0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá ảnh hưởng chương trình 135 giai đoạn 20111 2015 trên địa bàn huyện yên lập tỉnh phú thọ

97 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:46

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VŨ ANH TUẤN ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2011-2015 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN LẬP-TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Đình Hịa NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng công bố công trình khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày Tác giả luận văn Vũ Anh Tuấn i LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn giảng viên Học viện Nơng Nghiệp Việt Nam tận tình giảng dạy hướng dẫn trình học tập nghiên cứu Xin cảm ơn quan ban ngành,các xã thị trấn địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ tận tình giúp đỡ, cung cấp tài liệu, tạo điều kiện, đóng góp nhiều ý kiến cho nội dung nghiên cứu đề tài Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Bùi Đình Hồ, người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng q trình thực hiện, xong luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp, trao đổi q thầy cơ, bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày Tác giả luận văn Vũ Anh Tuấn ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN viii THESIS ABSTRACT x PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Một số khái niệm chương trình đánh giá tác động ảnh hưởng chương trình 2.1.2 Chương trình 135 2.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 15 2.2.1 Kết thực chương trình 135 phạm vi nước 15 2.2.3 Kinh nghiệm thực Chương trình 135 số địa phương 23 2.2.4 Bài học rút cho huyện Yên Lập 28 2.3 TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN .29 PHẦN ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 32 iii 3.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Yên Lập 32 3.1.2 Đời sống kinh tế 32 3.1.3 Đời sống văn hóa, tinh thần 33 3.1.4 Tài nguyên thiên nhiên 34 3.1.5 Kết cấu hạ tầng 34 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 35 3.2.2 Phương pháp phân tích 36 3.2.3 Phương pháp tổng hợp, xử lí số liệu 36 3.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 36 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 HUYỆN YÊN LẬP TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 38 4.1.1 Việc thành lập hoạt động máy đạo điều hành 38 4.1.2 Cơng tác tun truyền Chương trình 135 40 4.1.3 Công tác kiểm tra giám sát thực 40 4.1.4 Công tác huy động phân bổ vốn 40 4.1.5 Kết thực hợp phần 41 4.2 ẢNH HƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ 46 4.2.1 Ảnh hưởng đến kinh tế người dân 46 4.2.2 Ảnh hưởng đến xã hội môi trường 48 4.2.3 Đánh giá người hưởng lợi ảnh hưởng chương trình 49 4.2.4 Đánh giá người hưởng lợi ngun nhân thành cơng chương trình 51 4.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 56 4.3.1 Những thành tựu 56 4.3.2 Những bất cập thực chương trình 56 4.3.3 Nguyên nhân học kinh nghiệm 59 4.4 BỐI CẢNH, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030 61 iv 4.4.1 Bối cảnh Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 61 4.4.2 Mục tiêu, địa bàn thụ hưởng kết cấu Chương trình 135 huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ 63 4.4.3 Giải pháp thực chương trình giai đoạn 2017-2020 64 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 5.1 KẾT LUẬN 72 5.2 KIẾN NGHỊ 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CSHT Cơ sở hạ tầng CT Chương trình ĐBKK Đặc biệt khó khăn KLHT Khối lượng hồn thành KNKL Khuyến nơng-khuyến lâm KT- KT Kinh tế - kỹ thuật KTXH Kinh tế xã hội PTSX Phương thức sản xuất QĐ Quyết định THCS Trung học sở TW Trung ương UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Kết thực dự án hỗ trợ sản xuất chương trình 135 .43 Bảng 4.2 Vốn đầu tư xây dựng CSHT chương trình 135 44 Bảng 4.3 Đào tạo, bồi dưỡng cán thôn, cộng đồng thuộc CT 135 45 Bảng 4.4 Thực tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuộc CT 135 45 Bảng 4.5 Năng suất số trồng trước thực Chương trình sau thực Chương trình (n=120) 46 Bảng 4.6 Tình hình phát triển chăn ni trước sau thực 47 Bảng 4.7 Nguồn thu từ nơng nghiệp tính bình qn/hộ/năm 48 Bảng 4.8 Đánh giá Chính quyền xã thay đổi chất lượng sống người dân 49 Bảng 4.9 Đánh giá hộ thụ hưởng tác động chương trình 135 50 Bảng 4.10 Nguyên nhân làm cho đời sống nhân dân cải thiện 51 Bảng 4.11 Số người biết hoạt động Chương trình 135 51 Bảng 4.12 Quản lý lập kế hoạch cấp xã 52 Bảng 4.13 Làm chủ đầu tư cơng trình/dự án phát triển sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 53 Bảng 4.14 Đóng góp cộng đồng cho cơng trình CSHT thuộc CT 135 54 Bảng 4.15 Tỷ lệ tham gia chất lượng Ban giám sát nhân dân 55 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Vũ Anh Tuấn Tên luận văn: Đánh giá ảnh hưởng chương trình 135 giai đoạn 2011-2015 địa bàn huyện Yên lập tỉnh Phú Thọ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) Mục đích nghiên cứu: Trên sở hệ thống hóa vấn đề lý luận chương trình 135, luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng, kết đạt ảnh hưởng chương trình 135 đến kinh tế, xã hội huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ, từ đưa giải pháp nhằm thực thành công chương trình 135 địa bàn nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp sau: Phương pháp thu thập liệu gồm liệu thứ cấp liệu sơ cấp; Phương pháp xử lý tổng hợp liệu bao gồm: Phương pháp thống kê mô tả, phương pháp thống kê so sánh; phương pháp chuyên gia xử lý liệu phần mềm MS Excel Kết nghiên cứu Ngồi khái qt tình hình chung huyện n Lập, tỉnh Phú Thọ, luận văn đạt kết sau: Thứ nhất, đề tài đưa kết đạt chương trình 135 huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2015 Cụ thể: thành lập có chế hoạt động máy đạo điều hành chương trình; tuyên truyền đầy đủ kịp thời chương trình 135; thực trình kiểm tra giám sát thực hiện; Chỉ kết công tác huy động phân bổ vốn kết thực hợp phần chương trình Hai là, thông qua số liệu thứ cấp số liệu điều tra tác giả, đề tài đánh giá ảnh hưởng chương trình 135 giai đoạn 2011 - 2015 tới phát triển kinh tế, xã hội mơi trường Từ nêu thành tựu bất cập việc thực chương trình; phân tích nguyên nhân học kinh nghiệm việc thực chương trình 135 huyện Yên Lập giai đoạn Ba là, đề tài phân tích bối cảnh, mục tiêu giải pháp thực chương trình 135 giai đoạn Với địa bàn thực chương trình 135 huyện viii Tự chủ đa dạng hóa thu nhập: chủ yếu gồm hoạt động nhằm củng cố an ninh lương thực dinh dưỡng (như lúa, ngô, vườn hộ, chăn nuôi gia cầm gia súc nhỏ); đa dạng hóa thu nhập cho người hưởng lợi thơng qua cải thiện thúc đẩy loại hình sinh kế có địa phương nhằm vào phân khúc thị trường nhỏ Phát triển liên kết thị trường: tập trung vào phát triển liên kết thị trường với số loại hình sinh kế có tiềm năng, có khả thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác nơng dân, hỗ trợ Chương trình, với doanh nghiệp Phát triển ngành nghề phi nông nghiệp, tạo việc làm nâng cao thu nhập: thúc đẩy phát triển hoạt động sinh kế phi nông nghiệp nông thôn, hoạt động thủ công truyền thống, chế biến sản phẩm nông nghiệp, hoạt động dịch vụ để đa dạng hóa ngành nghề nơng thơn, tạo việc làm, đa dạng hóa thu nhập cho hộ gia đình vùng hưởng lợi Chương trình Chương trình ưu tiên hỗ trợ sản xuất cho tổ nhóm, thành lập