0

Quản lý ngân sách xã ngũ thái, huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công

62 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:03

Học viện Tài i BỘ TÀI CHÍNH Luận văn tốt nghiệp HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NGUYỄN THỊ THU Lớp : CQ54/01.02 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ NGŨ THÁI, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH Chun ngành : Quản lý tài cơng Mã số : 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN TS: ĐÀO THỊ BÍCH HẠNH HÀ NỘI - 2020 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CQ54/01.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CQ54/01.02 Học viện Tài ii Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Dữ liệu phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn tốt nghiệp CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN SÁCH XÃ VÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ 1.1 Những vấn đề chung ngân sách xã 1.1.1Khái niệm ngân sách xã 1.1.2 Đặc điểm ngân sách xã 1.1.3 Nội dung thu, chi ngân sách xã 1.1.4 Quy trình quản lý ngân sách xã 1.1.4.1 Lập dự toán ngân sách xã 10 1.1.4.2 Chấp hành dự toán ngân sách xã 11 1.1.4.3 Kế toán toán ngân sách xã 16 CHƢƠNG : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ NGŨ THÁI, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH 18 2.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội máy quản lý 18 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Ngũ Thái 18 2.1.2 Tổ chức máy quản lý Bộ phận TC – KT xã Ngũ Thái 20 2.2 Thực trạng công tác quản lý ngân sách xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 22 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CQ54/01.02 Học viện Tài iii Luận văn tốt nghiệp 2.2.1 Cơng tác lập dự toán ngân sách xã 22 2.2.1.1 Cơng tác lập dự tốn thu Ngân sách xã 22 2.2.1.2 Công tác lập dự toán chi Ngân sách xã 24 2.2.2.Cơng tác chấp hành dự tốn ngân sách xã 27 2.2.2.1 Chấp hành dự toán thu ngân sách xã 27 2.2.2.2 Chấp hành dự toán chi ngân sách xã 34 2.2.3.Cơng tác tốn ngân sách xã 37 2.2.3.1 Quyết toán thu ngân sách xã 37 2.2.3.2 Quyết toán chi ngân sách xã 39 2.3 Đánh giá công tác quản lý ngân sách xã xã Ngũ Thái 40 2.3.1 Kết đạt đƣợc 40 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 42 2.3.2.1 Những hạn chế 42 2.3.2.2 Nguyên nhân 44 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ NGŨ THÁI, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH 45 3.1 Định hƣớng phát triển kinh tê – xã hội công tác quản lý ngân sách xã Ngũ Thái thời gian 45 3.1.1 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội 45 3.1.1.1 Mục tiêu tổng quát 45 3.1.1.2 Mục tiêu cụ thể 45 3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 47 3.2.1 Giải pháp hồn thiện cơng tác lập dự tốn ngân sách xã 47 3.2.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác chấp hành ngân sách xã 48 3.2.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác tốn NSX 50 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CQ54/01.02 Học viện Tài iv Luận văn tốt nghiệp 3.2.4 Phối hợp đồng quan máy quản lý ngân sách xã với cấp huyện 51 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân lực máy quản lý NSX 52 KẾT LUẬN 54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CQ54/01.