0

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cho người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn trịnh đức tiến

123 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU LÂM UYÊN PHƯƠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HŨU HẠN THỊNH ĐỨC TIẾN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 8340101 Mã số sinh viên : 18110153 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN NHA GHI Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2021 -i- LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực cho người lao động Cơng ty TNHH Thịnh Đức Tiến” cơng trình nghiên cứu riêng thực hướng dẫn Người hướng dẫn khoa học Các kết nghiên cứu luận văn trung thực Nội dung luận văn chưa công bố cơng trình Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính pháp lý q trình nghiên cứu khoa học luận án Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày tháng năm 2021 Học viên Lâm Uyên Phương -ii- LỜI CẢM ƠN Luận văn công trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn tận tình, chu đáo, có tâm có tầm từ Người hướng dẫn khoa học Trước hết, xin bày tỏ kính trọng lịng biết ơn sâu sắc đến Thầy, TS Trần Nha Ghi nhiệt tình tận tâm hướng dẫn tơi thực hoàn thành luận văn suốt tháng qua Đây học vô quý giá tảng vững cho nghiên cứu khoa học thân sau Tôi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành đến Thầy, Cơ khoa Quản trị thuộc trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu tận tình giảng dạy hướng dẫn tơi hồn thành học phần Tơi chân thành cảm ơn Viện Đào Tạo Quốc Tế Và Sau Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn, hỗ trợ cho tơi hồn thành thủ tục để bảo vệ giai đoạn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến gia đình, người thân bên cạnh, động viên, giúp đỡ tạo điều kiện tốt để tơi có đủ nghị lực tập trung hoàn thành luận văn Trân trọng cảm ơn! Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày tháng năm 2021 Học viên Lâm Uyên Phương -iii- MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH ix TÓM TẮT LUẬN VĂN x CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu chương 1.2 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu 1.2.1 Xuất phát từ vấn đề thực tiễn 1.2.2 Xuất phát từ khoảng trống lý thuyết 1.3 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.3 Câu hỏi nghiên cứu: 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp định tính 1.5.2 Phương pháp định lượng 1.6 Đóng góp nghiên cứu 1.6.1 Đóng góp mặt lý thuyết 1.6.2 Đóng góp mặt thực tiễn 1.7 Kết cấu đề tài nghiên cứu TÓM TẮT CHƯƠNG -iv- CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Giới thiệu chương 2.2 Các khái niệm nghiên cứu 2.2.1 Khái niệm động lực 2.2.2.Khái niệm động lực làm việc 2.2.3 Các tiêu chí đo lường tạo động lực làm việc 10 2.3 Các lý thuyết tảng động lực làm việc 11 2.3.1 Học thuyết nhu cầu Maslow (1943) 11 2.3.2 Thuyết hai yếu tố Herzberg (1959) 12 2.3 Thuyết kỳ vọng Vroom (1964) 13 2.3.4 Mơ hình đặc điểm cơng việc Hackman Oldham (1974) .13 2.3.5 Mơ hình tạo động lực Kovach 14 2.4 Lược khảo cơng trình nghiên cứu tạo động lực lao động 15 2.4.1 Các cơng trình nghiên cứu nước 15 2.4.