0

Quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện nam trực, tỉnh nam định luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công

63 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:03

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NGUYỄN THỊ THANH THANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH CHUN NGÀNH : QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CƠNG MÃ SỐ : 01 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS ĐÀO THỊ BÍCH HẠNH HÀ NỘI – 2020 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Đào Thị Bích Hạnh LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thanh Thanh SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh i Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Đào Thị Bích Hạnh DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AN – QP : An ninh – Quốc phòng DN : Doanh nghiệp DT : Dự toán GD – ĐT : Giáo dục – Đào tạo HĐND : Hội đồng nhân dân HTX : Hợp tác xã KBNN : Kho bạc nhà nước KH – CN : Khoa học – Công nghệ NSNN : Ngân sách nhà nước TC – KH : Tài – Kế hoạch TH : Thực UBND : Ủy ban nhân dân SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh ii Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Đào Thị Bích Hạnh MỤC LỤC Lời cam đoan i Danh mục chữ viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng, hình v MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 1.1 Những vấn đề chung chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.1.1 Ngân sách cấp huyện 1.1.2 Chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.2 Những vấn đề chung quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.2.1 Quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.2.2 Nội dung quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TẠI HUYỆN NAM TRỰC 16 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội máy quản lý ngân sách cấp huyện huyện nam trực 16 2.1.1 Khái quát huyện Nam Trực 16 2.1.2 Thực trạng chi ngân sách huyện Nam Trực 23 2.2 Thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện nam trực.24 2.2.1 Lập dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 24 2.2.2 Chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 27 2.2.3 Tình hình tốn tra kiểm tra chi ngân huyện Nam Trực33 SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh iii Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Đào Thị Bích Hạnh 2.3 Đánh giá kết công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện nam trực 34 2.3.1 Những thành tựu đạt công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện huyện Nam Trực 34 2.3.2 Hạn chế tồn nguyên nhân công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 35 3.1 Mục tiêu phương hướng phát triển công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện huyện nam trực 38 3.2 Các giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xun ngân sách huyện nam trực, tỉnh nam định 40 3.2.1 Hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện40 3.2.2 Hoàn thiện tổ chức máy, lực chuyên môn cá nhân 42 3.2.3 Tiếp tục giao tự chủ tài cho đơn vị chưa thực tự chủ hoàn thiện quy chế chi tiêu nội đơn vị thực tự chủ 43 3.2.4 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 44 3.3 Điều kiện thực giải pháp 42 KẾT LUẬN 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vi PHỤ LỤC vii SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh iv Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Đào Thị Bích Hạnh DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH Số hiệu Hình 2.1 Tên bảng, hình Trang Cơ cấu tổ chức phịng Tài – Kế hoạch 21 huyện Nam Trực Bảng 2.1 Tình hình thực chi thường xuyên so với tổng 23 chi ngân sách huyện giai đoạn 2017 - 2019 Bảng 2.2 Tình hình thực dự toán chi thường xuyên 27 ngân sách cấp huyện giai đoạn 2017 - 2019 Bảng 2.3 Tình hình chi thường xuyên ngân sách huyện giai 29 đoạn 2017-2019 SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh v Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Đào Thị Bích