0

Khoá luận đánh giá nhận thức của người dân về công tác thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn bằng lũng – huyện chợ đồn – tỉnh bắc kạn

73 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:42

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o MÙNG THỊ HÀ Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CÔNG TÁC THU GOM, PHÂN LOẠI VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ TRẤN BẰNG LŨNG – HUYỆN CHỢ ĐỒN – TỈNH BẮC KẠN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Liên thông đại học Chuyên ngành : Khoa học môi trường Khoa : Môi trường Khóa học : 2016 – 2019 Thái Nguyên, năm 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o MÙNG THỊ HÀ Tên đề tài: “ ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CÔNG TÁC THU GOM, PHÂN LOẠI VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ TRẤN BẰNG LŨNG – HUYỆN CHỢ ĐỒN – TỈNH BẮC KẠN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Liên thông đại học Chuyên ngành : Khoa học môi trường Lớp : K48LT– KHMT Khoa : Mơi trường Khóa học : 2016 – 2019 Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Thị Huệ Thái Nguyên – 2019 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp trước hết em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô giáo khoa Môi Trường, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giúp đỡ tạo điều kiện cho em thời gian thực đề tài Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo ThS Nguyễn Thị Huệ, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực báo cáo thực tập tốt nghiệp Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cán Em xin chân thành cảm ơn tới cán lãnh đạo, cán chuyên môn, người dân thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, tạo điều kiện giúp đỡ để em có điều kiện thực tập nâng cao hiểu biết Cuối em xin cảm ơn gia đình, người thân em động viên góp ý, giúp đỡ em suốt q trình học tập hồn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Dù cố gắng xong điều kiện thời gian trình độ chun mơn cịn hạn chế nên báo cáo em tránh khỏi khuyết điểm thiếu sót Kính mong nhận ý kiến góp ý, phê bình bổ sung thầy cô giáo bạn bè để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Sinh viên Mùng Thị Hà ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thành phần CTRSH Bảng 2.2: Lượng phát sinh chất thải rắn đô thị số nước 14 Bảng 2.3: Tỷ lệ CTR xử lý phương pháp khác số nước giới 17 Bảng 2.4: Lượng CTRSH phát sinh đô thị Việt Nam đầu năm 2007 19 Bảng 3.1: Số lượng đối tượng vấn 27 Bảng 4.1: Dân số thị trấn Bằng Lũng 32 Bảng 4.2: Một số tiêu chí kinh tế thị trấn Bằng Lũng 33 Bảng 4.3: Đánh giá tầm quan trọng việc phân loại CTRSH chia theo nhóm tuổi (N = 50) 38 Bảng 4.4: Số hộ dân phân loại CTRSH hàng ngày trước xử lý 40 Bảng 4.5: Số hộ biết cách phân loại CTRSH 41 Bảng 4.6: Ý kiến người dân tầm quan trọng việc xử lý CTRSH 43 Bảng 4.7: Cách thức xử lý rác thải sinh hoạt hộ gia đình 45 Bảng 4.8: Chính quyền địa phương xử lý rác sau thu gom cách 46 Bảng 4.9: Nguyên nhân bỏ rác đổ rác thải không quy định 48 Bảng 4.10: Kết điều tra nhận thức người dân hình thức thu gom, phân loại xử lý CTRSH 49 Bảng 4.11: Mức độ quan tâm người dân công tác quản lý CTRSH 50 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ nguồn gốc phát sinh chất thải rắn Hình 4.1: Biểu đồ thể dân số thị trấn Bằng Lũng 32 Hình 4.2: Biểu đồ thể tỷ lệ hộ nghèo 33 Hình 4.3: Biểu đồ thể mức độ phân loại rác thải SH người dân trước xử lý 40 Hình 4.4: Biểu đồ thể số hộ biết cách phân loại CTRSH 41 Hình 4.5: Biểu đồ thể ý kiến người dân tầm quan trọng việc xử lý CTRSH 44 Hình 4.6: Biểu đồ thể cách xử lý RTSH hộ gia đình 45 Hình 4.7: Biểu đồ thể cách quyền địa phương xử lý rác sau thu gom 46 Hình 4.8: Biểu đồ thể nguyên nhân bỏ rác đổ rác không quy định 48 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BTNMT : Bộ tài nguyên môi trường BVMT : Bảo vệ môi trường CT : Chỉ thị CTR : Chất thải rắn CTRSH : Chất thải rắn sinh hoạt ĐMC : Đánh giá môi trường chiến lược DS : Dân số ĐTM : Đánh giá tác động môi trường NĐ : Nghị định NĐ – CP : Nghị định phủ QĐ : Quyết định SH : Sinh hoạt TDTT : Thể dục thể thao TL : Tỉnh lộ TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TT : Thông tư UBND : Ủy ban nhân dân URENCO : Công ty TNHH Nhà nước thành viên Môi trường đô thị VSMT : Vệ sinh môi trường v MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần 2.TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Tổng quan chất thải rắn (CTR) 2.1.2 Khái niệm chất thải rắn (CTR) 2.1.3 Nguồn phát sinh chất thải rắn 2.1.4 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt 2.1.5 Ảnh hưởng chất thải rắn sinh hoạt đến môi trường sức khỏe cộng đồng 2.2 Cơ sở pháp lý đề tài 11 2.3 Hiện trạng quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt giới Việt Nam 13 2.3.1 Hiện trạng quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt giới 13 2.3.2 Hiện trạng quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt Việt Nam 17 2.3.3 Tình hình quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt thị trấn Bằng Lũng – huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn 21 2.4 Nhận thức người dân rác thải sinh hoạt…… 24 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 25 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 25 vi 3.3 Nội dung nghiên cứu 25 3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thị trấn Bằng Lũng – huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn 25 3.3.2 Thực trạng công tác thu gom, phân loại xử lý CTRSH thị trấn Bằng Lũng – huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn 25 3.3.3 Đánh giá nhận thức người dân thị trấn Bằng Lũng – huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn công tác thu gom, phân loại xử lý CTRSH 25 3.3.4 Một số tồn đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý CTRSH Bằng Lũng – huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn 25 3.4 Phương pháp nghiên cứu 25 3.4.1 Phương pháp kế thừa, thu thập số liệu thứ cấp 26 3.4.2 Phương pháp điều tra vấn 26 3.4.3 Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia 27 3.4.4 Phương pháp phân tích tổng hợp số liệu 27 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 28 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 28 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 32 4.2 Thực trạng việc thu gom, phân loại xử lý CTRSH người dân quyền thị trấn Bằng Lũng – huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn 37 4.2.1 Thực trạng việc thu gom, phân loại CTRSH người dân thị trấn Bằng Lũng 37 4.2.2 Thực trạng việc xử lý CTRSH thị trấn Bằng Lũng 42 4.3 Những nhận thức người dân thị trấn Bằng Lũng – huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn việc thu gom, phân loại xử lý CTRSH 47 vii 4.4 Một số tồn đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý rác thải sinh hoạt Bằng Lũng – huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn 51 4.4.1 Một số tồn công tác quản lý rác thải sinh hoạt thị trấn Bằng Lũng – huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn 51 4.4.2 Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu công tác quản lý CTRSH thị trấn Bằng Lũng – huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn 52 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Đề nghị 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Những năm gần đây, phát triển kinh tế xã hội nước ta đạt thành tựu đáng kể, đô thị, ngành sản xuất, kinh doanh dịch vụ nhà máy, khu công nghiệp mở rộng phát triển nhanh chóng Một mặt đóng góp tích cực cho phát triển đất nước, mặt khác tạo lượng lớn chất thải bao gồm rác thải sinh hoạt, rác cơng nghiệp, rác y tế… Các chất thải nói không quản lý đắn gây ảnh hưởng lớn đến môi trường sức khỏe người Ở Việt Nam, vài năm gần tình trạng ô nhiễm môi trường ngày trở nên trầm trọng phổ biến dẫn đến suy thối mơi trường đất, nước, khơng khí, đặc biệt thị lớn chất thải rắn ngày gia tăng Việc quản lý chất thải rắn Bộ, nghành, địa phương chưa đáp ứng địi hỏi tình hình thực tế Vì vậy, nguy ô nhiễm rác vấn đề cấp bách hầu hết địa phương nước Chợ Đồn huyện miền núi có tốc độ thị hóa tương đối nhanh, Huyện có thị trấn 21 xã, khu chợ, nhà hàng, ngành sản xuất kinh doanh dịch vụ đua phát triển, lượng chất thải từ mà tăng lên nhanh Cùng với phát triển công nghiệp hóa đại hóa đất nước huyện Chợ Đồn phát triển mạnh mẽ, phát triển tạo nhiều cơng ăn việc làm, đời sống người dân nâng cao Nhưng bên cạnh mặt tích cực chất lượng mơi trường ngày suy giảm, biện pháp quản lý chất thải chưa quan tâm mức, nguồn kinh phí đầu tư cho 50 hộ gia đình phân loại nhà với mục đích tái sử dụng tận dụng bán cho người thu mua phế liệu, tỷ lệ hộ gia đình phân loại rác nhà chiếm khoảng 35%, số khơng nhỏ Cần có biện pháp tuyên truyền, tập huấn để tăng số lượng hộ phân loại rác nhà Xử lý rác thải hộ gia đình biện pháp kỹ thuật nhỏ Hầu hết, hộ xử lý rác thải sinh hoạt chôn ủ thành phân bón cho ăn hoa màu Bảng 4.11: Mức độ quan tâm người dân công tác quản lý CTRSH (N = 50) STT Nội dung Kết (Phiếu) Theo dõi thông tin môi trường 43 qua đài, tivi… Xử lý rác cách đốt 38 Ý kiến phí thu gom rác thải 50 Ý kiến cho công tác thu gom vệ 15 sinh tốt Ý kiến cho việc vệ sinh chưa tốt, 28 cần tiến hành thường xuyên Số hộ không quan tâm đến vấn đề 22 môi trường Có thu gom rác tập trung khơng 25 Nhận xét anh chị môi trường 10 (Nguồn: Kết điều tra thực địa, 2019) Tỷ lệ (%) 86 76 100 30 55 44 50 20 Dựa vào tổng số phiếu điều tra người dân địa bàn thị trấn Bằng Lũng mức độ quan tâm người tới vấn đề môi trường ta thấy nhận thức người dân việc thu gom, phân loại rác cao Tỷ lệ người dân theo dõi thông tin môi trường qua đài, tivi…chiếm 86% Tỷ lệ người nhận thức thu gom rác trung bình 7%, qua ta thấy người nhận thức ý nghĩa việc thu gom, phân loại rác nhằm xử lý nguồn chất thải sinh hoạt ngày gia tăng Do có tảng vậy, cấp quản lý cần có biện pháp hỗ trợ người dân việc thu 51 gom, phân loại rác gia đình như: Phát động chương trình mơi trường, phát túi nilon cho người dân phân loại rác từ nhà Sử dụng thiết bị thu gom có ngăn chứa riêng 4.4 Một số tồn đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý rác thải sinh hoạt Bằng Lũng – huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn 4.4.1 Một số tồn công tác quản lý rác thải sinh hoạt thị trấn Bằng Lũng – huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn - Tồn từ phía quan quản lý: + Cán làm cơng tác bảo vệ mơi trường cịn thiếu số lượng hạn chế chất lượng + Nhiều quy định pháp luật môi trường chưa cụ thể hóa văn cụ thể, quán triệt tới cấp, ngành địa bàn khu bắc + Việc phối hợp hành động BVMT đoàn thể, công sở, dân cư + Ngân sách nhà nước cấp cho công tác quản lý rác thải sinh hoạt cịn hạn hẹp, nguồn thu phí rác thải khơng đủ cho việc thu gom, xử lý + Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giữ vệ sinh, bảo vệ mơi trường cịn hạn chế - Tồn nhận thức cá nhân, quan doanh nghiệp: + Hiện nay, nhận thức cấp, ngành, doanh nghiệp, người dân mơi trường cịn hạn chế Nhiều quan quản lý, sở sản xuất có nhìn nhận mơi trường chưa đúng, thiên tăng trưởng kinh tế BVMT phát triển bền vững Một số doanh nghiệp tìm cách chốn thuế phí mơi trường Nhỏ cộng đồng dân cịn số cá nhân khơng tự giác việc đóng phí VSMT hàng tháng cịn đổ rác bừa bãi nơi cơng cộng + Trong trình thu gom, ban quản lý vệ sinh môi trường thị trấn gom lẫn lộn thành phần với 52 + Nhiều thùng rác công cộng bị hư hỏng, trí bị ý thức BVMT cá nhân - Tồn sở vật chất công nghệ kỹ thuật: + Các xe thu gom chuyên trở rác thị trấn xe đẩy tay tổ, xóm cịn hạn chế xe cũ, hỏng, lượng xe khơng đảm bảo thu gom nên rác cịn phải đổ + Các khu dân cư sâu ngõ ngách, đường nhỏ hẹp, gồ ghề, khó khăn cho việc di chuyển nên xe thu gom khó vào + Chưa có trạm chung chuyển rác Hiện số điểm tập kết rác nằm gần khu dân cư nơi có nhiều người qua lại gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh hoạt nhân dân + Đa số rác thải chưa phân loại nguồn Chưa có nhà máy chế biến rác thải nên tỷ lệ rác thải thu hồi tái chế nhỏ Xuất phát từ tồn nêu cần đề giải pháp có hiệu phù hợp với địa phương để khắc phục tình trạng 4.4.2 Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu công tác quản lý CTRSH thị trấn Bằng Lũng – huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn 4.4.2.1 Giải pháp chế sách Ban hành quy định chế hành quản lý nhà nước tài nguyên môi trường, chế phối hợp triển khai quy chế dân chủ sở (các quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng liên quan), nhiệm vụ thẩm định quản lý sau thẩm định báo cáo đáng giá tác động môi trường, giám sát mơi trường cơng khai hóa cơng tác truyền thông, thông tin lĩnh vực bảo vệ tài ngun mơi trường Ban hành chế, sách khuyến khích, hỗ trợ vốn ưu đãi thuế sở áp dụng công nghệ sản xuất sạch, chất thải, phân loại, tái chế, tái sử dụng, thu gom, xử lý chất thải xã hội hóa thành phần kinh tế 53 tham gia quản lý bảo vệ mơi trường Xây dựng sách, hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghiệp bảo vệ môi trường Xây dựng ban hành quy chế bảo vệ môi trường cho vùng phát triển kinh tế xã hội quản lý môi trường xác định theo quy hoạch bảo vệ môi trường đến năm 2020 4.4.2.2 Giải pháp tuyên truyền, giáo dục Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thơng, giáo dục nâng cao nhận thức đồn thể, sở sản xuất, kinh doanh nhân dân tỉnh, bước tạo thói quen, nếp sống ý thức bảo vệ môi trường người dân Phổ biến rộng rãi cho nhân dân, cán quan, ban nghành đề môi trường quan trọng tỉnh, mục tiêu bản, nội dung hoạt động cần thiết bảo vệ môi trường, chương trình trọng điểm bảo vệ mơi trường đã, tiến hành Tăng cường vai trò phát thanh, truyền hình, báo chí phương tiện truyền thơng khác, khuyến khích tham gia mạnh mẽ, thiết thực lĩnh vực bảo vệ môi trường Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào hoạt động thường xuyên, mở chương mục luật pháp liên quan đến bảo vệ môi trường phổ biến kiến thức bảo vệ môi trường 4.4.2.3 Giải pháp nguồn vốn Đa dạng hóa nguồn vốn huy động nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường cụ thế: - Bố trí mục riêng cho nghiệp mơi trường từ nguồn chi ngân sách tỉnh, đảm bảo hàng năm đạt không 1% tổng chi ngân sách tăng dần theo tốc độ phát triển kinh tế - Nguồn vốn từ thu phí bảo vệ mơi trường chất thải, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường - Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, ngân sách bộ, ngành 54 - Tranh thủ tối đa sử dụng có hiệu nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) cho lĩnh vực bảo vệ môi trường - Huy động nguồn đầu tư từ xã hội cho công tác bảo vệ môi trường xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý nước thải đô thị, thu gom xử lý chất thải rắn - Gắn liền công tác bảo vệ môi trường chiến lược, kế hoạch quy hoạch tổng thể chi tiết phát triển kinh tế xã hội địa phương, nghành sở sản xuất tỉnh 4.4.2.4 Tằng cường lực quản lý mơi trường Tiếp tục hồn thiện máy quản lý môi trường từ cấp tỉnh đến cấp sở, trọng đội ngũ cán quản lý môi trường cấp sở Có phân cơng trách nhiệm rõ ràng cấp, ngành Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, quản lý môi trường cho cán công chức làm công tác bảo vệ môi trường Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát quy định pháp luật áp dụng chế tài cần thiết để xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường Tăng cường quan trắc, dự báo diễn biến chất lượng môi trường, xác định kịp thời vấn đê môi trường cấp bách tỉnh Phân loại sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, xử lý nghiêm sở vi phạm tiêu chuẩn môi trường 4.4.2.5 Tăng cường nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ Nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ môi trường, công nghệ thân thiện với môi trường, phát triển công nghệ xử lý tái chế, tái sử dụng chất thải, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin bảo vệ môi trường, xây dựng nhân rộng mơ hình sản xuất hơn, hình thành phát triển ngành công nghiệp môi trường, phát triển kinh tế môi trường 55 Đẩy mạnh khuyến khích cơng tác đầu tư nghiên cứu sâu lĩnh vực tận dụng tái chế chất thải, nghiên cứu cải tiến quy trình cơng nghệ sản xuất (nhất sở cũ, công nghệ lạc hậu) bước thay đổi công nghệ đại, theo hướng giảm tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu, giảm lượng chất thải rủi ro Nghiên cứu xây dựng luận khoa học phục vụ công tác hoạch định chủ trương sach Đảng Nhà nước bảo vệ môi trường phát triển bền vững 4.4.2.6 Áp dụng công cụ kinh tế Thực nguyên tắc gây thiệt hại môi trường phải khắc phục bồi thường Thực việc thu phí, ký quý bảo vệ môi trường, buộc bồi thường thiệt hại môi trường Áp dụng sách chế hỗ trợ vốn, khuyến khích thuế, trợ giá hoạt động bảo vệ mơi trường Khuyến khích áp dụng chế chuyển nhượng, trao đổi quyền phát thải trách nhiệm xử lý chất thải phù hợp với chế thị trường 4.4.2.7 Tăng cường hợp tác khu vực quốc tế bảo vệ môi trường Đẩy mạnh công tác phát triển với tỉnh nhằm tận dụng kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật cao cho phát triển kinh tế bảo vệ môi trường, đồng thời thu hút nguồn vốn từ nhà đầu tư Tích cực tham gia hội thảo, diễn đàn phát triển bền vững, tham quan học tập kinh nghiệm từ tỉnh có khoa học phát triển bền vững thành phố Tăng cường hợp tác quốc tế với nước, tổ chức phi phủ quốc tế Xây dựng dự án nghiên cứu khoa học có đầu tư tổ chức nước quốc tế UNDP, WB, WHO, bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để học hỏi, tận dụng kinh nghiệm, trợ giúp bạn bè quốc tế nghiệp bảo vệ môi trường địa bàn thị trấn 56 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Thị trấn Bằng Lũng có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế (sản xuất nông – lâm nghiệp) đời sống xã hội Nhìn chung tổ xóm thị trấn có diện tích đất đai rộng, tốc độ thị hóa diễn mạnh mẽ, mức độ sống người dân ngày nâng cao rác thải sinh hoạt phát sinh ngày nhiều - Đa số người dân địa bàn thị trấn đánh giá việc phân loại CTRSH quan trọng chiếm 52% quan trọng 40% - Trên địa bàn thị trấn có đơn vị đảm nhận nhiệm vụ thu gom,vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho tồn thị trấn - Có 60% người dân địa bàn thị trấn biết cách phân loại rác, hộ dân lại chưa phân loại rác hàng ngày trước xử lý chiếm tới 42% Do quyền địa phương nên có quy định phù hợp cho người dân việc phân loại rác trước xử lý - Mọi người dân có hiểu biết tầm quan trọng môi trường sống đồng ý với việc bảo vệ môi trường cách không vứt rác thải bừa bãi có thái độ, hành vi định để ngăn chặn hay hạn chế hành vi gây vệ sinh môi trường người khác - Việc xử lý rác thải sau thu gom bãi rác phương pháp chôn lấp, đốt đơn giản - Việc phân loại rác sinh hoạt người dân địa bàn thị trấn chưa đồng bộ, mang tính tự phát khơng triệt để 57 Do vấn đề nâng cao cơng tác vận động hướng dẫn người dân phân loại rác trước xử lý nhu cầu cần thiết công tác bảo vệ môi trường thị trấn 5.2 Đề nghị - Tiếp tục trì tăng cường việc thu gom rác thải tập chung Tăng cường xe đẩy rác sửa chữa xe cũ, hỏng để việc thu gom rác công nhân vệ sinh môi trường hiệu - Cần thiết phải có biện pháp tập huấn cách phân loại, thu gom xử lý rác - Nâng cao trách nhiệm ý thức bảo vệ môi trường người dân hơn, làm cho họ thấy rõ trách nhiệm - Để đảm bảo hiệu công tác quản lý xử lý rác, cần phải thực đồng từ khâu phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý rác Đây công việc khó khăn, cần tuyên truyền rộng rãi để nhân dân hiểu thực - Cần phải có ủng hộ quan tâm quyền địa phương, nhân dân lãnh đạo cấp Cần phải tạo liên kết quyền địa phương, cá nhân, tổ chức để việc bảo vệ mơi trường trách nhiệm tồn dân cộng đồng - Tăng cường tuyên truyền bảo vệ mơi trường hình thức Cần phổ biến kiến thức bảo vệ môi trường đến xã, phường, nhân dân qua tin tuyên truyền đài phát phường, xã Để nâng cao hiểu biết nhân dân công tác bảo vệ môi trường - Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn cho người dân cách phân loại rác nguồn nhiều - Nghiên cứu tiếp việc tái chế rác thải xây dựng nhà máy để xử lý, tái chế rác thải nhằm tận thu tiết kiệm tài nguyên 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban quản lý chợ thị trấn Bằng Lũng (2018), số 07/BC – BQLC ngày 26/10/2018 báo cáo “Công tác quản lý môi trường đô thị” Bộ môn sức khỏe môi trường (2006), Quản lý Chất thải rắn, trường Đại học y tế cộng đồng, Hà Nội Hoàng Thị Kim Chi (2009), Một số biện pháp cải thiện hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Cục Bảo vệ mơi trường (2008), Dự án “Xây dựng mơ hình triển khai thí điểm việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt cho khu đô thị mới”, Hà Nội Chi cục thống kê huyện Chợ Đồn (2019), bảng tổng hợp số liệu “Thu nhập bình quân đầu người/năm tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 – 2018 địa bàn thị trấn Bằng Lũng – huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn” Nguyễn Thị Anh Hoa (2006), Môi trường việc quản lý chất thải rắn, Sở khoa học Công nghệ Môi trường Lâm Đồng Đỗ Thị Lan, Nguyễn Chí Hiểu, Trương Thành Nam (2007), Tài liệu kinh tế chất thải dùng cho chuyên ngành, Đại học Nông Lân Thái Nguyên, Thái Nguyên Hội bảo vệ thiên nhiên Môi trường Việt Nam (2004), Việt Nam – Môi trường sống, NXB trị Quốc gia Hà Nội Nghị định số 38/2015 NĐ – CP ngày 4/04/2015 quản lý chất thải phế liệu https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghidinh-38-2015-ND-CP-quan-ly-chat-thai-va-phe-lieu-272929.aspx 10 Hoàng Đức Liên – Tống Ngọc Tuấn (2003), Kỹ thuật thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường, NXB Nông nghiệp Hà Nội 11 Lê Huỳnh Mai, Nguyễn Mai Phong, “xã hội hóa cơng tác bảo vệ mơi trường, kinh nghiệm quốc tế đề xuất với Việt Nam”, Tạp chí Tài 59 ngun & Mơi trường, kỳ tháng 3/2009 (số 5) trang 12 (http://luanvan.co/luan-van/de-tai-danh-gia-thuc-trang-cong-tac-quan-ly-xu- ly-chat-thai-ran-sinh-hoat-tai-cac-phuong-xa-o-khu-nam-thanh-pho-thai962/) 12 Lê Văn Nhương (2001), Báo cáo tổng kết công nghệ xử lý số phế thải nông sản yếu ( mía, vỏ cà phê, rác nơng nghiệp ) thành phần bón hữu vi sinh vật, Đại học Bách Khoa Hà Nội 13 Phịng Tài ngun Mơi Trường huyện Chợ Đồn (2015), “Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011 – 2015) thị trấn Bằng Lũng” 14 Trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện Chợ Đồn (2019), bảng tổng hợp số liệu, “Thống kê dân số thị trấn Bằng Lũng – huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn năm 2016, 2017, 2018” 15 Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn (2014), số 1239/UBND – TNMT ngày 10/10/2014 việc, “Xin ý kiến chấp thuận phương án xử lý rác thải thị trấn Bằng Lũng” 16 Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn (2015), số 761/UBND – TNMT ngày 14/7/2015 việc, “báo cáo trạng mơi trường tình hình thu gom, xử lý chất thải phát sinh địa bàn” PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CÔNG TÁC THU GOM, PHÂN LOẠI VÀ XỬ LÝ CTRSH TẠI THỊ TRẤN BẰNG LŨNG, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN I Thông tin cá nhân: Họ tên người vấn: Tuổi: Giới tính: 3.Nghề nghiệp:………………………………………………………………… Chỗ nay:………………………………………………… ………… II Nội dung vấn Câu 1: Theo Ông (Bà), tầm quan trọng việc phân loại chất thải rắn nào? Rất quan trọng Khơng quan trọng Quan trọng Khó trả lời Câu 2: Gia đình có phân loại chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày trước xử lý hay khơng? Có Khơng Khó trả lời Câu 3: Ơng (Bà) có biết cách phân loại chất thải rắn sinh hoạt không? Biết Khơng biết Câu 4: Ơng (Bà) xử lý chất thải rắn nào? Để trước cổng nhà, công nhân vệ sinh đến thu gom Để vào thùng rác công cộng Vứt rác gần nhà Đào hố chôn, đốt Khác…………………… Câu 5: Theo Ông (Bà), phương pháp xử lý chất thải rắn sau thu gom địa phương nào? Chôn lấp Đốt Tái chế Không biết Câu 6: Nhận xét Ông (Bà) cách xử lý rác nay? Rất tốt Tốt Chưa tốt Khó trả lời Câu 7: Theo Ơng (Bà) ngun nhân việc bỏ rác đổ rác không nơi quy định nào? Do thói quen Sợ tốn tiền đổ rác Giờ lấy rác không hợp lý Thiếu thùng rác Do thuận tiện Làm theo người xung quanh Do hàng rong, xe ôm thải Không trả lời Khác……………………… Câu 8: Ơng (Bà) tìm hiểu chương trình bảo vệ mơi trường qua nguồn nào? Áp phích, tờ rơi, biểu ngữ Gia đình Bạn bè Phương tiện truyền thơng Nhà trường Chính quyền sở Câu 9: Tại địa phương Ơng (Bà) có tổ chức chương trình dọn vệ sinh khơng? Có Khơng Khơng biết * Nếu có mức độ tổ chức nào? Hiếm Thỉnh thoảng Thường xuyên Không biết Không trả lời Câu 10: Đánh giá Ông (Bà) chương trình vệ sinh mơi trường mà địa phương đưa ra? Rất hiệu Hiệu Bình thường Khơng hiệu Câu 11: Tại địa phương Ơng (Bà) có thấy chương trình tuyên truyền vận động người dân không đổ rác, xả rác bừa bãi nơi công cộng khơng? Có Khơng Khơng biết * Nếu có mức độ nào? Hiếm Thỉnh thoảng Thường xuyên Rất thường xuyên Không biết Không trả lời Câu 12: Ơng (Bà) có thấy chương trình tập huấn người dân cách phân loại chất thải rắn sinh hoạt? Có Khơng Khơng biết Khơng trả lời Câu 13: Ơng (Bà) có tham gia dọn vệ sinh thị trấn không? Không tham gia Thỉnh thoảng Thường xuyên Câu 14: Các chương trình tun truyền, vận động khơng đổ rác xác súc vật xuống kênh rạch nơi công cộng Ông (Bà) tham gia nào? Không tham gia Thỉnh thoảng Thường xuyên Rất thường xuyên Câu 15: Theo Ông (Bà) loại rác sau đây, loại rác thải nguy hại? Túi nilon Rau, củ thừa Các loại phụ phẩm thủy tinh Câu 16: Theo Ông (Bà) việc phân loại chất thải nguy hại môi trường ? Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Khơng quan trọng Xin chân thành cảm ơn ! Người vấn ... hội thị trấn Bằng Lũng – huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn - Đánh giá nhận thức người dân công tác thu gom, phân loại xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Bằng Lũng – huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn. .. Đồn – tỉnh Bắc Kạn 3.3.2 Thực trạng công tác thu gom, phân loại xử lý CTRSH thị trấn Bằng Lũng – huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn 3.3.3 Đánh giá nhận thức người dân công tác thu gom, phân loại xử lý. .. MÙNG THỊ HÀ Tên đề tài: “ ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CÔNG TÁC THU GOM, PHÂN LOẠI VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ TRẤN BẰNG LŨNG – HUYỆN CHỢ ĐỒN – TỈNH BẮC KẠN” KHÓA LUẬN TỐT
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận đánh giá nhận thức của người dân về công tác thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn bằng lũng – huyện chợ đồn – tỉnh bắc kạn , Khoá luận đánh giá nhận thức của người dân về công tác thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn bằng lũng – huyện chợ đồn – tỉnh bắc kạn