0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

113 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:48

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN GIA HẢI ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: TS Ngô Thanh Sơn TS Nguyễn Duy Bình NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, kết nghiên cứu luận văn chưa công bố cơng trình khoa học khác; Tơi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Gia Hải i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực Luận văn nhận hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo từ thầy cô giáo, ủng hộ giúp đỡ người thân, bạn bè đồng nghiệp Nhân dịp này, trước hết xin chân thành cảm ơn TS Ngô Thanh Sơn TS Nguyễn Duy Bình trực tiếp giúp đỡ tơi thời gian thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn góp ý chân thành thầy, cô giáo khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Tôi xin chân thành cảm ơn Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Du, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Tiên Du Ban quản lý dự án xây dựng huyện Tiên Du giúp đỡ tơi nhiều q trình hồn thiện luận văn; Tôi xin cảm ơn người thân gia đình ban bè, đồng nghiệp khích lệ tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành Luận văn Một lần xin cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Gia Hải ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4.1 Những đóng góp 1.4.2 Ý nghĩa khoa học 1.4.3 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở khoa học sách bồi thường, hỗ trợ , tái định cư nhà nước thu hồi đất 2.1.1 Một số khái niệm bồi thường, hỗ trợ , tái định cư 2.1.2 Sự cần thiết công tác bồi thường, hỗ trợ , tái định cư 2.1.3 Đặc điểm bồi thường, hỗ trợ , tái định cư 2.1.4 Những yếu tố tác động đến công tác bồi thường, hỗ trợ , tái định cư 2.2 Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư số nước giới 2.2.1 Công tác bồı thường, hỗ trợ Trung Quốc 2.2.2 Công tác bồı thường, hỗ trợ Australia 2.3 Chính sách bồi thường, hỗ trợ, TĐC Việt Nam 10 2.3.1 Thời kỳ, hỗ trợ giai đoạn trước năm 1993 10 2.3.2 Thời kỳ năm 1993 đến năm 2003 11 2.3.3 Giai đoạn Luật đất đai 2003 có hiệu lực 14 iii 2.3.4 Các quy định bồi thường, hỗ trợ, TĐC theo Luật Đất đai năm 2013 văn Luật 17 2.3.5 Các quy định bồi thường, hỗ trợ , tái định cư tỉnh Bắc Ninh 26 2.4 Thực trạng bồi thường, hỗ trợ , tái định cư nhà nước thu hồi đất Việt Nam tỉnh Bắc Ninh 21 2.4.1 Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Việt Nam 21 2.4.2 Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất tỉnh Bắc Ninh 2.5 22 Cơ sở pháp lý bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 24 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 28 3.1 Địa điểm nghiên cứu 28 3.2 Thời gian nghiên cứu 28 3.3 Đối tượng nghiên cứu 28 3.4 Nội dung nghiên cứu 28 3.4.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Tiên Du 28 3.4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai huyện Tiên Du 28 3.4.3 Khái quát công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Tiên Du 29 3.4.4 Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất dự án nghiên cứu29 3.4.5 Đề xuất số giải pháp đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Tiên Du 29 3.5 Phương pháp nghiên cứu 29 3.5.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp 29 3.5.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 29 3.5.3 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp 31 3.5.4 Phương pháp thống kê, tổng hợp 32 3.5.5 Phương pháp đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ , tái định cư 32 Phần Kết thảo luận 34 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Tiên Du 34 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 36 iv 4.