0

Khoá luận đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện yên lập, tỉnh phú thọ

63 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:42

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––– TRẦN THỊ THÙY DUNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG THU GOM, XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành/ngành : Khoa học mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014-2018 THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––– TRẦN THỊ THÙY DUNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG THU GOM, XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giảng viên hướng dẫn : ThS: HÀ ĐÌNH NGHIÊM Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành/ngành : Khoa học môi trường Lớp : N03-K46 KHMT Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 - 2018 THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cần thiết quan trọng sinh viên, thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế, nhằm hệ thống lại tồn chương trình học vận dụng lý thuyết vào thực tiễn Được trí Ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm Khoa Môi Trường, em thực tập Khoa Mơi Trường Đến em hồn thành q trình thực tập tốt nghiệp Để hoàn thành đề tài này, trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Ban chủ nhiệm khoa Môi trường tập thể thầy giáo, cô giáo trường truyền đạt lại cho em kiến thức quý báu suốt thời gian học tập rèn luyện nhà trường Em xin cảm ơn thầy cô giáo khoa Môi Trường tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập khoa Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn quan tâm, đạo tận tình thầy giáo hướng dẫn: ThS HÀ ĐÌNH NGHIÊM giúp đỡ em suốt q trình thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, em xin gửi tới gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ, tạo niềm tin chỗ dựa vững cho em suốt khoảng thời qua vượt qua khó khăn khoảng thời gian thực khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên TRẦN THỊ THÙY DUNG ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần tỷ lệ rác thải Mỹ Bảng 2.3 Thành phần chất thải rắn số đô thị 11 Bảng 2.4 Hoạt động thu gom rác số thành phố Châu Á 13 Bảng 2.5 Các phương pháp xử lý rác thải số nước Châu Á 13 Bảng 4.1 Kết thực mục tiêu kinh tế giai đoạn 2015 -2017 23 Bảng 4.2 Dân số huyện Yên Lập (tính đến ngày 09/11/2017) 26 Bảng 4.3 Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ khu dân cư 27 Bảng 4.4 Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ khu chợ 28 Bảng 4.5 Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ cụm công nghiệp 29 Bảng 4.6 Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ nguồn khác 31 Bảng 4.7 Rác thải sinh hoạt phát sinh từ nguồn khác địa bàn huyện Yên Lập 31 Bảng 4.8 Thành phần rác thải sinh hoạt huyện Yên Lập 32 Bảng 4.9 Bảng lệ phí thu gom rác thải sinh hoạt địa bàn huyện Yên Lập 37 Bảng 4.10 Nhận thức người dân phân loại rác thải nguồn 40 Bảng 4.11 Nhận thức người dân ảnh hưởng đến môi trường việc xả rác không nơi quy định 41 Bảng 4.12 Đánh giá người dân trạng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt 42 Bảng 4.13 Thái độ người dân tham gia dịch vụ thu gom rác thải 43 Bảng 4.14 Mức phí thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 43 DANH MỤC CÁC HÌNH iii Hình 2.1 Sự hình thành chất thải rắn sinh hoạt Hình 4.1 Bản đồ địa giới hành tỉnh Phú Thọ 21 Hình 4.2 