0

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cho người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn trịnh đức tiến

111 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 23:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU LÂM UYÊN PHƯƠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HŨU HẠN THỊNH ĐỨC TIẾN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 8340101 Mã số sinh viên : 18110153 [ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN NHA GHI Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2021 -i- LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực cho người lao động Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến” công trình nghiên cứu riêng tơi thực hướng dẫn Người hướng dẫn khoa học Các kết nghiên cứu luận văn trung thực Nội dung luận văn chưa cơng bố cơng trình Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính pháp lý q trình nghiên cứu khoa học luận án Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày tháng Học viên Lâm Uyên Phương năm 2021 -ii- LỜI CẢM ƠN Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn tận tình, chu đáo, có tâm có tầm từ Người hướng dẫn khoa học Trước hết, xin bày tỏ kính trọng lịng biết ơn sâu sắc đến Thầy, TS Trần Nha Ghi ln nhiệt tình tận tâm hướng dẫn tơi thực hoàn thành luận văn suốt tháng qua Đây học vô quý giá tảng vững cho nghiên cứu khoa học thân sau Tôi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành đến Thầy, Cơ khoa Quản trị thuộc trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu tận tình giảng dạy hướng dẫn tơi hồn thành học phần Tơi chân thành cảm ơn Viện Đào Tạo Quốc Tế Và Sau Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn, hỗ trợ cho tơi hồn thành thủ tục để bảo vệ giai đoạn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến gia đình, người thân bên cạnh, động viên, giúp đỡ tạo điều kiện tốt để tơi có đủ nghị lực tập trung hoàn thành luận văn Trân trọng cảm ơn! Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày tháng Học viên Lâm Uyên Phương năm 2021 -iii- MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH ix TÓM TẮT LUẬN VĂN x CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu chương .1 1.2 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu 1.2.1 Xuất phát từ vấn đề thực tiễn 1.2.2 Xuất phát từ khoảng trống lý thuyết 1.3 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.3 Câu hỏi nghiên cứu: 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .4 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp định tính .4 1.5.2 Phương pháp định lượng 1.6 Đóng góp nghiên cứu 1.6.1 Đóng góp mặt lý thuyết 1.6.2 Đóng góp mặt thực tiễn 1.7 Kết cấu đề tài nghiên cứu TÓM TẮT CHƯƠNG -iv- CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Giới thiệu chương .8 2.2 Các khái niệm nghiên cứu 2.2.1 Khái niệm động lực 2.2.2.Khái niệm động lực làm việc .9 2.2.3 Các tiêu chí đo lường tạo động lực làm việc .10 2.3 Các lý thuyết tảng động lực làm việc .11 2.3.1 Học thuyết nhu cầu Maslow (1943) 11 2.3.2 Thuyết hai yếu tố Herzberg (1959) 12 2.3 Thuyết kỳ vọng Vroom (1964) 13 2.3.4 Mơ hình đặc điểm cơng việc Hackman Oldham (1974) .13 2.3.5 Mơ hình tạo động lực Kovach 14 2.4 Lược khảo cơng trình nghiên cứu tạo động lực lao động 15 2.4.1 Các cơng trình nghiên cứu nước 15 2.4.2 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi 17 2.5 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết .20 2.5.1 Mơ hình nghiên cứu 20 2.5.2 Các giả thuyết nghiên cứu 21 TÓM TẮT CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Giới thiệu chương 27 3.2 Quy trình nghiên cứu 27 3.3 Phương pháp nghiên cứu định tính .28 3.4 Phương pháp nghiên cứu định lượng 29 3.5 Thiết kế biến số thang đo nghiên cứu 30 3.6 Phương pháp thu thập số liệu 33 3.6.1 Thiết kế mẫu phương pháp điều tra chọn mẫu .33 3.6.2 Xây dựng bảng hỏi 34 -v- 3.6.3 Triển khai thực thu thập số liệu .34 3.7 Phương pháp xử lý số liệu 35 3.7.1 Thống kê mô tả mẫu liệu 35 3.7.2 Phân tích thang đo 36 3.7.2.1 Phân tích độ tin cậy thang đo 36 3.7.2.2 Phân tích yếu tố khám phá (EFA) 36 3.7.3 Kiểm định phân tích hồi quy mơ hình nghiên cứu 37 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 Giới thiệu chương 38 4.2 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 38 4.3 Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha 42 4.4 Phương pháp phân tích yếu tố khám phá (EFA) 45 4.4.1 Phân tích khám phá yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động 45 4.4.2 Phân tích khám phá yếu tố động lực làm việc người lao động 48 4.5 Phân tích hồi quy nhằm xác định vai trò yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng người lao động 48 4.5.1 Phân tích tương quan .48 4.5.2 Kiểm định đa cộng tuyến 49 4.5.3 Kiểm định phù hợp mơ hình nghiên cứu .50 4.5.4 Kiểm định liên hệ cân đối phân phối chuẩn phần dư 50 4.5.5 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 52 4.5.6 Phân tích mơ hình hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cho người lao động Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến 53 4.3 Thảo luận kết nghên cứu 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 60 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 61 5.1 Giới thiệu chương 61 5.2 Kết luận 61 -vi- 5.3 Hàm ý quản trị 61 5.3.1 Về yếu tố chất công việc 61 5.3.2 Về yếu tố tự chủ công việc 65 5.3.3 Về yếu tố thu nhập phúc lợi 67 5.3.4 Về yếu tố hội phát triển .70 5.3.5 Về yếu tố môi trường làm việc 74 5.5.6 Về yếu tố hỗ trợ cấp 75 5.5.7 Về yếu tố văn hoá doanh nghiệp 76 5.4 Hạn chế hướng nghiên cứu .79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 DÀN BÀI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA 84 DANH SÁCH CHUYÊN GIA 87 BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT .88 PHỤ LỤC THỐNG KÊ MÔ TẢ 90 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH CRONH BACH’S ALPHA 91 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH YẾU TỐ KHÁM PHÁ (EFA) 93 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN 96 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUY 97 -vii- DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Giải thích CV Bản chất cơng việc DL Tạo động lực làm việc DN Doanh nghiệp EFA Phân tích yếu tố khám phá HT Sự giúp đỡ cấp KMO Chỉ số dùng để xem xét thích hợp phân tích nhân tố MT Mơi trường làm việc NLĐ Người lao động OLS Mơ hình bình phương tối thiểu PT Sự phát triển TC Sự tự chủ công việc TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Thu nhập phúc lợi VH Văn hoá doanh nghiệp VHDN Văn hố doanh nghiệp VIF Hệ số phóng đại phương sai -viii- DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Mối quan hệ mơ hình tạo động lực liên quan đến thuộc tính cơng việc Kovach Thuyết hai yếu tố Frederick Herzberg 15 Bảng 2.2 Bảng Tổng hợp nghiên cứu nước 17 Bảng 3.1 Tiến độ thực đề tài nghiên cứu 27 Bảng 4.1 Kiểm định Cronbach’s Alpha 43 Bảng 4.2 Phân tích yếu tố khám phá yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cho người lao động Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến 46 Bảng 4.3 Phân tích khám phá (EFA) yếu tố động lực làm việc Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến 48 Bảng 4.4 Phân tích tương quan 49 Bảng 4.5 Kiểm định đa cộng tuyến 49 Bảng 4.6 Kiểm định phù hợp mơ hình nghiên cứu 50 Bảng 4.7 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 52 Bảng 4.8 Kết hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cho người lao động Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến 53 Bảng 4.9: Kết kiểm định mơ hình nghiên cứu 55 Bảng 5.1 Giá trị trung bình yếu tố chất công việc 62 Bảng 5.2 Giá trị trung bình yếu tố thu nhập phúc lợi 66 Bảng 5.3 Giá trị trung bình yếu tố tự chủ công việc 67 Bảng 5.4 Giá trị trung bình yếu tố hội phát triển 70 Bảng 5.5 Giá trị trung bình yếu tố môi trường làm việc 74 Bảng 5.6 Giá trị trung bình yếu tố hỗ trợ cấp 75 Bảng 5.7 Giá trị trung bình yếu tố văn hoá doanh nghiệp 76 -ix- DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Thuyết hai yếu tố Herzberg 12 Hình 2.2 Mơ hình thuyết kỳ vọng Victor Vroom 13 Hình 2.3 Mơ hình đặc điểm cơng việc Hackman Oldham 14 Hình 2.4 Mơ hình nghiên cứu 21 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 28 Hình 4.1 Thống kê mơ tả giới tính người lao động 39 Hình 4.2 Thống kê độ tuổi người lao động 39 Hình 4.3 Thống kê độ tuổi người lao động 40 Hình 4.4 Thống kê trình độ người lao động 41 Hình 4.5 Thống kê độ tuổi người lao động 42 Hình 4.6 Kiểm định mối liên hệ tuyến tính 51 Hình 4.7 Kiểm định phân phối chuẩn phần dư 52 -85- CV3-Cơng việc có nhiều thử thách tơi muốn chinh phục CV4-Tơi hồn thành công việc mà không muốn phụ thuộc vào giúp đỡ người khác CV5-Tôi hào hứng nói cơng việc Thu nhập phúc lợi (TP) TP1-Tơi hài lịng tiền lương nhận TP2- Chính sách tiền lương cơng ty phù hợp TP3-Tôi thưởng tăng lương hồn thành tốt cơng việc TP4-Tiền lương công ty trả công TP5-Tiền lương cao quan trọng TP6-Tôi cảm thấy hào hài lịng với sách phúc lợi cơng ty TP7-Các sách phúc lợi cơng ty hấp dẫn Sự tự chủ công việc (TC) TC1-Tơi biết xác nhiệm vụ cơng việc TC2-Tơi tạo điểu kiện tham gia vào định có liên quan đến sở trường tơi TC3-Tôi tạo điềnu kiện đưa ý tưởng mang tính sáng tạo sáng kiến, cải tiến phục vụ cho tổ chức TC4-Tơi có đủ thẩm quyền định phương pháp thực công việc lĩnh vực củat tơi TC5-Tơi giao quyền kiểm sốttồn số lượng cơng việc Sự phát triển (PT) PT1-Tôi nhà quản trị tạo nhiều hội để cập nhật tạo kiến thức cần thiết phục vụ cho công việc PT2-Tôi biết rõ điều kiện để thăng tiến cơng ty PT3-Mọi người điều có hội thăng tiến PT4-Công ty giúp có kế hoạch phát triển nghề nghiệp rõ ràng -86- PT5-Lãnh đạo Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho nhận nhiều hội để thăng tiến phát triển Môi trường làm việc (MT) MT1-Nơi làm việc tơi an tồn MT2-Mơi trường làm việc Công ty xử lý sẽ, không độc hại MT3- Các trang thiết bị công cụ làm cung cấp đầy đủ MT4-Thời gian làm việc hợp lý MT5-Đồng nghiệp vui vẽ thân thiện Sự giúp đỡ cấp (HT) HT1-Tôi cấp hỗ trợ chuyên môn công việc HT2-Tôi thuờng xuyên cấp hướng dẫn trình làm việc HT3-Cấp quan tâm giúp đỡ tơi giải vấn đề khó khăn Văn hố doanh nghiệp (VH) VH1-Tơi tự hào cơng ty tơi làm việc VH2-Tơi cảm thấy u thích văn hóa cơng ty VH3-Tơi cho cơng ty có chiến lược phát triển bền vững VH4-Tơi nhận thấy văn hóa công ty phù hợp Tạo động lực làm việc (DL) DL1-Tôi cảm thấy hứng thú với công việc DL2-Tôi cảm thấy tạo động lực công việc DL3-Tôi thường làm việc với tâm trạng tốt DL4-Tơi hài lịng với cơng tác tạo động lực cơng ty DL5-Tơi đánh giá cao sách tạo động lực cơng ty DL6-Chính sách tạo động lực làm tơi có động lực làm việc tốt Xin trân trọng cảm ơn chuyên gia dành thời gian chia cung cấp thơng tin hữu ích cho đề tài nghiên cứu -87- DANH SÁCH CHUYÊN GIA Thơng tin chun gia stt Chun gia Tên doanh nghiệp khởi nghiệp Công ty TNHH Nông Nguyễn Thị Chim Lang Nghiệp Công Nghệ Cao Vũng Tàu Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phan Kim Khánh Kỹ Thuật Hephaistos Công ty Cổ phần Phạm Thị Phượng Vũng Tàu Logistics Nguyễn Thị Hồng Công ty TNHH T&T Nhung Logistics Công ty TNHH Phân Phối Hàng Tiêu Dùng Phạm Hữu Phúc Kim Ngân Công ty TNHH Sigen Hồ Viết Vẽ Công ty TNHH TM DV Đào Tạo Phước Nguyễn Văn Phước Thọ Chức vụ Trình độ Số năm hoạt động Giám đốc Tiến sĩ Giám đốc Cử nhân Giám đốc Thạc sĩ Cử nhân Chủ tịch hội đồng thành viên Kĩ sư Giám đốc Kĩ sư Giám đốc Thạc sĩ Phó giám đốc -88- BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Kính chào Q Anh (Chị)! Tơi Lâm Uyên Phương, học viên cao học trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu thực đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cho người lao động Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến” Với mong muốn tham khảo ý kiến quý doanh nghiệp khó khăn, vướng mắc cơng việc, việc tạo động lực dựa Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến nhằm hồn thiện q cơng tác tạo động lực cho người lao động nhằm gắn kết lợi ích họ phát triển công ty Rất mong quý Anh (Chị) tạo điều kiện hỗ trợ để chúng tơi hồn thành khảo sát Khơng có câu trả lời hay sai mà tất câu trả lời, ý kiến nghiên cứu để gia tăng động lực làm việc, gắn bó với công việc nhằm hỗ trợ giải pháp quản trị nhân lực cho công ty ngày phát triển ả lời Hướng dẫn trả lời: Xin Anh/Chị vui lịng đánh dấ I THƠNG TIN CÁ NHÂN Họ tên:………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………… Giới tính: □ Nam □ Nữ Tuổi: Trình độ: □ Trung cấp □ Cao đẳng □ Đại học □ Sau đại học Vị trí cơng việc: □ Quản lý □ Nhân viên kinh doanh □ Nhân viên kỹ thuật Kinh nghiệm làm việc: □ Dưới năm □ 2-4 năm □ 4- năm □ Trên năm II ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THỊNH ĐỨC TIẾN Dưới số câu hỏi liên quan đến yếu tố tạo động lực cho người lao động Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến Xin Anh/Chị vui lòng đọc kỹ phát biểu sau Sau câu phát biểu, vui lòng đánh dấ ể trả lời cho thể quan điểm Anh/Chị theo mức độ sau: = “Hồn tồn khơng đồng ý” = “Không đồng ý” = “Phân vân (trung lập)” = “Đồng ý” = “Hoàn toàn đồng ý” Biến số Bản chất công việc (CV) CV1-Công việc công ty giúp phát huy lực cá nhân CV2-Cơng việc đa dạng địi hỏi sáng tạo CV3-Cơng việc có nhiều thách thức mà tơi muốn chinh phục CV4-Tơi hồn thành cơng việc mà không phụ thuộc vào người khác CV5-Tôi tự hào nói cơng việc □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ -89- Thu nhập phúc lợi (TP) TP1-Tơi hài lịng tiền lương nhận TP2- Chính sách tiền lương công ty phù hợp TP3-Tôi thưởng tăng lương hồn thành tốt cơng việc TP4-Tiền lương công ty trả công TP5-Tiền lương cao quan trọng tơi TP6-Tơi hài lịng với sách phúc lợi cơng ty TP7-Chính sách phúc lợi công ty hấp dẫn Sự tự chủ cơng việc TC1-Tơi biết xác nhiệm vụ cơng việc TC2-Tơi khuyến khích tham gia vào định liên quan đến công việc TC3-Tôi khuyến khích đưa ý tưởng, sáng kiến, cải tiến TC4-Tơi có đủ quyền định phương pháp thực cơng việc TC5-Tơi quyền kiểm sốt số lượng cơng việc Sự phát triển (PT) PT1-Tơi có nhiều hội đào tạo kiến thức cần thiết cho công việc PT2-Tôi biết rõ điều kiện để thăng tiến công ty PT3-Mọi người điều có hội thăng tiến PT4-Cơng ty giúp tơi có kế hoạch phát triển nghề nghiệp rõ ràng PT5-Công ty tạo điều kiện cho nhiều hội thăng tiến phát triển Môi trường làm việc (MT) MT1-Nơi làm việc an tồn MT2-Mơi trường làm việc sẽ, không độc hại MT3-Trang thiết bị công cụ làm việc đầy đủ MT4-Thời gian làm việc hợp lý MT5-Đồng nghiệp vui vẽ thân thiện Sự giúp đỡ cấp (HT) HT1-Tôi cấp hỗ trợ chuyên môn công việc HT2-Tôi thuờng xuyên cấp hướng dẫn trình làm việc HT3-Cấp quan tâm giúp đỡ tơi giải vấn đề khó khăn Văn hố doanh nghiệp (VH) VH1-Tôi tự hào công ty làm việc VH2-Tơi cảm thấy u thích văn hóa cơng ty VH3-Tơi cho cơng ty có chiến lược phát triển bền vững VH4-Tơi nhận thấy văn hóa cơng ty phù hợp Động lực làm việc (DL) DL1-Tôi cảm thấy hứng thú với công việc DL2-Tôi cảm thấy tạo động lực công việc DL3-Tôi thường làm việc với tâm trạng tốt DL4-Tơi hài lịng với công tác tạo động lực công ty DL5-Tôi đánh giá cao sách tạo động lực cơng ty DL6-Chính sách tạo động lực làm tơi có động lực làm việc tốt □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ -90- PHỤ LỤC THỐNG KÊ MÔ TẢ Gioitinh Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent nam 173 57.7 57.7 57.7 nu 127 42.3 42.3 100.0 Total 300 100.0 100.0 Tuoi Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent 20-30 tuoi 45 15.0 15.0 15.0 30 -40 tuoi 160 53.3 53.3 68.3 40 - 50 tuoi 87 29.0 29.0 97.3 100.0 Tren 50 tuoi Total 2.7 2.7 300 100.0 100.0 Trinhdo Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent Trung cap 45 15.0 15.0 15.0 cao dang 69 23.0 23.0 38.0 170 56.7 56.7 94.7 16 5.3 5.3 100.0 300 100.0 100.0 dai hoc sau dai hoc Total kinhnghiem Frequency Valid Duoi nam Percent Cumulative Percent Valid Percent 73 24.3 24.3 24.3 2-4 nam 147 49.0 49.0 73.3 4-6 nam 55 18.3 18.3 91.7 Tren nam 25 8.3 8.3 100.0 300 100.0 100.0 Total vitri Frequency Valid Quan ly Percent Valid Percent Cumulative Percent 39 13.0 13.0 13.0 truc tiep SX (Kinh doanh) 146 48.7 48.7 61.7 truc tiep SX (Ky thuat) 115 38.3 38.3 100.0 Total 300 100.0 100.0 -91- PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH CRONH BACH’S ALPHA Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 881 CV1 CV2 CV3 CV4 CV5 Scale Mean if Item Deleted 14.14 14.22 14.27 14.12 14.08 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item-Total Item Deleted Correlation 11.158 824 12.228 637 11.924 651 12.135 680 11.515 794 Cronbach's Alpha if Item Deleted 829 874 871 863 837 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 872 MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 Scale Mean if Item Deleted 13.56 13.46 13.46 13.51 13.60 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item-Total Item Deleted Correlation 12.695 758 13.079 661 13.166 683 13.080 675 12.803 717 Cronbach's Alpha if Item Deleted 830 854 849 851 840 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 803 Scale Mean if Item Deleted PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item-Total Item Deleted Correlation 13.98 13.91 13.88 13.91 13.92 11.177 11.195 11.120 10.299 11.048 526 557 585 671 601 Cronbach's Alpha if Item Deleted 785 775 766 738 762 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 894 Scale Mean if Item Deleted TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 13.50 13.58 13.58 13.49 13.66 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation 15.094 14.967 15.081 15.428 14.340 709 739 734 729 786 Cronbach's Alpha if Item Deleted 877 871 872 873 860 -92- Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 795 VH1 VH2 VH3 VH4 Scale Mean if Item Deleted 10.45 10.31 10.50 10.43 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected ItemCronbach's Alpha if Item Item Deleted Total Correlation Deleted 6.777 625 735 7.444 539 777 7.013 668 715 7.122 598 749 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 865 Scale Mean if Item Deleted TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted 21.13 21.05 21.25 21.13 21.27 21.09 21.15 23.159 22.519 23.300 23.340 23.602 23.116 22.409 644 736 562 601 548 662 713 844 832 856 850 858 842 835 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 857 Scale Mean if Item Deleted DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted 17.32 17.19 17.39 17.21 17.34 17.11 15.302 16.551 16.226 16.673 15.422 16.422 726 605 588 607 717 636 818 841 845 840 820 835 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 