0

giao an lop 4 tuan 1

22 0 0
  • giao an lop 4 tuan 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:27

Làm đúng các bài tập -KN: Biết cách trình bày một bài chính tả -TĐ:Yêu tiếng mẹ đẻ - Yêu chính nghĩa II/Chuẩn bị: Bảng phụ III/ Cạc hoảt âäüng dảy hoüc: Thời Hoạt động của GV Hoảt âäüng [r] (1)Thứ hai ngày 13 tháng năm 2012 TẬP ĐỌC: Dã úMeìn bãnh væûc keí yếu I/ Muûc tiãu: -KT: Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp tính cách nhân vật(Nhà Trò, Dế Meìn) Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp, bênh vực người yếu - KN: Phát cử lời nói cho thấy lòng nghĩa hiệp Dế Mèn.( Thể cảm thông Xác định giá trị Tự nhận thức thân) - TĐ: Yêu chuộng công bằng, bảo vệ lẽ phải II/ Đồ dùng: - Tranh minh hoạ SGK, Truyện Dế Mèn phiêu lưu kyï III/ Cạc hoảt âäüng dảy hoüc: Thời Hoạt động GV Hoảt âäüng cuía HS gian 3phuï Hoảt âäüng 1: t -Giới thiệu chủ điểm SGK tiếng việt tập -Giới thiệu chủ điểm 1: -Lắng nghe -Thương người thể thæång thán Lắng nghe - Giới thiệu tập truyện Dế Mèn phiêu lưu ký 16ph Hoảt âäüng 2: uït a,Luyện đọc: Đọc nối tiếp HD đọc nối tiếp đoạn theo daîy baìn.âoüc hai lượt Chia âoản Đoạn 1:Hai dòng đầu Đoạn 2:Năm dòng -Luyện đọc theo cặp Đoạn 3:Năm dòng Âoüc âoản đoạn 4:Phần còn lại - Nghe khoïc tè tã,laûi 13ph - Nhận xét sưả sai,tìm gần thấy Nhà Trò (2) uït từ khó đọc diễn cảm bài b.Tìm hiểu bài: CH:Dế Mèn gặp Nhà Troì hoaìn caính ntn? CH:Tìm chi tiết cho thấy nhà trò yếu? CH:Nhaì Troì bë boün Nhện ức hiếp, đe doạ ntn? CH: Những cử lời nói nào nói lên lòng nghĩa hiệp Dế Mèn? Nãu mäüt hçnh aính nhán hoạ maì em thêch.vç sao? ngồi khóc Âoüc âoản -Beï nhỏ,gầy yếu,cánh ngắn Âoüc âoản -Nhaì Troì vay læång àn bọn Nhện Âoüc âoản Lời nói:em đừng sợ Cử chè,haình âäüng:xoeì hai caìng Âoüc toaìn baìi-1 em -H1:Nhà Trò ngồi gục đầu khóc,bụi phấn: cä gaïi âaìng thæång -H2:Dế Mèn xoè càng ra:dế mèn oai vệ -H3:Dế Mèn dắt Nhà Trò tới chỗ bọn Nhện:Dế Mèn dũng caím 3phú Nội dung: Ca ngợi Dế t Mèn có lòng nghĩa em đoạn hiệp, bênh vực người yếu, xoá bỏ áp bất công Hoảt âäüng 3: HD nhấn giọng Hoảt âäüng 4: Em học Dế Mèn gì? Chuẩn bị bài2 Bổsung: Än 100000 TOẠN: tập caïc số đến (3) I/ Muûc tiãu: -KT:Ôn tập cách đọc viết các số đến 100000, phân tích cấu tạo số -KN: Reìn cạc ké nàng thỉûc haình toạn -TÂ:Yãu thêch toạn hoüc II/Chuẩn bị: GV: Baíng phuû HS: Sách giáo khoa, giấy nháp III/ cạc hoảt âäüng dảy hoüc: Thời Hoạt động GV Hoảt âäüng cuía HS gian 2phú Hoạt động 1: Giới t thiệu nội dung tiết hoüc em âoüc 