0

Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở huyện trấn yên tỉnh yên bái luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công

53 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:03

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Sinh viên: Đào Xuân Hiệu Khóa: 54, Lớp: CQ54/01.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC Ở HUYỆN TRẤN YÊN TỈNH YÊN BÁI Chuyên ngành : Quản lý Tài cơng Mã số : 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN: ThS Đặng Văn Duy HÀ NỘI – 2020 BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Sinh viên: Đào Xuân Hiệu Khóa: 54, Lớp: CQ54/01.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC Ở HUYỆN TRẤN YÊN TỈNH YÊN BÁI Chuyên ngành : Quản lý Tài cơng Mã số : 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN: ThS Đặng Văn Duy HÀ NỘI – 2020 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Đào Xuân Hiệu i LỜI CẢM ƠN Luận văn tổng hợp kết trình học tập, nghiên cứu kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn q trình cơng tác nỗ lực cố gắng thân Để hoàn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới q thầy (cơ) giáo Khoa Tài cơng - Học viện Tài nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ cho tơi Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo - ThS Đặng Văn Duy người trực tiếp hướng dẫn khoa học Thầy dày công giúp đỡ suốt trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Tơi xin bày tỏ biết ơn đến lãnh đạo quan phịng, ban phịng Tài - Kế hoạch huyện Trấn Yên tạo điều kiện giúp đỡ tơi cơng tác để có đủ thời gian hồn thành khố học, thực thành cơng luận văn Tuy có nỗ lực, cố gắng luận văn tránh khỏi khiếm khuyết, tơi mong nhận góp ý chân thành quý thầy (cô) để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn tốt nghiệp Đào Xuân Hiệu ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT GD –ĐT : Giáo Dục – Đầu Tư HĐND Hội Đồng Nhân Dân : KT - XH : Kinh Tế - Xã Hội NSNN : Ngân Sách Nhà Nước NSĐP : Ngân Sách Địa Phương UBND : Uỷ Ban Nhân Dân TP : Thành Phố iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Danh mục chữ viết tắt iii Mục lục iv Danh mục bảng vi MỞ ĐẦU Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN TẠI HUYỆN TRẤN YÊN TỈNH YÊN BÁI 1.1 Tổng quan quản lý chi thường xuyên NSNN 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Chi thường xuyên NSNN cấp huyện 1.1.2.1 Khái niệm chi thường xuyên NSNN cấp huyện 1.1.2.2 Đặc điểm chi thường xuyên NSNN cấp huyện 1.1.2.3 Phân loại chi thường xuyên NSNN cấp huyện 1.1.3 Nội dung quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện 1.1.3.1 Tổ chức máy quản lý chi thường xuyên 1.1.3.2 Lập dự toán chi thường xuyên Ngân sách cấp huyện 1.1.3.3 Chấp hành dự toán chi thường xuyên Ngân sách huyện 11 1.1.3.4 Quyết toán chi thường xuyên ngân sách huyện 12 1.1.3.5 Công tác kiểm tra, giám sát quản lý chi thường iv xuyên Ngân sách nhà nước cấp huyện 15 1.2 Tổng quan đơn vị thực tập 16 1.2.1 Lịch sử hình thành, cấu tổ chức 16 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ 17 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN TẠI HUYỆN TRẤN YÊN TỈNH YÊN BÁI 19 2.1 Tổng quan tình hình chi NSNN huyện Trấn Yên 19 2.2 Đánh giá thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái 22 2.2.1 Tiêu chí phân bổ ngân sách 22 2.2.2 Công khai minh bạch 25 2.2.3 Phối hợp với quan khác quản lý chi ngân sách 28 2.3 Tổng kết ưu điểm, hạn chế 31 2.3.1 Ưu điểm 31 2.3.2 Hạn chế 33 Chương GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN TRẤN YÊN 34 3.1 Một số giải pháp 34 3.2 Điều kiện thực giải pháp 35 KẾT LUẬN 38 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vii v DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Bảng 2.1 Bảng 2.2 Tên bảng, hình Biến động khoản chi ngân sách Huyện Trấn Yên giai đoạn 2016 – 2018 Tiêu chí phân bổ ngân sách huyện Trấn Yên giai đoạn 2016 – 2018 Số trang 20 24 Tình hình cơng khai ngân sách phịng tài Bảng 2.3 – kế hoạch huyện Trấn Yên giai đoạn 27 2016 – 2018 Bảng 2.4 Phối hợp kiểm soát chi ngân sách huyện Trấn Yên giai đoạn 2016 – 2018 vi 30 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Ngân sách nhà nước khâu chủ đạo hệ thống tài quốc gia, điều kiện vật chất quan trọng để thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước, mắt xích quan trọng tiến trình đổi Để nâng cao hiệu ngân sách Nhà nước, Nhà nước ban hành chế quản lý để quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu ngân sách Nhà nước lập dự tốn ngân sách Nhà nước khâu tạo tiền đề, sở cho khâu trình ngân sách Nhà nước Mặt khác chi thường xuyên ngân sách Nhà nước khoản chi chiếm tỷ trọng lớn tổng chi ngân sách Nhà nước hàng năm, nguồn lực đảm bảo hoạt động thường xuyên máy Nhà nước nghiệp kinh tế - xã hội theo quy định Luật NSNN Quản lý chi thường xuyên việc quan trọng trình quản lý, điều hành ngân sách địa phương Nhìn chung trình quản lý chi thường xuyên ngân sách hàng năm theo quy trình luật NSNN quy định, bước tăng cường tính dân chủ, công khai, minh bạch hiệu việc quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước nói chung chi thường xuyên ngân sách nói riêng Tuy nhiên, trình thực quản lý chi NSNN địa phương, hàng năm nhiều bất cập từ chế sách, hệ thống văn bản, quy trình thực hiện, chất lượng cán Vì chưa phát huy hết vai trị cơng dụng dự tốn ngân sách gây lãng phí cho đơn vị sử dụng ngân sách Xuất phát từ lý trên, sau thời gian thực tập phịng Tài – Kế hoạch huyện Trấn n, với kiến thức trang bị nhà trường với kiến thức thực tế tiếp thu được, tập trung nghiên cứu mạnh dạn chọn đề tài: “ Quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái ” Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn Mục đích nghiên cứu: làm rõ sở khoa học lý luận thực tiễn quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước địa phương Tìm hiểu thực trạng việc quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước địa phương thời gian qua Nghiên cứu tồn khuyết điểm trình quản lý chi thường xuyên chưa thực thực quản lý chi chưa Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn Đối tượng: lý luận thực tiễn việc quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái Nội dung nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu, đánh giá công tác quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái Không gian nghiên cứu: Địa bàn huyện Trấn Yên Thời gian nghiên cứu: từ năm 2016 đến năm 2018 Dữ liệu phƣơng pháp nghiên cứu đề tài luận văn Trong trình nghiên cứu thể hiện, luận văn coi trọng phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời bám sát vào quan điểm đường lối Đảng, sách Nhà nước Những năm qua, cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên qua hệ thống KBNN có chuyển biến tích cực, liên tục hồn thiện để góp phần hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm vụ trị giao Bên cạnh việc xây dựng dự tốn chi đơn vị phải điều chỉnh nhiều năm, chưa tạo điều kiện tốt KBNN thực kiểm soát chi Do mục lục ngân sách huyện cịn phức tạp, hình thức theo dõi cấp phát, tốn tốn cịn có điểm chưa phù hợp Số lượng biên chế hạn chế Làm cho q trình kiểm sốt chi chưa thật kịp thời chặt chẽ 2.3 Tổng kết ƣu điểm, hạn chế 2.3.1 Ưu điểm Giai đoạn 2016 – 2018 với nhiều biến động, đặc biệt lĩnh vực Tài – Kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động lĩnh vực, có hoạt động ngân sách nước nói chung huyện Trấn Yên nói riêng Trước khó khăn, thách thức tồn tại, song với cố gắng Đảng nhân dân toàn huyện, tâm thực tốt tiêu mà Đại hội Đảng đề Với thành tựu đạt đổi cơng tác quản lý chi thường xun, góp phần khơng nhỏ việc hồn thành vượt mức tiêu 31 Thứ nhất: Cơng tác lập dự toán chi thường xuyên thực tốt nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm Cơ cấu lập dự tốn chi thường xun có chuyển biến tích cực, nội dung chi quan trọng có tỷ trọng ngày tăng chi cho giáo dục, đào tạo, chi cho y tế, chi cho nghiệp kinh tế Các khoản chi xếp theo thứ tự ưu tiên hợp lý sở để đạt kết tích cực lĩnh vực kinh tế - xã hội huyện Thứ hai: Các tài liệu chi thường xuyên NSNN phòng phải thực công khai, minh bạch phương thức