0

Quản lý thu ngân sách nhà nước ở tỉnh phú thọ luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công

80 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:42

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Nguyễn Khánh Linh LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH PHÚ THỌ Chun ngành : Quản lý Tài cơng Mã số : 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN TS Bùi Tiến Hanh HÀ NỘI - 2020 i BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - Nguyễn Khánh Linh Lớp: CQ54/01.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành : Quản lý Tài cơng Mã số : 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN TS Bùi Tiến Hanh HÀ NỘI – 2020 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Nguyễn Khánh Linh i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVMT Bảo vệ môi trường CQNN Cơ quan Nhà nước CQTC Cơ quan Tài GDP Tổng sản phẩm quốc nội GRDP Tổng sản phẩm địa bàn GTGT Giá trị gia tăng HĐND Hội đồng Nhân dân KBNN Kho bạc Nhà nước KT-XH Kinh tế- xã hội NHTM Ngân hàng Thương mại NSĐP Ngân sách địa phương NSNN Ngân sách Nhà nước NSTW Ngân sách Trung ương TNCN Thu nhập cá nhân TNDN Thu nhập doanh nghiệp UBND Uỷ ban Nhân dân WTO Tổ chức kinh tế giới ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH v MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Khái niệm đặc điểm thu ngân sách nhà nước 1.1.2 Phân loại thu ngân sách nhà nước 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.2.1 Khái niệm đặc điểm quản lý thu ngân sách nhà nước 1.2.2 Nguyên tắc quản lý thu ngân sách nhà nước 1.2.3 Nội dung quản lý thu ngân sách nhà nước 10 1.2.3.1 Lập dự toán thu ngân sách nhà nước 10 1.2.3.2 Chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước 14 1.2.3.3 Quyết toán thu ngân sách nhà nước 15 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá quản lý thu ngân sách nhà nước 17 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH PHÚ THỌ 19 2.1 KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ SỞ TÀI CHÍNH Ở TỈNH PHÚ THỌ 19 2.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến quản lý thu NSNN tỉnh Phú Thọ 19 2.1.2 Khái quát Sở Tài tỉnh Phú Thọ 23 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức máy Sở Tài tỉnh Phú Thọ 23 2.1.2.2 Chức nhiệm vụ quản lý thu NSNN Sở Tài tỉnh Phú Thọ 23 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH PHÚ THỌ 25 2.2.1 Phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ 26 iii 2.2.2 Thực trạng lập dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ 30 2.2.3 Thực trạng chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ 34 2.2.4 Thực trạng toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ 44 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH PHÚ THỌ 45 2.3.1 Kết đạt 45 2.3.2 Một số hạn chế 47 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 49 CHƯƠNG HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH PHÚ THỌ 51 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH PHÚ THỌ 51 3.1.1 Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội 51 3.1.2 Định hướng hoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước 52 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH PHÚ THỌ 53 3.2.1 Tăng cường hoàn thiện phân cấp nguồn thu gắn với phân cấp quản lý kinh tế- xã hội, đảm bảo cân đối ngân sách 53 3.2.2 Nâng cao chất lượng lập dự toán thu ngân sách nhà nước 54 3.2.3 Nâng cao chất lượng toán thu ngân sách nhà nước 54 3.2.4 Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thu ngân sách nhà nước 55 3.2.5 Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán chuyên môn tỉnh 56 3.2.6 Tăng cường khai thác, mở rộng nguồn thu ngân sách nhà nước 57 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 58 KẾT LUẬN 60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vii PHỤ LỤC x iv DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH Số liệu Tên bảng, hình Trang Hình 2.1 Cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017-2019 21 Hình 2.2 Sơ đồ tổ chức máy Sở Tài tỉnh Phú Thọ 23 Bảng 2.1 Biểu tỷ lệ (%) phân chia khoản thu ngân sách 29 cấp tỉnh ngân sách cấp địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017-2020 Bảng 2.2 Tình hình lập dự toán giao dự toán giai đoạn 2017- 32 2019 Bảng 2.3 Dự toán, toán thu NSNN giai đoạn 2017- 2019 33 Bảng 2.4 Tổng hợp toán so với dự toán thu NSNN theo lĩnh 36 vực giai đoạn 2017- 2019 Bảng 2.5 Tổng hợp dự toán thu NSNN theo lĩnh vực giai đoạn 39 2017- 2019 Bảng 2.6 Tổng hợp dự toán thu NSNN theo sắc thuế giai đoạn 2017- 2019 v 43 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Ngân sách nhà nước (NSNN) có vai trị quan trọng toàn hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng đối ngoại đất nước; góp phần quan trọng quản lý vĩ mơ kinh tế Trong hệ thống tài quốc gia, NSNN khâu chủ đạo, điều kiện vật chất quan trọng để thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước theo Hiến pháp quy định Thông qua việc phân phối phân phối lại tổng sản phẩm xã hội thu nhập quốc dân, NSNN tập trung phần quan trọng thu nhập quốc dân để bảo đảm nguồn vốn cho tái sản xuất mở rộng tiến trình phát triển kinh tế Tuy nhiên, NSNN Việt Nam đối mặt với thực trạng bội chi ngân sách với mức thâm hụt lớn kinh tế nước ta trình độ phát triển nhu cầu vốn đầu tư sở hạ tầng hàng năm lớn Mặc dù quy mô thu NSNN hàng năm đạt 24% - 25% GDP, nguồn NSNN không đáp ứng nhu cầu chi tiêu, đó, NSNN phải bội chi Để đảm bảo việc sử dụng nguồn NSNN hiệu quả, cân đối thu chi cần có giải pháp cần thiết tăng thu phải đảm bảo khai thác bền vững số thu Phú Thọ tỉnh miền núi, kinh tế chậm phát triển, số thu NSNN địa bàn năm hạn hẹp, để bảo đảm cân đối nhu cầu chi NSĐP, NSTW phải bổ sung khoảng 66% (tính bình qn cho giai đoạn 2006-2010) Trong giai đoạn 2017-2019, chế quản lý nguồn NSNN Phú Thọ bước hoàn thiện hơn, tạo bước ngoặt lĩnh vực quản lý thu chi ngân sách đơn vị thụ hưởng ngân sách cấp Tuy nhiên, thời gian qua việc tổ chức thu quản lý thu ngân sách tỉnh Phú thọ cịn nhiều bất cập, để phát huy tiềm năng, mạnh địa phương phải có biện pháp động viên khai thác đầy đủ, kịp thời nguồn thu; quản lý chặt chẽ khoản thu ngân sách đảm bảo sách, chế độ; tiết kiệm nguồn lực cho mục tiêu phát triển KTXH, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phịng địa bàn tỉnh Bên cạnh đó, chế thu biến đổi không ngừng để thích ứng với biến đổi xã hội, đó, việc tăng cường cơng tác quản lý thu NSNN nhiệm vụ cấp thiết thiết thực giúp đạt mục tiêu nâng cao đời sống KT- XH đặt Xuất phát từ yêu cầu trên, với kiến thức lý luận nghiên cứu, với hướng dẫn TS Bùi Tiến Hanh qua trình thực tập tìm hiểu thực tế Sở Tài Phú Thọ, tơi chọn đề tài: “Quản lý thu NSNN tỉnh Phú Thọ” làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn Dựa sở nghiên cứu hệ thống lý luận quản lý NSNN thu NSNN, đề tài sâu vào phân tích, đánh giá thực tiễn thu NSNN tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017-2019 Từ đó, đề xuất giải pháp hồn thiện quản lý thu NSNN thời gian tới, làm cho NSNN trở thành công cụ quản lý kinh tế hiệu quả, phục vụ mục tiêu phát triển KT- XH tỉnh Phú Thọ Vấn đề nghiên cứu đề tài đặt ra: - Quản lý thu NSNN gì? - Thực trạng quản lý thu NSNN tỉnh Phú Thọ nào? Những điểm mạnh? Điểm yếu? Nguyên nhân? - Các giải pháp, phương hướng hoàn thiện công tác quản lý thu NSNN để đạt mục tiêu hiệu cao? Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn Đối tượng nghiên cứu đề tài luận văn: vấn đề lý luận thực tiễn quản lý thu NSNN Phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn: Phạm vi nội dung nghiên cứu: luận văn tập trung nghiên cứu quản lý thu NSNN theo quy trình NSNN gồm lập dự toán, chấp hành dự toán tốn thu NSNN Phạm vi khơng gian thời gian: nghiên cứu địa bàn tỉnh Phú Thọ; thực trạng giai đoạn 2017 - 2019, phương hướng giải pháp đề xuất áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025 Dữ liệu phương pháp nghiên cứu đề tài luận văn Dữ liệu nghiên cứu: Tài liệu thu thập cách tham khảo giáo trình quản lý tài cơng, dự tốn thu toán thu NSNN tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017-2019, báo cáo, thông cáo… luận văn khác Phương pháp nghiên cứu: Để thực mục tiêu, nội dung nghiên cứu đề ra, phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử, luận văn có sử dụng phương pháp gắn nghiên cứu lý luận với thực tiễn khác như: - Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu: Thu thập số liệu giai đoạn 2017-2019 đơn vị thực tập thông qua báo cáo năm tài liệu có liên quan khác - Phương pháp thực nghiệm thông qua vấn, quan sát trực tiếp cán Ban Quản lý tình hình lập, tốn, chấp hành quy định liên quan đến Quản lý thu ngân sách nhà nước - Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp: So sánh đối chiếu số liệu năm, thực tế dự tốn để phân tích, đánh giá tình hình quản lý thu NSNN Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn trạng ngân sách cân đối ngân sách, dàn rủi ro hụt thu cho ba cấp ngân sách HĐND tỉnh cần nâng cao chất lượng việc giám sát UBND tỉnh việc lập, chấp hành, toán thu NSNN, dự toán phải lập sát với thực tế địa phương, tổ chức thẩm tra, phê duyệt toán phải kịp thời, nâng cao lực thẩm định tài ngân sách đại biểu HĐND Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện, đổi chế quản lý thu NSNN gắn liền với cải cách thủ tục hành đại hóa cơng tác thu ngân sách để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân quan liên quan Đồng thời mua sắm, trang bị phương tiện điện tử phục vụ công tác quản lý chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi ngày xã hội Thực biện pháp tài phù hợp để hỗ trợ phát triển kinh doanh, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Có chế hỗ trợ địa phương khó khăn đầu tư kết cấu hạ tầng, cơng trình phúc lợi Tỉnh cần thường xuyên xem xét lại sách thuế cho phù hợp với thực tế, khả năng; tăng cường công tác tuyên truyền thuế, quản lý người, phòng chống tiêu cực Kiến nghị với UBND tỉnh UBND tỉnh đạo tập trung, thống với ngành, đơn vị việc xây dựng kế hoạch phát triển KT- XH dự toán NSNN Chỉ đạo, phối hợp Sở Tài UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức buổi hội thảo chuyên môn nghiệp vụ quản lý NSNN, mở lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán nghiệp vụ kế toán NSNN, quản lý thu NSNN cập nhật kiến thức thường xuyên q trình làm việc 59 KẾT LUẬN NSNN đóng vai trị vơ quan trọng phát triển KT- XH quốc gia nói chung địa phương nói riêng NSNN xem cơng cụ hữu hiệu góp phần đảm bảo cân đối hợp lý cấu kinh tế, ổn định chu kỳ kinh doanh giải vấn đề xã hội Do đó, cơng tác quản lý thu NSNN vấn đề cần quan tâm để nâng cao vai trò hiệu sử dụng NSNN Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, tập trung nghiên cứu làm rõ vấn đề NSNN, thu NSNN quản lý thu NSNN từ thấy thực trạng cơng tác quản lý thu NSNN nêu lên cần thiết phải tăng cường công tác thu NSNN Từ hạn chế công tác quản lý thu ngân sách để đưa giải pháp giúp hồn thiện cơng tác quản lý thu NSNN địa bàn tỉnh tốt Mặc dù tơi cố gắng q trình nghiên cứu đề tài, song phạm vi nghiên cứu rộng, thời gian ngắn, kiến thức hạn hẹp, tài liệu thu thập không nhiều nên không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót mặt nội dung hình thức Tơi mong nhận đóng góp, bổ sung q thầy để tơi hồn thiện đề tài Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo, tiến sĩ Bùi Tiến Hanh định hướng, dẫn với hỗ trợ cán phòng Quản lý Ngân sách thuộc Sở Tài tỉnh Phú Thọ giúp tơi hoàn thành đề tài 60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.,TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt, TS Đào Thị Bích Hạnh (2017), Giáo trình Quản lý thu ngân sách nhà nước, NXB Tài Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ, Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ 2017, 2018, NXB Thống kê Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), “Luật Ngân sách Nhà nước” Chính phủ nước cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2016), “Nghị định số 163/2016 NĐ-CP” Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ngân sách Nhà nước Bộ Tài chính, “Thông tư số 342/2016/TT-BTC” Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ngân sách Nhà nước Giám đốc Sở Tài Phú Thọ, “Quyết định số 155/QĐ-STC” Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng, Thanh tra Sở phịng chun mơn nghiệp vụ thuộc Sở Tài tỉnh Phú Thọ HĐND tỉnh Phú Thọ, “Nghị số 09/2016 NQ- HĐND” Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu cấp ngân sách giai đoạn 2017- 2020 HĐND tỉnh Phú Thọ, “Nghị số 13/2018 NQ- HĐND” Sửa đổi, bổ sung Nghị số 09/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu cấp ngân sách giai đoạn 2017- 2020 vii UBND tỉnh Phú Thọ, “Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND” Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Tài tỉnh Phú Thọ 10 UBND tỉnh Phú Thọ, “Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND” Sửa đổi định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Tài tỉnh Phú Thọ 11 UBND tỉnh Phú Thọ, “Báo cáo tình hình thực dự tốn NSNN năm 2017; Dự toán ngân sách năm 2018 Kế hoạch tài chính- NSNN năm 20182020” 12 UBND tỉnh Phú Thọ, “Báo cáo tình hình thực dự tốn NSNN năm 2018; Dự toán ngân sách năm 2019 Kế hoạch tài chính- NSNN năm 20192021” 13 UBND tỉnh Phú Thọ, “Báo cáo tình hình thực dự tốn NSNN năm 2019; Dự toán ngân sách năm 2020 Kế hoạch tài chính- NSNN năm 20202022” 14 UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Tài chính, “Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017” 15 UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Tài chính, “Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018” 16 UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Tài chính, “Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm 20192021” 17 UBND tỉnh Phú Thọ, “Quyết định số 224/QĐ-UBND” công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Phú Thọ năm 2017 18 UBND tỉnh Phú Thọ, “Quyết định số 115/QĐ-UBND” cơng bố, cơng khai số liệu dự tốn ngân sách tỉnh Phú Thọ năm 2018 19 UBND tỉnh Phú Thọ, “Quyết định số 64/QĐ-UBND” công bố công khai viii số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 toán ngân sách địa phương năm 2017 20 UBND tỉnh Phú Thọ, “Quyết định số 3547/QĐ-UBND” công bố cơng khai số liệu dự tốn ngân sách nhà nước năm 2020 toán ngân sách địa phương năm 2018 21 UBND tỉnh Phú Thọ, “Báo cáo toán NSNN năm 2017” 22 UBND tỉnh Phú Thọ, “Báo cáo toán NSNN năm 2018” ix PHỤ LỤC Kết quả/ Hạn chế Nguyên nhân Kết 1: Trong Nguyên nhân kết 1: trình triển khai thực Địa phương quan tâm, hiện, quy định trọng đến phân cấp thu phân cấp thu nhằm nâng cao hiệu bổ sung sửa đổi chấp hành thu NSNN cho phù hợp với quy định pháp luật công tác quản lý, điều hành phát triển KT- XH Kết 2: Việc phân Nguyên nhân kết 2: cấp nguồn thu - Quá trình đẩy mạnh phân quan tâm đến cấp quản lý nhà nước điều kiện KT- XH ngân sách giúp nâng cao vùng lực quản lý, tăng tính chủ động cho cấp quyền địa phương Kết 3: Kế hoạch Nguyên nhân kết 3: thu đề tương đối - Do cố gắng đảm bảo phù hợp với thành phần kinh tế địa tiềm năng, lợi thế, bàn tự giác tích cực đóng định hướng chuyển góp nghĩa vụ nộp thuế, x Giải pháp kiến nghị thực giải pháp dịch cấu kinh tế đạo cấp ủy Đảng, quyền cấp phối hợp ngành có liên quan việc khai thác nguồn thu, quản lý nguồn thu, thu nộp hợp lý, kịp thời vào NSNN - Thực tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Kết 4: Phần lớn Nguyên nhân kết 4: khoản thu - Quá trình chấp hành thực đạt vượt dự dự toán thu nghiêm túc, toán hàng năm triển khai nhiều giải pháp chống thất thu, có phối hợp ngành các, cấp việc đôn đốc thu nộp kịp thời vào NSNN Kết 5: Quyết Nguyên nhân kết 5: toán thu NSNN - Các quan, đơn vị thực theo cố gắng hồn thiện trình tự ln đảm mặt hạn chế chấp hành bảo nộp báo cáo nghiêm chỉnh theo quy toán thu định Luật NSNN NSNN mẫu xi biểu theo quy định trước ngày 01/10 hàng năm cho Bộ Tài Hạn chế 1: Một số Nguyên nhân hạn chế 1: *Giải pháp 1: Tăng cường khoản thu - Phân cấp nguồn thu cho hoàn thiện phân cấp nguồn phân cấp cho ngân sách cấp chưa thu gắn với phân cấp quản cấp ngân sách thực đánh giá toàn diện nên lý KT- XH, đảm bảo cân thu hưởng tỷ chưa tránh mặt đối ngân sách lệ điều tiết ngân hạn chế *Kiến nghị thực giải sách cấp 100% pháp 1: số khoản thu - Kiến nghị với HĐND tỉnh giao thu cho ba Phú Thọ việc giao thu cấp điều cần gắn với việc hưởng tiết ngân sách cấp điều tiết từ khoản thu tỉnh tránh phân cấp thu cho cấp ngân sách hưởng tỷ lệ điều tiết 100% ngân sách cấp Hạn chế 2: Việc lập Nguyên nhân hạn chế 2: *Giải pháp 2: Nâng cao dự toán chưa sát với - Việc đánh giá kết thu chất lượng lập dự tốn thu tình hình thực tế, năm trước làm sở để NSNN số toán xác định dự toán thu *Kiến nghị thực giải dự toán cách xa năm sau chưa sát nên dự pháp 2: Dự toán xây toán thu năm sau xây - UBND tỉnh đạo tập xii dựng mang tính dựng chưa phản ánh trung, thống với chủ quan, thiếu tính khả thu NSNN ngành, đơn vị thực tiễn tỉnh việc xây dựng kế hoạch phát triển KT- XH dự toán NSNN - Việc lập dự toán phải sát thực tế phải lập từ lên Hạn chế 3: Quy trình Nguyên nhân hạn chế 3: *Giải pháp 3: Nâng cao lập dự tốn cịn tồn - Bộ Tài ban hành chất lượng lập dự tốn thu bất cập trình tự Thơng tư hướng dẫn xây NSNN thời gian tạo sức dựng dự toán năm sau *Kiến nghị thực giải ép gây áp lực cho giao số kiểm tra dự toán cho pháp 3: quan, cấp địa phương chậm, khơng - Bộ Tài ban hành quyền địa đảm bảo giao trước 01/06 hướng dẫn xây dựng dự phương xây hàng năm theo quy định toán đảm bảo thời gian theo dựng dự toán quy định để việc định phân bổ ngân sách xác, kịp thời, tránh tình trạng dồn nén gây áp lực cho quan, quyền địa phương cấp Hạn chế 4: Chỉnh lý Nguyên nhân hạn chế 4: *Giải pháp 4: Đẩy mạnh toán ngân sách - Việc ứng dụng phần mềm việc ứng dụng công nghệ tỉnh, đơn vị chưa thực triệt để, thông tin quản lý thu xiii thuộc tỉnh cấp kỹ sử dụng cơng nghệ NSNN ngân sách cịn nhiều thơng tin số phận *Kiến nghị thực giải tồn tại, khối lượng cán bộ, nhân viên hạn pháp 3: chứng từ chỉnh lý chế - Tiếp tục đẩy mạnh hồn cịn nhiều thiện, đổi chế quản lý thu NSNN gắn liền với cải cách thủ tục hành đại hóa cơng tác thu ngân sách - Mua sắm, trang bị phương tiện điện tử phục vụ công tác quản lý chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi ngày xã hội Hạn chế 5: Một Nguyên nhân hạn chế 5: *Giải pháp 5: phận nhỏ cán - Cơng tác quản lý cán có - Tăng cường bồi dưỡng, tỉnh có trình độ lúc bị bng lỏng, chưa phát nâng cao chất lượng đội lực chưa thực huy tốt tiềm cán ngũ cán chuyên môn đạt yêu cầu nhiệm bộ, chưa có chế sàng lọc, tỉnh vụ, hạn chế kỹ thay kịp thời - Nâng cao chất lượng xử lý phần người yếu kém, uy tín thấp, tốn thu NSNN mềm, nghiệp vụ khơng đủ sức khỏe *Kiến nghị thực giải chuyên môn chưa pháp 5: sâu khâu - Tổ chức buổi hội thảo chu trình quản lý chuyên môn nghiệp vụ xiv quản lý NSNN, mở lớp thu ngân sách tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán nghiệp vụ kế toán NSNN, quản lý thu NSNN cập nhật kiến thức thường xuyên trình làm việc - Tổ chức xét duyệt tốn thơng báo kịp thời - Cơng khai, cập nhật báo cáo tốn website tỉnh đầy đủ theo mẫu biểu quy định Hạn chế 6: Nguồn Nguyên nhân hạn chế 6: *Giải pháp 6: Tăng cường thu chưa - Chính sách thu ngân sách khai thác, mở rộng khai thác phát huy chưa bao quát đến yếu nguồn thu NSNN hết tiềm tố mở rộng nuôi dưỡng *Kiến nghị thực giải nguồn thu pháp 6: - Thực biện pháp tài phù hợp để hỗ trợ phát triển kinh doanh, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh xv - Có chế hỗ trợ địa phương khó khăn đầu tư kết cấu hạ tầng, cơng trình phúc lợi - Xem xét lại sách thuế cho phù hợp với thực tế, khả năng; tăng cường công tác tuyên truyền thuế, quản lý người, phòng chống tiêu cực xvi NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên người nhận xét:…………………………………………………… Chức vụ:…………………………………………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Khánh Linh Khóa: 54 Lớp: CQ54/01.04 Đề tài: Quản lý thu ngân sách Nhà nước tỉnh Phú Thọ Nội dung nhận xét Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Về ý thức kỷ luật, tuân thủ quy định đơn vị thực tập …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Về kĩ giao tiếp, kỹ mềm …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Về kiến thức chuyên môn …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Việt Trì, ngày… tháng… năm 2020 Người nhận xét (Ký tên, đóng dấu) xvii NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học:………… ………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Nguyễn Khánh Linh Khóa: 54 Lớp: CQ54/01.04 Đề tài: Quản lý thu ngân sách Nhà nước tỉnh Phú Thọ Nội dung nhận xét Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Về chất lượng nội dung luận văn 2.1 Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành ……………………………………………………………………………… 2.2 Mục đích đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………………………………… 2.3 Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………………………… 2.4 Nội dung khoa học luận văn ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Điểm: Bằng số……………………………………………………………… Bằng chữ…………………………………………………………… Hà Nội, ngày… tháng… năm 2020 Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) xviii NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện:………… …………………………………… Nhận xét luận văn sinh viên: Nguyễn Khánh Linh Khóa: 54 Lớp: CQ54/01.04 Đề tài: Quản lý thu ngân sách Nhà nước tỉnh Phú Thọ Nội dung nhận xét Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành ……………………………………………………………………………… …… Mục đích đối tượng nghiên cứu ………………………………………………………………………… ………… Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………… ………… Nội dung khoa học luận văn ………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………….…………… Điểm: Bằng số………………………………………………………………… … Bằng chữ…………………………………………………………… …… Hà Nội, ngày… tháng… năm 2020 Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) xix ... toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ 34 2.2.4 Thực trạng toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ 44 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH PHÚ THỌ ... loại thu ngân sách nhà nước 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.2.1 Khái niệm đặc điểm quản lý thu ngân sách nhà nước 1.2.2 Nguyên tắc quản lý thu ngân sách. .. Phú Thọ 23 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức máy Sở Tài tỉnh Phú Thọ 23 2.1.2.2 Chức nhiệm vụ quản lý thu NSNN Sở Tài tỉnh Phú Thọ 23 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH PHÚ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thu ngân sách nhà nước ở tỉnh phú thọ luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công , Quản lý thu ngân sách nhà nước ở tỉnh phú thọ luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công