0

Phát triển kênh phân phối đại lý tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB AGEAS luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm

51 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:03

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG CQ54/03.02 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI ĐẠI LÝ TẠI CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS Chuyên ngành Mã số Giáo viên hướng dẫn : Bảo hiểm : 03 : PGS,TS HOÀNG MẠNH CỪ HÀ NỘI – 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi; số liệu, kết nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Sinh viên Nguyễn Thị Minh Phượng ii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ v LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI ĐẠI LÝ TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1.Tổng quan bảo hiểm nhân thọ 1.1.1.Cơ sở khách quan việc đời bảo hiểm nhân thọ 1.1.2 Các loại bảo hiểm nhân thọ 1.2 Các kênh phân phối bảo hiểm nhân thọ 1.2.1 Phân phối trực tiếp 1.2.2 Phân phối gián tiếp 1.2.3 Phân phối qua ngân hàng 1.3 Phát triển kênh phân phối đại lý kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 1.3.1 Khái quát đại lý bảo hiểm nhân thọ 1.3.2 Quan niệm phát triển kênh phân phối đại lý bảo hiểm nhân thọ 11 1.3.3 Các tiêu đánh giá phát triển kênh phân phối đại lý bảo 12 hiểm nhân thọ 1.3.4 Nội dung phát triển kênh phân phối đại lý bảo hiểm nhân thọ 14 1.3.5 Vai trò phát triển kênh phân phối đại lý bảo hiểm nhân thọ 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI 19 ĐẠI LÝ TẠI CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS 2.1 Giới thiệu công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 19 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 19 2.1.2 Mơ hình cấu tổ chức 20 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh 22 2.2 Thực trạng phát triển kênh phân phối đại lý TNHH bảo 25 hiểm nhân thọ MB Ageas iii 2.2.1 Quy mô số lượng đại lý 25 2.2.2 Số lượng hợp đồng doanh số đại lý khai thác 26 2.2.3 Tình hình hoạt động lực khai thác đại lý MB Ageas 28 Life 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển kênh phân phối đại lý 31 TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 2.3.1 Kết đạt 31 2.3.2 Một số hạn chế 32 2.3.3 Nguyên nhân 33 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI 34 ĐẠI LÝ TẠI TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS 3.1 Mục tiêu, phương hướng công ty 34 3.1.1 Mục tiêu 34 3.1.2 Phương hướng 35 3.2 Các giải pháp phát triển kênh phân phối đại lý Công ty 36 TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 3.2.1 Rà sốt lại cơng tác tuyển dụng đại lý bảo hiểm 36 3.2.2 Mở rộng, đa dạng nguồn tuyển dụng đại lý bảo hiểm 37 3.2.3 Chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình 39 độ chun mơn cho đại lý đội ngũ quản lý đại lý 3.2.4 Củng cố đạo đức nghề nghiệp cho đại lý bảo hiểm 40 3.2.5 Hoàn thiện nâng cao hệ thống sản phẩm chế độ lương 41 thưởng, đãi ngộ dành cho đại lý 3.3 Một số kiến nghị 43 3.3.1 Đối với nhà nước 43 3.3.2 Đối với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam 43 KẾT LUẬN 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BH Bảo hiểm BHNT Bảo hiểm nhân thọ DNBHNT Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ HĐ Hợp đồng MB Ageas Life Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Quy trình tuyển dụng đại lý bảo hiểm 14 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy MB Ageas Life 21 Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh MB Ageas Life từ 23 2018 đến 2019 Bảng 2.2: Số lượng đại lý MB Ageas Life từ QI+II/2018 đến 25 QIII+IV/2019 Bảng 2.3: Số lượng hợp đồng khai thác MB Ageas Life từ 27 QI+II/2018 đến QIII+IV/2019 Bảng 2.4: Tình hình hoạt động đại lý bảo hiểm MB Ageas Life từ QI+II/2018 đến QIII+IV/2019 29 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mỗi doanh nghiệp muốn tồn phát triển cần phải tạo cho lợi so sánh thị trường so với doanh nghiệp khác Trong kinh tế thị trường cạnh tranh ngày khốc liệt nay, việc tạo lợi cạnh tranh khó, việc trì lợi cạnh tranh cịn khó khăn Các chiến lược sản phẩm, giá, quảng cáo, khuyến có tác dụng định ngắn hạn Việc tập trung phát triển mạng lưới kênh phân phối sản phẩm giải pháp tối ưu giúp doanh nghiệp nói chung DNBHNT nói riêng xây dựng trì lợi cạnh tranh dài hạn Ở Việt Nam, thị trường BHNT đời muộn, non trẻ suốt thời gian hoạt động tới nay, thị trường đạt đ ược thành tựu to lớn dần khẳng định vai trị quan trọng hệ thống thị trường tài tín dụng nói riêng tồn kinh tế nói chung Với tham gia ngày đa dạng kênh phân phối đại bên cạnh gia tăng số lượng chất lượng kênh truyền thống góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp BHNT Tuy nhiên, Việt Nam việc phát triển kênh phân phối tồn nhiều hạn chế, đòi hỏi phải giải tháo gỡ thời gian tới Là sinh viên chuyên ngành Bảo hiểm Học viện tài chính, trải qua q trình thực tập cơng ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas sâu vào nghiên cứu kênh phân phối bảo hiểm kênh đại lý để hiểu rõ tầm quan trọng phát triển cơng ty ngành bảo hiểm Vì vậy, em định chọn đề tài “Phát triển kênh phân phối đại lý Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas” 2 Đối tượng mục đích nghiên cứu -Đối tượng nghiên cứu: Đại lý bảo hiểm nhân thọ -Mục đích nghiên cứu: Đưa giải pháp phát triển kênh phân phối đại lý cho phù hợp với tình hình thực tế MB Ageas Life Phạm vi nghiên cứu - Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas - Số liệu từ QI+II/2018 đến QIII+IV/2019 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử kết hợp với phương pháp phân tích số liệu thơng qua tài liệu có sẵn, báo cáo tài chính, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, hợp đồng sở thực tập, nhìn nhận tình hình thực tế vấn đề phát sinh, so sánh đối chiếu số liệu Kết cấu luận văn tốt nghiệp Luận văn chia thành chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận phát triển kênh phân phối đại lý kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Chương 2: Thực trạng phát triển kênh phân phối đại lý công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Chương 3: Giải pháp phát triển kênh phân phối đại lý công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI ĐẠI LÝ TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Tổng quan bảo hiểm nhân thọ 1.1.1 Cơ sở khách quan việc đời bảo hiểm nhân thọ -Nguồn gốc hình thành ngành bảo hiểm nhân thọ Hình thức bảo hiểm nhân thọ đời vào năm 1583 Luân Đôn, nước Anh Tuy nhiên lúc này, bảo hiểm chưa có điều kiện để phát triển thiếu sở tốn học để tính phí với hạn chế nhận thức người Giai đoạn đầu sơ khai, Bảo hiểm nhân thọ chịu nhiều phản đối gay gắt từ nhà vua Thiên chúa giáo Người ta coi trị may rủi, dùng tính mạng người để đánh cược tiền khiến xã hội lên án Tuy nhiên, nhìn góc độ tích cực, người bảo hiểm chẳng may qua đời họ để lại tài sản khoản tiền chu cấp cho gia đình Đó lý khiến bảo hiểm nhân thọ dù bị cấm đốn tồn Bảo hiểm nhân thọ thời điểm có quyền lợi đơn giản, chi trả quyền lợi người bảo hiểm tử vong -Sự phát triển Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam Vào trước năm 1954 Miền Bắc Việt Nam, Bảo hiểm nhân thọ biết đến số người làm việc cho Pháp tham gia hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ, hợp đồng mua trực tiếp từ công ty Bảo hiểm Pháp Vào năm 1970 – 1971, công ty Hưng Việt Bảo hiểm Miền Nam cho đời số loại hình Bảo hiểm Bảo hiểm tử kỳ thời hạn, Bảo hiểm trọn đời,… Tuy nhiên, hoạt động công ty bảo hiểm diễn khoảng năm đến nhiều Năm 1987, nhờ hội tiếp cận học hỏi với kỹ thuật bảo hiểm giới, Bảo Việt công ty bảo hiểm Việt Nam lúc tiến hành nghiên cứu đưa đề tài: “Lý thuyết Bảo hiểm nhân thọ ứng dụng vào thực tế Việt Nam” nhiên vào thời điểm này, điều kiện kinh tế Việt Nam hạn chế: thu nhập dân cư thấp, kinh tế phát triển, tỷ lệ lạm phát cao, thị trường tài chưa phát triển… Do ý nghĩa đề tài dừng lại việc triển khai “Bảo hiểm sinh mạng có thời hạn năm” dạng bảo hiểm mang tính chất giống phi nhân thọ 1.1.2 Các loại bảo hiểm nhân thọ Dưới nhiều góc độ, bảo hiểm nhân thọ chia thành loại khác Theo phương thức tham gia có bảo hiểm cá nhân bảo hiểm nhóm Theo đối tượng tham gia có bảo hiểm cho con, bảo hiểm cho người trụ cột bảo hiểm hưu trí Theo hình thức hợp đồng có bảo hiểm bảo hiểm bổ trợ Cụ thể chia theo phạm vi bảo hiểm, có loại hình bảo hiểm nhân thọ bản: 1.1.2.1 Bảo hiểm sinh kỳ Bảo hiểm sinh kỳ nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người bảo hiểm sống đến thời hạn định, theo doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, người bảo hiểm sống đến thời hạn thỏa thuận hợp đồng bảo hiểm Tại Việt Nam bảo hiểm sinh kỳ quy định theo Luật kinh doanh bảo hiểm thực tế hầu hết công ty bảo hiểm nhân thọ không triển khai sản phẩm 1.1.2.2 Bảo hiểm tử kỳ Bảo hiểm tử kỳ nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người bảo hiểm chết thời hạn định, theo doanh nghiệp bảo hiểm phải 32 lưới đại lý yếu tố then chốt ảnh hưởng tới phát triển kênh phân phối đại lý công ty - Hiện tại, theo báo cáo số lượng đại lý MB Ageas Life đạt số khoảng 2500 đại lý, số ấn tượng cho doanh nghiệp bảo hiểm với tuổi đời cịn trẻ Cơng ty ln liên tục tuyển dụng, đào tạo để phát triển đội ngũ đại lý ngày lớn mạnh chất lượng hơn, tăng tính cạnh tranh phấn đấu trở thành thương hiệu bảo hiểm nhân thọ tin yêu Không phát triển kênh phân phối địa bàn Hà Nội, MB Ageas Life công mở rộng thị trường phân phối tỉnh thành Việt Nam để nhiều người biết đến bảo hiểm nhân thọ Quân đội để MB Ageas Life đưa sản phẩm với quyền lợi tối ưu đến với người dân 2.3.2 Một số hạn chế Bên cạnh kết tốt mà MB Ageas đạt được,vẫn số hạn chế tồn mà công ty tìm cách khắc phục - Việc thu hút ứng viên tham gia làm đại lý điểm yếu công ty Số lượng đại lý tuyển vào không đồng qua kỳ - Trình độ đại lý cịn hạn chế không đồng tỉnh thành nên số phận đại lý tư vấn cho khách hàng chưa chưa đầy đủ - Công tác đào tạo để nâng cao kỹ chuyên môn chuyên nghiệp cho đại lý chưa hồn tồn tốt Đi với việc tổ chức lớp đào tạo chuyên sâu cho đại lý bảo hiểm việc tuyển chọn đại lý, đào tạo quản lý đại lý bảo hiểm nhiều hạn chế - Hạn chế liên quan đến phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp đại lý bảo hiểm Một số phận đại lý quan tâm đến lợi nhuận thân, công ty mà coi nhẹ quyền lợi dành cho khách hàng 33 - Sản phẩm cơng ty cịn số hạn chế chưa phong phú doanh nghiệp bảo hiểm lâu năm, chưa có nhiều lựa chọn cho khách hàng Mức hoa hồng tương đối cao năm đầu kỳ đóng phí năm tái tục lại có chênh lệch lớn Ngoài ra, thủ tục hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, thủ tục giải quyền lợi khách hàng rườm rà, thiếu linh hoạt dẫn đến nhiều trở ngại cho đại lý gây khó chịu cho khách hàng 2.3.3 Nguyên nhân Đi với hạn chế số nguyên nhân sau: - MB Ageas Life doanh nghiệp bảo hiểm gia nhập thị trường, thương hiệu cơng ty cịn trẻ so với thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam - Phần lớn đại lý bảo hiểm thường tập trung thành phố lớn Hà Nội, Thành phố Hồ CHí Minh, Đà Nẵng…bởi dẫn đến tình trạng trình độ chuyên nghiệp đại lý không đồng vùng với Do thành phố lớn có nhiều hội nghề nghiệp, mức sống, mức thu nhập người dân cao tỉnh nên đại lý thường đổ dồn thành phố lớn làm việc - Do sở vật chất không đầy đủ đại thành phố lớn; việc tập hợp đủ số lượng ứng viên để mở lớp dạy đào tạo khó khăn, số lượng đại lý tuyển chọn địa phương hay tỉnh thành cịn - Do muốn thu hút nguồn đại lý nên mức hoa hồng năm đầu cao 34 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI ĐẠI LÝ TẠI CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS 3.1 Mục tiêu, phương hướng công ty 3.1.1 Mục tiêu Cùng với thành công ban đầu lợi nhuận MB Ageas Life muốn trở thành công ty vững có tảng chăm sóc khách hàng tốt điểm cơng ty tạo khác biệt Khách hàng tin tưởng MB Ageas Life để đảm bảo tương lai tài cho họ nên MB Ageas Life phải đảm bảo thực cam kết Việc khánh thành văn phịng làm việc cho đại lý Hà Nội nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt theo sứ mệnh Công ty đặt ra: Cùng bạn dựng xây Hạnh phúc tầm nhìn trở thành thương hiệu bảo hiểm nhân thọ tin yêu thị trường Việt Nam Cùng với hỗ trợ từ phía Ban lãnh đạo MB Ageas Life nội lực mình, khối đại lý Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life xây dựng hình thành mơi trường kinh doanh với chuẩn mực cao, đáp ứng tốt đòi hỏi thị trường trở thành cầu nối, đại sứ thương hiệu mang sản phẩm bảo hiểm thực nhân văn MB Ageas Life tới người tiêu dùng Bên cạnh đó, bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam với 80% doanh thu đến từ kênh Đại lý, MB Ageas Life tập trung nguồn lực để xây dựng hệ thống đại lý ngày lớn mạnh Trong năm 2020, Công ty MB Ageas Life đặt mục tiêu tuyển dụng 5000 đại lý đạt mức doanh thu 200 tỷ cuối năm Trong giai đoạn 2020 – 2024, MB Ageas Life xác định 2020 trở thành cột mốc 35 quan trọng mở thập kỷ với nhiều thử thách hội chờ đợi phía trước, địi hỏi doanh nghiệp cần động để bắt kịp xu thay đổi thị trường 3.1.2 Phương hướng Song song với việc phát triển kinh doanh kênh bancassurance, MB Ageas Life tiếp tục mở rộng kênh bán hàng qua đại lý, tất nhiên theo xu phát triển công nghệ số lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ Trong vòng năm tới, bảo hiểm nhân thọ dần trở thành phần quen thuộc sống người Việt Nam, họ thích nghi với công nghệ hành vi mua sắm giao tiếp với công ty bảo hiểm, MB Ageas Life phải sẵn sàng cho điều MB Ageas Life đẩy mạnh việc tuyên truyền, marketing tảng mạng xã hội để thêm nhiều người dân biết tới thương hiệu sản phẩm công ty Dù gặt hái thành công ban đầu công ty bảo hiểm nhân thọ khác phát triển thị trường Việt Nam MB Ageas Life gặp số thách thức chinh phục thị trường bảo hiểm phát triển Đó vấn đề nhân sự, hệ thống kênh phân phối qua đại lý Để tuyển chọn nhân phù hợp để phát triển kênh phân phối qua đại lý trình phát triển MB Ageas Life phải dành nhiều thời gian để tuyển chọn người cho vị trí cơng việc thành cơng việc Và nguyên tắc phát triển kênh đại lý mà MB Ageas Life áp dụng để tới thành cơng mong muốn tìm người biết quan tâm đến khách hàng quan tâm đến sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Sau hai văn phòng đại lý Hà Nội Bắc Giang, công ty hướng tới việc mở thêm nhiều chi nhánh tỉnh thành khác để tiếp tục tuyển dụng người dân địa khu vực đó.Từ khai thác nhiều khách hàng nhằm đạt mục tiêu đề 36 Công ty thực kế hoạch phát triển kênh phân phối đại lý qua việc tuyển dụng sinh viên năm cuối chuyên ngành bảo hiểm tất trường địa bàn Hà Nội Sắp tới mở rộng tuyển dụng sinh viên chuyên ngành bảo hiểm tỉnh thành khác Để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Công ty tập trung phát triển số lượng đội ngũ tư vấn bảo hiểm chuyên nghiệp, đào tạo với chương trình chuyên sâu bậc thị trường để có đầu đội ngũ đại lý chất lượng 3.2 Các giải pháp phát triển kênh phân phối đại lý Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 3.2.1 Rà sốt lại cơng tác tuyển dụng đại lý bảo hiểm Số lượng đại lý BHNT liên tục tăng, việc tuyển dụng ạt đại lý thời gian gần thể phát triển mạnh mẽ thị trường bảo hiểm MB Ageas Life Nhưng bên cạnh để lại vấn đề càn xem xét tuyển dụng đại lý Một thực tế thời gian qua cho thấy công ty bảo hiểm nói chung MB Ageas Life nói riêng chưa thực coi trọng công tác chất lượng đầu vào tuyển chọn đại lý Việc tuyển chọn đại lý tiến hành tràn lan, tuyển chọn nhiều mà tiêu chuẩn tuyển chọn lại thấp, khơng địi hỏi cao trình độ văn hóa chun mơn Xét ngắn hạn, điều có lợi cho cơng ty họ khai thác nhiều hợp đồng, tăng doanh thu phí thơng qua phận chăm sóc khách hàng để củng cố hình ảnh cơng ty Tuy nhiên, xét lâu dài điều có hại ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh sau công ty Dựa quy định tuyển chọn đại lý Bộ Tài ban hành dựa vào tiêu thực tế, cụ thể mà công ty MB Ageas Life vào để đưa tiêu tuyển chọn cho Các tiêu chuẩn tập trung chủ yếu trình độ, kinh nghiệm, khả giao tiếp, đạo đức,… Đại lý bảo hiểm người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, việc cần có trình độ cần thiết Hơn BHNT sản phẩm vô hình, nhận 37 thức người dân bảo hiểm nhân thọ hạn chế, đòi hỏi đại lý phải am hiểu đời sống kinh tế xã hội để xử lý linh hoạt tình đặt tiếp xúc với khách hàng Vì vậy, trình tuyển dụng, ứng viên phải người có học vấn tương đối, có kiến thức xã hội phải cung cấp thơng tin xác đến khách hàng Trong cơng tác tuyển chọn đại lý vấn đề tuổi tác cần quan tâm Có đại lý tuổi cao họ khai thác tốt họ có kinh nghiệm mối quan hệ Song họ lại có nhược điểm động, nhanh nhẹn sáng tạo, khó khăn việc dụng cơng nghệ đại Ngồi họ cần thời gian dành cho gia đình Ngược lại, đại lý trẻ động sáng tạo, dễ dàng thích nghi học hỏi nhiều cách nhanh chóng, song kinh nghiệm, chuyên nghiệp mối quan hệ xã hội chưa nhiều, nhận thức xã hội chưa đại lý lớn tuổi nghề Cho nên tùy từng địa phương, tùy từng hoàn cảnh tùy chất lượng đại lý mà MB Ageas Life đưa lựa chọn cho phù hợp, tránh tình trạng đại lý bỏ việc Đạo đức nghề nghiệp tiêu chuẩn không nhắc đến trình tuyển dụng nào, đặc biệt lại tuyển dụng đại lý bảo hiểm- người đại diện doanh nghiệp BHNT tiếp xúc trực tiếp với khách hàng yếu tố đạo đức cần thiết hết đaiị lý có tư cách khơng tốt ảnh hưởng tới uy tín cơng ty gây tổn hại khác nợ phí, nói xấu công ty, tuyên truyền thông tin sai lệch làm giảm sút lịng tin khách hàng với cơng ty với đại lý bảo hiểm 3.2.2 Mở rộng, đa dạng nguồn tuyển dụng đại lý bảo hiểm Trong công tác tuyển chọn, phát triển mở rộng kênh phân phối đại lý, ngồi tiêu chuẩn đề việc xác định kênh để tuyển chọn đại lý quan trọng MB Ageas Life đa dạng hóa 38 nguồn tuyển dụng đại lý Hầu hết sử dụng hình thức tuyển dụng thông qua số kênh: Do cán cũ giới thiệu, qua đại lý công ty, phương tiện truyền thông đại chúng,…Mỗi kênh phân phối mang lại hiệu định song có hạn chế riêng cần khắc phục Đối với kênh đại lý giới thiệu, đại lý tuyển dụng thông qua giới thiệu đại lý cũ nhiều biết BHNT nghề tư vấn viên bảo hiểm, hay tuyển chọn đại lý từ người thân bạn bè đại lý làm việc công ty Họ đại lý cũ giới thiệu khó khăn phức tạp mà họ gặp phải làm nghề Mặt khác họ giúp đỡ đại lý cũ q trình khai thác Do đại lý bỏ nghề, chất lượng khai thác tốt Hiện MB Ageas Life tiếp tục áp dụng hình thức đại lý tuyển đại lý để nâng cao hiệu tuyển dụng số lượng đại lý tăng lên rõ rệt Đối với kênh cán giới thiệu, xét hình thức kênh giống hình thức kênh đại lý cũ tuyển chọn Tuy hạn chế kênh cán cũ giới thiệu nên hay mối quan hệ, chưa thật trọng đến tiêu chuẩn tuyển chọn nên chất lượng đại lý nhiều lúc chưa đạt yêu cầu Đối với tuyển đại lý qua phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng xã hội, kênh phân phối đại chúng nên có phạm vi ảnh hưởng rộng đồng thời việc sử dụng địa phương linh hoạt đa dạng Các hình thức tuyển dụng thường sử dụng internet, báo đài phát thanh…Kênh tuyển thu hút số lượng, tuyển nhân viên lớn lựa chọn đại lý có tiêu chuẩn tốt Tuy nhiên kênh tuyển chọn lại có nhược điểm chi phí tuyển chọn bỏ nhiều, đợt tuyển dụng tốn chi phí quảng cáo chi phí liên quan Với quy mơ tuyển dụng cán tuyển dụng không kiểm tra hết nguồn thông tin tuyển viên cung cấp Ngồi cịn hình thức đăng tuyển dụng trực tiếp trang mạng xã hội zalo, facebook cá nhân,… đem lại phản hồi tốt 39 Ngoài nguồn tuyển dụng nguồn tuyển dụng nhân lực từ trường đại học vô hiệu Đó nguồn nhân lực dồi có tiềm nguồn nhân lực trẻ, có trình độ chun mơn, có nhận thức cao động, nhiệt huyết, sáng tạo Đây nơi tuyển dụng nguồn nhân lực mà công ty MB Ageas Life nên hướng tới MB Ageas Life doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ với tuổi đời trẻ thị trường bảo hiểm Việt Nam, mạng lưới phủ sóng cịn hạn chế Vì MB Ageas Life cần triển khai chủ trương mở rộng kênh phân phối đại lý tỉnh thành khắp nước để người dân biết đến Bảo hiểm Quân đội nhiều hơn, đưa giá trị tốt đẹp bảo hiểm đến cho khách hàng Muốn thực điều hai, cần phải gây dựng lòng tin lòng khách hàng, đại lý tư vấn vừa đủ vừa xác,…để đưa MB Ageas Life trở thành doanh nghiệp bảo hiểm tin yêu thị trường 3.2.3 Chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chun mơn cho đại lý đội ngũ quản lý đại lý Việc đào tạo đại lý cty quan trọng, định không nhỏ đến chất lượng đại lý Để thực tốt công tác đào tạo trước tiên cơng ty phải trang bị cho đội ngũ nhân viên huấn luyện chất lượng cao, khả truyền đạt tốt, kích thích dẫn dắt học viên nghiên cứu học tập Bên cạnh đó, đội ngũ phải có thực tế tốt họ từng làm đại lý thành cơng, có trình độ chun mơn bảo hiểm lĩnh vực có liên quan Mỗi khóa học phải truyền đạt cho học viên kiến thức cty, nghề nghiệp, sản phẩm, dịch vụ, kỹ bán hàng, đạo đức nghề nghiệp… Phải tạo điều kiện cho họ có q trình thực hành sát với thực tế, đồng thời phát huy sáng kiến áp dụng cho đại lý khác Bên cạnh việc trang bị đội ngũ nhân viên có trình độ chun mơn cao, với trag 40 thiết bị hỗ trợ giảng dạy cơng ty cần phải xây dựng chương trình đào tạo huấn luyện khoa học Có chất lượng đào tạo đạt yêu cầu cần thiết trước đòi hỏi chế thị trường Việc quản lý đội ngũ đại lý phải thực theo mơ hình mạng lưới phân cấp Các cơng ty cần xây dựng cho chế nguyên tắc quản lý khoa học đội ngũ cán có chun mơn cao đây, cần trọng đến trưởng nhóm kinh doanh, trưởng khu vực kinh doanh Họ người trực tiếp quản lí, giám sát , làm việc với đại lý Vì vậy, người cần đạt yêu cầu sau: - Có khả chịu áp lực cao - Khả làm việc đội nhóm - Khả truyền đạt lời nói - Khả thích ứng với mơi trường - Khả hoạch định giải vấn đề - Có nghệ thuật quản lý Mạng lưới tổ chức đại lý pahir đảm bảo cho việc truyền tải quản lý thông tin đơn vị nhanh hiệu nhất, phải phù hợp với quy mô tiềm thị trường Việc quản lý đại lý chặt chẽ từ khâu quản lý hồ sơ Đại lý hoạt động ký kết hợp đồng địa lý cấp thẻ đại lý Tránh tình trạng chưa cấp thẻ đâị lý khai thác hợp đồng trước nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng 3.2.4 Củng cố đạo đức nghề nghiệp cho đại lý bảo hiểm Đạo đức tiêu chuẩn hàng đầu với nghề đại lý BHNT Việt Nam giới Mặc dù câu chuyện không việc vi phạm ddaoj đức nghề nghiệp diễn thường xuyên Nó ngun nhân gây phát sinh mâu thuẫn công ty khách hàng 41 Căn bệnh người làm đại lý mắc phải hay mắc thói “ba hoa”, nói nhiều, nói q tốt sản phẩm bên chào bán, chí điều khơng có Căn bệnh thứ hai “thói” cầm tiền khách hàng mà nghĩ tiền mình, tiêu tính sau Hoặc cẩu thả nhập nhèm sổ sách, sửa chữa hóa đơn chứng từ, kéo dài thời gian nộp phí để che mắt cơng ty bảo hiểm Ngồi cịn hối thúc khách hàng ký kết hợp đồng bảo hiểm khách hàng chưa có thời gian suy nghĩ, cân nhắc Một bệnh khác tình trạng tranh giành khách hàng, nói xấu lẫn cơng ty bảo hiểm khác Hậu làm cho khách hàng bị nhiễu, hoài nghi, thiếu tin tưởng vào ý nghĩa tốt đẹp bảo hiểm, từ lâu dần sau niềm tin với đại lý tư vấn Rõ biết chế thị trường đào tạo cạnh tranh khốc liệt chủ thể xã hội nghề đại lý BHNT Đại lý BHNT phải cạnh tranh với để tồn để đứng vững trình đó, song phải cạnh tranh lành mạnh Thực tế cho thấy, nhiều đại lý học lý thuyết giỏi, tỏ thông thạo tư cách đạo đức lại thua xa người trầm tĩnh, nói vừa phải, giao tiếp nhẹ nhàng, trung thực Như vậy, đại lý BHNT bên cạnh lợi ích cần phải quan tâm đến phát triển vững mạnh tồn ngành BHNT nói chung, cơng ty BMNT MB Ageas Life nói riêng, lợi ích khách hàng xã hội Đó chuẩn mực đạo đức, kim nam xuyên suốt trình hoạt động đại lý BHNT 3.2.5 Hồn thiện nâng cao hệ thống sản phẩm chế độ lương thưởng, đãi ngộ dành cho đại lý Trong sống, nhu cầu người đa dạng thay đổi, thu nhập thay đổi kiện xảy tong sống tác động đến thay đổi nhu cầu Dù không xác định chắn thay đổi sống tương lai, giai đoạn đời 42 người, ln có mục tiêu hướng đến khác việc dựng xây hạnh phúc Để làm điều đó, MB Ageas Life thiết kế sản phẩm linh hoạt, phục vụ cho nhu cầu đa dạng thay đổi liên tục khách hàng.Cái hay Bảo hiểm Quân đội đơn giản sản phẩm “Kiến tạo ước mơ” minh bạch cam kết tài chính, điểm cộng thứ hai việc sản phẩm “Kiến tạo ước mơ” có bao gồm bệnh hiểm nghèo thời gian bảo vệ đến 100 tuổi Bên cạnh cịn số nhược điểm mà MB Ageas Life cần phải khắc phục để hoàn thiện nâng cao diện mạo cho sản phẩm MB Ageas Life cần đối mới, vận dụng cơng nghệ 4.0 vào việc phát triển sản phẩm, sử dụng yêu cầu bảo hiểm điện tử thay giấy trước để tiết kiệm thời gian tăng độ xác cho tư vấn viên khách hàng Ngồi ra, cơng ty cần thay đổi diện mạo cho hợp đồng bảo hiểm cho bắt mắt chắn hơn, đồng thời đưa nhiều memo thưởng cho khách hàng MB Ageas Life ngày hoàn thiện nâng cao sản phẩm bảo hiểm để đáp ứng nhu cầu ngày tăng người dân Bên cạnh việc nâng cao sản phẩm tăng tính cạnh tranh để đại lý khơng ngừng nâng cao hiệu hoạt động mình, MB Ageas Life phải có quan tâm khích lệ họ hợp lý Thứ nhất, xây dựng mức hoa hồng hợp lý phù hợp với công sức bỏ cảu đại lý Theo em công ty nên giảm chênh lệch tỷ lệ hoa hồng qua năm nhằm đảm bảo đại lý có mức thu nhập ổn định, giúp họ an tâm q trình khai thác Đồng thời cơng ty tối ưu hóa chi phí khác để tăng chi phí hoa hồng, điều tạo động lực cho đại lý làm việc, gắn bó trung thành với cơng ty Thứ hai, phải có quy chế khen thưởng, kỷ luật hợp lý Bất ký hoạt động có tổ chức muốn đạt hiệu cần đến quy chế thưởng, phạt thành viên Với hoạt động đại lý, đặc thù giao 43 dịch trực tiếp với khách hàng, đại lý chủ động mặt thời gian thường nắm lượng tiền lớn nên quy chế lại phải thực nghiêm minh Tuy nhiên, bên cạnh mục tiêu phòng ngừa sai phạm, răn đe hành vi tiêu cực quy chế thưởng phạt nhằm tạo động lực khuyến khích cho đại lý khai thác, thưởng phạt phải tương xứng Thứ ba, cần tạo hội thăng tiến cho tất đại lý hoạt động có hiệu quả, có thành tích cân nhắc lên vị trí trưởng nhóm, trưởng phịng kinh doanh, hỗ trợ kinh phí, phương tiện hoạt động, hỗ trợ lương cứng, đào tạo nâng cao trình độ, tạo hội học, tham quan du lịch thực mua BHNT cho đại lý có thành tích cao hoạt động lâu năm, việc tạo điều kiện cho đại lý n tâm gắn bó lâu với cơng ty với nghề 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Nhà nước, Chính phủ - Nhà nước cần hồn thiện môi trường pháp lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm nói chung bảo hiểm nhân thọ nói riêng - Quy định tiêu chuẩn áp dụng chung cho nội dung hợp đồng đại lý - Đưa điều khoản nghiêm khắc công tuyển dụng đào tạo đại lý để có đầu chất lượng -Chính phủ cần hỗ trợ cho ngành bảo hiểm nói chung bảo hiểm nhân thọ nói riêng phát triển cách tuyên truyền quảng cáo rộng rãi xã hội - Nhà nước có sách ưu đãi đầu tư công ty bảo hiểm - Nhà nước tiếp tục mở cửa thị trường bảo hiểm nhân thọ cho phép thành lập nhiều công ty BHNT nước 3.3.2 Đối với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam - Vẫn nhà chung đoàn kết đáng tin cậy, cầu nối doanh nghiệp bảo hiểm với quan quản lý doanh nghiệp khách hàng Làm đầu mối thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước 44 - Hiệp hội tiếp tục tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết công chúng ý nghĩa, vai trò, tác dụng bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm nhân thọ -Giúp doanh nghiệp tổ chức hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, cung cấp kiến thức pháp luật quản trị điều hành doanh nghiệp bảo hiểm, tham gia biên soạn giáo trình đào tạo đại lý bảo hiểm Thực công tác đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ việc đào tạo cán bộ, quản lý đại lý bảo hiểm nhân thọ để có đội ngũ tư vấn chất lượng - Hiệp hội cần xây dựng chế phối hợp kiểm tra theo phương thức tự quản việc thực thỏa thuận hội viên - Đẩy mạnh quan hệ cộng đồng liên quan đến khái thác bảo hiểm nhân thọ nhằm nâng cao nhận thức người bảo hiểm nhân thọ hỗ trợ khách hàng cần thiết 45 KẾT LUẬN Sau thời gian thực tập Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas sau nghiên cứu thực tế kênh phân phối sản phẩm qua đại lý, em thấy bên cạnh kết tốt đạt cịn nhiều vấn đề tồn q trình phát triển kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm qua đại lý Với mục tiêu muốn trở thành cơng ty vững có tảng chăm sóc khách hàng tốt xu hướng cạnh tranh khốc liệt thời gian tới, MB Ageas Life không ngừng đổi mới, hoàn thiện để nâng cao khả cạnh tranh hiệu hoạt động mình, đặc biệt hồn thiện phát triển hệ thống kênh phân phối qua đại lý Trên sở nội dung lý luận, trải nghiệm thực tế đáng giá hoạt động hệ thống kênh phân phối sản phẩm qua đại lý MB Ageas Life, đề tài trình bày số giải pháp phát triển kênh phân phối đại lý Các giải pháp em đưa sở nghiên cứu lý luận xem xét, đánh giá thực tế hoạt động hệ thống kênh phân phối sản phẩm qua đại lý MB Ageas Life thời gian qua, hồn tồn có tính thực tiễn áp dụng thời gian tới Hy vọng với đóng góp nhỏ bé mình, luận văn mang lại lợi ích thiết thực q trình hồn thiện phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm qua đại lý Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 46 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Báo cáo kinh doanh Công ty TNHH MB Ageas năm 2018 năm 2019 Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010 3.ThS Võ Thị Pha (2018), “Giáo trình Lý thuyết bảo hiểm”, Nhà xuất Tài TS Đồn Minh Phụng, TS Hồng Mạnh Cừ (2011) “Giáo trình Bảo hiểm nhân thọ”, Nhà xuất Tài ... trạng phát triển kênh phân phối đại lý công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Chương 3: Giải pháp phát triển kênh phân phối đại lý công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... phát triển kênh phân phối đại lý bảo hiểm nhân thọ 14 1.3.5 Vai trò phát triển kênh phân phối đại lý bảo hiểm nhân thọ 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI 19 ĐẠI LÝ TẠI CÔNG TY TNHH. .. quát đại lý bảo hiểm nhân thọ 1.3.2 Quan niệm phát triển kênh phân phối đại lý bảo hiểm nhân thọ 11 1.3.3 Các tiêu đánh giá phát triển kênh phân phối đại lý bảo 12 hiểm nhân thọ 1.3.4 Nội dung phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kênh phân phối đại lý tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB AGEAS luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm , Phát triển kênh phân phối đại lý tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB AGEAS luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm