0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình sản xuất vườn ao chuồng khí sinh học tại huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

144 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:47

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN KIỀU TRANG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ MƠ HÌNH SẢN XUẤT VƯỜN - AO - CHUỒNG - KHÍ SINH HỌC TẠI HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Văn Song NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Kiều Trang i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn “Đánh giá hiệu kinh tế mơ hình sản xuất Vườn Ao - Chuồng - Khí sinh học huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang”, bên cạnh nỗ lực, cố gắng thân, cịn nhận dạy bảo, giúp đỡ tận tình thầy cô giáo, quan, ban ngành suốt q trình thực đề tài Tơi xin trân trọng cảm ơn Thầy Cô giáo, Ban Quản lý đào tạo, đặc biệt Quý Thầy, Cô Khoa Kinh tế & PTNT, Bộ môn Kinh tế tài nguyên môi trường, thầy, cô truyền đạt cho tơi nhiều kiến thức bổ ích, trực tiếp giảng dạy giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới GS.TS.Nguyễn Văn Song- Người dành nhiều thời gian, tận tình hướng dẫn, bảo cho tơi q trình thực đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo UBND, phòng, ban, ngành huyện Lục Ngạn,đặc biệt xã Quý Sơn, Nghĩa Hồ, Hồng Giang tạo nhiều điều kiện, cung cấp số liệu, thông tin cần thiết, giúp đỡ q trình nghiên cứu địa bàn Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên khích lệ giúp đỡ tơi hồn thành trình học tập nghiên cứu đề tài Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Kiều Trang ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục sơ đồ, hình .ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract .xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp luận văn Phần Cơ sở lý luận thực hiễn 2.1 Cơ sở lý luận đề tài 2.1.1 Cơ sở lý luận hiệu kinh tế 2.1.2 Cơ sở lý luận mơ hình Vườn - Ao - Chuồng - Khí sinh học .11 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế mơ hình sản xuất vườn ao - chuồng - khí sinh học 20 2.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 23 2.2.1 Thực tiễn nước 23 2.2.2 Thực tiễn Việt Nam 24 2.3 Bài học kinh nghiệm 26 Phần Phương pháp nghiên cúu 27 3.1 Đặc điểm nghiên cứu .27 3.1.1 Vị trí địa lý .27 iii 3.1.2 Địa hình, thổ nhưỡng .28 3.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 29 3.1.4 Những thuận lợi, khó khăn tình hình liên quan đến luận văn .36 3.2 Phương pháp nghiên cứu 36 3.2.1 Chọn điểm giới thiệu địa bàn nghiên cứu 36 3.2.2 Nguồn số liệu 41 3.2.3 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 41 3.2.4 Hệ thống tiêu phân tích xử lý số liệu 42 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 45 4.1 Thực trạng phát triển mơ hình VACB địa bàn huyện .45 4.1.1 Quy mô cấu sản xuất hợp phần mơ hình 45 4.1.2 Thực trạng phát triển mơ hình Vườn – Ao – Chuồng – Khi sinh học .51 4.2 Hiệu