0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá ảnh hưởng của đô thị hóa đến quản lý sử dụng đất khu vực bắc đuống, huyện gia lâm, thành phố hà nội

117 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:45

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ NGỌC LAN ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƠ THỊ HĨA ĐẾN QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT KHU VỰC BẮC ĐUỐNG, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Quang Học NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố luận văn khác Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày… tháng… năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Ngọc Lan i LỜI CẢM ƠN Trong q trình điều tra, nghiên cứu để hồn thành luận văn, nỗ lực thân, tơi nhận đƣợc hƣớng dẫn nhiệt tình, chu đáo thầy cô giáo giúp đỡ nhiệt tình, chu đáo Tơi xin bày tỏ cảm ơn trân trọng tới ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Quang Học tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn góp ý chân thành thầy, cô giáo Khoa Quản lý đất đai Học Viện Nơng nghiệp Việt Nam, cán Phịng Tài Ngun Môi trƣờng huyện Gia Lâm; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tới gia đình, ngƣời thân, bạn bè tạo điều kiện mặt cho tơi q trình thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày… tháng… năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Ngọc Lan ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG .vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii DANH MỤC HÌNH .ix TRÍCH YẾU LUẬN VĂN x THESIS ABSTRACT xii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu đề tài 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI .2 1.4 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .3 1.4.1 Ý nghĩa khoa học .3 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn .3 PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT 2.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐƠ THỊ VÀ ĐƠ THỊ HĨA 2.2.1 Đô thị .9 2.2.2 Đơ thị hóa 16 2.3 ẢNH HƢỞNG CỦA ĐƠ THỊ HĨA .23 2.3.1 Ảnh hƣởng q trình thị hóa việc quản lý sử dụng đất 23 2.3.2 Ảnh hƣởng q trình thị hóa xã hội môi trƣờng 26 PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 31 3.2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 31 3.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 31 iii 3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực Bắc Đuống, huyện Gia Lâm 31 3.3.2 Đánh giá q trình thị hóa khu vực Bắc Đuống, huyện Gia Lâm .31 3.3.3 Đánh giá ảnh hƣởng thị hóa đến 3.3.4 Đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế ảnh hƣởng tiêu cực thị hóa đến việc quản lý sử dụng đất khu vực Bắc Đuống, huyện Gia Lâm Quản lý sử dụng đất khu vực Bắc Đuống, huyện Gia Lâm 31 32 3.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.4.1 Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu 32 3.4.2 Phƣơng pháp thu thập số liệu 33 3.4.3 Phƣơng pháp xử lý số liệu 34 3.4.4 Phƣơng pháp thống kê, so sánh 34 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 4.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI .35 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 35 4.1.2 Các nguồn tài nguyên 37 4.