0

HSG MON TOAN 8 HUYEN TINH GIA NAM 20042005

1 1 0
  • HSG MON TOAN 8 HUYEN TINH GIA NAM 20042005

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:04

Nhưng trong tổ học sinh có 3 bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được miễn không phải góp.. Bởi vậy mỗi bạn còn lại trong tổ phải đóng góp thêm 4.000 đồng.[r] (1)Phßng gd - ®t HuyÖn tÜnh gia đề thi hỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN n¨m häc 2004 - 2005 M«n : To¸n Thêi gian lµm bµi: 120 phót Câu I (2.5 điểm): 1- Giải phương trình: 9x2 + 6x – = x+ a x +3 2- Giải và biện luận phương trình theo a: x −3 + x − a =2 Câu II (1.5 điểm): Một tổ học sinh lớp 8A cùng chung tiền mua đồ dùng học tập tặng bạn nghèo học giỏi Tổng số tiền mua hết 72.000 đồng chia cho các thành viên tổ đóng góp Nhưng tổ học sinh có bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn miễn không phải góp Bởi bạn còn lại tổ phải đóng góp thêm 4.000 đồng Hỏi tổ có bao nhiêu bạn? Câu III (2.0 điểm): Cho tam giác ABC vuông A, đường thẳng d cắt AB và AC D và E a) Chứng minh rằng: CD2 – CB2 = ED2 – EB2 b) Xác định tập hợp điểm M cho diện tích tam giác MBC diện tích tam giác ABC Câu IV (1.5 điểm): Tìm hai phân số dương có tử số cho tổng chúng cộng 1 với tích chúng 1 Câu V (2.5 điểm): Cho x + y + z =0 tính giá trị biểu thức: yz zx xy + 2+ 2 x y z (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: HSG MON TOAN 8 HUYEN TINH GIA NAM 20042005, HSG MON TOAN 8 HUYEN TINH GIA NAM 20042005