8phụ Hoảt âäüng 2: Än t cách đọc số viết số Viết 83251 Phân tích: chữ số hàng Nêu quan hệ giữ chục, hàng trăm, hàng hàng liền kề nghçn ,haìng chuûc nghçn 1chuûc =10 âån vë Tương tự với các 1trăm =10 chục số:83001;80201;80001 -Nêu vài số tròn chục, troìn tràm,nghçn ,chuûc 22ph Hoảt âäüng 3: Thỉûc nghçn uït haình Baìi 1: Nêu yêu cầu bài tập Hướng dẫn tìm quy Làm vào luật viết các số daîy Theo dõi giúp đỡ Nêu yêu cầu bài tập Baìi 2: Cho HS phân tích mẫu Lắng nghe Chuï yï: 70 0008 Đọc :bảy mươi nghìn Đọc số khäng tràm linh taïm K.đọc:bảy mươi nghìn Nêu yêu cầu bài tập linh taïm Tæû phán têch Bài 3: a) viết Làm vào số; b)dòng HD mẫu: Nêu yêu cầu bài tập 8723=8000+700+20+3 Laìm baìi (4) 9000+200+30+2 =9232 Baìi 4: 3phú Hướng dẫn t Chấm chữa Hoảt âäüng 4: Cuíng cố dặn dò Nhận xét tiết học Chuẩn bị tiết sau Bổsung: Nghe viết:Dế Mèn bênh vực kẻ yếu CHÊNH TAÍ: I/ Muûc tiãu: -KT:Nghe- viết đúng chính tả,trình bày đúng đoạn bài Làm đúng các bài tập -KN: Biết cách trình bày bài chính tả -TĐ:Yêu tiếng mẹ đẻ - Yêu chính nghĩa II/Chuẩn bị: Bảng phụ III/ Cạc hoảt âäüng dảy hoüc: Thời Hoạt động GV Hoảt âäüng cuía HS gian 3phú A.Mở đầu: t -Nêu yêu cầu tiết -Lắng nghe hoüc -Kiểm tra đồ dùng B.Bài mới: -Lắng nghe 2phú Hoạt động 1: Giới t thiệu bài 12ph Hoạt động 2: Hướng -Theo dõi uït dẫn học sinh nghe viết -Đọc thầm,chú ý tên Âoüc âoản vàn riêng cần viết hoa,từ Chuï yï phaït ám roî viết sai(cỏ xước,tỉ tê,ngắn chùn chùn ) Læu yï: Ghi tãn baìi vaìo giữa.Xuống dòng,chữ đầu thụt vào ô -Gấp sách.Viết Viết hoa vào baìi (5) -Đọc viết Đọc chậm rãi câu.Đọc đoạn Âoüc doì Đổi tự tìm lỗi 8phú Hoạt động 3: Chấm bạn theo hướng t chữa bài dẫn thầy giáo Đưa bài mẫu Chấm bài, nhận xét 8phú 4.Hoạt động 4: Thực -Nêu yêu cầu bài t haình tập BT2b: Làm vào BT Hướng dẫn em lãn baíng Treo baíng phuû Nhận xét Cả lớp nhận xét Theo dõi,chữa bài Chữa: - Mấy chú ngan daìn haìng ngang - Laï baìng âang âoí ngoün cáy Sếu giang mang -Nêu yêu cầu bài lạnh bay ngang tập trời Làm vào BT BT3b: 3phuï HD laìm baìi t Chấm chữa bài Lắng nghe Hoảt âäüng 5: Nhận xét tiết học Chuẩn bị bài sau Bổsung: Thứ ba (ngày 16 tháng năm 2011 ) LUYỆN TỪ VAÌ CÁU: Cấu tạo tiếng I/ Muûc tiãu: -KT:Nắm cấu tạo bản(gồm phận) đơn vị tiếng tiếng Việt Điêìn các phận cấu tạo tiếng bài tập -KN: Biết nhận diện các phận tiếng HS khá giỏi giải câu đố -TĐ: Yêu Tiếng Việt và có kĩ sử dụng Tiếng Việt (6) II/Chuẩn bị: Bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ cấu tạo tiếng, Bộ chữ cái ghép