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 40 4.1.4 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội môi trƣờng khu vực Bắc Đuống, huyện Gia Lâm 45 4.2 ĐÁNH GIÁ Q TRÌNH ĐƠ THỊ HĨA TẠI KHU VỰC BẮC ĐUỐNG, HUYỆN GIA LÂM 46 4.2.1 Sự phát triển đô thị 46 4.2.2 Thực trạng quản lý sử dụng đất đai .53 4.2.3 Đánh giá tình hình thực số nội dung quản lý nhà nƣớc đất đai khu vực Bắc Đuống huyện Gia Lâm 57 4.2.4 Tình hình sử dụng đất đai khu vực Bắc Đuống huyện Gia Lâm 58 4.3 ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT KHU VỰC BẮC ĐUỐNG, HUYỆN GIA LÂM 66 Đánh giá ảnh hƣởng thị hóa đến sử dụng đất khu vực Bắc Đuống, huyện Gia Lâm 66 Đánh giá ảnh hƣởng thị hóa đến quản lý sử dụng đất khu vực bắc đuống, huyện gia lâm 75 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ ẢNH HƢỞNG CỦA ĐƠ THỊ HĨA ĐẾN VIỆC QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT KHU VỰC BẮC ĐUỐNG, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI 88 4.3.1 4.3.2 4.4 iv 4.4.1 Giải pháp lập tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất .88 4.4.2 Giải pháp tuyên truyền phố biến pháp Luật Đất đai 89 4.5.3 Giải pháp xây dựng hệ thống sở liệu đất đai .90 4.5.4 Giải pháp chuyển dịch lao động nông nghiệp .91 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 5.1 KẾT LUẬN 93 5.2 KIẾN NGHỊ 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO .95 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt ĐTH Đơ thị hóa GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB Giải phóng mặt GTVT Giao thông vận tải HĐND Hội đồng nhân dân KHKT Khoa học kỹ thuật KT-XH Kinh tế - xã hội MTTQ Mặt trận tổ quốc NĐ Nghị định QĐ-UBND Quyết định ủy ban nhân dân TNMT Tài nguyên môi trƣờng UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Bảng tỉ lệ dân số thành thị số nƣớc giới 21 Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng loại đất khu vực Bắc Đuống huyên Gia Lâm năm 2017 Bảng 4.2: Biến động sử dụng đất khu vực Bắc Đuống huyện Gia Lâm năm 2010 – 2017 Bảng 4.3 63 Diện tích đất trồng lúa bỏ hoang Khu vực Bắc Đuống huyện Gia Lâm năm 2017 Bảng 4.4 59 69 Ý kiến cán chuyên môn tác động việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến việc thực văn quy phạm pháp luật quản lý sử dụng đất đai Bảng 4.5 76 Tổng hợp trƣờng hợp chuyển mục đích sử dụng đất khu vực Bắc Đuống, huyện Gia Lâm 85 Bảng 4.6 Tổng hợp đăng ký thực quyền ngƣời sử dụng đất khu vực Bắc Đuống Bảng 4.7 Tổng hợp số trƣờng hợp đăng ký thực quyền ngƣời dụng đất xã, thị trấn khu vực Bắc Đuống vii 85 sử 86 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Biểu đồ 4.2 viii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ quy hoạch chung khu vực thị trấn Phù Đổng, huyện Gia Lâm đến năm 2030 49 Hình 4.2 Khu nhà thấp tầng xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm 50 Hình 4.3 Trung tâm thƣơng mại chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm .50 Hình 4.4 Cụm Công nghiệp Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm .51 Hình 4.5 Khu di tích Đền Phù Đổng 52 Hình 4.6 Khu vực trồng rau an tồn xã Yên Viên 68 Hình 4.7 Ruộng trồng lúa bị bỏ hoang xã Yên Viên 70 Hình 4.8 Hộ gia đình ni bị sữa Phù Đổng 71 Hình 4.9 Bản đồ quy hoạch phân khu đô thị N9 79 ix trình không đăng ký kỳ kế hoạch (ngoại trừ cơng trình mang tính cấp bách lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng) - Quy định chế độ thơng tin, cơng bố quy hoạch theo tính chất loại quy hoạch, đảm bảo đƣợc tính minh bạch việc công khai quy hoạch kế hoạch để thành phần kinh tế tham gia vào việc thực mục tiêu kế hoạch - Quy hoạch, kế hoạch ngành, lĩnh vực, địa phƣơng có sử dụng đất phải dựa sở kế hoạch sử dụng đất; xác định ranh giới cơng khai diện tích đất trồng lúa; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất đô thị - Cần có giải pháp để đảm bảo tính khả thi sử dụng đất hiệu nhƣ: Nhà nƣớc chủ động thu hồi theo kế hoạch, cần phải thu hồi phần diện tích đất bên cạnh cơng trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn phát triển, tạo quỹ đất đầu tƣ cơng trình hạ tầng, kỹ thuật xã hội; xác định cụ thể quỹ đất có vị trí lợi để đấu giá cho mục đích thƣơng mại để tăng nguồn thu ngân sách - Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát việc thực kế hoạch sử dụng đất; kiên xử lý trƣờng hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất đƣợc cấp thẩm quyền phê duyệt Thƣờng xuyên kiểm tra tiến độ đầu tƣ dự án thu hồi dự án chậm triển khai - Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tƣ, quản lý, sử dụng nguồn vốn xây dựng sở hạ tầng, để nâng cao chất lƣợng hạn chế thất thoát vốn đầu tƣ tất khâu cơng tác đầu tƣ xây dựng - Hồn thiện hệ thống tổ chức quản lý đất đai để giúp cho UBND cấp làm tốt công tác quản lý Nhà nƣớc đất đai theo Luật Đất đai - Các cấp, ngành trình quản lý sử dụng phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Đất đai quy định Nhà nƣớc 4.4.2 Giải pháp tuyên truyền phố biến pháp Luật Đất đai Theo kết điều tra đơn vị xã, thị trấn cho thấy: có 10 /90 hộ nắm bắt đƣợc quy định Luật Đất đai quyền lợi nghĩa vụ sử dụng đất mức khoảng từ 20 – 40% Còn 72/90 hộ nắm bắt mức từ 60 – 80%, 8/90 hộ 89 nắm bắt mức từ 80 – 100%, Nhƣ vậy, nói việc hiểu biết pháp luật đất đai hộ sử dụng đất chƣa đạt đƣợc nhƣ mong đợi, ngƣời dân chƣa biết đƣợc quyền lợi nghĩa vụ sử dụng đất Nguyên nhân bận công việc không tham dự buổi tuyên truyền pháp luật đất đai Mặt khác, việc tuyên truyền pháp luật đất đai số địa phƣơng cịn mang tính hình thức, qua loa Trên sở thực trạng việc vi phạm pháp Luật Đất đai, tỷ lệ khiếu kiện dất đai có chiều hƣớng gia tăng việc tuyên truyền pháp luật đất đai cần thiết, góp phần giảm thiểu ảnh hƣởng q trình thị hóa Hiện nay, hệ thống pháp luật Đất đai đƣợc ban hành cách đầy đủ có hệ thống từ Luật đến Nghị định Thông tƣ hƣớng dẫn Do cần phải có biện pháp tuyên truyền pháp luật đất đai cách phù hợp, ngắn gọn, có trọng tâm với đối tƣợng Đối với quan quản lý nhà nƣớc cần phải ban hành quy trình cụ thể đƣợc niêm yết công khai trụ sở UBND huyện, xã đơn vị có liên quan Thành phố, huyện, xã cần có hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp Luật Đất đai đến ngƣời dân nhƣ: tuyên truyền phổ biến hàng ngày phƣơng tiên thông tin đại chúng, tổ chức thi tìm hiểu Luật Đất đai cho ngƣời dân Cơng tác không đƣợc thực vài lần mà phải đƣợc tiến hành thƣờng xuyên liên tục với nội dung thiết thực cập nhật Để làm đƣợc điều cấp quyền cần có phối hợp chặt chẽ với ngành đài phát thanh, truyền hình để đƣa thơng tin, sách nhà nƣớc đất đai đến tận ngƣời dân để ngƣời dân biết quyền lợi nghĩa vụ 4.5.3 Giải pháp xây dựng hệ thống sở liệu đất đai Theo đánh giá thực trạng ảnh hƣởng thị hóa đến việc xây dựng sở liệu đất đai nhƣ mức độ biến động đất đai mật độ ngày tăng việc thực quyền ngƣời sử dụng đất giải pháp xây dựng cơng cụ đáp ứng đƣợc tồn nhu cầu, ảnh hƣởng thiếu đƣợc Hiện phần mềm quản lý sở liệu địa Bộ Tài nguyên Môi trƣờng ELIS, VILIS Phần mềm đƣợc điều chỉnh theo Luật Đất đai năm 2013 Và để quản lý đất đai theo phần mềm đòi hỏi sở liệu đồng bộ, trang thiết bị hoàn thiện Vì cần xây dựng sở liệu đất đai thống từ trung ƣơng tới xã, phƣờng, thị trấn, phục vụ đa mục tiêu, đa ngành Để xây dựng đƣợc sở liệu đất đai đa mục tiêu trƣớc hết phải 90 phân tích đƣợc nhu cầu đối tƣợng