0

Giải pháp tăng cường khai thác bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện tại PVI thủ đô luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm

63 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:03

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH PHẠM THU HOÀI CQ54/03.03 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KHAI THÁC BẢO HIỂM CHĂM SĨC SỨC KHỎE TỒN DIỆN TẠI PVI THỦ ĐƠ CHUN NGÀNH: TÀI CHÍNH BẢO HIỂM MÃ SỐ: 03 GVHD: TS: NGUYỄN THỊ THU HÀ Hà Nội 2020 Phạm Thu Hoài CQ54/03.03 i Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Hà nội, ngày… tháng… năm 2020 Sinh viên Phạm Thu Hoài Phạm Thu Hoài CQ54/03.03 i Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHĂM SĨC SỨC KHỎE TỒN DIỆN 1.1 Tổng quan bảo hiểm người phi nhân thọ 1.1.1 Khái niệm đặc điểm 1.1.2 Vai trò 1.1.3 Các loại hình bảo hiểm người phi nhân thọ 1.2 Nội dung bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện 1.2.1 Đối tượng phạm vi bảo hiểm 1.2.2 Phí bảo hiểm 1.2.3 Ký kết, chấm dứt tái tục Hợp đồng bảo hiểm 1.2.4 Thay đổi quyền lợi bảo hiểm 10 1.2.5 Quyền lợi bảo hiểm 10 1.2.6 Loại trừ bảo hiểm 17 1.2.7 Thủ tục toán bồi thường 22 1.3 Công tác khai thác bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện 23 1.3.1 Nội dung công tác khai thác 23 1.3.2 Vai trị cơng tác khai thác 24 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động khai thác 24 Phạm Thu Hoài CQ54/03.03 ii Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 27 TÌNH HÌNH KHAI THÁC BẢO HIỂM CHĂM SĨC SỨC KHỎE TỒN DIỆN TẠI PVI THỦ ĐƠ 27 2.1 Giới thiệu chung công ty 27 2.1.1 Thông tin PVI Thủ Đô 27 2.1.2 Cơ cấu tổ chức cấu nhân PVI Thủ Đô 28 2.1.3 Các nghiệp vụ kinh doanh PVI Thủ Đô 31 2.1.4 Hoạt động kinh doanh PVI Thủ Đô 32 2.2 Thực tế khai thác nghiệp vụ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện PVI Thủ Đơ 34 2.2.1 Hệ thống kênh phân phối sản phẩm PVI Thủ Đô 34 2.2.2 Quy trình khai thác bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện PVI Thủ Đơ…… 35 2.2.3 Kết hoạt động khai thác nghiệp vụ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện PVI Thủ Đô 39 CHƯƠNG 3: 44 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KHAI THÁC BẢO HIỂM CHĂM SĨC SỨC KHỎE TỒN DIỆN TẠI PVI THỦ ĐÔ 44 3.1 Những thuận lợi khó khăn khai thác nghiệp vụ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện PVI Thủ Đơ 44 3.1.1 Thuận lợi 44 3.1.2 Khó khăn 44 3.2 Phương hướng, mục tiêu PVI Thủ Đô 45 3.2.1 Mục tiêu PVI Thủ Đô 46 3.2.2 Phương hướng PVI Thủ Đô 47 Phạm Thu Hoài CQ54/03.03 iii Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.3 Giải pháp tăng cường khai thác nghiệp vụ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện PVI Thủ Đơ 47 3.3.1 Hồn thiện phận marketing, đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu thị trường 47 3.3.2 Xây dựng sách sản phẩm 48 3.3.3 Xây dựng sách giá hợp lý 48 3.3.4 Nâng cao chất lượng sản phẩm 48 3.3.5 Làm tốt công tác phục vụ khách hàng 49 3.3.6 Mở rộng nâng cao chất lượng khai thác qua đại lý, cộng tác viên 49 3.3.7 Chú trọng việc đào tạo cán bộ, nhân viên khai thác 50 3.3.8 Nâng cao chất lượng hiệu khai thác qua kênh phân phối 50 3.3.9 Mở rộng liên kết với bệnh viện uy tín 51 3.3.10 Mở hội nghị khách hàng 52 3.4 Kiến nghị 52 3.4.1 Kiến nghị với nhà nước 52 3.4.2 Kiến nghị với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 53 KẾT LUẬN 54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 Phạm Thu Hoài CQ54/03.03 