0

Khoá luận đánh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt và đề xuất một số biện pháp xử lí rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn chợ rã, huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

72 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:46

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHAN THỊ NHẬT LỆ Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÍ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÍ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN CHỢ RÃ, HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học Mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 -2018 Thái Nguyên – 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHAN THỊ NHẬT LỆ Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÍ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÍ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN CHỢ RÃ, HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Khoa học Mơi trường Lớp : K46 - KHMT (NO3) Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 -2018 Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS Trần Văn Điền Thái Nguyên – 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng giúp học sinh, sinh viên trau dồi, củng cố, bổ sung kiến thức học tập trường Đồng thời giúp sinh viên tiếp xúc với thực tế đem kiến thức học áp dụng vào thực tiễn sản xuất Được phân công khoa Tài nguyên & Môi trường đồng thời tiếp nhận Ban quản lý Chợ & Bến xe huyện Ba Bể Em tiến hành đề tài: “ Đánh giá trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt đề xuất số biện pháp xử lí rác thải sinh hoạt địa bàn thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn” Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành cảm ơn giúp đỡ bảo tận tình thầy, cô giáo khoa Môi trường tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực tập tốt nghiệp Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Trần Văn Điền, người hướng dẫn , bảo tận tình giúp cho tơi hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban quản lí Chợ bà Bến xe thị trấn Chợ Rã tập thể nhân dân thị trấn Chợ Rã giúp đỡ em hoàn thành đề tài nghiên cứu Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè ủng hộ tơi hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Do thời gian thực tập ngắn, trình độ chun mơn thân cịn hạn chế, thân thiếu nhiều kinh nghiệm nên khóa luận khơng thể tránh sai sót Tơi mong đóng góp q báu thầy bạn bè để khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Ba Bể, ngày tháng năm 2018 Sinh viên PHAN THỊ NHẬT LỆ ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần rác thải sinh hoạt đô thị Việt Nam 10 Bảng 2.2 Các phương pháp xử lý rác thải số nước Châu Á 21 Bảng 4.1 Thành phần rác thải sinh hoạt thị trấn Chợ Rã năm 2018 40 Bảng 4.2: Lượng rác thải phát sinh hộ gia đình dân địa bàn thị trấn Chợ Rã xã lân cận 41 Bảng 4.3 Đánh giá mức độ hiểu biết người dân rác thải sinh hoạt việc phân loại rác 50 Bảng 4.4 Đánh giá nhận thức người dân việc phân loại rác thải 51 Bảng 4.5 Tỷ lệ người dân phân loại rác thải khu vực địa bàn thị trấn Chợ Rã 51 Bảng 4.6 Cách thức thu gom rác thải sinh hoạt người dân 52 Bảng 4.7 Đánh giá nguyên nhân không phân loại rác người dân 52 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ nguồn phát sinh chất thải Hình 2.2: Hệ thống quản lý chất thải rắn 23 Hình 4.1 Sơ đồ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Chợ Rã 39 Hình 4.2: Lị đốt rác địa bàn thị trấn Chợ Rã huyện Ba Bể 42 Hình 4.3: Bãi chứa rác xử lý rác thải thị trấn Chợ Rã 44 Hình 4.4: Rác thải sinh hoạt tải xe thu gom 47 Hình 4.5 Sơ đồ hình thức thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt 47 Hình 4.6 Nơi tập kết rác để xử lý 48 Hình 4.7 Đánh giá người dân dịch vụ thu gom rác thải hộ gia đình khu vực thị trấn Chợ Rã 50 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Ý nghĩa BTNMT : Bộ Tài nguyên & Môi trường BXD : Bộ xây dựng BYT : Bộ y tế CT : Chỉ thị CTR : Chất thải rắn HĐND : Hội đồng nhân dân MTTQ : Mặt trận tổ quốc NĐ : Nghị định NQ : Nghị QĐ : Quyết định STT : Số thứ tự TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TN&MT : Tài nguyên Môi truờng TT : Thông tư TW : Trung ương UBND : Ủy ban nhân dân VSMT : Vệ sinh môi trường WB : Ngân hàng giớI v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .5 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở lý luận 2.1.2 Nguồn gốc phát sinh 2.1.3 Thành phần rác thải 2.1.4 Tính chất chất thải rắn thị 10 2.1.5 Ảnh hưởng rác thải sinh hoạt tới kinh tế xã hội, môi trường sức khỏe người 14 2.2 Cơ sở pháp lý đề tài 17 2.3 Tình hình quản lý rác thải giới Việt Nam 18 2.3.1 Tình hình quản lý rác thải giới 18 2.3.2 Tình hình quản lý rác thải Việt Nam 21 2.3.3 Tình hình thu gom xử lý rác thải tỉnh Bắc Kạn 29 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 32 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 32 3.3 Nội dung nghiên cứu 32 vi 3.4 Phương pháp nghiên cứu 33 3.4.1 Phương pháp thu thập kế thừa tài liệu sơ cấp 33 3.4.2 Phương pháp vấn 33 3.4.3 Phương pháp thống kê xử lý số liệu 33 3.4.4 Phương pháp cân rác 33 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 34 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 35 4.2 Đánh giá công tác quản lý chất thải địa bàn Thị trấn Chợ Rã 39 4.2.1 Nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt 39 4.2.2 Khối lượng, thành phần rác thải sinh hoạt thị trấn Chợ Rã 40 4.3 Những bất cập công tác quản lý, sử dụng lị đốt rác thải chợ nơng thơn Ba Bể 43 4.3.1 Hệ thống tổ chức nhân lực 44 4.3.2 Công tác thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thị trấn Chợ Rã-Ba Bể-Bắc Kạn 45 4.3.3 Hiện trạng xử lý chất thải sinh hoạt địa bàn thành thị trấn Chợ Rã 48 4.4 Đánh giá nhận thức người dân công tác thu gom rác thải sinh hoạt thị trấn Chợ Rã 49 4.4.1 Đánh giá người dân dịch vụ thu gom rác thải thị trấn Chợ Rã 49 4.4.2 Đánh giá nhận thức,ý thức đổ rác nơi quy định người dân 52 4.5 Giải pháp cho công tác quản lý rác thải sinh hoạt thị trấn Chợ Rã đạt hiệu 53 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Đề nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Môi trường phát triển bền vững mối quan tâm hàng đầu nhân loại Nhận thức xu tất yếu này, Đảng nhà nước ta quan tâm sâu sắc tới vấn đề bảo vệ mơi trường, đảm bảo cân sinh thái, có phát triển lâu dài bền vững đất nước Đất nước ta trình thị hóa phát triển khơng ngừng tốc độ lẫn qui mô, số lượng lẫn chất lượng Bên cạnh mặt tích cực, tiến vượt bậc cịn mặt tiêu cực, hạn chế mà không nước phát triển đối mặt, tình trạng mơi trường ngày bị nhiễm cụ thể nhiễm đất, nước, khơng khí tình trạng tài ngun thiên nhiên ngày trở nên cạn kiệt, hàng loạt vấn đề môi trường khác cần quan tâm sâu sắc kịp thời giải cách nghiêm túc, triệt để Cùng với phát triển vượt bậc đất nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế ngày cao nên đời sống nhân dân bước cải thiện, nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt tăng lên cách đáng kể, kết dẫn đến khối lượng rác thải sinh hoạt tăng lên liên tục tạo áp lực lớn cho công ty thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt Hiện nay, việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt chưa đáp ứng yêu cầu, nguyên nhân quan trọng gây ô nhiễm môi trường nước, khơng khí, đất, vệ sinh thị ảnh hưởng xấu đến cảnh quan đô thị sức khỏe cộng đồng Tỉnh Bắc Kạn có đơn vị hành chính, có thành phố (thành phố Bắc Kạn) huyện (Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm) với 122 xã, phường, thị trấn Dân số Bắc Kạn có 308.300 người, gồm dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mơng, Hoa, Sán Chay; dân tộc thiểu số chiếm 80% Mật độ dân số trung bình 63,45 người/km2.Tháng năm 2012 thị xã Bắc Kạn công nhận đô thị loại III Huyện Ba Bể nằm phía Tây Bắc tỉnh Bắc Kạn, huyện lỵ thị trấn Chợ Rã nằm quốc lộ 279, cách Thành phố Bắc Kạn khoảng 50 km hướng Tây Bắc, huyện Ba Bể có tổng diện tích đất tự nhiên 68.412 có 01 thị trấn 15 xã; dân số toàn huyện khoảng 47.000 người với 10.025 hộ dân, bao gồm dân tộc sinh sống địa bàn là: Tày, Kinh, Dao, Mơng, Nùng Mật độ dân số trung bình 69 người/km2 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 0,8% Các khu chợ, nhà hàng, ngành sản xuất kinh doanh dịch vụ ngày phát triển, lượng chất thải từ mà tăng lên nhanh Lượng rác không thu gom xử lý kịp thời gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng dân cư Địa phương có nhiều quan tâm đầu tư cho hoạt động quản lý bảo vệ môi trường, có quản lý rác sinh hoạt Tuy nhiên, tác động rác sinh hoạt đến môi trường sức khỏe người có chiều hướng gia tăng, ý thức người dân, công tác quản lý rác thải sinh hoạt Xuất phát từ vấn đề thực tế trên, phân công Ban chủ nhiệm Khoa Môi Trường hướng dẫn thầy giáo: PGS.TS Trần Văn Điền, thực đề tài: “Đánh giá trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt đề xuất số biện pháp xử lí rác thải sinh hoạt địa bàn thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn” 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá trạng công tác thu gọm, vận chuyển , xử lý rác thải sinh hoạt thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 50 Có 8% người hỏi đánh giá dịch vụ thu gom đạt mức trung bình xe đựng rác đầy thường gây mùi khó chịu rơi vãi ngồi gây vệ sinh mơi trường Tỷ lệ (%) 80 60 40 20 Trên tốt Tốt Trung Bình Kém Hình 4.7 Đánh giá người dân dịch vụ thu gom rác thải hộ gia đình khu vực thị trấn Chợ Rã (Nguồn: Phiếu điều tra, 2018) Bảng 4.3 Đánh giá mức độ hiểu biết người dân rác thải sinh hoạt việc phân loại rác Hiểu Đánh giá mức Không hiểu độ hiểu biết Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % Phân loại rác 49 81,67 11 18,33 Rác vô 45 75,00 15 25,00 Rác hữu 51 85,00 15,00 (Nguồn: kết điều tra thực tế, 2018) Kết nghiên cứu cho thấy hiểu biết rác thải sinh hoạt phân loại rác người dân vấn chiếm tỉ lệ tương đối cao 81,67 hiểu phân loại rác.Có 75 % người dân hiểu rác vô 85% hiểu rác hữu 51 cơ.Nhưng cịn nhiều người dân chưa hiểu rõ rác thải sinh hoạt cụ thể 18,33%,25 % 15 % phân loại rác,rác vô rác hữu Bảng 4.4 Đánh giá nhận thức người dân việc phân loại rác thải Đánh giá việc Rất quan Quan Khơng Khó phân loại rác thải trọng trọng quan trọng trả lời Số phiếu 44 12 Tỷ lệ % 5,00 73,33 20,00 (Nguồn: kết điều tra thực tế, 2018) Theo bảng kết điều tra đa số người dân nhận thức mức độ quan trọng việc phân loại rác thải Có tới 78,33% 60 phiếu điều tra cho việc phân loại rác quan trọng.Nhưng số người khơng coi trọng việc phân loại rác thải cịn chiếm tỷ lệ lớn 20% tổng số 60 người hỏi Điều cho thấy nhận thức người dân hạn chế việc phân loại rác thải Bảng 4.5 Tỷ lệ người dân phân loại rác thải khu vực địa bàn thị trấn Chợ Rã Phân loại Không phân loại Số phiếu 53 Tỷ lệ % 11,67 88,33 Tỷ lệ người dân không phân loại rác thải chiếm 88,33% lớn gấp lần so với 11,67% người dân phân loại rác Phân loại rác trước thải bỏ mơi trường chưa trở thành thói quen người dân ý thức hành động Hơn chưa có chế tài việc xử phạt người dân không phân loại rác trước thải ngồi mơi trường việc tải rác bừa bãi môi trường Việc cung cấp kiến thức tuyên truyền cho người dân hiểu tác dụng ý nghĩa việc phân 52 loại rác trước thải ngồi mơi trường việc làm cần thiết vấn đề rác thải nói riêng vấn đề vệ sinh mơi trường nói chung Đối với thị trấn Chợ Rã chất thải rắn không phân loại nguồn mà thu gom lẫn lộn bãi xử lý rác tập trung Việc phân loại chất thải rắn khó khăn, chưa có điều kiện đầu tư sở vật chất nhận thức hộ gia đình tầm quan trọng việc phân loại rác nguồn chưa đầy đủ 4.4.2 Đánh giá nhận thức,ý thức đổ rác nơi quy định người dân Bảng 4.6 Cách thức thu gom rác thải sinh hoạt người dân Cách thu gom rác thải Để trước nhà công nhân vệ sinh đến thu gom Để vào thùng rác công cộng Mang đến nơi đổ rác quy định, điểm tập kết rác Vứt rác gần nhà Đào hố chôn, đốt Khác Tổng Số phiếu Tỷ lệ % 34 56,67 15 25,00 6,67 8,33 3,33 0 60 100 (Kết điều tra năm 2018) Bảng 4.7 Đánh giá nguyên nhân không phân loại rác người dân Nguyên nhân N Tỷ lệ % Do thói quen 35 58,3 Thiếu thùng rác 10 16,7 Do thuận tiện 11,8 Làm theo người xung quanh 8,3 Chưa ý thức vai trò ý nghĩa việc làm 5,0 Khác 0 60 100 Tổng (Kết điều tra năm 2018) 53 Theo kết điều tra cho thấy đa số người dân chưa có ý thức tự giác thu gom,đổ rác nơi quy định.Hồn tồn giao phó trách nhiệm thu gom rác thải cho công nhân vệ sinh.Việc phân loại rác thải chưa trở thành thói quen người dân.Người dân ln có thói quen vứt bỏ rác thải bừa bãi môi trường xung quanh (ao,hồ,sông,suối ) trục lơ giao thơng,bãi đất trống.Một số người dân cho thiếu thùng rác có thùng rác tuyền truyền quyền địa phương thỳ cơng việc đổ rác thải nơi quy định người dân thịi gian ngắn sau lại diễn bình thường.Theo chia sẻ cơng nhân vệ sinh thỳ phần lớn người dân không thực đổ rác thải nơi quy định xung quanh khơng có làm 4.5 Giải pháp cho công tác quản lý rác thải sinh hoạt thị trấn Chợ Rã đạt hiệu Qua phân tích đánh giá điều tra cho ta thấy công tác quản lý rác thải sinh hoạt địa phương nhiều mặt hạn chế nhiều vấn đề gây để cải thiện tình hình quản lý rác thải chúng tơi đề xuất số giải pháp dựa vào hạn chế cơng tác quản lý Những đề xuất trình bày sau - Hạn chế 1: Phân loại rác thải sinh hoạt + Giải pháp: Hiện công tác phân loại rác thải nguồn chưa tiến hành Trong thời gian tới quyền, quan ban ngành thị trấn, xã đơn vị Ban quản lý chợ bến xe cần tiến hành phân loại rác theo loại rác vô rác hữu địa bàn thị trấn 04 Xã lân cận tiến tới thực công tác phân loại rác địa bàn - Hạn chế 2: Tỷ lệ thu gom rác thải chưa đạt hiệu tốt + Giải pháp: Cần triển khai nâng cao tỷ lệ thu gom đạt hiệu cao nhất, tăng cường thu gom rác xã, rác thải bờ sông, tăng cường đội ngũ thu gom vệ sinh khu vực chợ nơi vui chơi công cộng 54 - Hạn chế 3: Thiếu nhân viên thu gom, vận chuyển xử lý rác + Giải pháp: Đơn vị Ban quản lý Chợ bến xe cần có kế hoạch tuyển nhân viên thu gom để đáp ứng công tác thu gom rác thải địa bàn thị trấn xã cần có thêm nhân viên xử lý thu gom Cần có biện pháp đảm bảo sức khỏe, đảm bảo mức lương hợp lý cho nhân viên - Hạn chế 4: Trang thiết bị nhân công + Giải pháp: Hiện trang thiết bị thu gom, vận chuyển, xử lý rác đơn vị tình trạng tải so với giai đoạn cần có kế hoạch đầu tư trang thiết bị nhân công để phục vụ cho công tác thu gom hiệu - Hạn chế 5: Ý thức người dân việc bảo vệ môi trường chưa cao + Giải pháp: Cần có kế hoạch tăng cường cơng tác tuyên truyền cho người dân công tác bảo vệ môi trường đặc biệt nâng cao ý thức người dân việc đổ rác nơi quy định - Hạn chế 6: Xử lý rác thải + Giải pháp: Hiện lị đốt rác ln hoạt động liên tục chôn lấp hợp vệ sinh chất thải hữu dễ phân hủy cần có dự án quy hoạch cải tạo chất lượng bãi chôn lấp rác để công tác xử lý rác hiệu * Giải pháp sách - Về phía tổ thu gom: Mở lớp tập huấn cử cán theo đào tạo kỹ năng, kỹ thuật thu gom vận chuyển rác thải Công nhân trực tiếp làm việc khâu thu gom, vận chuyển, xử lý RTSH phải xếp ngành lao động độc hại, từ có chế độ tiền lương phụ cấp độc hại, bảo hộ lao động cho phù hợp, - Về phía quyền: UBND thị trấn, phịng TNMT lập “Bản cam kết gia đình bảo đảm vệ sinh mơi trường” phát đến hộ gia đình Nội dung 55 cam kết: Các thành viên gia đình phải chấp hành nghiêm chỉnh Luật BVMT, qui định BVMT địa phương không vứt rác bừa bãi sơng ngịi, ao hồ, đường phố Trong gia đình phải có thùng rác, vứt rác nơi qui định, tham gia phong trào BVMT địa phương phát động - Về phía tổ chức đoàn thể xã hội: Các đoàn niên, tổ chức tình nguyện mơi trường thành phố phát động phong trào “Vì mơi trường Xanh-Sạch-Đẹp”, “Thanh niên mơi trường”, Từ hoạt động tình nguyện thành lập lực lượng nòng cốt cho đội Thanh niên tình nguyện hoạt động tích cực cơng tác BVMT Triển khai xây dựng tư liệu áp phích, quảng cáo, sách nhỏ, tin nhằm vào đối tượng khác mang tính chất tuyên truyền giáo dục Đặc biệt quan tâm đến đối tượng thiếu nhi học sinh tiểu học, học sinh mẫu giáo mầm non phát triển xã hội, việc có ý thức từ đầu điều quan trọng công tác quản lý môi trường sau * Giải pháp đầu tư - Tạo điều kiện hỗ trợ tài cho giai đoạn đầu tuyên truyền phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải vật tư cần thiết: dụng cụ, vi sinh vật, xe chở ép rác chuyên dụng, nhà chế biến, tiền công cho công nhân môi trường * Giải pháp quy hoạch - Quy hoạch tổng thể thu gom xử lý CTR từ định hướng đầu tư cho cơng tác thu gom, vận chuyển xử lý CTR - Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải lông ghép với nội dung bảo vệ môi trường - Xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ ngành quan quản lý Nhà nước môi trường công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải 56 - Xây dựng kế hoạch dài hạn cho việc thu gom, vận chuyển xử lý CTR Xác định mục tiêu, tiêu cụ thể cần đạt công tác quản lý CT nhiệm vụ, giải pháp phải thực * Giải pháp cơng nghệ Hiện có nhiều công nghệ xử lý RTSH để lựa chọn, cơng nghệ có đặc điểm riêng Vấn đề lựa chọn công nghệ phụ thuộc vào nhiều yếu tố thành phần tính chất loại rác thải, điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội vùng Do phải lựa chọn cơng nghệ cho phù hợp với thực tế Theo xu hướng phát triển kinh tế thị trấn thời gian tới cho thấy thành phần tính chất nguồn RTSH phức tạp trước nhiều Do gia tăng khối lượng, thành phần, chất hữu chất vơ nên cần phải áp dụng hình thức xử lý thích hợp - Đối với rác thải hữu cơ: Những thực phẩm thừa, cây, rau, củ, quả, phế thải nơng nghiệp áp dụng biện pháp: + Ủ phân compost, sản xuất khí sinh học hộ gia đình giải pháp xử lý khả thi, giải pháp đơn giản, dễ thực đồng thời kinh phí đầu tư khơng lớn Đặc biệt thích hợp cho khu vực sản xuất nơng nghiệp tận dụng phế thải đồng ruộng, chăn nuôi tạo sản phẩm vừa phục vụ cho sống, cho sản xuất, lại vừa góp phần BVMT + Xây dựng nhà máy xử lý RTSH làm phân vi sinh vật với quy mơ tồn huyện - Đối với loại rác vô cơ: Kim loại, giấy báo, chất dẻo, nên thu hồi sử dụng để tái chế thành sản phẩm Biện pháp vừa mang lại hiệu kinh tế đồng thời bảo vệ môi trường - Đối với rác thải khơng tái chế như: Gạch, ngói, đất, đá, thủy tinh biện pháp xử lý thích hợp chơn lấp 57 Khuyến khích áp dụng phân loại rác nguồn theo phương thức 3R: phân loại giảm thiểu R (Reuse): Sử dụng lại, việc phân loại tận dụng phế liệu bán cho thu mua tái chế, phần thực phẩm dư thừa tận dụng vào chăn nuôi R (Reduce): Giảm thiểu, việc hạn chế đến mức tối thiểu việc sử dụng loại túi nilon, loại đồ hộp phục vụ ăn uống R (Recycle): Tái chế, tận dụng loại chất thải hữu dễ phân hủy làm phân bón, sản xuất khí sinh học 58 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình tháng nghiên cứu tài liệu, học tập điều tra khảo sát thực tế, đánh giá công tác quản lý CTR sinh hoạt địa bàn thị trấn Chợ Rã, thu kết rút số kết luận sau: 1) Thành phần khối lượng rác thải sinh hoạt - Trung bình hộ gia đình thị trấn với lượng rác thải trung bình 2,9 kg/hộ/ngày - Thành phần chủ yếu chất hữu dễ phân hủy chiếm 61,78% Đây nguồn nguyên liệu sản xuất phân vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp - Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh địa bàn thị trấn xã lân cận năm 2013 thu gom tấn/ngày tăng khoảng tấn/ngày so với năm 2018 2) Công tác thu gom rác thải sinh hoạt - Việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thành phố đơn vị Ban quản lý Chợ Bến xe đảm nhiệm 3) Về phân loại xử lý rác thải sinh hoạt: - Hầu hết rác thải không phân loại nguồn mà thu gom lẫn lộn sau vận chuyển xe chở rác tới bãi đổ rác - Việc xử lý rác thải sinh hoạt chủ yếu phương pháp đốt 4) Đánh giá người dân công tác quản lý rác thảỉ sinh hoạt địa bàn thị trấn Chợ Rã - Về công tác thu gom người dân đánh giá cao chủ yếu tốt tốt chiếm 86.7% Có nhiều lý người dân đánh giá cao công tác thu gom phải nói đến tần suất thời gian thu gom hợp lý 59 Nhìn chung, công tác quản lý rác thải sinh hoạt địa bàn thị trấn cịn có hạn chế sau: - Chưa đầu tư xe chở rác chuyên dụng gây bốc mùi thối q trình thu gom vận chuyển rác khu vực - Đơn vị thu gom rác thải xử lý cịn mang tính độc quyền, khơng có cạnh tranh 5.2 Đề nghị Qua việc thu thập thơng tin, tìm hiểu, đánh giá việc quản lý chất thải rắn địa bàn thị trấn Chợ Rã xin đưa số kiến nghị sau: - Tăng cường tổ chức lực quản lý chất thải cho UBND cấp Tổ chức buổi tham gia, hội thảo trao đổi kinh nghiệm quản lý mơi trường… - Cần có văn quy định cụ thể vai trò, trách nghiệm tiểu khu, xã vấn đề quản lý chất thải - Phân loại rác thải nguồn nhiên vấn đề khó thực hiện, mà cần trang bị cho hộ dân loại túi khác để họ tự phân loại - Cần hỗ trợ trang thiết bị ban hành quy chế, chức hoạt động cho lưc lượng làm cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải - Kiên xử lý vi phạm Luật Bảo vệ Môi trường quy định vệ sinh môi trường - Khuyến khích quy trình sản xuất tăng cường hoạt động tái chế chất thải, thay đổi thói quen tiêu dùng, giảm thiểu việc thải chất thải mơi trường - Khuyến khích sử dụng vật dụng sinh hoạt thơng thường, sử dụng vật nguy hại đến sức khỏe người - Nâng cao nhận thức người dân bảo vệ môi trường 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bộ Tài Nguyên Môi trường (2011), Báo cáo môi trường quốc gia 2011 Nguyễn Thế Chinh (2003), Giáo trình kinh tế quản lý mơi trường, NXB Thống kê Huỳnh Tuyết Hằng (2005), Báo cáo trạng chất thải rắn đô thị Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam (2004), Việt Nam - Mơi trường sống, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội Nguyễn Đình Hương (2003), Giáo trình kinh tế chất thải, NXB Giáo dục JICA (3/2011), Báo cáo nghiên cứu quản lý chất thải rắn Việt Nam Lê Văn Nhương (2001), Báo cáo tổng kết công nghệ xử lý số phế thải nơng sản chủ yếu (lá mía, vỏ cà phê, rác thải nơng nghiệp) thành phân bón hữu vi sinh vật, Đại học bách khoa Hà Nội Trần Hiếu Nhuệ, Ứng Quốc Dũng - Quản lý chất thải rắn, tập chất thải rắn đô thị - NXB Xây Dựng - 2001 Hoàng Quang (2010), Quản lý chất thải tái chế khu vực châu IGES, tạp chí mơi trường sống năm 2009 10 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2006), Luật bảo vệ môi trường Việt Nam 2005 11 Nguyễn Văn Thái (2005), Tăng cường quản lý chất thải rắn khu đô thị khu công nghiệp Việt Nam, vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị, Bộ xây dựng 12 URENCO (2011), Báo cáo công tác quản lý chất thải rắn thường niên 13.http://doc.edu.vn/tai-lieu/do-an-cong-nghe-xu-ly-chat-thai-ran-sinhhoattai-thi-xa-cao-bang-9462/ 61 14.http://sachviet.edu.vn/threads/cong-nghe-xu-ly-rac-thai-va-chat-thairannxb-khoa-hoc-ky-thuat-nguyen-xuan-nguyen-240-trang.19892/ 15.http://text.xemtailieu.com/tai-lieu/bao-cao-tot-nghiep-nganh-khoa-hocmoitruong-danh-gia-thuc-trang-quan-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat-thitrandong-mo-huyen-chi-langtinh-lang-son-71203.html 16.http://moitruong.com.vn/phat-trien-ben-vung/bao-ve-moi-truong/thegioixu-ly-chat-thai-nguy-hai-ra-sao 16863.htm 17.http://nhipcaudautu.vn/cong-nghe/kham-pha/xu-ly-rac-nhunguoisingapore-3286383/ 18.http://chuyentrang.monre.gov.vn/tnmt/van-ban-qlnn/bao-cao-hientrangcac-co-so-xu-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat-chat-thai-ran-thongthuong-tren-diaban-cac-tinh-thanh-pho-truc-thuoc.html 19 http://moitruong.com.vn/moi-truong-sos/nhung-con-so-ve-rac-thai 14394.htm 20.http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong-va-phattrien/201506/backan-thu-gom-xu-ly-hieu-qua-rac-thai-do-thi-596021/ 21.http://www.hoinongdan.org.vn/sitepages/news/1073/43874/bac-kankhotieu-chi-moi-truong 22 http://conganbackan.vn/Tuyen-dung/bac-kan-soi-noi-cac-hoatdonghuong-ung-thang-thanh-nien-2017-4969.html PHIẾU ĐIỀU TRA Về công tác quản lý rác thải sinh hoạt địa bàn thị trấn Chợ Rã Huyện Ba Bể – Tỉnh Bắc Kạn Thông tin người vấn - Họ tên:……………………………….Tuổi……… Giới tính………… - Số nhân khẩu:…………………………………………………………… - Chỗ nay:…………………………………………………………… - Trình độ văn hóa:………………………………………………………… - Nghề nghiệp:……………………………………………………………… II Nội dung Phần 2.1 Tình hình hoạt động dịch vụ thu gom rác thải: Câu1: Gia đình có sử dụng dịch vụ thu gom rác thải hay khơng?  Có  Khơng Câu 2: Tần suất thu gom rác công ty?  lần/ngày  lần/ ngày  lần/ ngày Câu 3: Gia đình đánh dịch vụ thu gom rác  Kém  Trung bình  Tốt  Trên tốt Phần 2.2 Đánh giá mức độ hiểu biết người dân rác thải sinh hoạt Câu 4:Theo gia đình rác thải sinh hoạt loại rác  Rác sinh trình hoạt động sử dụng người nơi  Rác thải thải sinh hoạt hàng ngày gia đình  Rác thải sinh từ hoạt động giao thông,xây dựng,khai thác khoáng sản  Rác thải thải từ quán ăn,nhà hàng,khách san Câu 5: Theo gia đình phân loại rác thải gì?  Phân loại riêng loại rác ( rác hữu cơ,rác vô cơ,rác thải tái chế)  Phân loại riêng loại rác theo mùi thối  Phân loại theo kích thước rác thải(to,nhỏ)  Phân loại theo khu vực thu gom rác thải  Khơng biết Câu6: Theo gia đình rác vô loại rác nào?  Rác khô ( thủy tinh,sành sứ,kim loại,giấy,cao su,đồ điện,nhựa,vải…)  Rác ướt ( rau hư hỏng,đồ ăn thừa,xác động thực vât chết…)  Cả hai loại rác  Khơng biết Câu 7: Theo gia đình rác hữu loại rác nào?  Rác khô ( thủy tinh,sành sứ,kim loại,giấy,cao su,đồ điện,nhựa,vải…)  Rác ướt ( rau hư hỏng,đồ ăn thừa,xác động thực vât chết…)  Cả hai loại rác  Không biết Phần 2.3 Đánh giá nhận thức người dân việc phân loại rác thải Câu Theo gia đình việc phân loại rác thải sinh hoạt có quan không?  Rất quan trọng  Quan trọng  Không quan trọng  Khó trả lời Câu Gia đình có phân loại rác thải mà thải khơng?  Có  Khơng Câu 10: Lý gia đình khơng phân loại rác gì?  Do thói quen  Thiếu thùng rác  Do thuận tiện  Làm theo người xung quanh  Chưa ý thức vai trò ý nghĩa việc làm  Khác Phần 2.4 Đánh giá ý thức đổ rác nơi quy định người dân Câu 11: Gia đình thường đổ rác địa điểm nào?  Đổ vào thùng rác công cộng  Để trước nhà công nhân vệ sinh đến thu gom  Mang đến nơi đổ rác quy định, điểm tập kết rác  Vứt rác gần nhà  Đào hố chôn, đốt  Khác Người vấn (ký tên) Ngày tháng năm 2018 Người điều tra (ký tên) Phan Thị Nhật Lệ ... PHAN THỊ NHẬT LỆ Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÍ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÍ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN CHỢ RÃ, HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN... nhận Ban quản lý Chợ & Bến xe huyện Ba Bể Em tiến hành đề tài: “ Đánh giá trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt đề xuất số biện pháp xử lí rác thải sinh hoạt địa bàn thị trấn Chợ Rã, huyện Ba. .. tác quản lý rác thải sinh hoạt đề xuất số biện pháp xử lí rác thải sinh hoạt địa bàn thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn? ?? 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá trạng công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận đánh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt và đề xuất một số biện pháp xử lí rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn chợ rã, huyện ba bể, tỉnh bắc kạn , Khoá luận đánh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt và đề xuất một số biện pháp xử lí rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn chợ rã, huyện ba bể, tỉnh bắc kạn