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 17 2.5 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết 20 2.5.1 Mô hình nghiên cứu 20 2.5.2 Các giả thuyết nghiên cứu 21 TÓM TẮT CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Giới thiệu chương 27 3.2 Quy trình nghiên cứu 27 3.3 Phương pháp nghiên cứu định tính 28 3.4 Phương pháp nghiên cứu định lượng 29 3.5 Thiết kế biến số thang đo nghiên cứu 30 3.6 Phương pháp thu thập số liệu 33 3.6.1 Thiết kế mẫu phương pháp điều tra chọn mẫu 33 3.6.2 Xây dựng bảng hỏi 34 -v- 3.6.3 Triển khai thực thu thập số liệu 34 3.7 Phương pháp xử lý số liệu 35 3.7.1 Thống kê mô tả mẫu liệu 35 3.7.2 Phân tích thang đo 36 3.7.2.1 Phân tích độ tin cậy thang đo 36 3.7.2.2 Phân tích yếu tố khám phá (EFA) 36 3.7.3 Kiểm định phân tích hồi quy mơ hình nghiên cứu 37 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 Giới thiệu chương 38 4.2 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 38 4.3 Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha 42 4.4 Phương pháp phân tích yếu tố khám phá (EFA) 45 4.4.1 Phân tích khám phá yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động 45 4.4.2 Phân tích khám phá yếu tố động lực làm việc người lao động .48 4.5 Phân tích hồi quy nhằm xác định vai trò yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng người lao động 48 4.5.1 Phân tích tương quan 48 4.5.2 Kiểm định đa cộng tuyến 49 4.5.3 Kiểm định phù hợp mơ hình nghiên cứu 50 4.5.4 Kiểm định liên hệ cân đối phân phối chuẩn phần dư .50 4.5.5 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 52 4.5.6 Phân tích mơ hình hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cho người lao động Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến 53 4.3 Thảo luận kết nghên cứu 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 60 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 61 5.1 Giới thiệu chương 61 5.2 Kết luận 61 -vi- 5.3 Hàm ý quản trị 61 5.3.1 Về yếu tố chất công việc 61 5.3.2 Về yếu tố tự chủ công việc 65 5.3.3 Về yếu tố thu nhập phúc lợi 67 5.3.4 Về yếu tố hội phát triển 70 5.3.5 Về yếu tố môi trường làm việc 74 5.5.6 Về yếu tố hỗ trợ cấp 75 5.5.7 Về yếu tố văn hoá doanh nghiệp 76 5.4 Hạn chế hướng nghiên cứu 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 DÀN BÀI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA 84 DANH SÁCH CHUYÊN GIA 87 BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT 88 PHỤ LỤC THỐNG KÊ MÔ TẢ 90 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH CRONH BACH’S ALPHA 91 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH YẾU TỐ KHÁM PHÁ (EFA) 93 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN 96 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUY 97 -vii- Ký hiệu viết tắt CV DL DN EFA HT KMO MT NLĐ OLS PT TC TNHH TP VH VHDN VIF -viii- DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Mối quan hệ mơ hình tạo động lực liên quan đến thuộc tính cơng việc Kovach Thuyết hai yếu tố Frederick Herzberg 15 Bảng 2.2 Bảng Tổng hợp nghiên cứu nước 17 Bảng 3.1 Tiến độ thực đề tài nghiên cứu 27 Bảng 4.1 Kiểm định Cronbach’s Alpha 43 Bảng 4.2 Phân tích yếu tố khám phá yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cho người lao động Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến 46 Bảng 4.3 Phân tích khám phá (EFA) yếu tố động lực làm việc Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến 48 Bảng 4.4 Phân tích tương quan 49 Bảng 4.5 Kiểm định đa cộng tuyến 49 Bảng 4.6 Kiểm định phù hợp mơ hình nghiên cứu .50 Bảng 4.7 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 52 Bảng 4.8 Kết hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cho người lao động Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến 53 Bảng 4.9: Kết kiểm định mơ hình nghiên cứu 55 Bảng 5.1 Giá trị trung bình yếu tố chất công việc 62 Bảng 5.2 Giá trị trung bình yếu