0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thành phố hà giang, tỉnh hà giang

100 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:44

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM THỊ NGỌC ANH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ GIANG, TỈNH HÀ GIANG Ngành: Quản lý đất đai Mã: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: GS TS Nguyễn Hữu Thành NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Giang, ngày… tháng… năm 2018 Tác giả luận văn Phạm Thị Ngọc Anh i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Trước hết, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc GS.TS Nguyễn Hữu Thành tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian bảo thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Khoa học đất, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Sở Tài ngun Mơi trường tỉnh Hà Giang, Phịng Kinh tế, bà nhân dân xã, phường địa bàn thành phố giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Giang, ngày… tháng… năm 2018 Tác giả luận văn Phạm Thị Ngọc Anh ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng .vi Danh mục hình vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4.1 Ý nghĩa khoa học .2 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn .3 Phần Tổng quan tài liệu .4 2.1 Một số vấn đề sử dụng đất nông nghiệp 2.1.1 Đất nông nghiệp quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 2.1.2 Hiệu phân loại hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp 11 2.1.4 Đặc điểm, tiêu chuẩn đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 14 2.1.5 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng đẩt nơng nghiệp 16 2.2 Tình hình nghiên cứu nâng cao sử dụng đất nông nghiệp giới Việt Nam 18 2.2.1 Trên giới 19 2.2.2 Ở Việt Nam 22 Phần Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 27 3.1 Địa điểm nghiên cứu 27 3.2 Nội dung nghiên cứu .27 3.2.1 Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế -xã hội có liên quan đến sử dụng đất nơng nghiệp thành phố Hà Giang 27 3.2.2 Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp thành phố Hà Giang .27 iii 3.2.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp thành phố Hà Giang 27 3.2.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp thành phố Hà Giang 27 3.3 Phương pháp nghiên cứu 27 3.3.1 Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp 28 3.3.2 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp 28 3.3.3 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất: 28 3.3.4 Phương pháp xử lý số liệu: 32 Phần Kết nghiên cứu 33 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Hà Giang 33 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 36 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên- kinh tế xã hội .41 4.2 Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp thành phố Hà Giang .42 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất thành phố Hà Giang 42 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 44 4.2.3 Biến động quỹ đất nông nghiệp thành phố 46 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp thành phố Hà Giang 47 4.3.1 Hiện trạng loại sử dụng đất (LUT) thành phố Hà Giang 47 4.3.2 Hiệu kinh tế: .52 4.3.3 Hiệu xã hội 56 4.3.4 Hiệu môi trường 59 4.3.5 Đánh giá tổng hợp hiệu LUT 65 4.4 