theo quy trình Chương trình nâng cao lực để đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức sản xuất thị trường.Quan tâm hỗ trợ loại hình sinh kế phi nơng nghiệp nơng thơn Tiểu dự án khuyến khích loại hình sinh kế có khả chống chọi thích ứng với rủi ro thiên tai ; khuyến khích loại hình sinh kế bền vững mơi trường (như mơ hình canh tác đất dốc, mơ hình nơng lâm kết hợp…) Tiểu dự án không hỗ trợ cho không mà thực hỗ trợ có điều kiện, có yêu cầu mức độ đóng góp hộ hưởng lợi Tiểu dự án cần hạn chế hỗ trợ theo cá nhân mà tập trung hỗ trợ cho tổ nhóm sản xuất Nếu hỗ trợ cho các hộ riêng lẻ cần có giải trình tính bền vững, khả nhân rộng, ảnh hưởng lan tỏa hỗ trợ Với hỗ trợ theo tổ nhóm, tổ nhóm thành lập sở nguyện vọng người dân, tập huấn nâng cao lực kỹ thuật lực quản lý nhóm, hỗ trợ phần chi phí đầu tư để thực hiên hoạt động Mỗi hỗ trợ Tiểu dự án sinh kế Đa dạng hóa thu nhập: đối tượng hưởng lợi chủ yếu hộ nghèo, hộ trung bình; nhóm tập trung vào cải thiện suất/chất lượng hoạt động sinh kế sẵn có, hướng vào thị trường ngách địa phương Nhóm hỗ trợ đủ chu kỳ sản xuất, hỗ trợ tối đa 80% chi phí đầu tư cho tiểu dự án sinh kế; 68 Chuỗi giá trị, liên kết thị trường: đối tượng thụ hưởng là hộ có tiềm năng, tập trung vào sinh kế có tiềm thị trường, trở thành sản phầm hàng hóa chủ lực địa phương Nhóm hỗ trợ chu kỳ sản xuất (với loại dài ngày hỗ trợ hết giai đoạn kiến thiết bản) hỗ trợ tối đa 60% chi phí đầu tư; Các hoạt đơng phi nơng nghiệp: tổ nhóm sản xuất tiểu thủ công nghiệp, sản phầm thủ công/mỹ nghệ truyền thống, có giá trị văn hóa đặc thù; cung ứng dịch vụ thú ý/khuyến nông tư nhân, cung ứng dịch vụ cho thuê máy móc áp dụng canh tác, thu hoạch, chế biến, bảo quản; hoạt động xây dựng quảng bá thương hiệu với sản phẩm mạnh địa phương sản phẩm đặc thù Đối tượng thụ hưởng ưu tiên hộ nghèo hộ khơng nghèo tham gia tổ nhóm với tỷ lệ định cho loại tổ nhóm khơng q 50% tổng số thành viên tổ nhóm, đảm bảo hộ khơng nghèo tham gia phải cam kết hỗ trợ hộ nghèo khác thành viên tổ nhóm Trừ hoạt động sinh kế mang tính thiết yếu liên quan đến an ninh lương thực dinh dưỡng, hỗ trợ cho tất hoạt động sinh kế khác hỗ trợ có điều kiện (hoặc phải có đóng góp đối, cam kết thực nội dung cụ thể, cam kết quay vịng…), xóa chế "cho khơng" thực hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập Về quy trình hỗ trợ, Tiểu dự án thực hỗ trợ theo bước sau đây: Các tổ nhóm, cá nhân hướng dẫn để xây dựng tiểu dự án sinh kế theo mẫu đơn giản với hướng dẫn/hỗ trợ cán xã, khuyến nông/thú ý xã thôn bản… Đề xuất tiểu dự án sinh kế phải xác định rõ nội dung hoạt động, yêu cầu tập huấn nâng cao lực, cách thức phòng ngừa rủi ro thiên tai, dịch bệnh, phương án tiêu thụ sản phẩm… Xã thẩm định đề xuất tiểu dự án sinh kế; trường hợp cần thiết, huyện cử cán hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ xã thẩm định phê duyệt; Sau phê duyệt, tổ nhóm, cá nhân triển khai thực theo đề xuất Các tổ nhóm cá nhân hưởng lợi chủ động mua cây/con giống, loại vật tư nông nghiệp, lựa chọn đối tượng cung cấp dịch vụ kỹ thuật/khuyến nông Việc toán cho khoản chi mua đầu vào quy định theo chế đặc thù rút gọn theo tổ nhóm cá nhân cần biện 69 nhận viết tay, xã có trách nhiệm giám sát sở nội dung Đề xuất tiểu dự án sinh kế duyệt; Không hạn chế hỗ trợ theo kiểu cấp phát cây/con giống, vật tư nơng nghiệp mà tổ nhóm tự chủ động sử dụng kinh phí phê duyệt theo đề xuất nhóm Chương trình hỗ trợ cung cấp thông tin, tư vấn kỹ thuật Theo cách đó, hỗ trợ phát triển sản xuất dạng "hỗ trợ trọn gói" thực hoạt động sinh kế; Tiểu dự án nên khuyến khích tập trung cải thiện loại hình sinh kế sẵn có, quen thuộc với người hưởng lợi địa bàn, khuyến khích/khơi phục sinh kế địa chứng tỏ hiệu quả; với sinh kế mới, cần có cách tiếp cận bước phù hợp để đảm bảo tính khả thi cao Khuyến khích thực mơ hình hỗ trợ quay vịng chăn ni đại gia súc (trâu/bị/ngựa…) để giảm chi phí đầu tư cho Chương trình, đồng thời (i) tăng trách nhiệm cộng đồng/người thụ hưởng; (ii) tăng tính bền vững hỗ trợ sản xuất; (iii) phát huy giám sát cộng đồng quản lý tổ chức thực Quy chế hỗ trợ quay vòng vốn cần xây dựng để đảm bảo bảo toàn nguồn vốn hỗ trợ ban đầu thực thi chế quay vòng theo quy định Hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động phát triển sản xuất có ý nghĩa quan trọng Tiểu dự án tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho tổ nhóm cá nhân thực tiểu dự án sinh kế theo hình thức sau: Khuyến khích chủ động tổ nhóm xác định đàm phán với đơn vị cung cấp dịch vụ để tập huấn cho thành viên tổ nhóm Khi phù hợp có thể, hình thức khuyến nông từ nông dân đến nông dân khuyến khích sử dụng Đây hình thức khuyến nơng chứng minh thực tế có hiệu cao, đặc biệt với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; Khi phù hợp có thể, hình thức tập huấn trường khuyến khích để đảm bảo việc cung cấp kiến thức kỹ thuật kèm với thực hành, "cầm tay việc", theo giai đoạn sinh trưởng cây/con cụ thể; Ngành nông nghiệp gồm quan hệ thống ngành dọc nông nghiệp phát triển nông thôn, hệ thống khuyến nơng cấp có vai trị quan trọng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật Tiếp nối việc thực Chương trình 135 giai đoạn trước, Chương trình tiếp tục giao cho cấp xã làm chủ đầu tư hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất 70 tăng thu nhập Cấp huyện có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch hàng năm trung hạn; đồng thời hướng dẫn hỗ trợ cấp xã thẩm định Đề xuất tiểu dự án sinh kế, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trình thực Đối với tiểu dự án 3: Nâng cao lực cho cộng đồng cán sở xã đặc biệt khó khăn Tiểu dự án nhằm trang bị kỹ kinh nghiệm cho cán xã cộng đồng nâng cao hiệu hoạt động Chương trình Để thực tốt tiểu dự án cần triển khai việc cụ thể sau: Đối với cán xã, trọng tâm nâng cao lực để đáp ứng yêu cầu xã làm chủ đầu tư Bên cạnh đó, tập huấn nhân học xã hội áp dụng cách tiếp cận nhân học giảm nghèo Đối với cộng đồng, hoạt động tập huấn khuyến nông, tập huấn kỹ thuật sản xuất thuộc phạm vi Tiểu dự án Tiểu dự án tập trung vào trọng tâm sau đây: (i) Nâng cao lực tham gia cho người dân trình lập kế hoạch; (ii) Nâng cao lực cho tổ chức dựa vào cộng đồng Ban Giám sát xã, tổ chức đoàn thể… để hỗ trợ hoạt động Chương trình; (iii) tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức chủ động thoát nghèo, tuyên truyền học trường hợp thành cơng giảm nghèo Hình thức nâng cao lực: Với cán xã, thôn bản, đồn thể sử dụng hình thức tập huấn ngắn hạn, sử dụng phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm, khuyến khích chia sẻ trải nghiệm; Với cộng đồng: tập huấn ngắn hạn, kết hợp thăm quan học hỏi kinh nghiệm, thực truyền thông để nâng cao tham gia, đóng góp tích cực cộng đồng thực hoạt động Chương trình 71 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu đề tài cho thấy, qua năm 2011-2015 thực Chương trình 135 địa bàn huyện góp phần làm chuyển biến kinh tế - xã hội xã, thơn, đặc biệt khó khăn; thúc đẩy sản xuất, chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thơn theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường; sở hạ tầng tăng cường; hệ thống trị củng cố; trình độ đội ngũ cán nâng lên; mặt nơng thơn có nhiều thay đổi khởi sắc; đời sống vật chất, tinh đồng bào dân tộc cải thiện; tỷ lệ đói nghèo giảm nhanh; chủ trương, sách Đảng Nhà nước thực đầy đủ; an ninh trị, trật tự an tồn xã hội trì giữ vững Đến địa bàn huyện khơng cịn hộ đói, giảm hộ nghèo từ 38,8% năm 2011 xuống cịn 16,0% năm 2015, bình qn năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,66% 100% trung tâm xã, 90 % thơn có điện.Trên địa bàn xã xã thuộc diện xã nghèo hỗ trợ theo chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Bên cạnh thành nêu số mục tiêu chưa đạt theo kế hoạch đặt ra đầu chương trình như: Về thu nhập bình quân: Mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 50% mức bình qn chung khu vực nơng thơn nước (bình quân đầu người 52 triệu đồng) Thực tế bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 17,5 triệu đồng; Về sở hạ tầng: Mục tiêu 85% số thơn có đường cho xe giới, có 35% số xã 50% số thơn có giao thơng đạt chuẩn Thực tế 65% số thơn có đường cho xe giới, có 20% số xã 25% số thơn có giao thơng đạt chuẩn; Mục tiêu đến 2015 cơng trình thủy lợi nhỏ đầu tư đáp ứng 50% nhu cầu tưới tiêu cho diện tích hàng năm Thực tế cơng trình thủy lợi nhỏ đầu tư đáp ứng đạt 30% Kết nghiên cứu cho thấy có tiến đáng ghi nhận công tác triển khai trình thực chương trình Đáng ý số lượng cơng trình xã làm chủ đầu tư tăng Mục tiêu chương trình phấn đấu 100% xã làm chủ đầu tư cơng trình/dự án vào thời điểm kết thúc chương trình xong khơng đạt mong đợi Tuy nhiên, nhờ có cơng tác tăng cường lực thực nghiêm túc cấp xã, số lượng cơng trình/dự án xã làm chủ đầu tư đạt 40% số cơng trình, phản ánh bước tiến rõ lực xã để trở thành chủ đầu tư Phần 72 lớn xã tự làm chủ đầu tư không gặp vấn đề nghiêm trọng trình thực Vướng mắc mà xã gặp phải tình trạng chậm cấp vốn Phần lớn ý kiến hỏi cho cơng trình xã làm chủ đầu tư tốt Về tiêu chí : Tỷ lệ cơng trình/dự án có xã làm chủ đầu tư gặp phải tình trạng lực cán xã yếu kém; Tỷ lệ thấp cơng trình/dự án có xã làm chủ đầu tư gặp phải tình trạng lực nhà thầu yếu Hầu hết xã thuộc CT135 có chuẩn bị để thực chương trình, nhờ tỉ lệ xã có Ban quản lý dự án đạt từ 62,5-87,5% Quy định việc xã muốn tự làm chủ đầu tư phải có Ban quản lý dự án cấp xã dẫn đến yêu cầu tất xã phải có Ban quản lý dự án thời điểm kết thúc chương trình Tuy nhiên cịn xã chưa có Ban quản lý dự án riêng để quản lý hoạt động chương trình Hai nhóm giải pháp chung giải pháp cho hợp phần gợi ý, khuyến nghị quan trọng rút từ thực tiễn nghiên cứu đề tài Vì lẽ quyền địa phương cấp huyện xã địa bàn cần tham khảo xem giải pháp tích cực cho trình thực chương trình 5.2 KIẾN NGHỊ Đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm tới hợp phần nâng cao lực cho cộng đồng trình thực Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 cho xã, thơn đặc biệt khó khăn nhằm hồn thành mục tiêu nhiệm vụ Chương trình 135 Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015 có 02 dự án thành phần, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng sở hạ tầng Đối với hợp phần xây dựng hạ tầng: Đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 Thủ tướng Chính phủ 1,5 tỷ đồng/xã/năm; thơn đặc biệt khó khăn khu vực II 300 triệu đồng/thôn/năm (dự án xây dựng sở hạ tầng định mức chưa thực được) Đối với hợp phần dự án phát triển sản xuất: Cấp tăng kinh phí cho hợp phần dự án phát triển sản xuất từ 300 lên 450 triệu đồng/xã/năm, thôn từ 50 lên 75 triệu đồng/thơn/năm, giá vật tư tăng theo năm; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo nhóm hộ xã đặc biệt khó khăn, theo quy định nhận hỗ trợ phải tham gia đóng góp từ 15- 20% máy móc phục vụ sản xuất khó thực hiện, khả 73 huy động đóng góp hộ nhóm hộ xã, thơn đặc biệt khó khăn khó khăn Tiếp tục thực sách có hiệu như: sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; sách cho vay vốn phát triển sản xuất hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số định canh định cư xây dựng trung tâm cụm xã 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang (2016) Báo cáo tổng kết chương trình 135 tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011-2015 Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa (2016) Báo cáo tổng kết chương trình 135 tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015 Bùi Đức An (2012) Đánh giá kết thực dự án phát triển sở hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình 135 huyện Đà Bắc, tỉnh Hịa Bình giai đoạn 2006-2010 Vũ Thị Bình (2006) Quy hoạch phát triển nông thôn NXB Nông Nghiệp, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2009) Thông tư số 12/2009/TT-BNN ngày 06/3/2009 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn hướng dẫn thực dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn2006-2010 Bộ Tài Chính (2007) Chế độ tài quản lý đầu tư xây dựng tập I NXB Tài Hà Nội Chính phủ Việt Nam Ngân hàng Thế giới (2005) Quản lý chi tiêu công để tăng trưởng giảm nghèo Đỗ Kim Chung (2003) Giáo trình dự án phát triển nông thôn Trường đại học Nông Nghiệp I Hà Nội Judy L Baker (2002) Đánh giá tác động dự án phát triển tới đói nghèo (Vũ Hồng Linh dịch) Nhà xuất Văn hóa - Thơng tin, Hà Nội 10 Lê Hương (2011) Nghệ An tổng kết chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010) 11 Nguyễn Thị Bích Nguyệt (2010) Giáo trình Lập quản lý dự án đầu tư NXB Thống kê Hà Nội 12 Nguyễn Thế Sáu (2006) Quản lý tài dự án đầu tư nguồn vốn NSNN địa bàn tỉnh Bắc Giang Luận văn tiến sỹ - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội 13 Tài liệu hội thảo Hà Nội (2008) Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu nguồn vốn đầu tư từ NSNN Hà Nội 14 Thủ Tướng Chính Phủ (1998) QĐ số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 phê duyệt chương trình phát triển kinh tế xã hội xã đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa 75 15 Thủ Tướng Chính phủ (2001) QĐ số 42/2001/QĐ-TTg việc bổ sung xã đặc biệt khó khăn chương trình phát triển kinh tế xã hội xã đặc biệt khó khăn miền núi vùng sâu vùng xa (chương trình 135) 16 Thủ Tướng Chính phủ (2013) QĐ số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 phê duyệt chương trình 135 hỗ trợ đầu tư sở hạ tầng hỗ trợ phát triển sản xuất cho xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an tồn khu, thơn đặc biệt khó khăn 17 Thơng tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XDNNPTNT ngày 15 tháng năm 2008 thông tư liên tịch hướng dẫn thực chương trình phát triển kinh tế - xã hội xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2006 - 2010 18 Đỗ Hồng Tồn (1997) Giáo trình lý thuyết quản lý kinh tế NXB Giáo dục, Hà Nội 19 Phùng Đức Tùng cộng (2012) Báo cáo Tác động Chương trình 135 giai đoạn II qua lăng kính hai điều tra đầu kỳ cuối kỳ 20 Ủy ban Dân tộc (2016) Báo cáo tổng kết chương trình 135 giai đoạn 2011-2015 21 Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập (2016) Báo cáo tổng kết chương trình 135 huyện Yên Lập giai đoạn 2011-2015 II Tiếng Anh 22 Anand Rajaram, Tuan Minh Le, Nataliya Biletska and Jim Brumby (2010) A Diagnostic Framework for Assessing Public Investment Managemen WB, Washington, D.C, U.S.A 23 Benedict Clements, Rina Bhattacharya, and Toan Quoc Nguyen (2003) External Debt, Public Investment, and Growth in LowQ Income Countries IMF 24 Edward Anderson, Paolo de Renzio and Stephanie Levy (2006) The Role of Public Investment in Poverty RedSE17JD, UK 25 Era Babla – Norris, Jim Brumby, Annette Kyobe, Zac Mills, and Chris Papageorgiou – IMF (2011) Investing in Public Investment, An Index of Public Investment Efficiency III Website 26 Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc (2012) Quản lý, sử dụng có hiệu nguồn vốn viện trợ nước ngồi cho xã thuộc Chương trình 135 27 Ct135.ubdt.gov.vn/Default.aspx? tabid=134&News=1497&CatID=13 (2011) Tổng kết chương trình 135 giai đoạn II(2006-2010) 28 http://cema.gov.vn/tong-ket-danh-gia-chuong-trinh-135-giai-doan2011-2015 76 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN HỘ DÂN Xin chào Ơng/Bà, tơi học viên cao học ngành QTKD- Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá ảnh hưởng chương trình 135 giai đoạn 2011-2015 địa bàn huyện Yên lập tỉnh Phú Thọ” để làm luận văn tốt nghiệp Tơi mong Ơng /Bà vui lịng trả lời câu hỏi Những ý kiến Ơng/Bà quan trọng có ý nghĩa việc hồn thành luận văn tơi Những thơng tin cá nhân Ơng/Bà hồn tồn bảo mật Chân thành cảm ơn giúp đỡ Ông /Bà I Phần thông tin chung Họ tên Ông/Bà:………… …… ; Nam ; Nữ ; Tuổi …… Thôn………Xã…………………, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ II.Phần trả lời câu hỏi Câu hỏi Xin ông /Bà cho biết tác độngcủa chương trình 135 đến việc làm thu nhập gia đình Ơng /Bà? a.Tỉ lệ người có việc làm độ tuổi từ 15 – 60 Tăng lên b.Tỉ lệ người làm phi nông nghiệp Tăng lên c.Tỉ lệ người làm nông nghiệp Tăng lên d.Thu nhập hàng năm từ cơng việc Tăng lên e.Thu nhập Thu nhập bình quân/người (nghìn VNĐ/năm):…… g.Cơ cấu thu nhập hộ (%) Nông nghiệp……….; Phi nông nghiệp……… Câu hỏi : Xin Ơng/Bà cho biết tình hình sản xuất nơng nghiệp gia đình trước sau thực chương trình? a.Năng suất lúa: Năm 2011………… ;Năm 2015………… b.Năng suất Ngô: Năm 2011………… ;Năm 2015………… c.Quy mô đàn gia súc,gia cầm -Trâu,bò : Năm 2011……………;Năm 2015………… Lợn : Năm 2011……………;Năm 2015………… Gia cầm : Năm 2011……………;Năm 2015………… 77 d.Nguồn thu hộ từ sản phẩm nông nghiệp? Cây lúa : Năm 2011…………… ;Năm 2014……… Cây ngô : Năm 2011…………… ;Năm 2014……… Chăn nuôi lợn : Năm 2011 …… ; Năm 2014……… Chăn ni trâu,bị : Năm 2011 …… ; Năm 2014……… Chăn nuôi gia cầm : Năm 2011 …… ; Năm 2014……… Câu hỏi Sự tham gia hộ vào cơng trình/dự án phát triển CSHT a.Hộ Ơng/Bà có tham gia vào buổi họp lựa chọn cơng trình/dự án Có ; Khơng b.Hộ Ơng/Bà có tham gia vào buổi họp lựa chọn cơng trình/dự án Có ; Khơng c.Hộ Ơng/Bà có đồng ý với cơng trình/dự án lựa chọn Có ; Khơng d.Hộ Ơng/Bà có tham gia phát biểu ý kiến họp Có ; Khơng g.Hộ Ơng/Bà có có ý kiến phát biểu cân nhắc đưa vào định chọn lựa cơng trình Có ; Khơng h.Hộ Ơng/Bà có hài lịng với cơng trình/ góp hộ vào cơng trình/dự án Có ; Khơng i.Hộ Ơng/Bà có đóng góp xây dựng cơng trình/dự án Có ; Khơng k.Hộ Ơng/Bà đóng góp trung bình tiền mặt hộ (nghìn VNĐ)…… l.Hộ Ơng/Bà đóng góp trung bình ngày cơng lao động (số ngày)…… m Hộ Ơng/Bà có biết thơng tin đấu thầu cơng khai Có ; Khơng n.Hộ Ơng/Bà có hài lịng với cơng trình/dự án phát triển CSHT Có ; Khơng t Hộ Ơng/Bà có hài lịng với chất lượng cơng trình/dự án CSHT Có ; Khơng s.Hộ Ơng/Bà có hưởng lợi từ cơng trình/dự án CSHT Có ; Khơng Câu hỏi Đánh giá người dân thay đổi chất lượng sống a.Tốt b.Xấu c.Khơng thay đổi 78 Câu hỏi Theo Ơng /Bà đâu nguyên nhân làm cho đời sống nhân dân cải thiện a.Thu nhập nông nghiệp cao b.Cơ sở hạ tầng xã tốt c.Cơ hội kinh doanh tốt d.Cơ hội việc làm tốt e.Cơ hội giáo dục tốt g.Giá hợp lý h.Dịch vụ xã hội tốt i.Cơ hội đào tạo tốt Câu hỏi 6.Gia đình Ơng/Bà biết hoạt động chương trình 135 đây: a.Đầu tư xây dựng sở hạ tầng b.Hỗ trợ sản xuất c.Chương trình khuyến nơng e.Nâng cao lực g.Nâng cao đời sống văn hóa Câu hỏi Đánh giá hộ thụ hưởng tác động CT 135 a.Nâng cao thu nhập c.Nâng cao tiếp cận thị trường nông nghiệp dục b.Tạo việc làm d.Nâng cao suất e.Nâng cao khả tiếp cận y tế/giáo g.Được đào tạo nghề máy móc sản xuất nơng nghiệp h.Được hỗ trợ tư liệu, i.Lợi ích khác ……… k.Khơng tác động Xin cảm ơn Ơng/Bà n Lập, ngày…tháng…năm 2017 Học viên cao học Vũ Anh Tuấn 79 Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN CÁN BỘ Xin chào Ông/Bà, học viên cao học ngành QTKD- Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tiến hành nghiên cứu đề tài“Đánh giá ảnh hưởng chương trình 135 giai đoạn 2011-2015 địa bàn huyện Yên lập tỉnh Phú Thọ” để làm luận văn tốt nghiệp Tơi mong Ơng /Bà vui lòng trả lời câu hỏi Những ý kiến Ơng/Bà quan trọng có ý nghĩa việc hoàn thành luận văn tơi.Những thơng tin cá nhân Ơng/Bà hồn toàn bảo mật Chân thành cảm ơn giúp đỡ Ơng /Bà I Phần thơng tin chung Họ tên Ông/Bà:………… …… ; Nam ; Nữ ; Tuổi …… Thôn…… … Xã…………………, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ Chức vụ tại:…… II.Phần trả lời câu hỏi Câu hỏi Đánh giá Ông/Bà thay đổi chất lượng sống người dân sau có chương trình 135-III? a) Tốt b) Xấu c) Khơng thay đổi Câu hỏi Theo Ông /Bà nguyên nhân làm cho đời sống nhân dân cải thiện gì? a) Thu nhập nơng nghiệp cao b) Cơ sở hạ tầng tốt c) Cơ hội kinh doanh tốt d) Cơ hội việc làm tốt e) Cơ hội giáo dục tốt f) Dịch vụ xã hội tốt Câu hỏi Đề nghị Ông/Bà cho biết tỷ lệ người biết hoạt động Chương trình 135-III? a) Đầu tư xây dựng sở hạ tầng b) Hỗ trợ sản xuất c) Khuyến nông d) Nâng cao lực e) Nâng cao đời sống văn hóa 80 Câu hỏi Việc quản lý lập kế hoạch chương trình 135-III cấp xã thực nào? a) Xã có Ban quản lý dự án b) Sử dụng phương pháp lập kế hoạch có tham gia c) Có kế hoạch đào tạo cho cán xã d) Có kế hoạch truyền thông/tuyên truyền e) Sử dụng mẫu báo cáo f) Tổ chức hoạt động giám sát đánh giá có tham gia Câu hỏi Đề nghị Ông /Bà cho biết tỷ lệ làm chủ đầu tư cơng trình phát triển sở hạ tầng thuộc Chương trình 135—III xã? a) Tỷ lệ cơng trình/dự án phát triển CSHT xã làm chủ đầu tư b) Tỷ lệ hộ gia đình thụ hưởng từ cơng trình tự làm chủ đầu tư c) Tỷ lệ ý kiến cho xã tự làm chủ đầu tư tốt d) Tỷ lệ công trình xã làm chủ đầu tư gặp tình trạng vốn cấp chậm e) Tỷ lệ cơng trình xã làm chủ đầu tư gặp tình trạng lực cán xã yếu f) Tỷ lệ cơng trình xã làm chủ đầu tư gặp tình trạng lực nhà thầu yếu Câu hỏi Đề nghị Ông/Bà cho biết tỷ lệ tham gia chất lượng Ban giám sát nhân dân chương trình 135-III xã? a) Tỷ lệ hộ gia đình có thành viên tham gia Ban giám sát nhân dân b) Tỷ lệ cơng trình có Ban giám sát nhân dân c) Tỷ lệ cơng trình có Ban giám sát nhân dân d) Tỷ lệ cơng trình có Ban giám sát nhân dân đào tạo kỹ thuật e) Tỷ lệ cơng trình có Ban giám sát nhân dân cung cấp vẽ thiết kế CT f) Tỷ lệ Ban giám sát nhân dân có đủ trình độ thực nhiệm vụ g) Tỷ lệ hộ gia đình hài lịng với trình độ Ban giám sát nhân dân Xin cảm ơn Ông/Bà Yên Lập, ngày …tháng…năm 2017 Học viên cao học Vũ Anh Tuấn 81 ... Sự ảnh hưởng chương trình 135 đến kinh tế-xã hội địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi thời gian: Thời gian đánh giá ảnh hưởng chương trình 135 địa bàn huyện Yên. .. chọn đề tài:? ?Đánh giá ảnh hưởng chương trình 135 giai đoạn 2011 -2015 địa bàn huyện Yên lập tỉnh Phú Thọ? ?? làm đề tài luận văn thạc sĩ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở hệ thống... chương trình 135 địa bàn nghiên cứu 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Nghiên cứu sở lý luận sở thực tiễn chương trình 135 ảnh hưởng Chương trình 135 đến kinh tế, xã hội Đánh giá ảnh hưởng chương trình 135 đến
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá ảnh hưởng chương trình 135 giai đoạn 20111 2015 trên địa bàn huyện yên lập tỉnh phú thọ , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá ảnh hưởng chương trình 135 giai đoạn 20111 2015 trên địa bàn huyện yên lập tỉnh phú thọ