niêm yết trụ sở Công khai minh bạch tăng cường trách nhiệm giải trình, giám sát nội giám sát từ bên việc thực nhiệm vụ chi NSNN phòng, góp phần chống thất thốt, lãng phí, tham nhũng bảo đảm kỷ luật tài khóa, hiệu phân bổ, hiệu hoạt động chi NSNN Đảm bảo cung cấp thông tin chi NSNN kịp thời, đầy đủ, xác, dễ hiểu phù hợp với đối tượng tiếp cận thơng tin Thứ ba: Tiêu chí phân bổ ngân sách rõ ràng, chi tiết, phù hợp với đặc điểm, tính chất, tình hình hoạt động địa bàn huyện Trấn Yên Thứ tư: Công tác phối hợp với KBNN nội vụ, giáo dục, y tế kiểm soát chi NSNN hợp lý với yêu cầu đề 32 2.3.2 Hạn chế Thứ nhất: Tình hình chấp hành dự tốn chi thường xuyên từ NSNN Nguyên nhân: Việc lập, giao dự toán chi ngân sách huyện chưa sát với thực tế, tỷ lệ thực so với dự tốn cịn có chênh lệch, nhiều chế độ sách tăng thêm chưa dự kiến, chương trình, mục tiêu nhiệm vụ phát sinh nhiều dẫn đến bổ sung dự tốn nhiều năm, khó khăn cho cơng tác điều hành, số chi chuyển nguồn sang năm sau lớn làm ảnh hưởng đến số liệu toán ngân sách huyện Thứ hai: Về công khai minh bạch quản lý chi NSNN Nguyên nhân: Công khai minh bạch ngân sách nhà nước không triệt để Việc thực cơng khai, minh bạch phịng Tài – Kế hoạch huyện Trấn Yên nhiều trường hợp cịn mang tính hình thức,, cơng khai thơng tin chưa gắn liền với chế giải trình, chưa thuận tiền cho người dân hiểu bày tỏ ý kiến Thứ ba: Về phối hợp với KBNN nội vụ khác kiểm soát chi NSNN Nguyên nhân: Do việc xây dựng dự tốn cịn chưa coi trọng nên phải điều chỉnh nhiều năm, chưa tạo điều kiện tốt cho KBNN thực kiểm soát chi Tần suất phối hợp phòng với KBNN quan nội vụ thấp, mục lục ngân sách huyện tương đối phức tạp, chế kiểm soát chi chưa đồng bộ, số lượng biên chế lại hạn chế 33 Chƣơng GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN TRẤN YÊN 3.1 Một số giải pháp Về quản lí chi thường xun: Hồn thiện cơng tác lập dự tốn chi thường xun ngân sách huyện Hoàn thiện chế độ, định mức phân bổ chi thường xuyên Quản lý sử dụng hiệu khoản chi thường xun Hồn thiện cơng tác kiểm sốt, tốn chi thường xun NS huyện Tăng cường cơng tác tra, giám sát chi thường xuyên Phân cấp nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN huyện Trấn Yên cần gắn chặt với phân cấp hoạt động kinh tế, chi văn hóa thơng tin thể dục thể thao Phân cấp nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN huyện thời gian qua ý đến tính tự chủ cấp ngân sách việc huy động tối đa nguồn thu để đảm bảo cân đối thu – chi, bố trí khoản thu theo thứ tự ưu tiên hợp lý, song việc phân cấp chưa thực phù hợp với nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà cấp ngân sách phải thực Hoàn thiện máy nâng cao trình độ cán quản lý ngân sách nhà nước Công khai thông tin gắn liền với chế giải trình nâng cao lực giám sát người dân với NSNN Nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên ngân sách huyện qua KBNN phối hợp tốt với quan tài để tham mưu cho lãnh đạo địa phương điều hành ngân sách Cần quản lý, kiểm sốt chi thường xun đảm bảo nhanh chóng, chặt chẽ, tiết kiệm, mục đích, hiệu hạn chế tối đa rủi ro, sai sót xảy 34 Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn, đạo đức nghề nghiệp, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức địa phương tuyên truyền, phổ biến cho người dân quy định Nhà nước công tác quản lý chi thường xuyên 3.2 Điều kiện thực giải pháp Với yếu tố khách quan chủ quan, để thực giải pháp đây, phịng Tài - Kế hoạch cần dựa số điều kiện sau: Về quản lí chi thường xuyên, nên tăng thời gian chuẩn bị lập dự tốn NSNN nói chung chi thường xuyên NSNN nói riêng lên 12 tháng Nâng cao chất lượng dự báo kinh tế - xã hội địa phương, phục vụ cho công tác lập thảo luận dự toán Tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ việc lập dự tốn; quy trình lập dự toán phải từ sở Tăng cường thực quy định cơng tác lập dự tốn theo Luật NSNN có chế tài xử lý vi phạm đối tượng vi phạm quy định Thống cách thức lập dự toán, biểu mẫu để lập dự tốn xác, đầy đủ, tránh tình trạng lập dự toán dàn trải, chậm trễ Phân bổ sát với