0

Tuân thủ điều trị của bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại khoa khám bệnh bệnh viện nội tiết trung ương cơ sở ngọc hồi năm 2021 và một số yếu tố liên quan

70 5 0
  • Tuân thủ điều trị của bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại khoa khám bệnh bệnh viện nội tiết trung ương cơ sở ngọc hồi năm 2021 và một số yếu tố liên quan

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:27

BỘ Y TẺ BỘ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC s HÀ NỘI PIIẠM HOÀNG ANII TUÂN THỦ DIÊU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN l)ÁI THẢO DƯỜNG TYPE ĐIẾU TRỊ NGOẠI TRÍ TẠI KHOA KHẢM BỆNH BỆNH VIÉN NỘI TIẾT TRUNG L ƯNG cư sư NGỰC HÒI NẴM 2021 VÀ MỘT sỏ YẺV TÓ LIÉN QUAN Ngành đào tạo : Bác sf Y học Dự phòng Mã Iganh : D720302 KHÓA LUẠN TOT NGIỈIẸP BÁC SỸ Y KHOA KHÓA 2015 2021 Người hướng dãn khoa hục: ThS NGUYÊN THỆTIIU IIÀ TS NGUN TRỌNG IIIÍNG Hả Nội-2021 «s> ■> LỜI CẢM ƠN Vtón dip hồn íìiãnh khóa iuạn tỏt ngliiẽp em xin chán thành bay to lòng biết ơn tỡĩ Ban lãnh dạo Dpi, Phòng Quân lè đào tợn Dợĩ học thầy gỉíio Bộ mơn Tơ chức vá Quan ỉỹ y tc V1Ớ1 Dào lạo Y học Dự phịng Y tể Cơng cơng Trưởng Dai học Y Há Nội dà giúp dờ em dõng gửp cho em nhiều ỹ kiến quý báu iuôt trinh học tập nghiên cữu Em xin bay ro long biết ơn sữa sac den Thực $ỹ Nguyền 771/ ThII Hà Bộ môn Tố chức Quan lỹ y rề Tien iỹ Nguyễn Trọng Hưng Phổ chu nhiêm khoa Dinh dưâììg-Tier chề, Bỳnh Vi pl V(Ỉ1 riel Trung ương, hai thầy cỏ người dừ truyền dụt cho em nhùng kiẳì thức quý bâu, trực tup hướng dẫn, giủp dơ em hồn thành khóa ln tồt nghiệp Em í ủng Xin gữĩ lời cuin ƠI1 chân thành tin Ban Giâm dổc bác sỹ diều dường Khoa Khám bệnh, ữịith nen NỘI tie! Trung Ương sở Ngọc Hoi dã tạo diều kiỳn chõ em n ong trinh thực hiẻn dề rái Xin chán thành cam ơn cácbợn sinh viên lớp Cừ nhàn Dinh đtrởng, Trường Dai hoc YHá Nội dã giúp đờ tơi q trình thu tháp sổ hỳu- Cuối cùng, em xin dưục bậy to lòng biét ƯỈI chân thành tớĩ gia dinh, han be dã dộng viên giúp dỡ rựo mọt điêu kiên thn lợi cho em suỡt qua trình học tãp hồn thành khóa luận lỉà Nội ngày M tháng 06 nám 2021 Sinh viên Phạm Hồng Anh TWM*M«K> *4: LỜI CAM ĐOAN TĨI Phạm Hồng Anh sinh viên lớp Y6 Y học Dụ khóa 2015 2021 Tôi xin cam đoan nghiên cứu cua thực hiụn hướng tlần khoa học cua Thạc sỹ Nguyên Thị Thu llà vã Tien sỹ Nguyễn Trọng Hưng Các sẩ liệu thông tin nghiên cứu cua tịi hốn tồn trung thực vả khách quan, tơi thu thập thực TƠI củng xin cam đoan ket qua nghiên cữu cua khỏa luận chưa dâng tai tạp chí hay công trinh khoa học nao Hà Nội ngừy 04 thảng 06 nủnt 202 ì Sinh viên thực hiỹn khóa hiậo Pliạin Hoảng Anh MỤC LỤC LỊI CÁM ON DANH MỤC CHÌ‘MÉ r TẮT DANH MỤC CÁC BÁNG HÌNH VÊ BIÈU DỊ DẠT VÀN DÈ •• CHƯƠNG I TONG QUAN' TÀI L1ẸL 1.1 Khái quát vể ĐTĐ 1.1.1 Định nghía: „ .3 1.1.2 Dich lễ học ĐTD;._ 1.1.3 Chân đoán ĐTĐ 1.1.4 Phân loại DTD: 1.2 Các dặc trưng bệnh DTD type 1.2.1 Dặc diêm cùa DTD t>pc 2: 2.2 Bệnh sinh DTĐ type 2: 1.2.3 Diu tri T t>pe 2: ãã ôãã>ããã «M •••• M ■ ««wa M«M M •■•••••»•■ V 1.3 Tuân thu điều trị D I D type 1.3.1 Khai niêm tuán lliu điêu tn ĐTĐ type 2: 1.3.2 Hậu qua cũa việc không tuản thú điều trị: - 1.3.3 Một số nghiên cứu tuân thu điều tri đái tháo đường vả cãc yểu tố liên quan đen tuân thu diêu tri: 1.4 Khung lý thuyết nghiên cứu 12 CHƯƠNG BÓI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 14 2.1 Dịa diem Ihirỉ gian nghiên cữu _ 14 2.2 Dổi lưụng nghiên cứu — - - - - - 14 TW«s> «> *4: 2.3 Phương pháp nghiên CIÌU 14 23.1 Thiết ké nghiên cúu: 23.2 Cô màu vả phương pMp chọn mỉu: 14 233 Các biến sỗ chi so: ~ 15 2.3 Cóng cụ vả phương pháp ihu thập số liệu: - ló 23.5 Tiêu chíđãnh giá:.„w 2.3.6 Phương pháp xử lý vả phản lích số liộu: lộ 18 23.7 Sai sỏ cốdi khấc phục: 18 2.3.8 Đụo đức nghiên cứu: CHƯƠNG KỂT QƯẢ NGHIÊN CÍt 3.1 Dặc diêm chung dối lượng nghiên cứu 20 3.2 Thực trạng tuân thu diều trị cùa dối tuọng nghi en cứu 22 3.3 MỘI sồ VCU lổ liên quan den tuân Ihù diều trị cua dni Itrọng nghiên cửu 27 CHƯƠNG BÀN LVẶN 4.1 Thõng tin chung VC dổi tượng nghiên cứu. .-.- _ 32 4.2 Thực trạng tuau thu cua người bệnh i)Ti) điều Irị ngoại trú khoa kham bệnh nện nộí rict Irung ương sở ngọc hồi _ 33 4.3 MỘI sổyru lổ liên quan dến luân Ihú điều tri— —37 4.4 Hạn ché cua nghiên cữu _ 39 KÉT LƯẬN _ —. _40 KHCVÊN NGHI - 41 TW«s> «> *4: DANH MỤC CHƠV1ỂT TÁT ADA American Diabetes Association (Hiệp hội đái tháo dưỡng Hoa kỳ) BMI Body Mass Index (chi số khối CƯ the) ĐTĐ Dili tháo dường ĐTNC Dối lượng nghiên CŨ1I THPT Trung học phô thõng IDF Itcmation Diabetes Federation (Liên đoàn đái tháo dưỡng giới) MET Metabolic Equivalent of Task (Dơn vi đo chuyên hóa tương đương) NB Người bênh WHO World Health Organization (Tô chức Y tế thờ gii) -w ã* CN ôG DANH aic CC BNG Bang 3.1 Phản k)ựi đổi tượng nghiên cuu theo dảc điểm nhàn khâu hoe 20 Bang 3.2 Độc diêm vê bệnh cua đái tượng nghiên cứu 21 Bang 3.3 Thực trang tuân thu thuỗc cua dồi tượng nghiên cưu 22 Bang 3.4 Tuân thu với thục phãm nen àn cua đôi tượng nghiên cứu 23 Bang 3.5 Tuân thu với thực phàm nen hụn chế vã tranh cua đòi tượng nghiên cứu 24 Bang 3.6 Tuân thu hoạt dộng thê lực cua đổi tượng nghiên cứu 25 Bang 3.7 Thực tffng lý đo lchịng tn thu điêu tricũa đơi tượng nghiên cứu 26 Bang 3.8 Lien quan giừa dậc diểm nhan học cua dối lương nghiên cứu với tuân ỉhu thuốc - — 27 Bang 3.9 Liên quan giửa nhắc nhờ cua nguôi thân với tuân thu thuốc 28 Bang 3-10 Liên quan gjừa đậc diêm vềbộnh vỏi tuân thu tbuóc 28 Bang 3.11 Liên quan yếu tv tuổi, giín trinh độ học vắn với tuân thu dinh dường ~ 29 Bang 3.12 Liên quan dặc diêm nhãn khầu học cua đối tượng nghiên cửu vời tuân thu hoạt động thẻ lực 30 Bang 3.13 Liên quan giừa sụ nhấc nhở ngưòi thản - 31 với tuau thu hoụt dộng thê lực - 31 Bang 3.14 Lièn quan giừa dặc dicm vềbộnh với tuân thu hoa« dùng lưc 31 DANH A1ỤC CÁC HÌNH VÊ Hình 1.1: Bệnh sinh dái tháo đường type Hình 12: Khung lý thuyết vẻ tuân thu diếu tri dái thao dương vã sô yêu tô liên quan 13 DAXH MỰC CẢC BIẺƯ ĐÔ Biêu dỗ 3.1 Kct qua phan loụi dối tượng nghi en cửu theo chi sô B.XỈ1 21 Biêu đồ 3.2 Thực trạng tuân thu thuốc đỗi tượng nghiên cứu 23 Biêu đổ 3.3 Thục trạng tuân thu dinh dường cua đồi tượng nghiên cứu 25 Biếu dồ 3.4 Thực trạng tuân thu toại đụng thê lục cùa đổi lượng nghiên cu 2ú -w ã* CN ôG TếM TT DF TI NGHIÊN cửu TUÂN THU l>IÊU TRỊ CỦA BỊ NH NHÂN DÁI THÁO DƯỜNG TYPE DIÊU I R| NGOẠI TRÚ TẠI KHOA KHAM BỆNH BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƯNG C0 SỜ NGỌC HỊI NÁM 2021 VÀ MỌT SƠ U TĨ LIẺN QUAN Torn Út: Đái tháo đường lã bựììỉì khơng láy nhiễm mang tính chiiĩ tồn Cưu CÕI lỗi chữ thành cõng /lơng diêu trị dái thào dưỡng la íựtuán thu cua bênh nhàn Vì vậy, nghiên cừu nảy dược thục htỳn nham mục néu mổ tã thực trựng ruđn thu diều trị vá sơ yểu tơ hân quan cữơ bệnh nhờn Dải tluiơ dường type diều trị ngoại trù tưi Khoa Khảm bênh - Bênh ú (Tí Nái tiết Trung Ương sờ Ngoe Hồi nitm 2021 Nghiên cứu thực hiỹn X ỞI phươngpháp mõ tư cắt ngang trẽn 220 bênh nhàn dái Ihảo dường type điều ưi ngơại trú rợi Khoa khám Bịnh X iện NỘI tiết Trung ươìtg sớ Ngoe Hồi từ tháng ỉ den het thừng nám 2021 Ket qua: Ty lè người bênh tudn thư ứttuic 87.796 dinh dường 98.436: hoạt đụng thè lực 51.496 yều tồ lien í/uưn có ỷ nghía lining kè với tuânihử hoợt đụng thềluc giới vả trình độ học vần /nguừi bênh nam tuân thu hoưt đụng iưc cao hưu nừ gap 1.97 lằn: Iigicời bệnh cỏ trinh độ > TiỉPT tuân thư hoai động thê lực cao 2.02 lũn Sữ vời người bệnh có trinh dộ < THPT) Từ kết nghiên cứu chứng khuyen light can tâng cường hưởng đẵn tư vần cụ rhe tuân thu điều trị cho ngưởt bỳnh dái thào đường Từ khỏa Dãi tháo dường type tuân thư diều trị Bênh viện NỘI nét Trưng ương ca sa Ngoe Hồi «s> ■> ĐẬT VÁN ĐÈ Dái tháo đường (DTD) lả bính rối loạn chuyên hỏa dộc trưng bời tinh trạng tâng nồng độ glucose mâu mụn tinh với rối low chuyền hóa caibonhydrat, protein, lipid giam bãi tiểt insulin, giam kha nâng hoại dộng cua insulin ca hai.: Bộuh có tốc độ gia tâng nhanh trẽn tồn giới dang tro thành vấn đề súc kh -99 chọn) C9 lần Sổ lẩn ong-ba quèn liêm thuốc thang qua? CIO Lý cỉuuh Bận=l lam cho Đi xa không đcm theo ịng bà qn Khơng có nhác nhớ «3 tiem thuơc? ịmội lụa Chi đơn gian quen -1 chợn) Khác (Ghi rị: 1-99 -w •* CN «G Cll Ong bá đà xử Tiêm bủ vào lần tiêm sau=l ly quen tiém Ba không tiêm nừa=2 thuốc the Xin lởi khuyên cũa bâc 5i' -3 não? lira Khác (Ghi rô: ) - *4: P1ÚCU phong ván Phiếu plmng vần Plriếu phong ván PHỤ LỤC 3: THANG DIÊM DÁNII GIÁ n ẤN nu ví: DINH l>l ỠNG STT Ten thực phẩm Điềm tổl Cách tinh điểm (ỉa Thưởng Thtnh xuyẽn(> thoang =4 lân'tuân) Hiớm idii (llằnniân (2-3 hote lẩn'tuân) không bao gi*) Bãnh mi trang 2 Các loại thít nạc l 2 l l 2 2 (bỏ heo gá chim ) Các loại cá (cã bẽo bõ da mó) Các loại rau (rau cai đáu bồ ngói ) Các loại trái cày (cam quýt bười mặn ) Rau qua đóng hộp *4: Mon clúẽn, xao 1 2 2 2 quay Các loại bánh ngut, kọo, nưóc qua có đường Khoai tây rán loại 10 Qua dứa (ihơni), dưa hấu đu đu xồi 11 Ăn mỗn Iiội lụng (lịng, gan, ểC ) Tonjj diem 22 -w ã* CN ôG ... Hồi nâm 20 21 2/ Mõ ta sỗ yêu tó hen quan đen tuân thu điêu tri cua bệnh nhân Đái tháo đường type điều tri ngoại trú Khoa Kham bênh • Bệnh viện Nội tict Trong Ương sơ Ngọc Hoi nám 20 21 3 CHƯƠNG... Hồí năm 20 21 sổ yểu tổ liên quan? ?? với mục tiêu: / Mở tã thực trạng tuân thủ diều trị cua bệnh nhân Dái tháo dường type điều trị ngoai trú Khoa Khám bcnh - Bộnh viện Nội tiết Trung Ương sớ Ngợc Hồi. .. cửu: từ 01/11 /20 2Ơ-51 /05 /20 21 Thời gian thu thập sồ liệu: từ 04«1 /20 21-31/03 /20 21 Đĩa diem: Khoa Khám bệnh • Bênh viện Nội Tiết Tnmgưcmg cơs? ?Ngọc Hổi 2. 2 ĐỎI TƯỢNG NGHIÊN cưu 2. 2.1 Đổi lirợng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuân thủ điều trị của bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại khoa khám bệnh bệnh viện nội tiết trung ương cơ sở ngọc hồi năm 2021 và một số yếu tố liên quan , Tuân thủ điều trị của bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại khoa khám bệnh bệnh viện nội tiết trung ương cơ sở ngọc hồi năm 2021 và một số yếu tố liên quan