iv Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1 Bảng quyền lợi 12 Bảng Quyền lợi bổ sung 17 Bảng 1: Hoạt động kinh doanh giai đoạn 01/10/2018-31/12/2019 32 Bảng 2 Tình hình khai thác nghiệp vụ BHCSSK 39 Bảng Tỷ trọng doanh thu phí BHCSSK 41 Phạm Thu Hoài CQ54/03.03 v Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHCSSK Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe BHVCXCG Bảo hiểm vật chất xe giới BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm HDBH Hợp đồng bảo hiểm KTV Khai thác viên PVI Bảo hiểm dầu khí TNDS Trách nhiệm dân TNHH Trách nhiệm hữu hạn CMCN 4.0 Cách mạng công nghiệp 4.0 CBCNV Cán cơng nhân viên Phạm Thu Hồi CQ54/03.03 vi Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài “Sức khỏe vàng” Sức khỏe khởi nguồn bắt đầu thứ, cải quý đời người Có sức khỏe, người có khả Lao động, làm thứ cần, phục vụ cho thân Chính Lao động, làm thứ cần, phục vụ cho sống thân, gia đình, xã hội mang lại cho người niềm vui, từ tạo động lực để khơng ngừng tiến lên phía trước, khơng ngừng hồn thiện thân Khơng ngừng Lao động, khơng ngừng làm vật chất, xã hội không ngừng lên, đất nước không ngừng phát triển Chính vậy, sống trở nên tươi đẹp có sức khỏe tốt Tuy nhiên, sống người phải đối mặt trước rủi ro bất ngờ xảy ốm đau, bệnh tật, tai nạn,…, làm tổn hại sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại mặt tài Và ngồi việc tham gia đóng BHXH, BHYT theo quy định bắt buộc pháp luật BHCSSK đóng góp phần quan trọng việc san sẻ gánh nặng tài cho gia đình lúc ốm đau, bảo lãnh viện phí, dùng sở y tế nước lẫn quốc tế với hạn mức cao Nhận thức tầm quan trọng nghiệp vụ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện nói chung cơng tác khai thác nghiệp vụ nói riêng thời gian thực tập PVI Thủ Đô em lựa chọn đề tài: “Giải pháp tăng cường khai thác bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện PVI Thủ Đơ” cho luận văn tốt nghiệp Mục đích đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nghiệp vụ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện PVI Thủ Đơ Mục đích nghiên cứu: Phạm Thu Hoài CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Trên sở phân tích tài liệu số liệu liên quan đến việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện, đề tài nghiên cứu đánh giá làm bật tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện PVI Thủ Đơ, từ đưa định hướng giải pháp tăng cường khai thác nghiệp vụ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện PVI Thủ Đô Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: Số liệu đánh giá bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện PVI Thủ Đơ giai đoạn từ 01/10/2018 đến 31/12/2019 Phương pháp nghiên cứu Kết hợp phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh để làm bật nội dung đề tài Từ đưa nhìn khách quan nghiệp vụ chăm sóc sức khỏe tồn diện PVI Thủ Đơ Kết cấu luận Luận văn có kết cấu gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động khai thác bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện Chương 2: Tình hình khai thác bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện PVI Thủ Đơ Chương 3: Giải pháp tăng cường khai thác bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện PVI Thủ Đơ Do điều kiện thời gian, kiến thức thực tế kinh nghiệm cịn hạn chế nên chun đề em khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo bạn để chuyên đề thực tập em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Thị Thu Hà anh chị làm việc PVI Thủ Đô cung cấp tài liệu, hỗ trợ em số liệu giúp đỡ em hoàn thành chuyên để thực tập Phạm Thu Hoài CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Em xin chân thành cảm ơn! Phạm Thu Hoài CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài tháng cuối năm 2019 cụ thể tăng 2,9% so với tháng đầu năm Điều cho ta thấy cơng ty có nỗ lực tích cực nhiên chưa đạt hiệu cao Công ty cần trọng khâu khai thác, đẩy mạnh marketing nâng cao hoàn thiện chất lượng dịch vụ sản phẩm 2.2.3.2 Tồn nguyên nhân Tồn tại: Qua đánh giá phần biết tình hình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện PVI Thủ Đô diễn Cùng với thành đạt cịn điểm tồn hoạt động khai thác nghiệp vụ này: - Là đơn vị thành lập nên kinh nghiệm việc khai thác khách hàng tiềm PVI Thủ Đơ cịn nhiều hạn chế Khách hàng chủ yếu từ hợp đồng bảo hiểm theo nhóm nhiên chưa có hợp đồng có mức kí kết lớn hợp đồng có hợp đồng với mức phí thấp (bảng 2.3) - Doanh thu BHCSSK doanh thu tồn cơng ty cịn chiếm tỷ lệ thấp (bảng 2.3) Nguyên nhân: - Đội ngũ cán trẻ có hạn chế kinh nghiệm triển khai, quản lý thực hiện, thiếu kinh nghiệm đối phó với tường hợp phức tạp, thiếu kinh nghiệm để đứng vững thị trường cạnh tranh - Công tác đào tạo kiến thức chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, phong cách phục vụ khách hàng chưa trọng mức Mặc dù công tác đào tạo đại lý thực hàng năm Kết chưa cao nên chưa có cán bộ, đội ngũ khai thác thưc giỏi chuyên môn để đáp ứng với nhu cầu đa dạng khách hàng Phạm Thu Hoài CQ54/03.03 42 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Việc triển khai kênh phân phối sản phẩm hạn chế, kênh phân phối chủ yếu qua môi giới chưa mang lại kết cao Những hạn chế tồn công ty cần phải khắc phục nhanh chóng khơng ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện Phạm Thu Hồi CQ54/03.03 43 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KHAI THÁC BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TỒN DIỆN TẠI PVI THỦ ĐƠ 3.1 Những thuận lợi khó khăn khai thác nghiệp vụ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện PVI Thủ Đô 3.1.1 Thuận lợi - Nằm địa bàn Hà Nội thị trường tiềm lớn bảo hiểm - Sự vững mạnh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Là đơn vị thành viên cơng ty mẹ có thành cơng có chỗ đứng định thị trường bảo hiểm Được tổng công ty ủng hộ giúp đỡ liên tục công tác quản lý kinh doanh Đây lợi đặc biệt PVI Thủ Đô nhận tin tưởng khách hàng - Thị trường Bảo hiểm Việt Nam có tiềm phát triển tương lai .Bên cạnh ý thức sử dụng bảo hiểm người dân dần nâng cao, đặc biệt lĩnh vực bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện Do thị trường Bảo hiểm Việt Nam nhiều hội, đặc biệt cho doanh nghiệp thành lập PVI Thủ Đô - Nhận thức cá nhân, tập thể vai trò bảo hiểm nâng cao thơng qua chương trình quảng cáo - Nỗ lực Ban lãnh đạo đội ngũ nhân viên: Đây nhân tố quan trọng định thành công khai thác nghiệp vụ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện Chiến đấu để khẳng định vị trí chỗ đứng thị trường vị trí xếp hạng Tổng Cơng Ty 3.1.2 Khó khăn Chặng đường phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam nói chung với PVI Thủ Đơ nói riêng cịn nhiều khó khăn thách thức, việc thay đổi cách nhìn người tiêu dùng ngành Phạm Thu Hoài CQ54/03.03 44 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Sự xuất cơng ty có vốn đầu tư nước ngồi tạo mơi trường cạnh tranh đầy tính tích cực Sự cạnh tranh liệt khiến cơng ty phải giảm phí, mở rộng điều kiện, điều khoản bảo hiểm - Thị trường bảo hiểm có tham gia ngày đơng đảo công ty bảo hiểm Ngành Bảo hiểm ngành kinh doanh có mức độ rủi ro cao xuất số tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh đến hình ảnh tồn ngành Tình trạng cạnh tranh phí bảo hiểm phi nhân thọ trở nên ngày phức tạp - Hiện sản phẩm Bảo hiểm y tế bắt buộc có theo quy định pháp luật dẫn đến người dân mơ hồ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Vì sản phẩm bảo hiểm sản phẩm vơ hình nên việc nhận thức người dân cịn thấp chưa có thói quen sử dụng sản phẩm bảo hiểm - Người Việt Nam chưa có nhiều thói quen dự phịng bảo hiểm người Việt bị động trước rủi ro - Các doanh nghiệp bảo hiểm cạnh tranh gay gắt để chiến lĩnh thị phần Lĩnh vực BHPNT hấp dẫn nhà đầu tư nhu cầu bảo hiểm Xe giới bảo hiểm sức khỏe ngày gia tăng Có nhiều đối thủ mạnh gói sản phẩm bảo hiểm thay đổi liên tục để phù hợp với chế thị trường - Là đơn vị khó khăn cơng ty hệ thống chưa hồn chỉnh, đội ngũ nhân viên trẻ kinh nghiệm chưa cao; công tác khai thác, giám định chưa bám sát - Hệ thống pháp luật Việt Nam sách nhà nước nhiều thay đổi chưa ổn định ảnh hưởng nhiều đến hoạt động PVI 3.2 Phương hướng, mục tiêu PVI Thủ Đô Để góp phần hồn thành tốt mục tiêu mà tổng cơng ty đặt thời gian tới ‘‘ trở thành định chế Bảo hiểm-Tài có thương hiệu mạnh nước quốc tế; phát triển nhanh, bền vững tảng tri thức, sức mạnh Phạm Thu Hoài CQ54/03.03 45 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Tập đồn kết hợp hài hồ lợi ích Tập đồn Dầu khí Việt Nam, cổ đông người lao động PVI Thủ Đô khơng ngừng phát triển để đa dạng hóa loại hình sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu khách hàng, đồng thời hoàn thiện cấu tổ chức, đào tạo đội ngũ cán nhân viên chuyên nghiệp hơn, đưa PVI Thủ Đô phát triển vững mạnh, trở thành thành viên đứng đầu làm nòng cột cho tổng công ty 3.2.1 Mục tiêu PVI Thủ Đơ Phát triển thị trường bảo hiểm tồn diện, an toàn lành mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm kinh tế dân cư Trong công tác phát triển sản phẩm dịch vụ, PVI Thủ Đô tiếp tục hướng tới phát triển hệ thống công nghệ thông tin nhằm đáp ứng chuẩn mực quốc tế, cải tiến quy trình kinh doanh quản trị rủi ro dựa tảng công nghệ nhằm tiết giảm tối đa thời gian chi phí hoạt động, vận hành Theo PVI Thủ Đơ thực phân tích liệu khách hàng, đẩy mạnh tương tác qua kênh trực tiếp gián tiếp, từ đưa sách chăm sóc riêng biệt cho khách hàng Về kế hoạch kinh doanh toàn hệ thống năm 2020, PVI Thủ Đô đặt mục tiêu doanh thu 80 tỷ đồng Đồng thời, công ty tái cấu tổ chức hoạt động nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh hệ thống bán lẻ, đẩy mạnh hoạt động đầu tư theo mục tiêu an toàn… Để thực mục tiêu đề công ty cần tập trung nguồn lực vào hoạt động chính: - Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ Đẩy mạnh công tác khai thác - Đào tạo nhân sự: PVI tăng cường hoạt động đào tạo CBCNV đủ kiến thức, kỹ trách nhiệm với công việc - Tập trung nguồn lực phát triển kênh bán hàng trọng điểm: kênh trực tuyến kênh banca kênh đại lý Trong đó, kênh bán hàng trực tuyến kênh trọng điểm, đem lại lợi doanh thu cho PVI Phạm Thu Hoài CQ54/03.03 46 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Hiện đại hóa cơng nghệ, hệ thống, sở hạ tầng công nghệ thông tin, hỗ trợ mạnh mẽ từ Công ty mẹ cổ đông 3.2.2 Phương hướng PVI Thủ Đơ - Tiếp tục trì mối quan hệ với cá nhân công ty tham gia hợp tác tiếp cận nhiều hợp đồng bao lớn cố định - Đẩy mạnh phát triển kênh khai thác qua ngân hang - Duy trì bước nâng cao hiệu nghiệp vụ khai thác qua kênh môi giới - Tiếp tục tăng cường củng cố triển khai mạng lưới đại lý cá nhân cộng tác viên - Nâng cao chất lượng dịch vụ việc nâng cao nghiệp vụ bảo hiểm kỹ bán hang - Đẩy mạnh hoạt động chăm sóc sau bán hàng: thường xuyên thăm hỏi, tặng quà Tết cho khách hàng, có chế độ ưu đãi sử dụng sản phẩm, phối hợp với đơn vị khác công tác giám định, bồi thường 3.3 Giải pháp tăng cường khai thác nghiệp vụ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện PVI Thủ Đơ 3.3.1 Hồn thiện phận marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường Kinh tế thị trường phát triển hoạt động marketing giữ vai trị định thành cơng hay thất bại hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thị trường Do việc nâng cao hiệu hoạt động marketing nghiên cứu thị trường mục tiêu mà doanh nghiệp hướng tới Hiệu công tác nâng cao có nghĩa doanh nghiệp mở rộng nhiều thị trường, sản phẩm tiêu thụ nhiều góp phần cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá xây dựng hình ảnh Để hoạt động marketing thực mang lại hiệu cần phải Phạm Thu Hoài CQ54/03.03 47 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài có phối hợp chặt chẽ người phụ trách mảng khác nhau, đòi hỏi người phải nắm nhiệm vụ riêng nhiệm vụ chung tồn phịng Chính nhân viên phải người có trình độ, hiểu biết nghiên cứu thị trường, có kinh nghiệm 3.3.2 Xây dựng sách sản phẩm Nhu cầu người tiêu dùng ngày trở nên đa dạng chủng loại có khác nhu cầu Vì vậy, để khai thác hết tiềm đoạn thị trường, cần xây dựng sách đa dạng hố sản phẩm cách khả thi, mở rộng tuyến sản phẩm Phát triển hoàn thiện sản phẩm BHCSSK theo nguyên tắc gắn quyền lợi người tham gia bảo hiểm cơng ty (ngun tắc số đơng bù số ít) Để xây dựng sách sản phẩm hợp lý, trước hết doanh nghiệp phải dựa kết nghiên cứu thị trường, phân tích vịng đời giá sản phẩm, phân tích nhu cầu tình hình cạnh tranh thị trường Một sách sản phẩm coi đắn giúp Doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng, mức giá thị trường chấp nhận, đảm bảo cho Doanh nghiệp có tiêu thụ chắn, có lợi nhuận mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao uy tín sản phẩm Doanh nghiệp 3.3.3 Xây dựng sách giá hợp lý Giá sản phẩm không phương tiện tính tốn mà cịn cơng cụ bán hàng Phí bảo hiểm tương ứng với mức trách nhiệm bảo hiểm, thiết lập mức phí bảo hiểm phù hợp đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm Chính lý đó, giá yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng sản phẩm tiêu thụ doanh nghiệp 3.3.4 Nâng cao chất lượng sản phẩm Nâng cao chất lượng sản phẩm nhân tố hàng đầu quan trọng tồn phát triển Doanh nghiệp, điều thể chỗ: - Chất lượng sản phẩm nhân tố quan trọng định khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường, nhân tố tạo dựng uy tín, danh tiếng Phạm Thu Hoài CQ54/03.03 48 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài cho tồn phát triển lâu dài doanh nghiệp Chất lượng sản phẩm cơng cụ có ý nghĩa quan trọng việc tăng cường nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp Nâng cao chất lượng sản phẩm biện pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu kinh doanh Doanh nghiệp 3.3.5 Làm tốt công tác phục vụ khách hàng Trong điều kiện kinh tế thị trường, muốn trì phát triển hoạt động kinh doanh, trước hết doanh nghiệp phải bảo vệ thị trường có mình, sau biện pháp cạnh tranh phát triển dần sang thị trường tiềm mà xác định Nếu thực tốt cơng tác dịch vụ khách hàng góp phần cải thiện mơi trường làm việc, nâng cao uy tín cho doanh nghiệp từ làm cho phận khai thác dễ dàng hơn, góp phần nâng cao suất cho tập thể doanh nghiệp Sự quan tâm ý mối liên hệ cá nhân khách hàng không muốn nhận hợp đồng bảo hiểm sau bị lãng quên Phục vụ đầy đủ tận tình nhu cầu đáng khách hàng tiêu dùng sản phẩm doanh nghiệp Sự phục vụ khơng phân biệt khách hàng tiền, nhiều tiền, quen biết hay không quen biết Tiếp tục quan tâm khách hàng khách hàng chấm dứt hợp đồng Bởi vị họ lại tiếp tục tham gia giới thiệu thêm khách hàng tận tâm PVI Thủ Đô 3.3.6 Mở rộng nâng cao chất lượng khai thác qua đại lý, cộng tác viên Đại lý kênh khai thác chủ lực thứ hai Công ty việc khai thác nghiệp vụ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện Chính cơng tác lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, kiểm tra, giám sát mạng lưới đại lý cần đảm bảo thực tốt, đảm bảo cho đội ngũ đại lý có trình độ chuyên sâu sản phẩm, có đạo đức sản phẩm để phát triển thị trường cách lành mạnh nghiệp vụ khó địi hỏi nắm thông tin điều khoản quyền lợi liên quan đến sức khỏe tính mạng người Phạm Thu Hoài CQ54/03.03 49 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Thắt chặt quản lý hệ thống đại lý, quản lý rủi ro Vì cơng ty cần phải thường xun có chương trình đào tạo kiểm tra chất lượng chuyên môn đại lý để đạt hiệu cao 3.3.7 Chú trọng việc đào tạo cán bộ, nhân viên khai thác Trong doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng yếu tố người quan trọng Nâng cao lực, trình độ tác nghiệp Việc xác định nhu cầu giáo dục đào tạo dựa sở kế hoạch nguồn nhân lực để thực mục tiêu chiến lược Doanh nghiệp Căn vào yêu cầu phận cụ thể mà lập kế hoạch đào tạo, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm Nhu cầu đào tạo Doanh nghiệp bắt nguồn từ đòi hỏi lực trình độ cần đáp ứng để thực nhiệm vụ tương lai Do đó, việc xác định nhu cầu đào tạo phải trực tiếp phòng ban chức tiến hành đạo ban giám đốc Doanh nghiệp qua khảo sát trình độ hiểu biết lực khả đáp ứng CBCNV hình thức vấn trực tiếp phiếu điều tra cho phép phòng ban chức xác định nhu cầu giáo dục, đào tạo Tiếp tục tìm kiếm bổ sung nhân lực có chất lượng cho Phịng kinh doanh cơng ty 3.3.8 Nâng cao chất lượng hiệu khai thác qua kênh phân phối  Kênh Bancassurance: - Tạo nguồn khách hàng mới, hội cho sản phẩm tiết kiệm chi phí nhờ quy mơ lớn giai đoạn thị trường bão hồ Khi cơng ty bảo hiểm bán sản phẩm qua ngân hàng cho khách hàng tham gia bảo hiểm giúp giảm thiểu rủi ro phát sinh từ việc giao dịch tiền mặt, giải tốt tốn thu phí, tốn quyền lợi bảo hiểm tiền mặt Cơng ty bảo hiểm cịn tăng cường thương hiệu uy tín thị trường việc sử dụng uy tín thương hiệu ngân hàng Xây dựng hệ thống đại lý Phạm Thu Hoài CQ54/03.03 50 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài địa bàn Hà Nội Tập trung củng cố máy quản lý, phát triển hệ thống phịng kinh doanh  Kênh mơi giới Cần mở rộng quan hệ với nhà môi giới bảo hiểm , việc chấp nhận bán bảo hiểm qua môi giới yêu cầu khách quan, BHCSSK dịch vụ cần nhiều tư vấn, mang tính chất an tồn tuyệt đối cao Qua kênh mơi giới làm cho cung cầu sản phẩm bảo hiểm chấp nối với đồng thời góp phần làm tăng uy tín sản phẩm doanh nghiệp bảo hiểm  Khai thác nguồn khác hàng tối đa thời đại công nghiệp 4.0 Trong bối cảnh CMCN 4.0, công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, mang lại cho lĩnh vực bảo hiểm nhiều lợi ích gia tăng kênh bán hàng, phương tiện tương tác, hội có liệu toàn diện, nâng cao hiệu hoạt động DNBH… Theo chuyên gia bảo hiểm, CMCN 4.0 với ứng dụng công nghệ đại giúp DNBH đẩy mạnh kênh phân phối qua giao dịch điện tử, đồng thời giúp DNBH tiết kiệm chi phí nguồn nhân lực thực cơng đoạn bán hàng Khách hàng chủ động tìm hiểu nguồn thông tin sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu đa dạng họ Cuộc CMCN 4.0 với ứng dụng công nghệ đại có khả gây nguy an ninh mạng, sở liệu cá nhân, DNBH tăng cường quản lý giám sát giao dịch DNBH cần chuẩn bị tốt quy trình quản lý rủi ro, đặc biệt rủi ro hệ thống rủi ro bán hàng 3.3.9 Mở rộng liên kết với bệnh viện uy tín Để đảm bảo chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho khách hàng, khách hàng lựa chọn chương trình bảo hiểm phù hợp với quyền lợi bảo hiểm đa dạng phong phú tùy thuộc theo nhu cầu khả tài ví dụ như: Bảo hiểm điều trị nội trú, ngoại trú ốm, bệnh, tai nạn, thai sản, nha khoa, sinh mạng, tai nạn cá nhân Quy trình tiếp nhận bảo lãnh, tốn Phạm Thu Hồi CQ54/03.03 51 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài nhanh gọn, thuận tiện tảng ứng dụng công nghệ bệnh viện PVI không giảm tải thời gian chờ đợi, mà cịn nâng cao bảo mật thơng tin tránh thất lạc hồ sơ 3.3.10 Mở hội nghị khách hàng Đối với doanh nghiệp khách hàng ln đặt lên hàng đầu, ý kiến khách hàng sử dụng sản phẩm quan trọng Để từ xem điểm chưa rút kinh nghiệm lần sau cố gắng làm tốt 3.4 Kiến nghị 3.4.1 Kiến nghị với nhà nước Cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm hoạt động tài có liên quan Phát ngăn chặn kịp thời trạng đổ vỡ có tính dây chuyền ngành có liên quan nhiều đến lĩnh vực bảo hiểm ngân hàng, tài chính, chứng khốn kinh doanh bất động sản Hoàn thiện hệ thống luật pháp, đặc biệt với luật, điều khoản liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm tạo yên tâm cho công ty người tham gia bảo hiểm Tại Việt Nam người dân chưa có nhận thức đầy đủ bảo hiểm Nhà nước cần quan tâm đến việc xây dựng điều khoản cụ thể luât bảo hiểm nhằm bảo việ người dân trường hợp có cố xảy Đồng thời tạo mơi trường bình đẳng, cơng bằng, minh bạch cho công ty bảo hiểm tạo điều kiện thuận lợi hoạt động kinh doanh Mở rộng có sách khuyến khích cơng ty bảo hiểm nước Thị trường bảo hiểm Việt Nam đà phát triển nhu cầu nhận thức người dân ngày tăng cao Chính nhà nước cần quan tâm hỗ trợ để công ty bảo hiểm có điều kiện phát triển đồng thời thu hút vốn đầu tư công ty bảo hiểm nước vào Việt Nam Phạm Thu Hoài CQ54/03.03 52 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Xây dựng chế BHYT, BHXH tạo mối liên quan với BHCSSK Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp việc thu thập nguồn liệu loại bệnh từ làm sở để DNBH thiết kế gói sản phẩm với mức phí hợp lý, thẩm định tránh chuộc lợi bảo hiểm 3.4.2 Kiến nghị với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam phải đóng vai trị trung tâm cầu nối thực DNBH với quan quản lý Nhà nước bảo hiểm quan giám sát thị trường Chủ động nắm bắt thơng tin ngồi nước liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm để từ có khuyến cáo kịp thời DNBH quan quản lý Nhà nước bảo hiểm việc: lựa chọn đối tác chiến lược tin cậy; giám sát thị trường, lực tài chính, khả toán DNBH mối quan hệ DNBH nước với DNBH nước hoạt động tái bảo hiểm… Tổ chức chuyên đề đào tạo kiến thức liên quan đến BHCSSK để nâng cao kĩ kiến thức để CBCNV có kinh nghiệm việc rà soát vấn đề liên quan đến BHCSSK Phạm Thu Hoài CQ54/03.03 53 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Đối với cơng ty bảo hiểm cơng tác khai thác ln ln chiếm giữ vai trò quan trọng, định đến thành cơng cơng ty Quy trình khai thác bảo hiểm quy trình khép kín ba đối tượng là: khách hàng, sản phẩm, nhân viên tư vấn có mối quan hệ mật thiết chặt chẽ bổ sung cho nhu cầu khả đáp ứng, hạn chế phòng ngừa rủi ro để đưa giải pháp hoàn hảo Là khâu trình triển khai bảo hiểm hoạt động khai thác lại có ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu phí bảo hiểm PVI Thủ Đơ sở tạo ấn tượng ban đầu với khách hàng, giúp họ đánh giá phần chất lượng dịch vụ bảo hiểm mà cơng ty cung cấp Chính vậy, nhận thức tầm quan trọng cơng ty cần có giải pháp để đẩy mạnh cơng tác khai thác nhằm nâng cao hiệu kinh doanh cơng ty tạo bước đà vững cạnh tranh đầy khốc liệt thị trường bảo hiểm Công ty cần tiếp tục ổn định hoàn thiện tổ chức máy, chiến lược kinh doanh, nghiên cứu thiết kế sản phẩm bảo hiểm phù hợp với thực trạng thị trường Nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm tất khâu hoạt động kinh doanh bảo hiểm, từ khâu khai thác đến khâu đề phòng hạn chế tổn thất, giải khiếu nại, giám định bồi thường Kiên trì xây dựng thương hiệu uy tín doanh nghiệp để bước vươn thị trường bảo hiểm nước Xây dựng kênh phân phối sản phẩm phù hợp điều kiện công nghệ thông tin ngày phát triển với xu hướng liên doanh, liên kết ngân hàng với bảo hiểm diễn phổ biến giới Trong thời gian thực tập PVI Thủ Đơ, với giúp đỡ nhiệt tình anh chị phịng kinh doanh cơng ty hướng dẫn tận tình giáo TS Nguyễn Thị Thu Hà giúp em hồn thành chun đề tốt nghiệp Phạm Thu Hồi CQ54/03.03 54 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Em xin chân thành cám ơn! Phạm Thu Hoài CQ54/03.03 55 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Võ Thị Pha (chủ biên) (2010), “Giáo trình lý thuyết bảo hiểm”, Nhà xuất Tài PGS.TS Đồn Minh Phụng (chủ biên) (2010), “Giáo trình bảo hiểm phi nhân thọ”, Nhà xuất Tài Báo cáo tài Công ty Bảo hiểm PVI Thủ Đô từ năm giai đoạn 01/10/2018-21/12/2019 Hồ sơ lực Tổng Công ty Bảo hiểm Dầu khí PVI năm 2019 Kế hoạch kinh doanh Công ty Bảo hiểm PVI Thủ Đơ từ năm giai đoạn 01/10/2018-31/12/2019 Quy trình khai thác bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện Tổng Cơng ty Bảo hiểm Dầu khí PVI Các website: http://www.pvi.com.vn/quan-he-co-dong-new/bao-cao-tai-chinh.html http://www.pvi.com.vn/index.html http://www.webbaohiem.net http://www.baohiem.info Phạm Thu Hoài CQ54/03.03 56 ... sức khỏe tồn diện Chương 2: Tình hình khai thác bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện PVI Thủ Đô Chương 3: Giải pháp tăng cường khai thác bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện PVI Thủ Đô Do điều kiện... tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện PVI Thủ Đơ, từ đưa định hướng giải pháp tăng cường khai thác nghiệp vụ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện PVI Thủ Đơ Phạm vi... doanh bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện Phạm Thu Hoài CQ54/03.03 43 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KHAI THÁC BẢO HIỂM CHĂM SĨC SỨC KHỎE TỒN DIỆN TẠI PVI THỦ ĐƠ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường khai thác bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện tại PVI thủ đô luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm , Giải pháp tăng cường khai thác bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện tại PVI thủ đô luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm