skkn một số bài tập bổ trợ giúp học sinh lớp 1 học tốt môn bóng rổ (sách cùng học để phát triển năng lực )

16 35 0
skkn một số bài tập bổ trợ giúp học sinh lớp 1 học tốt môn bóng rổ  (sách cùng học để phát triển năng lực )

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài: Bóng rổ mơn thể thao đại có q trình hình thành phát triển lâu đời, môn thể thao nằm hệ thống thi đấu thức Đại hội Cũng mơn thể thao khác tập luyện thi đấu Bóng rổ có tác dụng thúc đẩy phát triển tồn diện tố chất vận động cho người tập như: sức nhanh, sức mạnh, sức bền, khéo léo phối hợp vận động Bóng rổ mơn thể thao có tác dụng nâng cao tố chất thể: nhanh, mạnh, bền, dẻo, khéo léo đặc biệt phát triển tích cực linh hoạt trí thơng minh Luyện tập bóng rổ nâng cao tinh thần dũng cảm, ý chí thắng, khắc phục khó khăn Chính năm gần đây, mơn bóng rổ thu hút quan tâm em học sinh tiểu học nhận quan tâm cấp lãnh đạo, nhà giáo dục, giáo viên, phụ huynh cộng đồng xã hội Cá nhân sau nghiên cứu lý luận đặc điểm tâm lý học sinh tiểu học, nắm bắt niềm đam mê học sinh phụ trách tơi nhận thấy: Thứ nhất, học sinh tiểu học hứng thú tập luyện bóng rổ, khơng gượng ép Thứ hai: Khi tập luyện bóng rổ em khơng trọng tới kỹ thuật dẫn bóng mà dẫn bóng theo cảm tính, cho bóng vào rổ Để nâng cao kỹ dẫn bóng mơn bóng rổ từ bắt đầu học vô quan trọng Dạy Thể Dục bậc tiểu học năm, thân ln trăn trở tìm tịi tập bổ trợ phù hợp với lứa tuổi đặc điểm tâm sinh lý học sinh để dạy đạt hiệu cao Chính lý chọn đề tài “Một số tập bổ trợ giúp học sinh lớp học tốt mơn bóng rổ.” 1.2 Mục đích nghiên cứu Giáo dục thể chất trường học giữ vai trò quan trọng việc nâng cao trình độ thể chất Mục đích tạo học đạt hiệu cao tập không thực cách máy móc, phức tạp khiến cho học sinh khó hiểu Tơi lựa chọn số tập bổ trợ phù hợp với nhận thức, đặc điểm tâm sinh lý cấu trúc thể học sinh Qua tơi muốn nâng cao chất lượng giảng dạy chất lượng học tập học sinh giúp em học sinh nhanh chóng hình thành kỹ thuật dẫn bóng đồng thời nhằm nâng cao chất lượng thi đấu môn bóng rổ cho học sinh trường Tiểu Học Thanh Xuân Trung 2 1.3 Đối tượng nghiên cứu Là số tập bổ trợ giúp học sinh lớp học tốt mơn bóng rổ 1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu Để hồn thành đề tài tơi xác định nhiệm vụ sau + Nghiên cứu sở lý luận việc lựa chọn số số tập bổ trợ giúp học sinh lớp học tốt mơn bóng rổ + Nghiên cứu lựa chọn số tập phù hợp với học sinh lớp 1.5 Phương pháp nghiên cứu Để giải nhiêm vụ đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau + Phương pháp trị chơi: Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến đề tài nhằm giúp học sinh lớp học tốt mơn bóng rổ + Phương pháp quan sát sư phạm Quan sát tập luyện em học sinh lớp 1A6 trường tiểu học Thanh Xuân Trung để đánh giá hiệu tập tiến học sinh trước sau buổi tập Từ tơi có điều chỉnh phương pháp dạy + Phương pháp thực nghiệm sư phạm Sau sác định lựa