tố thu nhập phúc lợi 66 Bảng 5.3 Giá trị trung bình yếu tố tự chủ công việc 67 Bảng 5.4 Giá trị trung bình yếu tố hội phát triển 70 Bảng 5.5 Giá trị trung bình yếu tố môi trường làm việc 74 Bảng 5.6 Giá trị trung bình yếu tố hỗ trợ cấp 75 Bảng 5.7 Giá trị trung bình yếu tố văn hoá doanh nghiệp 76 -ix- DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Thuyết hai yếu tố Herzberg 12 Hình 2.2 Mơ hình thuyết kỳ vọng Victor Vroom 13 Hình 2.3 Mơ hình đặc điểm cơng việc Hackman Oldham 14 Hình 2.4 Mơ hình nghiên cứu 21 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 28 Hình 4.1 Thống kê mơ tả giới tính người lao động 39 Hình 4.2 Thống kê độ tuổi người lao động 39 Hình 4.3 Thống kê độ tuổi người lao động 40 Hình 4.4 Thống kê trình độ người lao động 41 Hình 4.5 Thống kê độ tuổi người lao động 42 Hình 4.6 Kiểm định mối liên hệ tuyến tính 51 Hình 4.7 Kiểm định phân phối chuẩn phần dư .52 -85- CV3-Cơng việc có nhiều thử thách tơi muốn chinh phục CV4-Tơi hồn thành cơng việc mà không muốn phụ thuộc vào giúp đỡ người khác CV5-Tơi hào hứng nói cơng việc Thu nhập phúc lợi (TP) TP1-Tơi hài lòng tiền lương nhận TP2- Chính sách tiền lương cơng ty phù hợp TP3-Tơi thưởng tăng lương hồn thành tốt công việc TP4-Tiền lương công ty trả công TP5-Tiền lương cao quan trọng tơi TP6-Tơi cảm thấy hào hài lịng với sách phúc lợi cơng ty TP7-Các sách phúc lợi công ty hấp dẫn Sự tự chủ công việc (TC) TC1-Tôi biết xác nhiệm vụ cơng việc TC2-Tơi tạo điểu kiện tham gia vào định có liên quan đến sở trường TC3-Tôi tạo điềnu kiện đưa ý tưởng mang tính sáng tạo sáng kiến, cải tiến phục vụ cho tổ chức TC4-Tơi có đủ thẩm quyền định phương pháp thực công việc lĩnh vực củat TC5-Tơi giao quyền kiểm sốttồn số lượng cơng việc Sự phát triển (PT) PT1-Tơi nhà quản trị tạo nhiều hội để cập nhật tạo kiến thức cần thiết phục vụ cho công việc PT2-Tôi biết rõ điều kiện để thăng tiến cơng ty PT3-Mọi người điều có hội thăng tiến PT4-Cơng ty giúp tơi có kế hoạch phát triển nghề nghiệp rõ ràng -86- PT5-Lãnh đạo Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho nhận nhiều hội để thăng tiến phát triển Môi trường làm việc (MT) MT1-Nơi làm việc tơi an tồn MT2-Mơi trường làm việc Cơng ty xử lý sẽ, không độc hại MT3- Các trang thiết bị công cụ làm cung cấp đầy đủ MT4-Thời gian làm việc hợp lý MT5-Đồng nghiệp vui vẽ thân thiện Sự giúp đỡ cấp (HT) HT1-Tôi cấp hỗ trợ chuyên môn công việc HT2-Tôi thuờng xuyên cấp hướng dẫn trình làm việc HT3-Cấp quan tâm giúp đỡ giải vấn đề khó khăn Văn hố doanh nghiệp (VH) VH1-Tôi tự hào công ty làm việc VH2-Tơi cảm thấy u thích văn hóa cơng ty VH3-Tơi cho cơng ty có chiến lược phát triển bền vững VH4-Tơi nhận thấy văn hóa cơng ty phù hợp Tạo động lực làm việc (DL) DL1-Tôi cảm thấy hứng thú với công việc DL2-Tôi cảm thấy tạo động lực công việc DL3-Tôi thường làm việc với tâm trạng tốt DL4-Tơi hài lịng với công tác tạo động lực công ty DL5-Tôi đánh giá cao sách tạo động lực cơng ty DL6-Chính sách tạo động lực làm tơi có động lực làm việc tốt Xin trân trọng cảm ơn chuyên gia dành thời gian chia cung cấp thơng tin hữu ích cho đề tài nghiên cứu -87- DANH SÁCH CHUYÊN GIA Thông tin chuyên gia stt Chuyên gia Nguyễn Thị Chim Lang Phan Kim Khánh Phạm Thị Phượng Nguyễn Thị Hồng Nhung Phạm Hữu Phúc Hồ Viết Vẽ Nguyễn Văn Phước -88- BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Kính chào Q Anh (Chị)! Tơi Lâm Uyên Phương, học viên cao học trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu thực đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cho người lao động Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến” Với mong muốn tham khảo ý kiến quý doanh nghiệp khó khăn, vướng mắc cơng việc, việc tạo động lực dựa Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến nhằm hồn thiện q cơng tác tạo động lực cho người lao động nhằm gắn kết lợi ích họ phát triển công ty Rất mong quý Anh (Chị) tạo điều kiện hỗ trợ để chúng tơi hồn thành khảo sát Khơng có câu trả lời hay sai mà tất câu trả lời, ý kiến nghiên cứu để gia tăng động lực làm việc, gắn bó với công việc nhằm hỗ trợ giải pháp quản trị nhân lực cho công ty ngày phát triển Hướng dẫn trả lời: Xin Anh/Chị vui lòng đánh dấ ả lời I THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên:………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………… Giới tính: □ Nam □ Nữ Tuổi: Trình độ: □ Trung cấp □ Cao đẳng □ Đại học □ Sau đại học Vị trí cơng việc: □ Quản lý □ Nhân viên kinh doanh □ Nhân viên kỹ thuật Kinh nghiệm làm việc: □ Dưới năm □ 2-4 năm □ 4- năm □ Trên năm II ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THỊNH ĐỨC TIẾN Dưới số câu hỏi liên quan đến yếu tố tạo động lực cho người lao động Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến Xin Anh/Chị vui lòng đọc kỹ phát biểu sau Sau câu phát biểu, vui lòng đánh dấ ể trả lời cho thể quan điểm Anh/Chị theo mức độ sau: = “Hồn tồn khơng đồng ý” = “Không đồng ý” = “Phân vân (trung lập)” = “Đồng ý” = “Hoàn toàn đồng ý” Biến số Bản chất công việc (CV) CV1-Công việc công ty giúp phát huy lực cá nhân CV2-Cơng việc đa dạng địi hỏi sáng tạo CV3-Cơng việc có nhiều thách thức mà tơi muốn chinh phục CV4-Tơi hồn thành cơng việc mà không phụ thuộc vào người khác CV5-Tôi tự hào nói cơng việc -89- Thu nhập phúc lợi (TP) TP1-Tơi hài lịng tiền lương nhận TP2- Chính sách tiền lương công ty phù hợp TP3-Tôi thưởng tăng lương hồn thành tốt cơng việc TP4-Tiền lương công ty trả công TP5-Tiền lương cao quan trọng tơi TP6-Tơi hài lịng với sách phúc lợi cơng ty TP7-Chính sách phúc lợi công ty hấp dẫn Sự tự chủ cơng việc TC1-Tơi biết xác nhiệm vụ cơng việc TC2-Tơi khuyến khích tham gia vào định liên quan đến công việc TC3-Tôi khuyến khích đưa ý tưởng, sáng kiến, cải tiến TC4-Tơi có đủ quyền định phương pháp thực cơng việc TC5-Tơi quyền kiểm sốt số lượng cơng việc Sự phát triển (PT) PT1-Tơi có nhiều hội đào tạo kiến thức cần thiết cho công việc PT2-Tôi biết rõ điều kiện để thăng tiến cơng ty PT3-Mọi người điều có hội thăng tiến PT4-Công ty giúp có kế hoạch phát triển nghề nghiệp rõ ràng PT5-Cơng ty tạo điều kiện cho nhiều hội thăng tiến phát triển Môi trường làm việc (MT) MT1-Nơi làm việc an tồn MT2-Mơi trường làm việc sẽ, không độc hại MT3-Trang thiết bị công cụ làm việc đầy đủ MT4-Thời gian làm việc hợp lý MT5-Đồng nghiệp vui vẽ thân thiện Sự giúp đỡ cấp (HT) HT1-Tôi cấp hỗ trợ chuyên môn công việc HT2-Tôi thuờng xuyên cấp hướng dẫn trình làm việc HT3-Cấp quan tâm giúp đỡ giải vấn đề khó khăn Văn hố doanh nghiệp (VH) VH1-Tôi tự hào công ty làm việc VH2-Tơi cảm thấy u thích văn hóa cơng ty VH3-Tơi cho cơng ty có chiến lược phát triển bền vững VH4-Tơi nhận thấy văn hóa cơng ty phù hợp Động lực làm việc (DL) DL1-Tôi cảm thấy hứng thú với công việc DL2-Tôi cảm thấy tạo động lực công việc DL3-Tôi thường làm việc với tâm trạng tốt DL4-Tơi hài lịng với công tác tạo động lực công ty DL5-Tôi đánh giá cao sách tạo động lực cơng ty DL6-Chính sách tạo động lực làm tơi có động lực làm việc tốt -90- PHỤ LỤC THỐNG KÊ MÔ TẢ Valid nam nu Total Valid 20-30 tuoi 30 -40 tuoi 40 - 50 