0

Quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện thái thụy, tỉnh thái bình luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công

66 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:03

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  NGUYỄN THANH HUYỀN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH Chun ngành: Quản lý Tài cơng Mã số: 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN ThS Phạm Thanh Hà HÀ NỘI – 2020 BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NGUYỄN THANH HUYỀN Lớp: CQ54/01.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH Chun ngành: Quản lý Tài cơng Mã số: 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN ThS Phạm Thanh Hà HÀ NỘI – 2020 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Huyền Nguyễn Thanh Huyền Nguyễn Thanh Huyền i Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AN-QP : An ninh - Quốc phòng CNH-HĐH : Cơng nghiệp hóa – đại hóa DT : Dự toán GD-ĐT : Giáo dục – đào tạo HĐND : Hội đồng nhân dân KBNN : Kho bạc nhà nƣớc KT-XH : Kinh tế - Xã hội NS : Ngân sách NSĐP : Ngân sách địa phƣơng NSNN : Ngân sách nhà nƣớc PTTH : Phát truyền hình SN : Sự nghiệp TC-KH : Tài - Kế hoạch UBND : Ủy ban nhân dân Nguyễn Thanh Huyền ii Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH v MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn Dữ liệu phƣơng pháp nghiên cứu đề tài luận văn Kết cấu luận văn Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 1.1.1 Khái niệm ngân sách cấp huyện 1.1.2 Vị trí vai trị ngân sách cấp huyện 1.2 CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 1.2.1 Khái niệm chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.2.2 Đặc điểm chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.2.3 Nội dung chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.2.4 Vai trò chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.3 QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 1.3.1 Khái niệm quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.3.2 Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.3.3 Nội dung quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 11 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 15 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TẠI HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH 18 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, ĐIỀU KIỆN KINH TẾ VÀ GIỚI THIỆU VỀ PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN THÁI THỤY 18 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 18 Nguyễn Thanh Huyền iii Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ Phòng Tài - Kế hoach huyện Thái Thụy .20 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TẠI HUYỆN THÁI THỤY (2017-2019) 22 2.2.1 Thực trạng lập dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp huyện .23 2.2.2 Thực trạng chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 28 2.2.3 Thực trạng toán chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 37 2.2.4 Thực trạng công khai minh bạch chi thường xuyên ngân sách huyện 37 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 38 2.3.1 Kết đạt 38 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 39 Chƣơng 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CỦA HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH 43 3.1 PHƢƠNG HƢỚNG, MỤC TIÊU NÂNG CAO QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH HUYỆN THÁI THỤY 43 3.1.1 Mục tiêu: 43 3.1.2 Phương hướng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện Thái Thụy: 44 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH HUYỆN THÁI THỤY TRONG THỜI GIAN TỚI 45 3.2.1 Hoàn thiện cơng tác quản lý chu trình ngân sách .45 3.2.2 Tăng cường tra kiểm tra công tác chi thường xuyên ngân sách huyện 48 3.2.3 Tăng cường công khai, minh bạch ngân sách huyện huy động tham gia người dân quản lý ngân sách huyện 48 3.2.4 Nâng cao, bồi dưỡng trình độ chuyên mơn cho cán tài huyện 49 3.2.5 Tăng cường ứng dụng tin học .49 KẾT LUẬN 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vii PHỤ LỤC viii Nguyễn Thanh Huyền iv Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ máy hoạt động phòng TC-KH huyện Thái Thụy: 21 Bảng 2.1: Tình hình chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện – huyện Thái Thụy giai đoạn 2017-2019 22 Bảng 2.2 Dự toán chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện huyện Thái Thụy giai đoạn 2017 – 2019 27 Bảng 2.3 Tình hình dự tốn - toán ngân sách cấp huyện - huyện Thái Thụy, giai đoạn 2017-2019 28 Nguyễn Thanh Huyền v Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân sách nhà nƣớc cơng cụ quan trọng việc thực sách tài quốc gia, giữ vai trị chủ đạo hệ thống tài có vai trò định phát triển KT-XH, có ảnh hƣởng lớn đến lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, quốc gia Ngân sách cấp huyện phận cấu thành NSNN cơng cụ để quyền huyện quản lý lĩnh vực địa bàn Thái thụy huyện nằm vùng đồng châu thổ đƣợc bồi đắp phù sa hai sơng lớn Thái Bình Trà Lý, ranh giới tự nhiên huyện Thái Thụy huyện Vĩnh Bảo - Hải Phịng, nơi có nhiều tiềm nhƣ điều kiện để phát triển KT-XH Trong suốt năm qua, trình quản lý ngân sách cấp huyện nói chung quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện nói riêng đạt đƣợc thành tựu định, nhiên bên cạnh thành tựu đó, tồn nhiều mặt hạn chế Trƣớc yêu cầu thực tế phát triển, trình cơng nghiệp hóa đại hóa, đổi phát triển nông nghiệp nay, quản lý ngân sách nhà nƣớc có đổi nhằm phù hợp với kinh tế, địi hỏi cơng tác quản lý ngân sách cấp huyện ngày phải hoàn thiện nhằm đảm bảo tài cơng vững mạnh Vì vậy, q trình thực tập phịng Tài – Kế hoạch huyện Thái Thụy, tơi tập trung tìm hiểu phân tích tình hình quản lý ngân sách cấp huyện để phục vụ nghiên cứu đề tài: “Quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.” Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn Trên sở kiến thức đƣợc học, sâu vào phân tích đánh giá thực trạng hoạt động quản lý chi thƣờng xuyên NS cấp huyện huyện Thái Thụy năm gần ( 2017-2019) Xác định kết Nguyễn Thanh Huyền Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài đạt đƣợc, điểm mạnh, điểm hạn chế tìm hiểu ngun nhân Từ đó, đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện, tăng cƣờng cơng tác quản lý chi thƣờng xuyên NS cấp huyện huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn Đối tượng nghiên cứu: Lý luận thực trạng quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi nội dung: Quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện - Phạm vi không gian: Hoạt động quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình - Phạm vi thời gian: Hoạt động quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện giai đoạn 2017 - 2019 Dữ liệu phƣơng pháp nghiên cứu đề tài luận văn - Dữ liệu: Tài liệu dự toán, toán chi ngân sách huyện Thái Thụy năm 2017, 2018, 2019 - Phƣơng pháp thu thập tài liệu, số liệu phòng Tài - Kế hoạch huyện Thái Thụy văn pháp luật liên quan; phƣơng pháp vấn trực tiếp: Chủ động, tích cực tìm hiểu, nêu vấn đề thắc mắc,…; phƣơng pháp đối chiếu - so sánh số liệu năm tài liệu thu thập đƣợc; phƣơng pháp phân tích - tổng hợp Kết cấu luận văn Chương 1: Những vấn đề chung quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện; Chương 2: Thực trạng quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; Chương 3: Những giải pháp nâng cao quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Nguyễn Thanh Huyền Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 1.1.1 Khái niệm ngân sách cấp huyện Ngân sách nhà nƣớc phạm trù kinh tế khách quan, đời phát triển sở tồn phát triển Nhà nƣớc Theo điều 4, Luật ngân sách nhà nƣớc số 83/2015/QH13, ngày 25 tháng năm 2015: “Ngân sách nhà nƣớc toàn khoản thu, chi Nhà nƣớc đƣợc dự toán thực khoảng thời gian định quan nhà nƣớc có thẩm quyền định để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nƣớc.” Theo điều 6, Nghị định 163/2016/NĐ-CP: Ngân sách nhà nƣớc gồm ngân sách trung ƣơng ngân sách địa phƣơng Ngân sách địa phƣơng gồm ngân sách cấp quyền địa phƣơng, đó: - Ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng (gọi chung ngân sách tỉnh), bao gồm NS cấp tỉnh NS huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ƣơng; - Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ƣơng (gọi chung NS huyện), bao gồm NS cấp huyện NS xã, phƣờng, thị trấn; - Ngân sách xã, phƣờng, thị trấn (gọi chung NS cấp xã) Nhƣ vậy, ngân sách cấp huyện phận hệ thống NSNN, ta hiểu: “Ngân sách cấp huyện tồn khoản thu chi quyền cấp huyện quan nhà nước có thẩm quyền định thực thời gian định để đảm bảo thực chức năng, nhiệm vụ quyền địa phương huyện.”[1] Nguyễn Thanh Huyền Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH HUYỆN THÁI THỤY TRONG THỜI GIAN TỚI 3.2.1 Hồn thiện cơng tác quản lý chu trình ngân sách 3.2.1.1 Các giải pháp nâng cao cơng tác lập dự tốn Cơng tác lập dự toán chi thƣờng xuyên ngân sách phải đảm bảo yêu cầu lập dự toán theo quy định luật Ngân sách nhà nƣớc, thực đầy đủ trình tự xây dựng dự tốn Nội dung dự toán phải đảm bảo yêu cầu phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chủ động điều hành ngân sách Phải xác định rõ khoản chi trọng điểm, thứ tự ƣu tiên khoản chi, kiên loại bỏ khoản chi bao cấp, bất hợp lý Trong trình lập dự tốn, khâu hƣớng dẫn thơng báo số kiểm tra cho đơn vị thụ hƣởng ngân sách nhà nƣớc khâu xem xét dự toán đơn vị thụ hƣởng ngân sách gửi cho quan tài cấp phải đƣợc thực thận trọng, cần trao đổi, thảo luận với đơn vị để làm rõ nhu cầu dự tốn nhằm phục vụ q trình xét duyệt dự tốn Phịng TC-KH quan tham mƣu cho UBND huyện vào định hƣớng phát triển KT-XH địa phƣơng hƣớng dẫn đạo UBND tỉnh, Sở tài sở ban ngành liên quan, phối hợp kiểm tra dự toán chi thƣờng xuyên để xây dựng dự toán chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện đƣợc xác thực Lập kế hoạch khảo sát để nắm tình hình đơn vị sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nƣớc tìm hiểu chức nhiệm vụ cụ thể loại hình đơn vị, nghiên cứu thực tế chi thƣờng xuyên năm trƣớc Lập dự toán phải dựa vào đánh giá, kết tình hình thực kế hoạch ngân sách năm trƣớc, đặc biệt năm báo cáo, dựa vào sách chế độ, định mức quy định đảm bảo khoản chi hợp lý, tiết Nguyễn Thanh Huyền 45 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài kiệm hiệu Dự toán phải đầy đủ nhiệm vụ chi, thuyết minh chi tiết, không đƣợc làm qua loa chiếu lệ 3.2.1.2 Các giải pháp nâng cao công tác chấp hành dự tốn Phịng Tài - Kế hoạch huyện cần thƣờng xuyên theo dõi tình hình, tiến độ thực nhiệm vụ chi, nhu cầu chi thƣờng xuyên khác để đảm bảo hoạt động máy quản lý huyện, xem xét khả cân đối ngân sách cấp huyện đảm bảo kinh phí cho nhu cầu chi thƣờng xuyên Cần kiểm tra giám sát khoản chi kể giá trị, mục đích, chất lƣợng, hiệu khoản chi, đặc biệt khoản chi lớn, nhằm giảm thiểu tình trạng xuất chi sai mục đích, dẫn đến số chi thực tế lớn nhiều so với dự toán đƣợc duyệt Cần xây dựng giải pháp phù hợp can thiệp điều chỉnh ngân sách kịp thời có yếu tố phát sinh trình thực chi Trong trƣờng hợp đặc biệt, ngân sách cấp huyện không đáp ứng đƣợc nhu cầu chi tiêu đơn vị, xin bổ sung ngân sách cấp hay bù đắp tạm thời từ quỹ dự phòng khác, cắt giảm nhu cầu chi tiêu chƣa thật cần thiết, hiệu đơn vị để đảm bảo cân đối ngân sách, đồng thời phải thơng báo cho phịng ban đơn vị trực thuộc biết để điều chỉnh dự toán chi cho hợp lý Các khoản chi phải đảm bảo đủ điều kiện chi theo quy định, hạn chế tối đa khoản chi ngồi dự tốn, chi vƣợt định mức, chi sai, không nhiệm vụ, cƣơng không tốn khoản chi khơng quy định Phải qn triệt thực luật tiết kiệm chi tiêu, gắn liền với cơng khai tài chính, hạn chế ỷ lại số bổ sung cấp Cần tăng cƣờng nâng cao trách nhiệm cấp lãnh đạo nhƣ cán đơn vị liên quan đến chi ngân sách huyện để quản lý chặt chẽ, luật khu vực phụ trách, bảo đảm tuân thủ Luật ngân sách, tuân thủ dự toán HĐND tỉnh giao Nguyễn Thanh Huyền 46 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2.1.3 Các giải pháp nâng cao cơng tác tốn Cơng tác tốn chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện phải đƣợc chấp hành đảm bảo đầy đủ, xác, khách quan, trung thực với tình hình thực tế hoạt động chi thƣờng xuyên ngân sách địa bàn thời gian quy định Quan tâm khâu phân tích số liệu, đánh giá việc thực tiêu KT-XH địa phƣơng thực toán chi thƣờng xuyên để rút học kinh nghiệm quản lý điều hành chi thƣờng xuyên cho năm Kiểm tra đối chiếu số liệu hạch toán năm đảm bảo trùng khớp đơn vị sử dụng ngân sách KBNN huyện Phịng TC-KH có kế hoạch xét duyệt thẩm định số liệu kế toán để chấn chỉnh sai phạm kịp thời Quyết toán phải lập nộp theo thời gian quy định, trung thực xác Quan tâm, đạo liệt cơng tác tốn chi thƣờng xun, ngƣời làm cơng tác tốn ngân sách cần tăng cƣờng trách nhiệm để đảm bảo thực tốn cơng trình xây dựng theo quy định, đảm bảo tốn rõ ràng, xác, công khai HĐND tỉnh phải tăng cƣờng công tác kiểm tra ngân sách tất khâu để công tác phê chuẩn tốn có chất lƣợng Qua thẩm định cần rút ƣu điểm, nhƣợc điểm quản lý ngân sách để có biện pháp chấn chỉnh bổ sung cần thiết Nâng cao lực chuyên môn cách cho cán học lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ; tăng cƣờng đào tạo cán kế toán huyện cách bản, đồng đáp ứng đƣợc yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ nhƣ thích ứng nhanh với thay đổi sách, chế độ kế tốn Bộ Tài ban hành Xây dựng đội ngũ kế tốn viên có đạo đức, trung thực, liêm chính, có ý thức phục vụ lợi ích cộng đồng, có tinh thần hợp tác có trách nhiệm lĩnh vực đƣợc phân công Hệ thống mạng sở liệu cần phải đƣợc đảm bảo sẵn sàng, trôi chảy, cập nhật kịp thời để phục vụ công tác kế toán toán Nguyễn Thanh Huyền 47 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2.2 Tăng cường tra kiểm tra công tác chi thường xun ngân sách huyện Do có nhiều sách luật đƣợc áp dụng, có thay đổi so với luật cũ, đồng thời chi thƣờng xuyên ngân sách có quy mơ rộng phức tạp mà lợi ích khoản chi mang lại thƣờng gắn liền với lợi ích cụ thể Chính vậy, để quản lý ngân sách cấp huyện cách hiệu quả, luật cần có biện pháp quản lý chặt chẽ, sát sao, chi tiết đến khoản chi thƣờng xuyên thông qua công tác kiểm tra, giám sát quan nhà nƣớc có thẩm quyền nhằm nâng cao tính tiết kiệm, hiệu quản lý Đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm minh ngƣời, tội hành vi vi phạm, lãng phí, biểu tham ơ, tham nhũng,… Việc kiểm tra, giám sát đòi hỏi phải đƣợc tiến hành cách liên tục có hệ thống, cụ thể: + Thanh tra, kiểm tra trình hƣớng dẫn giao số kiểm tra phòng TC - KH thực đảm bảo tính cụ thể, phù hợp, thống với văn hƣớng dẫn giao số kiểm tra cấp trên; đồng thời đảm bảo khâu xét duyệt dự toán phải thực chặt chẽ, khách quan, thống đơn vị lập dự toán với quan định dự toán + Thanh tra, kiểm tra trình chấp hành tốn ngân sách: Phịng TC-KH, KBNN huyện thƣờng xun kiểm tra, đối chiếu theo tiến trình chấp hành ngân sách chế độ, tiêu chuẩn, định mức, tính hợp pháp, hợp lệ hồ sơ, chứng từ,… đặc biệt tính hiệu tiết kiệm chi tiêu ngân sách Đối với khoản chi sai yêu cầu xuất toán nộp trả ngân sách Trƣờng hợp chi khơng hết quan có thẩm quyền xem xét cho phê duyệt chuyển nguồn sang năm sau nộp lại ngân sách theo quy định pháp luật 3.2.3 Tăng cường công khai, minh bạch ngân sách huyện huy động tham gia người dân quản lý ngân sách huyện Thực quy chế công khai tài đơn vị dự tốn cấp huyện, đảm bảo công khai tất thông tin thu, chi ngân sách năm Nguyễn Thanh Huyền 48 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài hành kèm theo thơng tin thu chi ngân sách hai năm trƣớc thông tin dự báo thu chi ngân sách cho hai năm Hình thức cơng khai: huyện tăng cƣờng cơng tác công khai loa truyền địa phƣơng, công khai họp chi bộ, Đảng bộ, HĐND, hội nghị cán chủ chốt Biểu mẫu công khai phải rõ ràng chi tiết, phải dễ hiểu phù hợp với trình độ nhân dân Đảm bảo thơng tin cơng khai có giá trị, tạo điều kiện cho việc phân tích sách thúc đẩy trách nhiệm giải trình 3.2.4 Nâng cao, bồi dưỡng trình độ chun mơn cho cán tài huyện Yếu tố quan trọng giải pháp ngƣời Vì cần phải tăng cƣờng đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cán huyện buổi tập huấn nghiệp vụ quy định thay đổi quản lí ngân sách cấp huyện nhằm xây dựng đƣợc đội ngũ cán khơng có lực chuyên môn cao, am hiểu nắm vững tình hình KT-XH nhƣ chế sách Nhà nƣớc, mà cịn có tƣ cách, phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm tâm huyết với công việc đƣợc giao, phối hợp nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quản lý, tiết kiệm tối đa ngân sách huyện 3.2.5 Tăng cường ứng dụng tin học Ứng dụng công nghệ thông tin, phần mền chuyên dụng vào quản lý ngân sách nói chung quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện nói riêng Đó ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào công tác quản lý thu, chi ngân sách, quản lý tài sản công, quản lý nhân sự,… quan, đơn vị đảm bảo tính thống nhất, đại, hiệu đồng thời góp phần tinh giản máy quản lý theo chủ trƣơng sách nhà nƣớc Thực có hiệu quả, khai thác đƣợc chức hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc (TABMIS) Nguyễn Thanh Huyền 49 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Ngân sách nhà nƣớc cấp huyện phận cấu thành hệ thống NSNN, phản ánh mối quan hệ ngân sách cấp huyện với tổ chức, cá nhân địa bàn huyện trình phân bổ, sử dụng cải xã hội Ngân sách huyện đảm bảo thực vai trò Nhà nƣớc, huy động nguồn tài để đáp ứng hoạt động chi tiêu máy nhà nƣớc cấp huyện, công cụ thúc đẩy, phát triển ổn định kinh tế xã hộ, phƣơng tiện bù đắp khiếm khuyết thị trƣờng, đảm bảo cơng xã hội, gìn giữ mơi trƣờng Thực quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện nhiệm vụ đƣợc diễn công khai, chặt chẽ quy định pháp luật Chi thƣờng xuyên NSNN cấp huyện trình phân phối sử dụng quỹ NS huyện nhằm đảm bảo thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nƣớc địa bàn cấp huyện Đó tồn khoản chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện có dự tốn, đƣợc quan có thẩm quyền định thực năm để đảm bảo thực chức năng, nhiệm vụ thƣờng xuyên quyền địa phƣơng cấp huyện quản lý kinh tế, xã hội Hồn thiện cơng tác quản lý chi thƣờng xun ngân sách cấp huyện tất yếu, trình lâu dài gặp khơng khó khăn, vƣớng mắc đòi hỏi nỗ lực cố gắng cá nhân, quan, đơn vị thuộc huyện Nhiệm vụ chi thƣờng xun có vai trị tác động to lớn hoạt động địa phƣơng Xuất phát từ mong muốn đóng góp phần nhỏ để hoàn thiện chế quản lý ngân sách địa phƣơng, tác giả nghiên cứu đề tài “Quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện Thái thụy, tỉnh Thái Bình” Trên sở nghiên cứu lí luận phân tích thực trạng quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện huyện Thái Thụy, luận văn đánh giá trung thực, khách quan kết đạt đƣợc, hạn chế nguyên nhân chúng, từ đề xuất số giải pháp kiến nghị nhắm nâng cao công tác quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện Nguyễn Thanh Huyền 50 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Những đóng góp chủ yếu đề tài nêu khái quát nội dung mà luận văn đề cập Tơi hy vọng luận văn cung cấp thêm thông tin cần thiết đóng góp tiếng nói vào việc hồn thiện hiệu cơng tác quản lý NSNN địa phƣơng nói chung quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện huyện Thái Thụy nói riêng Trong q trình nghiên cứu, khơng tránh khỏi hạn chế nguyên nhân chủ quan khách quan Tơi mong nhận đƣợc đóng góp thầy, cô giáo, bạn sinh viên ngƣời quan tâm để đề tài tơi đƣợc hồn thiện Tôi xin trân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2020 Sinh viên Huyền Nguyễn Thanh Huyền Nguyễn Thanh Huyền 51 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu chung: Quốc hội nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015) “Luật ngân sách Nhà nƣớc” Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 Thủ tƣớng Chính phủ việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc năm 2017 Nghị định 163/2016/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật ngân sách 2015 Thơng tƣ 342/2016/TT-BTC Bộ Tài quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành Luật ngân sách 2015 TS Bùi Tiến Hanh (2018) “Giáo trình quản lý chi ngân sách Nhà nƣớc” PGS.TS Hồng Thị Thúy Nguyệt, TS Đào Thị Bích Hạnh (2016) “Giáo trình lý thuyết quản lý tài cơng” II Tài liệu đơn vị thực tập: Báo cáo toán chi ngân sách huyện Thái Thụy năm 2017, Phịng Tài - Kế hoạch huyện Thái Thụy Báo cáo toán chi ngân sách huyện Thái Thụy năm 2018, Phịng Tài - Kế hoạch huyện Thái Thụy Báo cáo toán chi ngân sách huyện Thái Thụy năm 2019, Phịng Tài - Kế hoạch huyện Thái Thụy 10 Nghị số 47/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI việc phê duyệt định mức phân bổ dự toán chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc năm 2017 cấp ngân sách quyền địa phƣơng 11 Quyết định số 3721/QĐ-UBND việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc năm 2017 cấp ngân sách quyền địa phƣơng 12 Phịng Tài - Kế hoạch huyện Thái Thụy : “Quyết định V/v Phân công nhiệm vụ lãnh đạo, cơng chức Phịng TC – KH huyện Thái Thụy” Nguyễn Thanh Huyền vii Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài PHỤ LỤC Ƣu điểm/ Hạn chế Nguyên nhân Giải pháp Ƣu điểm 1: công tác lập dự tốn - Cơng tác lập dự tốn - Hầu hết khoản chi chi thƣờng xuyên ngân thƣờng xuyên đƣợc sách cấp huyện phản ánh đầy đủ bƣớc đƣợc triển khai dự toán Hơn nữa, theo quy định quan nhà nƣớc đƣợc Luật ngân sách nhà giao nhiệm vụ phát nƣớc 2015 chế độ huy hiệu quản lý chi quản lý tài chính, cơng thƣờng xun ngân sách tác quản lý chi thƣờng cấp huyện năm xuyên ngân sách trƣớc để vận dụng dần đƣợc hoàn thiện phát triển hoạt động lập đƣa vào hoạt động có dự tốn cho năm quy củ, phù hợp với tình sau, hoạt động hình kinh tế - xã hội khâu lập dự toán địa phƣơng bám sát kế hoạch Ƣu điểm 2: công phát triển kinh tế - xã tác chấp hành dự toán hội năm Kết - Cơng tác chấp hành dự đồn Thanh tra toán chi thƣờng xuyên thành phố, Kiểm toán ngân sách cấp huyện nhà nƣớc, đoàn đƣợc thực giám sát HĐND nghiêm túc, kịp thời, huyện đánh giá đảm bảo chi mục công tác quản lý ngân Nguyễn Thanh Huyền viii Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài đích, kế hoạch, chi sách nói chung lập đủ đáp ứng nhiệm dự toán ngân sách cấp vụ chi thƣờng xuyên huyện nói riêng đạt yêu cấp huyện chứng tỏ cầu chấp hành Luật công tác quản lý chi pháp, quy chế, chế độ thƣờng xuyên ngân sách sách nhà cấp huyện Thái Thụy nƣớc giai đoạn 2017 – 2019 - Phòng TC-KH phối có tính hiệu lực cao hợp với phịng ban Ƣu điểm 3: Trong khác đơn vị sử cơng tác tốn dụng ngân sách để thực - Cơng tác tốn tốt cơng tác thảo chi thƣờng xuyên ngân luận, định dự sách cấp huyện tuân toán thủ quy định Luật - Phòng TC – KH NSNN, đảm bảo số liệu phối hợp chặt chẽ với báo cáo toán Kho bạc huyện để kiểm xác, trung thực, sốt chặt chẽ khoản đầy đủ kịp thời chi ngân sách nhà nƣớc - Nội dung báo cáo qua kho bạc, ngăn ngừa toán ngân sách sai phạm, tiêu theo nội dung cực trình chấp ghi dự tốn đƣợc hành dự tốn ngân sách giao chi tiết theo mục - Đội ngũ cán có lục ngân sách nhà nƣớc nhiều năm kinh nghiệm, Trong giai đoạn 2017 – với hƣớng dẫn 2019, tốn chi tận tình phòng TC – Nguyễn Thanh Huyền ix Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài thƣờng xuyên ngân sách KH giúp công tác vƣợt dự toán chi toán thuận lợi đầu năm - Hiện nay, quan, Ƣu điểm 4: công đơn vị tiếp cận sử tác công khai số liệu dụng ứng dụng tin học để hỗ trợ công tác quản dự tốn, tốn - Cơng tác cơng khai, lý, đảm bảo hiệu minh bạch dự toán, cơng viêc đồng thời góp tốn ngân sách phần tinh giản máy cấp huyện Thái quản lý theo chủ Thụy đƣợc thực trƣơng sách nghiêm túc, đáp ứng đầy nhà nƣớc đủ nhu cầu thơng tin cho nhân dân cách xác, nhanh chóng Hạn chế 1: Nguyên nhân Giải pháp 1: trình hƣớng dẫn trình hƣớng dẫn xây dựng dự toán: xây dựng dự toán: - Lập kế hoạch chi - Các cán - Nâng cao trình độ thƣờng xuyên ngân sách không thật coi chuyên môn nhƣ cấp huyện chƣa đảm bảo cơng tác lập dự tốn, trách nhiệm công việc sát thực với điều kiện nhiều đơn vị lập lấy cán tài nguồn phƣơng, lực địa lệ, cho có hình thức nhằm nâng cao hiệu không kiểm không thật hợp lý đơi cơng việc sốt đƣợc khoản chi dựa vào dự toán - Trong q trình lập dự phí phát sinh thêm toán năm toán, khâu hƣớng dẫn chi thƣờng xun dẫn trƣớc để dự tốn cho thơng báo số kiểm tra Nguyễn Thanh Huyền x Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài đến dự tốn đƣa năm kế hoạch Thêm cho đơn vị thụ nhiều bất cập, vài vào phối hợp hƣởng ngân sách nhà nội dung chi có Phịng Tài chính, nƣớc khâu xem xét chênh lệch lớn phòng ban nhƣ dự toán đơn vị quan có liên quan thụ hƣởng ngân sách gửi dự toán thực - Chất lƣợng bảng đến khơng thật cho quan tài dự toán ngân sách chƣa chặt chẽ Điều cấp phải đƣợc thực cao, có số nhiệm vụ làm cho công tác tổng thận trọng, cần trao chi đƣợc lập dự tốn có hợp lập dự toán đổi, thảo luận với đơn vị số chi chƣa xác, phịng Tài gặp để làm rõ nhu cầu trình quản lý nhiều khó khăn dự tốn nhằm phục vụ thƣờng xun phải bổ đơn vị khơng q trình xét duyệt dự sung, điều chỉnh đảm bảo đƣợc quyền lợi tốn dẫn đến tình trạng phải điều chỉnh cuối niên độ - Khả phân tích dự báo số liệu chƣa đủ mạnh để đem lại hiệu cao, dừng lại công tác định tính, chƣa thực định lƣợng số liệu Hạn chế 2: công Nguyên nhân 2: Giải pháp 2: tác công tác chấp hành chi chấp thƣờng hành xuyên chi thƣờng ngân sách cấp huyện: Nguyễn Thanh Huyền xuyên ngân sách cấp huyện: xi Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Việc áp dụng chế - Cơng tác kiểm tra - Phịng TC-KH huyện độ sách theo quy giám sát mang tính cần thƣờng xun theo định đơi cịn máy thƣờng xun chƣa cao, dõi tình hình, tiến độ móc, chƣa linh động kiểm tra thực nhiệm vụ - Chấp hành dự toán chi thời điểm chi, nhu cầu chi thƣờng ngân sách huyện Thái định khâu xuyên khác để đảm bảo Thụy chƣa tốt Trong tốn nên khơng đánh giá hoạt động máy trình chấp hành dự xác tình hình sử quản lý huyện tốn cịn phải bổ sung, dụng nguồn kinh phí điều chỉnh , nhiều khoản đƣợc cấp phát chi có mức chênh lệch - Công tác phối kết hợp - Cần tăng cƣờng trách số thực dự quản lý chi tiêu nhiệm cấp lãnh đạo toán cao - Vẫn cịn tình trạng sử dụng lãng phí nguồn tài từ ngân sách Các đơn vị thụ hƣởng ngân sách chƣa nghiêm túc chƣa thực thống nhƣ cán dẫn đến khó giải đơn vị liên quan đến khó khăn chi ngân sách huyện, thực tế mà khâu lập dự nâng cao cơng tác phối tốn chƣa dự tính đến kết hợp quản lý để đƣợc bảo đảm hiệu công việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Các hoạt động cịn mang tính phơ trƣơng, hình thức - Khả dự báo cịn - Cần xây dựng giải hạn chế, NSNN có hạn, pháp phù hợp can nhân lực ngành tài thiệp điều chỉnh ngân so với số lƣợng sách kịp thời có cơng việc q nhiều dẫn yếu tố phát sinh đến nhiều hạn chế trình thực chi Nguyên nhân 3: Giải pháp 3: Hạn chế 3, công công tác toán tác toán Nguyễn Thanh Huyền xii Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Công tác tổng hợp - Do yếu tố khách quan: - Hệ thống mạng toán chi thƣờng Hệ thống mạng sở sở liệu cần phải đƣợc xuyên đơn vị liệu chƣa hồn chỉnh đảm bảo ln sẵn sàng, sở vừa dùng thủ để phục vụ công tác kế trôi chảy, cập nhật kịp cơng vừa dùng tốn, tốn thời để phục vụ cơng tác máy dẫn đến hiệu - Do yếu tố chủ quan: kế toán tốn cơng việc khơng cao + Một số trƣờng khơng - Cơng tác tốn làm giảm tiến độ nộp đƣợc toán chi thƣờng xuyên ngân - Cơng tác tốn hạn sách cấp huyện phải NSNN diễn chậm đƣợc chấp hành đảm - Số liệu phục vụ cho lập bảo đầy đủ, xác, toán dựa số khách quan, trung thực liệu thực chi, nhiên với tình hình thực tế số liệu thƣờng hoạt động chi thƣờng gặp phải sai phạm xuyên ngân sách địa định mức hay tiêu bàn thời gian chuẩn, cần phải kiểm tra quy định lại tốn + Chƣa có thích nghi - Quan tâm khâu phân cho quy định kịp thời tích số liệu, đánh giá biến động việc thực trình đơn vị sử dụng tiêu KT-XH địa ngân sách, việc áp dụng phƣơng thực thực tiễn lúng túng, tốn chi thƣờng khơng triệt để xun để rút học kinh nghiệm quản lý chi thƣờng xuyên cho năm Nguyễn Thanh Huyền xiii Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Hạn chế 4: Công tác Nguyên nhân 4: Giải pháp 4: Công tác công khai minh bạch công khai minh bạch chƣa rõ ràng, chƣa rõ ràng, quy định quy định - Theo luật ngân sách 2015 quy định phải công khai minh bạch ba khâu: Lập dự toán, chấp hành dự toán toán Tuy nhiên thực tiễn, đơn - Nguyên nhân khách quan: có khoản chi cịn chƣa rõ nguyên nhân phát sinh chƣa đƣợc đề cập thuyết minh - Huyện tăng cƣờng công tác công khai loa truyền địa phƣơng, công khai họp chi bộ, Đảng bộ, HĐND, hội nghị cán chủ chốt vị công khai minh - Nguyên nhân chủ Biểu mẫu công khai bạch khâu toán quan: việc giám sát chƣa phải rõ ràng chi tiết, hiệu cán phải dễ hiểu phù hợp chuyên trách đơn với trình độ nhân vị kiến thức, chuyên dân Đảm bảo thông tin mơn kế tốn, tài cơng khai có giá trị, tạo cịn hạn chế điều kiện cho việc phân tích sách thúc đẩy trách nhiệm giải trình Nguyễn Thanh Huyền xiv Lớp: CQ54/01.01 ...BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NGUYỄN THANH HUYỀN Lớp: CQ54/01.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH Chun ngành: Quản lý Tài cơng... tắc quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.3.3 Nội dung quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 11 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện. .. ngân sách cấp huyện 1.2.4 Vai trò chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.3 QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 1.3.1 Khái niệm quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện thái thụy, tỉnh thái bình luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công , Quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện thái thụy, tỉnh thái bình luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công

Từ khóa liên quan