739 Scale Mean if Item Deleted HT1 HT2 HT3 6.53 6.40 6.54 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation 3.989 3.799 3.908 528 564 603 Cronbach's Alpha if Item Deleted 696 655 610 -93- PHỤ LỤC PHÂN TÍCH YẾU TỐ KHÁM PHÁ (EFA) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 791 Approx Chi-Square 5099.118 df 561 Sig .000 Total Variance Explained Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Com pone nt Extraction Sums of Squared Total % of Cumula Variance tive % Total % of Cumulati Variance ve % Total % of Cumulative Variance % 6.017 17.697 17.697 6.017 17.697 17.697 3.963 11.656 11.656 3.504 10.305 28.001 3.504 10.305 28.001 3.549 10.439 22.095 3.147 9.257 37.259 3.147 9.257 37.259 3.427 10.078 32.173 3.054 8.982 46.240 3.054 8.982 46.240 3.364 9.894 42.067 2.239 6.584 52.824 2.239 6.584 52.824 2.877 8.462 50.528 2.026 5.959 58.783 2.026 5.959 58.783 2.536 7.459 57.988 1.761 5.181 63.964 1.761 5.181 63.964 2.032 5.976 63.964 906 2.665 66.629 848 2.494 69.123 10 799 2.349 71.472 11 759 2.233 73.705 12 677 1.992 75.697 13 671 1.974 77.671 14 615 1.807 79.479 15 600 1.766 81.244 16 563 1.655 82.899 17 533 1.567 84.466 18 483 1.422 85.888 19 471 1.386 87.274 20 448 1.317 88.591 21 413 1.216 89.807 22 396 1.165 90.972 23 374 1.100 92.071 24 351 1.034 93.105 25 346 1.018 94.123 26 321 943 95.067 27 293 862 95.928 -94- 28 276 811 96.739 29 242 711 97.450 30 221 651 98.102 31 217 637 98.739 32 205 603 99.342 33 154 453 99.796 34 070 204 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component TP2 825 TP7 802 TP6 771 TP1 730 TP4 709 TP3 659 TP5 650 TC5 863 TC3 827 TC2 821 TC4 816 TC1 799 CV1 912 CV5 887 CV4 779 CV2 736 CV3 696 MT1 840 MT5 812 MT3 795 MT4 791 MT2 781 PT4 797 PT5 750 PT3 750 PT2 681 PT1 658 VH3 816 -95- VH1 782 VH4 767 VH2 738 HT3 832 HT2 784 HT1 762 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 727 Approx Chi-Square 1268.169 Df 15 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Compo nent Total % of Cumulati Variance ve % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulati Variance ve % 3.510 58.506 58.506 3.510 58.506 58.506 2.613 43.545 43.545 1.172 19.525 78.031 1.172 19.525 78.031 2.069 34.486 78.031 616 10.269 88.300 484 8.059 96.359 135 2.246 98.606 084 1.394 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component DL5 919 DL1 912 DL3 733 DL4 558 DL2 932 DL6 932 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations -96- PHỤ LỤC PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN Correlations DL DL Pearson Correlation Sig (2-tailed) N CV HT MT VH PT TC TP Pearson Correlation 300 472 CV HT MT VH PT TC TP 472** 305** 296** 285** 373** 363** 346** 000 000 000 000 000 000 000 300 300 300 300 300 300 300 ** 109 113 ** ** 160** 002 058 051 000 001 005 300 300 300 300 300 300 078 * 067 ** 140* 178 038 248 001 015 ** Sig (2-tailed) 000 N 300 300 ** ** Pearson Correlation 305 181 181 120 318 190 199 Sig (2-tailed) 000 002 N 300 300 300 300 300 300 300 300 296** 109 078 195** 186** 107 066 Sig (2-tailed) 000 058 178 001 001 065 257 N 300 300 300 300 300 ** 113 104 004 050 073 Pearson Correlation 300 300 300 ** 113 * ** Sig (2-tailed) 000 051 038 001 N 300 300 300 300 300 300 300 300 ** ** 067 ** ** 072 221** 214 000 Pearson Correlation Pearson Correlation 285 373 318 120 195 186 165 165 Sig (2-tailed) 000 000 248 001 004 N 300 300 300 300 300 300 300 300 ** ** ** 107 113 072 193** Pearson Correlation 363 190 199 Sig (2-tailed) 000 001 001 065 050 214 N 300 300 300 300 300 300 300 300 346** 160** 140* 066 104 221** 193** Sig (2-tailed) 000 005 015 257 073 000 001 N 300 300 300 300 300 300 300 Pearson Correlation ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .001 300 -97- PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUY Descriptive Statistics Mean DL CV HT MT VH PT TC TP Std Deviation 3.4522 3.5420 3.2444 3.3800 3.4792 3.4800 3.3900 3.5257 N 79127 84598 92864 88609 86396 80832 95506 79154 300 300 300 300 300 300 300 300 Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed TP, MT, HT, VH, CV, TC, PTb Method Enter a Dependent Variable: DL b All requested variables entered Model Summaryb Change Statistics Model R Square R 682a 466 Adjusted R Square Std Error of the Estimate 453 R Square Change 58538 F Change df1 df2 466 36.330 Sig F Change 292 DurbinWatson 000 2.040 a Predictors: (Constant), TP, MT, HT, VH, CV, TC, PT b Dependent Variable: DL ANOVAa Model Sum of Squares Regression Df Mean Square F 87.145 12.449 Residual 100.060 292 343 Total 187.204 299 Sig .000b 36.330 a Dependent Variable: DL b Predictors: (Constant), TP, MT, HT, VH, CV, TC, PT Coefficientsa Unstandardized Coefficients Std Error Standardized Coefficients Collinearity Statistics Model B (Constant) -.597 263 Beta t Sig Tolerance VIF CV 274 043 293 6.320 000 850 1.177 HT 125 038 147 3.308 001 924 1.082 MT 146 040 163 3.680 000 930 1.075 VH 123 041 135 3.036 003 928 1.077 PT 160 046 164 3.504 001 838 1.193 TC 165 037 199 4.426 000 906 1.104 TP 179 045 179 3.988 000 906 1.103 -2.270 024 -98- a Dependent Variable: DL -99- Correlations ABSRES CV HT MT VH PT TC TP 1.000 049 -.039 -.019 -.066 -.001 -.074 -.003 396 502 749 256 993 204 960 N 300 300 300 300 300 300 300 300 Correlation Coefficient 049 1.000 175** 118* Sig (2-tailed) 396 002 041 031 000 002 004 N 300 300 300 300 300 300 300 300 * ** 130* 003 024 Spearman's rho ABSRES Correlation Coefficient Sig (2-tailed) CV HT Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N MT VH 002 341 037 300 300 300 300 300 300 300 055 1.000 224** 205** 115* 075 121 060 174 300 118* Sig (2-tailed) 749 041 341 000 000 047 195 N 300 300 300 300 300 300 300 300 -.066 * * ** ** * 104 029 071 300 300 Correlation Coefficient Correlation Coefficient 125 256 031 300 300 -.001 329** 121 224 1.000 197 037 000 001 300 300 300 300 126 060 205** 197** 1.000 054 194** Sig (2-tailed) 993 000 300 000 001 353 001 N 300 300 300 300 300 300 300 300 ** ** * * Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N TP 055 300 N TC 1.000 -.019 Correlation Coefficient Sig (2-tailed) PT ** -.039 175 502 125* 329** 178** 164** Correlation Coefficient -.074 178 174 204 002 003 300 300 300 -.003 164** 130* 115 047 126 054 1.000 207** 029 353 000 300 300 300 300 300 075 104 194** 207** 1.000 Sig (2-tailed) 960 004 024 195 071 001 000 N 300 300 300 300 300 300 300 300 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ... 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cho người lao động Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến - Câu hỏi 2: Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến động lực làm việc cho người lao động Công ty TNHH Thịnh Đức. .. diện yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến - Mục tiêu 2: Đánh giá mức độ tác động yếu tố đến động lực làm việc cho người lao động Công ty TNHH Thịnh Đức. .. tích yếu tố khám phá yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cho người lao động Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến 46 Bảng 4.3 Phân tích khám phá (EFA) yếu tố động lực làm việc Công ty TNHH Thịnh Đức
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cho người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn trịnh đức tiến , Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cho người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn trịnh đức tiến