Biểu đồ tỷ lệ nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt địa bàn huyện Yên Lập 32 Hình 4.3 Biểu đồ thành phần rác thải sinh hoạt huyện Yên Lập 33 Hình 4.4 Khu tập kết rác thải sinh hoạt xã Hưng Long 34 Hình 4.5 Khu t6382823 \h thải sinh hoạt xã Hưn 36 Hình 4.6 Khu t6382823 \h thải sinh hoạt xã Hưn 36 Hình 4.7 Lị đốt rác thải sinh hoạt Trường trung học sở xã Trung Sơn 36 Hình 4.8 Khu xử rác thải sinh hoạt Bến Sơn thị trấn Yên Lập 39 Hình 4.9 Khu xử rác thải sinh hoạt xã Ngọc Lập 39 Hình 4.10 Khu xử rác thải sinh hoạt xã Lương Sơn 40 Hình 4.11 Đề xuất mơ hình quản lý CTSH cho huyện Yên Lập 46 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BVMT Bảo vệ môi trường CCN Cụm công nghiệp CHCS Chung học sở CTR Chất thải rắn CTSH Chất thải sinh hoạt HTX Hợp tác xã TNHH Trách nhiệm hưu hạn TTCN Trung tâm công nghiệp UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng v MỤC LỤC Phần 1.MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài Phần 2.TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Các khái niệm liên quan 2.1.2 Sự hình thành chất thải rắn sinh hoạt 2.1.3 Nguồn gốc, phân loại thành phần rác thải 2.1.4 Ảnh hưởng chất thải rắn đến môi trường sức khoẻ cộng đồng 2.2 Hiện trạng phát sinh rác thải sinh hoạt Thế Giới Việt Nam 2.2.1 Hiện trạng phát sinh rác thải Thế giới 2.2.2 Hiện trạng phát sinh rác thải sinh hoạt Việt Nam 10 2.3 Tình hình quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt Thế giới Việt Nam 12 2.3.1 Tình hình quản lý, xử lý rác thải Thế giới 12 2.3.2 Quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt Việt Nam 14 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 17 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 17 3.3 Nội dung nghiên cứu 17 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Phương pháp kế thừa 17 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 17 3.4.3 Phương pháp điều tra vấn 17 3.4.4 Phương pháp xác định thành phần rác thải 18 3.4.5 Phương pháp phân tích tổng hợp số liệu 19 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 20 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội huyện Yên Lập 20 vi 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 20 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 23 4.2 Thực trạng công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt địa bàn huyện Yên Lập 27 4.2.1 Hiện trạng phát sinh rác thải sinh hoạt địa bàn Huyện 27 4.2.2 Hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải địa bàn Huyện 34 4.3 Đề xuất mơ hình quản lý chất thải sinh hoạt huyện Yên Lập đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 45 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 5.1 KẾT LUẬN 49 5.2 KIẾN NGHỊ 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PhAGER MhAGER 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần đây, kinh tế Việt Nam có bước chuyển mạnh mẽ Q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa diễn khẩn trương, mặt xã hội có chuyển biến tích cực Cho đến nay, khơng phát triển thành phố, khu đô thị lớn nước ta mà mở rộng quận, huyện, thị trấn phạm vi nhỏ hẹp xã, xóm Song song với trình phát triển đó, chất lượng sống người dân nâng cao Mức sống người dân cao nhu cầu tiêu dùng sản phẩm xã hội lớn, điều đồng nghĩa với việc gia tăng lượng rác thải sinh hoạt thải vào môi trường ngày nhiều Huyện Yên Lập huyện miền núi nằm phía Tây tỉnh Phú Thọ, có địa giới hành tiếp giáp: Phía Bắc Đơng Bắc giáp huyện Hạ Hồ, Phía Đơng giáp huyện Cẩm Khê, Phía Đơng Nam giáp huyện Tam Nơng, Phía Tây giáp huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái, Phía Nam Tây Nam giáp huyện Tân Sơn Thanh Sơn, với số dân 92.581 người sinh sống địa bàn 16 xã thị trấn Yên Lập sau năm đổi thu nhiều kết tốt mặt, từ mặt Huyện có thay đổi rõ nét, tốc độ thị hóa cao, cơng trình kiến trúc xây dựng ngày nhiều, đa dạng phong phú Kinh tế phát triển, đời sống vật chất cộng đồng nâng cao, kéo theo gia tăng khối lượng thành phần rác thải sinh hoạt, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống Rác thải sinh hoạt phát sinh ngày đa dạng số lượng chủng loại, xuất ngày nhiều loại khó xử lý, cơng tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý Huyện hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu Tình trạng xả rác thải không nơi quy định khu vực cơng cộng cịn diễn phổ biến, gây ô nhiễm môi trường, vệ sinh, đặc biệt khu vực nông thôn Và, việc thu gom, xử lý rác thải khu vực nơng thơn cải thiện cịn chậm Xuất phát từ thực tế trên, tiến hành thực đề tài: “Đánh giá trạng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ” làm sở để đề xuất giải pháp quản lý, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt địa bàn Huyện Yên Lập 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá trạng thành phần, khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh địa bàn Huyện Yên Lập - Đánh giá thực trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt Huyện Yên Lập - Đánh giá nhận thức cộng đồng công tác quản lý rác thải sinh hoạt địa bàn Huyện Yên Lập 1.3 Yêu cầu đề tài - Đánh giá khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh địa bàn huyện, trạng thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt - Số liệu thu thập phải khách quan, trung thực, xác - Bố trí thí nghiệm phải đại diện cho địa bàn nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa đề tài - Đề tài tài liệu để học tập tham khảo - Số liệu đề tài sở để thiết kế mơ hình thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt Huyện Yên Lập - Phát khó khăn bất cập thiếu sót cơng tác thu gom, quản lý xử lý rác thải sinh hoạt địa bàn huyện 41 SL (Người) Tỷ lệ (%) Tỷ SL Tỷ lệ SL (Người) (%) (Người) 97 97,00 100 100 5,00 100 100 12 12,00 100 100 lệ (%) Gia đình có phân loại rác thải sinh hoạt nguồn hay 3,00 khơng? Gia đình có phân loại rác để bán đồng nát 95 (chai, lọ, giấy, sắt, 95,0 nhơm,….) khơng? Gia đình có phân loại rác làm thức ăn chăn nuôi (cơm thừa, rau, hoa 88 88,0 quả,…) không? (Nguồn: Kết điều tra thực tế) Việc phân loại rác thải sinh hoạt nguồn có ý nghĩa lớn việc thu gom xử lý rác thải, định đến hiệu xử lý rác thải Tại Huyện Yên Lập, 97% người dân Huyện không tiến hành phân loại rác thải sinh hoạt nguồn trước thu gom, xử lý mà thường vứt chung tất loại rác thải vào xô, thùng rác tự chế túi nilon; 95/100 phiếu vấn (chiếm 95,%) hộ gia đình có tiến hành phân loại rác thải (chai, lọ, giấy, sắt, nhôm,… ) để bán đồng nát; 88/100 phiếu (chiếm 88%) người dân hỏi có tận dụng loại rác hữu thức ăn thừa, thực phẩm thừa, rau, củ thừa để chăn nuôi gia súc, gia cầm b Nhếu (chiếm 88%) người dân hỏi có tận dụng loại rác hữu th Bảng 4.11 Nhận thức người dân ảnh hưởng đến môi trường việc xả rác không nơi quy định TT Ảnh hưởng Số phiếu Tỷ lệ (%) Ơ nhiễm mơi trường 94 94,00 Mất mỹ quan 93 93,00 Ảnh hưởng đến sức khỏe 90 90,00 42 Không biết 2,00 Ảnh hưởng khác 2,00 (Nguồn: Kết điều tra thực tế) Đa số người dân cho xả rác bừa bãi gây nhiễm mơi trường có 94/100 phiếu hỏi (tương ứng với 94%), ngồi có 93/100 phiếu (tương ứng với 93%) chọn đáp án ảnh hưởng đến sức khỏe 90/100 người hỏi (tương ứng với 90%) cho mỹ quan Số lượng người hỏi chọn đáp án chiếm 2% Điều cho thấy nhận thức người dân ảnh hưởng việc hậu việc xả rác bừa bãi cao Người dân huyện biết tác hại việc xả rác bừa bãi khơng xử lý rác thải với thân nên có ý thức tốt việc xử lý rác Nên tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến tất người dân xã để người có hiểu biết ý thức tốt c Đánh giá người dân trạng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt Huyện Với trạng xử lý rác thải sinh hoạt Huyện người dân Huyện đánh giá việc xử lý rác thải bảng sau: Bảng 4.12 Đánh giá người dân trạng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt TT Đánh giá người dân trạng xử lý rác thải sinh hoạt Số phiếu Tỷ lệ (%) Đã đảm bảo 9,00 Chưa đảm bảo 77 77,00 Bình thường 12 12,00 Ý kiến khác 2,00 100 100 Tổng (Nguồn: Kết điều tra thực tế) Kết nghiên cứu cho thấy có 9% người tham gia trả lời cho việc xử lý rác địa phương “đảm bảo” có 77 người chiếm 77% cho biết 43 việc xử lý rác “chưa đảm bảo” có 12 người chiếm 12% trả lời “bình thường” d Thái độ tham gia thu gom, xử lý rác thải người dân Khi hỏi: “Nếu địa phương có dịch vụ thu gom rác thải ơng/bà sẵn sàng đóng phí để tham gia khơng?” Kết trả lời thể bảng sau Bảng 4.13 Thái độ người dân tham gia dịch vụ thu gom rác thải STT Sự tham gia Số phiếu Tỷ lệ (%) Có 83 83,00 Khơng 17 17,00 100 100 Tổng (Nguồn: Kết điều tra thực tế) Có 83/100 người hỏi (chiếm 83%) sẵn sàng đóng phí để hưởng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt, cịn 17/100 hộ (chiếm 17%) khơng đóng phí Điều cho thấy mức độ hưởng ứng người dân xã cao, thuận lợi cho việc việc tổ chức thu gom rác định kỳ địa phương Bảng 4.14 Mức phí thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt STT Mức phí (đồng) Số phiếu Tỷ lệ (%) 1000 - 2000 13 13,00 2500 - 5000 85 85,00 5000 - 10.000 2,00 100 100 Tổng (Nguồn: Kết điều tra thực tế) Qua bảng ta thấy 85% người dân đồng tình với mức thu phí dao động từ 2.5 - nghìn đồng/người/tháng Tóm lại, thấy cộng đồng dân cư địa bàn huyện có mức độ hiểu biết định tác hại chất thải rắn sinh hoạt vứt bừa bãi, không thu gom xử lý kỹ thuật Họ sẵn sàng đóng phí để thu gom rác thải tham gia chương trình bảo vệ mơi trường thơn, xã, huyện tổ chức 4.2.2.5 Đánh giá chung 44 a./ Những kết đạt Trong thời gian qua, công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt quan tâm, đầu tư, tổ chức thực đạt kết đáng khích lệ Hàng năm, UBND Huyện phân bổ ngân sách nghiệp môi trường cho thực nhiệm vụ theo quy định; tranh thủ giúp đỡ cấp, ngành đầu tư bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh, lị đốt rác thải, mơ hình thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt nhằm góp phần thực nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cụ thể: - Các cấp quyền quan tâm, đạo thực công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt; - Nhận thức người dân cơng tác bảo vệ mơi trường nói chung, công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt nói riêng nâng lên; - Bước đầu hình thành hệ thống thu gom, vận chuyển xử lý rác thải từ huyện đến xã khu dân cư; - Rác thải sinh hoạt khu vực thị trấn thu gom, xử lý; khu vực nông thôn bước đầu quan tâm xử lý; - Đầu tư 01 khu chôn lấp rác thải sinh hoạt Thị trấn Yên Lập, 02 lò đốt rác thải sinh hoạt xã Ngọc Lập xã Lương Sơn b./ Các vấn đề tồn công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt Hiện nay, công tác thu gom quản lý chất thải rắn sinh hoạt huyện n Lập cịn nhiều bất cập, gây khó khăn cho việc xử lý CTR nói chung có CTR sinh hoạt, cụ thể là: - CTR chưa phân loại nguồn gây khó khăn cho q trình chơn lấp chứa nhiều thành phần khó phân hủy (túi nylon, đồ nhựa ) - Công tác thu gom rác chưa triệt để, xã mức phát triển kinh tế thấp nên tình trạng người dân vứt rác bừa bãi dọc đường, khu đất trống hình thành bãi rác tự phát làm mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân - Phương tiện, trang thiết bị, nhân lực phục vụ cho công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt Huyện chưa đồng xã, thị trấn chưa đáp ứng nhu cầu 45 - Các khu tập kết rác địa bàn xã huyện chưa đủ tiêu chuẩn, chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật xa khu dân cư, xa nguồn nước, rác đổ lộ thiên, khơng có che chắn… điều gây ảnh hưởng lớn đến môi trường xung quanh, gây ô nhiễm môi trường đất, nước, khơng khí xảy thiên tai, mưa bão, ngập lụt, rác thải bãi chơn lấp bị mưa bão theo dịng chảy trở thành nguồn lây lan, phát tán dịch bệnh - Bước đầu hình thành mạng lưới, Hợp tác xã, tổ chức tự quản mơi trường, nhiên cịn mang tính tự phát, chưa có mơ hình thống để giao trách nhiệm, quyền lợi nghĩa vụ công tác thu gom, vận chuyển rác thải - Công tác tuyên truyền thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt bảo vệ mơi trường cịn hạn chế, chưa tạo chuyển biến nhận thức hành động người dân, chưa có vào tích cực cấp ủy, quyền tổ chức trị địa phương - Huyện quan tâm, đạo cơng tác thu phí vệ sinh theo quy định Tuy nhiên, tỷ lệ thu phí cịn thấp nên chưa đáp ứng trì mạng lưới thu gom, vận chuyển rác thải - Các dự án quy hoạch xây dựng cơng trình xử lý rác thải địa bàn Huyện không thực thiếu nguồn vốn đầu tư thực khơng có kinh phí vận hành (lị đốt rác xã Lương Sơn) - Tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt địa bàn Huyện đạt tỷ lệ thấp (đạt 35%); biện pháp xử lý rác thải sinh hoạt địa phương chưa đảm bảo yêu cầu môi trường, gây ô nhiễm môi trường khu vực xử lý 4.3 Đề xuất mơ hình quản lý chất thải sinh hoạt huyện Yên Lập đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 Với điều kiện trên, hệ thống quản lý chất thải sinh hoạt huyện Yên Lập nên hệ mở nên có trao đổi, tương tác liên tục với môi trường bên ngồi Chính tương tác, trao đổi liên tục góp phần cung cấp thơng tin, tạo điều kiện cho hệ trì Entropy tăng trưởng mức độ định, giữ cho hệ thống ổn định cân bằng, thích nghi với mơi trường Dù Entropy phân hệ có 46 thể tăng Môi trường giao dịch hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Yên Lập đề xuất thể hình 3.2 Giáo dục cộng đồng Cơ cấu hành Hệ thống quản Cơ cấu luật Cơ cấu kinh tế lý CTSH huyện Yên Lập Hệ thống kỹ thuật Hệ thống thơng tin CTSH Hình 4.11 Đề xuất mơ hình quản lý CTSH cho huyện n Lập - Cơ cấu hành chính: cấu mặt hành chính, tổ chức quan cấp quản lý, đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt, bố trí 01 cán biên chế kiêm nhiệm môi trường từ cấp Xã - Cơ cấu kinh tế: Kinh tế phát triển đồng nghĩa với gia tăng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh Tuy nhiên, phát triển kinh tế giúp tăng mức đầu tư cho xử lý chất thải Do vậy, phát triển kinh tế đóng vai trị quan trọng công tác quản lý CTSH - Cơ cấu luật: Bao gồm sách, định, thơng tư Bộ TNMT, UBND huyện, UBND xã, để nhằm quản lý, tạo sở cho công tác quản lý hoạt động xun suốt Các sách đóng vai trò yếu tố đầu vào yếu tố đầu quan trọng hệ thống Chính sách thể quan điểm người quản lý, có tác động trực tiếp đến cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh Phí/lệ phí phí thu gom rác thải mà người dân phải đóng góp trả cho người trực tiếp thu gom rác thải mức phí phải phù hợp với điều kiện kinh tế nơi, khu vực 47 - Hệ thống kỹ thuật bao gồm đường xá, phương tiện thu gom, vận chuyển rác Các yếu tố hạ tầng kỹ thuật đảm bảo cho hệ thống hoạt động ổn định Hiện nay, phương tiện hỗ trợ cho công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt xã chưa đáp ứng yêu cầu Xã có hệ thống thu gom, xử lý rác thải tự trang bị xe cải tiến, máy kéo, quần áo, ủng, găng tay, trang cho người thu gom Người dân thường đựng rác vào thùng rác tự chế túi nilon hàng tuần rác thu gom lần/tuần Người thu gom rác xóm kéo xe rác tới khu tập kết rác quy hoạch (xã Hưng Long) Tuy nhiên, tồn huyện có 14 xã chưa có Khu tập kết rác tập trung nên rác đổ vào bãi đất trống xa khu dân cư… điều gây ảnh hưởng lớn đến môi trường xung quanh, ô nhiễm đất, nước… xảy thiên tai, mưa bão, ngập lụt trở thành nguồn lây lan, phát tán dịch bệnh Ngồi ra, xã khơng có bãi tập kết rác họ tận dụng vùng trũng địa phương để làm bãi tập kết rác với quy mơ, diện tích nhỏ điều gây nhiễm môi trường xung quanh - Giáo dục cộng đồng: Cộng đồng đóng vai trị quan trọng hệ thống quản lý CTSH vấn đề giáo dục cộng đồng vấn đề phân loại chất thải nguồn, cách thức tự xử lý rác thải sinh hoạt phương pháp chôn lấp, phương pháp thu gom rác thải quy cách Công tác thu gom xử lý rác thải nói riêng cơng tác bảo vệ mơi trường nói chung giải cách ổn thoả có tham gia chủ động, tích cực cộng đồng Sự tham gia thể từ xác định vấn đề, biện pháp, cách thức cụ thể giải vấn đề môi trường rác thải gây nên Sự tham gia cộng đồng cịn có nghĩa việc tăng quyền làm chủ trách nhiệm cộng đồng việc bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo cho họ quyền sống môi trường lành, sạch, đẹp, đồng thời hưởng lợi ích môi trường đem lại Để làm việc này, nước trải qua trình kiên trì vận động, tuyên truyền chí cưỡng chế người dân tiến hành phân loại rác nguồn Nhiều nước đưa vào chương trình giáo dục phổ thơng kiến thức môi trường thu gom phân loại rác thải Đặc biệt sử dụng phương pháp giáo dục trẻ em thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt trường tiểu học Bên cạnh chương trình giảng, thầy giáo có nhiều tranh vẽ giáo cụ trực quan trẻ em tham gia thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt 48 đường phố, gia đình Chính vậy, em lớn, đời, việc giữ gìn vệ sinh, vứt rác chỗ, thùng phân loại không ý thức mà cịn thói quen hàng ngày Các chun gia nước ngồi khẳng định chương trình giáo dục tuyên truyền hiệu nhất, bền vững thiếu trường học phổ thông 49 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu đề tài, đưa số kết luận sau: Tổng lượng chất thải sinh hoạt phát sinh địa bàn huyện Yên Lập 38.893,36 kg/ngày Trong đó, rác thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt khu dân cư chiếm 91,93% lại rác thải từ khu chợ nguồn khác chiếm 8,07% Công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt địa bàn huyện nhiều hạn chế Tổng lượng rác thải sinh hoạt thu gom chiếm 35% tổng khối lượng phát sinh Rác thải sau thu gom xử lý phương pháp đốt phương pháp chôn lấp 03 khu xử lý rác thải huyện: Ngọc Lập, Lương Sơn thị trấn yên Lập tiềm ẩn nhiều nguy gây ô nhiễm môi trường Dựa điều kiện thực tiễn, báo cáo nhiệm vụ đưa 02 phương án thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt, lựa chọn phương án 2: Thu gom, vận chuyển rác thải từ điểm tập kết rác thải xã/thị trấn Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Trạm Thản, Phù Ninh 5.2 KIẾN NGHỊ - UBND huyện ban hành chế sách khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ mơi trường; đặc biệt công tác thu gom xử lý rác thải địa bàn - Ban hành chế hoạt động mạng lưới thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt toàn Huyện - Bổ sung cán phụ trách môi trường cấp xã, thành lập hợp tác xã tổ chức tự quản môi trường - Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác thu gom, vận chuyển rác thải cho xã - Đầu tư xây dựng trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt toàn huyện 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ TN&MT (2015), Luật bảo vệ môi trường 2015 Bộ TN&MT (2015), Báo cáo trạng môi trường năm 2015 Báo cáo trạng môi trường đô thị năm 2016- Tổng cục môi trường.http://tuaf.edu.vn/khoamt/bai-viet/bao-cao-hien-trang-moi-truong-do-thinam-2016-tong-cuc-moi-truong-15642.html Cục Bảo vệ môi trường (2008), Dự án “Xây dựng mơ hình triển khai thí điểm việc phân loại, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt cho khu đô thị mới” Hội Bảo vệ thiên nhiên Môi trường Việt Nam (2004), Việt Nam- Môi trường sống, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội Hồng Đức Liên - Tống Ngọc Tuấn (2003), Kỹ thuật thiết bị thiết bị xử lý chất thải Bảo vệ Môi trường, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Hiện trạng quản lý, xử lý chất thải rắn đô thị địa bàn tỉnh Phú Thọ http://tnmtphutho.gov.vn/index.php/vi/news/Moi-truong/Hien-trang-quan-ly-xu-lychat-thai-ran-do-thi-tren-dia-ban-tinh-Phu-Tho-76/ Nguyễn Xuân Nguyên, Trần Quang Huy (2004), Công nghệ xử lý rác thải chất thải rắn, Nxb Khoa học Kỹ thuật Xây dựng, Hà Nội Trần Hiếu Nhuệ, Ưng Quốc Dũng Nguyễn Thị Kim Thái (2001), Chất thải rắn đô thị, Nxb Xây dựng, Hà Nội 51 UBND HUYỆN YÊN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG TÀI NGUYÊN & MT Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH Về rác thải sinh hoạt Phần 1: Thông tin cá nhân - Họ tên chủ hộ: ……………………………………… Tuổi:…………… - Địa chỉ: ……………………….………………………………………………… - Trình độ học vấn: ……………………….………………………………… … - Nghề nghiệp: ……………………….…………………………………………… - Số nhân hộ: …………….…………………………………………… - Kinh tế gia đình thuộc nhóm hộ: Nghèo Trung bình Khá - Thu nhập gia đình từ nguồn nào? Lương Bn bán Các nguồn thu nhập khác Phần 2: Nội dung vấn - Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày (kg/ngày):………………………… - Thành phần rác thải sinh hoạt: STT Thành phần rác thải Rác hữu Nhựa nilon Giấy, bìa, carton Kim loại Chai lọ thủy tinh Vải sợi, đồ da Chất khác Chất thải nguy hại (Kể tên, khối lượng, có) Khối lượng (kg) 52 - Rác thải gia đình thu gom xử lý nào? Đổ khu đất trống Có xe thu gom Tự đốt Cách khác:………….……………… - Gia đình có phân loại rác để bán đồng nát (chai, lọ, giấy, sắt, nhơm,….) khơng? Có Khơng - Gia đình có phân loại rác làm thức ăn chăn ni (cơm thừa, rau, hoa quả,…) khơng? Có Khơng - Gia đình có phân loại rác nguồn khơng? Có Khơng Nếu có gia đình phân loại theo tiêu chí nào? Thức ăn thừa để riêng Rác thải tái sử dụng được để riêng Rác độc hại để riêng Cách phân loại khác: …………………… ……………………………………………… - Gia đình thường bỏ rác vào đâu trước đem đổ thải? Bỏ vào thùng rác Những khác:……………………… Bỏ vào túi nilon - Lượng rác thải phát sinh có thu gom hay khơng? Có Khơng - Đơn vị thu gom là: Tổ vệ sinh mơi trường Hộ gia đình tự gom Khác:…………………………………………………………………………… Nếu Tổ vệ sinh, hình thức thu gom rác tổ vệ sinh là: Vào tận nhà lấy rác Phải mang rác tận xe thu gom Mang rác để vào nơi quy định chờ người đến lấy Bỏ rác vào thùng rác công cộng 53 Những cách khác: …………………………………………………… - Tần suất thu gom (lần/ngày)………………………………………………… - Thời gian thu gom: Theo thời gian cố định Không theo thời gian cố định - Hàng tháng gia đình phải đóng tiền cho việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt (đồng/tháng/người):…………………………………………………… - Các điểm chứa rác thải có phù hợp khơng? Có Khơng - Rác ngõ nhà có thường xun thu gom khơng? Có Khơng - Việc thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường chưa? Đã đảm bảo Bình thường Chưa đảm bảo Ý kiến khác: ……………………… - Có nên tiến hành phân loại rác nguồn khơng? Có Không Ý kiến khác: ………… - Tại khu vực có tổ chức đội tự quản giữ gìn vệ sinh mơi trường, bảo vệ mơi trường khơng? Có Khơng - Có cần phải tiến hành thu gom nhiều lượt không (để đảm bảo hết lượng rác phát sinh ra)? Có Khơng - Nếu để khơng cịn tình trạng rác thải vứt bừa bãi, tồn đọng ơng/bà đồng ý chi trả thêm tiền/tháng? 1000đ-2000đ 2500đ-5000đ 5000đ-10000đ - Ông/bà thấy thái độ làm việc công nhân vệ sinh môi trường nào? Tốt Chưa tốt - Ơng/bà có ý kiến trạng cơng tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt địa phương nay? 54 - Ơng/bà có đề xuất để cơng tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt địa phương cải thiện tốt hơn? Xin chân thành cảm ơn ! Ngày …….tháng năm 2017 Người vấn Người vấn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU THEO DÕI KHỐI LƯỢNG, THÀNH PHẦN RÁC THẢI Tên tổ chức/Hộ gia đình:…………………………………… …………… Số cán nhân viên/ Số nhân khẩu:……………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………… Số điện thoại:………………………………… TT Ngày cân rác Thành phần, khối lượng loại rác thải (kg/ngày) Tổng khối lượng rác Rác hữu Nhựa Giấy, bìa, (kg/ngày) nilon carton Đại diện tổ chức/ Hộ gia đình Chai lọ Kim loại thủy tinh Vải sợi, Chất thải Chất đồ da nguy hại khác Cán kỹ thuật ... Đánh giá người dân trạng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt Huyện Với trạng xử lý rác thải sinh hoạt Huyện người dân Huyện đánh giá việc xử lý rác thải bảng sau: Bảng 4.12 Đánh giá người dân trạng. .. Thực trạng công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt địa bàn huyện Yên Lập 4.2.1 Hiện trạng phát sinh rác thải sinh hoạt địa bàn Huyện 4.2.1.1 Hiện trạng phát sinh rác thải sinh hoạt. .. lượng rác thải sinh hoạt phát sinh, công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu - Địa điểm thực hiện: Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện yên lập, tỉnh phú thọ , Khoá luận đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện yên lập, tỉnh phú thọ