Hạnh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Trong năm gần đây, Việt Nam trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Trong điều kiện đất nước nghèo, kinh tế phát triển chưa ổn định việc kiểm sốt chặt chẽ sử dụng có hiệu khoản chi thường xuyên NSNN vấn đề cần thiết mối quan tâm lớn Đảng Nhà nước ngành, cấp Chi NSNN cơng cụ sách tài quốc gia, có tác dụng lớn ổn định, phát triển kinh tế xã hội đất nước Vì việc tăng cường quản lý nội dung chi ngân sách địa phương nhiệm vụ trọng yếu Đó điều kiện đảm bảo cho việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước tuân thủ quy định pháp luật Qua ba tháng tìm hiểu thực tiễn phịng Tài – Kế hoạch huyện Nam Trực, thấy công tác quản lý chi thường xuyên năm qua trọng có kết định Tuy nhiên, với yêu cầu nhiệm vụ cơng tác cải cách Tài cơng cơng tác quản lý chi thường xuyên huyện Nam Trực cịn hạn chế kể cơng tác lập dự toán, thực dự toán, kiểm soát toán NSNN Từ thành tựu hạn chế đưa giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chi NSNN cấp huyện huyện Nam Trực Xuất phát từ vấn đề trên, để hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện ngân sách địa phương, định lựa chọn đề tài: “ Quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định” làm đề tài luận văn tốt nghiệp SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Đào Thị Bích Hạnh Tơi xin trân thành cảm ơn giúp đỡ thầy, giáo Khoa Tài cơng, đặc biệt TS Đào Thị Bích Hạnh cán phịng Tài – Kế hoạch huyện Nam Trực giúp tơi hồn thành đề tài luận văn Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận chung quản lý chi thường xuyên NSNN nói chung ngân sách cấp huyện nói riêng, kết hợp với q trình khảo sát, phân tích, đánh giá tình hình thực cơng tác quản lý chi thường xun ngân sách cấp huyện huyện Nam Trực để thấy hạn chế từ đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý khoản chi thường xuyên ngân sách cấp huyện huyện Nam Trực giai đoạn 2017-2019, cụ thể công tác lập dự toán, chấp hành dự toán toán chi thường xuyên ngân sách cấp huyện - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định + Về thời gian: số liệu chi thường xuyên ngân sách cấp huyện từ 2017-2019 + Về nội dung: Công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định Dữ liệu phương pháp nghiên cứu đề tài luận văn - Dữ liệu: Bảng số liệu dự toán toán chi thường xuyên ngân sách cấp huyện huyện Nam Trực năm 2017, 2018, 2019 SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Đào Thị Bích Hạnh - Phương pháp quan sát: Đến đơn vị thực tập phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Nam Trực quan sát hoạt động, cách thức quản lý chi thường xuyên đơn vị - Phương pháp vấn trực tiếp: Hỏi trực tiếp cán tài phịng ban chun môn vấn đề thắc mắc, cách thức làm việc ngày,… - Phương pháp phân tích-tổng hợp: Phân tích, tổng hợp số liệu tình hình chi thường xuyên ngân sách cấp huyện huyện Nam Trực qua năm, - Phương pháp so sánh: Từ tình hình thực tế qua việc tìm hiểu số liệu thu thập để từ đưa đánh giá có liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, phần nội dung luận văn kết cấu gồm chương: Chương 1: Những vấn đề chung quản lý chi thường xuyên ngân sách cáp huyện; Chương 2: Thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện huyện Nam Trực tỉnh Nam Định; Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xun ngân sách cấp huyện huyện Nam Trực SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Đào Thị Bích Hạnh Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 1.1.1 Ngân sách cấp huyện Khái niệm ngân sách cấp huyện Theo luật NSNN số 83/2015/QH13, ngân sách nhà nước toàn khoản chi, thu Nhà nước dự toán thực khoản thời gian định quan nhà nước có thẩm quyền định để đảm bảo thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước Ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương ngân sách địa phương Ngân sách địa phương gồm ngân sách cấp quyền địa phương, đó: - Ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung ngân sách tỉnh), bao gồm ngân sách cấp tỉnh ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; - Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung ngân sách huyện), bao gồm ngân sách cấp huyện ngân sách xã, phường, thị trấn; - Ngân sách xã, phường, thị trấn (gọi chung ngân sách cấp xã) Ngân sách cấp huyện hệ thống quan hệ kinh tế phát sinh trình tạo lập, phân phối sử dụng quỹ tiền tệ quyền Nhà nước cấp huyện nhằm thực chức nhiệm vụ quyền Nhà nước cấp huyện phạm vi phân cấp quản lý Đặc điểm ngân sách cấp huyện SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Đào Thị Bích Hạnh cách thủ tục hành Cần có chế độ thưởng phạt rõ ràng cá nhân, đơn vị làm công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách để biểu dương cá nhân, đơn vị làm tốt có hình thức xử phạt hợp lý cá nhân, đơn vị vi phạm Phịng Tài – kế hoạch phải tham mưu với ngành để xây dựng ban hành hướng dẫn cụ thể rõ ràng chức quyền hạn phận tài chính, gắn chức với trách nhiệm để dễ kiểm tra, xử lý vi phạm quản lý tài 3.2.3 Tiếp tục giao tự chủ tài cho đơn vị chưa thực tự chủ hoàn thiện quy chế chi tiêu nội đơn vị thực tự chủ Các đơn vị thực tự chủ cần có Quy chế chi tiêu nội quy định cụ thể số nội dung chi để làm cho việc chi quản lý chi đảm bảo hiệu tiết kiệm, chống lãng phí nội dung chi tiếp khách, chi văn phòng phẩm,… Các đơn vị phải xây dựng đích danh công việc quy định quyền hạn, công việc cán bộ, cơng nhân viên chức tồn đơn vị Việc chi trả tiền lương chi khen thưởng dựa nguyên tắc đảm bảo công việc giao định danh cơng việc, người có hiệu suất cao, đóng góp nhiều vào việc tăng thu giảm chi trả nhiều Mức khen thưởng hành năm cho tiêu người đứng đầu đơn vị quy định cho năm tùy thuộc vào kết tài năm để từ tạo động lực, khuyến khích cán thi đua Việc xây dựng định mức chi tiêu quy chế chi tiêu nội vừa phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật thực tiễn vừa phải xuất phát từ khả kinh phí ngân sách nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, hiệu SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh 43 Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Đào Thị Bích Hạnh 3.2.4 Đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện Với thời đại bước cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước với thời kỳ cơng nghệ 4.0 việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện phải cần đẩy mạnh Vì cần đào tạo, bồi dưỡng cán nhằm nâng cao trình đồ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cán theo hướng chuyên nghiệp Đây mục tiêu quan trọng hệ thống quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện giúp góp phần tinh giản máy quản lý theo chủ trương sách mà nhà nước đặt Tuy hệ thống TABMIS phịng Tài – Kế hoạch cho vào sử dụng việc quản lý ngân sách nhà nước cần đào tạo bồi dưỡng cán có trình độ chuyên môn cao công nghệ thông tin, xây dựng theo hướng chuyên nghiệp để cải thiện công tác quản lý ngân sách cách rõ ràng, minh bạch 3.3 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP Để biện pháp tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện đưa vào thực tiễn cần phải có điều kiện phù hợp: - Tăng cường công tác lãnh đạo, đạo chi ngân sách huyện đến sở cấp ủy đảng, quyền cách thường xuyên để tạo điều kiện tổ chức thực có hiệu - Công tác quản lý chi thường xuyên NSNN phải coi trọng, cán quản lý NSNN cần phải có chế độ đãi ngộ cho phù hợp với công việc mà họ đảm nhận để nâng cao tình thần trách nhiệm - Bộ Tài quan ban hành chế độ thu chi Ngân sách hợp lý phù hợp với thời kỳ phát triển kinh tế Chính sách chế độ SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh 44 Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Đào Thị Bích Hạnh ngân sách cấp huyện cần phải ổn định tránh việc thay đổi liên tục - Tiến hành mở lớp tập huấn nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho cán kế toán huyện để họ hiểu thực quản lý chi ngân sách cấp huyện cho luật NSNN - UBND huyện cần có cơng văn đạo tuyên truyền, vận động để cán bộ, công chức đơn vị thực tiết kiệm, sử dụng hiệu nguồn tài thuộc NSNN KẾT LUẬN Ngân sách cấp huyện phận cấu thành NSNN, công cụ quản lý kinh tế - xã hội địa bàn huyện Thực quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện nội dung quan trong quản lý chi NSNN Thực quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện nhiệm vụ diễn cách công khai, minh bạch theo quy định pháp luật Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện quan trọng nhất, cần trình lâu dài gặp khơng khó khăn vướng mắc đòi hỏi cần cố gắng cán bộ, quan, đơn vị thuộc huyện Bài luận văn bàn thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện huyện Nam Trực, công tác quản lý huyện Nam Trực cịn nhiều hạn chế nhìn chung bước nâng cao công tác quản lý cách hiệu Qua thời gian thực tập phòng Tài – kế hoạch huyện Nam Trực giúp tơi thấy rõ thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện huyện Nam Trực, kết đạt hạn chế cần khắc phục Từ đề giải pháp, ý kiến giúp hồn thiện cơng SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh 45 Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Đào Thị Bích Hạnh tác quản lý chi thường xun ngân sách nhà nước Dù cịn nhiều thiếu sót tơi hy vọng mức độ giải pháp giúp cho việc quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện huyện Nam Trực chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh 46 Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Đào Thị Bích Hạnh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật NSNN số 83/2015/QH13 Nghị định 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật ngân sách nhà nước Nghị định 117/2013/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan Nhà nước TS Bùi Tiến Hanh (2018), Giáo trình Quản lý chi ngân sách nhà nước, NXB Tài Thông tư 90/2018/TT-BTC hướng dẫn công khai ngân sách với đơn vị dự toán ngân sách Nghị 62/2016/NQ-HĐND định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Nam Trực Số 28/2016/NQ-HĐND Nghị ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Nam Định năm 2017 thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020 Nghị số 27/2016/NQ-HĐND Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia khoản thu nhiệm vụ chi cho cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020 Số liệu dự toán, toán ngân sách năm 2017-2018-2019 huyện Nam Trực 10 Một số viết trang điện tử Cổng thơng tin điện tử Chính phủ (http://www.gov.vn/ ) hệ thống văn trang điện tử huyện Nam Trực ( http://namtruc.namdinh.gov.vn/ ) SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh vi Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Đào Thị Bích Hạnh PHỤ LỤC Phụ lục số 1: Tổng hợp kết luận kết quả, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp kiến nghị thực giải pháp luận văn Kết quả/Hạn chế Nguyên nhân Giải pháp/Kiến nghị thực giải pháp - Điểm mạnh 1: Cơng - Luật NSNN tạo tác lập dự tốn chi khuôn khổ pháp lý NSNN cấp huyện cho việc quản lý chặt huyện Nam Trực chẽ, tiết kiệm, hiệu đảm bảo ngân sách NN trình tự theo quy định - Các đơn vị chủ Luật NSNN, động lập dự toán đơn vị chủ động lập hướng dẫn dự toán quan hướng dẫn cấp Tài quan Tài cấp thơng báo cơng khai nhằm tăng tính trung thực, dân chủ, tạo điều kiện cho công tác chấp hành dự toán - Điểm mạnh 2: Các - Được đạo khoản chi thường sâu sát huyện ủy, xuyên UBND, HĐND SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh vii Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Đào Thị Bích Hạnh thực nghiêm túc, quan có liên kịp thời, đảm bảo chi quan mục đích, - Cơng tác quản lý kế hoạch, công tác chi thường xuyên quản lý chi thường chặt chẽ xuyên ngân sách cấp hiệu quản huyện huyện Nam Trực có tính hiệu lực cao - Điểm mạnh 3: Quy - Đội ngũ cán trình lập, gửi xét bố trí hợp lý, duyệt báo cáo có tinh thần trách tốn tuân thủ nhiệm cao, thường chặt chẽ, việc thực xuyên bồi dưỡng xét duyệt qua nâng cao trình độ nhiều cấp - UBND, HĐND quyền nâng cao quan có liên tính xác, trung quan thường thực báo cáo xuyên kiểm tra, đốc tốn thúc, hướng dẫn q trình lập, báo cáo toán đơn vị hưởng ngân sách, SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh viii Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp Điểm - mạnh GVHD: TS Đào Thị Bích Hạnh 4: - Bước đầu ứng dụng Huyện ứng dụng công nghệ thông tin tốt công nghệ quản lý quản lý chi NS TABMIS vào đạt kết tốt công tác quản lý chi thường xuyên, tạo nên rõ ràng việc sử dụng khoản ngân sách - Hạn chế 1: Quy - Ngun nhân - Lập dự tốn phải dự trình lập dự toán chi phần yếu tố sở kết quả, phân thường xuyên NS cấp người, chất tích, đánh giá tình hình huyện cịn lượng nguồn nhân thực ngân sách thực máy lực cán huyện trước, dựa chế độ, móc, việc xây dựng việc lập dự tiêu chuẩn, định mức cụ khoản chi cịn tốn chưa thể chi thường xuyên, dựa nhiều vào số cao, chưa sâu đồng thời phải đảm bảo kiểm tra UBND công tác quản lý tài thời gian trình tỉnh giao, khâu thảo chính, nhân lực cịn tự lập, đảm bảo dự tốn luận ngân sách hạn hẹp, không đủ số chi thường xuyên UBND huyện lượng để phân chia lập sát với thực tế phòng ban đơn vị nghiệp vụ cho - Phịng Tài – Kế chưa thực đạt phù hợp hoạch nâng cao trách hiệu cao thể - Một phần tổ nhiệm tham mưu giúp thông qua việc số dự chức máy quản lý UBND định dự toán cịn biến động chưa có gắn kết tốn phân bổ dự toán nhiều qua năm chặt chẽ cho phù hợp SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh ix Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Đào Thị Bích Hạnh phịng ban, từ giúp điều chỉnh văn chưa tham mưu, bản, chế độ sách hướng dẫn để khắc cho phù hợp phục tồn - Dựa đọng q trình thơng tư hướng dẫn xây lập, thực dựng dự toán, toán khoa học, tiêu chuẩn - Chưa đặt rõ trách định mức Nhà nước nhiệm cấp để xây dựng dự tốn địa cho phù hợp với đặc quyền phương, ngành điểm riêng đơn vị địa phương - Hạn chế 2: Công tác Nguyên nhân - Đẩy mạnh kiểm tra chấp hành dự toán phần nội dung chi định kì đột cịn gặp nhiều khó đa dạng, số lượng xuất việc sử khăn, số khoản biên chế cán dụng kinh phí ngân sách chi có số thực chi phịng Tài – Phịng để hạn chế chênh lệch lớn so Kế hoạch huyện có trường hợp chi với số dự toán chi ban hạn nên cịn thiếu sai mục đích đầu, gây khó khăn quan tâm kiểm tra - Hạn chế việc bổ tổng hợp dẫn đến khoản sung, điều chỉnh dự tốn quản lý cơng tác chi lãng phí, thất thoát ngân sách nhằm thúc tiêu NSNN đẩy việc lập dự toán chi Việc điều chỉnh Nguyên nhân thứ thường xuyên ngân sách SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh x Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Đào Thị Bích Hạnh dự toán năm với hệ thống cấp huyện có độ tin cậy số lượng gây văn pháp lý liên cao, đảm bảo kỉ cương, lớn nhiều khó khăn quan đến quản lý kỷ luật tài khóa việc đưa biện NSNN nói chung pháp tiết kiệm chi, chi - Trong chi thường thường xuyên xuyên cần quán triệt yêu nâng cao hiệu sử ngân sách huyện nói cầu tiết kiệm, chống dụng ngân sách đặc riêng chưa đồng lãng phí mua sắm biệt khoản chi bộ, thống nhất, nhiều sử dụng tài sản công quản lý hành chính, văn phải sửa sử dụng NSNN Triển hàng năm thường đổi, bổ sung dẫn đến khai thực tế nghiêm túc xuyên phát sinh thêm việc nắm bắt văn quy định tổ chức nhiệm vụ đột xuất địa ngày lễ kỷ niệm, phải xin cấp bổ sung phương trở nên khó xây dựng mua sắm tài gây cản công tác trở quản tương đối lớn Điều khăn hành lý Ngoài sản quan đơn tình vị Thực nguyên tắc hình kinh tế -xã hội định chi tiêu sai chi ln khơng ngừng chế độ gây lãng phí thường xun ngân biến động, phát triển, người phải chịu trách sách cấp huyện cịn dự báo khơng nhiệm tình trạng chi theo vụ xác nhu - Phân chia kế hoạch việc, ngồi dự tốn cầu chi tiêu phát sinh chi thường xuyên ngân dẫn đến trình thực năm điều sách theo quý dự tốn cịn phải khơng thể tránh khỏi, tháng để dễ kiểm soát điều cỉnh, bổ sung nhu cầu chi tiêu nguồn kinh phí nhiều lần gây lên độ vô hạn phép sử dụng thời chênh lệch tương đối nguồn lực ngân sách gian Và định kì hàng lớn dự tốn số có hạn SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh tháng, quý; quan tài xi Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Đào Thị Bích Hạnh thực lập báo cáo tình hình thực chi thường xuyên ngân sách cấp huyện nhằm cung cấp thơng tin tình hình chi ngân sách cách thường xuyên liên tục - Xây dựng hệ thống mạng nội để tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát sử dụng kinh phí Phịng - Hạn chế 3: Cơng tác - Do nhận thức - Đào tạo cán bộ, công toán chấp Luật NSNN, nhân viên, hành chế độ báo cáo quy định hàng năm quan hạn chế, chất chưa thực đầy đủ phải rà soát, đánh giá, lượng báo cáo - Cơng tác kiểm tra, kiểm tra trình độ quản cịn thấp, thơng tin, giám sát chưa thực lý, kế tốn biểu mẫu báo cáo cịn chặt chẽ đánh giá tư cách cán bộ, thiếu, thuyết minh đơn vị xây dựng đội ngũ cán chưa rõ ràng Cơng tác hạch tốn, tốn đơi chưa kịp thời, cịn xảy sai sót Ngun nhân trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán liêm chính, có tinh thần trách nhiệm cao - Thường xun tài cịn hạn kiểm tra, xem xét việc chế, dẫn đến việc chấp hành chế độ chi Công khai báo cáo thực công tác tiêu đơn vị sử toán chưa dụng ngân sách cấp SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh xii Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Đào Thị Bích Hạnh thực nghiêm túc, tốn cịn chậm, huyện để nắm bắt, hiểu nội dung công khai không đảm bảo thời rõ khoản chi phục vụ sơ sài gian tốn cho cơng tác hạch tốn Ngun nhân quy định thiếu có hiệu - Vì số lượng cán trình độ chuyên mơn, xác Tuy cơng nghiệp vụ cán tác bồi dưỡng cấn tham gia tốn có tài cịn hạn chế, tài tiến hạn thời gian dành dẫn đến việc thực hành thường xun cho phịng Tài để cơng tác khơng lập tốn tương đối tốn cịn chậm, khơng tránh khỏi sai hạn hẹp cần phịng đảm bảo thời gian sót lúng túng trước giúp đỡ, hướng dẫn toán quy đổi thường xuyên cho định thiếu đơn vị để đẩy nhanh tiến xác Tuy công tác bồi độ lập báo cáo dưỡng toán cấn tài tiến hành - Cơng tác lưu trữ thường xuyên chứng từ, văn không tránh khỏi hướng dẫn, sổ sách kế sai sót lúng toán cần xếp túng trước đổi cách khoa học có Việc cơng hệ thống khai minh bạch ngân sách chưa trọng, thơng báo mang tính chất hình thức khơng thực tế đề cao tính quan SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh xiii Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Đào Thị Bích Hạnh trọng việc cơng khai minh bạch ngân sách SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh xiv Lớp: CQ54/01.02 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Khóa, lớp: Đề tài: Nội dung nhận xét Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dung luận văn 2.1 Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành 2.2 Mục đích đối tượng nghiên cứu 2.3 Độ tin cậy tính đại cơng tác nghiên cứu 2.4 Nội dung khoa học luận văn Điểm: Bằng số Bằng chữ: Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020 Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét luận văn sinh viên: Khóa, lớp: Đề tài: Nội dung nhận xét Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành Mục đích đối tượng nghiên cứu Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu Nội dung khoa học luận văn Điểm: Bằng số Bằng chữ Hà Nội, ngày… tháng… năm 2020 Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) ... chung quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.2.1 Quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.2.2 Nội dung quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI. .. gian: Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định + Về thời gian: số liệu chi thường xuyên ngân sách cấp huyện từ 2017-2019 + Về nội dung: Công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện huyện Nam Trực, tỉnh. .. VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 1.2.1 Quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện “ Quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện trình UBND huyện vận dụng quy luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện nam trực, tỉnh nam định luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công , Quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện nam trực, tỉnh nam định luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công