Định hướng giải pháp sử dụng đất nông nghiệp địa bàn thành phố Hà Giang 67 4.4.1 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp thành phố Hà Giang 67 4.4.2 Đề xuất loại sử dụng đất nơng nghiệp có hiệu 68 4.4.3 Đề xuất giải pháp thực 69 Phần Kết luận kiến nghị .71 5.1 Kết luận 71 5.2 Kiến nghị 72 Tài liệu tham khảo 73 Phu luc 75 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng việt BVTV Bảo vệ thực vật CNHN Công nghiệp hàng năm CNLN Cơng nghiệp lâu năm CPTG Chi phí trung gian CLĐ Công lao động FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations GTNC Giá trị ngày công GTSX Giá trị sản xuất HQĐV Hiệu đồng vốn KNCP Khả che phủ KT-XH Kinh tế – xã hội LUT Land use Type TNHH Thu nhập hỗn hợp v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất 29 Bảng 3.2 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu xã hội 30 Bảng 3.3: Phân cấp tiêu đánh giá hiệu môi trường 31 Bảng 3.4 Tổng hợp hiệu sử dụng đất nông nghiệp Thành phố Hà Giang 32 Bảng 4.1: Cơ cấu kinh tế thành phố Hà Giang giai đoạn 2014 - 2017 37 Bảng 4.2 Tình hình phân bố dân cư thành phố Hà Giang 39 Bảng 4.3 Hiện trạng sử dụng đất thành phố Hà Giang năm 2017 .43 Bảng 4.4 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp thành phố Hà Giang năm 2017 45 Bảng 4.5 Tình hình biến động đất nơng nghiệp thành phố Hà Giang năm 2014 năm 2017 46 Bảng 4.6: Hiện trạng loại sử dụng đất nông nghiệp thành phố Hà Giang 47 Bảng 4.7 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất (tiểu vùng 1) 52 Bảng 4.8 Hiệu kinh tế loại sử dụng đất tiểu vùng 53 Bảng 4.9 Đánh giá hiệu xã hội loại sử dụng đất tiểu vùng 57 Bảng 4.10 Đánh giá hiệu xã hội loại sử dụng đất tiểu vùng 58 Bảng 4.11 Khả che phủ LUT thành phố Hà Giang 60 Bảng 4.12 So sánh mức độ sử dụng phân bón nơng hộ với khuyến cáo 62 Bảng 4.13 Lượng thuốc bảo thực vật sử dụng thực tế khuyến cáo 63 Bảng 4.14 Bảng tổng hợp hiệu môi trường LUT thành phố Hà Giang 64 Bảng 4.15 Tổng hợp hiệu kinh tế, xã hội, môi trường LUT thành phố Hà Giang 66 vi DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Vị trí địa lý thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 33 Hình 4.2 Cơ cấu sử dụng đất thành phố Hà Giang năm 2017 .44 Hình 4.3 Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 45 Hình 4.4 Loại hình sử dụng đất chuyên rau (Tổ 8- phường Ngọc Hà) .50 Hình 4.5 Loại hình sử dụng đất chun lúa (thơn Bản Cưởm – xã Ngọc Đường) 50 Hình 4.6 Loại hình sử dụng đất trồng CNHN (thôn Bản Cưởm – xã Ngọc Đường) 51 Hình 4.7 Loại hình sử dụng đất trồng rừng sản xuất (thơn Tha – xã Phương Độ) 51 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Họ tên: Phạm Thị Ngọc Anh Tên đề tài: “Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang“ Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã ngành: 8850103 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất nông nghiệp địa bàn thành phố - Chọn lựa loại sử dụng đất nông nghiệp hiệu thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp thành phố Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu đất nông nghiệp thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp chọn điểm điều tra: Lựa chọn phường, xã có tính đại diện cho vùng sinh thái vùng kinh tế nơng nghiệp thành phố Hà Giang, chia làm tiểu vùng - Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu: + Số liệu thứ cấp:Thông tin, số liệu thu thập từ tài liệu thống kê, cơng trình khoa học nghiên cứu liên quan đến tình hình sử dụng đất thành phố tại: Phòng Kinh tế thành phố,Phòng Tài Nguyên mơi trường, Phịng Thống kê, Sở Tài ngun Mơi trường tỉnh; Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh, + Số liệu sơ cấp: Thu thập phương pháp điều tra nơng hộ theo phiếu có sẵn Điều tra 75 phiếu - Phương pháp tổng hợp phân tích xử lý số liệu: Các số liệu thống kê xử lý phần mềm Excel - Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất + Hiệu kinh tế + Hiệu xã hội + Hiệu mơi trường viii Kết kết luận Đất nông nghiệp thành phố bao gồm loại sử dụng đất: LUT chuyên rau, LUT chuyên lúa, LUT lúa – màu, LUT chuyên màu, LUT CNHN, LUT CNLN, LUT ăn quả, LUT rừng sản xuất Kết đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp LUT sau: - Hiệu kinh tế: LUT trồng cho hiệu kinh tế cao vùng nghiên cứu LUT chuyên rau Tiếp LUT ăn quả, LUT CNHN, LUT rừng sản xuất đạt hiệu kinh tế mức trung bình LUT lúa – màu, LUT chuyên màu LUT chuyên lúa đạt hiệu kinh tế mức trung bình - Hiệu xã hội: LUT chuyên rau thu hút nhiều công lao động nhất, đạt hiệu xã hội mức cao Các LUT cịn lại có hiệu xã hội mức trung bình Sử dụng lao động thấp LUT chuyên màu LUT chuyên lúa thu hút công lao động nhiều, LUT vừa đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm người dân, vừa giải công ăn việc làm cho người dân lúc nông nhàn - Hiệu môi trƣờng: LUT thành phố có hiệu mơi trường mức trung bình, LUT chun rau ăn cao , thấp LUT chuyên lúa Cần đầu tư thâm canh tăng suất, chất lượng sản phẩm: trọng xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật (hệ thống giao thông, thủy lợi ) áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến để phục vụ sản xuất theo hướng hàng hóa, nghiên cứu đưa giống trồng, vật nuôi có ưu vào sản xuất Mở lớp tập huấn khoa học kỹ thuật kiến thức sản xuất cho người nơng dân, từ ứng dụng thực tế vào sản xuất nâng cao hiệu ix Bảng 4.15 Tổng hợp hiệu kinh tế, xã hội, môi trƣờng LUT thành phố Hà Giang LUT Kiểu sử dụng đất Chuyên rau Rau đông – rau xuân Cây ăn Trung bình Chuối Ổi Cây CNHN Mía Chuyên lúa Lúa xuân – lúa mùa lúa – màu Trung bình Lúa xuân – lúa mùa – khoai lang Lúa xuân – lúa mùa – khoai tây Chun màu Trung bình Ngơ –lạc Sắn Cây CNHN Mía Cây ăn Chuối Cây CNLN Chè Rừng sản xuất Keo 66 4.4 ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ GIANG 4.4.1 Định hƣớng sử dụng đất nông nghiệp thành phố Hà Giang Thành phố Hà Giang phần trực thuộc vùng kinh tế động lực tỉnh với nhiệm vụ chủ đạo phát triển lương thực, ăn chăn ni hàng hóa Trong thời gian tới diện tích đất nơng nghiệp thành phố ngày bị thu hẹp chuyển sang phát triển công nghiệp xây dựng sở hạ tầng nên hướng phát triển nông nghiệp giai đoạn tới theo hướng hàng hóa, có suất chất lượng cao, tăng giá trị làm canh tác Hình thức vùng chun mơn hóa lương thực thực phẩm, rau mùa, ăn quả, chè với khả thâm canh lớn, trở thành vành đai cung cấp sản phẩm nông nghiệp, rau thực phẩm cho khu cơng nghiệp, thị Hình thành vùng rau, phục vụ nhu cầu ngày tăng thành phố vùng lân cận Sử dụng đất nông nghiệp đôi với bảo vệ môi trường Vấn đề quan trọng việc bảo vệ môi trường phải phát triển nơng nghiệp bền vững có hệ thống trồng đa dạng, ổn định kết hợp hài hịa ngành trồng trọt, chăn ni chế biến nơng sản Định hướng hình thành vùng trồng lương thực, chè tập trung với mức đầu tư thâm canh cao để có khối lượng sản phẩm hàng hố lớn Bên cạnh phát huy lợi tiểu vùng sinh thái để hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung (lúa suất cao, lúa chất lượng cao, rau an toàn,…) gắn với hệ thống chế biến, phân phối tiêu thụ sản phẩm tiện lợi cho người dân Duy trì diện tích đất trồng lúa (đặc biệt đất chuyên lúa), đất chuyên rau màu có nhằm đảm bảo an ninh lương thực thành phố Cải tạo vườn tạp thành vườn có giá trị thu nhập cao, hình thành trang trại ăn vừa nhỏ vùng đất cao Thực chuyển đổi khu vực bị hạn sang trồng khác (trồng mía, trồng rau, trồng cỏ, ) Phối hợp với hợp tác xã, công ty nông nghiệp để đầu tư xây dựng mơ hình sản xuất rau cơng nghệ (rau hữu cơ) mơ hình điển hình, tạo điểm nhấn phát triển kinh tế để triển khai nhân rộng xã, phường địa bàn thành phố 67 4.4.2 Đề xuất loại sử dụng đất nông nghiệp có hiệu Việc lựa chọn, xác định cấu trồng hợp lý cho thành phố giúp trồng sinh trưởng, phát triển tốt mà hạn chế yếu tố bất lợi phát huy yếu tố thuận lợi cho trồng mang lại suất sản lượng cao, giảm thiểu chi phí sản xuất nâng cao thu nhập người dân, khai thác triệt để tiềm đất đai, trồng nguồn lực địa phương Đây yêu cầu quan trọng chiến lược sử dụng đất hiệu bền vững Các tiêu chí để lựa chọn loại hình sử dụng đất nơng nghiệp có hiệu là: - Hiệu mặt kinh tế: Loại hình sử dụng đất cho hiệu kinh tế cao - Hiệu mặt xã hội: Tạo công ăn việc làm cho người dân, nâng cao trình độ canh tác áp dụng tiến khoa học kỹ thuật sản xuất - Hiệu mặt môi trường: Bảo vệ đất tốt, nâng cao độ che phủ đất, bảo vệ nguồn nước Trên quan điểm đề xuất từ kết đánh giá tổng hợp khả sử dụng bền vững loại hình sử dụng đất sản xuất nêu trên, đề xuất số LUT thành phố tới năm 2020 + LUT chuyên rau: cần mở rộng thêm diện tích để phát triển vùng vành đai rau an toàn Vietgap Do LUT cho giá trị kinh tế cao nên cần phải mở rộng thêm vưag giải công ăn việc làm cho người dân vừa góp phần nâng cao đời sống vật chất cho người dân + LUT ăn cần phát triển theo hướng chuyên canh, nhằm khai thác sử dụng hiệu nguồn tài nguyên đất đai có, đáp ứng nhu cầu thị trường địa bàn thành phố vùng lân cận + Loại hình sử dụng đất chun lúa có mức đánh giá hiệu thấp phải trì đầu tư (hệ thống tưới tiêu sở hạ tầng khác) trồng thêm vụ đơng khoai tây Vì LUT mang tính truyền thống người đân địa phương đảm bảo an ninh lương thực, giải việc làm chỗ + LUT lúa – màu : Đây LUT cần khuyến khích nhân rộng để tăng giá trị thu nhập đơn vị diện tích đất canh tác, dần đưa sản xuất vụ đơng thành vụ sản xuất năm Lựa chọn tăng diện tích 68 kiểu sử dụng đất lúa xuân – lúa mùa – khoai tây kiểu sử dụng đất có hiệu cao kiểu sử dụng lúa xuân – lúa mùa – khoai lang LUT rừng sản xuất đề nghị tăng thêm diện tích mạnh vùng, chiếm tới 40% diện tích đất nơng nghiệp, người dân giao đất giao rừng để phát triển “kinh tế xanh” góp phần nâng cao đời sống + 4.4.3 Đề xuất giải pháp thực Từ kết nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng đất loại hình sử dụng đất, chúng tơi xin đưa số giải pháp nhằm khai thác, sử dụng đất nông nghiệp bền vững thành phố Hà Giang sau: Tiểu v ng + Đối với LUT chuyên rau: cần đưa vào sử dụng loại giống trồng có suất cao, khả chống chịu với sâu bệnh cao Tổ chức lớp tập huấn để phổ biến, hướng dẫn nông dân nên bón phân theo khuyến cáo quan chuyên ngành địa phương; hạn chế sử dụng phân bón hóa học, thuốc BVTV, nên sử dụng chế phẩm sinh học góp phần tích cực vào bảo vệ mơi trường Xây dựng hạ tầng thương mai, dịch vụ nông thôn gồm hệ thống quầy hàng, cửa hàng bán lẻ khu dân cư tập trung, xây dựng chợ trung tâm cho xã để phục vụ tốt cho việc trao đổi nông sản Tiếp tục củng cố nâng cao vai trò hệ thống thương mại, dịch vụ; hướng dẫn tạo điều kiện để hợp tác xã nơng lâm nghiệp đảm nhận đầu cho sản phẩm hàng hóa + LUT ăn quả: Cải tạo vườn tạp gia đình thành vườn có giá trị thu nhập cao - Tiểu v ng + LUT chuyên lúa: Thời gian tới thành phố cần khuyến khích người nơng dân đưa giống lúa cho suất chất lượng cao vào sản xuất diện rộng Ngoài cần áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh, chuyển đổi diện tích đất lúa vụ sang trồng màu kết hợp vụ lúa với vụ màu để tăng suất, mang lại hiệu kinh tế cao cho vùng Bên cạnh cần hạn chế thấp việc chuyển diện tích đất trồng lúa sang mục đích khác 69 + Đối với LUT CNLN: cần tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân, hướng dẫn sử dụng phân bón, thuốc BVTV quy cách liệu lượng tránh tác động lên môi trường + LUT lúa – màu: Tăng diện tíchbằng cách tận dụng tối đa diện tích đất lúa, thuận lợi tưới tiêu để bố trí loại hàng hố dễ làm : ngơ, lạc, khoai tây, + LUT ăn quả: Giống tiểu vùng cần phải cải tạo vườn tạp gia đình thành vườn có giá trị thu nhập cao, hình thành trang trại ăn vừa nhỏ vùng đất cao + LUT rừng sản xuất: Thực tốt sách giao đất giao rừng cho tổ chức cá nhân kinh doanh từ nghề rừng, triển khai sách hỗ trợ phát triển nghề thủ cơng từ rừng Thay diện tích rừng trồng hiệu việc trồng lại với giống có suất cao 70 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Thành phố Hà giang tỉnh lỵ tỉnh Hà Giang , có diện tích 13392,89 ha, đất nơng nghiệp chiếm 86,13% chủ yếu đất lâm nghiệp (chiếm khoảng 70% diện tích tự nhiên) Những năm qua, nơng nghiệp thành phố có chuyển đổi cấu trồng theo hướng đa dạng hoá Sử dụng đất thành phố Hà Giang đa dạng với LUT: chuyên rau, công nghiệp hàng năm, ăn quả, chuyên lúa, lúa – màu, chuyên màu, rừng sản xuất, công nghiệp lâu năm Hiệu loại sử dụng đất nông nghiệp thành phố sau: - Hiệu kinh tế: + Tiểu vùng 1: LUT có hiệu kinh tế cao LUT chuyên rau với GTSX đạt 304,94 triệu đồng/ha/năm, TNHH đạt 158,74 triệu đồng/ha/năm, HQĐV đạt 1,08 lần Tiếp đến LUT ăn quả, cơng nghiệp hàng năm có hiệu kinh tế mức trung bình với GTSX đạt mức từ 95,10 triệu đồng/ha/năm đến 150 triệu đồng/ha/năm; TNHH đạt từ 57,76 triệu đồng/ha/năm đến 79,11 triệu đồng/ha/năm; HQĐV đạt 1,12 lần đến 1,99 lần + Tiểu vùng 2: LUT đạt hiệu kinh tế cao LUT: ăn quả, công nghiệp hàng năm, rừng sản xuất có GTSX 94,65 triệu đồng/ha/năm, 109,31 triệu đồng/ha/năm, 114,40 triệu đồng/ha/năm; TNHH 58,45 triệu đồng/ha/năm, 40,92 triệu đồng/ha/năm, 61,27 triệu đồng/ha/năm HQĐV 1,62 lần, 1,80 lần 1,15 lần Tiếp đến LUT CNLN đạt hiệu kinh tế mức trung bình với GTSX 90,60 triệu đồng/ha/năm, TNHH 40,92 triệu đồng/ha/năm, HQĐV 0,82 lần LUT lúa- màu có GTSX trung bình 144,35 triệu đồng/ha/năm, TNHH trung bình 53,08 triệu đồng/ha/năm, HQĐV trung bình 0,58 lần LUT chun màu có hiệu kinh tế mức thấp với GTSX trung bình 55,96 triệu đồng/ha/năm, TNHH trung bình 21,35 triệu đồng/ha/năm, HQĐV 0,7 lần - Hiệu xã hội: + Tiểu vùng 1: LUT có hiệu xã hội cao chuyên rau Tiếp đến LUT ăn LUT CNHN 71 + Tiểu vùng 2: Các LUT có hiệu xã hội mức trung bình - Hiệu mơi trường: + Tiểu vùng 1: Các LUT đạt hiệu môi trường mức trung bình + Tiểu vùng 2: Cũng tiểu vùng 1, LUT tiểu vùng đạt hiệu mơi trường mức trung bình Định hướng sử dụng đất địa bàn thành phố Hà Giang thời gian tới: Duy trì diện tích LUT chuyên lúa, LUT có hiệu sử dụng đất không cao LUT giúp đảm bảo an ninh lương thực địa bàn thành phố, giải phần lao động nông nhàn Thực chuyển đổi khu vưcj bị hạn sang trồng khác có suất cao hoen (trồng mía, trồng rau, ) Tiếp tục thực tốt sách giao đất giao rừng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh từ nghề rừng Đề xuất số giải pháp giúp nâng cao hiệu sử dụng đất như: áp dụng giống trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương Tổ chức lớp tập huấn để phổ biến, hướng dẫn nông dân nên bón phân theo khuyến cáo quan chuyên ngành địa phương; hạn chế sử dụng phân bón hóa học, thuốc BVTV, nên sử dụng chế phẩm sinh học góp phần tích cực vào bảo vệ mơi trường Trồng xen số loại ngắn ngày, họ đậu để che phủ đất, nâng cao hiệu kinh tế 5.2 KIẾN NGHỊ Các nghiên cứu đánh giá bước đầu loại sử dụng đất nông nghiệp đề xuất hướng phát triển loại sử dụng đất nông nghiệp bền vững thành phố Hà Giang Khi xây dựng kế hoạch phát triển cho địa phương cần có nghiên cứu chi tiết 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Bùi Nữ Hoàng Anh (2013) Giải pháp nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp Yên Bái, giai đoạn 2012 - 2020, Luận án Tiến sĩ nông nghiệp, Đại học Thái Nguyên Chu Văn Cấp (2001) Một vài vấn đề phát triển Nông nghiệp Nông thôn nước ta Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Đào Châu Thu (1999) Đánh giá đất Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Đào Châu Thu (2002) Giáo trình: Hệ thống phát triển nơng nghiệp dùng cho học viên cao học Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Đinh Duy Khát , Đồn Cơng Quỳ (2006) Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình Tạp chí Khoa học Phát triển Trường Đại học Nơng nghiệp Hà Nội Số 4&5 – Năm 2006 Đoàn Công Quỳ (2006) Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác xã vùng đồng huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây Số 25, (vie)-ISSNN0868-3743, tr 79-82,93 Đỗ Kim Chung, Phạm Vân Đình, Trần Văn Đức Quyền Đình Hà (1997) Kinh tế nơng nghiệp Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Nguyên Hải Đặng Kim Yến (2015) Nghiên cứu loại hình sử dụng đất nơng nghiệp phục vụ phát triển du lịch huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Tạp chí Khoa học Phát triển 2015, 13 (1) tr 90-98 Đỗ Nguyên Hải (1999) Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nông nghiệp Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 10 Đỗ Thị Tám (2001) Đánh giá hiệu sử dụng đất nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Văn Giang – tỉnh Hưng Yên Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 11 Hội khoa học đất (2000) Đất Việt Nam Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 12 Lê Hội (1996) Một số phương pháp luận việc quản lý sử dụng đất đai Tạp chí nghiên cứu kinh tế đất (193) 13 Nguyễn Duy Tính (1995) Nghiên cứu hệ thống trồng vùng đồng sông Hồng Bắc Trung Bộ, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 73 14 Nguyễn Đình Bồng (2002) Quỹ đất quốc giá – phân hạng dự báo sử dụng đất Tạp chí Khoa học đất, 16/2002 15 Nguyễn Đình Hợi (1993) Kinh tế tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội 16 Nguyễn Văn Bích (2007) Nơng nghiệp nơng thôn Việt Nam 20 năm đối khứ Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Nguyễn Văn Bộ (2000) Bón phân cân đối hợp lý cho trồng Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 18 Nguyễn Ngọc Nông, Nguyễn Thế Đăng, Nơng Thị Thu Huyền (2014) Giáo trình đánh giá đất Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 19 Niên giám thống kê thành phố Hà Giang năm 2017 20 Vũ Năng Dũng (1997) Đánh giá số mơ hình đa dạng hố trồng vùng Đồng Sơng Hồng Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 21 Vũ Ngọc Hùng (2007) Khảo sát diễn biến loại hình sử dụng đất nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai vùng ven biển, khu vực huyện Hồ Bình, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 22 Vũ Thị Phương Thụy (2000) Thực trạng giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác ngoại thành Hà Nội Luận án tiến sĩ kinh tế Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 23 Vũ Thị Thanh Tâm (2007) Đánh giá hiệu sử dụng đất hteo hướng sản xuất hàng hoá huyện Kiến Thuỵ – Thành phố Hải Phịng Luận văn thạc sỹ Nơng nghiệp Đại học Nông nghiệp 1, Hà Nội 24 Viện Quốc tế thiết kế nông nghiệp (2005) „Quy hoạch sử dụng hiệu 38 vạn đất nương rẫy vùng Trung du miền núi Bắc Bộ” Dự án II Tài liệu tiếng Anh: 25 21 A.J Smyth, J.Dumaski (1993) FESLM An International framme – work for Evaluation sustainable and management World soil report No 26 22 FAO (1990) Land Evaluation and farmming system analysis for land use planning Working document 74 PHỤ LỤC Phụ lục 01 Giá số mặt hàng địa bàn thành phố Hà Giang STT Mặt hàng Lúa xuân Lúa mùa Ngô Lạc Săn Chè Keo Chuối Ổi 10 Bắp cải 11 Su hào 12 Rau muống 13 Rau mồng tơi 14 Khoai lang 15 Khoai tây 16 Mía 75 Phụ lục Hiệu kinh tế số trồng tiểu v ng Đơn vị tính: Triệu đồng/ha Cây trồng Bắp cải Su hào Rau muống Mùng tơi Mía Ổi Chuối 76 Phụ lục Hiệu kinh tế số trồng tiểu v ng Đơn vị tính: Triệu đồng/ha Cây trồng Lúa xuân Lúa mùa Khoai tây Khoai lang Ngơ Lạc Sắn Mía Chuối Chè Keo 77 Phụ lục Giá phân bón STT Tên phân bón Phân đạm Ure Phân lân Phân Kali Phân N : P : K 78 ... hội sử dụng đất nông nghiệp 3.2.2 Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp thành phố Hà Giang - Hiện trạng sử dụng đất đai thành phố Hà Giang - Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp thành phố Hà Giang. .. Giang 3.2.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp thành phố Hà Giang - Các loại hình sử dụng đất địa bàn thành phố Hà Giang - Đánh giá hiệu kinh tế loại sử dụng đất nông nghiệp - Đánh giá hiệu xã... tiến hành nghiên cứu đề tài ? ?Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang? ?? 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất nông nghiệp địa bàn thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thành phố hà giang, tỉnh hà giang , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thành phố hà giang, tỉnh hà giang