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NSX : Ngân sách xã NS : Ngân sách KBNN : Kho bạc nhà nƣớc HĐND : Hội đồng nhân dân UBND : Uỷ ban nhân dân GTGT : Giá trị gia tăng NSTW : Ngân sách trung ƣơng NSĐP : Ngân sách địa phƣơng TNCN : Thu nhập cá nhân ANCT : An ninh trị XDCB : Xây dựng TC – KH : Tài – Kế hoạch TC – KT : Tài – Kế toán SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CQ54/01.02 Học viện Tài vi Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Tình hình dự tốn thu ngân sách xã Ngũ Thái qua 23 năm 2017 - 2019 Bảng 2.2 Tình hình dự tốn chi ngân sách xã Ngũ Thái qua 26 năm 2017 – 2019 Bảng 2.3 Tình hình chấp hành dự tốn thu ngân sách xã Ngũ 28 Thái qua năm 2017 - 2019 Bảng 2.4 Tình hình chấp hành khoản thu hƣởng 100% 30 Bảng 2.5 Tình hình chấp hành khoản thu phân chia theo tỷ lệ 32 % mà NSX đƣợc hƣởng Bảng 2.6 Tình hình khoản thu bổ sung ngân sách xã Ngũ 34 Thái qua năm 2017 - 2019 Bảng 2.7 Tình hình chấp hành dự toán chi ngân sách xã Ngũ Thái qua năm 2017 - 2019 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CQ54/01.02 35 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Xã cấp quyền sở hệ thống hành nhà nƣớc bốn cấp nƣớc ta, cấp trực tiếp triển khai chủ trƣơng, đƣờng lối, sách pháp luật Đảng Nhà nƣớc đến với ngƣời dân Trong chủ trƣơng đổi Đảng Nhà nƣớc ta, việc ƣu tiên cho phát triển nông thôn vấn đề thiết cần giải nhằm thực thành công nghiệp công nghiệp hóa - đại hóa đất nƣớc Để thực đƣợc điều phải xây dựng hồn thiện chế sách để quản lý cấp sở, cụ thể quyền cấp xã, phƣờng, thị trấn (gọi chung cấp xã) vô quan trọng, đặc biệt phải hoàn thiện chế sách liên quan đến hoạt động NSX Tuy nhiên điều kiện nay, công tác quản lý NSX nhiều vấn đề cần phải bàn, cần phải đƣợc hoàn thiện để đáp ứng đƣợc phát triển lớn mạnh kinh tế đất nƣớc phù hợp với thời đại hội nhập Sự ổn định vững NSX đóng góp vào ổn định phát triển NSNN tài quốc gia Xã Ngũ Thái năm qua kinh tế phát triển ổn định, đời sống ngƣời dân ngày nâng cao, có đƣợc kết nhờ vào đóng góp không nhỏ công tác quản lý NSNN, đặc biệt thay đổi mặt nơng thơn có đóng góp lớn cơng tác quản lý NSX thực Luật NSNN Mặc dù bên cạnh mặt làm đƣợc NSX xã bộc lộ khơng hạn chế q trình thực tập Bộ phận Tài – Kế tốn xã Ngũ Thái với giúp đỡ thầy cô giáo cô chú, anh chị Bộ phận Tài – Kế tốn xã, tơi chọn đề tài: “Quản lý ngân sách xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh” để đánh giá tình hình quản lý ngân sách xã xã Ngũ Thái đƣa số giải pháp nhằm tăng SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CQ54/01.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp cƣờng công tác quản lý ngân sách xã xã Ngũ Thái điều kiện Mục đích nghiên cứu Đề tài nhằm phân tích thực trạng, ƣu điểm, hạn chế, nguyên nhân việc quản lý ngân sách năm gần xã Ngũ Thái từ đƣa số giải pháp dựa khoa học thực tiễn để nâng cao hiệu quản lý NSX giai đoạn tới, góp phần ổn định NSĐP, vững mạnh NSNN tài quốc gia; giúp tăng thu, tiết kiệm chi tạo đà phát triển kinh tế - xã hội xã nhằm ổn định tình hình trị, an ninh, trật tự xã hội sở theo chủ trƣơng Đảng Nhà nƣớc đề Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Các vấn đề công tác quản lý ngân sách xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu hoạt động quản lý ngân sách xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh từ năm 2017 – 2019 Dữ liệu phƣơng pháp nghiên cứu - Dữ liệu sử dụng: Nguồn số liệu thu thập trực tiếp từ báo cáo tốn NSX UBND xã trình HĐND xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh từ năm 2017 – 2019 tài liệu lý luận liên quan đến quản lý ngân sách xã - Phƣơng pháp nghiên cứu: Kết hợp lý luận thực tiễn, vận dụng kết hợp chủ yếu phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ phƣơng pháp hệ thống, phƣơng pháp phân tích, đánh giá, phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp tổng hợp rút kết luận Kết cấu luận văn tốt nghiệp Luận văn phần mở đầu kết luận bao gồm chƣơng: SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CQ54/01.