kinh tế mơ hình vườn – ao – chuồng – khí sinh học địa bàn huyện 53 4.2.1 Thiết kế cụ thể mơ hình 53 4.2.2 Hiệu kinh tế mơ hình (cam, lợn, cá, biogas) 54 4.2.3 Hiệu kinh tế mơ hình (bưởi, lợn, cá, biogas) 58 4.2.4 Hiệu kinh tế từ mơ hình (cam, bưởi – Cá – Lợn –Biogas) 63 4.2.5 Tổng hợp hiệu kinh tế mơ hình VACB 68 4.3 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới hiệu kinh tế hộ sản xuất theo mơ hình vườn – ao – chuồng – khí sinh học 4.3.1 70 Những tồn hạn chế yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế hộ thực mơ hình 70 4.3.2 Về sở hạ tầng 70 4.3.3 Thiên tai, dịch bệnh 71 4.3.4 Vốn 72 4.3.5 Trình độ kỹ thuật 73 4.3.6 Thông tin thị trường 74 4.3.7 Giá vật tư đầu vào liên tục tăng giá nông sản lại bấp bênh, thất thường 75 4.3.8 Số lượng vật nuôi tăng lên khiến cho hầm biogas bị tải 76 4.4 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế mơ hình 76 iv 4.4.1 Giải pháp sở hạ tầng .76 4.4.2 Giải pháp nguồn vốn 77 4.4.3 Giải pháp khắc phục tình trạng tải hầm khí sinh học số lượng vật ni tăng lên 79 4.4.4 Giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm 80 4.4.5 Giải pháp nâng cao trình độ kỹ thuật .81 Phần Kết luận kiến nghị 83 5.1 Kết luận 83 5.2 Khuyến nghị 85 Tài liệu tham khảo 87 Phụ lục 90 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt AC Ao, chuồng BVTV Bảo vệ thực vật CL Công lao động CN Chăn nuôi GO Giá trị sản xuất HCVS Hữu vi sinh HQKT Hiệu kinh tế IC Chi phí trung gian KH Khấu hao KHCN Khoa học cơng nghệ KSH Khí sinh học MI Thu nhập hỗn hợp Pr Lợi nhuận PTNT Phát triển nông thôn TC Tổng chi phí TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam UBND Ủy ban nhân dân VA Vườn, ao VA Giá trị gia tăng VAC Vườn, ao, chuồng VACB Vườn – Ao – Chuồng – Khí sinh học VC Vườn, chuồng VCB Vườn, chuồng, khí sinh học vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Lục Ngạn .30 Bảng 3.2 Kết sản xuất từ ngành thủy sản 34 Bảng 3.3 Tổng hợp diện tích ăn quả, số lượng bò, lợn qua năm 35 Bảng 3.4 Số lượng mẫu điều tra 37 Bảng 4.1 Cơ cấu diện tích trồng xã .45 Bảng 4.2 Tình hình chăn ni huyện Lục Ngạn 46 Bảng 4.3 Quy mơ diện tích ni trồng thủy sản huyên Lục Ngạn 46 Bảng 4.4 Đặc tính sản lượng KSH số nguyên liệu thường gặp .48 Bảng 4.5 Sản lượng KSH tính cho hộ gia đình 49 Bảng 4.6 Lượng khí sinh tính cho hộ gia đình A 50 Bảng 4.7 Cơ cấu loại hình: Vườn – Ao – Chuồng – Khí sinh học 51 Bảng 4.8 Bảng tổng hợp chi phí giá trị sản xuất từ vườn trồng cam Bảng 4.9 54 Bảng tổng hợp chi phí giá trị sản xuất từ nuôi cá 55 Bảng 4.10 Bảng tổng hợp chi phí giá trị sản xuất chăn nuôi 56 Bảng 4.12 Tổng hợp hiệu từ mơ hình 58 Bảng 4.13 Bảng tổng hợp chi phí giá trị sản xuất từ vườn trồng bưởi diễn 59 Bảng 4.14 Bảng tổng hợp chi phí giá trị sản xuất từ ni cá 60 Bảng 4.15 Bảng tổng hợp chi phí giá trị sản xuất từ chăn nuôi 61 Bảng 4.16 Bảng tổng hợp chi phí giá trị sản xuất từ xây hầm Biogas 62 Bảng 4.17 Tổng hợp hiệu từ mơ hình 63 Bảng 