chọn số tập bổ trợ phù hợp với học sinh tơi tiến hành thực nghiệm hai mẫu giáo án: + Lớp 1a5 tập luyện bình thường theo nội dung giáo án học khóa + Lớp 1a6 tập luyện theo nội dung, phương pháp lựa chọn thể dục 1.6 Tổ chức nghiên cứu Tôi tổ chức nghiên cứu theo giai đoạn: - Giai doạn 1: Từ tháng đến tháng 11 năm 2020 + Phân tích lý luận thực tiễn, xác định hướng nghiên cứu chọn đề tài + Xác định nhiệm vụ nghiên cứu chọn phương pháp nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, chuẩn bị sở vật chất - Giai đoạn 2: Từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2020 + Phân tích tổng hợp tài liệu - Giai đoạn 3: Từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 03 năm 2021 + Lựa chọn tập phù hợp với đối tượng nghiên cứu + Thu thập xử lý số liệu + Viết kết luận kiến nghị đề tài + Đánh máy hoàn thiện đề tài 3 PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1 Một số vấn đề lý luận đề tài nghiên cứu 2.1.1 Phương pháp trị chơi Mơn bóng rổ mơn mới, luật kỹ thuật phức tạp nên việc giảng dạy đơn không làm cho học sinh ham thích lười luyện tập Chính tiết dạy nội dung thể thao tự chọn với mơn bóng rổ học ôn kỹ thuật mới, giáo viên giành khoảng thời gian cho hoạt động trò chơi định hướng chuyên mơn *Trị chơi 1: “Dẫn bóng nhanh” + Tổ chức: Giáo viên chia lớp thành nhiều đội có số học sinh tham gia tương ứng sau tiến hành cho bốc thăm tham gia trò chơi + Cách chơi: Mỗi đội chia số lượng đứng đối diện thành hai hàng dọc khoảng cách 10m, có hiệu lệnh trọng tài học sinh thứ đội chạy dẫn bóng trao cho đồng đội thứ hai đội mình, đội trước , khơng phạm quy đội giành chiến thắng Thơng qua trị chơi tác động đến tính tự giác tích cực phát triển khả vận động em *Trị chơi 2: “Chuyền bóng nhanh, xác” + Tổ chức: Giáo viên chia lớp thành nhiều đội có số học sinh tham gia tương ứng sau tiến hành cho bốc thăm tham gia trị chơi + Cách chơi: Mỗi đội xếp thành hai hàng dọc đối diện khoảng cách 5m Khi nghe tín hiệu giáo viên em thứ đội chuyền bóng cho đồng đội thứ hai Người thứ sau chuyền xong quay sang trái chạy vịng phía sau đứng xếp vào hàng Cứ đội trước giành chiến thắng *Trị chơi 3: “ Chuyền bóng xa ” + Tổ chức: Giáo viên chia lớp thành nhiều đội có số học sinh tham gia tương ứng sau tiến hành cho bốc thăm tham gia trị chơi + Cách chơi: Từ vạch xuất phát thứ tự em đội thực kỹ thuật chuyền bóng xa phía trước, giáo viên xác định thành tích đội Đội Có tổng chiều dài đội giành chiến thắng Thơng qua tạo hứng thú cho em tập luyện nâng cao thể lực *Trò chơi 4: “ Ném rổ nhanh, xác ” + Tổ chức: Giáo viên chia lớp thành nhiều đội có số học sinh tham gia tương ứng sau tiến hành cho bốc thăm tham gia trò chơi 4 + Cách chơi: Mỗi đội đứng sau vạch xuất phát thành hàng dọc trang bị thành viên bóng Giáo viên qui định thời gian tín hiệu cịi, thứ tự thành viên đội ném bóng vào rổ Sau ném xong tự nhặt bóng xếp vào phía sau hàng Khi