0

Quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện đông hưng, tỉnh thái bình luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công

67 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:03

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  PHẠM THỊ HOÀI ÁNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH HUYỆN ĐÔNG HƢNG, TỈNH THÁI BÌNH Chun ngành : Quản lý Tài cơng Mã số : 01 Giáo viên hƣớng dẫn: TS Phạm Thị Hồng Phƣơng HÀ NỘI – 2020 BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  PHẠM THỊ HOÀI ÁNH CQ54/01.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƠNG HƢNG, TỈNH THÁI BÌNH Chun ngành : Quản lý Tài cơng Mã số : 01 Giáo viên hƣớng dẫn: TS Phạm Thị Hoàng Phƣơng HÀ NỘI – 2020 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Phạm Thị Hoài Ánh SV: Phạm Thị Hoài Ánh i Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BHYT Bảo hiểm y tế HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho bạc nhà nƣớc NSNN Ngân sách nhà nƣớc TC – KH Tài kế hoạch UBND Ủy ban nhân dân VBPL Văn pháp luật GD&ĐT-DN Giáo dục đào tạo – dạy nghề SN Sự nghiệp SV: Phạm Thị Hoài Ánh ii Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 1.1 Tổng quan chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện 1.1.1 Khái niệm ngân sách cấp huyện 1.1.2 Đặc điểm ngân sách cấp huyện 1.1.3 Vai trò ngân sách cấp huyện 1.2 Chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Đặc điểm chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện 1.2.3 Nội dung 1.2.4 Vai trò 1.3 Quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện 1.3.1 Khái niệm 1.3.2 Các nguyên tắc quản lý 10 1.3.3 Nội dung quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện 11 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NSNN CẤP HUYỆN - HUYỆN ĐƠNG HƢNG, TỈNH THÁI BÌNH 17 2.1 Khái quát chung điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội máy quản lý ngân sách cấp huyện huyện đông hƣng 17 SV: Phạm Thị Hoài Ánh iii Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.1.1 Khái quát chung điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội huyện Đông Hƣng 17 2.1.2 Bộ máy quản lý ngân sách cấp huyện 18 2.2 Thực trạng quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện huyện đông hƣng 20 2.2.1 Công tác lập dự toán chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện 20 2.2.2 Cơng tác chấp hành dự tốn chi thƣờng xun ngân sách cấp huyện 28 2.2.3 Công tác toán chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện 37 2.2.4 Thực trạng công khai minh bạch ngân sách 38 2.3 Đánh giá thực trạng công tác quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện huyện đông hƣng 39 2.3.1 Kết đạt đƣợc 39 2.3.2 Những hạn chế tồn nguyên nhân 40 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TẠI HUYỆN ĐÔNG HƢNG 43 3.1 Mục tiêu, phƣơng hƣớng quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện huyện đông hƣng năm tới 43 3.1.1 Mục tiêu 43 3.1.2 Phƣơng hƣớng quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện huyện Đông Hƣng 44 3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cƣờng công tác quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện huyện đông hƣng 45 3.2.1 Hồn thiện cơng tác quản lý chu trình ngân sách 45 SV: Phạm Thị Hoài Ánh iv Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2.2 Nâng cao lực chuyên môn cán quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách huyện 47 3.2.3 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phịng chống tham nhũng thực tăng cƣờng công khai minh bạch NSNN 49 3.3 Kiến nghị 49 KẾT LUẬN 51 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vii PHỤ LỤC ix SV: Phạm Thị Hoài Ánh v Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH Số hiệu Hình Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Hình Tên bảng, hình Trang Sơ đồ máy tổ chức phịng Tài – Kế hoạch huyện Đơng Hƣng Quy trình lập dự tốn chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện – huyện Đông Hƣng Bảng phân bổ dự toán chi thƣờng xuyên NSNN cấp huyện – huyện Đơng Hƣng, giai đoạn 2017-2019 Tình hình chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện – huyện Đông Hƣng, giai đoạn 2017-2019 Tình hình dự tốn toán chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện – huyện Đơng Hƣng, giai đoạn 2017-2019 SV: Phạm Thị Hồi Ánh vi 19 25 27 29 37 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Ngân sách nhà nƣớc (NSNN) đƣợc coi huyết mạch kinh tế, mắt xích quan trọng, cơng cụ tài chủ yếu Nhà nƣớc để điều tiết vĩ mô nâng cao hiệu quản lý kinh tế Để sử dụng có hiệu ngân sách tài sản Nhà nƣớc, quản lý thống tài chính, Quốc hội thông qua Luật NSNN số 83/2015/QH13 quy định đầy đủ lập, chấp hành, toán, giám sát NSNN; đặc biệt nhiệm vụ quyền hạn quan quản lý chi NSNN Trong thời gian qua, với trình đổi quản lý kinh tế, quản lý chi NSNN c thay đổi nhằm phù hợp với kinh tế tiến tới hội nhập sâu rộng với kinh tế giới Việc phân cấp nhiệm vụ chi NSNN ngày hồn thiện làm tiền đề cho quyền địa phƣơng phát huy mạnh mẽ tính động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm quản lý chi ngân sách địa bàn Ngân sách cấp huyện phận cấu thành NSNN, gắn liền với với việc thực chức năng, nhiệm vụ quyền nhà nƣớc cấp huyện, đồng thời công cụ để quyền cấp huyện thực quản lý toàn diện hoạt động KT - XH, giữ vững an ninh quốc phòng địa phƣơng Chi thƣờng xuyên thƣờng chiếm tỷ trọng lớn tổng chi ngân sách cấp huyện, nguồn tài quan trọng để trì hoạt động quyền cấp huyện; có vai trị quan trọng việc góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, thể đƣợc hiệu mục tiêu hoạt động quyền giai đoạn Những năm gần đây, hội nhập với q trình cơng nghiệp hóa – đại h a đất nƣớc, huyện Đơng Hƣng c nhiều cố gắng, cải tiến, hồn thiện công tác quản lý chi thƣờng xuyên NSNN, đạt đƣợc kết tích cực; song tồn số bất cập, đặc biệt việc phân cấp quản lý ngân sách cần đƣợc khắc phục kịp thời SV: Phạm Thị Hoài Ánh Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Xuất phát từ lý trên, nhận thức đƣợc tầm quan trọng việc đánh giá thực trạng quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách huyện Đông Hƣng thời gian qua Từ đ , nêu giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách địa phƣơng n i chung quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện nói riêng Chính vậy, tơi định chọn đề tài: “Quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn Trên sở làm rõ thống vấn đề lý luận chung quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc nói chung ngân sách cấp huyện nói riêng, sâu vào thực tiễn khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện huyện Đông Hƣng để kết đạt đƣợc, hạn chế nguyên nhân hạn chế Từ đ đề xuất giải pháp nhằm khắc phục, hoàn thiện nâng cao chất lƣợng công tác quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn - Đối tượng nghiên cứu đề tài: Lý luận thực trạng công tác quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Nghiên cứu quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện, không bao gồm chi thƣờng xuyên cho xã địa bàn huyện + Về thời gian: Số liệu, tài liệu thu thập giai đoạn 2017 – 2019 Các kiến nghị đề xuất giải pháp từ năm 2020 trở + Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu huyện Đông Hƣng, tỉnh Thái Bình Phƣơng pháp nghiên cứu cách thức thu thập, phân tích liệu SV: Phạm Thị Hồi Ánh Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TẠI HUYỆN ĐƠNG HƢNG 3.2.1 Hồn thiện cơng tác quản lý chu trình ngân sách * Hồn thiện cơng tác lập dự tốn: Đối với cơng tác lập dự toán phân bổ chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện, cần đánh giá hết đƣợc yếu tố tác động đến trình thu chi ngân sách, tránh tình trạng thực nhiều lần điều chỉnh, bổ sung ngân sách, gây kh khăn việc quản lý điều hành ngân sách năm Công tác xây dựng dự toán phải thể rõ mục tiêu thúc đẩy tăng trƣởng nhanh, bền vững, nâng cao hiệu lực hiệu quản lý nhà nƣớc; thơng qua thực sách động viên hợp lý nhằm khuyến khích, khơi thơng nguồn lực Xây dựng dự toán chi phải bám sát chế độ, tiêu chuẩn, định mức mục tiêu, nhiệm vụ phát triển địa phƣơng, bảo đảm đủ nguồn lực để thực chế độ, sách giai đoạn 2016-2020 kéo dài đến 2021 Tăng cƣờng công tác dự báo xu hƣớng biến động nhiệm vụ chi thƣờng xuyên năm kế hoạch Từ đ đƣa số dự toán sát với thực tế, tránh tình trạng số dự tốn số thực chênh lệch q nhiều Phịng Tài – Kế hoạch phải nâng cao trách nhiệm việc tham mƣu giúp HĐND định dự toán phân bổ dự tốn cho phù hợp, chí nêu kiến nghị với cấp nhằm điều chỉnh văn bản, chế độ sách cho phù hợp với thực tế * Hồn thiện cơng tác chấp hành: SV: Phạm Thị Hoài Ánh 45 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Tăng cƣờng tập huấn, hƣớng dẫn đơn vị chấp hành tốt định mức, chế độ chi ngân sách, tiết kiệm khoản chi hội họp, cơng tác, văn phịng phẩm, điện nƣớc, hạn chế chi mua sắm, trang thiết bị chƣa thực cần thiết nhằm tránh lãng phí ngân sách nhƣ phát sinh dự tốn Khơng khuyến khích trƣờng hợp chi vƣợt dự tốn chi khơng hết dự tốn Trong điều hành chi phải có trọng tâm, có thứ tự ƣu tiên nội dung chi chi phải theo tiến độ nguồn kinh phí, tránh tình trạng nhiệm vụ cơng việc cịn triển khai nhƣng lại hết kinh phí * Hồn thiên cơng tác tốn: Cơng tác tốn chi thƣờng xun ngân sách phải xác, trung thực, kịp thời, thời gian quy định Số liệu phải đƣợc đối chiếu xác nhận với Kho bạc huyện Ngƣời có nhiệm vụ tốn ngân sách cần tăng cƣờng trách nhiệm đảm bảo cơng tác đối chiếu, thẩm định, tổng hợp toán hiệu quả, quy định Đặc biệt quan tâm khâu phân tích số liệu, đánh giá việc thực tốn chi thƣờng xuyên, cần có thuyết minh báo cáo tài chi tiết, phân tích đƣợc khoản chi có số thực khác với dự tốn ban đầu, tìm nguyên nhân rút kinh nghiệm cho năm ngân sách * Tăng cƣờng công tác tra, giám sát: Công tác kiểm tra, tra, giám sát đòi hỏi phải đƣợc tiến hành thƣờng xuyên liên tục, cần thực khâu: lập dự toán, chấp hành dự toán toán ngân sách cấp huyện Xác định lĩnh vực trọng yếu cần đẩy mạnh tra, đặc biệt lĩnh vực dễ thất thốt, lãng phí điểm hình nhƣ chi mua sắm trang thiết bị, mua sắm tài sản công SV: Phạm Thị Hoài Ánh 46 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chấn chỉnh kịp thời sai phạm trình chấp hành ngân sách, sai chế độ, định mức quy định với số lƣợng lớn, thơng qua đ có hình thức thƣởng phạt phân minh với đối tƣợng liên quan Đội ngũ cán tra phải thƣờng xuyên đƣợc tập huấn, đào tạo, lực lƣợng phải có lực, tƣ chất tốt, công tƣ phân minh Thực công khai minh bạch sử dụng ngân sách cách rõ ràng, quy định, phải cơng khai tồn bƣớc quy trình quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện Thúc đẩy trách nhiệm giải trình đơn vị, phịng, ban, ngành có liên quan theo quy chế dân chủ 3.2.2 Nâng cao lực chuyên môn cán quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách huyện * Nâng cao lực chuyên môn cán quản lý: Trong công tác quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện, nhân tố c ý nghĩa định đặc biệt quan trọng cán quản lý Cán phải có lập trƣờng tƣ tƣởng trị ổn định, trung thành với Đảng Nhà nƣớc; có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy thực nhiệm vụ, phục vụ nhân dân; học tập làm theo gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh, cần kiệm, liêm chính, chí cơng vơ tƣ, khơng tham hối lộ, có ý thức tổ chức kỉ luật, ln đƣợc nhân dân tín nhiệm; c trình độ, lực chun mơn cao, hiểu biết rộng; có sức khỏe tốt để làm việc Để thực tốt yêu cầu trên, hàng năm quan phải rà soát đánh giá phân loại cán theo trình độ chun mơn, kinh nghiệm, mức độ hồn thành cơng việc, thái độ làm việc, quan hệ với đồng nghiệp, Từ đ c kế hoạch bồi dƣỡng, xếp tập huấn, cử cán tham dự đầy đủ lớp đào tạo chức, ngắn hạn, phân công công tác theo lực SV: Phạm Thị Hoài Ánh 47 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Tổ chức trao đổi cán để học hỏi kinh nghiệm lẫn chia sẻ kh khăn cơng việc Áp dụng linh hoạt chế độ luân chuyển cán nhằm nâng cao tính động, sáng tạo, chống bảo thủ ngăn ngừa sai phạm cán Tiếp tục thực tinh giản máy quản lý, xác định rõ ràng chức nhiệm vụ quan, đơn vị Kiên đƣa khỏi máy cán không đủ lực, phẩm chất Cải tiến lề lối làm việc, song song đào tạo chun mơn nghiệp vụ cịn phải ý đào tạo kiến thức quản lý nhà nƣớc, ngọai ngữ, tin học Cần có quan tâm đến chế độ tiền lƣơng đội ngũ cán để họ có tinh thần tâm yên tâm làm việc * Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý: Ứng dụng công nghệ thông tin, phần mền chuyên dụng vào quản lý chi thƣờng xuyên NSNN cấp huyện Trong thời kỳ cơng nghệ 4.0 nhƣ nay, cần đẩy mạnh hồn thiện chƣơng trình ứng dụng nghiệp vụ, chuẩn hóa từ đầu nghiệp vụ, nâng cao chất lƣợng tin học lực ứng dụng công nghệ thông tin đội ngũ cán bộ; xây dựng đƣa chƣơng trình phần mềm vào phục vụ cho công tác quản lý ngân sách nhƣ: quản lý tài sản công, tổng hợp thông tin báo cáo Điện tử hóa hồ sơ chứng từ, đơn giản hóa thủ tục hành để quản lý, tiếp cận cách nhanh Bên cạnh đ , cần nâng cao chất lƣợng đƣờng truyền internet, triển khai nối mạng nội hệ thống hữu quan thuế, hải quan, ngân hàng, Kho bạc để đảm bảo đối chiếu, theo dõi số liệu đƣợc kịp thời, xác tiến tới giao dịch điện tử Đề cao ổn định an tồn bảo mật thơng tin từ Trung ƣơng đến sở SV: Phạm Thị Hoài Ánh 48 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2.3 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phịng chống tham nhũng thực tăng cƣờng công khai minh bạch NSNN Hạn chế tình trạng lãng phí thời gian, cơng sức tài chính; thực siết chặt kỷ luật tài khóa - NSNN; bảo đảm chi NSNN cấp huyện tiết kiệm, hiệu theo dự toán Hạn chế tối đa việc ứng trƣớc dự toán ngân sách chi chuyển nguồn sang năm sau Tiết kiệm việc mua sắm, sử dụng phƣơng tiện lại mua sắm tài sản công quan đơn vị nhà nƣớc, trụ sở làm việc Công khai, minh bạch thực triệt để tiết kiệm từ khâu xác định nhiệm vụ; tăng cƣờng công tác công khai loa truyền địa phƣơng, công khai họp chi bộ, Đảng bộ, HĐND, hội nghị cán chủ chốt Biểu mẫu công khai phải rõ ràng chi tiết, dễ hiể, phù hợp với trình độ nhân dân Có biện pháp phịng, chống tham nhũng đƣợc triển khai toàn diện, thƣờng xuyên, đợt nối tiếp đợt khác Sử dụng biện pháp nhƣ biện pháp hành chính, kinh tế, giáo dục - cảm hoá, trừng trị pháp luật sai phạm quản lý chi ngân sách cấp huyện Kịp thời đề xuất xử lý đơn vị vi phạm chế độ cơng khai tài 3.3 KIẾN NGHỊ Đối với UBND tỉnh: Trên sở Luật NSNN 2015, cần xây dựng chế quản lý điều hành ngân sách ổn định thời gian năm hƣớng dẫn cho cấp địa phƣơng thực tốt để từ đ xây dựng định mức nguồn thu nhiệm vụ chi rõ ràng Nâng cao chất lƣợng công tác xây dựng lập dự toán, giao kế hoạch chi ngân sách n i chung chi thƣờng xuyên nói riêng Cụ thể: SV: Phạm Thị Hoài Ánh 49 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Khắc phục việc giao dự tốn chi huyện phải đúng, đủ, đảm bảo phát huy tính chủ động cấp huyện, đảm bảo tính khoa học thực tiễn dự toán ngân sách, giao tiêu chi ngân sách chậm tháng 12 năm để huyện chủ động tổ chức thực dự toán giao địa bàn Đầu tƣ sở vật chất công nghệ thông tin để đƣa ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý chi ngân sách đƣợc tầm, kịp thời tạo đồng thống số liệu ngành Tài chính, Thuế, Kho bạc đáp ứng theo yêu cầu cấp có thẩm quyền nhƣ phục vụ cân đối ngân sách địa bàn huyện Định kỳ mở lớp bồi dƣỡng theo chuyên đề quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện cho quan đơn vị làm công tác quản lý chuyên trách tài Đối với quan tài chính, Thuế, Kho bạc nhà nước: Các quan c trách nhiệm phối kết hợp, cung cấp đầy đủ tin tức, thơng tin lẫn tình hình thu, chi ngân sách, kiểm sốt chi Tăng cƣờng công tác kiểm tra đối chiếu số liệu quan Tham mƣu UBND tỉnh xây dựng dự toán, xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi phù hợp với thực tế; ban hành quy định hƣớng dẫn cụ thể, sát với quy định hành Nhà nƣớc; đề xuất biện pháp nhằm thức sách tiết kiệm chi NSNN Cần cập nhật điều tình hình kinh tế bất ổn nhƣ SV: Phạm Thị Hoài Ánh 50 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN NSNN nói chung ngân sách cấp huyện nói riêng cơng cụ sách tài Nhà nƣớc địa phƣơng quản lý kinh tế vĩ mô nhằm đáp ứng mục tiêu ổn định KT-XH Chi thƣờng xuyên phận quan trọng chi NSNN, với quy mô lớn đáp ứng nhu cầu chi tiêu máy quyền cấp, ngành Thực tốt nhiệm vụ chi thƣờng xuyên tăng tích lũy vốn ngân sách, thúc đẩy kinh tế phát triển Quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện không dừng lại quản lý khâu mà quản lý quy trình hệ thống định Trong điều kiện ngân sách hạn hẹp áp lực từ nhiều yếu tố, quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện địi hỏi q trình lâu dài, cố gắng nỗ lực cá nhân, đơn vị, quan đồn thể để đồng thời làm tốt bƣớc lập, chấp hành, toán Trên thực tế, từ nội dung nghiên cứu lý luận phân tích thực trạng quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện Đơng Hƣng, tỉnh Thái Bình, đề tài phản ánh trung thực kết đạt đƣợc hạn chế trình thực hiện; từ đ đƣa giải pháp tối ƣu nhằm nâng cao hiệu quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện Trong năm tiếp theo, huyện Đông Hƣng nên có nhìn nhận quan tâm mức lĩnh vực Đề tài đƣợc hoàn thành với nỗ lực thân, giúp đỡ từ thầy giáo khoa Tài cơng, trƣờng Học viện Tài Chính đặc biệt hƣớng dẫn trực tiếp TS Phạm Thị Hoàng Phƣơng cán phịng Tài - Kế hoạch huyện Đơng Hƣng Tuy nhiên, với thời gian tìm hiểu thực tế không dài, khả nhận thức lý luận đánh giá thực tiễn chƣa sắc bén nên đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi mong c đƣợc góp ý từ phía thầy bạn đọc để đề tài tơi hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! SV: Phạm Thị Hoài Ánh 51 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Chính (2016), Thơng tư 342/2016/TT-BTC quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều nghị định 163 phủ quy định chi tiết thi hành số điều luật NSNN Chính phủ ( 2016), Nghị định 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Ngân sách Nhà nƣớc HĐND tỉnh Thái Bình (2016), Nghị 48/2016/NQ-HĐND quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi tỷ lệ % phân chia nguồn thu cấp ngân sách địa phƣơng từ năm 2017 HĐND tỉnh Thái Bình (2016), Nghị số 47/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 khóa XVI – kỳ họp thứ ba việc định phân bổ dự toán chi thƣờng xuyên NSNN năm 2017 cấp ngân sách quyền địa phƣơng HĐND tỉnh Thái Bình (2018), Nghị 21/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 khóa XVI – kỳ họp thứ bảy việc sửa đổi, bổ sung số nội dung định mức phân bổ dự toán chi thƣờng xuyên NSNN năm 2017 Quốc hội (2015), Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015 STC tỉnh Thái Bình, Số 878, 1272, 1269/STC-NSNN việc hƣớng dẫn xây dựng dự toán năm 2017, 2018, 2019 TS Bùi Tiến Hanh (2018) , Giáo trình quản lý Chi ngân sách nhà nước, NXB Tài UBND huyện Đơng Hƣng, Báo cáo tốn chi ngân sách huyện Đông Hưng năm 2017, 2018, 2019 10 UBND huyện Đơng Hƣng, Báo cáo tình hình thực chi ngân sách huyện Đông Hưng năm 2017, 2018, 2019 SV: Phạm Thị Hoài Ánh vii Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 11 UBND huyện Đơng Hƣng, Thuyết minh toán thu chi ngân sách huyện Đông Hưng năm 2017, 2018, 2019 12 UBND tỉnh Thái Bình (2016), Quyết định 3721/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thƣờng xuyên NSNN năm 2017 SV: Phạm Thị Hoài Ánh viii Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài PHỤ LỤC Kết quả/ Hạn chế Nguyên nhân Giải pháp - Kết 1: Cơng tác lập - Phịng TC-KH có hƣớng dự tốn chi thƣờng xun dẫn kịp thời cụ thể NSNN cấp huyện, huyện trình lập dự tốn Đơng Hƣng nhìn chung Phịng TC-KH phối đảm bảo theo quy hợp với phòng ban, định văn đơn vị sử dụng ngân sách hƣớng dẫn xây dựng dự để thực tốt cơng tác tốn, bám sát định mức thảo luận, định dự phân bổ chi thƣờng xuyên toán HĐND định Dự toán đƣợc lập biểu mẫu quy định - Kết 2: Cơng tác chấp - Phịng TC – KH phối hành chi thƣờng xuyên hợp chặt chẽ với KBNN ngân sách cấp huyện, huyện kiểm soát huyện Đơng Hƣng đƣợc cấp phát tốn thực quy trình, khoản chi theo luật khoản chi định đƣợc thực nghiêm túc, - Cán phịng Tài kịp thời, mục đích, nắm rõ quy định kế hoạch, chi đủ đáp văn chấp hành dự ứng nhiệm vụ chi toán chi thƣờng xuyên, thƣờng xuyên cấp bám sát nghị huyện SV: Phạm Thị Hoài Ánh HĐND ix Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Kết 3: Cơng tác - Các chứng từ đƣợc lƣu toán chi thƣờng trữ cẩn thận, rõ ràng Cán xuyên ngân sách cấp có nhiều năm kinh huyện, huyện Đơng Hƣng nghiệm nên khâu đƣợc thực kịp thời, toán thuận lợi đảm bảo tổng hợp - Đơn vị áp dụng đầy đủ, chuẩn xác Báo cáo phần mềm tin học, cơng tốn đƣợc lập nghệ thông tin vào biểu mẫu quy định, c văn cơng tác hạch tốn, báo cáo thực thu toán, làm cho bƣớc – chi rõ ràng tốn nhanh đảm bảo xác - Kết 4: Cơng tác cơng - Hình thức công khai khai, minh bạch chi thƣờng quan đơn vị rõ xuyên ngân sách huyện đƣợc thực cấp ràng cổng thông tin điện tử huyện nghiêm túc, nội dung công - Đẩy mạnh hồn thiện khai chi tiết, hình thức cơng tác cải cách hành cơng chính, việc tra, khai đơn vị rõ ràng, kiểm tra đƣợc diễn đáp ứng đầy đủ nhu cầu năm theo định kỳ thông tin cho nhân dân Từ đ nâng cao trách nhiệm giải trình phịng ban có liên quan SV: Phạm Thị Hoài Ánh x Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Hạn chế 1: Quá trình lập - Nguyên nhân khách - Cần đánh giá tồn diện dự tốn cịn chƣa bám sát quan: yếu tố tác động đến với thực tế, dẫn đến tình Quy định văn trình thu chi ngân trạng có chênh lệch pháp luật NSNN chƣa sách, tránh tình trạng thực số thực số dự đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiều lần điều chỉnh, toán đầu năm Một số thực tế Trong thời gian bổ sung ngân sách, gây khoản chi có số thực có nhiều văn kh cao dự toán khăn việc lập đƣợc bổ sung ban hành dự toán năm dẫn đến việc lúng túng - Xây dựng dự toán chi hƣớng dẫn phải bám sát chế độ, Thị trƣờng giá cả, dịch tiêu chuẩn, định mức bệnh, thiên tai diễn biến mục tiêu nhiệm vụ phát phức tạp, kh lƣờng làm triển địa phƣơng, đảm ảnh hƣởng đến việc theo bảo đủ nguồn lực để thực dõi đánh giá thực tế chế độ, - Nguyên nhân chủ quan: sách Áp dụng cứng nhắc mơ - Tăng cƣờng cơng tác dự hình lập ngân sách truyền báo xu hƣớng biến động nhiệm vụ chi thƣờng thống Cơng tác lập dự tốn cịn xuyên năm kế hoạch Từ bị coi nhẹ, trình độ đội đ đƣa số dự toán sát ngũ cán chƣa sâu, với thực tế, tránh tình trình làm việc theo trạng số dự toán số lối mòn thực chênh lệch nhiều - Phòng TC – KH phải nâng cao trách nhiệm SV: Phạm Thị Hoài Ánh xi Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài việc tham mƣu giúp HĐND định dự toán phân bổ phù hợp, chí nêu kiến nghị với cấp nhằm điều chỉnh văn bản, chế độ sách cho phù hợp - Hạn chế 2: Một số khoản -Nguyên nhân khách - Tăng cƣờng tập huấn, chi chƣa tiết kiệm, chƣa quan: hƣớng dẫn cac đơn vị thực hiệu pháp Chính sách thực hành tiết chấp hành tốt định mức, lệnh chống lãng phí dẫn kiệm, chống lãng phí chế độ chi ngân sách Tiết đến việc chi vƣợt dự toán chi tiêu ngân sách kiệm khoản chi hội chƣa đƣợc cụ thể hóa họp, cơng tác, văn phịng - Ngun nhân chủ quan: phẩm, điện nƣớc, hạn chế Công tác tra, giám chi mua sắm, sửa chữa sát, tự kiểm tra nội trang thiết bị chƣa nƣơng nhẹ, chƣa đƣợc thực cần thiết nhằm SV: Phạm Thị Hoài Ánh xii Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài quan tâm mức, tránh lãng phí ngân sách phát sai sót việc nhƣ phát sinh dự làm rõ trách nhiệm chƣa tốn đƣợc xử lý nghiêm - Khơng khuyến khích trƣờng hợp chi vƣợt dự tốn chi khơng hế dự tốn Trong điều hành chi phải có trọng tâm, có thứ tự ƣu tiên nội dung chi chi phải theo tiến độ nguồn kinh phí, tránh tình trạng nhiệm vụ cơng việc cịn triển khai nhƣng lại hết kinh phí - Hạn chế 3: Cơng tác - Nguyên nhân khách - Số liệu toán phải đƣợc đối chiếu với KBNN tốn cịn chậm quan: thời gian, vƣớng mắc Hệ thống văn huyện Ngƣời có nhiệm nhiều khâu kiểm sốt pháp lý chƣa đƣợc vụ toán ngân sách toán đồng bộ, thống nhất, cần tăng cƣờng trách Còn tồn bất cập nhiều văn phải nhiệm đảm bảo chế độ, định mức so sửa đổi, bổ sung dẫn đến công tác đối chiếu, thẩm với thực tiến việc nắm bắt văn định, tổng hợp toán Việc thuyết minh chi tiết, trở nên kh khăn hiệu quả, quy định phân tích nguyên nhân - Nguyên nhân chủ quan: - Đặc biệt quan tâm đến tăng giảm khoản chi so Sự phối hợp khâu phân tích số liệu, với dự tốn đầu năm cịn phịng ban, ngành đánh giá việc thực chƣa đƣợc đầy đủ SV: Phạm Thị Hoài Ánh xã, thị trấn chƣa thực toán để rút xiii Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài nhịp nhàng học kinh nghiệm cho năm - Cần có thuyết minh báo cáo tài chi tiết, phân tích đƣợc khoản chi có số thực khác với dự tốn ban đầu để tìm ngun nhân khắc phục - Hạn chế 4: Công tác công * Nguyên nhân khách - Thúc đẩy trách nhiệm khai minh bạch cịn hình quan: thức giải trình tất Có khoản phát đơn vị, phịng, ban, ngành sinh đột xuất chƣa đủ có liên quan theo quy chế chứng từ hạch toán dân chủ * Nguyên nhân chủ quan: - Chấn chỉnh kịp thời Việc giám sát, kiểm tra sai phạm vấn đề chƣa đƣợc trình chấp hành ngân quan tâm mức sách, có hình thức thƣởng phạt phân minh với đối tƣợng liên quan - Công tác kiểm tra, tra, giám sát đòi hỏi phải đƣợc thực thƣờng xuyên, liên tục khâu chu trình quản lý ngân sách SV: Phạm Thị Hồi Ánh xiv Lớp: CQ54/01.01 ...BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  PHẠM THỊ HOÀI ÁNH CQ54/01.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH HUYỆN ĐÔNG HƢNG, TỈNH THÁI BÌNH Chun ngành : Quản lý Tài. .. cơng tác quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách địa phƣơng n i chung quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện nói riêng Chính vậy, tơi định chọn đề tài: ? ?Quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện. .. Hưng, tỉnh Thái Bình? ?? làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn Trên sở làm rõ thống vấn đề lý luận chung quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc nói chung ngân sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện đông hưng, tỉnh thái bình luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công , Quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện đông hưng, tỉnh thái bình luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công