0

Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện của huyện văn yên, tỉnh yên bái luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công

68 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:03

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - TRẦN THẾ SƠN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN CỦA HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI Chuyên ngành : Quản lý tài cơng Mã số : 01 Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Trọng Thản Hà Nội - 2020 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Trần Thế Sơn SV: Trần Thế Sơn i Lớp:CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài luận văn Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 1.1 Những vấn đề chung chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện 1.1.2 Nội dung chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện 1.1.3 Vai trò chi thường xuyên NSNN 1.2 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện 1.2.2 Nội dung quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện 1.2.2.1 Lập dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện7 1.2.2.2 Chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện 1.2.2.3 Quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện10 1.2.3 Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên NSNN 12 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện 13 1.3.1 Nhân tố chủ quan 13 SV:Trần Thế Sơn ii Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính 1.3.2 Nhân khách quan 14 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN, HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI 16 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội cấu máy quản lý ngân sách nhà nước huyện Văn Yên 16 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 16 2.1.2 Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội 16 2.1.3 Bộ máy quản lý ngân sách nhà nước huyện Văn Yên 17 2.2 Thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện, huyện Văn Yên 18 2.2.1 Thực trạng lập, phân bổ giao dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 18 2.2.2 Thực trạng chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 22 2.2.3 Thực trạng toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 28 2.2.4 Thực trạng tra, kiểm tra chi thường xuyên ngân sách nhà nước 35 2.3 Đánh giá thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện, huyện Văn Yên 36 2.3.1 Những kết đạt 36 2.3.2 Những hạn chế tồn 37 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế tồn 41 Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN, HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI 45 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HUYỆN VĂN YÊN TRONG THỜI GIAN TỚI 45 SV: Trần Thế Sơn iii Lớp:CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội định hướng hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 45 3.1.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện Văn Yên – Tỉnh Yên Bái 45 3.1.1.2 Định hướng hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xun ngân sách nhà nước huyện Văn Yên – Tỉnh Yên Bái 46 3.1.1.3 Những yêu cầu đặt hoàn thiện quản lý chi thường xuyên NSNN 46 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Văn Yên – Tỉnh Yên Bái 48 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện việc lập, phân bổ giao dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 48 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện việc chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 49 3.2.3 Giải pháp hồn thiện việc tốn chi thường xun ngân sách nhà nước 50 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện công tác tra, kiểm tra 51 3.2.5 Các giải pháp hỗ trợ khác 52 3.3 Điều kiện thực giải pháp 53 KẾT LUẬN 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vii PHỤ LỤC viii SV:Trần Thế Sơn iv Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CQNN : Cơ quan nhà nước NSNN : Ngân sách nhà nước TC-KH : Tài Chính- Kế Hoạch HĐND : Hội Đồng Nhân Dân NSĐP : Ngân Sách Địa Phương KTXH : Kinh tế xã hội HĐH : Hiện đại hóa SV: Trần Thế Sơn v Lớp:CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tỷ lệ chi thường xuyên tổng chi NS huyện Văn Yên (năm 2017-2019) 16 Bảng 2.2 Dự toán chi NS cấp huyện huyện Văn Yên ( năm 2017-2019) 20 Bảng 2.3 Tổng hợp kết chấp hành chi thường xuyên ngân sách cấp huyện Huyện Văn Yên (năm 2017-2019) 24 Bảng 2.4 Tổng hợp kết chi thường xuyên ngân sách cấp huyện Huyện Văn Yên (năm 2017-2019) 31 SV:Trần Thế Sơn vi Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Chúng ta khơng thể phủ nhận chi NSNN có ý nghĩa quan trọng việc phân phối sử dụng có hiệu nguồn lực tài đất nước, tạo điều kiện giải tốt mối quan hệ tích lũy tiêu dung, có ý nghĩa định đến ổn định phát triển kinh tế Mà phải kể đến vai trị quan trọng chi thường xuyên ngân sách nhà nước Chi thường xun NSNN có vai trị quan trọng việc cung ứng nguồn lực vật chất để Nhà nước trì hoạt động máy quản lý thực thi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước thông qua việc đảm bảo cung ứng hàng hóa cơng cộng khơng thể thiếu cho xã hội Cùng với trình phát triển đất nước nhiệm vụ chi thường xuyên nhà nước ngày gia tăng quy mơ tính chất nguồn lực tài hữu hạn, nhà nước cần quản lý sử dụng cách hiệu nhất, tiết kiệm Để đáp ứng yêu cầu địi hỏi việc quản lý chi tiêu ngân sách phải chặt chẽ, hiệu kinh nghiệm quản lý đội ngũ cán chưa nhiều giải pháp, học từ thực tế kinh nghiệm thành công, hạn chế quản lý, điều hành ngân sách có ý nghĩa vơ quan trọng Từ thực tế đó, tác giả xin sâu tìm hiểu đề tài: “Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái” Để từ hiểu thêm công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện huyện Văn Yên, hạn chế nêu số giải pháp để góp phần hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xun NSNN cấp huyện huyện Văn Yên SV: Trần Thế Sơn Lớp:CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn - Mục tiêu tổng quát: Đề tài sâu nghiên cứu tình hình thực cơng tác quản lý chi thường xuyên quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện phịng Tài Chính - Kế Hoạch huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái nhằm phát thiếu sót tồn tại, từ đề xuất số giải pháp để hoàn thiện tăng cường quản lý chi thường xun phịng Tài Chính – Kế Hoạch huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái - Mục tiêu cụ thể: + Làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn chi thường xuyên quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện + Phân tích thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện huyện Văn Yên nhằm đánh giá, phát điểm phù hợp thiếu sót cịn tồn cơng tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước phòng TC-KH huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái + Trên sở lý luận phân tích thực trạng, đưa số giải pháp để giải hạn chế cịn tồn cơng tác quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Chi thường xuyên quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện thực phịng tài kế hoạch huyện - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi nội dung: Chi thường xuyên quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện phòng TC-KH huyện Văn Yên SV:Trần Thế Sơn Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính phát triển bền vững địa bàn Quản lý chi thường xuyên NSNN phải tập trung cải thiện hiệu sử dụng ngân sách Quản lý chi thường xuyên NSNN phải hướng tới mục tiêu phát triển KTXH địa phương Trong ưu tiên lĩnh vực thiết yếu cho phát triển kinh tế giai đoạn, quản lý chi thường xuyên NSNN cần phải đứng mục tiêu phát triển KT-XH 3.1.1.2 Định hướng hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Văn Yên – Tỉnh Yên Bái Các định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Văn Yên đến 2025 là: Từng bước chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng ưu tiên đầu tư theo chiều sâu, phát triển ngành sản xuất có lợi tạo đột phá cho phát triển, đóng góp lớn vào tăng trưởng chung kinh tế Phát triển đồng kết cấu hạ tầng Kết hợp đồng sản xuất với phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội Phát triển kinh tế huyện với tốc độ tăng trưởng nhanh bền vững, tạo chuyển biến mạnh mẽ cấu kinh tế cấu lao động chất lượng Đẩy mạnh q trình cơng nghiệp hố, đại hố, phát triển nơng nghiệp sản xuất hàng hoá sử dụng kỹ thuật tiên tiến đem lại hiệu cao bền vững; tập trung phát triển theo chiều sâu ngành cơng nghiệp có lợi thế, bước ứng dụng cơng nghệ đại hình thành sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có sức cạnh tranh thị trường; phát triển loại hình dịch vụ theo hướng tăng cường chất lượng, đảm bảo phục vụ tốt cho thị trường, loại hình dịch vụ du lịch mà tỉnh có lợi 3.1.1.3 Những yêu cầu đặt hoàn thiện quản lý chi thường xuyên NSNN SV:Trần Thế Sơn 46 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Để đạt mục tiêu phát triển KT-XH địa phương trở thành trung tâm kinh tế, Huyện xác định hướng cho đặt nhiệm vụ tương đối cao Trong đó, quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh cần phải đảm bảo yêu cầu sau: Một là, quản lý chi thường xuyên NSNN địa phương phải đảm bảo kinh phí kịp thời cho tỉnh thực nhiệm vụ, sứ mệnh tương ứng cơng phát triển KT-XH địa bàn Vì việc tăng nguồn ngắn trung hạn hạn chế, nên yêu cầu đặt quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh phải kế hoạch hóa nhu cầu chi sở đảm bảo cân đối vững thu - chi, vay nợ đảm bảo thúc đẩy KT-XH phát triển Hai là, nguồn lực hạn chế nhu cầu lại tương đối lớn, nên quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh phải bố trí phân bổ tập trung, trực tiếp cho nội dung mục tiêu phát triển địa phương Rút kinh nghiệm giai đoạn trước, phân bổ ngân sách địa phương phân tán, dàn trải, nhiều cơng trình, dự án khơng phân đủ vốn theo tiến độ, hiệu sử dụng ngân sách hạn chế, việc phân bổ ngân sách giai đoạn tới cần thực nghiêm ngặt vấn đề ưu tiên hóa Ba là, lựa chọn ưu tiên chi tiêu, vấn đề quản lý chi thường xuyên NSNN phải lựa chọn phương thức sử dụng đem lại hiệu kinh tế, hiệu xã hội cao Bốn là, quản lý chi thường xuyên NSNN cần bước tạo dựng chế gắn kết kinh phí với kết cung cấp dịch vụ cơng Gắn kết kinh phí với kết chặt chẽ áp lực sử dụng nguồn ngân sách hiệu cao Năm là, quản lý chi thường xuyên NSNN cần phải hướng tới mục tiêu dài hạn địa phương Trong thực mục tiêu phát triển KT SV:Trần Thế Sơn 47 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính XH giai đoạn tới, quản lý chi NSNN đồng thời phải tính đến mục đích phát triển bền vững lâu dài địa bàn 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN VĂN YÊN – TỈNH YÊN BÁI 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện việc lập, phân bổ giao dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước Lập dự toán chi thường xuyên NS huyện phải tính đến kết phân tích, đánh giá tình hình thực tế kế hoạch NS năm trước, đặc biệt năm báo cáo, dựa chế độ sách, tiêu chuẩn, định mức cụ thể chi, đồng thời đảm bảo thời gian quy trình từ sở tổng hợp lên, có sát với thực tế địa phương, đơn vị Đối với đơn vị thuộc huyện lập dự toán chi thường xuyên phải bám sát yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; Lập gửi dự tốn theo quy định Phịng Tài tổng hợp xây dựng dự tốn chi thường xuyên NS sở dự toán quan, đơn vị, đồng thời dự kiến nguồn thu hưởng để cân đối nhiệm vụ chi, phải thực công khai NSNN theo quy định Luật NSNN văn liên quan công khai NSNN Đối với đơn vị thuộc huyện lập dự toán chi thường xuyên phải bám sát yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; Lập gửi dự toán theo quy định Đổi định dự toán NS: Quyết định dự toán chi NSNN phải dựa vào chuẩn mực khoa học xác định, nhằm đảm bảo cho dự toán chi NSNN duyệt phù hợp với khả cân đối ngân sách địa phương Khâu xét duyệt dự toán đơn vị thụ hưởng phòng TCKH đảm nhiệm phải thận trọng, xem xét kỹ càng, xác định lại nội dung đơn vị bố trí có phù hợp với quy định khơng, liên hệ với đơn vị để thảo luận yêu cầu giải trình cần thiết SV:Trần Thế Sơn 48 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính UBND huyện, phịng TCKH phải tích cực hướng dẫn đơn vị trực thuộc lập dự toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý tuyên truyền, nâng cao nhận thức đơn vị dự toán việc nghiêm túc lập dự toán ngân sách đơn vị dựa vào tình hình thực tế Phịng TCKH có trách nhiệm thơng báo số kiểm tra cho đơn vị thụ hưởng NSNN sớm xác để đơn vị có lập dự toán hạn Các văn hướng dẫn lập dự toán phải viết rõ ràng, dễ hiểu, ban hành sớm theo quy định để cấp có thời gian hồn thiện dự tốn trình xét duyệt 3.2.2 Giải pháp hồn thiện việc chấp hành dự tốn chi thường xuyên ngân sách nhà nước Tổ chức thực dự tốn NSNN: Phải cụ thể hóa dự tốn NSNN duyệt chia hàng quý, tháng tiến hành theo trình tự sau: + Kinh phí đảm bảo chi quỹ lương kinh phí quản lý duyệt năm phải chia hàng quý, tháng có tính mức tăng, giảm quỹ lương năm kế họach để điều chỉnh cho phù hợp + Kinh phí nghiệp duyệt phải chia quý, tháng có xem xét dự tốn duyệt có nhu cầu chi theo yêu cầu thực tế dự kiến năm kế hoạch Thực việc kiểm tra đột xuất kiểm tra định kỳ đơn vị nhận sử dụng NS Lập kế hoạch tra, kiểm tra tình hình nhận sử dụng ngân sách đơn vị, xử lý nghiêm trường hợp vị phạm quy định quản lý NSNN Thường xuyên kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm tự chịu trách nhiệm đơn vị thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách việc quản lý điều hành dự tốn kinh phí đơn vị đảm bảo nội dung, SV:Trần Thế Sơn 49 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính chương trình; tiêu chuẩn, định mức theo quy định pháp luật; Kịp thời điều chỉnh chương trình, nội dung sai với dự tốn lập Chấp hành dự tốn chi NSNN qua hình thức cấp phát kinh phí: + Có kết hợp quan Tài cấp đảm bảo ngân sách cấp quan tâm hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân sách cấp Ngược lại, ngân sách cấp phải chấp hành theo hướng dẫn, đạo ngân sách cấp thông tin kịp thời cho ngân sách cấp khó khăn, thuận lợi trình chấp hành ngân sách địa phương để giải Đồng thời, cần có kết hợp quan chức quản lý NSNN đơn vị thụ hưởng NS phải thống quản lý nhằm tránh chồng chéo khơng cần thiết Cơ quan Tài cấp cần quan tâm thường xuyên để đạo khắc phục hạn chế phương thức quản lý Thực tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quan, đơn vị Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng NS, tài sản công Thực nghiêm chế độ trách nhiệm người đứng đầu Thực nghiêm túc chế độ công khai tài chính, mua sắm, sửa chữa tài sản theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ Nhà nước Chi bổ sung dự toán rà soát, điều chỉnh mà khơng đủ nguồn 3.2.3 Giải pháp hồn thiện việc tốn chi thường xun ngân sách nhà nước Phịng TC-KH có kế hoạch xét duyệt, thẩm định số liệu toán để chấn chỉnh sai phạm kịp thời Kiên xuất tốn khoản chi khơng có dự toán duyệt, vi phạm định mức, tiêu chuẩn Nhà nước SV:Trần Thế Sơn 50 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính + Sau nhận báo cáo toán đơn vị dự toán cấp dưới, Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp có trách nhiệm xét duyệt tốn thơng báo kết xét duyệt toán cho đơn vị cấp + Thơng báo với KBNN có trách nhiệm tổ chức hạch toán kế toán thu, chi NSNN theo mục lục NSNN đảm bảo khoản thu, chi NSNN phát sinh hạch tốn xác, trung thực, kịp thời đầy đủ theo định k hàng tháng, quý, năm + Quyết toán chi NSNN phải thực quan tâm khâu phân tích số liệu, đánh giá việc thực tiêu kinh tế - xã hội địa phương, tình hình thực Nghị HĐND cấp rút học kinh nghiệm phục vụ cho việc quản lý điều hành chi NSNN địa phương cho năm + Hoàn thiện chế độ kế toán, kiểm toán, toán NSNN Thực kiểm toán nội đơn vị, quan sử dụng kinh phí NSNN Nghiên cứu thiết lập hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng nguồn vốn từ NSNN + Công tác kiểm tra, tra tài cần phải trọng hiệu thay thực mang tính hình thức Cần phải phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn quan tham gia trình kiểm tra ngân sách hoàn thiện mối quan hệ phối hợp quan trình kiểm tra, tra + Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ khoản chi tiêu đơn vị dự toán Việc kiểm tra, tra, kiểm toán, toán NSNN phải đảm bảo trung thực, pháp luật; xử lý nghiêm minh sai phạm kịp thời khen thưởng việc sử dụng tiết kiệm, hiệu NSNN, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện công tác tra, kiểm tra SV:Trần Thế Sơn 51 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Phát huy vai trị kiểm tra, tra cơng tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước: Cơng tác kiểm tra, tra tài cần phải trọng hiệu thay thực mang tính hình thức Cần phải phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn quan tham gia trình kiểm tra ngân sách hồn thiện mối quan hệ phối hợp quan trình kiểm tra, tra Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ khoản chi tiêu đơn vị dự toán Việc kiểm tra, tra, kiểm toán, toán NSNN phải đảm bảo trung thực, pháp luật; xử lý nghiêm minh sai phạm kịp thời khen thưởng việc sử dụng tiết kiệm, hiệu NSNN, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Cơ quan có thẩm quyền thực kiểm tra, giám sát trình chi tiêu để phát ngăn chặn kịp thời tượng tiêu cực; đồng thời phát kẽ hở chế quản lý Trong q trình kiểm tra, kiểm sốt, cần có kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung hay kịp thời ban hành chế quản lý phù hợp, chặt chẽ hơn, tránh sai phạm lãng phí xảy việc sử dụng NSNN quan, đơn vị Để thực tốt công tác KSC NSNN qua KBNN, phải có phối hợp tốt KBNN với quan, đơn vị địa bàn KBNN cần tranh thủ hỗ trợ cấp ủy, quyền địa phương, chủ động tham mưu cho UBND, HĐND cấp ban hành văn thuộc lĩnh vực NSNN để KBNN có sở pháp lý thực kiểm soát khoản chi ngân sách địa phương quản lý 3.2.5 Các giải pháp hỗ trợ khác Tiết kiệm, hiệu yêu cầu sống hoạt động kinh tế nói chung đặc biệt việc quản lý chi thường xuyên NS Vì chi thường SV:Trần Thế Sơn 52 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính xun NS có quy mơ rộng phức tạp, lợi ích khoản chi mang lại thường gắn liền với lợi ích cụ thể cục bộ, nên sử dụng nguồn lực NS phần bị hạn chế,dẫn đến thất thốt, lãng phí Tăng cường quản lý chi mua sắm, sửa chữa tài sản cố định để hạn chế lãng phí, tiêu cực sử dụng Ngân Sách Từng bước triển khai phương thức kiểm soát chi theo kết đầu thực cam kết cho chi thường xuyên Ngân sách Huyện Thực tốt quy chế dân chủ nội dung công khai minh bạch công tác quản lý Theo thông tư 90/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn công khai ngân sách với đơn vị dự toán NSNN Đảm bảo tất khoản chi tiêu từ NSNN nói chung khoản mục chi thường xun nói riêng kiểm sốt chặt chẽ qua KBNN Cần nghiên cứu hoàn thiện chế quản lý, cấp phát toán khoản chi NSNN NSNN cần phải cơng khai q trình lập, chấp hành tốn Cơng khai quy trình cấp phát, kiểm soát chi thường xuyên NSNN Điều cho thấy xác định rõ trách nhiệm quyền hạn quan Tài chính, KBNN đơn vị thụ hưởng Phân tích rõ trách nhiệm quản lý chi nội ngành tài xác định quy trình hợp lý quy trình kiểm sốt, tốn khoản chi trả khoản chi NSNN đặc biệt mối quan hệ quan Tài chính, KBNN đơn vị thụ hưởng 3.3 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP Luật NSNN cần sớm chỉnh sửa, hướng cụ thể vào việc áp dụng khung chi tiêu trung hạn thực quản lý ngân sách theo kết đầu Xây dựng môi trường pháp lý đồng bộ, chặt chẽ không khoan nhượng SV:Trần Thế Sơn 53 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Hồn thiện hệ thống Luật Tài để đặt móng pháp lý cho trình huy động phân phối nguồn tài Do đó, hồn thiện hệ thống pháp Luật Tài xem điều kiện cần để sử dụng hiệu cơng cụ tài quản lý kinh tế vĩ mơ Hồn thiện Luật Tài xem xét hai góc độ: xây dựng đồng hệ thống Luật Tài tăng cường pháp chế tài đời sống KT-XH Bảo đảm cho sách, cơng cụ tài chính, tiêu tài chínhvĩ mơ dự báo tài có chất lượng Khn khổ chi tiêu trung hạn thiết lập dựa mối liên hệ biện chứng chặt chẽ sách kinh tế vĩ mơ sách tài khố Các dự báo đáng tin cậy nguồn lực tương lai để xây dựng kế hoạch chi tiêu trung hạn Bộ Tài cần nghiên cứu, xem xét, sửa đổi, bổ sung chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi tiêu hành làm cho việc lập dự toán chi ngân sách cách khoa học, phù hợp với thực tế Hệ thống chế độ định mức chi tiêu sử dụng dự toán chi thường xuyên HĐND thành phố cần điều chỉnh hệ thống định mức phân bổ ngân sách cho phù hợp, cần trọng tăng định mức phân bổ chi cho nghiệp giáo dục, đào tạo dạy nghề; tăng định mức phân bổ chi khác ngân sách; quản lý hành chính, đảng, đồn thể; Chi nghiệp kinh tế, nghiệp văn hóa thể thao NSNN đơn vị hành chính, đơn vị nghiệp cần thay đổi, điều chỉnh quy định rõ theo hướng đổi xác định theo kết đầu Đối với khu vực hành chính, cần quy định rõ, chặt chẽ, cụ thể chế độ, định mức sử dụng Đối với đơn vị nghiệp, nên quy định khung giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị sử dụng Hạn chế áp đặt chế độ quản lý kiểu kiểm soát trước đây, trọng mạnh mẽ tới kết đầu khoản chi thường xuyên NSNN SV:Trần Thế Sơn 54 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính KẾT LUẬN Ngân sách cấp huyện phận cấu thành NSNN, lực lượng vật chất đảm bảo phát triển, công cụ để quản lý kinh tế - xã hội địa bàn huyện Ngân sách huyện có tính đặc thù riêng thể chỗ nguồn thu trực tiếp khai thác, huy động địa bàn nhiệm vụ chi bố trí để phục vụ mục đích trực tiếp cho cộng đồng dân cư huyện Thực quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện nhiệm vụ diễn công khai, chặt chẽ quy định pháp luật Tăng cường công tác quản lý chi thường xuyên NSNN vấn đề quan trọng, có ý nghĩa lớn, định tới hiệu nguồn vốn NSNN, ảnh hưởng tới hoạt động đơn vị q trình cung cấp hàng hóa cơng cộng cho xã hội Qua trình thực tập nghiên cứu, luận văn phân tích sở lý luận công tác quản lý chi thường xuyên NSNN nghiên cứu thực trạng Phịng Tài chính- Kế hoạch huyện Văn Yên, qua rút ưu điểm hạn chế công tác quản lý chi thường xuyên NSNN đơn vị Đồng thời, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện tăng cường hiệu thực chi thường xuyên NSNN Văn phòng Tuy nhiên, với giới hạn thời gian lực thân, luận văn chưa thể sâu vào vấn đề cụ thể, đồng thời tránh khỏi thiếu sót nghiên cứu Các số liệu, tài liệu thu thập chưa thực đầy đủ Vì vậy, đề tài dừng lại việc đưa số giải pháp chung cho đơn vị Với vấn đề nêu đề tài, hi vọng phần đóng góp, giúp ích cho cơng tác quản lý chi thường xuyên NSNN nói chung Phịng Tài chính- Kế hoạch huyện Văn n nói riêng hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo, đặc biệt thầy giáo, PGS TS Nguyễn Trọng Thản cán Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Văn n tận tình giúp đỡ em hoàn thiện luận văn SV:Trần Thế Sơn 55 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Phạm Văn Khoan, TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt (2010) “Giáo trình lý thuyết quản lý tài cơng” TS Đặng Văn Du, TS Bùi Tiến Hanh (2010) “Giáo trình quản lý chi NSNN” Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu cấp ngân sách định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thuộc tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2016 Nghị định “151/2017/NĐ-CP” Quy định chi tiết số điều sử dụng tài sản công Bộ Tài Chính, Thơng tư số 61/2017/TT-BTC” – Hướng dẫn thực quy chế cơng khai tài cấp NSNN Thông tư 90/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 61/2017/TTBTC ngày 15 tháng năm 2017 tài hướng dẫn cơng khai ngân sách đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ Báo cáo dự toán toán chi NSNN huyện Văn Yên 2017, 2018, 2019 – Phịng Tài kế hoạch huyện Văn Yên Luật ngân sách nhà nước Việt Nam 2015 Wedsite http://vanyen.yenbai.gov.vn/ SV:Trần Thế Sơn vii Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính PHỤ LỤC Bảng tổng kết đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu đơn vị Kết quả/ Giải pháp/ Điều kiện thực giải Nguyên nhân Hạn chế Điểm mạnh- pháp Việc phân cấp tài góp Thứ nhất, cụ phần nâng cao tính tự chủ thể hóa quyền địa phương, qua khn khổ tạo điều kiện cho pháp lý quản quyền địa phương hoạt động lý chi tiêu độc lập khả ngân sách để xây dựng sách chi tiêu, mà cịn hướng tới việc nâng cao tính trách nhiệm trị, tính hiệu minh bạch quản lý tài cơng Thứ hai, Hồn thiện hệ thống định nâng cao mức chi NS thường xuyên làm hiệu sở phân bổ ngân sách Sau phân bổ ban hành Luật NSNN, nguồn lực Chính phủ ban hành hệ thống định mức chi tiêu ngân sách hàng năm định mức thường xuyên sửa đổi SV:Trần Thế Sơn viii Lớp:CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Thứ ba, cải Tính minh bạch chi tiêu ngân thiện tính sách có tầm quan trọng minh bạch việc giải trình trước cơng dân chi ngân việc phân bổ nguồn lực tài sách Nhà nước giải trình chất lượng chi tiêu ngân sách tổng thể Hạn chế- Mặc dù luật NSNN quy Thứ nhất, dự định hình thức lập NS hàng năm hướng dẫn Cơ toán chi thường quan ban ngành, địa phương Quản lý chi thường xuyên NSNN phải hướng tới việc phân bổ nguồn lực có hạn xác định cho ưu tiên phát triển KT-XH xuyên huyện phân bổ tập trung nguồn vốn, phân bổ hạn chế dàn trải, luật địa bàn, khắc phục việc dàn trải thiếu không cấm việc phân bổ nhằm theo đuổi mục tiêu chiến trọng tâm không thống năm phân chia ngân sách dàn trải, lược Thứ hai, Chưa có quy chế khung Quản lý chi thường xuyên chấp hành chi tiêu trung hạn NSNN trước hết phải nhằm thiết chi thường ngân sách nhiều năm lập trì kỷ luật tài khóa xun huyện Quy định phạm vi ngân chặt chẽ Muốn vậy, cần phải cải hạn chế sách chưa cụ thể cách cơng tác phân tích, dự tình trạng báo tổng nguồn lực dành cho chi xin- cho thường xuyên Trên sở giới hạn tổng nguồn lực, quản lý chi thường xuyên phải kiểm soát tổng nhu cầu phạm vi nguồn lực cho phép SV:Trần Thế Sơn ix Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Thứ ba, Năng lực lãnh đạo, đạo Việc tuyển dụng cán cơng chức tốn điều hành nhiều chưa theo phường cần thực nghiêm túc chi thường kịp yêu cầu phát triển Đội ngũ theo thủ tục Hành chính, quy xun cịn cán bộ, chất lượng nguồn nhân định Cán - Cơng chức - Viên chậm, chưa lực cịn nhiều mặt hạn chế, chức hiệu chưa đáp ứng yêu cầu.Năng lực, hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước máy quyền có mặt cịn yếu SV:Trần Thế Sơn x Lớp:CQ54/01.01 ... sâu tìm hiểu đề tài: ? ?Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái? ?? Để từ hiểu thêm cơng tác quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện huyện Văn Yên, hạn chế nêu... VỀ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN, HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI. .. điểm chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện 1.1.2 Nội dung chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện 1.1.3 Vai trò chi thường xuyên NSNN 1.2 Quản lý chi thường xuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện của huyện văn yên, tỉnh yên bái luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công , Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện của huyện văn yên, tỉnh yên bái luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công