hết thời gian ấn định đơi có số lần ném vào rổ nhiều đội giành chiến thắng *Trị chơi 5: “ Khống chế bóng tốt ” + Tổ chức: Giáo viên chia lớp thành nhiều đội có số học sinh tham gia tương ứng sau tiến hành cho bốc thăm tham gia trò chơi +Cách chơi: Vẽ vịng trịn có bán kính 4m hai đội bước vào vòng Mỗi thành viên đội trang bị bóng Khi nghe tín hiệu cịi đội có nhiệm vụ vừa nhồi bóng vừa ngăn cản không cho thành viên tương ứng theo cặp đội chạm vào bóng Nếu thành viên đội bị viên tương ứng đội chạm tay vào bóng Giáo viên bấm tính thời gian Đội có thời gian khống chế bóng lâu đội giành chiến thắng Lưu ý: Các thành viên đội tranh bóng khơng xơ đẩy lơi kéo đơi bạn theo luật bóng rổ qui định *Trị chơi 6: “ Trị chơi phối hợp kỹ thuật dẫn, chuyền bóng bắt bóng nhanh ” + Tổ chức: Giáo viên chia lớp thành nhiều đội có số học sinh tham gia tương ứng sau tiến hành cho bốc thăm tham gia trò chơi + Cách chơi: Mỗi đội tập trung thành hàng dọc sau vạch xuất phát trang bị bóng rổ Người thứ đội cầm bóng ln tư sẵn sàng Khi nghe tín hiệu cịi xuất phát giáo viên, người thứ đội thực động tác dẫn bóng nhanh phía trước vịng qua bên phải mốc cờ dẫn bóng ngược lại Đồng đội thứ hai đội thực động tác bắt bóng đến vạch xuất phát Giáo viên xác định thứ hạng đội Lưu ý: - Người thứ dội trước nghe tín hiệu cịi giáo viên khơng dẫm vạch, vượt vạch xuất phát - Các thành viên cịn lại đội bắt bóng chân khơng dẫm, vượt vạch xuất phát Từ nhừng phương pháp trên, tơi lựa chọn số trị chơi thể dục nhằm tạo hứng thú học tập cho HS Đặc biệt, tập tạo hứng thú giúp em phát triển thể lực chung, phát triển toàn diện người, phát triển toàn diện thể chất, luyện tập cách hăng say 5 Tham gia tập luyện bóng rổ, phát triển tồn diện tố chất thể, tăng cường chức quan thể, có lợi cho việc nâng cao tính linh hoạt trung khu thần kinh, nâng cao lực phối hợp điều khiển 2.2 Thuận lợi khó khăn 2.2.1.Thuận lợi Chi bộ, Ban Giám hiệu trường tiểu học Thanh Xuân Trung quan tâm đến hoạt động thể dục thể thao Điều kiện sân bãi thống mát, trường có giáo viên chun trách TDTT, tạo điều kiện thuận lợi công tác giảng dạy Bề dày thành tích trường lĩnh vực thể dục thể thao trội so trường bạn Được quan tâm cấp lãnh đạo việc đầu tư nên đa phần trang thiết bị đầy đủ tiền đề thuận lợi cho mơn bóng rổ phát triển tốt Với chương trình học việc giúp em học sinh học tập, luyện tập TDTT xã hội quan tâm khuyến khích Đặc biệt, Bộ giáo dục - Đào tạo có chủ trương khuyến khích phổ biến rộng rãi việc tổ chức hướng dẫn rèn luyện TDTT trường học nhằm phát triển cách toàn diện cho em học sinh Do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi nên học sinh tiểu học hiếu động, thích vận động, thích khám phá mơn thể thao phù hợp với thân 2.2.2 Khó khăn Một số em học sinh bỡ ngỡ tập luyện mơn Mỗi em có sở trường, khiếu khác Giờ học thể dục chủ yếu tập luyện nội dung lặp lặp lại nhiều lần Hệ thần kinh trẻ em lứa tuổi tiểu học chưa bền vững, thực lặp lại nhiều lần nội dung gây chán nản cho học sinh Vậy làm để tạo học không bị nhàm chán? Với suy nghĩ trăn trở người giáo viên, nhận thấy dạy học sinh theo phương pháp cũ tập luyện, bên cạnh học sinh tiếp thu nhanh, có sở trường , có khiếu, cịn có số em tiếp thu cịn chậm, uể oải, không tập trung, miễn cưỡng học mà Các em khơng thấy rõ tầm quan trọng, lợi ích việc tập luyện thể dục có tác động đến sức khoẻ thân để giúp cho việc học tập môn khác tốt Trước thực trạng đó, sau thời gian nghiên cứu tham khảo tài liệu với chủ trương Bộ Giáo dục Sở Giáo dục mạnh dạn lựa chọn “Một số tập giúp học sinh lớp học tốt mơn bóng rổ”, nhằm giúp học sinh tiếp thu động tác bổ trợ dẫn bóng nhanh tạo cho học sinh hứng thú tập luyện, tạo không khí sơi để học ln tạo kết tốt 6 2.3 Nội dung tập lựa chọn STT Tên tập Mục đích Dẫn bóng cao Dẫn bóng thấp Dẫn bóng đổi tay trước mặt Dẫn bóng theo đường thẳng Di chuyển ngang Giúp học sinh kiểm sốt bóng cách dễ dàng Nhằm giúp học sinh phán đoán nhanh linh hoạt tiếp xúc bóng Tạo cảm giác linh hoạt cổ tay, tạo cảm giác tốt với bóng Giúp học sinh kiểm sốt bóng tốt di chuyển dễ dàng Giúp cổ chân linh họat, phản ứng bóng nhanh Vịng bóng qua người Giúp thể dẻo dai Tạo cảm giác với bóng Chuyền bóng trước mặt Tạo cảm giác với bóng Tung bắt bóng Phán đốn điểm rơi bắt bóng xác 2.3.1 Dẫn bóng cao - Mục đích: Giúp học sinh kiểm sốt bóng cách dễ dàng - Yêu cầu: Học sinh đứng chân trước chân sau, trọng tâm dồn vào chân trước, thân ngả phía trước, bàn tay xịe rộng tự nhiên 7 - Cách thực hiện: Tư chuẩn bị học sinh lấy khuỷu tay làm trụ, cánh tay khép sát thân người Khi bóng nảy lên, đầu ngón tay tiếp xúc bóng trước đến tồn ngón tay trai tay, điểm tiếp xúc bóng ngang thắt lưng 2.3.2 Dẫn bóng thấp - Mục đích: Nhằm giúp học sinh phán đốn nhanh linh hoạt tiếp xúc bóng - Yêu cầu: Học sinh đứng chân trước chân sau, trọng tâm dồn vào chân trước, thân ngả phía trước, bàn tay xịe rộng tự nhiên - Cách thực hiện: Tư chuẩn bị học sinh lấy khuỷu tay làm trụ, cánh tay khép sát thân người Khi bóng nảy lên, đầu ngón tay tiếp xúc bóng trước đến tồn ngón tay trai tay, điểm tiếp xúc bóng ngang đầu gối 2.3.3 Dẫn bóng đổi tay trước mặt - Mục đích: Tạo cảm giác linh hoạt cổ tay, tạo cảm giác tốt với bóng - Yêu cầu: Học sinh đứng chân trước chân sau, trọng tâm dồn vào chân trước, thân ngả phía trước, bàn tay xịe rộng tự nhiên 8 - Cách thực hiện: Tư chuẩn bị học sinh lấy khuỷu tay làm trụ, cánh tay khép sát thân người Khi bóng nảy lên, đầu ngón tay tiếp xúc bóng trước đến tồn ngón tay trai tay, điểm tiếp xúc bóng ngang đầu gối 2.3.4 Dẫn bóng theo đường thẳng - Mục đích: Giúp học sinh kiểm sốt bóng tốt di chuyển dễ dàng - u cầu: Học sinh đứng chân trước chân sau, trọng tâm dồn vào chân trước, thân ngả phía trước, bàn tay xòe rộng tự nhiên Cách thực hiện: Tư chuẩn bị học sinh lấy khuỷu tay làm trụ, cánh tay khép sát thân người Khi bóng nảy lên, đầu ngón tay tiếp xúc bóng trước đến tồn ngón tay trai tay, điểm tiếp xúc bóng ngang đầu gối 2.3.5 Di chuyển ngang Mục đích: Giúp học sinh phản ứng nhanh, tạo cảm giác linh hoạt cổ chân 9 Yêu cầu: Đứng hai chân song song, tay ngag vai, bàn tay xòe rộng tự nhiên Di chuyển dụng cạch bàn chân trượt nhanh đồng thời mắt nhìn phía trước, thân người khơng nhấp nhơ 2.3.6 Vịng bóng qua người Mục đích: giúp thể dẻo dai, tạo cảm giác với bóng Yêu cầu: Hai chân rộng vai, tư thân người thằng, bàn tay cầm bóng thả lỏng tự nhiên Dùng tay đưa bóng vịng qua thân người 2.3.7 Chuyền bóng trước mặt 10 Mục đích: Tạo cảm giác với bóng u cầu: Hai người đứng đối diện cách 1m Hai chân rộng vai Tay cầm bóng xịe rộng tự nhiên Chuyền bóng ngang ngực đối phương Khi bắt bóng tay xịe hình chữ A 2.3.8 Tung bắt bóng Mục đích: Phán đốn điểm rơi bắt bóng xác Yêu cầu: Hai chân rộng vai, hai tay cầm bóng, tung bóng lên cao theo phương thẳng đứng bất bóng bóng rơi ngang thắt lưng 2.4 Tổ chức thực nghiệm khoa học 2.4.1 Mục tiêu SKKN nhằm bổ sung kiến thức kĩ năng, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy mơn Thể dục nói chung, nâng cao chất lượng giảng dạy mơn bóng rổ trường Tiểu Học Thanh Xn trung nói riêng 2.4.2 Nội dung cách tiến hành Tôi tiến hành phối kết hợp số biện pháp cách thức sau: - Mượn nghiên cứu tài liệu có liên quan đến phương pháp dạy Thể dục mơn bóng rổ Trên sở đó, tơi lựa chọn để xây dựng sở lí luận cho vấn đề nghiên cứu - Bằng kinh nghiệm thân kết hợp với thông tin có chọn lọc qua việc nghiên cứu tài liệu, tơi thiết kế số giáo án có sử dụng kết nghiên cứu đề tài - Tôi lên tiết dạy thức có ứng dụng số tập bổ trợ cho kỹ thuật dẫn bóng nhằm tạo hứng thú nâng cao chất lương học tập cho học sinh - Tiến hành trao đổi, rút kinh nghiệm tiết dạy, rút học kinh nghiệm 2.4.3 Thử nghiệm tiết dạy Tôi tiến hành dạy thử nghiệm tiết: 11 Tiết 1: Ngày dạy: 15 tháng năm 2021 Tiết 2: Ngày dạy: 17 tháng năm 2021 2.5 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 2.5.1 Đánh giá hiệu việc lựa chọn số tập dẫn bóng mơn bóng rổ Sau nghiên cứu phương pháp trị chơi, tơi nhận thấy: học sinh tập luyện hưng phấn sôi nổi, tiếp thu học có hiệu cao, chăm tập luyện Trong giáo án, sử dụng phương pháp khác phù hợp với học sinh nhằm tạo học nhẹ nhàng, hiệu quả, gây hứng thú tập luyện cho em, giúp em lĩnh hội kiến thức cách tốt lực thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ thể chất cho học sinh với quan điểm Đảng Nhà nước mục tiêu giáo dục: “Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ nghề nghiệp Hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc” Chuẩn bị cho học sinh hành trang tốt cho năm tháng phát triển sau em 2.5.2 Chất lượng giáo dục đạo đức Đối với việc dạy thể dục, giáo viên môn sát cánh với giáo viên chủ nhiệm giáo dục đạo đức cho học sinh Kết khơng có học sinh cá