4.18 Tổng hợp giá trị sản xuất từ trồng cam lòng vàng bưởi diễn 64 Bảng 4.19 Tổng hợp khấu hao, chi phí sản xuất, giá trị sản xuất từ nuôi cá .65 Bảng 4.20 Tổng hợp khấu hao, chi phí sản xuất, giá trị sản xuất từ chăn nuôi 66 Bảng 4.21 Tổng hợp khấu hao, chi phí sản xuất, giá trị sản xuất xây hầm Biogas 66 Bảng 4.22 Tổng hợp hiệu từ mơ hình 3/ năm 67 Bảng 4.23 Tổng hợp đánh giá hiệu kinh tế mơ hình: Vườn – Ao – Chuồng – Khí sinh học 69 Bảng 4.24 Tổng hợp kết điều tra đánh giá sở hạ tầng 71 vii Bảng 4.25 Tổng hợp kết qủa ảnh hưởng từ nguồn vốn đến hiệu kinh tế mơ hình 72 Bảng 4.26 Tổng hợp đánh giá trình độ kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu mơ hình Bảng 4.27 Tổng hợp đánh giá thông tin thị trường ảnh hưởng đến hiệu mơ hình viii 73 74 DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH Sơ đồ 2.1 Mơ hình tổng qt 12 Hình 3.1 Bản đồ hành huyện Lục Ngạn 28 Hình 4.1 Sơ đồ cấu tạo hầm KT1 .48 ix Stt B năm Vậy khấu hao 5,000,000/4=1,250,000 Chi phí trung gian (IC) - Vôi bột Thuốc bảo vệ thực vật có - nguồn gốc sinh học Phân chuồng - Phân NPK Phú Mỹ C I Phân Đạm Phân Kali trắng Cơng lao động chăm sóc Tổng chi phí (I)+(II) II Doanh thu (GO) Cam lịng vàng Bình qn 15Kg Tổng số bình Vnđ quân hộ: 500 x 15Kg/cây = 15.000Kg Doanh thu từ bưởi Quả Cây cho trung bình: 50 quả, 130 cho số là: 6,500 100 Phụ lục 10 Tổng hợp khấu hao, chi phí sản xuất, giá trị sản xuất, lợi nhuận từ nuôi cá Stt Nội dung A Chi phí khấu hao kiến thiết ban Khấu hao tài sản cố định (KH) Tổng phí tài sản cố định khoảng 80 triệu đủ để vận hành đầu, khấu hao tài sản cố định - ao nuôi cá nước thời gian năm Vì chi phí vận hành năm cho ao ni cá với diện B tích từ 4.000m là: 16 triệu đồng/ Năm Đào ao Máy bơn nước Máy quạt khí Đường điện - Nhà trơng cá Chi phí trung gian (IC) Mua giống gồm: Trắm cỏ, trắm đen, cá chép, mè trắng, mè hoa, trôi ấn độ, cá nheo Thức ăn - Vơi nung (CaO) - Hóa chất khử trùng ao - Tiền điện (12 tháng) - Thuốc phịng trị bệnh C Cơng lao động (KL) I Tổng chi phí (TC) II Giá trị sản xuất (GO) Trắm cỏ Trắm đen Cá chép Mè trắng Mè hoa Trôi ấn độ Cá Nheo - 101 Phụ lục 11 Tổng hợp khấu hao, chi phí sản xuất, giá trị sản xuất, lợi nhuận từ chăn ni Stt Nội dung A Chi phí khấu hao kiến thiết ban đầu, khấu hao tài sản cố định Chi phí khấu hao tài sản cố định (KH) Tổng chi phí: 10 triệu s dụng cho năm- Khấu hao năm = triệu Xây chuồng: 20m , x triệu dùng cho năm Máy bơm nước, x triệu dùng cho năm B Chi phí trung gian (IC) Thức ăn hỗn hợp thời kỳ heo - (Tính cho Kg con/hộ) Trung bình sử dụng hết 25kg Tổng thức ăn cho con: 200kg Con Chi phí giống Thức ăn hỗn hợp thời kỳ heo - II Thịt (Tính cho con/hộ) Trung bình sử dụng hết 125kg Tổng thức ăn cho con: 100kg Thức ăn hỗn hợp thời kỳ heo xuất bán (Tính cho con/hộ) - Trung bình sử dụng hết 25kg Tổng thức ăn cho con: 200kg - Chi phí thuốc thú y C Cơng lao động (KL) Chi phí nhân cơng (CL) ngày người chăm trung bình: tiếng x 90 ngày=270h/8=33,75 cơng I Tổng chi phí (TC)/ lứa: 20.070.000 đồng Tổng chi phí lứa: Tổng giá trị sản xuất GO Kg Kg Con Công 39.140.000 Vụ 102 Phụ lục 12 Tổng hợp khấu hao, chi phí sản xuất, giá trị sản xuất, lợi nhuận xây hầm Biogas Stt Nội dung A Khấu hao xây dựng hầm (KH) Hầm KT1 9m2 Chi phí xây hầm KT1: 1m3 = triệu; 9m3 = triệu sử dụng 10 năm Vậy khấu hao sử dụng năm = 900.000đ/ năm C Chi phí trung gian (IC) Bao gồm chi phí Mua thuốc vi sinh vật bổ sung cho hầm điều hịa hầm q tỉa Cơng lao động trì, bảo dưỡng hầm (CL) I Tổng chi phí (TC) II Tổng giá trị sản xuất (GO) Lợi ích sinh khí bình qn dùng cho đun nấu điện thắp sáng cho chuồng lợn số thiết bị khác lợi ích thu là: 600,000đ/ tháng Phân chuồng bón B 103 PHIẾU ĐIỀU TRA BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN HỘ SỬ DỤNG MƠ HÌNH VACB TẠI HUYỆN LỤC NGẠN TỈNH BẮC GIANG HUYỆN LỤC NGẠN Xã: Thôn/ xóm: Người vấn: Nguyễn Kiều Trang I THƠNG TIN CHUNG Trình độ văn hóa 1- Cấp □ 2- Cấp □ 3- Cấp □ Trình dộ chuyên môn: 2.1- Bằng cấp lĩnh vực chăn ni ni trồng thủy sản: □ Có □ Khơng 2.2 - Tập huấn lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi, ni trồng thủy sản, sử dụng hầm biogas: □ Có □ Khơng Kinh nghiệm làm mơ hình:□ < năm Số lao động tham gia làm mơ hình: người - Số lao động từ gia đình:……………người - Số lao động th ngồi:…………….người Diện tích đất sử dụng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa? 1-□ Có cấp Vùng ni có quy hoạch khơng? □ Có □ Khơng II THƠNG TIN VỀ KỸ THUẬT LÀM MƠ HÌNH VACB Ông/ Bà cho biết thông tin kỹ thuật thực mơ hình VACB A.Đối tượng chăn ni Đối tượng ni chính:………………… …………………………………… -Đối tượng ni phụ:………………………………………….……………… - Phương thức nuôi: 104 Thâm canh □ Quảng canh cải tiến □ Thời gian nuôi: Từ tháng………………………… Đến tháng……………… B Đối tượng trồng: Cây dài ngày:………………………………… Cây ngắn ngày…….………… Cây ăn quả:…………………………………………………………….………… Các loại khác:…………………………………………….…….…………… C Diện tích ao ni: Tổng diện tích: ………………………………………….…………………….… Các loại cá ao nuôi: …………………… …………………………………… Thời gian nuôi: ……………………………………………….……………… … D Các loại hầm biogas Số lượng hầm:……………………….Loại hầm:…………………… Về Điều kiện sở hạ tầng -Hệ thống giao thông: □ Thuận lợi □ Khó khăn - Hệ thống điện phụ vụ cho sản xuất: □ Thuận lợi □ Khó khăn - Hệ thống thủy lợi: □ Khó khăn □ Thuận lợi Chi phí cho sản xuất 3.1 Chi phí cho xây dựng ban đầu: Số lượng máy móc thiết bị:……………Giá mua:………… số năm sử dụng………… Chi phí xây chuồng:……………….Số năm sử dụng………………………………… Chi phí đào ao:…………………… Số năm sử dụng……………………………… Số lượng thức ăn cho chăn nuôi:……………………Đơn giá: ……………………… Số lượng thuốc bảo vệ thực vật dung cho năm:…………Đơn giá: ………………… Các chi phí khác: ……………………………………………………………………… Giá bán cam/ Kg:………………………Sản lượng/năm: …………………………… Giá bán bưở/kg:……………………… Sản lượng/năm: …………………………… 3.2 Chất lượng dịch vụ cung cấp □ Tốt - Về chất lượng giống: □ Trung bình □ Không tốt □ Tốt □ Không tốt - Cần phải thay giống có: □ Tốt 105 □ Khơng tốt - Gía mua sản phẩm đầu vào: - Gía mua sản phẩm đầu vào Thơng tin dịch vụ cung cấp: 3.3 Thông tin thị trường tiêu thụ: - Thị trường tiêu thụ sản phẩm mơ hình: TT Người mu Nhà máy Thương la Người tiê Mang c □ Thuận lợi - Có hài lịng thị trường tiêu thụ khơng: □ Kho khăn □ Có - Thơng tin thị trường tiêu thu sản phẩm: □ Biết □ Không □ Không biết 3.4 Nguồn vốn đầu tư đâu? Nguồn vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh trang trại lấy từ Vốn tự có Được hỗ trợ - □ Vốn vay lãi Khác Nếu nguồn vốn vay vay từ nguồn nào? TT Có □ Nguồn vốn cho vay Ngân hàng Tổ chức đồn thể Huy động gia đình Gia đình có nhu cầu vay vốn khơng? Khơng □ Nguồn vay Số lượng Tỷ lệ lãi chịu Thời hạn trả (tr.đồng) (%/năm) (tháng) 106 III Hiệu kinh tế Tổng diện tích đất sử dụng thực mơ hình (Ha)………………………… Đầu tư xây dựng bản: TT Các khoản mục đầu tư Mua / thuê đất Đào Đắp Thiết bị Xây hầm biogas Tổng Chi sản xuất tổng thu: TT Các khoản chi I Tổng chi phí sản xuất Chi phí sản xuất cố ñịnh 1.1 Thuế sử dụng đất 1.2 Lãi ngân hàng 1.3 Chi bảo dưỡng hàng năm 1.4 Khấu hao TSCĐ 1.5 Chi khác Chi phí sản xuất biến đổi 2.1 Chi phí giống 2.2 Chi phí thức ăn cơng nghiệp 2.3 Chi phí thức ăn tự chế, cá tạp 2.4 Chi phí lao động theo mùa vụ 2.5 Chi phí hóa chất, thuốc 2.6 2.7 Chi phí nhiên liệu, lượng Chi phí khác II Tổng thu Sản phẩm chính:……… Sản phậm phụ:………… III Lợi nhuận 107 IV Để mơ hình VACB mang lại hiệu giai đoạn tới cần điều kiện gì? Cần phải có quy hoạch vùng trang trại Cần phải giao đất ổn định lâu dai cho cho chủ thực mơ hình Cần phải có giấy chứng nhận trang trại Cần phải đầu tư thêm sở hạ tầng Cần hỗ trợ khoa học kỹ thuật Cần hỗ trợ trường tiêu thu sản phẩm Cần tăng cường dịch vụ cung cấp cấp giống, thức ăn V NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM, KHÓ KHĂN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT Những học kinh nghiệm: Khó khăn, tồn tại: Xin chân thành cám ơn Ông/bà! Ngày……tháng … năm 2017 NGƯỜI PHỎNG VẤN NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN 108 ... khí sinh học; (2) Đánh giá hiệu kinh tế mô hình sản xuất vườn - ao - chuồng - khí sinh học địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; (3) Xác định yếu tố ảnh hưởng tới hiệu kinh tế mơ hình sản xuất. .. - Chuồng - Khí sinh học; - Đánh giá hiệu kinh tế mơ hình sản xuất: Vườn - Ao - Chuồng - Khí sinh học địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; - Xác định yếu tố ảnh hưởng tới hiệu kinh tế mơ hình. .. tế mơ hình sản xuất: Vườn - Ao - Chuồng - Khí sinh học huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế mơ hình Vườn - Ao - Chuồng - Khí sinh học địa bàn huyện thời
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình sản xuất vườn ao chuồng khí sinh học tại huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình sản xuất vườn ao chuồng khí sinh học tại huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang