0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá tác dụng phòng bệnh cầu trùng của probiotic chứa vi khuẩn dạng bào tử trên gà lông màu

84 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:45

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM VŨ LỰC ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG PHÒNG BỆNH CẦU TRÙNG CỦA PROBIOTIC CHỨA VI KHUẨN DẠNG BÀO TỬ TRÊN GÀ LÔNG MÀU Chuyên ngành: Thú y Mã số: 60 64 01 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Bá Tiếp TS Trần Đình Hồn NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các nội dung nghiên cứu, số liệu tính, kết thể luận văn trung thực chưa công bố cho việc bảo vệ học vị ngồi nước Tơi cam đoan rằng, giúp đỡ để thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Phạm Vũ Lực i LỜI CẢM ƠN Trước hết xin gửi lời cảm ơn tới Thầy cô giáo công tác Học viện Nơng nghiệp Việt Nam nói chung Thầy Khoa Thú Y nói riêng giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Đặc biệt, xin cảm ơn TS.Nguyễn Bá Tiếp - Bộ môn Giải phẫu - Tổ chức - Phôi thai, Khoa Thú Y – Học Viện Nơng Nghiệp Việt Nam TS Trần Đức Hồn – Đại Học Nơng Lâm Bắc Giang tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình thực tập hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn gia đình anh chị Nghĩa Hương Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Khoa Chăn nuôi thú y – Đại Học Nông Lâm Bắc Giang tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, anh em, bạn bè đồng nghiệp động viên, giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Phạm Vũ Lực ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt……………………………………………………………………….…………………….v Danh mục bảng vi Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Tổng quan Probiotic 2.1.1 Định nghĩa Probiotic 2.1.2 Cơ chế tác động Probiotic gia cầm 2.1.3 Chế phẩm Probiotic 2.2 Hệ tiêu hóa gà 2.2.1 Cấu tạo hệ tiêu hóa sinh lý tiêu hóa gà 2.2.2 Hệ vi khuẩn đường ruột gà 12 2.2.3 Tác động hệ vi sinh vật đường ruột đến sức khỏe vật nuôi 12 2.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng vật nuôi 14 2.2.5 Các tiêu đánh giá sinh trưởng gia cầm 17 2.3 Bệnh cầu trùng gà 17 2.3.1 Một số đặc điểm gây bênh Cầu trùng 17 2.3.2 Các loài cầu trùng gây bệnh gà 20 2.3.3 Một số đặc điểm dịch tễ học 22 2.3.4 Triệu chứng lâm sàng bệnh tích gà bị bệnh cầu trùng 24 2.3.5 Các phương pháp chẩn đoán bệnh cầu trùng gà 26 Phần Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu 27 iii 3.1 Địa điểm nghiên cứu 27 3.2 Thời gian nghiên cứu 27 3.3 Đối tượng nghiên cứu 27 3.4 Nội dung nghiên cứu 28 3.5 Phương pháp nghiên cứu 29 3.5.1 Phương pháp vật liệu nghiên cứu 29 3.5.2 Phương pháp phân tích số liệu 33 Phần Kết thảo luận 34 4.1 Tác dụng chế phẩm Bio Plus 11 đến tiêu sản xuất gà 34 4.1.1 Tỷ lệ ni sống gà thí nghiệm từ sau nở đến tuần tuổi 34 4.1.2 Ảnh hưởng chế phẩm đến tăng trọng đàn gà thí nghiệm 36 4.1.3 Lượng thức ăn thu nhận gà thí nghiệm 38 4.1.4 Tỷ lệ chuyển hóa thức ăn (FCR) 39 4.2 Tác dụng chế phẩm Bio Plus 11 đến bệnh cầu trùng gà 41 4.2.1 Ảnh hưởng Bio Plus 11 đến tỷ lệ cường độ nhiễm theo tuổi gà thí nghiệm 41 4.2.2 Ảnh hưởng mùa năm đến tác động Bio Plus 11 mức độ nhiễm cầu trùng gà thí nghiệm 44 4.2.3 Ảnh hưởng giống gà đến tác dụng Bio Plus 11 45 4.2.4 Tác dụng chế phẩm Bio Plus 11 điều trị bệnh cầu trùng gà 47 4.3 Ảnh hưởng chế phẩm Bio Plus 11 đến hình thái kích thước biểu mơ ruột non gà 48 4.3.1 Hình thái biểu mơ ruột non gà thí nghiệm 49 4.3.2 Kích thước lông nhung biểu mô 51 Phần Kết luận kiến nghị 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Kiến nghị 57 Tài liệu tham khảo 60 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng việt Cs Cộng ĐC Đối chứng EU European Union HQSDTA Hiệu sử dụng thức ăn LTATN Lượng thức ăn thu nhận NT Ngày tuổi TA Thức ăn TCVN Tiêu chuẩn Việt nam TN Thí nghiệm TNHH Trách nhiệm hữu hạn TT Tuần tuổi TTTA Tiêu tốn thức ăn VSV Vi sinh vật WHO World Health Organization v DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Tỷ lệ nuôi sống gà thí nghiệm 34 Bảng 4.2 Khối lượng thể đàn gà thí nghiệm 36 Bảng 4.3 Lượng thức ăn thu nhận gà thí nghiệm 38 Bảng 4.4 Tỷ lệ chuyển hóa thức ăn (FCR) 40 Bảng 4.5 Tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng theo tuổi đàn gà ni thí nghiệm bổ sung chế phẩm Probiotic Bio Plus 11 42 Bảng 4.6 Tỷ lệ nhiễm cường độ nhiễm cầu trùng gà thí nghiệm theo mùa năm 44 Bảng 4.7 Ảnh hưởng giống đến tác dụng Bio Plus cầu trùng 46 Bảng 4.8 Kích thước lơng nhung biểu mơ niêm mạc ruột non gà thí nghiệm 52 Bảng 4.9 Kết xét nghiệm tìm Oocyst cầu trùng 47 vi DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Cơ chế kháng vi sinh vật Bacteriocin.(Cotter et al.,2005) Hình 3.1 Chế phẩm Biolus 11 với thông tin thành phần tác dụng 29 Hình 3.2 Gà giống kiểm tra đưa vào thí nghiệm 29 Hình 4.1 Gà 40 ngày tuổi theo dõi 35 Hình 4.2 Cân khối lượng theo dõi theo gà thí nghiệm 37 Hình 4.3 Biến động tỷ lệ nhiễm cầu trùng theo tuổi gà thí nghiệm 42 Hình 4.4 Sự biến động tỷ lệ nhiễm cầu trùng theo mùa 45 Hình 4.5 Tỷ lệ nhiễm cường độ nhiễm cầu trùng hai giống gà 46 Hình 4.6 Tá tràng gà thuộc nhóm bổ sung chế phẩm Bio Plus 11 (trái) nhóm đối chứng (phải): (a) áo ngoài; (b) áo (cơ trơn); (c) lớp đêm (d) lơng nhung biểu mơ; (e) lịng ruột; x100 HE 49 Hình 4.7 Khơng tràng gà thuộc nhóm bổ sung chế phẩm Bio Plus 11 (trái) nhóm đối chứng (phải): (a) áo ngoài; (b) áo (cơ trơn); (c) lớp đệm (d) lơng nhung biểu mơ; (e) lịng ruột; x100 HE 50 Hình 4.8 Hồi tràng gà thuộc nhóm bổ sung chế phẩm Bio Plus 11 (trái) nhóm đối chứng (phải): (a) áo ngoài; (b) áo (cơ trơn); (c) lớp đệm (d) lơng nhung biểu mơ; (e) lịng ruột; x100 HE 50 Hình 4.9 Chiều cao chiều rộng lông nhung biểu mô tá tràng 52 Hình 4.10 Chiều cao chiều rộng lơng nhung biểu mơ khơng tràng .53 Hình 4.11 Chiều cao chiều rộng lông nhung biểu mô hồi tràng 54 Hình 4.12 Tác dụng hỗ trợ điều trị cầu trùng Bio Plus 11 48 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Phạm Vũ Lực Tên luận văn: Đánh giá tác dụng phòng bệnh cầu trùng Probiotic chứa vi khuẩn dạng bào tử gà lông màu Chuyên ngành: Thú y Mã số: 60 64 01 01 Cơ sở đào tạo: Học Viện Nơng Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu + Đánh giá tác dụng probiotic dạng bào tử chế phẩm Bio Plus 11 đến suất chăn nuôi gà thịt lông màu + Đánh giá ảnh hưởng tuổi, giống gà, thời gian năm đến tác dụng probiotic cầu trùng + Xác định tác dụng Bio Plus 11 phối hợp với kháng sinh điều trị cầu trùng Đây sở khuyến cáo sử dụng chế phẩm chăn ni gà an tồn sinh học bền vững Phương pháp nghiên cứu Phương pháp bố trí thí nghiệm nhân tố đánh giá tác dụng chế phầm Bio Plus 11 đến tiêu suất ảnh hưởng ngược lại yếu tố bên đến tác dụng chế phẩm - Phương pháp xét nghiệm phân tìm Oocyst cầu trùng - Phương pháp thường quy làm tiêu vi thể nhuộm HE Kích thước lông nhung đo phần mềm Infinity Analysis kính hiển vi Kniss MBL-2000T (Olympus, Japan) Kết nghiên cứu Sau tuần thí nghiệm, chế phẩm Bio Plus 11 làm tăng tỷ lệ nuôi sống 1,96 % ; làm tăng số sinh trưởng tích lũy 29,32 g/con; tăng lượng thức ăn thu nhận trung bình tuần 0,45 g/con/ngày so với đối chứng làm giảm hệ số chuyển hóa thức ăn từ 2,07 2,05 Bio Plus 11 làm giảm tỷ lệ cường độ nhiễm, đặc biệt tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng với cường độ +++ ++++ giai đoạn từ 8- 12 tuần tuổi rõ vào mùa hè Giống gà không ảnh hưởng đến tác dụng chế phẩm nguy nhiễm cầu trùng viii - Chế phẩm làm tăng tính tồn vẹn biểu mơ ruột non; làm tăng chiều cao lông nhung biểu mô tá tràng (tăng 34,51%) không tràng ( tăng 28,73%%) Chiều cao lông nhung hồi tràng không thay đổi tác dụng chế phẩm Để điều trị bệnh cầu trùng, phối hợp Bio Plus 11 với Colicoc có tác dụng tốt phối hợp Bio Plus 11 Cocistop Kết luận Những kết nghiên cứu góp phần chứng minh tác dụng có lợi vi khuẩn dạng bào tử Bio Plus 11 đến tiêu suất chăn nuôi hỗ trợ điều trị bệnh cầu trùng gà thịt lơng màu Đây sở cho việc sử dụng chế phẩm chứa bào tử vi khuẩn thành phần bổ sung vào thức ăn chăn nuôi gà bền vững ix Tỷ lệ chiều cao/chiều rộng xem tiêu đánh giá chất lượng lông nhung, tỷ lệ lớn, khả hấp thu cao; độ bền vững lông nhung lớn Ở tá tràng, tỷ lệ nhóm đối chứng 5,13 nhóm bổ sung chế phẩm đạt 5,56 (tăng 0,43) Đây số ý nghĩa đánh giá kích thước lông nhung liên quan đến dinh dưỡng Chiều cao lơng nhung khơng tràng nhóm bổ sung Bio Plus 11 đạt 1,12 ±0,09mm, cao nhóm đối chứng (0,87±0,07mm), tỷ lệ tăng 28,73% (P
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tác dụng phòng bệnh cầu trùng của probiotic chứa vi khuẩn dạng bào tử trên gà lông màu , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tác dụng phòng bệnh cầu trùng của probiotic chứa vi khuẩn dạng bào tử trên gà lông màu