tuo Tren 50 tuoi Total Trinhdo Valid Trung cap cao dang dai hoc sau dai hoc Total Valid Duoi nam 2-4 nam 4-6 nam Tren nam Total vitri Valid Quan ly truc tiep SX (Kinh doanh) truc tiep SX (Ky thuat) Total -91- Reliability Statistics Cronbach's Alpha 881 CV1 CV2 CV3 CV4 CV5 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 872 MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 803 PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 Cronbach's Alpha 894 TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 -92- Reliability Statistics Cronbach's Alpha 795 VH1 VH2 VH3 VH4 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 865 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 857 DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 739 HT1 HT2 HT3 -93- PHỤ LỤC PHÂN TÍCH YẾU TỐ KHÁM PHÁ (EFA) Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Total Variance Explained Com pone nt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Initial Eigenvalues -94- 28 29 30 31 32 33 34 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix TP2 TP7 TP6 TP1 TP4 TP3 TP5 TC5 TC3 TC2 TC4 TC1 CV1 CV5 CV4 CV2 CV3 MT1 MT5 MT3 MT4 MT2 PT4 PT5 PT3 PT2 PT1 VH3 a -95- VH1 VH4 VH2 HT3 832 HT2 784 HT1 762 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Compo nent Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component DL5 919 DL1 912 DL3 733 DL4 558 DL2 932 932 DL6 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser a Normalization a Rotation converged in iterations a -96- PHỤ LỤC PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN Correlations DL Pearson Correlation Sig (2-tailed) N CV Pearson Correlation Sig (2-tailed) N HT Pearson Correlation Sig (2-tailed) N MT Pearson Correlation Sig (2-tailed) N VH Pearson Correlation Sig (2-tailed) N PT Pearson Correlation Sig (2-tailed) N TC Pearson Correlation Sig (2-tailed) N TP Pearson Correlation Sig (2-tailed) N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) -97- PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUY DL CV HT MT VH PT TC TP Model Variables Entered TP, MT, HT, VH, CV, TC, PT b a Dependent Variable: DL b All requested variables entered Model R a Predictors: (Constant), TP, MT, HT, VH, CV, TC, PT b Dependent Variable: DL 682 a 466 Model Regression Residual Total a Dependent Variable: DL b Predictors: (Constant), TP, MT, HT, VH, CV, TC, PT Model B (Constant) CV HT MT VH PT TC TP -98- a Dependent Variable: DL -99- Correlations Spearman's rho ABSRES CV HT MT VH PT TC TP ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ... 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cho người lao động Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến - Câu hỏi 2: Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến động lực làm việc cho người lao động Công ty TNHH Thịnh Đức. .. diện yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến - Mục tiêu 2: Đánh giá mức độ tác động yếu tố đến động lực làm việc cho người lao động Công ty TNHH Thịnh Đức. .. tích yếu tố khám phá yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cho người lao động Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến 46 Bảng 4.3 Phân tích khám phá (EFA) yếu tố động lực làm việc Công ty TNHH Thịnh Đức
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cho người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn trịnh đức tiến , Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cho người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn trịnh đức tiến