biệt, 100% học sinh thực đầy đủ nhiệm vụ học sinh tiểu học 2.5.3 Chất lượng chun mơn Để đánh giá xác việc ứng dụng số tập bổ trợ cho kỹ thuật dẫn bóng thể dục, sau thời gian ứng dụng cho giáo án cụ thể, so sánh mức độ tiến kết tập luyện em Kết cụ thể học sinh lớp 1A6 (lớp thực nghiệm) lớp 1A5(lớp đối chứng) trước thực nghiệm sau: HS hứng thú tập luyện HS hoàn thành tốt Lớp Số HS tập bổ trợ SL % SL % 1A6 48 38 79,2% 28 58,3% 1A5 49 37 75,5 % 27 55,1% 12 Kết cụ thể học sinh lớp 1A6(lớp thực nghiệm) 1A5 (lớp đối chứng) sau thực nghiệm: HS hứng thú tập luyện HS hoàn thành tốt Lớp Số HS tập bổ trợ SL % SL % 1A6 48 45 93,8% 35 72,9% 1A5 49 43 87,7% 33 60,9% Kết cụ thể học sinh lớp 1A6 trước sau thực nghiệm sau: HS hứng thú tập HS hoàn thành tốt Thời gian Lớp Số HS luyện tập bổ trợ SL % SL % Trước thực nghiệm 1A6 48 38 79,2% 30 61,2% Sau thực nghiệm 1A6 48 45 93,7% 36 73,5% Với số liệu thống kê trên, nhận thấy việc đưa tập bổ trợ vào học nâng cao chất lượng tập luyện em lên nhiều, dường em tham gia với tất niềm thích thú say mê khơng gượng ép Hơn nữa, kết tập luyện học sinh lớp 1A5 nâng lên rõ rệt Điều khẳng định việc đưa phương pháp đạt hiệu cao 2.5.4 Kết chung toàn trường Sau thời gian thực nghiệm, nhận thấy không chất lượng chuyên môn thể dục nâng lên, mà phong trào tập luyện TDTT trường tiểu học Thanh Xuân Trung em học sinh tham gia hào hứng sôi (Phụ lục kèm theo) Tôi hy vọng tiếp tục vận dụng phát huy kết đạt đề tài chất lượng giáo dục thể chất trường Tiểu Học Thanh Xuân Trung ngày nâng cao 13 PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Với thành tích mà trường đạt được, tơi tin mục tiêu giáo dục trường Tiểu học Thanh Xuân Trung đã, tiếp tục phát triển theo chủ trương Bộ Giáo dục giáo dục học sinh phát triển toàn diện thể chất lẫn tinh thần Nội dung phù hợp với lứa tuổi em có hiệu rõ rệt q trình dạy học, tạo khơng khí sơi nổi, hưng phấn học tập nhằm nâng cao hiệu thể dục nói riêng góp phần nâng cao chất lượng môn học khác Khi giảng dạy, áp dụng giáo án cụ thể kết góp phần khơng nhỏ vào phát triển toàn diện cho học sinh, làm cho học đạt kết cao hơn, sức khoẻ em ngày cải thiện học sinh vốn yêu thích thể dục yêu thích thể dục Mặt khác, cịn góp phần thúc đẩy phong trào học tập nhà trường lên cao Kiến nghị Để tạo hứng thú cho học sinh học thể dục, nhằm giúp em tâp tốt hơn, nâng cao hiệu thành tích mơn bóng rổ, tơi xin có vài khuyến nghị sau: 2.1 Đối với trường Bồi dưỡng cán giáo dục: Nên có thêm chuyên đề, buổi tập huấn để nhiều giáo viên tham dự, trao đổi kinh nghiệm công tác giảng dạy mơn giáo dục thể chất nói chung tổ chức tập luyện mơn bóng rổ cầu nói riêng 2.2 Đối với trường Tiểu học Thanh Xuân Trung Có kế hoạch nâng cấp, trang bị đầy đủ sở vật chất, phương tiện dạy học hỗ trợ dạy học môn Thể dục Tiếp tục ủng hộ, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên Thể dục tham gia bồi dưỡng tự bồi dưỡng, nghiên cứu nâng cao trình độ chun mơn, tổ chức hoạt động trao đổi chuyên môn trường liên trường 14 LỜI CẢM ƠN Để thực sáng kiến: “Một số tập giúp học sinh lớp học tốt mơn bóng rổ” Tơi xin chân thành cảm ơn cấp lãnh đạo, đồng nghiệp giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu Do thời gian có hạn nên sáng kiến khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đóng góp ý kiến cấp lãnh đạo đồng nghiệp để đề tài tơi hồn thiện tốt Xin trân trọng cảm ơn! Xác nhận Ban giám hiệu ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Tôi xin cam đoan SKKN viết không chép nội dung người khác Người viết Nguyễn Trung Quảng 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tâm lý học TDTT- Phạm Ngọc Viễn- Lê Văn Xem- Mai Văn MuônNguyễn Thanh Nữ- Nhà xuất TDTT Hà Nội 1991 Sinh lý thể thao- PGS Lưu Quang Hiệp- Phạm Thị Uyên Nhà xuất TDTT 1995 Lý luận phương pháp TDTT- chủ biên Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn- Nhà xuất Trẻ Giáo trình mơn bóng rổ – Trường Đại Học sư phạm TDTT Tâm lý học TDTT- NXB TDTT- 1990 -TS Phạm Ngọc Viễn Học thuyết huấn luyện-TS DIEIRICHHARRA- NXB TDTT 1990- Trương Anh Tuấn cộng dịch Sinh lý học lứa tuổi hoạt động TDTT- Tập thể tác giả- NXB TDTT Hà Nội 1995 Tâm lý học lứa tuổi- Dịch Nguyễn Chu Văn- NXB GDH Hà Nội Lý luận phương pháp thể thao trẻ- Dịch Nguyễn Quang Hưng 16 MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài: 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Tổ chức nghiên cứu 2 PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1 Một số vấn đề lý luận đề tài nghiên cứu 2.1.1 Phương pháp trò chơi 2.2 Thuận lợi khó khăn 2.2.1.Thuận lợi 2.2.2 Khó khăn 2.3 Nội dung tập lựa chọn 2.3.6 Vịng bóng qua người 2.4 Tổ chức thực nghiệm khoa học 10 2.4.1 Mục tiêu 10 2.4.2 Nội dung cách tiến hành 10 2.4.3 Thử nghiệm tiết dạy 10 2.5 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 11 2.5.1 Đánh giá hiệu việc lựa chọn số tập dẫn bóng mơn bóng rổ 11 2.5.2 Chất lượng giáo dục đạo đức 11 2.5.3 Chất lượng chuyên môn 11 2.5.4 Kết chung toàn trường 12 PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 13 Kết luận 13 Kiến nghị 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 ... 58,3% 1A5 49 37 75,5 % 27 55 ,1% 12 Kết cụ thể học sinh lớp 1A6 (lớp thực nghiệm) 1A5 (lớp đối chứng) sau thực nghiệm: HS hứng thú tập luyện HS hoàn thành tốt Lớp Số HS tập bổ trợ SL % SL % 1A6 48... tiến kết tập luyện em Kết cụ thể học sinh lớp 1A6 (lớp thực nghiệm) lớp 1A5 (lớp đối chứng) trước thực nghiệm sau: HS hứng thú tập luyện HS hoàn thành tốt Lớp Số HS tập bổ trợ SL % SL % 1A6 48 38... 1. 3 Đối tượng nghiên cứu Là số tập bổ trợ giúp học sinh lớp học tốt mơn bóng rổ 1. 4 Nhiệm vụ nghiên cứu Để hồn thành đề tài xác định nhiệm vụ sau + Nghiên cứu sở lý luận việc lựa chọn số số tập

Ngày đăng: 10/08/2021, 01:56

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan