0

Công tác giải quyết quyền lợi bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm học sinh sinh viên tại PVI đông đô luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm

67 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:02

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KHOA NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HỌC SINH – SINH VIÊN TẠI PVI ĐÔNG ĐÔ” Sinh viên thực : Kiều Thị Ánh Chúc Lớp : CQ54/03.04 Chuyên ngành : Tài Chính – Bảo hiểm Giáo viên hướng dẫn : T.S Nguyễn Thị Thu Hà Hà Nội – 2020 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Học viên thực Kiều Thị Ánh Chúc Sinh viên: Kiều Thị Ánh Chúc Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HỌC SINH – SINH VIÊN 1.1 Tổng quan bảo hiểm người bảo hiểm phi nhân thọ 1.1.1 Khái niệm Bảo hiểm người 1.1.2 Các loại hình bảo hiểm người phi nhân thọ 1.1.3 Đặc điểm bảo hiểm người phi nhân thọ 11 1.2 Nội dung nghiệp vụ bảo hiểm học sinh – sinh viên PVI Đông Đô 13 1.2.1 Đối tượng bảo hiểm 13 1.2.2 Phạm vi, quyền lợi bảo hiểm 14 1.2.3 Thời hạn bảo hiểm 15 1.2.4 Hiệu lực bảo hiểm Số tiền bảo hiểm 15 1.2.5 Phí bảo hiểm 17 1.2.6 Hợp đồng bảo hiểm 18 1.2.7 Thủ tục trả tiền bảo hiểm 21 1.3 Công tác giải quyền lợi bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm học sinh – sinh viên 22 1.3.1 Vai trị cơng tác giải quyền lợi bảo hiểm học sinh – sinh viên 22 1.3.2 Nội dung công tác giải quyền lợi bảo hiểm học sinh- sinh viên 23 Sinh viên: Kiều Thị Ánh Chúc Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CƠNG TÁC GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HỌC SINH – SINH VIÊN TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM PVI ĐÔNG ĐÔ 28 2.1 Giới thiệu chung PVI Đông Đô 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 28 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ PVI Đông Đô 29 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy PVI Đơng Đơ 30 2.1.4 Tình hình hoạt động PVI Đơng Đơ 36 2.2 Thực trạng công tác giải quyền lợi bảo hiểm Học sinh – Sinh viên PVI Đông Đô 39 2.2.1 Công tác tiếp nhận thông tin, hồ sơ yêu cầu chi trả bảo hiểm 40 2.2.2 Công tác giải hồ sơ chi trả bảo hiểm 42 2.2.3 Công tác lập hồ sơ giải bồi thường 46 2.2.4 Thông báo bồi thường/ Từ chối bồi thường 48 2.2.5 Quyết toán tiền chi trả bảo hiểm 49 2.3 Đánh giá công tác triển khai giải bồi thường Nghiệp vụ bảo hiểm Học sinh – Sinh viên PVI Đông Đô 50 2.3.1 Những kết đạt 50 2.3.2 Tồn nguyên nhân 58 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HỌC SINH – GIÁO VIÊN TẠI PVI ĐÔNG ĐÔ 59 3.1 Những thuận lợi vào khó khăn bảo hiểm PVI Đông Đô triển khai nghiệp vụ bảo hiểm học sinh 59 3.1.1 Thuận lợi 59 3.1.2 Khó khăn 61 Sinh viên: Kiều Thị Ánh Chúc Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2 Giải pháp tăng cường hiệu triển khai công tác giải quyền lợi Bảo hiểm Học sinh – Giáo viên 62 3.2.1 Nâng cao trình độ cán giải quyền lợi bảo hiểm học sinh – sinh viên 62 3.2.2 Cải tiến quy trình giải quyền lợi bảo hiểm 62 3.2.3 Các giải pháp khác 63 KẾT LUẬN 65 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 Sinh viên: Kiều Thị Ánh Chúc Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GCNBH Giấy chứng nhận bảo hiểm GQKN Giải khiếu nại GYCBT Giấy yêu cầu bảo hiểm HĐBH Hợp đồng bảo hiểm NĐBH Người bảo hiểm P QLNV&BT Phòng quản lý nghiệp vụ bồi thường P KDKV Phòng kinh doanh khu vực STBH Số tiền bảo hiểm YCBH Yêu cầu bảo hiểm Sinh viên: Kiều Thị Ánh Chúc Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Báo cáo tổng kết tình hình doanh thu chi phí bồi thường nghiệp vụ PVI Đông Đô năm 2017 - 2019 37 Bảng 2.2: Tình hình chi bồi thường PVI Đơng Đơ năm 2017 – 2019 50 Bảng 2.3 Tình hình bảo hiểm học sinh – sinh viên PVI Đông Đô giai đoạn 2017 – 2019 52 Bảng 2.4 Doanh thu bảo hiểm toàn diện học sinh PVI Đông Đô (Giai đoạn 2017 – 2019) 53 Bảng 2.5 Tình hình chi đề phịng tổn thất 2017 - 2019 56 Sinh viên: Kiều Thị Ánh Chúc Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, cách mạng công nghiệp cách mạng thông tin đưa kinh tế toàn cầu phát triển đến chóng mặt Thu nhập đại phận dân chúng tăng lên đáng kể so với cách hai ba thập niên Thu nhập tăng giúp người có điều kiện chăm sóc cho thân gia đình Nhu cầu trở nên phong phú trước, ngày có nhiều người mong muốn bảo đảm an toàn tương lai Bên cạnh BHXH, BHYT dịch vụ bảo hiểm người bảo hiểm thương mại đời cần thiết Nó tuân theo quy luật cung- cầu thị trường, đáp ứng nhu cầu tầng lớp dân cư xã hội Chăm sóc bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên mối quan tâm lớn toàn xã hội; nội dung quan trọng mục tiêu giáo dục, đào tạo toàn diện người Đảng Nhà nước ta Học sinh, sinh viên nhóm đối tượng sớm triển khai Bảo hiểm y tế bắt buộc từ 01/01/2010, theo quy định Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 Tuy nhiên, đối tượng bảo hiểm phạm vi bảo đảm cho rủi ro cịn hạn hẹp, vậy, bảo hiểm học sinh – giáo viên hình thức bổ sung hữu hiệu cho BHXH, BHYT nhằm đảm bảo ổn rủi ro, tai nạn bất ngờ thân thể, tính mạng, giảm sút thu nhập đáp ứng số nhu cầu khác người tham gia bảo hiểm Chính thời gian thực tập, tác giả chọn đề tài: “Công tác giải quyền lợi bảo hiểm Nghiệp vụ bảo hiểm học sinh – sinh viên PVI Đông Đơ” để nghiên cứu Kết cấu luận văn ngồi phần mở đầu kết luận gồm Chương sau: Chương 1: Lý luận chung nghiệp vụ bảo hiểm học sinh – giáo viên Sinh viên: Kiều Thị Ánh Chúc Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chương 2: Tình hình triển khai cơng tác giải quyền lợi nghiệp vụ bảo hiểm học sinh – giáo viên Công ty Bảo hiểm PVI Đông Đô Chương 3: Giải pháp tăng cường hiệu công tác giải quyền lợi nghiệp vụ bảo hiểm học sinh – giáo viên Công ty Bảo hiểm PVI Đông Đô Là sinh viên chuyên ngành bảo hiểm, lần tiếp xúc với thực tế, Nhưng hạn chế thời gian, kinh nghiệm nghiên cứu nên luận văn tránh khỏi sai sót hạn chế định Em mong giúp đỡ thầy cô, anh chị cán công ty bảo hiểm PVI Đông Đô luận văn Qua đây, em xin chân thành cảm ơn toàn thể thầy cô giáo môn trang bị cho em kiến thức bảo hiểm đặc biệt em xin bày tỏ lịng biết ơn tới giáo – T.S Nguyễn Thị Thu Hà trực tiếp hướng dẫn, động viên giúp đỡ em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn anh chị cán nhân viên phòng kinh doanh tạo điều kiện cho em tham gia tiếp xúc với thực tế phòng nhiệt tình giúp đỡ em trình thu thập tài liệu để hoàn thành Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Kiều Thị Ánh Chúc Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HỌC SINH – SINH VIÊN 1.1 Tổng quan bảo hiểm người bảo hiểm phi nhân thọ 1.1.1 Khái niệm Bảo hiểm người Bảo hiểm (BH) phương pháp chuyển giao rủi ro thực qua HĐBH, bên mua bảo hiểm chấp nhận trả phí bảo hiểm DNBH cam kết bồi thường trả tiền bảo hiểm xảy kiện bảo hiểm Bảo hiểm người bảo hiểm phi nhân thọ (BHPNT): Là bảo hiểm ngắn hạn có mục đích chống lại rủi ro tai nạn, bệnh tật (khơng có mục đích tiết kiệm, đầu tư); có đối tượng bảo hiểm tính mạng, sức khoẻ khả lao động người 1.1.2 Các loại hình bảo hiểm người phi nhân thọ Tùy theo tiêu chí mà chia bảo hiểm người phi nhân thọ thành loại khác Nếu theo tính chất rủi ro chia sản phẩm bảo hiểm người phi nhân thọ thành ba loại là: 1.1.2.1 Bảo hiểm tai nạn người Bảo hiểm tai nạn người nghiệp vụ bảo hiểm, người bảo hiểm cam kết cho người bảo hiểm/người thụ hưởng bảo hiểm khoản tiền theo thỏa thuận hợp đồng xảy tai nạn bất ngờ làm cho người bảo hiểm bị tử vong thương tật thân thể Các sản phẩm bảo hiểm tai nạn người phổ biến Việt Nam bao gồm: a Bảo hiểm tai nạn người 24/24 Khi tham gia sản phẩm này, bạn doanh nghiệp bảo hiểm chi trả số tiền bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm Sinh viên: Kiều Thị Ánh Chúc Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Bảng 2.3 Tình hình bảo hiểm học sinh – sinh viên PVI Đông Đô giai đoạn 2017 – 2019 Chỉ tiêu 1.Tổng số học sinh tham gia bảo hiểm Đơn vị 2017 2018 2019 người 51.563 73.800 76.920 5.950 8.773 9.224 vụ 936 1607 2235 % 16,3 19,1 23,3 Tổng số phí bảo hiểm Triệu thu đồng Số vụ tai nạn giải 4.Tỷ lệ chi bồi thường (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh nội PVI Đơng Đơ) Như nói trên, số lượng học sinh tham gia bảo hiểm qua năm tăng, năm 2017 51.563 người, năm 2018 73.800 người năm 2019 81.420 người Năm 2018, số lượng học sinh, sinh viên tăng mạnh, tăng 22.237 người, năm 2019 tăng 7.620 người Trong đó, đối tượng tăng chủ yếu học sinh, tăng 21.063 người Số lượng học sinh tham gia bảo hiểm năm 2018 chiếm 91,72% tổng lượng người tham gia Ngoài ra, tỷ lệ học sinh tham gia năm chiếm tỷ trọng lớn cấu, năm 2017 2019 90,4% 92,1% Tỷ lệ chi bồi thường tăng nhẹ, năm 2017 16,3%; năm 2018 19,1% năm 2019 23,3% Do số lượng người tham gia bảo hiểm tăng nên tổng số phí bảo hiểm thu tăng Năm 2017 5.950 triệu đồng; năm 2018 8.773 triệu đồng, Sinh viên: Kiều Thị Ánh Chúc 52 Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài tăng 2.823 triệu đồng so với năm 2017; năm 2019 9.224 triệu đông, tăng 451 triệu đồng so với năm 2018 Mặc dù để xảy sai phạm thời gian xử lý lâu, nhiên, cơng ty hồn thành xuất sắc công tác bồi thường, không để tồn đọng hồ sơ chưa xử lý Bảng 2.4 Doanh thu bảo hiểm toàn diện học sinh PVI Đông Đô (Giai đoạn 2017 – 2019) Đơn vị 2017 2018 2019 Người 51.563 73.800 81.420 Tổng doanh thu phí Triệu đồng 5,950 8,773 9,244 % Cơ cấu doanh thu % 2,4 3,3 3,4 % Tăng trưởng % - 4,6 5,1 Chỉ tiêu Tổng số học sinh – sinh viên tham gia (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh nội PVI Đơng Đơ) Nhìn vào bảng 2.5, ta thấy doanh thu phí bảo hiểm từ bảo hiểm toàn điện học sinh cao liên tục tăng trưởng dương Năm 2017 đạt 5,950 triệu đồng; năm 2018 đạt 8,773 triệu đồng, tăng 4,6% so với năm 2017; năm 2019 đạt 9,224 triệu đồng, tăng 5,1% so với năm 2018 Nguồn phí thu từ nghiệp vụ bảo hiểm học sinh chiếm tỷ trọng cao tổng thu phí nghiệp vụ bảo hiểm người Trong nghiệp vụ bảo hiểm người, công ty triển khai nghiệp vụ, nghiệp vụ bảo hiểm học sinh chiếm 20,96% năm 2017; 21,18% năm 2018 28,24% năm 2019 Những số thể vai trò quan trọng bảo hiểm học sinh nghiệp vụ bảo hiểm người Sinh viên: Kiều Thị Ánh Chúc 53 Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Để đạt kết trên, không dựa vào nỗ lực cán phịng bảo hiểm, mà cịn có nhiều ngun nhân khác, cụ thể: + Công ty bảo hiểm PVI Đông Đô vốn doanh nghiệp hoạt động mạnh thị trường bảo hiểm Thương hiệu PVI khẳng định vị cơng ty tạo ấn tượng tốt khách hàng Trong lĩnh vực bảo hiểm toàn điện học sinh bảo hiểm PVI tạo ấn tượng tốt bậc phụ huynh, thân em + Địa bàn hoạt động rộng nên có lượng học sinh, sinh viên đông đảo Nguyên nhân hệ thống trường mầm non, tiểu học, trường phổ thơng trung học cơng ty cịn liên kết với nhiều trường đại học nước: Đại học Công Nghiệp, Đại học Thăng Long, Đại học Giao thông vận tải, Mặt khác phịng kinh doanh có sẵn mối quan hệ với trường địa bàn triển khai nghiệp vụ từ nhiều năm, điều kiện thuận lợi cho phòng khai thác + Từ năm 2017 đến 2019 ta thấy số người tham gia bảo hiểm tăng lên làm phí bảo hiểm ngày tăng lên Nguyên nhân khác tăng phí bảo hiểm học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm ngày cao Khi kinh tế cành phát triển khả tài tăng, bậc cha mẹ em học sinh tham gia bảo hiểm với mức phí ngày cao Cũng đời sống vất chất tăng yêu cầu chăm sóc sức khỏe xảy rủi ro ngày tăng lên việc người tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm tăng điều hoàn toàn tự nhiên Điều mở cho cơng ty bảo hiểm nói chung cung bảo hiểm PVI Đơng Đơ nói riêng thêm cách nhằm tăng doanh thu phí khơng trọng đến việc thu hút thêm học sinh tham gia từ trường mà cịn hướng dẫn họ tham gia bảo hiểm với hạn mức trách nhiệm ngày cao Sinh viên: Kiều Thị Ánh Chúc 54 Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài + PVI Đơng Đơ có đội ngũ nhân viên, cộng tác viên làm việc nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao Để bảo bảo cho công tác khai thác theo dõi quản lý dễ dàng, phòng kinh doanh có văn quy định trách nhiệm cộng tác viên là: tuyên truyền công tác Bảo hiểm học sinh trường học, hướng dẫn cụ thể cho phụ huynh học sinh tham gia bảo hiểm quy tắc, tiến hành thu phí lập danh sách số học sinh tham gia bảo hiểm để nộp kì hạn cho phịng Mặt khác, chế độ đãi ngộ phòng cộng tác viên thực tốt, khoản tiền chi trả hoa hồng cịn có chế độ khen thưởng cho cộng tác viên làm việc có hiệu cao Những biện pháp làm cho đội ngũ cộng tác viên với phịng làm việc có tinh thần trách nhiệmvà hiệu tốt + Ngoài ra, PVI Đơng Đơ cịn áp dụng miễn phí cho đối tượng thương binh, liệt sỹ, giảm 50% phí bảo hiểm cho đối tượng học sinh hộ nghèo Điều vừa thể lịng biết ơn cơng ty người có cơng với đất nước đồng thời thơng qua việc làm cịn tạo hình ảnh tốt đẹp cơng ty bặc phụ huynh học sinh với nhà trường từ góp phần tạo mối quan hệ phòng hầu hết phòng địa bàn Để có số liệu trên, phần PVI giải tốt cơng tác đề phịng hạn chế tổn thất giúp giảm tỷ lệ bồi thường Sinh viên: Kiều Thị Ánh Chúc 55 Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Bảng 2.5 Tình hình chi đề phịng tổn thất 2017 - 2019 Chỉ tiêu Đơn vị 2017 2018 2019 1.Tổng chi cho ĐPHCTT triệu 36 38 42 + Tuyên truyền quảng cáo Triệu 10,69 11.32 13,17 + Chi phí y tế Triệu 18,07 20,141 21,22 + Hội trợ khách hàng Triệu 3,53 3,534 3,4 + khen thường Triệu 3,672 4,028 4,54 Cơ cấu chi % 100 100 100 + Tuyên truyền quảng cáo % 29,7 29,8 31,37 + Chi phí y tế % 50.2 50,3 50,52 + Hội trợ khách hàng % 9,8 9,3 8,03 + khen thường % 10,3 10,6 10,08 Qua bảng số liệu ta thấy chi phí cho cơng tác chi đề phòng hạn chế tổn thất tăng qua năm Năm 2017, tổng chi cho đề phòng hạn chế tổn thất 36 triệu đồng năm 2018 chi phí tăng lên 38 triệu đồng tăng 5,57% + Trong cấu chi đề phòng hạn chế tổn thất chi phí cho y tế sơ cứu ban đầu chiếm tỷ trọng cao nhất, thường chiếm khoảng 50% tổng chi, thể khâu quan trọng cơng tác đề phịng hạn chế tổn thất Khi xảy tai nạn có biện pháp đắn kịp thời trường phần giảm bớt tổn thất trước hết cho tính mạng sức khoẻ thân em, sau có ý nghĩa giúp giảm bớt chi bồi thường cho công Sinh viên: Kiều Thị Ánh Chúc 56 Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài ty Việc bố trí tủ thuốc trường học hình thức nhắc nhở em ý thức tự giác bảo vệ sức khoẻ cho thân mình, từ dó hạn chế rủi ro khơng may xảy Chính cấu chi cho đề phòng hạn chế tổn thất chi cho chi phí y tế ln chiếm tỷ trọng lớn tổng chi Đây sách hồn tồn đắn cơng ty + Ngoài ra, lượng học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm ngày tăng lên qua năm nguyên nhân dẫn đến tổng chi cho công tác đề phịng hạn chế tổn thất tăng lên Hàng năm cơng ty trích khoảng giao động từ 46% lượng học sinh tham gia nhiều, phí thu nhiều đẫn đến chi cho đề phong hạn chế tổn thất tăng lên + Bên cạnh chi phí cho y tế sơ cứu ban đầu, chi cho tuyên truyền quảng chiếm tỷ trọng lớn tổng chi hoạt động Tỷ lệ chi cho tuyên truyền năm 2017 – 2019 29,7%; 29,8%; 31,37% Tỷ lệ tăng lên hoàn toàn phù hợp với thực tế thị trường xuất ngày nhiều công ty bảo hiểm tham gia vào lĩnh vực Việc tăng cường quảng bá thương hiệu nhằm làm tăng uy tín cơng ty việc làm cần thiết Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, công tác không nhắc nhở em học sinh biết ý chăm sóc sức khoẻ, tự bảo vệ mà cịn hướng dẫn cho bậc phụ huynh thấy phương pháp khoa học việc chăm sóc giáo dục bảo vệ từ lànm giảm đáng kể vụ tai nạn đáng tiếc không hiểu biết gây Về công tác khen thưởng tài trợ hội nghị khách hàng, chiếm tỷ trọng không cao tổng chi (
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác giải quyết quyền lợi bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm học sinh sinh viên tại PVI đông đô luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm , Công tác giải quyết quyền lợi bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm học sinh sinh viên tại PVI đông đô luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm