0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện vũ thư, tỉnh thái bình

119 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:44

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MƠI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VŨ THƯ, TỈNH THÁI BÌNH Chun ngành: Phát triển nơng thơn Mã số: 60 62 01 16 Người hướng dẫn khoa học: TS Mai Lan Phương NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng bảo vệ để lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thông tin tơi trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Huyền i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập trường, nghiên cứu viết luận văn, thân nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quan, tổ chức cá nhân Nhân đây, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giúp đỡ, bảo tận tình thầy, giáo khoa Kinh tế Phát triển nông thôn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Đặc biệt quan tâm, dẫn tận tình TS Mai Lan Phương trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình thực nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn Phịng Tài ngun mơi trường huyện Vũ Thư, xã hộ gia đình địa bàn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cung cấp số liệu thực tế thơng tin cần thiết để hồn thành luận văn Qua tơi xin bày tỏ lịng biết ơn gia đình bạn bè giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Huyền ii MỤC LỤC Lờı cam đoan i Lờı cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục hộp viii Danh mục hình ix Danh mục sơ đồ ix Danh mục chữ vıết tắt x Trích yếu luận văn xi Thesıs abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Đóng góp đề tài Phần Cơ sở lý luận thực tıễn đánh gıá thực hıện tıêu chí mơı trường xây dựng NTM 2.1 Cơ sở lý luận đánh giá thực tiêu chí trường xây dựng NTM 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Nguyên tắc, mục tiêu xây dựng nông thôn 2.1.3 Nội dung đặc điểm tiêu chí xây dựng nơng thơn mới, nội dung tiêu chí môi trường 2.1.4 Nội dung đánh giá tình hình thực tiêu chí mơi trường xây dựng nông thôn 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình thực tiêu chí mơi trường xây dựng nông thôn 13 iii 2.2 Cơ sở thực tiễn 15 2.2.1 Kinh nghiệm số nước phát triển nông thôn với bảo vệ môi trường 15 2.2.2 Chương trình phát triển nơng thơn Việt Nam gắn với bảo vệ MT 22 2.3 Bài học rút từ việc xây dựng nông thôn nước giới địa phương nước 26 Phần Phương pháp nghıên cứu 28 3.1 Đặc điểm địa bàn huyện Vũ Thư 28 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 28 3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 31 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Vũ Thư 33 3.2 Phương pháp nghiên cứu 34 3.2.1 Lựa chọn địa bàn nghiên cứu 34 3.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 34 3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 36 3.2.4 Phương pháp phân tích số liệu 36 3.2.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 36 Phần Kết nghıên cứu thảo luận 38 4.1 Khái quát kết thực chương trình ntm địa bàn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 38 4.1.1 Khái quát chung tình hình thực nơng thơn huyện Vũ Thư 38 4.1.2 Tình hình thực tiêu chí mơi trường 41 4.2 Đánh giá thực tiêu chí mơi trường xây dựng nơng thơn địa bàn huyện vũ thư, tỉnh Thái Bình 42 4.2.1 Đánh giá tình hình thực sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 42 4.2.2 Đánh giá tình hình thực bảo vệ mơi trường sở sản xuất kinh doanh 47 4.2.3 Đánh giá thực thu gom xử lý chất thải,bảo vệ môi trường 53 4.2.4 Đánh giá thực hoạt động bảo vệ môi trường 64 4.2.5 Đánh giá tình hình thực quy hoạch quản lý nghĩa trang huyện Vũ Thư 66 iv 4.2.6 Đánh giá chung kết thực tiêu chí mơi trường 68 4.2.7 Đánh giá hoạt động kiểm tra, giám sát thực tiêu chí mơi trường 70 4.3 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến tình hình thực tiêu chí mơi trường xây dựng ntm địa bàn huyện vũ thư, tỉnh Thái Bình 73 4.3.1 Người dân 73 4.3.2 Về kinh phí nghiệp mơi trường 75 4.3.3 Cơ chế sách 76 4.3.4 Năng lực cán 76 4.3.5 Công tác kiểm tra 76 4.4 Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực tiêu chí mơi trường xây dựng nơng thơn huyện vũ thư, tỉnh Thái Bình 77 4.4.1 Về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân 77 4.4.2 Tăng cường công tác quản lý BVMT .77 4.4.3 Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm ảnh hưởng đến môi trường 78 4.4.4 Hoạt động thu gom xử lý chất thải 78 4.4.5 Cơ chế sách BVMT .79 Phần Kết luận, kıến nghị 80 5.1 Kết luận 80 5.2 Kiến nghị 81 5.2.1 Đối với Nhà nước 81 5.2.2 Đối với tỉnh Thái Bình 82 5.2.3 Đối với cấp huyện 82 5.2.4 Đối với xã 83 5.2.5 Đối với người dân 83 Tàı lıệu tham khảo 84 Phụ lục 87 v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Nội dung thực tiêu chí 17 (môi trường) xây dựng NTM .8 Bảng 2.2 Quy định đánh giá xét công nhận xã đạt tiêu chí mơi trường địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2015- 2020 10 Bảng 3.1 Tình hình phân bổ sử dụng đất đai huyện Vũ Thư .30 Bảng 3.2 Cơ cấu lao động ngành nghề huyện Vũ Thư năm 2016 31 Bảng 3.3 Tổng sản phẩm địa bàn huyện Vũ Thư 32 Bảng 3.4 Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp 35 Bảng 4.1 Kế hoạch thực tiêu chí nơng thơn 39 Bảng 4.2 Kết tổng hợp thực tiêu chí mơi trường năm 2016 41 Bảng 4.3 Hiện trạng kế hoạch cung cấp nước HVS cho hộ dân địa bàn huyện giai đoạn 2010-2020 42 Bảng 4.4 Kết sử dụng nước hợp vệ sinh huyện Vũ Thư xã nghiên cứu 43 Bảng 4.5 Tình hình sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh hộ .44 Bảng 4.6 Bảng ý kiến đánh giá cán việc cung cấp chất lượng sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh năm 2016 45 Bảng 4.7 Bảng ý kiến đánh giá người dân chất lượng sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh năm 2016 47 Bảng 4.8 Bảng trạng kế hoạch thực CSSXKD đạt tiêu chuẩn môi trường huyện Vũ Thư giai đoạn 2010-2020 47 Bảng 4.9 Kết thực CSSXKD đạt tiêu chuẩn môi trường huyện Vũ Thư giai đoạn 2010-2020 49 Bảng 4.10 Kết CSSXKD BVMT xã nghiên cứu 50 Bảng 4.11 Số phí bảo vệ môi trường nước thải thu từ 2011 – 2014 địa bàn huyện Vũ Thư 52 Bảng 4.12 Kế hoạch thực thu gom xử lý chất thải, bảo vệ môi trường huyện Vũ Thư 53 Bảng 4.13 Kết thực thu gom rác thải, bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015, định hướng 2020 54 Bảng 4.14 Tình hình thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt hộ dân 57 Bảng 4.15 Tình hình thu gom, xử lý rác thải sản xuất nông nghiệp hộ dân 59 vi Bảng 4.16 Hình thức quy hoạch xử lý bãi rác địa bàn xã 60 Bảng 4.17 Hình thức xử lý rác địa bàn xã 60 Bảng 4.18 Các hình thức xử lý nước thải xã nghiên cứu 63 Bảng 4.19 Khối lượng chất thải rắn phát sinh CCN năm 2015 64 Bảng 4.20 Ý thức tham gia hoạt động vệ sinh mơi trường thơn xóm xã nghiên cứu 65 Bảng 4.21 Kết hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh địa bàn huyện Vũ Thư xã nghiên cứu năm 2016 66 Bảng 4.22 Hiện trạng xây dựng quản lý nghĩa trang, nghĩa địa 67 Bảng 4.23 Tình hình quy hoạch quản lý nghĩa trang 68 Bảng 4.24 Đánh giá người dân thực tiêu chí MT 69 Bảng 4.25 Tình hình giám sát người dân 71 Bảng 4.26 Tình hình kiểm tra cấp 72 Bảng 4.27 Yếu tố ảnh hưởng đến thực tiêu chí mơi trường .73 Bảng 4.28 Tình trạng nguồn kinh phí cho nghiệp BVMT 75 vii DANH MỤC HỘP Hộp 4.1 Hệ thống xử lý nước thải không đáp ứng với công suất sản xuất sở 51 Hộp 4.2 Tận dụng chất thải vật nuôi cho đỡ tốn 52 Hộp 4.3 Đốt rơm rạ công đôi việc 60 Hộp 4.4 Ý thức người dân việc giữ gìn vệ sinh 70 Hộp 4.5 Xã phân công công việc tơi phải làm thơi 76 viii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Hình ảnh thu gom rác thải thơn Mễ Châu, xã Hồ Bình .58 Hình 4.2 Bãi rác tập trung địa bàn xã Việt Thuận 61 Hình 4.3 Lị đốt rác địa bàn xã Dũng Nghĩa 62 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 4.1 Tỷ lệ nguồn phát sinh rác thải 56 ix truong-tai-trung-quoc-tai-lieu-7625 19 Phòng Nông nghiệp (2013) Đề án Bảo vệ môi trường huyện Vũ Thư giai đoạn 2013-2015 20 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Vũ Thư (2015) Mẫu hướng dẫn xã thực nơng thơn tiêu chí mơi trường 21 Sở Tài ngun Mơi trường tỉnh Thái Bình (2015) Báo cáo trạng mơi trường tỉnh Thái Bình năm 2011-2015 22 Tạ Hoàng Tùng Bắc Phạm Phương Hạnh( 2014) Truy cập ngày 2/3/2017, tại: http://tapchimoitruong.vn/pages/article.aspx?item=Hi%E1%BB%87n-tr %E1%BA%A1ng-v%C3%A0-c%C3%A1c-gi%E1%BA%A3i-ph%C3%A1p-b %E1%BA%A3o-v%E1%BB%87-m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-l %C3%A0ng-ngh%E1%BB%81-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%8Ba-b %C3%A0n-t%E1%BB%89nh-Thanh-H%C3%B3a-38734 23 Tô Xuân Dân, GS.TSKH Lê Văn Viện TS Đỗ Trọng Hùng (2013) Xây dựng NTM Việt Nam tầm nhìn mới, tổ chức quản lý mới, bước mới, Nhà xuất Nông nghiệp 24 Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư (2010) Đề án xây dựng nơng thơn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 25 Việt Hùng (2012) Bắc Giang nỗ lực bảo vệ cải thiện môi trường nông thôn, Bộ tài nguyên môi trường Truy cập ngày 11/8/2016 http://www.monre.gov.vn/v35/default.aspx?tabid= 428&CateID= 24&ID =18870&Code=SWQM118870 26 Vũ Duy Hiếu Hiền (2016).Giải toán rác thải nông thôn Truy cập ngày 14/2/2017 tại: http://www.qdnd.vn/phong-su-dieu- tra/phong-su/giai-bai-toan-rac-thai-nong-thon-492076 86 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA NGƯỜI DÂN (Phục vụ nghiên cứu luận văn thạc sỹ) I Thông tin người điều tra Họ tên:……………………………………………………………… Tuổi:……………………………………………… Giới tính:………………………………………… Địa chỉ: Thơn………………….Xã……………….Huyện………………… Trình độ học vấn:………………………………… Thu nhập gia đình từ đâu: Sản xuất nơng nghiệp Chăn ni Ni trồng thủy sản Hoạt động Kinh doanh thương mại Xã anh (chị) công nhận xã đạt chuẩn nông thôn chưa? Đã đạt chuẩn Chưa đạt chuẩn Anh (chị) có biết đến tiêu chí mơi trường xây dựng nơng thơn khơng? Khơng Có II- Thông tin cần vấn 1, Vấn đề công tác tuyên truyền 1.Anh chị nghe tuyên truyền nội dung sau chưa? Nội dung a/Tuyên truyền sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh 87 Có Khơng xây dựng NTM b/Tun truyền thu gom, sử lý rác thải c/Tuyên truyền hoạt động phát triển môi trường, suy giảm môi trường xây dựng NTM d/Tuyên truyền nghĩa trang theo tiêu chuẩn xây dựng NTM Anh chị nghe tuyên truyền nội dung sau qua phương tiện nào? Nội dung Đài phát Ti vi Khác a/Tuyên truyền sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh xây dựng NTM b/Tuyên truyền thu gom, sử lý rác thải c/ Tuyên truyền hoạt động phát triển môi trường, suy giảm môi trường xây dựng NTM d/Tuyên truyền nghĩa trang theo tiêu chuẩn xây dựng NTM Anh chị nghe tuyên truyền nội dung sau nào? Nội dung thoảng Thường xuyên Rất a/Tuyên truyền sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh xây dựng NTM b/Tuyên truyền thu gom, sử lý rác thải c/ Tuyên truyền hoạt động phát triển môi trường, suy giảm môi trường xây dựng NTM d/Tuyên truyền nghĩa trang theo tiêu chuẩn xây dựng NTM 88 Thỉnh Anh chị thấy nội dung tuyên truyền nào? Nội dung Cụ thể Chung chung a/Tuyên truyền sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh xây dựng NTM b/Tuyên truyền thu gom, sử lý rác thải c/Tuyên truyền hoạt động phát triển môi trường, suy giảm môi trường xây dựng NTM d/Tuyên truyền nghĩa trang theo tiêu chuẩn xây dựng NTM Anh (chị) tham gia thực tiêu chí mơi trường địa phương hình thức nào? Tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè giữ vệ sinh mơi trường gia đình nơi cơng cộng, trồng xanh… Ủng hộ tiền vào hoạt động vệ sinh mơi trường cơng cộng Tham gia đóng góp ý kiến vào hoạt động mơi trường địa phương Tham gia vệ sinh môi trường, trồng xanh, hoạt động VSMT khác Thực hỏa táng có người thân qua đời Khơng quan tâm 2/ Nhận thức người dân môi trường Anh chị hiểu môi trường? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… anh chị hiểu ô nhiễm môi trường? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 89 Theo anh chị rác hữu cơ, rác vơ gì? …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Theo anh chị mơi trường có ảnh hưởng đến sống gia đình anh chị khơng? Có Khơng 10 Việc bón phân tươi ( chưa qua ủ) ruộng có ảnh hưởng xấu đến môi trường sức khỏe người khơng? Có Khơng 11 Theo anh chị sở kinh doanh hộ gia đình có phải ký cam kết bảo vệ mơi trường khơng? Có 12 Theo anh chị người chịu trách nhiệm việc quản lý rác thải UBND xã Các sở sxkd Đơn vị thu gom rác 3/ Vấn đề sử dụng nước sinh hoạt 13 Gia đình anh chị sử dụng nguồn nước từ đâu? Nước máy 14 Nguồn nước dùng cho sinh hoạt có lọc qua thiết bị hay hệ thống lọc khơng? Có ( theo phương pháp nào:…………………………………) Khơng 15 Nguồn nước gia đình sử dụng cho ăn uống có vấn đề? Có 90 Màu sắc… 16 Trữ lượng nước cung không?Khối lượng m3/ tháng ? Có ……………… m3/tháng 17 Nước sản xuất gia đình anh chị lấy từ đâu? ……………………………………………………… 4/ Vấn đề rác thải 18 Trong gia đình anh chị, lượng rác thải trung bình ngày thải kg? < 5kg 19 Gia đình anh chị có phân loại rác thải khơng? Có 20 Gia đình anh chị có? Hố rác riêng Đổ rác bãi tập trung 21 Hàng tháng gia đình anh chị có phải nộp tiền thu gom rác? Có Số tiền: ………….đồng/… Tần suất:…… /ngày 22 Anh chị thấy hệ thống quản lý thu gom rác địa phương nà Rất tốt 23 Anh chị có nhận xét quản lý rác thải nay? …………………………………………………………………………………… …………………………………… 24 Địa phương anh chị có bãi rác tập trung chưa? Đã có Chưa có 91 25 Rác thải sản xuất nơng nghiệp gia đình anh (chị) thu gom nào? Tự thu gom Được thu gom riêng vào thùng rác đặt nơi sản xuất Vứt đồng ruộng, đường, mương 26 Rác thải sản xuất nơng nghiệp gia đình anh (chị) xử lý nào? Đốt đồng ruộng Mang đun nấu Ủ làm phân Làm thức ăn gia súc 27 Hình thức xử lý rác thải mềm chăn ni sau thu gom? Qua bình ủ khí Biogas Ủ làm phân Đổ trực tiếp mương, máng Cho cá ăn 5/ Vấn đề vệ sinh môi trường 28 Kiểu nhà vệ sinh gia đình anh chị? Hố xí tự hoại 29 Nước thải vệ sinh thải vào? Cống thoát nước chung 30 Theo anh (chị) tình trạng mơi trường xã thay đổi so với trước tiến hành xây dựng nông thôn mới? Sạch, đẹp nhiều Không thay đổi nhiều Tồi tệ 92 Không quan tâm 31 Theo anh (chị) tiêu tiêu chí mơi trường thực tốt địa phương (có thể trả lời nhiều phương án) Việc cung cấp nước cho nhân dân Việc thu gom xử lý rác thải Quy hoạch nghĩa trang Các hoạt động bảo vệ mơi trường: trồng xanh, vệ sinh làng xóm… Khơng biết, khơng quan tâm 32 Anh /chị có thấy tuyến đường xã đặt thùng chứa chất thải hay khơng? Nếu có khoảng cách thùng cách m? Có Khơng Khoảng cách: ………………….m 33 Tại địa phương anh chị đường làng xây dựng beton đổ cấp phối có thường xuyên vệ sinh hay khơng? Nếu có lần tuần? Có……lần/tuần 93 PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ XÃ I Thông tin cá nhân người điều tra Họ tên…………………………… Chức vụ………………………………… Đơn vị cơng tác…………………… Trình độ chun mơn:……………………………………… II Thơng tin cần vấn 1.Xã anh (chị) công nhận xã nông thôn chưa? Chưa công nhận xã NTM Đã công nhận xã NTM Các văn môi trường triển khai xuống sở có phù hợp khơng? Rất phù hợp Phù hợp Khơng phù hợp Tính chồng chéo văn mơi trường triển khai xuống sở? Thường xuyên chồng chéo Thỉnh thoảng chồng chéo Không chồng chéo Công tác tuyên truyền Nội dung tuyên truyền đơn vị anh (chị) thường xuyên tổ chức Môi trường dân cư Môi trường trồng trọt Môi trường chăn nuôi Môi trường sản xuất kinh doanh 5.Tần xuất tuyên truyền Định kỳ theo tuần 94 Định kỳ tuần/lần Định kỳ hàng tháng Đột xuất Thời gian tuyên truyền có hợp lý hay khơng? Có Khơng Hình thức tuyên truyền đơn vị anh (chị) thường tổ chức Có chương trình tuyên truyền riêng Tuyên truyền lồng ghép với chương trình khác Các yếu tố ảnh hưởng việc thực tiêu chí mơi trường Theo anh (chị) yếu tố có ảnh hưởng đến việc thực tiêu chí mơi trường xây dựng nơng thơn xã (có thể đánh dấu nhiều yếu tố) Vốn Cơ sở hạ tầng Cơ chế sách Nhận thức người dân Sự tham gia người dân tổ chức đoàn thể xã hội Yếu tố khác Sự tham gia tổ chức đoàn thể xã hội 9.Đơn vị anh chị thường tham gia vào hoạt động để thực tiêu chí mơi trường? Ra qn vệ sinh mơi trường Đảm nhận giữ đoạn đường tự quản Các hoạt động tuyên truyền Tình hình quy hoạch quản lý nghĩa trang (điều tra cán môi trường xã) 10 Tình hình quy hoạch nghĩa trang xã 95 Quy hoạch tập trung chưa có tường bao: ……% Quy hoạch tập trung có tường bao: ………….% Quy hoạch tập trung, có tường bao, chưa có hệ thống xử lý nước thải: % Nằm rải rác xứ đồng thôn: ……….% 11 Nghĩa trang thơn xã đặt vị trí thích hợp khơng? Khơng Có 12 Hình thức mai táng chủ yếu xã? địa tang 13 Bãi rác đầu tư cơng nghệ xử lý đại khơng? Khơng 14 Hình thức xử lý rác thải bãi rác? Đốt,chôn lấp 15 Vị trí tập kết rác có phù hợp khơng? Khơng 16 Anh chị có tham gia buổi tập huấn tuyên truyền pháp luật BVMT không? Thường xuyên 17 Anh chị thấy tham gia người dân hoạt động VSMT? Tích cực 18 Theo anh chị để hoạt động vệ sinh môi trường địa phương mang lại hiệu cần phải làm gì? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 96 PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ HUYỆN I Thông tin cá nhân người điều tra Họ tên…………………………… Chức vụ………………………………… Đơn vị cơng tác…………………… Trình độ chun mơn:……………………………………… II Thông tin cần vấn Công tác triển khai văn thực tiêu chí mơi trường Tính phù hợp văn triển khai Rất phù hợp Phù hợp Khơng phù hợp Tính chồng chéo văn triển khai xuống sở Thường xuyên chồng chéo Thỉnh thoảng chồng chéo Không chồng chéo Thời gian để thực văn triển khai xuống sở Thường xuyên gấp Thỉnh thoảng gấp Phù hợp Anh chị có thường xuyên tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn không? Thường xuyên Theo anh (chị) yếu tố có ảnh hưởng đến việc thực tiêu chí mơi 97 trường xây dựng nơng thơn xã (có thể đánh dấu nhiều yếu tố) Vốn Cơ sở hạ tầng Cơ chế sách Nhận thức người dân Sự tham gia người dân tổ chức đoàn thể xã hội Yếu tố khác Kinh phí cho nghiệp môi trường nào? Hạn chế Theo anh chị để hoạt động vệ sinh môi trường huyện mang lại hiệu cần phải làm gì? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 98 ... trường xây dựng nông thôn 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá sở lý luận đánh giá thực tiêu chí mơi trường xây dựng nông thôn - Đánh giá thực tiêu chí mơi trường xây dựng NTM địa bàn huyện Vũ. .. thực nông thôn huyện Vũ Thư 38 4.1.2 Tình hình thực tiêu chí mơi trường 41 4.2 Đánh giá thực tiêu chí mơi trường xây dựng nông thôn địa bàn huyện vũ thư, tỉnh Thái Bình ... dung đánh giá tình hình thực tiêu chí mơi trường xây dựng nông thôn Hướng dẫn thực tiêu chí mơi trường xây dựng nơng thơn địa bàn tỉnh Thái Bình Ban đạo XDNT tỉnh hướng dẫn huyện thực theo Thông
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện vũ thư, tỉnh thái bình , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện vũ thư, tỉnh thái bình