có liên quan đến việc sử dụng xây dựng sở liệu từ Chính phủ, đến Bộ, ngành; từ Trung ƣơng đến địa phƣơng đến ngƣời dân Trên sở nhu cầu nhiệm vụ đề xuất thiết kế tổng thể thể chế, sách, kỹ thuật; chế xây dựng, chia sẻ cập nhật sở liệu Muốn đáp ứng đƣợc yêu cầu đa ngƣời sử dụng sở liệu đất đai phải thể đầy đủ thông tin liên quan đến đất: bao gồm lòng đất, bề mặt đất, không gian đất 4.5.4 Giải pháp chuyển dịch lao động nơng nghiệp Đơ thị hóa làm giảm diện tích đất nơng nghiệp, từ làm cho lao động nông nghiệp dƣ thừa, để giải vấn đề cần có giải pháp chuyển dịch lao động nơng nghiệp nhƣ: - Triển khai tích cực chƣơng trình đào tạo nghề cho nơng dân theo Quyết định 1956 Thủ tƣớng Chính phủ Mở rộng hình thức đào tạo nghề cho nông dân gắn với tập huấn, chuyển giao tiến kỹ thuật công nghệ cần đào tạo nghề không cho lao động bị đất mà cho tầng lớp lao động tƣơng lai Nâng cao chất lƣợng đào tạo nghề, đảm bảo việc làm cho ngƣời lao động sau học nghề Trong thời gian tới cần trọng công tác đào tạo nghề, cụ thể cần tăng cƣờng đầu tƣ cho trung tâm đào tạo nghề xã cho có hiệu Tiếp tục xã hội hố đa dạng hoá hoạt động đào tạo nghề Chính quyền địa phƣơng cần liên kết với doanh nghiệp ƣu tiên tuyển dụng ln lao động qua đào tạo Chính quyền nên đề sách địa phƣơng sử dụng ngƣời lao động địa phƣơng hỗ trợ kinh phí Ngoài ra, trƣờng dạy nghề cần phải đạt đƣợc tiêu chuẩn doanh nghiệp đƣa Do đó, trƣờng dạy nghề cần liên kết với doanh nghiệp: doanh nghiệp cử giáo viên hỗ trợ giảng dạy, học sinh trƣờng dạy nghề đến thực tập doanh nghiệp Đào tạo nghề phải gắn với quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, quy hoạch xây dựng nông thôn địa phƣơng - Phát triển vốn nhân lực nông thôn - Thu hút lao động có trình độ cao xây dựng nơng thơn thơng qua sách đãi ngộ - Phát triển hệ thống sở dạy nghề nông thôn 91 - Liên kết đào tạo nghề, xã hội hoá đào tạo nghề, gắn kết doanh nghiệp, sở sử dụng lao động với sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn - Tăng cƣờng an ninh việc làm - Từng bƣớc phát triển hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội Bên cạnh đó, Huyện, xã cần có sách tạo điều kiện thuận lợi cho sở sản xuất nhƣ ƣu đãi vay vốn, miễn giảm thuế, hỗ trợ tìm kiếm thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Có sách hỗ trợ công tác đào tạo, truyền nghề để nghề rèn truyền thống khơng bị mai Chính quyền Phƣờng mở lớp đào tạo nâng cao tay nghề cho tầng lớp lao động địa phƣơng Cuối cùng, lao động tuổi đào tạo nghề mà bị đất cần khuyến khích họ chuyển sang ngành dịch vụ, TTCN với hình thức tín dụng thích hợp 92 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN 1) Khu vực Bắc Đuống thuộc huyện ngoại thành nằm cửa ngõ phía Đơng Bắc thành phố Hà Nội, có diện tích tự nhiên 4.022,39 ha; dân số 249.865 ngƣời Nơi có hệ thống giao thông đối nội đối ngoại phát triển, bao gồm đƣờng sắt, đƣờng đƣờng thủy điều kiện thuận lợi giao lƣu, liên kết với huyện thành phố địa phƣơng khác nƣớc, với nƣớc để phát triển kinh tế - xã hội 2) Q trình thị hố làm hình thành khu đô thị hạ tầng kinh tế kỹ thuật làm thay đổi lớn đến cấu sử dụng đất thị nói riêng cấu sử dụng đất phi nơng nghiệp nói chung Cơ cấu sử dụng đất khu vực có thay đổi theo hƣớng giảm diện tích đất nơng nghiệp đất chƣa sử dụng, tăng diện tích đất phi nơng nghiệp Diện tích đất tự nhiên năm 2010 2017 không thay đổi Cụ thể loại đất biến động qua năm nhƣ sau: + Diện tích đất nơng nghiệp năm 2017 2257,91 giảm 85,23 so với năm 2010 + Diện tích đất phi nơng nghiệp năm 2017 1730,53 tăng 160,33ha so với năm 2010 + Đất chƣa sử dụng năm 2017 33,92 giảm 75,1ha so với năm 2010 3) Kết nghiên cứu ảnh hƣởng thị hóa đến quản lý sử dụng đất cho thấy: Q trình thị hóa huyện Gia Lâm nói chung khu vực Bắc Đuống nói riêng giai đoạn 2010 – 2017 tác động lớn đến việc: + Sử dụng đất nông nghiệp: đô thị hóa làm giảm hiệu sử dụng đất nơng nghiệp, gia tăng diện tích đất bỏ hoang đất xen kẹt Riêng năm 2017 xã, thị trấn nghiên cứu có 1.251 hộ với 31,30ha diện tích đất trồng lúa bỏ hoang + Thực văn quy phạm pháp luật quản lý sử dụng đất đai.: Q trình thị hóa làm tăng văn quy phạm pháp luật quản lý sử dụng đất đai dẫn đến việc thực nhiều bất cập + Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Q trình thị hóa nhanh chóng làm ảnh hƣởng đến việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với tình hình phát triển đảm bảo hài hòa phát triển kinh tế xã hội khu vực 93 + Thực việc giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Q trình thị hóa làm tốc độ thực GPMB tăng lên, khối lƣợng công việc lớn dẫn đến việc thực triển khai hạn chế + Thực quyền ngƣời sử dụng đất: Đơ thị hóa làm tăng mật độ giao dịch thực quyền ngƣời sử dụng đất tạo áp lực lớn cho quan quản lý Nhà nƣớc đất đai: thiếu cơng cụ, khơng kịp chỉnh lý hồ sơ địa Từ năm 2010 đến năm 2017 có 7012 trƣờng hợp thực quyền ngƣời sử dụng đất 4) Từ ảnh hƣởng q trình thị hóa địa bàn khu vực Bắc Đuống huyện Gia Lâm tác giả đề xuất số giải pháp hạn chế ảnh hƣởng thị hóa đến việc quản lý sử dụng đất khu vực Bắc Đuống huyện Gia Lâm: Giải pháp tuyên truyền phố biến pháp Luật Đất đai; lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; xử lý đất xen kẹp; chuyển dịch lao động nông nghiệp; giải pháp xây dựng hệ thống sở liệu đất đai 5.2 KIẾN NGHỊ Do giới hạn đề tài tập trung khu vực khu vực Bắc Đuống huyện Gia Lâm vấn đề lớn cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu thêm huyện, thành phố đại diện cho vùng, miền nƣớc Theo thấy đƣợc tranh tồn cảnh ảnh hƣởng thị hóa đến quản lý sử dụng đất Nghiên cứu luận giải sở khoa học, thực trạng đề xuất giải pháp nhằm hạn chế ảnh hƣởng đô thị hóa đến quản lý đất đai Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp khu vực ven đô 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bassand, Michel (2001) Đơ thị hóa, khủng hoảng sinh thái phát triển bền vững NXB Trẻ, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thơn (2007) Báo cáo tình hình thu hồi đất nơng dân để thực cơng nghiệp hố, đại hố Bộ Tài ngun Mơi trƣờng (2005) Báo cáo tình hình sử dụng đất nơng nghiệp xây dựng khu công nghiệp đời sống ngƣời có đất bị thu hồi ngun mơi trƣờng năm 2006 Nxb Bản đồ, Hà Nội Bộ Xây dựng (2009) Thơng tƣ 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ Xây dựng (2014) Tạp chí Quy hoạch Xây dựng, 7/2014 Nxb Xây dựng Hà Nội Chính phủ (2009) Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Chính phủ (2009) Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 2009 Nghị định Chính Phủ việc phân loại thị Việt Nam Chính phủ nƣớc cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009) Nghị định số 42/2009/NĐ-CP việc phân loại đô thị Dƣ Phƣớc Tân, 2004 Đơ thị hố Tp HCM – 30 năm nhìn lại, Viện nghiên cứu phát triển Tp HCM 10 Dƣơng Thị Thơm (2012) Nghiên cứu biến động đất nông nghiệp ảnh hƣởng q trình cơng nghiệp hóa thị hóa huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ khoa học môi trƣờng, Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội 11 Đào Hoàng Tuấn, 2008 Phát triển bền vững đô thị: Những vấn đề lý luận kinh nghiệm giới Nxb Khoa học xã hội Hà Nội 12 Đỗ Thị Minh Đức Nguyễn Viết Thịnh, 2008 Phân tích dịng di cƣ tính chọn lọc di cƣ vào thành phố lớn Việt Nam thập kỷ 90 (thế kỉ XX) thập kỷ đầu kỷ XXI), Tạp chí khoa học Đại học sƣ phạm Hà Nội, tr.3 - 16 13 Hoàng Cao Liêm (2013) Những bất cập q trình thị hố Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Dự báo (11) 14 Học viện Chính trị khu vực II Đơ thị hóa sách phát triển đô thị CNH, HĐH Việt Nam, NXB CTQG, HN 1998, tr 10 95 15 JUCN, UNEP, WWF Trung tâm tài nguyên môi trƣờng, Trƣờng đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (1993) Cứu lấy trái đất – Chiến lƣợc cho sống bền vững NXB KH&KT, Hà Nội 16 Lê Thị Tuấn Anh (2011) Ảnh hƣởng trình thị hóa đến biến động đất đai đời sống ngƣời dân quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2000 2010, Luận văn thạc sĩ nông nghiệp 17 Lê Hồng Kế (2011) Q trình thị hóa với vấn đề nhà ở, sở hạ tầng môi trƣờng đô thị nƣớc ta 18 Ngân hàng Thế giới, tháng 11 năm 2011 Báo cáo đánh giá Đơ thị hóa Việt Nam 19 Nguyễn Dũng Anh (2014), Việc làm cho nông dân bị thu hồi đất q trình cơng nghiệp hóa, thị hóa thành phố Đà Nẵng, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 20 Nguyễn Đình Cự (1997) Giáo trình dân số phát triển, NXB Nông nghiệp 21 Nguyễn Khƣơng Duy (2013) Đánh giá ảnh hƣởng thị hố đến sử dụng đất nông nghiệp địa bàn thị xã Sông Công giai đoạn 2008-2012, Luận văn thạc sĩ khoa học nơng nghiệp 22 Nguyễn Minh Hịa, 2005 Vùng thị Châu Á TPHCM NXB Tổng hợp TPHCM 23 Nguyễn Thế Bá (1997) Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị NXB Xây dựng Hà Nội 24 Nguyễn Thị Hải (2010) Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam hơm mai sau NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Nguyễn Thị Định, 2011 Ảnh hƣởng thị hố đến sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 – 2010, Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 26 Nguyễn Thị Phƣơng Duyên (2018), Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng, Luận án tiến sĩ nông nghiệp, Học viện nông nghiệp VIệt Nam 27 Nguyễn Thị Thiềng, Lê Thị Hƣơng, Phạm Thúy Hƣơng, Vũ Hoàng Ngân, Trần Thị Thanh Thúy, 2008 Di chuyển để sống tốt – Di dân nội thị Tp HCM Hà Nội NXB Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội 96 28 Phan Huy Xu, 2005 Thực trạng đời sống xã hội ngƣời dân thuộc diện tái định cƣ TP Hồ Chí Minh, đề tài nghiên cứu 29 Phạm Kim Giao (2011) Đơ thị hố biến đổi kinh tế, xã hội lãnh thổ vùng ven NXB Học viện Hành chính, Hà Nội 30 Phạm Đức Hoà (2013) Quản lý nhà nƣớc việc sử dụng đất thị hƣớng hồn thiện, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Hà Nội 31 Phạm Thị Bích n (2011) Đơ thị hố Việt Nam q trình cơng nghiệp hố Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2011 32 Phạm Thị Xuân Thọ, 2002 Di dân thành phố Hồ Chí Minh tác động phát triển kinh tế - xã hội, Luận án tiến sĩ Địa lý 33 Phòng Kinh tế huyện Gia Lâm (2018) Báo cáo tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Gia Lâm năm 2017 34 Phòng Tài nguyên Môi trƣờng huyện Gia Lâm (2010) Số liệu Kiểm kê đất đai năm 2010 huyện Gia Lâm 35 Phòng Tài nguyên Môi trƣờng huyện Gia Lâm (2010) Số liệu Thống kê đất đai năm 2017 huyện Gia Lâm 36 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2013) Luật đất đai năm 2013 Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Tôn Nữ Quỳnh Trân, 2003 Vấn đề phát triển thị bền vững Tp Hồ Chí Minh kinh nghiệm từ số thành phố lớn Đông Nam Á, đề tài nghiên cứu thuộc Trung tâm Khoa học xã hội nhân văn 38 Trần Thị Bích Huyền (2011) Q trình thị hố quận – thành phố Hồ Chí Minh tác động kinh tế - xã hội, Luận án thạc sỹ địa lý học, Trƣờng đại học sƣ phạm thành phố Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 39 Trần Xn Vinh (2012) Ảnh hƣởng thị hố đến sử dụng đất nông nghiệp đời sống ngƣời dân địa bàn thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An Luận văn thạc sĩ nông nghiệp 97 PHỤ LỤC Danh mục văn quy phạm pháp luật đất đai đƣợc áp dụng để thự công tác quản lý nhà nƣớc đất đai giai đoạn 20010-2017 I Văn cấp trung ƣơng Luật đất đai 2013 Nghị định 46/2014/NĐ-CP thu tiền thuê đất, thuê mặt nƣớc Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nƣớc Nghị định 45/2014/NĐ-CP thu tiền sử dụng đất Nghị định 43/2014/NĐ-CP hƣớng dẫn thi hành Luật Đất đai Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định giá đất Nghị định 47/2014/NĐ-CP bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ Nhà nƣớc thu hồi đất Nghị định 102/2014/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định khung giá đất 10 Nghị định 35/2015/NĐ-CP quản lý, sử dụng đất trồng lúa 11 Thông tƣ 02/2015/TT-BTNMT hƣớng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP Nghị định 44/2014/NĐ-CP 12 Thông tƣ 28/2014/TT-BTNMT thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất 13 Thông tƣ 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 14 Thông tƣ 09/2015/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 15 Thông tƣ 30/2014/TT-BTNMT quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 16 Thông tƣ 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phƣơng pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể tƣ vấn xác định giá đất 17 Thông tƣ 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ Nhà nƣớc thu hồi đất 18 Thông tƣ 23/2014/TT-BTNMT Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 98 19 Thông tƣ 34/2014/TT-BTNMT quy định xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai 20 Thông tƣ 35/2014/TT-BTNMT điều tra, đánh giá đất đai 21 Thông tƣ 42/2014/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất AI Văn cấp tỉnh Nghị 14/2014/NQ-HĐND ngày 03/12/2014 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nộ giá loại đất áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 UBND Thành phố Hà Nội hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thƣớc, diện tích đất tối thiểu đƣợc phép tách cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 UBND Thành phố Hà Nội bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ Nhà nƣớc thu hồi đất địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 UBND Thành phố Hà Nội đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định số 7087/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 UBND Thành phố Hà Nội việc cơng bố thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải Sở Tài nguyên Môi trƣờng UBND cấp huyện địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định đăng ký đất đai, nhà tài sản khác gắn liền với đất; công nhận quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động sử dụng đất, nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ, ngƣời Việt Nam định cƣ nƣớc ngoài, cá nhân nƣớc ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vƣờn, ao liền kề đất nông nghiệp xen kẹt khu dân cƣ sang đất địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 UBND Thành phố Hà Nội việc ban hành giá xây dựng nhà ở, nhà tạm, vật liệu kiến trúc làm sở xác định giá trị bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 UBND Thành phố Hà 99 Nội sửa đổi, bổ sung số điều quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 UBND Thành phố Quyết định số 2086/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 UBND Thành phố Hà Nội việc công bố thủ tục hành lĩnh vực đất đai, đo đạc đồ viễn thám thuộc thẩm quyền giải Sở Tài nguyên Môi trƣờng/UBND cấp huyện địa bàn thành phố Hà Nội (Nguồn: Phịng Tài ngun Mơi trƣờng huyện Gia Lâm) 100 PHỤ LỤC II DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN TẠI CÁC XÃ BẮC ĐUỐNG TỪ NĂM 2009 – 2017: Sử dụng đất nhỏ, lẻ, xen kẹt khu dân cƣ xã Yên Thƣờng Sử dụng đất nhỏ, lẻ, xen kẹt khu dân cƣ xã Trung Mầu Sử dụng đất nhỏ, lẻ, xen kẹt khu dân cƣ xã Phù Đổng Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt xã Dƣơng Hà kế hoạch năm 2012 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt xã Ninh Hiệp kế hoạch năm 2012 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt xã Yên Viên kế hoạch năm 2014 Xây dựng tuyến đƣờng Yên Viên – Đình Xuyên – Phù Đổng, huyện Gia Lâm Xây dựng trƣờng THCS xã Dƣơng Hà, huyện Gia Lâm Xây dựng trƣờng mầm non xã Dƣơng Hà, huyện Gia Lâm 10 Xây dựng trƣờng mầm non xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm 11 Xây dựng trụ sở UBND xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm 12 Xây dựng trƣờng mầm non Bình Minh, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm 13 Xây dựng tuyến đƣờng đê tả Đuống, xã Phù Đổng 14 Cải tạo nhà văn hóa thơn xã, thị trấn thuộc khu vực Bắc Đuống, huyện Gia Lâm 15 Cải tạo trạm y tế xã phòng khám đa khoa khu vực Yên Viên thuộc khu vực Bắc Đuống, huyện Gia Lâm 16 Xây dựng nhà văn hóa thôn thuộc xã Yên Thƣờng, huyện Gia Lâm 17 Cải tạo, nâng cấp đƣờng giao thơng ngõ, xóm xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm 18 Cải tạo, nâng cấp đƣờng giao thơng ngõ, xóm xã Dƣơng Hà, huyện Gia Lâm 19 Xây dựng chợ Phù Đổng, huyện Gia Lâm 20 Xây dựng chợ dân sinh xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm 101 PHỤ LỤC III MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CÁC DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP Ở KHU VỰC BẮC ĐUỐNG, HUYỆN GIA LÂM Hình 3.1 Trƣờng THCS Dƣơng Hà, xã Dƣơng Hà, huyện Gia Lâm Hình 3.2 Trƣờng Mầm non xã Dƣơng Hà, huyện Gia Lâm 102 Hình 3.3 Ủy ban nhân dân xã Phù Đổng Hình 3.4 Trung tâm văn hóa xã Yên Viên 103 ... trình thị hóa khu vực Bắc Đuống, huyện Gia Lâm - Đánh giá ảnh hƣởng thị hóa đến sử dụng đất khu vực Bắc Đuống, huyện Gia Lâm - Đánh giá ảnh hƣởng thị hóa đến quản lý Nhà nƣớc đất đai khu vực Bắc Đuống,. .. hình sử dụng đất đai khu vực Bắc Đuống huyện Gia Lâm 58 4.3 ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA ĐƠ THỊ HĨA ĐẾN QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT KHU VỰC BẮC ĐUỐNG, HUYỆN GIA LÂM 66 Đánh giá ảnh hƣởng đô thị hóa đến sử dụng. .. động sử dụng đất 3.3.3 Đánh giá ảnh hƣởng thị hóa đến Quản lý sử dụng đất khu vực Bắc Đuống, huyện Gia Lâm * Ảnh hƣờng Đơ thị hóa đến sử dụng đất khu vực Bắc Đuống, huyện 31 Gia Lâm - Tác động thị
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá ảnh hưởng của đô thị hóa đến quản lý sử dụng đất khu vực bắc đuống, huyện gia lâm, thành phố hà nội , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá ảnh hưởng của đô thị hóa đến quản lý sử dụng đất khu vực bắc đuống, huyện gia lâm, thành phố hà nội