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai huyện Tiên Du 39 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai huyện Tiên Du 39 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất năm 2018 huyện Tiên Du 43 4.3 Khái quát công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Tiên Du 46 4.3.1 Trình tự thủ tục thực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất huyện Tiên Du 46 4.3.2 Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn huyện Tiên Du 4.4 51 Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất dự án nghiên cứu 54 4.4.1 Giới thiệu dự án 54 4.4.2 Kết bồi thường, hỗ trợ , tái định cư dự án 59 4.4.3 Đánh giá chung công tác bồi thường, hỗ trợ , tái định cư dự án nghiên cứu 77 4.5 Đề xuất số giải pháp đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Tiên Du 79 4.5.1 Giải pháp chế, sách 79 4.5.2 Nhóm giải pháp tổ chức thực 80 4.5.3 Giải pháp bồi thường 81 4.5.4 Giải pháp hỗ trợ ổn định đời sống 81 4.5.5 Giải pháp sở liệu đất đai 82 Phần Kết luận kiến nghị 83 5.1 Kết luận 83 5.2 Kiến nghị 84 Tài liệu tham khảo 85 Phụ lục 87 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa Tiếng Việt ADB Ngân hàng phát triển Châu Á BĐĐC Bản đồ địa CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa - đại hóa CP Chính phủ GCN QSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HĐBT Hội đồng bồi thường HSĐC Hồ sơ địa HT Hỗ trợ KT-XH Kinh tế - xã hội NĐ Nghị định QĐ Quyết định QSDĐ Quyền sử dụng đất TN&MT Tài nguyên môi trường TĐC Tái định cư UBND Ủy ban nhân dân XD Xây dựng WB Ngân hàng giới vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2018 huyện Tiên Du 43 Bảng 4.2 Kết thực công tác thu hồi đất giai đoạn 2014-2018 huyện Tiên Du 52 Bảng 4.3 Tổng hợp diện tích đất bị thu hồi, bồi thường để xây dựng dự án 54 Bảng 4.4 Tổng hợp diện tích đất bị thu hồi, bồi thường để xây dựng dự án 56 Bảng 4.5 Đối tượng bồi thường, HT, TĐC dự án nghiên cứu 62 Bảng 4.6 Bảng giá bồi thường loại đất dự án nghiên cứu 64 Bảng 4.7 Kết bồi thường đất dự án nghiên cứu 64 Bảng 4.8 Kết bồi thường cối hoa màu dự án 66 Bảng 4.9 Kết bồi thường tài sản, vật kiến trúc dự án 66 Bảng 4.10 Kinh phí bồi thường tài sản, vật kiến trúc, cối hoa màu hai dự án 67 Bảng 4.11 Kết kinh phí khoản hỗ trợ 02 dự án 68 Bảng 4.12 Đánh giá người dân bị thu hồi đất công tác bồi thường, hỗ trợ , tái định cư dự án nghiên cứu 71 Bảng 4.13 Đánh giá thực đời sống người dân sau bị thu hồ đất dự án 73 Bảng 4.14 Đánh giá người dân sách TĐC dự án 75 Bảng 4.15 Tổng hợp ý kiến điều tra cán trực tiếp thực cơng tác BT, HT, TĐC 75 vii DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Vị trí dự án nghiên cứu địa bàn huyện Tiên Du 30 Hình 4.1 Sơ đồ vị trí huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 34 Hình 4.2 Trình tự bước thực BT, HT , TĐC huyện Tiên Du 47 Hình 4.3 Trích đo khu đất dự án xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Tiên Du viii 55 TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Gia Hải Tên luận văn: “Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học Viện Nơng Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ , tái định cư Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xác định khó khăn, vướng mắc qua đề xuất giải pháp góp phần thực tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư địa bàn huyện phục vụ cho tiến trình CNH-HĐH đất nước nâng cao hiệu sử dụng đất Phương pháp nghiên cứu Để thực nội dung nghiên cứu đề tài, sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp; Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp; Phương pháp chọn điểm nghiên cứu; Phương pháp thống kê, tổng hợp; Phương pháp đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ , tái định cư Kết nghiên cứu Trong giai đoạn 2014-2018, huyện Tiên Du tiến hành thu hồi 556,95 đất để thực 132 cơng trình, dự án để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội huyện Việc thực bồi thường, hỗ trợ , tái định cư thực theo quy định pháp luật Tuy nhiên số vấn đề tồn công tác giá đất bồi thường, hỗ trợ thấp so với giá thị trường, hồ sơ địa chưa cập nhật thường xuyên, số dự án đầu tư cịn chậm, Cơng tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 02 dự án nghiên cứu thực trình tự thủ tục theo quy định pháp luật đạt hiệu định Đối với dự án xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Tiên Du với tổng diện tích thu hồi đất 4.811,6 m (chủ yếu đất nông nghiệp) Số hộ bị ảnh hưởng thực dự án 30 hộ gia đình, cá nhân Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án 2.006,27 triệu đồng Đối với dự án xây dựng nâng cấp, cải tạo đường TL295B địa phận huyện Tiên Du (Thị trấn Lim) giai đoạn 2, diện tích thu hồi đất giai đoạn 2 22.004,3 ms (trong diện tích đất thị bị thu hồi 7.623,2 m ) Số hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng 273 hộ , tái định cư cho 10 hộ gia đình cá nhân Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án 105.163,99 triệu đồng ix trợ, tái định cư nên phần lớn diện tích bàn giao cho nhà đầu tư kịp thời theo tiến độ; làm hạn chế việc khiếu nại, tố cáo nhân dân đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước lĩnh vực quản lý đất đai Sự thống nhận thức tổ chức thực nhiệm vụ giải phóng mặt hệ thống trị, với quan tâm đạo giúp đỡ Chính phủ Bộ ngành Trung ương tạo nhận thức đắn đồng thuận xã hội, ủng hộ tầng lớp nhân dân Chỉ đạo tập trung, liệt, trọng tâm, trọng điểm nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp phân công rõ trách nhiệm Sở ngành, huyện, xã, thị trấn hộ gia đình, cá nhân Trình tự thủ tục từ thu hồi đất đến bồi thường hỗ trợ , TĐC Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quyền cấp chủ đầu tư thực đầy đủ, công khai, quy định; Chính sách bồi thường, hỗ trợ , TĐC thơng tin tun truyền nhiều hình thức miễn phí đến hộ dân có đất bị thu hồi triển khai trực tiếp đến người dân Các dự án công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để lấy ý kiến tham gia hộ gia đình cá nhân theo quy định quy chế dân chủ cấp sở Chính quyền thị trấn tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực đầy đủ; 100% phương án niêm yết công khai trụ sở UBND thị trấn nhà văn hóa thơn 4.4.3.2 Những khó khăn, tồn Là dự án triển khai theo quy định chung nhà nước, ngồi cịn chịu chi phối sách khác địa bàn huyện Tiên Du mà xu hướng ngày có lợi cho người dân: chênh lệch giá bồi thường, lợi ích kinh tế gây nên xúc, mâu thuẫn người chấp hành giải phóng mặt địa bàn Các văn pháp lý thay đổi liên tục dẫn đến trình xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ , tái định cư liên tục phải thay đổi theo làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án Đối với công tác giá đất: Khung giá đất tỉnh ban hành thấp so với giá thị trường nhiều bất cập, chưa tương xứng với giá thực tế Việc quản lý thị trường bất động sản lỏng lẻo nên người dân yêu cầu bồi thường với mức giá cao, đồng thời tập trung khiếu kiện để gây sức ép với Nhà nước trình thực công tác bồi thường, hỗ trợ , tái định cư 78 Việc thực công tác bồi thường, hỗ trợ , tái định cư thu hồi đất khó khăn mà quyền lợi đáng người dân chưa đảm bảo Nguyên nhân diện tích thu hồi hai dự án chủ yếu đất nơng nghiệp đất ở, diện tích đất nơng nghiệp bị thu hồi thực tế cho suất sản xuất tương đối cao, diện tích đất bị thu hồi dự án đường TL295B hộ nằm ven đường Quốc lộ người dân có tâm lý cho giá đất bồi thường chưa phù hợp với giá thực tế Việc xác định nguồn gốc sử dụng đất cịn nhiều khó khăn cơng tác quản lý đất đai cịn nhiều hạn chế, cơng tác lập hồ sơ địa chỉnh lý biến động chưa kịp thời, hồ sơ lưu trữ qua thời kỳ không đầy đủ, làm mát, hư hỏng nhiều tài liệu cần thiết có xác định nguồn gốc đất, diện tích đất, đối tượng bồi thường, hỗ trợ Diện tích đo đạc trích lục thực tế sử dụng hộ dân có đất bị thu hồi cịn xảy chênh lệch so với diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Dự án xây dựng nâng cấp cải tạo đường TL295B đoạn qua thị trấn Lim giai đoạn với vốn đầu tư lớn, diện tích đất thu hồi nhiều, tiến độ thực dự án ngắn dẫn đến sức ép công việc lớn đội ngũ cán thực công tác bồi thường Công tác giải đơn thư, khiếu nại, tố cáo công dân liên quan đến sách bồi thường thiệt hại GPMB chưa kịp thời, dứt điểm, dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài gây bất bình nhân dân Một số phận người dân chưa nhận thức đầy đủ sách bồi thường nên sau có thơng báo thu hồi đất kiểm đếm cơng trình kiến trúc tiến hành xây dựng cơng trình kiến trúc, hoa màu ranh giới GPMB dẫn đến khó khăn cơng tác bồi thường 4.5 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ TẠI HUYỆN TIÊN DU Từ kết nghiên cứu cho thấy, để thực tốt công tác bồi thường, hỗ trợ , tái định cư Nhà nước thu hồi đất cần thực đồng giải pháp cụ thể sau: 4.5.1 Giải pháp chế, sách - Về sách: + Cần có khung giá đất chi tiết cho loại đất tính giá trị cho tài 79 sản gắn liền với đất cho phù hợp với giá thị trường Vì cần khẩn trương hoàn thiện quy định pháp luật, theo hướng dựa sở thị trường để giải vấn đề bồi thường cho người bị thu hồi đất sớm hồn thiện cơng tác định giá tài sản đất + Cần bổ sung sách hỗ trợ chuyển đổi nghề hộ gia đình nghèo, cận nghèo văn quy định tỉnh, ngồi sách áp dụng, cần có thêm ưu đãi như: tăng mức hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, có sách hỗ trợ giáo dục cho em họ miễn học phí khoảng năm học sau thu hồi đất - Về công tác bồi thường: + Chính sách bồi thường, hỗ trợ tài sản phần lớn người bị thu hồi đất chấp nhận Việc bồi thường hỗ trợ tài sản tính theo mức thiệt hại thực tế, xem xét giá trị xây dựng Tuy nhiên cần thường xuyên xác định lại đơn giá bồi thường tài sản đất bị thu hồi để phù hợp với thị trường, tránh chênh lệch cao thị trường giá nhà nước đưa - Về công tác hỗ trợ ổn định đời sống: + Khơng dừng lại việc bố trí tái định cư, việc khôi phục lại sống tạo điều kiện cho người bị thu hồi đất có nguồn thu nhập vấn đề cần quan tâm, điều không trách nhiệm chủ đầu tư mà cịn trách nhiệm quyền địa phương Một mặt phải đảm bảo cho người dân bị ảnh hưởng bị thu hồi đất có sống tốt trước lúc di chuyển + Ngồi chế, sách hỗ trợ thỏa đáng cho hộ dân cần phải có giải pháp hỗ trợ hậu giải phóng mặt bằng, kết dự án thường gây vấn đề môi trường, xã hội kinh tế nghiêm trọng: hệ thống sản xản xuất bị phá hủy, người dân phải đối mặt với việc công cụ sản xuất tài sản họ bị ảnh hưởng, nguồn thu nhập thay thế, việc khơi phục lại sống tạo điều kiện cho người bị thu hồi đất có nguồn thu nhập vấn đề cần đặc biệt quan tâm 4.5.2 Nhóm giải pháp tổ chức thực - Trong công tác giải phóng mặt bằng, trước hết phải quan tâm đến sách cho bà nhân dân Đặc biệt, công khai, minh bạch, dân chủ, thông tin rộng rãi để người dân biết hiểu, nắm rõ sách, chủ trương Đảng Nhà nước việc giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, nâng cao đời sống nhân dân địa phương 80 Chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức buổi tập huấn cho người dân ảnh hưởng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất như: tầm quan trọng việc thu hồi đất, tư vấn định hướng nghề nghiệp chuyển đổi cấu ngành nghề Giao UBND xã, thị trấn quản lý tốt quỹ đất khu vực thu hồi để đảm bảo việc thực dự án, để công tác bồi thường, hỗ trợ , TĐC thuận lợi, đảm bảo đủ quyền lợi nghĩa vụ người dân Công khai dự án địa bàn trước thu hồi đất để người dân có chuẩn bị tinh thần phương án di chuyển Việc bồi thường, hỗ trợ, TĐC Nhà nước thu hồi đất phải thật công khai, minh bạch phải niêm yết theo trình tự quy định pháp luật đất đai 4.5.3 Giải pháp bồi thường Chính sách bồi thường, hỗ trợ tài sản phần lớn người bị thu hồi đất chấp nhận Việc bồi thường hỗ trợ tài sản tính theo mức thiệt hại thực tế, xem xét giá trị xây dựng Tuy nhiên cần thường xuyên xác định lại đơn giá bồi thường tài sản đất bị thu hồi để phù hợp với thị trường, tránh chênh lệch cao thị trường giá nhà nước đưa 4.5.4 Giải pháp hỗ trợ ổn định đời sống Khơng dừng lại việc bố trí tái định cư, việc khôi phục lại sống tạo điều kiện cho người bị thu hồi đất có nguồn thu nhập vấn đề cần quan tâm, điều không trách nhiệm chủ đầu tư mà cịn trách nhiệm quyền địa phương Một mặt phải đảm bảo cho người dân bị ảnh hưởng bị thu hồi đất có sống tốt trước lúc di chuyển Ngồi chế, sách hỗ trợ thỏa đáng cho hộ dân cần phải có giải pháp hỗ trợ hậu giải phóng mặt bằng, kết dự án thường gây vấn đề môi trường, xã hội kinh tế nghiêm trọng: hệ thống sản xản xuất bị phá hủy, người dân phải đối mặt với việc công cụ sản xuất tài sản họ bị ảnh hưởng, khơng có nguồn thu nhập thay thế, việc khơi phục lại sống tạo điều kiện cho người bị thu hồi đất có nguồn thu nhập vấn đề cần đặc biệt quan tâm Vì vậy, cần có sách, biện pháp khơi phục sống cho họ áp dụng sách hỗ trợ dự án 1: hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm mới; hỗ trợ ổn định đời sống; dự án sách hỗ trợ hỗ trợ di chuyển tài sản phải di chuyển chỗ ở; hỗ trợ thuê nhà 81 4.5.5 Giải pháp khác Một khó khăn q trình kê khai, kiểm đếm xác định đối tượng bồi thường đất dự án sở liệu hồ sơ địa khơng có cập nhật thường xuyên cần thực số giải pháp: + Quy định bắt buộc việc đăng ký đất đai, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, quy định cụ thể việc giám sát công tác quản lý, sử dụng đất quan, công dân + Chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, đồ địa sau người dân làm thủ tục quyền người sử dụng đất + Thường xuyên theo dõi, cập nhật biến động phù hợp với trạng sử dụng đất Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh cơng tác cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình để việc kiểm kê, đo đạc phục vụ cho việc lập phương án BT, HT , TĐC thuận lợi, tránh khiếu nại, khiếu kiện không cần thiết Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực sách Nhà nước, UBND tỉnh giải phóng mặt + Nâng cao nhận thức người dân cơng tác giải phóng mặt Cần phải tun truyền để người dân hiểu giải phóng mặt việc cần thiết trình phát triển đất nước + Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cấp sở nhằm tạo điều kiện cho tầng lớp nhân dân có đầy đủ thông tin, nhận thức rõ ràng, đắn pháp luật, chủ trương, sách Nhà nước tỉnh ý nghĩa, tầm quan trọng dự án đầu tư địa bàn Thực cơng khai hóa, dân chủ hóa cơng tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nguyên tắc công khai, dân chủ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp địa bàn tỉnh Bắc Ninh quan tâm, coi trọng Kết thực cơng khai, dân chủ bước góp phần hạn chế vấn đề tiêu cực, giảm bớt phiền hà, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát thực sách cơng bằng, sát thực tế Tuy nhiên để thực nguyên tắc cho thực có hiệu nữa, cần quan tâm tiếp tục hồn thiện chế, quy trình thực công khai, dân chủ 82 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Huyện Tiên Du nằm cách Hà Nội 25 km phía Bắc, điều kiện thuận lợi để thu hút nhiều dự án đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp Trong năm qua kinh tế địa bàn huyện có nhiều khởi sắc, với dân số năm 2018 127.775 người với 38.060 hộ Tổng diện tích tự nhiên xã đến năm 2018 9568,65 ha, đất nơng nghiệp 5630,62 (chiếm 58,84%); đất phi nông nghiệp 3878,72 (chiếm 40,54%); đất chưa sử dụng 59,31 (chiếm 0,62%) Công tác quản lý đất đai huyện Tiên Du thực theo văn quy phạm pháp luật Việc đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa thực theo quy định pháp luật; công tác tra, kiểm tra chấp hành quy định pháp luật đất đai, xử lý vi phạm đất đai thực thường xuyên Tuy nhiên việc cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai từ cấp sở chưa thực thường xuyên, đồng nên gây khơng khó khăn công tác quản lý nhà nước đất đai Trong giai đoạn 2014-2018, huyện Tiên Du thực bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất 132 cơng trình dự án với tổng diện tích thu hồi 556,95 với nhiều cơng trình trọng điểm Nút giao cầu Hoài Thượng với TL276; hoàn thiện thủ tục, hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án QL38, đường HL4, đường ĐT1, dự án KCN Visip (giai đoạn 3), Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 02 dự án nghiên cứu thực trình tự thủ tục theo quy định pháp luật đạt hiệu định Đối với dự án xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Tiên Du với tổng diện tích thu hồi đất 4.811,6 m (chủ yếu đất nông nghiệp) Số hộ bị ảnh hưởng thực dự án 30 hộ gia đình, cá nhân Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án 2.006,27 triệu đồng Đối với dự án xây dựng nâng cấp, cải tạo đường TL295B địa phận huyện Tiên Du (Thị trấn Lim) giai đoạn 2, diện tích thu hồi đất giai đoạn 22.004,3 ms (trong diện tích đất thị bị thu hồi 7.623,2 m ) Số hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng 273 hộ , tái định cư cho 10 hộ gia đình cá nhân Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án 105.163,99 triệu đồng 83 Để khắc phục tồn tại, bất cập, góp phần đẩy mạnh cơng tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư địa bàn huyện Tiên Du, nghiên cứu đề xuất số giải pháp sau: giải pháp chế sách; Giải pháp tổ chức thực hiện; Giải pháp bồi thường; Giải pháp hỗ trợ ổn định đời sống; Thường xuyên chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính; Đẩy mạnh cơng tác tun truyền, vận động người dân; Thực cơng khai hóa, dân chủ hóa cơng tác giải phịng mặt 5.2 KIẾN NGHỊ Vì điều kiện nghiên cứu khơng cho phép nên đề tài nghiên cứu công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nghiên cứu nên đánh giá đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC địa bàn nghiên cứu hạn chế định Do vậy, để đánh giá cách toàn diện, đầy đủ đề xuất giải pháp phù hợp hơn, có tính khả thi cao công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC cần tiếp tục nghiên cứu thêm công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC số dự án khác địa bàn nghiên cứu Đối với quan có thẩm quyền Nhà nước: sở ban ngành, UBND tỉnh cần thống ban hành kịp thời văn để giải vướng mắc trình thực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư địa bàn Đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc đồn thể từ huyện đến xã, thị trấn liệt vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân để thực tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư địa bàn Đối với người dân có đất bị thu hồi: Ưu tiên sử dụng nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất vào đầu tư sản xuất, gửi tiết kiệm ngân hàng học nghề để tăng hội tìm kiếm việc làm thay nhằm đảm bảo kế sinh nhai ổn định, lâu dài 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Chính phủ (2014a) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết số Điều Luật đất đai Chính phủ (2014b) Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Chính phủ (2017) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai Hoàng Thị Nga (2010) Pháp luật thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt Việt Nam thực trạng giải pháp Luận văn Thạc sĩ ngành Luật Kinh tế, Khoa Luật, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Bá Huy (chủ biên), Nguyễn Trọng Hùng, Thái Lê Nguyên, Huỳnh Lưu Trùng Phùng, Nguyễn Thị Trốn, Lê Đức Tuấn Nguyễn Đinh Tuấn (2006) Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học, tập NXB Đại học Quốc Gia, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Như Ý (chủ biên) (2001) Từ điển tiếng Việt thông dụng NXB Giáo dục, Hà Nội Phạm Phương Nam Nguyễn Thanh Trà (2011) Đánh giá cơng tác bồi thường giải phóng mặt thực số dự án Tạp chí khoa học phát triển trường Đại học Nông nghiệp.10 (2) Phạm Phương Nam (2015) Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất chế độ sở hữu toàn dân đất đai Việt Nam Kỷ yếu hội thảo quốc gia nghiên cứu sở lý luận thực tiễn việc thể chế hóa chế độ sở hữu toàn dân đất đai phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Luật đất đai 2013, Hà Nội, 07/10/2015 10.Quốc hội nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1987) Luật Đất đai năm 1987 NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 11 Quốc hội nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1992) Hiến pháp năm 1992 NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 85 12.Quốc hội nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1993) Luật đất đai năm 1993 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 13.Quốc hội nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2003) Luật đất đai năm 2003 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14.Quốc hội nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013) Luật đất đai năm 2013 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2014a) Quyết định số 528/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 UBND tỉnh Bắc Ninh việc ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất thực trình tự thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ , tái định cư địa bàn tỉnh Bắc Ninh 16.Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2014b) Quyết định số 552/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 UBND tỉnh Bắc Ninh việc ban hành bảng giá loại đất địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019) 17.Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2016) Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai năm 2016 18.Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2017) Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai năm 2017 19.Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2018) Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ công tác quản lý đất đai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 20.Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du (2010) Báo cáo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010- 2020 21 Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du (2014) Kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 huyện Tiên Du 22 Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du (2015) Kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 huyện Tiên Du 23 Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du (2016) Kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 huyện Tiên Du 24 Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du (2017) Kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 huyện Tiên Du 25 Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du (2018) Kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 huyện Tiên Du 86 PHỤ LỤC Phụ lục 01 Bảng tổng hợp diện tích đất thu hồi dự án xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Tiên Du STT Tên chủ sử dụng đất Tổng cộng Nguyễn Văn Kiên Nguyễn Quang Duệ Nguyễn Thị Ưu Nguyễn Thị Khương Nguyễn Văn Phụ( Phúc) Nguyễn Thị Nguyệt ( Mão) Nguyễn Thị Dung ( Khối) Nguyễn Công Tụ( Bảo) Nguyễn Thị Sáu( Nghĩa Côi) 10 Nguyễn Thị Sáu( Nghĩa Côi) 11 Nguyễn Thị Nhã ( Mai) 12 Nguyễn Thị Nhã ( Mai) 13 Nguyễn Thị Nhã ( Mai) 14 Bùi Thị Hồng 15 Nguyễn Thị Tuyết 16 Nguyễn Thị Chăm 17 Nguyễn Thị Thảnh 18 Nguyễn Thị Thành( Hanh) 19 Nguyễn Thị Thuỷ ( Sơn) 20 Nguyễn Năm Hồng 21 Nguyễn Thị Khanh 22 Nguyễn Thị Ngoan( Chung) 23 Nguyễn Thị Hiên 24 Nguyễn Thị Tiểu 25 Nguyễn Thị Tuất 26 Nguyễn Thị Loan ( Tuý) 27 Nguyễn Thị Lan ( chầm) 28 Nguyễn Văn Đĩnh 29 Nguyễn Thị Thanh 30 Nguyễn Thị Hương 31 UBND TT Lim 32 UBND TT Lim Nguồn: Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Tiên Du (2018) 87 Phụ lục 02 Bảng đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc áp dụng cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư STT LOẠI NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC Nhà cấp III, loại Nhà cấp III, loại Nhà cấp III, loại Nhà cấp III, loại Nhà cấp III, loại Nhà cấp III, loại Nhà cấp III, loại Nhà cấp III, loại Nhà cấp III, loại 10 Nhà cấp III, loại 10 11 Nhà cấp IV, loại 12 Nhà cấp IV, loại 13 Nhà cấp IV, loại 14 15 Nhà cấp IV, loại Nhà cấp IV, loại 16 Nhà biệt thự 17 Bể nước xây gạch 18 Bể phốt xây gạch 19 Giếng khoan Unicep D42 20 Giếng đào xây D800 - 1000 21 22 Lều quán tre, mái lợp vật liệu rẻ tiền mái vẩy nhựa, Fibro xi măng Lều quán xây gạch, mái lợi Fibro xi măng 23 Mái vẩy lợp tôn (đã bao gồm hệ khung thép) 24 Trần mè gỗ 25 Trần cót ép 26 Trần vôi rơm 27 Tấm nhựa liên doanh 88 STT LOẠI NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC 28 Sân lát gạch 29 30 Sân lát gạch đất nung (lá nem) Sân bê tông mác 150 dày 15cm 31 32 Sân láng xi măng dày 3cm (nền BTGV cứng vôi xỉ than, ) Khối xây gạch XM cát mác 50 33 Khối xây đá vữa XM M50 34 Bê tông cốt thép cột M200 35 Bê tông cốt thép dầm M200 36 Bê tông cốt thép sàn M200 37 Bê tơng cốt thép móng M200 38 Khu chăn nuôi xây gạch, mái lợp Fibro xi măng 39 Khu chăn nuôi xây gạch, mái lợp vật liệu rẻ tiền Nhà vệ sinh loại (xây gạch, sàn mái BTCT, 40 có ốp lát vật liệu tốt, thiết bị vệ sinh đồng bộ, cấp thoát nước đầy đủ) Nhà vệ sinh loại (xây gạch, mái lợp tôn 41 Fibro xi măng, có ốp lát vật liệu tốt, đầy đủ thiết bị vệ sinh, cấp thoát nước) 42 Nhà vệ sinh loại (xây gạch, mái Fibro xi măng, khơng ốp lát, khơng có thiết bị vệ sinh) Cây hương sân loại xây gạch có ốp gạch Ceramic 49 50 51 Tường rào 110 xây gạch, có bổ trụ xây bổ trụ, có hoa sắt Tường hỗn hợp đất đắp + gạch vỡ 89 ... trợ , tái định cư Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất huyện Tiên Du 3.4.4 Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất dự án nghiên... trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn huyện Tiên Du 4.4 51 Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất dự án nghiên cứu 54 4.4.1 Giới thiệu dự án ... thiệu dự án; - Kết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nghiên cứu; Đánh giá chung công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nghiên cứu 3.4.5 Đề xuất số giải pháp đẩy mạnh công tác bồi thường,
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh