •• IM INƠ IA44 1*4» u»» «M uu 1*77 INI »1» MU 1.4» 1*77 1*4» MT1 MĨ* l.iu MM un Ull 1.41 • 1400 INI 1*71 UM |M UM 1.717 I.:n 1.714 1.711 1*4? ?M ni 1.771 ?M LTU H» 1.7W »11 ill IW» I.IOI 1.130 INI 1471 UO5 till IOM Ỉ.III MI* JOM III 1.1« TWM*M«K> *4: «57« 1.741 UM IN 4*1 "ÌHĨT ĨĨĨ3 IMM 11JM l.‘N 1.(01 414» »44« INI 1.1 «1 M*l UM MOI 1.774 1N» IN* l,«n M7I 1.T17 IMI iMĩ ỈMÍ ... *4: I NG DỤNG Bộ XÉT NGHIỆM SSSPERM ĐỀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỌ ĐÚT GÃY DNA TINH TRÙNG Ở NAM GIĨI VỊ SINH TĨM TÁT: Dirt gây DNA linh trũng biết đền la nong nhùng nguyên nhãn hãng đầu gày vỏ sinh nam Phương... 4.1 Xác định mức dộ dứt gãy DNA tình trùng bảng xét nghiệm ss Sperm - — 43 4.2 So sánh kết quà dành giá mức độ đứt gày DNA tinh trúng băng xét nghiêm sssperm vá xét nghiệm Halospcrm... 25 3.1 Xác định mức dộ đửt gay DNA tinh trùng băng xét nghiệm ss sperm • ••••• 3.2 $0 sảnh kẻt quã dãnh giá mữc độ đứt gày DMA tinh trung bàng xét nghiệm SSSperm xét nghiệm Ilalosperm dạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng bộ xét nghiệm sssperm để đánh giá mức độ đứt gãy dna tinh trùng ở nam giới vô sinh , Ứng dụng bộ xét nghiệm sssperm để đánh giá mức độ đứt gãy dna tinh trùng ở nam giới vô sinh