tiếng III/ Cạc hoảt âäüng dảy hoüc: Thời Hoạt động GV Hoảt âäüng cuía HS gian 2phu A Hoạt động 1: Mở ït đầu B.Bài mới: Lắng nghe 1.Giới thiệu bài: Đọc và thực 18ph 2.Hoạt động 2: Phần yêu cầu uït nhận xét: saïch giaïo khoa Đếm thầm *Yêu cầu 1: Đếm số tiếng câu tục ngữ HD: Đếm thành tiếng dòng đầu,vừa đếm vừa đập nhẹ tay lên mặt bàn:Kquả tiếng Đánh vần thầm Tương tự :8 tiếng Thành tiếng *Yêu cầu 2: Đánh vần Bờ-âu-bâu-huyền-bầu tiếng bầu, ghi lại cách đánh vần đó Suy nghé ,trçnh baìy *Yêu cầu 3: Phân tích Tiếng bầu gồm cấu tạo tiếng 3phần:âm bầu(tiếng bầu đầu,vầnvà phận nào taûo thaình) *Yêu cầu 4: Phân tích các tiếng khác GV ghi vaìo baíng sau: Tiếng Âm đầu Vần Thanh Åi åi ngang Thæång th æång ngang Lấy l áy sắc Bê b i sắc Cuìng c ung huyề Tuy t uy n Rằng r àng ngang Khaïc kh ac huyến Giống gi äng sắc Nhæng nh æng sắc Chung ch ung ngang (7) Mäüt Giaìn m gi ät an ngang nặng huyền CH:Tiếng Do âm đầu,vần,thanh tạo thành phận nào tạo thành CH:Tiếng nào có đủ các Trả lời phận tiếng bầu em nhắc lại Kết luận:trong mäüt tiếng,bộ phận vần và bắt buộc phải có mặt Bộ phận âm đầu không bắt buộc phải có -Thanh ngang không 4ph đánh dấu viết.Các 3- em nhắc lại uït khácđánh phía 8ph trên,dưới âm chính uït vần Nêu yêu cầu bài tập Ghi nhớ Trçnh baìy 4.Hoạt động 3:Luyện tập thực hành: Daình cho hoüc sinh khaï gioíi BT1: Phân tích bài 3ph Chữa bài uït BT2: Để nguyên là sao,bớt âm đầu là ao 5.Củng cố dặn dò Bổsung: Ôn tập 100000(tiết 2) TOẠN: caïc số đến I/ Muûc tiãu: -KT:HS biết tính nhẩm: + Cộng trừ các số có đến năm chữ số, nhân chia số có đến năm chữ số + So sánh các số đến 100000 (8) + Đọc bảng thống kê tính toán,rút số nhận xét từ bảng thống kê -KN: Rèn các kĩ cộng, trừ, nhân, chia, so sánh,đọc bảng số liệu -TĐ:Yêu thích toán học, áp dụng vào thực tế II/Chuẩn bị:Bảng phụ III/ Cạc hoảt âäüng dảy hoüc: Thời Hoạt động GV Hoảt âäüng cuía HS gian 2phuï A.Baìi cuî: t B.Bài mới: 1.Giới thiệu bài: Lắng nghe 2phụ 2.Hoảt âäüng 1: Än t luyện: 12ph Cho HS tính nhẩm Tính nhẩm ghi giấy uït 2nghçn + 7nghçn 8nghçn : Tính nhẩm ghi giấy Tæång tæû thãm 4-5 phép tính Tổng kết xem bao nhiêu em sai Nêu yêu cầu - Nêu Nhận xét chung 15ph Hoảt âäüng 2: Thỉûc uït haình: Nêu yêu cầu - Hoạt BT1:Tính nhẩm viết động nhóm đôi kết em lãn baíng Yêu cầu tính cột Nêu yêu cầu Cäüt daình cho hoüc em lãn baíng sinh khaï gioíi BT2: Laìm cáu Cáu b daình cho hoüc sinh khaï gioíi Nêu yêu cầu BT3: Chỉ làm dòng Làm vào đầu Dòng dành cho hoüc sinh khaï gioíi Hướng dẫn so sánh So saïnh 5870 vaì5890 Các chữ số hàng nghìn,hàng trăm giống 2phuï Haìng chuûc coï < t Nãn 5870 < ì5890 (9) BT4: Cáu a daình cho hoüc sinh khaï gioíi Chấm chữa Hoảt âäüng 3: Cuíng cố dặn dò: Nhận xét tiết học Bổsung: KỂ CHUYỆN: Sự tích hồ Ba Bể I/ Muûc tiãu: -KT: Nghe - kể lại đoạn câu chuyện theo tranh minh hoạ, kể nối tiếp câu chuyện.Hiểu truyện, biết trao đổi với bạn bè ý nghĩa câu chuyện - KN: Rèn kĩ nói:Dựa vào lời kể giáo viên,tranh để kể lại Rèn kĩ nghe: Có khả tập trung nghe thầy cô kể Chăm chú theo dõi bạn kể Nhận xét đánh giá -TĐ: Yêu thích truyện cổ tích, sống nhân ái II/Chuẩn bị:Tranh minh họa truyện sách giáo khoa Tranh ảnh hồ Ba Bểû III/ Cạc hoảt âäüng dảy hoüc: Thời Hoạt động GV Hoảt âäüng cuía HS gian 3phút 1.Hoạt động 1: Giới thiệu truyện: Lắng nghe Giới thiệu hồ Ba Bể,một hồ lớncủa Quan sát tranh 13phú nước ta,thuộc tỉnh Bắc t Kaûn Lắng nghe Treo tranh 2.Hoạt động 2: Giáo viên Lắng nghe kể chuyện: Lần 1:Vừa kể, vừa giải thích số từ Lần 2:Vùa kể, vừa kết 18phú hợp tranh t -Giaíi thích:Cầu Kể theo nhóm (10) phúc,giao long, bà goá, Thi kể nối tiếp làm việc thiện, bâng quơ theo tranh Hoảt âäüng 3: HD hoüc sinh kể chuyện: 3phút Nhắc nhở: cần kể đúng cốt truyện 4.Củng cố dặn dò: Chuẩn bị cho tiết sau Bổsung: Thứ tư (ngày 17 tháng năm 2011) TẬP ĐỌC: Mẹ ốm I/ Muûc tiãu: - KT: Đọc rành mạch, trôi chảy Bước đầu biết đọc diễn cảm 1, khổ thơ Hiểu nội dung bài:Tình cảm yêu thương sâu sắc và lòng hiếu thảo , biết ơn bạn nhỏ với người mẹ bị ốm - KN: Đọc đúng nhịp điệu bài thơ, giọng nhẹ nhàng tình cảm (Thể cảm thông Xác định giá trị Tự nhân thức thân) - TĐ: Biết thể lòng hiếu thảo ông bà cha mẹ Học thuộc lòng ít khổ thơ II/Chuẩn bị: Tranh minh họa truyện sách giáo khoa- Một cơi trầu Bảng phụ viết câu khó III/ Cạc hoảt âäüng dảy hoüc: Thời Hoạt động GV Hoảt âäüng cuía HS gian 3phú A Hoạt động 1: Kiểm t tra baìi cuî: Đọc bài Dế Mèn phiêu em đọc nôïi tiếp -trả læu kyï lời câu hỏi B.Bài mới: 1phú 1.Giới thiệu bài-ghi Lắng nghe t baíng: 16ph 2.Hướng dẫn L đọc Đọc toàn bài em uït và tìm hiểu Đọc nối tiếp khổ a, Hoảt âäüng 2: thå (11) Luyện đọc: Sửa lỗi phát âm, cách ngắt nghỉ Chú thích số từ: cơi trầu, y sỹ Đọc diễn cảm bài thơ c, Hoảt âäüng 3: Tçm hiểu bài: CH:Em hiểu câu thơ sau nói lên điều gç? Lá trầu khô cơi trầu cuốc cày sớm træa CH:Sæû quan tám cuía bà hàng xóm đ/với mẹ bạn nhỏ thể câu thơ nào? Âoüc chuï giaíi Lá trầu/ khô cơi trầu Truyện Kiều/ gấp lại Nắng trái chín/ ngoüt ngaìo Luyện đọc theo cặp + Mẹ bạn ốm, lá trầu khô, truyện Kiều gấp lại, ruộng vườn không làm + Người cho trứng , cho cam, anh y syî mang thuốc vào Âoüc toaìn baìi -Bạn xót: bây mẹ lần giường tập đi, 13ph CH:T/yêu sâu sắc mắt mẹ có nhiều uït bạn nhỏ mẹ nếp nhăn thể -Baûn mong:meû khoeí - Bạn làm chuyện cho meû vui - Bạn thấy mẹ có ý c, Hoạt động 4: HD nghĩa lớn 3phú đọc diễn cảm và HTL t Tổ chức cho học sinh em đọc nối tiếp đọc diễn cảm: Thi đọc diễn cảm khổ, bài Näüi dung chênh: Tçnh caím yãu thæång sáu sắc, và lòng hiếu thảo , biết ơn cuía baûn nhoí với người mẹ bị ốm Hoüc thuäüc loìng êt Hoạt động 5: Củng khổ thơ cố dặn dò: Chuẩn bị bài:Dế Mèn bãnh væûc keí (12) yếu(tiết2) Bổsung: Ôn tập 100000(tiết 3) TOẠN: caïc số đến I/ Muûc tiãu: -KT:HS biết tính nhẩm, thực được phép cộng, phép trừ các số đến năm chữ số; nhân(chia) số có năm chữ số với(cho) số có chữ số Tính giá trị biểu thức -KN: Rèn các kĩ tính toán, giải toán có lời văn -TĐ:Yêu thích toán học, áp dụng vào thực tế II/Chuẩn bị: Bảng phụ - phấn màu III/ Cạc hoảt âäüng dảy hoüc: Thời Hoạt động GV Hoảt âäüng cuía HS gian 4phu A.Kiểm tra bài cũ: ït 4758 +2364 hs lãn baíng 2875 x 5768 -867 B.Bài mới: Hoảt âäüng 1: 1.Giới thiệu baìi-ghi 2phu baíng: ït 2.Luyện tập thực Nêu yêu cầu bài tập 26ph haình: Nêu miệng uït BT1: Nêu yêu cầu bài tập HD tính nhẩm BT2b: đặt tính ( câu a 13065 65046 daình cho hs khaï gioíi) 15 13008 0040 56346 43000 52260 + 2854 x 21308 Nêu yêu cầu 59200 21629 b) 6000- 1300 x2 BT3: Tính giá trị biểu = 6000- 2600 thức: (Câu c nâng cao) = 3400 a) 3257 +4659 - 1300 d) 9000+1000: = 7916 - 1300 = 9000 +500 = 6616 = 9500 (13) c) (70850-50230) x = 20620 x3 = 61860 BT4: Tçm x: (daình cho hs b) X x = 4826 khaï gioíi) X = 4826 :2 a) x +875 = 9936 X = 2413 x = 9936 - 875 Nêu yêu cầu bài tập x = 9061 BT5:(daình cho hoüc sinh khaï gioíi) Lãn baíng Bài toán cho biết gì? Nhận xét Baìi toạn hoíi gç? Giaíi Số TV sản xuất mäüt ngaìy 680: =170(chiếc) Bảy ngày sản xuất 3phu được: ït 170 x7 =1190(chiếc) Đáp số:119 Hoảt âäüng 2: Cuíng cố dặn dò Biểu dương số em Bổsung: TẬP LAÌM VÀN: Thế naìo laì kể chuyện? I/ Muûc tiãu: - KT: HS hiểu đặc điểm văn kể chuyện Bước đầu kể lại câu chuyện ngắn có đầu có cuối, liên quan đến 1, nhân vật và nói lên điều có ý nghĩa - KN: Biết xây dựng bài văn kể chuyện - TĐ:Yêu thích môn học, áp dụng vào thực tế II/Chuẩn bị: Bảng phụ - phấn màu III/ Cạc hoảt âäüng dảy hoüc: Thời Hoạt động GV Hoảt âäüng cuía HS gian (14) 3phú A Mở đầu t B.Bài mới: 1.Giới thiệu bài: 3phú 2.Hoạt động 1: Phần t nhận xét: 16ph BT1: uït Gọi HS kể Thực bài tập A, Các nhân vật: + baì cuû àn xin + meû baì näng dán + người dự lễ hội B, Các việc xảy và kết - Baì cuû àn xin ngaìy cúng phật không cho - Hai meû näng dán cho baì cuû àn vaì nguí nhaì - Đêm khuya phát mäüt giao long - Saïng häm sau baì cuû cho meû mäüt goïi tro và mảnh trấu - Nước lụt dâng cao,mẹ baì näng dán cheìo thuyền cứu nguời C, YÏ nghéa: K/luận:Ca ngợi người có lòng nhân ái, sẵn lòng giúp đỡ đồng loại, người có lòng nhân áiđược đền đáp.Ngoài coìn giaíi thêch sæû têch hồ Ba Bể BT2: 13ph Lắng nghe Đọc yêu cầu đề bài em Cả lớp làm độc lập Nãu Tæû ruït Đọc yêu cầu đề bài Suy nghĩ trả lời Khäng Khäng Chè coï vë trê, độ cao,chiều dài, đặc điểm Rút ra: hồ Ba Bể không phải là văn kể chuyện - Kể lại chuỗi việc có đầu có CH: Bài văn có nhân vật cuối, liên quan đến khäng? hay số CH: Bài văn có kể các nhấn vật.Câu việc xảy đ/với chuyện có ý nghĩa (15) uït nh/vật không? em nãu laûi - So sánh hồ Ba Bể với truyện tich hồ Ba Kể cặp Bể BT3: Thế nào là văn kể Lên bảng kể chuyện Nêu yêu cầu đề bài Câu chuyện có nhân vật : em , người phụ 3phuï nữ t Rút ghi nhớ Hoạt động 2: Luyện tập: Lưu ý: Cần kể ngôi thứ nhất: xưng em xưng tôi Gọi HS thi kể Baìi 2: Chấm chữa bài Hoüat âäüng 3: Cuíng cố dặn dò: Nhận xét tiết học Bổsung: Thứ năm (ngày 18 tháng năm 2011) Luyện tập cấu tạo tiếng LUYỆN TỪ VAÌ CÂU: I/ Muûc tiãu: -KT: Điền cấu tạo tiếng theo ba phần đã học( âm đầu, vần, thanh) theo bảng mẫu BT1 -KN: Nhận biết các tiếng có vần giống bài tập 2, Học sinh khá giỏi nhânû biết các cặp tiếng bắt vần với bài thơ, giải câu đố -TĐ: Yêu Tiếng Việt và có kĩ sử dụng thành thạo Tiếng Việt II/Chuẩn bị: Bảng phụ, Bộ xếp chữ (16) III/ Cạc hoảt âäüng dảy hoüc Thời Hoạt động GV gian 5phú A Hoạt động 1: Kiểm t tra baìi cuî: Phân tích phận các tiếng: Laï laình âuìm laï raïch 3phú B.Bài mới: t Hoạt động 2: Giới 23ph thiệu bài: uït Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập: BT1:Phân tích cấu tạo tiếng câu tục ngữ sau: Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng mẹ hoaìi âaï BT2:Tìm tiếng bắt vần với nhau: Ngoài -Hoài(vần:oai) BT3: Hoảt âäüng cuía HS em Cả lớp làm nháp Lắng nghe Nêu yêu cầu bài tập Hoảt âäüng nhọm4 Trçnh baìy Nêu yêu cầu bài tập Làm độc lập Nêu yêu cầu bài tập Làm độc lập - Các cặp tiếng bắt Nêu yêu cầu bài tập vần với nhau:choắt- Trả lời miệng thoắt;xinh;nghênh -Cặp có vần giống Nêu yêu cầu bài tập hoaìn toaìn: Choắt -thoắt (oắt) -Cặp có vần giống khäng hoaìn toaìn : xinh - nghãnh Chấm chữa BT4: Daình cho hoüc sinh khaï gioíi 4phuï t BT5: Daình cho hoüc sinh khaï gioíi Câu đố yêu cầu: Bớt đầu=bớt âm đầu Bỏ đuôi =bỏ âm cuối (17) Dòng 1: bút bớt đầu = uït Dòng 2:đuôi đầu bỏ hết = uï Dòng 3,4: để nguyên = buït Hoảt âäüng 4: Cuíng cố dặn dò: Chuẩn bị bài sau Biểu dương số em Bổsung: TOẠN: Biểu thức có chứa chữ I/ Muûc tiãu: -KT:HS bước đầu nhận biết biểu thức chứa chữ -KN: Rèn cách tính giá trị biểu thức chứa chữ thay chữ số cụ thể -TĐ:Yêu thích môn học, áp dụng vào thực tế II/Chuẩn bị: Bảng phụ - phấn màu III/ Cạc hoảt âäüng dảy hoüc: Thời Hoạt động GV Hoảt âäüng cuía HS gian 4phú A Hoạt động 1: Kiểm tra t baìi cuî: em lãn baíng Tênh:4567+3478; 65423 -9137 2347 x6 ;19056:3 Lắng nghe 2phú B.Bài mới: Theo doîi t 1.Hoạt động 2: Giới thiệu 14ph baìi: uït 2.Hoạt động 3: Giới thiệu biểu thức có chứa chữ: Ghi ví dụ: Lan có vở,mẹ cho Lan thêm vở.Lan có (18) tất Coï Thãm Có tất caí 3+1 3+2 3 3+3 a 3+a 3+a là biểu thức có chứa 14ph chữ uït Mỗi lần thay chữ a số ta giá trị biểu thức 3+a 3.Hoảt âäüng 4: Luyện tập: BT1: Chấm chữa BT2:Viết vào ô trống theo mẫu Thực câu a, câu b dành cho hoüc sinh khaï gioíi 3phuï y 200 960 1350 t y - 20 = y - 20 y - 20 = y200 - 20 = 1350 20 = 180 960 20 20 = = 940 1330 Nêu yêu cầu bài tập Làm vào bài tập Nêu yêu cầu bài tập Làm vào bài tập Nêu yêu cầu bài tập Thay số tính toạn Tương tự câu a BT3: a,Tính giá trị biểu thức 250 + m với m= 10, 0, 80, 30 Chấm chữa Hoạt động 5: Củng cố dặn dò Chuẩn bị bài sau Bổsung: Thứ sáu (ngày 19 tháng năm 2011 ) TẬP LAÌM truyện VÀN: Nhán vật (19) I/ Muûc tiãu: -KT:Học sinh bước đầu hiểu thé nào là nhân vật (Nhân vật truyện là người, vật, đồ vật, cây cối nhân hoá - Tính cách nhân vật bộc lộ qua haình âäüng) -KN: Rèn kĩ nói, bước đầu biết xây dựng nhân vật văn kể chuyện đơn giản -TĐ: Yêu cái thiện, cần có lòng nhân ái, biết giúp đỡ người II/Chuẩn bị: Baíng phuû III/ Cạc hoảt âäüng dảy hoüc: Thời Hoạt động GV Hoảt âäüng cuía HS gian 4phu A Hoạt động 1: Kiểm tra em: Kể chuyện là ït baìi cuî: kể lại số Văn kể chuyện khác với kiên liên quan đến các bài văn không phải là nhân vật hay kể chuyện điểm nào? số nhân vật B.Bài mới: 3phu Hoạt động 2: Giới ït thiệu bài: 8phu Hoạt động 3: Phần ït nhận xét: Đọc đề Nêu yêu cầu bài tập CH: Kể tên truyện Kể tên học? Hoảt âäüng nhọm a, Dế Mèn bênh vực kẻ Điền vào phiếu yếu Trçnh baìy NV là người: không Nhận xét NV là vật: Dế Mèn, Nhà Trò, bọn Nhện b,Sự tích hồ Ba Bể: NV là người: mẹ Nêu yêu cầu bài tập näng dán, baì củ àn xin, Hoảt âäüng nhọm người dự lễ hội NV là vật: giao long BT2: Nhận xét tính cách Đọc ghi nhớ em Dế Meìn: khaíng 16ph khaïi,thæång người,ghét Nêu yêu cầu uït áp bất công,làm Tìm ,nêu tên (20) 4phu ït việc nghĩa,bênh vực kẻ yếu Thực hành kể Meû baì näng dán: Nhán hậu Hoảt âäüng 4: Thỉûc haình: BT1: Nhân vật: Bà ngoại, Ni-kita, Gô-sa, Chi-om-ca BT1: Kể tiếp câu chuyện Hoảt âäüng 5: Củng cố dặn dò: Biêủ dương số em Bổsung: TOẠN: Luyện tập I/ Muûc tiãu: -KT: Tính giá trị biểu thức có chứa chữ thay chữ số.Làm quen công thức tính chu vi hçnh vuäng coï âäü daìi caûnh laì a -KN: Rèn kĩ tính giá trị biểu thức thay chữ số cụ thể -TÂ:Yãu thêch män hoüc, giaïo duûc tênh kiãn trç II/Chuẩn bị: Bảng phụ - phấn màu III/ Cạc hoảt âäüng dảy hoüc: Thời Hoạt động GV Hoảt âäüng cuía HS gian 5phú A Hoạt động 1: Kiểm t tra baìi cuî: em lãn baíng Tính giá trị biểu thức 155+a với a=12,a=15,a=30,a=85 2phú B.Bài mới: t 1.Hoạt động 2: Giới Nêu yêu cầu bài (21) 25ph uït 3phuï t thiệu bài: em lãn baíng Hoạt động 3: Luyện b, tập: b 18:b BT1: Tính giá trị biểu 18:2=9 thức theo mẫu 18:3=6 a, 18:6=3 a 6xa 6x5=30 d, 6x7=42 b 97-b 10 6x10=60 18 97-18=79 37 97-37=60 c, 90 90-37=53 a a +56 Nêu yêu cầu bài 50 50+56=10 em lãn baíng 26 26+56=82 b, 168- m x với m=9 100 100+56=1 168-9 x 5= 168- 45= 56 123 BT2: Tính giá trị d, 37 x(18: y )với =9 biểu thức 37x (18:9)= 37x2= 74 Thực câu a, b.Câu Nêu yêu cầu bài c, d daình cho HS khaï gioíi a, 35+3x n với n=7 35+3x 7=35+ 21= 56 c, 237-(66+x ) với x=34 237-(66+34)= 237100=137 Nêu yêu cầu bài Lãn baíng BT3: Daình cho HS khaï gioíi Biểu Giaï tri c thức cuía biểu thức 8xc 40 7+3x c 70 (92-c) 167 +81 66xc +32 32 BT4:Tênh chu vi hçnh vuäng Tênh chu vi hçnh vuäng với: (22) a = 5dm Chấm chữa 3,Củng cố dặn dò: Chuẩn bị hộp đồ duìng Bổsung: SINH HOẢT: TUẦN I/Muûc tiãu: Ôøn định lớp học Phân chia tổ nhóm,chỗ ngồi Cử ban cán lớp Trang hoàng lớp học,quỹ lớp II/Cạc hoảt âäüng: Ổn định lớp học Làm quen lớp thầy và trò Phân chia lại các tổ: Phân lớp trưởng Lớp phó học tập Lớp phó văn thể mỹ Các tổ trưởng,tổ phó 2.Công tác quỹ lớp và trang hoàng lớp học Quỹ lớp + bọc vở: tạm thời thu 35000đồng/ 1em Trang hoàng lớp Mua khàn baìn bçnh hoa 3.Đánh giá công tác tuần qua: Sự chuẩn bị sách ,đồ dùng học tập: khá đầy âuí 5.Tổng kết: Biểu dương: Nhắc nhở: số em cần tiếp tục luyện đọc, nộp quỹ lớp (23)
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lop 4 tuan 1, giao an lop 4 tuan 1