nhiệm vụ đối tượng loại hình hoạt động Công khai minh bạch nguyên tắc, phương pháp phân bổ dự tốn Tiếp tục hồn thiện hệ thống định mức phân bổ ngân sách cho phù hợp với điều kiện thực tế, nhiệm vụ quan, đơn vị địa bàn Từng bước thiết lập mối quan hệ sách, định mức kết thực việc chi tiêu ngân sách Cần xác lập mối quan hệ định mức chi thường xuyên tương quan với định mức phân bổ dự toán chi, cho định mức chi thường xuyên trở thành để xác định mức phân bổ dự tốn chi 35 Tổ chức hình thức huy động tăng cường tối đa nguồn thu địa bàn huyện, đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên theo nguyên tắc cân đối thu – chi, từ tạo điều kiện cho việc phân cấp nhiệm vụ chi thường xuyên cho cấp ngân sách địa phương diễn thuận lợi Tăng cường lực cấp quyền đồng thời củng cố hệ thống thơng tin phục vụ nhiệm vụ quản lý chi thường xuyên Khơng có đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức trực tiếp thực cơng tác lập dự tốn chi thường xuyên mà cấp quyền cần không ngừng nâng cao lực, đặc biệt cấp quyền sở (xã) Có máy quản lý Nhà nước máy quản lý chi thường xuyên có phối hợp đồng bộ, thống Xây dựng hệ thống thơng tin nhanh, xác nhu cầu cần thiết để phục vụ cơng tác quản lý nói chung cơng tác lập dự tốn chi thường xun nói riêng Về công khai minh bạch quản lý chi NSNN: Trong tất nguyên tắc quản lý chi NSNN ngun tắc cơng khai minh bạch quan trọng Bởi lẽ công tác chi thường xuyên mang tình cấp thiết, thực nguyên tắc tạo lịng tin nhân dân Để thực nguyên tắc cần tăng cường tra, kiểm tra cơng khai dự tốn NSNN hàng năm, hoạt động tài thực thơng qua HĐND huyện đoàn thể, tổ chức huyện, tạo điều kiện để dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra 36 Về phối hợp kiểm soát chi NSNN: Tăng cường phối hợp quan hệ thống tài địa phương như: KBNN, quan khác ( Nội vụ, Y tế , Giáo dục ) để bảo đảm khoản chi chi đúng, chi đủ, có hiệu với mục tiêu đề Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán làm việc lĩnh vực nghiệp vụ cụ thể hoạt động KBNN Kiểm sốt chặt chẽ khoản chi thường xun góp phần thực tiết kiệm, tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội, chống tượng tiêu cực, chi tiêu lãng phí Với điều kiện nêu trên, chưa phải đủ để thực triệt để giải pháp tăng cường công tác chi thường xuyên NSNN huyện, song điều kiện cần thiết để đưa công tác quản lý chi thường xuyên tỉnh đạt kết tốt đẹp năm tới 37 Kết Luận Chi thường xuyên phận quan trọng chi NSNN, với quy mô lớn đáp ứng nhu cầu chi tiêu máy thực nhiệm vụ KTXH Nhà nước cấp, ngành Đồng thời, chi thường xuyên công cụ điều tiết, điều chỉnh kinh tế Để pháp huy vai trò to lớn chi thường xuyên, cần tăng cường quản lý mặt: Hoạch định sách ngân sách, hoàn thiện máy quản lý, thực phân cấp quản lý ngân sách kiểm tra, kiểm soát Quản lý NSNN nói chung quản lý chi thường xun NSNN nói riêng vấn đề Chính phủ cấp quyền địa phương ln quan tâm coi trọng Quản lý NSNN, NSĐP cấp quyền từ Trung ương đến địa phương phụ thuộc nhiều vào yếu tố như: Hiến pháp; pháp luật; sách vĩ mơ Nhà nước; chế phân cấp quản lý hành chính, phân cấp nhiệm vụ thu, chi ngân sách; hội nhập kinh tế quốc tế; nhận thức cấp quyền vai trò ngân sách; điều hành, quản lý công cụ, phương tiện quản lý sử dụng; trình độ nhận thức cán công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp tổ chức kinh tế Trên thực tế, quản lý chi thường xuyên từ ngân sách cấp huyện Trấn Yên Tỉnh Yên Bái vấn đề cần nghiên cứu cách có hệ thống Luận văn tốt nghiệp với đề tài: “ Quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái ” kết sau: Hệ thống hóa số vấn đề lý luận liên quan đến lĩnh vực nhiên cứu là: khái niệm chi thường xuyên từ NSNN, trò chi thường xuyên quản lý chi thường xuyên từ NSNN; nội dung quản lý 38 chi thường xuyên từ NSNN; nhân tố ảnh hưởng tới quản lý chi thường xuyên Luận văn sử dụng phương pháp phân tích cách khoa học, phong phú, tồn diện, cập nhật phương pháp tiếp cận hệ thống thống kê tổng hợp Đưa đánh giá sát thực thực trạng công tác quản lý ngân sách cấp huyện địa bàn huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái nhằm phát huy kết đạt được, khắc phục, hạn chế mặt yếu Bản luận văn tơi hồn thành với nỗ lực thân, kiến thức thu năm học tập Khoa Tài Chính Cơng, Học viện Tài tranh thủ ý kiến đóng góp cán thực tế, qua đưa số giải pháp để góp phần hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xuyên NSNN Do khả hạn chế bị giới hạn số điều kiện nghiên cứu nên luận văn tránh khỏi hạn chế, thiếu sót định Tơi mong nhận ý kiến đóng góp, bảo để tiếp thu bổ sung, nâng cao kiến thức mình, phục vụ cho cơng tác sau Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn Ths Đặng Văn Duy người trực tiếp hướng dẫn thầy giáo khoa Tài Chính Cơng, xin chân thành cảm ơn cán thuộc phịng Tài – Kế hoạch huyện Trấn n tỉnh n Bái giúp đỡ tơi q trình thực tập Sinh viên Đào Xuân Hiệu 39 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Bùi Tiến Hanh (2018), “ Giáo trình Quản lý chi ngân sách nhà nước”, NXB Tài Chính TS Bùi Tiến Hanh, TS Phạm Thị Hồng Phương (2016), “ Giáo trình Lý thuyết quản lý tài cơng”, NXB Tài Chính Quốc hội 2015 Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 Bộ trưởng Bộ Tài Bộ trưởng Bộ nội vụ Hướng dẫn chức chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Tài thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phịng Tài – kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Điều 22 – Nghị định 163/2016/NĐ- CP ngày 21/12/2016 Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ngân sách Nhà nước Nghị Quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 Công văn số 1303/STC-QLNS ngày 05 tháng 07 năm 2018 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2019 Quyết định số 690/QĐ-UB ngày 20/ 02/ 2005 UBND tỉnh Yên Bái việc thành lập phòng ban trực thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố Thông tư số 49/2012/TT-BTC ngày 20/3/2012 Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí hoạt động chi hội thuộc tổ chức trị - xã hội thuộc xã đặc biệt khó khăn vii NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên người nhận xét: Lã Tiến Ngọc Chức vụ: Trưởng Phịng Phịng Tài – Kế hoạch huyện Trấn n Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Đào Xuân Hiệu Khoá: 54 Lớp: 01.04 Đề tài: Quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái Nội dung nhận xét Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về ý thức kỷ luật, tuân thủ quy định đơn vị thực tập Về kỹ giao tiếp, kỹ mềm Về kiến thức chuyên môn , ngày tháng năm 2020 Ngƣời nhận xét NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: ThS Đặng Văn Duy Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Đào Xuân Hiệu Khoá: 54 Lớp: 01.04 Đề tài: Quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái Nội dung nhận xét Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dung luận văn Điểm: Bằng số: Bằng chữ: , ngày tháng năm 2020 NGƢỜI NHẬN XÉT NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét luận văn sinh viên: Đào Xuân Hiệu Khóa: 54 Lớp: 01.04 Đề tài: Quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái Nội dung nhận xét Điểm: Bằng số: Bằng chữ: , ngày tháng năm 2020 NGƢỜI NHẬN XÉT ...BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Sinh viên: Đào Xuân Hiệu Khóa: 54, Lớp: CQ54/01.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC Ở HUYỆN TRẤN YÊN TỈNH YÊN BÁI Chuyên ngành. .. chi thường xuyên từ NSNN, trò chi thường xuyên quản lý chi thường xuyên từ NSNN; nội dung quản lý 38 chi thường xuyên từ NSNN; nhân tố ảnh hưởng tới quản lý chi thường xuyên Luận văn sử dụng... đề tài: “ Quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái ” Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn Mục đích nghiên cứu: làm rõ sở khoa học lý luận thực tiễn quản lý chi thường xuyên ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở huyện trấn yên tỉnh yên bái luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công , Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở huyện trấn yên tỉnh yên bái luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công

Từ khóa liên quan