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Chƣơng 1: Những vấn đề chung ngân sách xã quản lý ngân sách xã Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản lý ngân sách xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Chƣơng 3: Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Trong trình viết luận văn, nhận đƣợc giúp đỡ nhiệt tình cán Bộ phận TC – KT xã Ngũ Thái, bảo tận tình thầy cô giáo Tôi cố gắng để hồn thành luận văn cách tốt Tuy nhiên q trình tìm hiểu, phân tích nhìn nhận vấn đề chắn cịn có điểm chƣa thật xác, đầy đủ Kính mong đƣợc thông cảm, cho ý kiến thầy cô bạn đọc Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình thầy giáo Khoa Tài công, đặc biệt giúp đỡ Ts Đào Thị Bích Hạnh cán Bộ phận TC – KT xã Ngũ Thái tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CQ54/01.02 Học viện Tài 41 Luận văn tốt nghiệp Cơng tác lập dự toán ngân sách đƣợc lập theo trình tự, nội dung dự tốn đảm bảo yêu cầu quy định Chất lƣợng công tác lập dự toán ngày đƣợc nâng cao, xác định đƣợc nguồn thu, nhiệm vụ chi năm phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi tình hình thực tế địa phƣơng Dự tốn đƣợc lập sở hợp lý: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng, sách, chế độ, định mức quy định hành Nhà nƣớc, huyện, nhu cầu chi tiêu đơn vị, ban ngành Đoàn thể xã quan trọng khác Việc tổ chức thực thu ngân sách xã tƣơng đối tốt Đã có nhiều giải pháp thiết thực tận thu ngân sách từ nguồn khác nhau: Thu từ quỹ đất cơng ích, hoa lợi cộng sản, đền bù quỹ đất cơng ích nhà nƣớc thu hồi đất cho dự án đầu tƣ, thu phí, lệ phí khoản thu khác xã Các khoản thu đƣợc xác định chặt chẽ, sở khoa học có kế hoạch thu từ đầu năm, đảm bảo thu đúng, thu đủ, huy động kịp thời khoản thu vào ngân sách Đối với khoản thu điểu tiết theo chế độ khoản thu Chi cục thuế huyện ủy nhiệm thu cho xã có phối hợp nhịp nhàng quan thuế UBND xã việc tổ chức thu nộp váo NSNN Thu ngân sách xã ngày tăng, đảm bảo đƣợc nhu cầu chi thƣờng xuyên cho máy quyền xã mà đảm bảo nguồn chi đầu tƣ xây dựng cơng trình trọng điểm xã, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, quốc phịng tồn dân đƣợc giữ vững, an ninh, trị địa phƣơng đƣợc đảm bảo Công tác quản lý chi ngân sách đƣợc tăng cƣờng, việc quản lý điều hành chi ngân sách xã đƣợc đạo bám sát dự tốn năm chƣơng trình mục tiêu đƣợc HĐND xã phê duyệt, sách, tiêu chuẩn, chế độ, định mức hành Nhà nƣớc, chi mục đích, tiết kiệm, có hiệu SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CQ54/01.02 Học viện Tài 42 Luận văn tốt nghiệp Cơng tác tổ chức kế tốn NSX đƣợc triển khai thực theo chế độ kế toán hành Việc hạch toán, kế toán nghiệp vụ phát sinh đƣợc thực trền phần mềm kế tốn, đảm bảo độ xác cao, cung cấp thơng tin cho ngƣời quản lý đầy đủ, kịp thời, giảm thiểu khối lƣợng cơng việc cho ngƣời làm kế tốn Việc toán ngân sách xã đƣợc thực theo quy định Luật NSNN, Thông tƣ hƣớng dẫn Bộ tài việc hƣớng dẫn xử lý ngân sách cuối năm, lập báo cáo toán hàng năm văn hƣớng dẫn hành cấp có thẩm quyền Quyết tốn ngân sách xã đảm bảo nguyên tắc cân đối thu chi, báo cáo toán thu, chi ngân sách phản ánh trung thực, khách quan tình hình thực thu, chi ngân sách xã Công tác kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành dự tốn thu, chi ngân sách ngày đƣợc tăng cƣờng, hƣớng việc chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ mặt thủ tục, chứng từ tốn, sách, tiêu chuẩn, chế độ, định mức hành Nhà nƣớc, chi mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, kịp thời ngăn chặn đẩy lùi tham ơ, lãng phí việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 2.3.2.1 Những hạn chế - Khâu lập dự toán NSX: Khi xây dựng dự tốn cịn tâm lý trơng chờ vào bao cấp NS huyện, chƣa phát huy hết tiềm thu xã.Việc xây dựng dự tốn cịn chậm dự tốn chƣa phản ánh đầy đủ nguồn thu địa bàn, cịn bỏ sót số nguồn thu Việc giao dự toán thu huyện khoản thu quỹ đất cơng ích hoa lợi công sản vào số thực năm trƣớc xã để giao dẫn tới việc số thu phải xây dựng tăng so với giai đoạn trƣớc quỹ đất cơng ích ngày thu hẹp, thực tế số SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CQ54/01.02 Học viện Tài 43 Luận văn tốt nghiệp thực xã bao gồm tiền đền bù giải phóng mặt diện tích đất thu hồi đƣợc hạch tốn vào Chi NSX tính theo định mức đƣợc xây dựng ổn định 05 năm theo năm đầu, năm tính tăng số nhiệm vụ phát sinh nhƣ tăng lƣơng, chi sách an sinh xã hội, chƣơng trình mục tiêu quốc gia nơng thơn số chế độ sách thay đổi Do số giao dự tốn cấp cho NSX số tiêu khơng cịn phù hộp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội xã, làm giảm chất lƣợng cơng tác xây dựng dự tốn NSX nhiều - Khâu chấp hành dự toán NSX: + Về thu NSX: Chính sách chƣa bao quát hết, chƣa khai thác hết nguồn thu, dẫn đến tình trạng chƣa phát huy hết khả thu NSĐP Những quy định thu phí, lệ phí khoản đóng góp tự nguyện nhân dẫn chƣa thực rõ ràng dẫn đến khó khăn q trình triển khai thực xã Số thu NSX năm giữ mức tăng trƣởng nhƣng chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu chi thƣờng xuyên địa phƣơng phải trợ cấp phần lớn từ NS cấp Cơng tác quản lý thu NSX cịn hạn chế, công tác tra, xử lý hành vi vi phạm thuế chƣa đƣợc đẩy mạnh dẫn tới tình trạng thất thu thuế từ khu vực cơng nghiệp dịch vụ lớn hộ chƣa thực mở sổ sách kế toán đầy đủ theo quy định, thực sai chế độ ghi hóa đơn bán hàng, kê khai doanh thu thuế chƣa đầy đủ +Về chi NSX: Về chƣa đáp ứng đƣợc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, định mức chi thƣờng xuyên cho lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục chiếm tỷ trọng thấp, chi lƣơng hợp đồng cịn lớn dẫn đến tình trạng cân đối nhiệm vụ chi đơn vị Công tác xã hội hóa cịn chậm, hiệu chƣa cao, lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, TDTT, số khoản thu xã hội hóa trƣờng nhiều bất cập gây xúc nhân dân SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CQ54/01.02 Học viện Tài 44 Luận văn tốt nghiệp Trong chi đầu tƣ XDCB quy định đầu tƣ XDCB từ khâu thẩm định, phê duyệt dự án, đầu thầu… cịn nhiều hạn chế Trong cơng tác chi thƣờng xun, chƣa nghiêm túc thực tiêu hội nghị, tiếp khách, hội họp, cịn tình trạng hình thức, lãng phí Nhiều nội dung chi thƣờng xuyên chƣa thực chế độ chứng từ hóa đơn - Khâu toán NSX: Việc đối chiếu số liệu, tập hợp, rà sốt hết khoản thu – chi cịn chậm; lập báo cáo thiếu số biểu mẫu quy định, số liệu cịn chƣa xác Việc thực chế độ cơng khai tài chƣa thực theo quy định 2.3.2.2 Nguyên nhân * Nguyên nhân chủ quan - Trình độ đội ngũ cơng làm kế toán chƣa thể đáp ứng kịp thời yêu cầu ngày cao công tác quản lý NSX Một số cán kế toán chƣa sử dụng thành thạo chƣơng trình phần mềm kế tốn, chƣa biết hạch toán nghiệp vụ kế toán phát sinh - Một phận cán nhân dân xã chƣa nhận thức đƣợc đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng việc thực quy chế dân chủ, cơng khai xã nên chƣa tích cực giám sát thực quy chế công tác quản lý NSX Ý thức ngƣời dân việc tự giác đóng góp nghĩa vụ thuế, quỹ cho nhà nƣớc cịn hạn chế, cán tài xã chƣa có biện pháp đơn đốc chọn thời điểm thu thích hợp, gây khó khăn cho q trình tập trung tích lũy vốn NS * Nguyên nhân khách quan: Nguồn thu đƣợc phân cấp mà nhu cầu chi cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội xã lại lớn dẫn đến khó khăn cân đối NSX SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CQ54/01.02 Học viện Tài 45 Luận văn tốt nghiệp CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ NGŨ THÁI, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH 3.1 Định hƣớng phát triển kinh tê – xã hội công tác quản lý ngân sách xã Ngũ Thái thời gian 3.1.1 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội 3.1.1.1 Mục tiêu tổng qt Tập trung mơ hình tăng trƣởng, đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế theo hƣớng sản xuất hàng hóa, tăng giá trị chất lƣợng sản phẩm Khai thác lợi xã, huyện khả cạnh tranh tăng lên tỉnh với truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng để xây dựng xã phát triển có cơng nghiệp, nơng nghiệp, hài hịa gắn với phát triển du lịch, dịch vụ Có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, đời