0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở một số dự án phát triển các đô thị loại vừa tại việt nam tiểu dự án thành phố vinh, tỉnh nghệ an

133 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:47

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHAN LÊ HƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ Ở MỘT SỐ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ LOẠI VỪA TẠI VIỆT NAM - TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN Ngành: Quản lý đất đai Mã: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hồ Thị Lam Trà NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Phan Lê Hương i LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực đề tài, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình, đóng góp q báu nhiều cá nhân tập thể tạo điều kiện cho tơi hồn thành Luận văn Trước hết, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Hồ Thị Lam Trà - Giảng viên cao cấp Khoa Quản lý Đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt thời gian thực Đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn góp ý chân thành thầy, cô giáo Khoa Quản lý Đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam để tơi hồn thiện Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vinh, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Vinh, Ban Quản lý dự án, UBND phường Quang Trung, phường Hưng Dũng, xã Hưng Lộc, xã Hưng Hòa, người dân tham gia trả lời vấn giúp đỡ thời gian nghiên cứu thực luận văn địa phương Tôi xin cảm ơn tới gia đình, người thân bạn bè tạo điều kiện mặt cho tơi q trình thực đề tài này./ Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Phan Lê Hương ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình, biểu viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tàı lıệu 2.1 Cơ sở lý luận thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 2.1.1 Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 2.1.2 Đô thị phát triển đô thị 10 2.2 Cơ sở thực tiễn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 13 2.2.1 Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư số nước giới 13 2.2.2 Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tài trợ Ngân hàng giới (WB) Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) 16 2.2.3 Cơ sở pháp lý công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Việt Nam 18 2.2.4 Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Việt Nam qua thời kỳ 22 2.2.5 Thực tiễn công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Việt Nam 27 2.2.6 Thực trạng công tác bồi thường GPMB tỉnh Nghệ An 29 2.2.7 Một số nhận xét rút từ nghiên cứu tổng quan 31 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 33 3.1 Địa điểm nghiên cứu 33 3.2 Thời gian nghiên cứu 33 iii 3.3 Đối tượng nghiên cứu 33 3.4 Nội dung nghiên cứu 33 3.5 Phương pháp nghiên cứu 34 3.5.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp 34 3.5.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 34 3.5.3 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp 35 3.5.4 Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh xử lý số liệu .36 3.5.5 Phương pháp minh họa đồ, biểu đồ đồ thị 36 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 37 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tình hình quản lý sử dụng đất đai địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 37 4.1.1 Điều kiện tự nhiên thành phố Vinh thành phố Vinh 37 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội thành phố Vinh thành phố Vinh 41 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên kinh tế- xã hội 43 4.1.4 Tình hình quản lý sử dụng đất đai địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 4.2 45 Thực trạng phát triển đô thị thành phố vinh dự án phát triển đô thị loại vừa Việt Nam -tiểu dự án thành phố Vinh 52 4.2.1 Thực trạng phát triển đô thị thành phố Vinh 52 4.2.2 Dự án phát triển đô thị loại vừa Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vinh 4.2.3 52 Khung sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (RPF) Dự án “Phát triển đô thị loại vừa” Ngân hàng giới (WB) tài trợ 54 4.3 Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố Vinh 56 4.3.1 Kết đạt 56 4.3.2 Tồn tại, khó khăn, vướng mắc 57 4.4 Tình hình thực cơng tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 03 dự án 57 4.4.1 Khái quát chung Dự án nghiên cứu 57 4.4.2 Các văn pháp lý liên quan đến 03 dự án nghiên cứu 64 4.4.3 Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực dự án nghiên cứu 4.5 66 Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 03 dự án 86 iv 4.5.1 Đánh giá thực trạng sách bồi thường GPMB 86 4.5.2 Đánh giá tác động việc thực sách bồi thường hỗ trợ người có đất bị thu hồi 4.5.3 Đánh giá chung việc thực sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nghiên cứu 4.6 88 91 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 94 4.6.1 Hồn thiện chế sách pháp luật 94 4.6.2 Nhóm giải pháp tổ chức thực 95 4.6.3 Tăng cường công tác quản lý đất đai 95 4.6.4 Công tác tuyên truyền, vận động 96 4.6.5 Giải pháp đảm bảo tính bền vững, ổn định sống hộ dân bị đất phải di dời 97 Phần Kết luận đề nghị 98 5.1 Kết luận 98 5.2 Đề nghị 99 Tàı lıệu tham khảo 100 v Chữ viết tắt CNH, HĐH CSDL GCNQSDĐ GPMB HĐND HTKT KCN KT- XH SDĐ TĐC TN&MT TT-BTC TT-BTNMT TTHC UBND vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Kết thống kê đất đai năm 2017 50 Bảng 4.2 Cơ cấu sử dụng đất địa bàn thành phố Vinh từ năm 2015-2017 51 Bảng 4.3 Bảng so sánh sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Chính phủ sách đề xuất dự án 54 Bảng 4.4 Bảng tổng hợp diện tích loại đất thu hồi dự án 59 Bảng 4.5 Bảng tổng hợp diện tích loại đất thu hồi dự án 61 Bảng 4.6 Bảng tổng hợp diện tích loại đất thu hồi dự án 64 Bảng 4.7 Bảng tổng hợp số đối tượng BT không BT đất 66 Bảng 4.8 Ý kiến người có đất bị thu hồi việc xác định đối tượng điều kiện bồi thường Bảng 4.9 67 Ý kiến cán thực Dự án việc xác định đối tượng điều kiện bồi thường 68 Bảng 4.10 So sánh mức độ chênh lệch giá bồi thường đất dự án giá thị trường thời điểm thu hồi đất 69 Bảng 4.11 Ý kiến người dân bị ảnh hưởng Dự án cán thực Dự án giá đất tính bồi thường 71 Bảng 4.12 Tổng hợp số tiền đất bồi thường, hỗ trợ dự án 74 Bảng 4.13 Tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ tài sản đất, cối hoa màu, bồi thường di chuyển chỗ dự án 76 Bảng 4.14 Tổng hợp ý kiến hộ dân bị ảnh hưởng Dự án cán thực Dự án cách tính diện tích kiểm đếm tài sản, cối, hoa màu 03 dự án 77 Bảng 4.15 Tổng hợp kinh phí sách hỗ trợ dự án 79 Bảng 4.16 Tổng hợp tái định cư giao đất dự án 81 Bảng 4.17 Tổng hợp ý kiến hộ dân bị ảnh hưởng cán thực Dự án sách BTHT, TĐC 03 dự án 86 Bảng 4.18 Tổng hợp ý kiến trình tự thực BT GPMB dự án 87 Bảng 4.19 Tổng hợp ý kiến tình hình việc làm sau thu hồi đất 89 Bảng 4.20 Tình hình sử dụng tiền bồi thường hộ gia đình 90 vii DANH MỤC HÌNH, BIỂU Hình 4.1 Sơ đồ vị trí địa lý thành phố Vinh 37 Hình 4.2 Hình ảnh quy hoạch Hào thành cổ 58 Hình 4.3 Sơ đồ Dự án Hào thành cổ 59 Hình 4.4 Hình ảnh Khu tái định cư Phong Khánh, xã Hưng Hịa 60 Hình 4.5 Sơ đồ Dự án khu tái định cư xóm Phong Khánh 61 Hình 4.6 Hình ảnh quy hoạch Hồ điều hòa 62 Hình 4.7 Sơ đồ Dự án Xây dựng Hồ điều hòa 63 Hình 4.8 Hình ảnh Hào xung quanh thành cổ Vinh, phường Quang Trung hoàn thành 82 Hình 4.9 Hình ảnh Khu quy hoạch tái định cư xóm Phong Khánh, xã Hưng Hịa hồn thành 84 Hình 4.10 Hình ảnh Hồ điều hịa xã Hưng Lộc, Hưng Hịa, Hưng Dũng, thành phố Vinh hồn thành để đưa vào sử dụng 86 viii Chính sách hỗ trợ ổn định đời sống: Việc khôi phục lại sống tạo điều kiện cho người bị thu hồi đất có nguồn thu nhập vấn đề cần quan tâm, điều không trách nhiệm chủ đầu tư mà trách nhiệm quyền địa phương Cần phải đảm bảo cho người dân bị ảnh hưởng bị thu hồi đất có sống tốt trước lúc bị thu hồi Do vậy, cần có sách, biện pháp khơi phục sống cho họ như: Hỗ trợ chuyển dịch cấu kinh tế, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, tuyển dụng lao động; phát triển ngành nghề thủ công truyền thống, mở rộng đầu tư xây dựng sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống cho dân để tạo việc làm lĩnh vực này; có sách cho vay vốn ưu đãi, miễn, giảm thuế với người lao động lớn tuổi, lao động trình độ học vấn thấp để họ tự tạo việc làm lĩnh vực dịch vụ đời sống, du lịch, thương mại; có sách khuyến khích họ tham gia tích cực vào lớp khuyến nơng, ứng dụng cơng nghệ 4.6.2 Nhóm giải pháp tổ chức thực Đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giải việc chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng đất tổ chức, hộ gia đình cá nhân nhằm tạo sở pháp lý cho việc xác định đối tượng bồi thường không bồi thường đất Thực nguyên tắc công khai, dân chủ công tác GPMB Kết thực công khai, dân chủ bước góp phần hạn chế vấn đề tiêu cực, giảm bớt phiền hà, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát thực sách cơng bằng, sát thực tế Phối hợp chặt chẽ, đồng tổ chức làm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với UBND xã, phường Nâng cao lực, trách nhiệm công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư phòng, ban trực thuộc UBND thành phố đơn vị tư vấn Yêu cầu tinh thần trách nhiệm, tuân thủ trình tự thủ tục theo quy định pháp luật, cán thực thi công việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 4.6.3 Tăng cường công tác quản lý đất đai Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai, cập nhật chỉnh lý biến động kịp thời, xây dựng sở liệu đất đai dạng số cập nhật thường xuyên, thực tốt công tác việc xác định điều kiện, đối tượng bồi thường, hỗ trợ tiến hành nhanh chóng dễ dàng Cơng tác làm giảm chồng 95 chéo hỗ trợ cho hộ gia đình có đất bị thu hồi dự án có thời điểm thực 4.6.4 Công tác tuyên truyền, vận động Nâng cao nhận thức người dân công tác GPMB, phổ biến giáo dục pháp luật sở nhằm tạo điều kiện cho tầng lớp nhân dân có đầy đủ thơng tin nhận thức rõ ràng, đắn pháp luật, chủ trương, sách Nhà nước, cần phải tuyên truyền để người dân hiểu GPMB việc cần thiết phải thực trình phát triển đất nước Vận động thuyết phục người bị thu hồi đất chấp hành định quan nhà nước có thẩm quyền việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực GPMB dự án 96 4.6.5 Giải pháp đảm bảo tính bền vững, ổn định sống hộ dân bị đất phải di dời TĐC việc làm cần thiết để ổn định sống người dân sau di dời, giải tỏa, thu hồi đất TĐC phải bảo đảm ổn định nâng cao chất lượng sống người dân với nơi cũ Các khu TĐC phải đảm bảo đủ điều kiện sở hạ tầng, đấu nối hạ tầng với khu vực, trước hết điện, nước, đường giao thông, hệ thống nước, vệ sinh mơi trường phải tốt nơi cũ để người dân nhanh chóng ổn định sống nơi Về mặt xã hội: thuận tiện giáo dục, y tế, thương mại (chợ) Về mặt hành chính: có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng nơi cư trú để đảm bảo sống người dân sau TĐC không gặp khó khăn mặt đời sống sinh hoạt, xã hội Về lâu dài, để sống người dân TĐC ổn định, cần có sách hợp lý quy hoạch, xây dựng khu dân cư TĐC; việc triển khai thực dự án phải liệt đồng bộ, lấy quyền lợi, nhu cầu người dân làm trung tâm Khi xây dựng dự án đầu tư dẫn đến phải thu hồi đất sử dụng, phải lập dự án tái định cư cho người có đất bị thu hồi phải xây dựng khu tái định cư trước thu hồi đất; đồng thời trọng đào tạo để chuyển đổi nghề cho lao động tái định cư Người sử dụng đất hợp pháp bị thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ tái định cư tạo việc làm theo nguyên tắc "bảo đảm cho người bị thu hồi đất đến chỗ có điều kiện phát triển tốt nơi cũ" 97 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN 1) Thành phố Vinh nằm phía Nam tỉnh Nghệ An với diện tích tự nhiên 105,0km , trung tâm kinh tế, trị, văn hóa - xã hội tỉnh Nghệ An Vị trí địa lý thành phố Vinh điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch, xuất hàng hóa, mở rộng giao lưu kinh tế với khu vực khác nước quốc tế (2) Nhìn chung, thời gian qua, cơng tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thời gian qua địa bàn thành phố Vinh thực tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho cơng trình hạ tầng, góp phần thúc đẩy q trình chuyển dịch cấu kinh tế thành phố theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ - thương mại, giảm tỷ trọng nông nghiệp (Cơ cấu ngành kinh tế năm 2017 thể sau: Công nghiệp - xây dựng: 34,97%; Dịch vụ, thương mại: 64,25%; Nơng - Lâm - Ngư nghiệp: 1,97%), từ làm thay đổi diện mạo đô thị thành phố Kết năm 2015 năm 2017, hoàn thành cơng tác bồi thường GPMB gồm 73 cơng trình, dự án trọng điểm Tỉnh Thành phố, hồn thành cơng tác bồi thường GPMB 03 dự án lớn thuộc dự án Phát triển đô thị loại vừa Việt Nam, đáp ứng tiến độ yêu cầu (3) Phần lớn người dân đồng tình với việc triển khai văn sách liên quan đến cơng tác bồi thường GPMB, sẵn sàng bàn giao mặt để chủ đầu tư tiến hành dự án Tuy nhiên cịn số người dân khơng đồng tình với mức giá bồi thường đất (theo điều tra khảo sát khoảng 3,57% 10,71%) Theo số liệu điều tra giá bồi thường, hỗ trợ thấp so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế thị trường khu vực nghiên cứu từ 1,5 5,33 lần (4) Do Dự án có sách quy định đặc thù sách hỗ trợ, bồi thường chi phí đầu tư vào đất (theo khung sách WB): nên đa phần người dân đồng tình, ủng hộ (theo điều tra khảo sát khoảng từ 87,5% 92,9%), phần bù đắp tổn thất cho người dân bị ảnh hưởng dự án giúp đẩy nhanh tiến độ GPMB Tuy nhiên, cần nâng cao trách nhiệm cán thực việc kiểm đếm tài sản, cối hoa màu, để tránh tình trạng sai sót việc tính tốn khối lượng, gây xúc cho người dân (theo khảo sát người dân khơng hài lịng cách tính kiểm đếm tài sản, cấy 98 cối hoa màu chiếm 2,5% 10,7%) (5) Về tái định cư: Theo quy định Khung sách WB mục tiêu TĐC đất đổi đất với chất lượng tương đương Việc xây dựng khu TĐC Ngân hàng giới WB khảo sát, tính tốn, lựa chọn vị trí cho tiến hành thực xây dựng từ trước (tại phường Quán Bàu, xã Nghi Phú, xã Hưng Đơng xã Hưng Hịa) Để cân giá đất vị trí bị thu hồi đất, việc xây dựng giá đất khu TĐC UBND tỉnh Nghệ An xây dựng thấp giá thị trường thời điểm Điều thúc đẩy việc người dân có đất bị thu hồi đồng ý với phương án TĐC sớm bàn giao mặt cho chủ đầu tư Do đó, sách tái định cư người dân đồng thuận cao (theo kết khảo sát chiếm 92,9%) (6) Xuất phát từ tồn tại, hạn chế công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhằm nâng cao chất lượng GPMB cho dự án, số giải pháp đề xuất thành phố Vinh, là: (1) Hồn thiện chế sách pháp luật; (2) Giải pháp tổ chức thực hiện; (3) Tăng cường công tác quản lý đất đai; (4) Công tác tuyên truyền, vận động; (5) Giải pháp đảm bảo tính bền vững, ổn định sống hộ dân bị đất phải di dời 5.2 ĐỀ NGHỊ (1) Trên địa bàn thành phố Vinh cần nghiên cứu thêm việc xây dựng giá bồi thường, hỗ trợ phù hợp với thị trường Điều tra khảo sát để xây dựng khung giá đất địa phương phù hợp với giá đất thực tế thị trường (2) Cần nghiên cứu thêm công tác đào tạo nghề vùng bị thu hồi nhiều đất sản xuất Việc tạo lập khu tái định cư tập trung trước, đặc biệt quan tâm tới công tác quy hoạch, xác định vị trí, quy mơ phù hợp khu tái định cư, bước bố trí vốn xây dựng cơng trình (3) Cần nghiên cứu việc tạo quỹ đất “sạch” để thu hút đầu tư, phát triển KT-XH 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài ngun Mơi trường (2012) Kinh nghiệm nước ngồi quản lý Pháp Luật Đất đai, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2012) Báo cáo tổng kết Nghị số 26NQ/TW tiếp tục đổi sách pháp luật đất đai thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Thông tư Số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2017) Báo cáo trạng môi trường quốc gia năm 2017 Chính phủ (2004) Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất; Số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Hà Nội Chính phủ (2007) Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai, Hà Nội Chính phủ (2009) Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Hà Nội Chính phủ (2014) Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Đặng Thái Sơn (2002) Đề tài nghiên cứu xã hội học sách đền bù giải phóng mặt tái định cư, Viện Nghiên cứu Địa - Tổng cục Địa Đề tài cấp 10 Hồ Thị Lam Trà Nguyễn Văn Quân (2006) Giáo trình Định giá đất, Nxb nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội 11 Ngân hàng Thế giới (2011), Cơ chế Nhà nước thu hồi đất chuyển dịch đất đai tự nguyện Việt Nam Hà Nội năm 2011 12 Ngân hàng Phát triển Châu Á (2005) Dự án nâng cao hiệu thị trường cho 100 người nghèo Dự án M4P2 Bộ phát triển quốc tế Anh (DFID) tài trợ 13 Ngân hàng Phát triển châu Á (2002) Cẩm nang tái định cư 14 Ngân hàng Phát triển Châu Á (2006) Cẩm nang tái định cư (Hướng dẫn thực hành) 15 Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thanh Trà Hồ Thị Lam Trà (2013) Ảnh hưởng việc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống, việc làm nơng dân huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng n, Tạp chí khoa học phát triển 11 (1) tr 59- 16 Nguyễn Dũng Tiến (2005) Tạp chí Địa (6) 17 Nguyễn Quang Tuyến (2013) Thông tin khoa học lập pháp số 01 18 Phan Trung Hiền (2014) Những điều cần biết giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 Phan Thị Thanh Huyền (2015) Bài giảng Bồi thường giải phóng mặt bằng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 20 Phạm Phương Nam Nguyễn Thanh Trà (2011) Bài giảng bồi thường giải phóng mặt NXB nơng nghiệp Hà Nội, Hà Nội 21 Phịng Tài ngun Mơi trường thành phố Vinh (2015, 2016, 2017) Báo cáo cơng tác hành năm 2015, 2016, 2017 22 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Luật Đất đai 1993 23 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Luật Đất đai 2003 24 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Luật Đất đai 2013 25 Thủ tướng Chính phủ (2012) Khung sách tái định cư Dự án: Phát triển đô thị loại vừa WB tài trợ Thủ tướng phủ phê duyệt Công văn số 259/TTg-QHQT ngày 01/3/2012 26 Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vinh (2015, 2016, 2017) Báo cáo tổng kết cơng tác hành năm 2015, 2016, 2017 27 UBND thành phố Vinh (2015, 2016, 2017) Báo cáo tổng kết cơng tác hành năm 2015, 2016, 2017 28 UBND tỉnh Nghệ An (2011) Quyết định số 4522/QĐ-UBND.CN ngày 25/10/2011 việc phê duyệt dự án phát triển đô thị loại vừa Việt Nam Tiểu dự án thành phố Vinh 29 UBND tỉnh Nghệ An (2014a) Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 ban hành quy định việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Nghệ An 101 30 UBND tỉnh Nghệ An (2014b) Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định việc thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất tổ chức có nhu cầu sử dụng đất địa bàn tỉnh Nghệ An 31 UBND tỉnh Nghệ An (2014c) Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 ban hành bảng đơn giá bồi thường trồng, vật nuôi thủy sản di chuyển mồ mả địa bàn tỉnh Nghệ An 32 UBND tỉnh Nghệ An (2014d) Quyết định số 102/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 ban hành giá xây dựng nhà, cơng trình làm sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất năm 2015 địa bàn tỉnh Nghệ An 33 UBND tỉnh Nghệ An (2015a) Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 ban hành quy định việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Nghệ An 34 UBND tỉnh Nghệ An (2015b) Quyết định số 78/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 việc phê duyệt giá bồi thường đất đai, tài sản vật kiến trúc, cối hoa màu 35 UBND tỉnh Nghệ An (2018) Kế hoạch sử dụng đất thành phố Vinh năm 2018 36 UBND tỉnh Nghệ An Các Quyết định việc ban hành đơn giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc, cối hoa màu, vật nuôi năm 2015, 2016, 2017 37 Viện nghiên cứu Địa (2003) Điều tra, nghiên cứu xã hội học sách đền bù giải phóng mặt tái định cư 38 Viện Nghiên cứu Địa (2008) Báo cáo kết nghiên cứu đề tài Điều tra nghiên cứu xã hội học sách đền bù giải phóng mặt tái định cư, Hà Nội 102 PHỤ LỤC 103 104 105 106 107 108 109 ... ? ?Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư số dự án phát triển đô thị loại vừa Việt Nam - tiểu dự án thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An? ?? 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Đánh giá việc thực cơng tác. .. bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An - Thực trạng phát triển đô thị thành phố Vinh Dự án phát triển đô thị loại vừa Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vinh - Thực trạng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. .. trên, để đánh giá đầy đủ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư số dự án địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, nằm dự án phát triển đô thị loại vừa Việt Nam, hướng dẫn Cô giáo PGS.TS: Hồ Thị Lam
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở một số dự án phát triển các đô thị loại vừa tại việt nam tiểu dự án thành phố vinh, tỉnh nghệ an , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở một số dự án phát triển các đô thị loại vừa tại việt nam tiểu dự án thành phố vinh, tỉnh nghệ an