0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hoạt động đào tạo tại trường đào tạo phát triển nguồn nhân lực thuộc vietinbank

154 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:47

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN NGỌC MAI ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THUỘC VIETINBANK Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.01.02 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Văn Viện NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Mai i LỜI CÁM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS.TS Đỗ Văn Viện tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Trường Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực - Ngân hàng VietinBank giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hoàn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Mai ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cám ơn ii Mục lục iii Danh mục viết tắt vi Danh mục bảng, hộp vii Danh mục sơ đồ, biểu đồ viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phần Cơ sở lý luận thực tiễn hoạt động đào tạo nhân lực tổ chức 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Các khái niệm 2.1.2 Nội dung hoạt động đào tạo nhân lực tổ chức 2.1.3 Nội dung đánh giá hoạt động đào tạo 2.1.4 Mục tiêu đánh giá hoạt động đào tạo nhân lực tổ chức 10 iii 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo trường 12 2.1.6 Sự khác biệt sở đào tạo doanh nghiệp trường/Cơ sở chuyên đào tạo 16 2.1.7 Đặc trưng nhân ngành ngân hàng 18 2.2 Cơ sở thực tiễn 23 2.2.1 Kinh nghiệm đào tạo nhân lực số doanh nghiệp giới 23 2.2.2 Kinh nghiệm đào tạo nhân lực số công ty Việt Nam 26 2.2.3 Bài học kinh nghiệm cho hoạt động đào tạo trường Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực thuộc VietinBank 30 2.2.4 Một số nghiên cứu có liên quan 31 Phần Đặc điểm địa bàn phương pháp nghiên cứu 33 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 33 3.1.1 Khái quát chung trường ĐT&PTNNL- VietinBank 33 3.1.2 Hoạt động trường ĐT&PTNNL 36 3.1.3 Bộ máy quản lý đào tạo 40 3.1.4 Tình hình lao động trường 42 3.1.5 Cơ sở vật chất trường 43 3.2 Phương pháp nghiên cứu 45 3.2.1 Chọn điểm mẫu nghiên cứu 45 3.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 46 3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 47 3.2.4 Phương pháp phân tích 47 3.2.5 Hệ thống tiêu sử dụng nghiên cứu đề tài 48 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 49 4.1 Thực trạng hoạt động đào tạo trường đào tạo phát triển nhân lực thuộc Vietinbank 49 4.1.1 Quy trình đào tạo trường 49 4.1.2 Quy mô đào tạo trường 53 iv 4.2 Đánh giá hoạt động đào tạo trường đào tạ Vietinbank 4.2.1 Hoạt động xác định nhu cầu đào tạo & thiết lậ 4.2.2 Hoạt động xác định nội dung đối tượng đào 4.2.3 Hoạt động xác định thời lượng khóa đào t 4.2.4 Hoạt động xác định phương pháp đào tạo 4.2.5 Hoạt động lựa chọn giáo viên khóa đào tạo 4.2.6 Hoạt động dự tính kinh phí đào tạo 4.2.7 Đánh giá công tác tổ chức thực khóa 4.2.8 Đánh giá kết chương trình đào tạo 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động đào tạo n phát triển nhân lực thuộc Vietinbank 4.3.1 Các yếu tố nội ảnh hưởng tới công tác đào 4.3.2 Các yếu tố bên ngồi ảnh hưởng tới cơng tác đào tạo nhân lực 4.4 Định hướng giải pháp chủ yếu nâng cao h trường đào tạo phát triển nguồn nhân lự 2016- 2020 4.4.1 Quan điểm định hướng nâng cao chất lượng đào tạo NNL trường Đào tạo Phát triển nhân lực 4.4.2 Mục tiêu hoạt động đào tạo trư 4.4.3 Giải pháp chủ yếu nâng cao kết đào nhân lực thuộc VietinBank Phần Kết luận kiến nghị 5.1 Kết luận 5.2 Kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt ĐT Đào tạo ĐH Đại học GD Giáo dục GVTG Giảng viên thỉnh giảng GVCH Giảng viên hữu NNL Nguồn nhân lực NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần XNK Xuất nhập VietinBank NHTM Cổ phần Công thương Việt Nam vi DANH MỤC BẢNG, HỘP Bảng 3.1 Tình hình lao động trường qua năm 42 Bảng 3.2 Quy mô mẫu điều tra 46 Bảng 4.1 Quy trình đào tạo Trường ĐT&PTNNL - VietinBank 49 Bảng 4.2 Thống kê việc đáp ứng nhu cầu đào tạo trường năm 2015 55 Bảng 4.3 Khảo sát học viên cấu số khóa học tham gia cấp định 56 Bảng 4.4 Danh mục khóa đào tạo nâng cao/ năm 58 Bảng 4.5 Số lớp tổ chức theo đối tượng thời gian qua 59 Bảng 4.6 Đánh giá học viên nội dung đào tạo khóa 61 Bảng 4.7 Ý kiến người lao động thời gian thiết kế cho khóa học 62 Bảng 4.8 Hình thức đào tạo trường năm 2015 64 Bảng 4.9 Tình hình giảng viên khóa đào tạo năm qua 66 Bảng 4.10 Kinh phí đào tạo qua năm 66 Bảng 4.11 Số lượng học viên khơng hồn thành khóa học qua năm 67 Bảng 4.12 Đánh giá học viên công tác tổ chức lớp học 68 Bảng 4.13 Quy định kết đánh giá cuối khóa học viên 70 Bảng 4.14 Số lượng học viên thi lại qua năm 70 Bảng 4.15 Số khóa đào tạo nghiệp vụ & kỹ tổ chức lại cho cán thi không đạt điểm chuẩn năm 2015 72 Bảng 4.16 Đánh giá chung học viên kết khóa đào tạo 73 Bảng 4.17 Kết tự đánh giá học viên sau đào tạo 73 Bảng 4.18 Đánh giá học viên kết làm việc sau đào tạo 74 Bảng 4.19 Khảo sát cán quản lý cấp đơn vị kết đào tạo nhân viên 75 Bảng 4.20 Đánh giá chi nhánh kết làm việc nhân viên tuyển dụng 76 Bảng 4.21: Đánh giá chung sở vật chất nhà trường 78 Bảng 4.22 Đánh giá học viên giảng viên khóa học 80 Bảng 4.23 Dự kiến đánh giá lực nhân viên theo ngạch, bậc công việc 94 Bảng 4.24 Dự kiến xác định lực nhân viên cho vị trí cơng việc 95 Bảng 4.25 Dự kiến lộ trình công danh cho cấp ngân hàng 96 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1 Trình tự xây dựng bước chương trình đào tạo nhân lực Sơ đồ 3.1 Mơ hình Trường ĐT PTNNL (tính đến 31/12/2015) 40 Sơ đồ 4.1 Mơ hình dự kiến Trường ĐT PTNNL giai đoạn 2016-2020 85 Biểu đồ 4.1 Tổng số khóa số học viên trường thời gian qua 53 Biểu đồ 4.2: Số học viên quản lý đào tạo qua năm 2013-2015 54 Biểu đồ 4.3 Đánh giá mức phù hợp đối tượng nội dung đào tạo 60 Biểu đồ 4.4 Đánh giá học viên thời gian khóa đào tạo 62 Biểu đồ 4.5 Ý kiến học viên kết thi cuối khóa đào tạo 71 Biểu đồ 4.6 Ý kiến đánh giá học viên mức độ phù hợp phương pháp giảng dạy so với nội dung khóa đào tạo 79 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Từ khóa: Đào tạo, hoạt động, phát triển nhân lực, VietinBank Con người nhân tố định thành bại tổ chức, đặc biệt tổ chức hoạt động lĩnh vực phục vụ ngân hàng Nhận thức tầm quan trọng đào tạo nhân lực, hàng năm VietinBank chi tới hàng chục tỷ đồng cho hoạt động Trường Đào tạo phát triển nhân lực đơn vị thuộc VietinBank Trường có chức nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho nhân viên ngân hàng, nhằm đáp ứng yêu cầu VietinBank nói