0

Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh – xét trên khía cạnh nộp thuế đúng hạn

91 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM PHẠM MINH NHẬT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – XÉT TRÊN KHÍA CẠNH NỘP THUẾ ĐÚNG HẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - PHẠM MINH NHẬT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – XÉT TRÊN KHÍA CẠNH NỘP THUẾ ĐÚNG HẠN Chuyên ngành Hướng đào tạo Mã số : : : Quản lý công Ứng dụng 8340403 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN DƯ TP Hồ Chí Minh - Năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế DN thành phố Hồ Chí Minh – xét khía cạnh nộp thuế hạn” nghiên cứu riêng tơi Ngồi tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, khơng có sản phẩm, nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Tồn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố, sử dụng nộp để nhận cấp trường đại học, sở đào tạo, nơi khác Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021 Người thực Phạm Minh Nhật MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ TĨM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG - GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 Lý chọn đề tài: 1.2 Mục tiêu nguyên cứu: 1.3 Các câu hỏi nguyên cứu: 1.4 Đối tượng phạm vi nguyên cứu: 1.5 Phương pháp nguyên cứu: 1.6 Những đóng góp chủ yếu luận văn: 1.7 Kết cấu luận văn: CHƯƠNG - CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Các khái niệm thuế: 2.1.1 Định nghĩa thuế: 2.1.2 Chức thuế 2.2 Cơ sở lý thuyết tuân thủ thuế: 2.2.1 Nghĩa vụ thuế theo Luật quản lý thuế 2.2.2 Khái niệm hành vi tuân thủ thuế 2.2.3 Phân loại tuân thủ thuế: 13 2.3 Các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế: 17 2.3.1 Các yếu tố liên quan đến sách thuế: 17 2.3.2 Các yếu tố liên quan đến DN: 19 2.3.3 Các yếu tố liên quan đến công tác tra, kiểm tra, tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế cán thuế: .23 2.4 Các nguyên cứu trước tuân thủ thuế: 25 2.4.1 Các nguyên cứu giới: .25 2.4.2 Các nguyên cứu Việt Nam: 29 2.4.3 Các hạn chế trước hướng phát triển cho đề tài: .32 CHƯƠNG - PHƯƠNG PHÁP VÀ MƠ HÌNH NGUN CỨU 34 3.1 Mơ hình nguyên cứu: 34 3.2 Mơ hình ngun cứu dự kiến: 36 3.3 Thiết kế nguyên cứu: 40 3.4 Kỹ thuật xử lý phân tích số liệu dự kiến: 41 CHƯƠNG - PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGUYÊN CỨU 42 4.1 Phân tích kết thống kê: 42 4.2 Phân tích kết hồi quy: 44 4.3 Giải thích ý nghĩa biến kết hồi quy 44 CHƯƠNG - KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP 48 5.1 Kết luận chung: .48 5.2 So sánh với nguyên cứu trước: .48 5.3 Các kiến nghị: .49 5.3.1 Tạo điều kiện cho DN có số thu lớn: 49 5.3.2 Nâng cao công tác tra kiểm tra thuế: 52 5.4 Các giải pháp khác 55 5.4.1 Nâng cao hiệu công tác quản lý thuế .55 5.4.2 Tăng cường công tác quản lý nợ thuế cưỡng chế nợ thuế: 56 5.4.3 Về cải cách tổ chức máy 58 5.5 Đóng góp đề tài: .59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ngân sách nhà nước: NSNN Người nộp thuế: NNT Doanh nghiệp: DN Thu nhập doanh nghiệp: TNDN Giá trị gia tăng: GTGT Xuất nhập khẩu: XNK Thành phố Hồ Chí Minh: TP.HCM DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Bảng tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến khả nộp thuế hạn Bảng 3.2: Bảng tổng hợp nhân tố theo mơ hình dự kiến Bảng 4.1: Bảng thống kê mô tả (Nguồn SPSS) 19 Jackson B.R., and Milliron, V.C (1986) Tax compliance research: Findings,problems,and prospects Journal of Accounting Literature, 5, 125-165 20 James Alm (Department of Economics, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta, GA 30303-3083, USA) Michael McKee (Department of Economics, University of Tennessee, Knoxville, TN, USA) (2004): Tax compliance as coordination game, Journal of Economic Behavior & Organization, Vol 54 (pp297-312) 21 Kirchler.E (2007), The Economic Psychology of Tax Behaviour, Cambridge:Cambridge Universisty Press 22 Massimo Motta (1993), Endogenous Quality Choice: Price vs Quantity Competition, vol 41, issue 2, 113-31 23 McBarnet, D (2001) When compliance is not the solution but the problem: From changes in law to changes to attitude Canberra: Australian National University, Centre for Tax System Integrity 24 Mohani.A (2001), Personal income tax non-compliance in Malaysia, PhD thesis,VictoriaUniversity, Melbourne, Australia 25 Mohd Rizal Palil (2010), Tax knowledge and tax compliance determinants in selfassessment system in Malaysia, The Degree of Doctor of Philosophy TheUniversity of Birmingham 26 Mohamad Ali.A, Mustafa.H and Asri.M (2007), The effects of knowledge on taxcompliance behaviors among Malaysian taxpayers, International Conference onBusiness and Information, July 11 - 13, Tokyo, Japan 27 Nicoleta (2011): A review of factors for tax compliance University of Galati Faculty of Economics and Business Administration 28 Tadesse & Goitom (2014): Factor influencing Taxpayers Compliance with Tax System 29 Torgler, B (2003) Tax morale: Theory and analysis of tax compliance Unpublished doctoral dissertion, University of Zurich,Switzerland 30 Tapan K Sarker (AISA - PACIFIC TAX BULLETIN Vol 9, No JUNE 2003, International Bureau of Fiscal Documentation): Improving Tax Compliance in Developing Countries via Self - Assessment Systems - What Could Bangladesh Learn from Japan 31 Song.Y.D and Yarbrough.T.E (1978), Tax ethics and taxpayer attitudes: Asurvey, Public Administration Review, 38 (5), 442 - 452 32 Singh.V (2003), Malaysia Tax Adminitration, 6th ed, Kuala Lumpur: Longman 33 Smith.A (1776), The Wealth of Nation, London:Penguin Books 34 Slemrod Blumenthal (1996), The Income Tax Compliance Cost of Big Business 35 Spicer, M., W and Lundstedt, S., B (1976) Understanding tax evasion Public Finance, Vol 31, No 2, 295-305 PHỤ LỤC Phụ lục kết hồi quy SPSS Thống kê mô tả Số biến quan sát LNSTHUE_CHU A_PP DTHU LNHUAN_GOP LAI_VAY LAI_SUAT LN_TRUOC_TH UE THUE_TNDN QUY_MO LOAI_HINH GIOI_TINH SO_CUOC_TTKT THAM_GIA_CS NOP_THUE Giá trị nhỏ Giá trị lớn Giá trị trung (tr đồng) (tr đồng) bình (tr đồng) 615 -1.305.762 393.053 -8.793 105.933 615 615 615 615 -159.953 0% 6.285.751 397.374 415.879 755.5% 287.379 25.473 10.888 7.2% 606.550 50.936 41.803 44.4% 615 -470.860 318.012 5.788 44.536 615 615 615 615 615 615 615 615 -98 0 0 64.215 1 1 1.835 2.06 50 59 62 57 42 5.610 699 500 492 566 496 494 Bảng Classification Độ lệch chuyển -2 Log Cox & Snell R Nagelkerke likelihood Square R Square 740.715a 144 194 Bảng dự đoán kết Phần trăm NOP_THUE xác Khơng Đúng (Percentag hạn e Correct) hạn NOP_THUE Không 327 30 91.6 Đúng 160 98 38.0 Tỷ lệ phần trăm 69.1 Bảng kết hồi quy Hệ số (B) Sai số chuẩn Wald Mức ý Exp(B) nghĩa (S.E) (Sig) LNSTHUE_CHUA_ 000 000 066 797 1.000 DTHU 000 000 1.766 184 1.000 LNHUAN_GOP 000 000 4.887 027 1.000 -3x10-4 002 6.551 010 1.000 000 002 015 902 1.000 2x10-5 000 13.869 000 1.000 000 000 7.611 006 1.000 QUY_MO -.060 144 170 680 942 LOAI_HINH -.085 182 218 640 919 GIOI_TINH 354 184 3.728 054 1.425 SO_CUOC_TTKT -.359 159 5.086 024 698 THAM_GIA_CS -.117 179 433 511 889 -.385 338 1.304 254 680 PP LAI_VAY LAI_SUAT LN_TRUOC_THUE THUE_TNDN Bảng tổng hợp liệu 615 DN giai đoạn 2014 - 2018 ... KINH TẾ TP.HCM - PHẠM MINH NHẬT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – XÉT TRÊN KHÍA CẠNH NỘP THUẾ ĐÚNG HẠN Chuyên ngành Hướng đào tạo... thực tiễn ấy, tác giả chọn đề tài: “CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – XÉT TRÊN KHÍA CẠNH NỘP THUẾ ĐÚNG HẠN” làm đề tài nghiên cứu 1.2 Mục... TS NGUYỄN VĂN DƯ TP Hồ Chí Minh - Năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn ? ?Các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế DN thành phố Hồ Chí Minh – xét khía cạnh nộp thuế hạn? ?? nghiên cứu riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh – xét trên khía cạnh nộp thuế đúng hạn , Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh – xét trên khía cạnh nộp thuế đúng hạn