sống vật chất tinh thần nhân dân bƣớc đƣợc nâng cao Hệ thống trị vững mạnh, quốc phịng, an ninh đƣợc bảo đảm 3.1.1.2 Mục tiêu cụ thể a Về phát triển kinh tế Đầu tƣ phát triển kinh tế bền vững, phấn đấu tăng trƣởng kinh tế bình quân từ 14 – 17%/năm, phấn đấu thu nhập bình quân đầu ngƣời 60 triệu đồng/ngƣời/năm Đẩy mạnh tốc độ chuyển dịch cấu kinh tế hợp lý Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ công nghệ cao nhằm tăng suất, chất lƣợng, hiệu thích ứng với biến đổi khí hậu Lấy giá trị thu nhập đơn vị diện tích làm thƣớc đo hiệu Phấn đấu đến năm 2025 (tính theo giá trị SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CQ54/01.02 Học viện Tài 46 Luận văn tốt nghiệp sản xuất): Nông nghiệp – thủy sản chiếm tỷ trọng 38%; công nghiệp – xây dựng 40%; thƣơng mại – dịch vụ 22% Đầu tƣ phát triển mở rộng sản xuất, tiếp tục đầu tƣ cải tạo, nâng cấp sở hạ tầng cách đồng bộ, gắn việc phát triển hệ thống sở hạ tầng với việc phát triển khu công nghiệp, phấn đấu mức thu ngân sách bình quân hàng năm tăng từ 10 – 12% b Về phát triển xã hội Đẩy mạnh phát triển thƣơng mại, du lịch dịch vụ; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tƣ phát triển văn hóa, thơng tin, thể thao du lịch theo hƣớng xã hội Nâng cấp hệ thống truyền xã hệ thống truyền sở đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ Tăng cƣờng đầu tƣ xây dựng hạ tầng phục vụ thƣơng mại, dịch vụ Chú trọng phát triển dịch vụ gia công hàng xuất khẩu, dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bƣu viễn thơng Tiếp tục nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện ngành học, bậc học, bƣớc tiêu chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, trì giữ vững kết phổ cập giáo dục bậc trung học nghề ngƣời độ tuổi Nâng cao chất lƣợng khám chữa bệnh, chƣơng trình y tế quốc gia, y tế dự phịng, cơng tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, quan tâm đối tƣợng sách ngƣời nghèo, nâng cao chất lƣợng phục vụ y tế thực tốt Luật bảo vệ chăm sóc trẻ em Phấn đầu tỷ lệ ngƣời dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90% Từng bƣớc giảm hộ nghèo 0,7 – 1%/năm Tăng cƣờng cơng tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, giảm số ngƣời sinh thứ trở lên, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm xuống dƣới 1% c Về quốc phòng – an ninh SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CQ54/01.02 Học viện Tài 47 Luận văn tốt nghiệp Bảo đảm giữ vững ổn định an ninh trị, trật tự an tồn xã hội địa bàn Tăng cƣờng trận quốc phịng tồn diện gắn với trận nhân dân Phấn đấu đạt tiêu chuẩn “đơn vị an tồn quốc phịng” Xây dựng lực lƣợng quốc phòng – an ninh vững mạnh, làm tốt chức nhiệm vụ xung yếu mặt trận bảo vệ an ninh trị phục vụ phát triển kinh tế địa phƣơng 3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Đảm bảo khớp nối kế hoạch hoạt động với kế hoạch tài chính, từ huy động đầy đủ kịp thời nguồn tài tạo chủ động để quyền xã thực thi nhiệm vụ cần đổi hoạt động từ lập dự toán ngân sách chấp hành tốn ngân sách có tính khoa học phù hợp với thực tế cụ thể cần tiếp tục đổi quy trình lập dự tốn ngân sách, hồn thiện thủ tục chế chấp hành ngân sách, nhƣ đổi phƣơng thức toán ngân sách Đặc biệt, cần chuyển định mức phân bổ ngân sách cho lĩnh vực dựa đầu vào sang vào kết đầu ra, cụ thể: 3.2.1 Giải pháp hồn thiện cơng tác lập dự tốn ngân sách xã Kết nghiên cứu cho thấy, bên cạnh kết đạt đƣợc công tác lập dự tốn NSX cịn bộc lộ hạn chế cần khắc phục, giải pháp đề xuất thực nhƣ sau: Thứ nhất, dự toán thu ngân sách xã phải dựa sở đánh giá tình hình thực năm trƣớc, phân tích, dự báo tình hình đầu tƣ Nhà nƣớc, khả tăng trƣởng kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế, tình hình đầu tƣ, phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân địa bàn; đảm SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CQ54/01.02 Học viện Tài 48 Luận văn tốt nghiệp bảo tính đúng, tính đủ lĩnh vực thu, sắc thuế theo quy định pháp luật thuế, chế độ thu, đặc biệt sách chế độ ban hành sửa đổi thu ngân sách nhà nƣớc doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Dự toán thu phải xây dựng tinh thần “phấn đấu” theo hƣớng dẫn cấp nhƣng phải đảm bảo tính khả thi cao Thứ hai, dự toán chi ngân sách xã xây dựng phải đảm bảo phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế xã hội, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi HĐND huyện Thuận Thành khả huy động nguồn thu vào ngân sách địa phƣơng, phải đảm bảo nguyên tắc cân đối ngân sách Thứ ba, xây dựng dự toán chi đầu tƣ phát triển phải sở dự toán số thu tiền đền bù quỹ đất cơng ích Nhà nƣớc thu hồi đất, thu đóng góp nhân dân đƣa vào quản lý qua ngân sách nhà nƣớc, 50% vƣợt thu ngân sách năm trƣớc, chi đầu tƣ XDCB phải thực phân bổ chi tiết cho cơng trình cụ thể Thứ tƣ, hoạt động chi thƣờng xuyên giao chi phải dựa sở thực năm trƣớc, nhiệm vụ phát sinh năm, đặc biệt nhiệm vụ chi cho nghiệp kinh tế, đảm bảo xã hội chế độ liên quan đến ngƣời, đối tƣợng đảm bảo xã hội dự kiến phát sinh năm Bố trí xếp ƣu tiên thực sách ban hành, chế độ đảm bảo xã hội, chế độ cho ngƣời, chế độ phát sinh cấp ban hành, phải lập dự toán cụ thể, có thuyết minh chi tiết để đề nghị cấp bổ sung nguồn thực hiên 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện công tác chấp hành ngân sách xã * Công tác chấp hành thu NSX cần đƣợc quan, cấp quyền địa phƣơng quan tâm triển khai từ đầu năm, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo chế độ quy định, đảm bảo nguồn đáp ứng nhiệm vụ chi bố trí SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CQ54/01.02 Học viện Tài 49 Luận văn tốt nghiệp dự toán Đối với việc thực sách thuế, thu thuế địa bàn thực theo hƣớng dẫn quan cấp Thu khốn quỹ đất cơng ích, hoa lợi cơng sản: UBND cấp xã cần có biện pháp thiết thực nhằm tăng cƣờng quản lý quỹ đất cơng ích chế giao khoán hợp lý, tận dụng triệt để khơng để quỹ đất cơng ích hoang hóa Việc thu khốn quỹ đất cơng ích nên giao khốn thu tiền hàng năm, tránh tình trạng giao khốn nhiều năm nhƣng thu tiền lần làm ảnh hƣởng đến kế hoạch ngân sách năm Đối với khoản thu đóng góp tự nguyện để xây dựng sở hạ tầng, huy động đóng góp mang tính xã hội, từ thiện, phải thực theo nguyên tắc tự nguyện, “nhân dân bàn bạc định sở dân chủ, công khai, định theo đa số” Việc huy động quản lý, sử dụng nguồn huy động đóng góp phải đƣợc thực theo “Quy chế tổ chức huy động, quản lý sử dụng khoản đóng góp tự nguyện nhân dân để xây dựng sở hạ tầng xã” Đối với thu khác xã: Đảm bảo việc thu hạch toán vào ngân sách nội dung, chất khoản thu, cần phải đƣợc giám sát, đôn đốc kịp thời vào ngân sách, tránh trƣờng hợp ứng nguồn để thực nhiệm vụ khác, cuối năm nguồn để hồn trả, dẫn đến tọa thu ngân sách * Công tác chấp hành chi ngân sách xã: UBND xã có trách nhiệm thống nhất, quản lý điều hành chi NSX theo dự toán đƣợc Hội đồng nhân dân cấp xã phê duyệt Quá trình điều hành dự toán chi NSX cấn phải đảm bảo nội dung sau: Thứ nhất, tổ chức điều hành chi ngân sách phải đƣợc thực thu dự toán đƣợc phê duyệt cách chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chi nội dung, mục đích, đảm bảo định mức, sách chế độ, thực toán theo Mục lục NSNN, SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CQ54/01.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 50 gắn trách nhiệm chủ tài khoản nhƣ kế toán ngân sách cấp xã Đối với nguồn chƣa giao dự toán chi tiết: Nguồn tăng thu, chi khác dự phòng ngân sách thực phân chia phải báo cáo có ý kiến đồng ý Thƣờng trực HĐND xã Các nhiệm vụ chi đột xuất ngồi dự tốn phải đƣợc cân nhắc, tính tốn trƣớc định, với nguyên tắc tìm đƣợc nguồn bổ sung hợp pháp định chi, trƣờng hợp phát sinh nhiệm vụ chi ngồi dự tốn nhƣng khơng trì hỗn đƣợc, UBND xã cần xếp lại nhiệm vụ chi chƣa cần thiết, thống với Chủ tịch Phó chủ tịch HĐND cấp xã để thực hiện, tuyệt đối không đƣợc thực vay cá nhân, sử dụng nguồn thu chƣa qua ngân sách để đáp ứng chi Thứ hai, cấu lại chi ngân sách xã để nâng cao hiệu sử dụng ngân sách, thực nghiêm chỉnh quy định Luật NSNN, bố trí ngân sách tập trung, chống dàn trải gây thất thoát vốn, sử dụng ngân sách có mục đích, hiệu Vốn đầu tƣ từ ngân sách xã tập trung phát triển sở hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung ƣu tiên thực sách cải cách tiền lƣơng, chi đảm bảo xã hội, tăng chi NSX cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo, văn hóa thơng tin, thể dục thể thao, đảm bảo chi cho an ninh trật tự, an toàn xã hội xã Thứ ba, xây dựng kế hoạch, phƣơng án phân bổ dự toán chi tiết đến quý, tháng, cân đối phù hợp với nguồn thu để từ chủ động điều hành chi, đảm bảo hợp lý đạt đƣợc hiệu 3.2.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác tốn NSX Thứ nhất, trƣớc khóa sổ cuối năm, kế toán NSX cần phải - Rà soát lại tất khoản thu, chi theo dự toán để tiến hành xử lý nh sau khoản phải thu nhƣng chƣa thu nhƣng chƣa thu phải có biện pháp đơn đốc thu nộp đầy đủ kịp thời vào NSNN; khoản chi phải giải dứt điểm nhu cầu chi theo dự án SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CQ54/01.02 Học viện Tài 51 Luận văn tốt nghiệp - Làm thủ tục nộp tất khoản thu lại để xã vào KBNN hoàn thành chậm trƣớc cuối làm việc ngày 31 tháng 12; nộp chậm sau thời gian phải tính vào thu ngân sách năm sau - Trƣớc thực khóa sổ phải xem xét lại số liệu hạch toán đối chiếu với KBNN huyện để đảm bảo số liệu thu, chi NSX xác, đầy đủ theo Mục lục ngân sách xã - Xử lý dứt điểm khoản tạm thu, tạm giữ khoản nợ vay tồn đọng đến cuối năm - Kiểm tra, đối chiếu toàn tài sản, vật tƣ, công nợ, tiền mặt, tiền gửi loại nguồn vốn quỹ xã để xác định số thực có thời điểm cuối năm báo cáo có hồn tồn khớp hay khơng Thứ hai, cơng tác toán NSX cần phải đƣợc đẩy mạnh, tốn thu phải có số thu phát sinh địa bàn điều tiết ngân sách theo tỷ lệ đƣợc hƣởng quy định Thuyết minh toán NSX phải đƣợc giải trình cách rõ ràng, đánh giá khái qt đƣợc tình hình thực dự tốn, phân tích rõ nguyên nhân tăng, giảm tiêu thu, chi ngân sách so với dự toán giao đầu năm để có sở cho Hội đồng nhân dân thảo luận phê duyệt toán 3.2.4 Phối hợp đồng quan máy quản lý ngân sách xã với cấp huyện Bộ máy tài cấp huyện gồm Phịng Tài Kế hoạch, Chi cục Thuế, Kho bạc nhà nƣớc, nhiên có quan Tài trực thuộc quyền địa phƣơng Vì cần chế phối hợp đạo, xác định vai trò trung tâm phòng TC - KH đạo, điều hành cơng tác tài cấp xã SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CQ54/01.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 52 Chú trọng bồi dƣỡng đội ngũ cán cơng chức kế tốn xã, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin việc sử dụng phần mềm Thƣờng xuyên xây dựng quy chế cập nhật, truyền, nhận, khai thác, sử dụng, bảo mật thơng tin trao đổi mạng máy tính ngành Tăng cƣờng phối hợp trao đổi thông tin ngành hệ thống tài địa phƣơng 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân lực máy quản lý NSX - Bố trí ngƣời việc: Thực tiêu chuẩn hóa chun mơn hóa đội ngũ cán quản lý NSX Yêu cầu cán phải có lực chun mơn cao, đƣợc đào tạo bồi dƣỡng tốt, am hiểu nắm vững tình hình kinh tế - xã hội nhƣ chế sách Nhà nƣớc Đồng thời có tƣ cách, phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm tâm huyết với công việc đƣợc giao Đối với đội ngũ cán quản lý, cần phải thay đổi phong cách làm việc cũ đặc biệt thời đại khoa học kỹ thuật phải đƣợc trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật, luật pháp, quản trị kinh doanh… - Nâng cao chất lƣợng cán bộ: Hàng năm quyền địa phƣơng phải rà sốt đánh giá phân loại cán theo tiêu chuẩn đạo đức, trình độ chun mơn, lực quản lý….từ có kế hoạch bồi dƣỡng, xếp, phân cơng cơng tác theo năn lực trình độ ngƣời Các đơn vị dự toán, cán tài từ xã đến huyện cần tăng cƣờng đào tạo đào tạo lại kiến thức quản lý tài NSNN cho đội ngũ cán làm cơng tác tài chính, kế tốn để ngƣời hiểu nhận thức yêu cầu quản lý tài nhƣ chức nhiệm vụ Cơng tác đào tạo đào tạo lại phải đƣợc đặc biệt trọng để đảm bảo cán ngành tài hiểu rõ chủ trƣơng, sách nhà nƣớc hội SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CQ54/01.02 Học viện Tài 53 Luận văn tốt nghiệp nhập kinh tế, từ vận dụng vào q trình hoạch định sách nhƣ q trình tổ chức thực nhiệm vụ Bản thân cán công chức phải ln chủ động tích lũy kiến thức kinh nghiệm để có đủ khả thực thi cơng vụ Áp dụng linh hoạt chế độ luân chuyển cán nhằm nâng cao tính động, sang tạo, chống bảo thủ, trì trệ ngăn ngừa sai phạm cán Có chế độ thƣởng, phạt nghiêm minh, tăng cƣờng trách nhiệm cá nhân, tạo lòng tin nhân dân Nhà nƣớc SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CQ54/01.02 Học viện Tài 54 Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Ngân sách xã phận cấu thành ngân sách nhà nƣớc Thực quản lý ngân sách xã theo luật ngân sách nhà nƣớc cơng việc khó khăn phức tạp, hoạt động thu, chi tài diễn đƣợc quản lý chặt chẽ cơng khai, cần có nhận thức mức cấp ủy đảng, quyền cấp, ngành tài mà trƣớc tiên cấp xã Sau thời gian thực Luật NSNN (có sửa đổi, bổ sung), gặp nhiều khó khăn, mặt hàng nhân dân làm tiêu thu chậm, giá thấp, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp phát triển chậm Song thời gian qua, thực quản lý NSĐP theo Luật NSNN nên có tác động tích cực, góp phần tiếp tục ổn định phát triển kinh tế - xã hội xã Tuy nhiên công tác quản lý ngân sách xã xã Ngũ Thái giai đoạn 2017 – 2019 cịn khơng tồn vƣớng mắc, đặc biệt thiếu sót nhận thức, đạo, điều hành cơng tác hồn thiện co chế, sách trƣớc địi hỏi thực tiễn, cần phải nhanh chóng đề giải pháp khắc phục nhằm phát huy vị trí, vai trị NSĐP quyền sở Thơng qua đề tài “ Quản lý ngân sách xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh”, nêu lên kết bƣớc đầu tồn tại, nguyên nhân tồn q trình quản lý NSX xã Trên sở đề xuất giải pháp để hồn thiện cơng tác quản lý NSX theo Luật NSNN xã Ngũ Thái năm tới đạt kết tốt hơn, góp phần nâng cao hiệu sử dụng kinh phí NSNN vào địa phƣơng, thúc đẩy tăng trƣởng toàn diện lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CQ54/01.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015 Thơng tƣ 344/2016/TT-BTC Bộ Tài chính: Quy định quản lý ngân sách xã hoạt động tài khác xã, phƣờng, thị trấn Nghị định 163/2016 NĐ/CP hƣớng dẫn Luật NSNN 2015 Nghị số 35/2016/QĐ – UBND tỉnh Bắc Ninh việc Quy định số điều thực nếp sống văn minh việc cƣới, việc tang, lễ hội tổ chức kỷ niệm danh hiệu thi đua địa bàn tỉnh PGS.TS Đặng Văn Du (chủ biên), TS Hồng Thị Thúy Nguyệt (chủ biên), “Giáo trình quản lý tài xã”, NXB Tài Tổng hợp toán thu, chi ngân sách xã Ngũ Thái qua năm 2017, 2018, 2019 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CQ54/01.02 ... quản lý ngân sách xã Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản lý ngân sách xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Chƣơng 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã Ngũ Thái, huyện. .. Tài Luận văn tốt nghiệp CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN SÁCH XÃ VÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ 1.1 Những vấn đề chung ngân sách xã 1.1.1Khái niệm ngân sách xã Ngân sách xã (NSX) cấp ngân sách. .. chế độ, sách 2.3 Đánh giá công tác quản lý ngân sách xã xã Ngũ Thái 2.3.1 Kết đạt đƣợc Qua năm qua 2017 – 2019, công tác quản lý ngân sách xã xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý ngân sách xã ngũ thái, huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công , Quản lý ngân sách xã ngũ thái, huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công