riêng thị trường nói chung Đánh giá xác chương trình đào tạo nhân lực tổ chức giúp nhà quản lý nắm điểm mạnh hạn chế chương trình, qua đưa định quản trị hiệu Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận theo quy trình, tập trung đánh giá kết chương trình đào tạo thời gian gần thông qua kết điều tra đối tượng liên quan trường Đào tạo Phát triển Nguồn nhân lực thuộc Vietinbank theo cấp độ đánh giá Kết nghiên cứu cho thấy quy mơ chương trình đào tạo trường tăng dần thời gian qua chưa đạt kết cao, chưa đáp ứng hết tất nhu cầu người học, nội dung thời lượng đào tạo thiết kế thiếu phù hợp tính thực tiễn, việc đánh giá chưa xác kết cuối chương trình đào tạo khiến cho chi phí mà ngân hàng chi cho hoạt động không tương xứng với kỳ vọng cấp quản lý thay đổi kỹ nghề nghiệp cấp đơn vị họ Từ kết nghiên cứu này, số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu từ chương trình đào tạo sau cho trường ix Khía cạnh cải thiện a Xây dựng kế hoạch kinh doanh b Triển khai kế hoạch kinh doanh c Phân khúc chăm sóc khách hàng d Tạo động lực làm việc cho nhân viên e Đào tạo, kèm cặp nhân viên f Đo lường quản trị chất lượng dịch vụ g Quản lý rủi ro Anh/chị có giới thiệu khố học cho đồng nghiệp/bạn bè khơng? Có Khơng Theo anh/chị, nội dung liên quan đến chủ đề khoá học mà anh/chị muốn học cho khoá tới? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……… Một số đề xuất khác: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Đánh giá chung hiệu khóa đào tạo cơng việc: Cao Trân trọng cảm ơn! 113 Phụ lục BẢNG CÂU HỎI (Dành cho học viên) Các câu hỏi nhằm tìm hiểu thông tin công tác đào tạo trường Đào tạo phát triển nguồn nhân lực – VietinBank nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác đồng thời phục vụ tốt cho trình đào tạo người lao động VietinBank Vì mong nhận giúp đỡ hợp tác tồn thể cán bộ, cơng nhân viên hệ thống Xin chân thành cảm ơn ! A Thông tin chung Đơn vị công tác: ……………………………………………… Chức danh: …………………………………………………… Quản lý Nhân viên Số năm công tác VietinBank:……………………………… B Khảo sát Anh/ chị vui lòng khoanh tròn vào đáp án mà anh/chị trả lời, với trơng tích (X) : Câu 1: Anh/chị tham gia khóa đào tạo trường ĐT&PTNNL? A Khóa B Khóa thứ C Khóa thứ trở lên D Khác…………… Câu 2: Khóa đào tạo anh/ chị tham gia lý sau đây? a Cấp định tham gia b Theo kế hoạch phận trực thuộc đề xuất từ trước c Tự đăng ký tham gia 114 Câu 3: Cho biết tỷ lệ số khóa tham gia tương ứng với lý bên so với tổng số khóa đào tạo trường ĐT&PTNNL Trên 75% Trên 50% - 75% Trên 25%- 50% Dưới 25% Câu 4: Theo anh/chị biết, kế hoạch đào tạo trường ĐT&PTNNL thực nào? A Theo kế hoạch định kỳ hàng năm B Xuất phát từ yêu cầu thực tế phận C Theo tiêu trường đăng ký với Ban lãnh đạo D Không rõ thơng tin Câu 5: Hình thức khóa đào tạo anh/ chị tham gia? A Học tập trung trường ĐT&PTNNL B Học trực tuyến C Khác: ………………………………………………………………………… Câu 6: Đánh giá anh/ chi mức độ phù hợp phương pháp đào tạo khóa tham gia Đào tạo kỹ Đào tạo nghiệp vụ Khơng phù hợp Khơng phù hợp Bình thường( tạm được) Bình thường( tạm được) Phù hợp Phù hợp 115 Câu 7: Đánh giá anh/ chị mức độ phù hợp nội dung đối khóa đào tạo tham gia Đào tạo kỹ Đào tạo nghiệp vụ Khơng phù hợp Khơng phù hợp Bình thường( tạm được) Bình thường( tạm được) Phù hợp Phù hợp Câu 8: Nếu không phù hợp cho biết lý sau Lý không phù hợp nội dung Nội dung giảng nhiều lý thuyết, tình thực hành Nội dung giảng không liên quan tới nghiệp vụ/ kỹ cần có, phục vụ trình làm việc VietinBank Kiến thức khơng cập nhật (các quy định sách tài ngân hàng NN) Lý khác…………………………………………………………… Câu 9: Khóa học mà anh/ chị tham gia trường ĐT & PTNNL giảng dạy hay hướng dẫn? Giáo viên hữu trường Đồng nghiệp Ngân hàng Giáo viên từ sở đào tạo khác Giáo viên từ doanh nghiệp khác Không rõ: …………………………………………………………… 116 Câu 10: Đánh giá anh/ chị giảng viên khóa tham gia Chỉ tiêu đánh giá Giảng viên trường Mức độ nhiệt tình Kiên thức chun mơn Khả truyền đạt, lôi học viên Kinh nghiệm chia sẻ Giảng viên ngồi trường Mức độ nhiệt tình Kiên thức chun môn Khả truyền đạt, lôi học viên Kinh nghiệm chia sẻ Câu 11: Đánh giá anh chị thời lượng thiết kế khóa đào tạo tham gia Đào tạo kỹ Đào tạo nghiệp vụ Khơng phù hợp Khơng phù hợp Bình thường( tạm được) Bình thường( tạm được) Phù hợp Phù hợp Câu 12 Lý thấy chưa phù hợp: Lý không phù hợp Thời gian học ngắn, ảnh hưởng tới việc tiếp thu kiến thức, kỹ Thời gian học dài, dàn trải, lãng phí thời gian Đào tạo vào cuối tuần khơng có thời gian nghỉ ngơi Khác…………………………………………………………… 117 Câu 13: Nếu đánh giá chất lượng đào tạo trường thơng qua test sau khóa học, anh/chị thấy phản ánh chất lượng đào tạo không? A Có B Một phần C: Khơng Theo anh/chị để phản ánh chất lượng đào tạo, trường ĐT&PTNNL cần phải thực mang lại hiệu quả? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………… Câu 14: Giả sử để đạt hiệu đào tạo tốt hơn, trường áp dụng đào tạo thực hành nghiệp vụ sau buổi lý thuyết, anh/chị đánh giá nào? A: Cần thiết B:Không cần thiết Lý do: Buổi lý thuyết truyền tải hết tình Mất nhiều thời gian Lo lắng khơng qua test ảnh hưởng đến vị trí công tác Lý khác………………………………………… Câu 15: Đánh giá anh chị hoạt động tổ chức lớp học trường Chỉ tiêu đánh giá Chất lượng phòng học Chất lượng thiết bị hỗ trợ việc đào tạo( máy tính, máy chiếu, thiết bị hỗ trợ khác) Cơng tác chuẩn bị cung cấp giảng, tài liệu, sách … Chất lượng thư viện Chất lượng phòng tạm trú (KTX) 118 Câu 16: Đánh giá anh chị lực làm việc thân sau đào tạo Câu hỏi đánh giá Thực nội quy, quy định Việc thực hành kỹ năng, kỹ xảo nghiệp vụ Khả xử lý công việc phát sinh Sử dụng kỹ mềm Kỹ xây dựng mối quan hệ với khách hàng Câu 17: Đánh giá anh/ chị kết thu sau đào tạo Tiêu chí đánh giá Việc nắm vững quy trình thủ tục, quy định thực nghiệp vụ Việc tiếp thu kỹ mềm Tiếp thu kiến thức chuyên môn Tiếp thu sách quy định thị trường tài Câu 18: Đánh giá chung anh/ chị khóa đào tạo Stt Tiêu chí đánh giá Mức độ phù hợp với mục tiêu đào tạo Mức độ khích lệ người học tham gia Sự kết nối nhân viên Đảm bảo khả áp dụng thực tế 119 Nếu làm quản lý đơn vị, đề nghị trả lời tiếp câu sau Câu 19: Đánh giá anh chị đối vơi lực làm việc nhân viên sau đào tạo Tiêu chí đánh giá Hồn thành tiêu công việc giao Mối quan hệ với đồng nghiệp Kiến thức chuyên môn Kỹ giải cơng việc phát sinh Xây dựng trì mối quan hệ với khách hàng Mức độ chuẩn xác công việc Khả làm việc độc lập Khả làm việc nhóm Câu 20: Đánh giá anh/ chị nhân viên tuyển dụng vào làm đơn vị Tiêu chí Khả hịa nhập mơi trường nhân viên Việc thực quy định nhân viên mới( quy trình thủ tục cơng việc, sách, nội quy NH…) 120 Phụ lục BẢNG CÂU HỎI (Dành cho cán quản lý trường ĐT&PTNNL) Các câu hỏi nhằm tìm hiểu thông tin công tác đào tạo trường Đào tạo phát triển nguồn nhân lực – VietinBank nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác đồng thời phục vụ tốt cho trình đào tạo người lao động VietinBank Vì mong nhận giúp đỡ hợp tác tồn thể cán bộ, cơng nhân viên hệ thống Xin chân thành cảm ơn! A Thông tin chung Đơn vị công tác: ……………………………………………… Chức danh: …………………………………………………… B Khảo sát Câu 1: Hiện số lượng lớp mở đáp ứng yêu cầu đào tạo cán VietinBank hay chưa? A: Có B:Chưa Vì: + Nhà trường phải phục vụ lớp để đáp ứng chuyển đổi mơ hình + Nhà trường tập trung cho công việc khác tổ chức kiện nhiều + Lý khác: ……………………………………………………… Câu 2: Các tiêu đào tạo đăng ký thực hiên nào? A: Đăng ký từ nhu cầu đào tạo đơn vị B:Do Ban lãnh đạo giao tiêu xuống C:Kết hợp hai phương án Câu 3: Hiện tại, nhà trường có phương pháp để đánh giá chất lượng sau đào tạo chưa? A: Đã có B: Chưa có Lý do: + Rất khó để đo lường + Chưa có thời gian để đo lường 121 +Nguyên nhân khác ……………………………………………………………… Câu 4: Anh/chị đánh chất lượng sau đào tạo: A: Tốt B: Chưa tốt Lý do: + Nội dung chưa bám sát với thực tế nhân viên + Nhân viên chưa thực tập trung vào việc đào tạo nên chất lượng đào tạo không cao + Lý khác……………………………………………………………………… Câu 5: Quy trình đào tạo trường có quy định thành hệ thống văn quy khơng? A Có B: Khơng Câu 6: Quy trình đào tạo theo anh/chị đánhgiá phù hợp với tình hình thực tế chưa? A: Đã phù hợp B:Chưa phù hợp, cần hòan thiện Để hồn thiện quy trình đào tạo đảm bảo hiệu quả, theo anh/chị cần phải làm gì? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 7: Chi phí đào tạo đảm bảo hoạt động đào tạo trường chưa? A: Có B:Chưa Lý do……………………………………………………………………………… Câu 8: Để đảm bảo cơng tác đào tạo hiệu quả, theo anh/chị việc nhà trường cần tập trung quan tâm đến vấn đề nhất: A: Chất lượng đào tạo B:Cơ sở vật chất C:Mở nhiều lớp đáp ứng yêu cầu học cán D: Phương pháp đào tạo 122 Câu 9: Việc xác định nhu cầu đào tạo trường xác định sở: A Phân tích nhiệm vụ B:Phân tích người lao động C:Phân tích Tổ chức D: Được đăng ký từ đơn vị lên Câu 10: Nếu đánh giá chi phí đào tạo bỏ hiệu đào tạo, anh/chị đánh giá: A: Đã tương xứng B:Chưa tương xứng Lý do: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn! 123 ... hiệu đào tạo trường Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực thuộc VietinBank năm tới 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Thực trạng hoạt động đào tạo nhân lực trường Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực thuộc VietinBank. .. cho hoạt động đào tạo trường Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực thuộc VietinBank Từ kinh nghiệm ngồi nước rút học cho nâng cao chất lượng đào tạo trường Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực thuộc VietinBank. .. lượng đào tạo, hiệu ? 2 Hoạt động đào tạo nhân lực trường đóng vai trị việc sử dụng nhân lực VietinBank? Hiệu hoạt động đào tạo nhân lực trường VietinBank? Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hoạt động đào tạo tại trường đào tạo phát triển nguồn nhân lực thuộc vietinbank , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hoạt động đào tạo tại trường đào tạo phát triển nguồn nhân lực thuộc vietinbank