0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thị xã ninh hòa, tỉnh khánh hòa

121 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THỊ XÃ NINH HÒA, TỈNH KHÁNH HÒA Ngành: Quản lý đất đai Mã: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: GS TS Nguyễn Hữu Thành NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày… tháng… năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Xuân Trƣờng i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc GS TS Nguyễn Hữu Thành tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quy hoạch đất đai, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Uỷ ban nhân dân thị xã Ninh Hịa, Phịng Tài ngun & Mơi trường, Phịng Kinh tế, Chi cục Thống kê thị ủy Uỷ ban nhân dân xã tạo điều kiện thời gian cung cấp số liệu cho đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày… tháng… năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Xuân Trƣờng ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng .vii Danh mục hình .viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài .3 1.4.1 Những đóng góp 1.4.2 Ý nghĩa khoa học .3 1.4.3 Ý nghĩa thực tiễn .3 Phần Tổng quan tài liệu .4 2.1 Một số vấn đề đất nông nghiệp .4 2.1.1 Khái niệm đất đất sản xuất nông nghiệp 2.1.2 Vai trò ý nghĩa đất đai sản xuất nông nghiệp 2.1.3 Nguyên tắc quan điểm sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 2.2 Những vấn đề hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.2.1 Khái quát hiệu sử dụng đất 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp 12 2.2.3 Đặc điểm, tiêu chuẩn đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 14 2.2.4 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng nông nghiệp 17 2.3 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp giới Việt Nam .21 2.3.1 Sử dụng đất nông nghiệp giới 21 2.3.2 Sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam .23 2.4 Những nghiên cứu liên quan đến nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 28 iii 2.4.1 Những nghiên cứu liên quan đến nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp sản xuất nông nghiệp bền vững giới 28 2.4.2 Những nghiên cứu liên quan đến nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp sản xuất nông nghiệp bền vững Việt Nam 30 Phần Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 33 3.1 Nội dung nghiên cứu .33 3.1.1 Đánh giá điều kiện tự nhiện, kinh tế, xã hội thị xã có liên quan đến hiệu sử dụng đất .33 3.1.2 Hiện trạng sử dụng đất nơng nghiệp thị xã Ninh Hịa .33 3.1.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp thị xã Ninh Hịa 33 3.1.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả, hợp lý, bền vững thị xã Ninh Hòa 33 3.2 Phương pháp nghiên cứu 33 3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu .33 3.2.2 Phương pháp điều tra, thu thập thông tin 34 3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu .34 3.2.4 Phương pháp đánh giá hiệu loại sử dụng đất .35 3.2.5 Phương pháp so sánh .38 Phần Kết thảo luận 39 4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội thị xã Ninh Hòa 39 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 39 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội thị xã Ninh Hòa 43 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Thị Xã Ninh Hòa 49 4.2 Hiện trạng sử dụng đất nơng nghiệp thị xã Ninh Hịa .50 4.2.1 Hiện trạng, cấu sử dụng đất nông nghiệp 50 4.2.2 Biến động diện tích đất nơng nghiệp .53 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp thị xã Ninh Hòa 54 4.3.1 Loại sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp thị xã Ninh Hịa 54 4.3.2 Hiệu kinh tế 55 4.3.3 Hiệu xã hội 58 4.3.4 Hiệu môi trường 61 4.3.5 Đánh giá tổng hợp hiệu LUT 72 iv 4.4 Định hướng giải pháp sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn thị xã 74 4.4.1 Những quan điểm chủ yếu nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp bền vững 74 4.4.2 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp thị xã .74 4.4.3 Đề xuất loại sử dụng đất bền vững địa bàn thị xã Ninh Hòa .76 4.4.4 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất 77 Phần Kết luận kiến nghị .79 5.1 Kết luận 79 5.2 Kiến nghị 80 Tài liệu tham khảo 82 Phụ lục 86 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng việt BVTV Bảo vệ thực vật CNH - HĐH Công nghiệp hố, đại hố CPTG Chi phí trung gian CLĐ Công lao động CNNN Công nghiệp ngắn ngày CPVC Chi phí vật chất DVP Dịch vụ phí FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations GTSX Giá trị sản xuất GTNC Giá trị ngày công HQĐV Hiệu đồng vốn KT - XH Kinh tế - xã hội KHKT Khoa học kỹ thuật LV Lãi vay LUT Land Use Type NN & PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn TDMNBB Trung Du Miền Núi Bắc Bộ TNHH Thu nhập hỗn hợp TM - DV Thương mại - dịch vụ vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu kinh tế 35 Bảng 3.2 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu xã hội 36 Bảng 3.3 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu môi trường 37 Bảng 3.4 Tổng hợp hiệu sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp Thị xã Ninh Hịa 38 Bảng 4.1 Tổng hợp diện tích loại đất THỊ XÃ NINH HÒA 42 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp thị xã Ninh Hòa .51 Bảng 4.3 Biến động diện tích đất nơng nghiệp thị xã Ninh Hịa 53 Bảng 4.4 Tổng hợp loại sử dụng đất thị xã Ninh Hòa 54 Bảng 4.5 Hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất tiểu vùng 55 Bảng 4.6 Hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất tiểu vùng 57 Bảng 4.7 Đánh giá hiệu xã hội loại sử dụng đất tiểu vùng 59 Bảng 4.8 Đánh giá hiệu xã hội loại sử dụng đất tiểu vùng 60 Bảng 4.9 So sánh mức sử dụng phân bón thực tế tiểu vùng với hướng dẫn Trung tâm Khuyến nơng tỉnh Khánh Hịa 62 Bảng 4.10 So sánh mức sử dụng phân bón thực tế vùng với hướng dẫn Trung tâm Khuyến nơng tỉnh Khánh Hịa 63 Bảng 4.11 Lượng thuốc BVTV thực tế sử dụng loại, kiểu sử dụng đất tiểu vùng 66 Bảng 4.12 Lượng thuốc BVTV thực tế sử dụng loại, kiểu sử dụng đất tiểu vùng 67 Bảng 4.13 Tỷ lệ che phủ LUT, kiểu sử dụng đất thị xã Ninh Hòa 70 Bảng 4.14 Bảng tổng hợp hiệu môi trường LUT, kiểu sử dụng đất thị xã Ninh Hòa 71 Bảng 4.15 Tổng hợp hiệu kinh tế, xã hội, môi trường LUT, kiểu sử dụng đất thị xã Ninh Hòa 73 vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Cơ cấu sử dụng đất thị xã Ninh Hòa 51 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Họ tên: Nguyễn Xuân Trường Tên đề tài: Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh hòa Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã ngành: 8850103 Tên sở đào tạo: Học Viện Nơng Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá hiệu loại sử dụng đất nông nghiệp thị xã Ninh Hoà; Lựa chọn loại sử dụng đất nơng nghiệp có hiệu đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp thị xã Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp chọn điểm điều tra: Chọn điểm nghiên cứu đại diện cho sản xuất nông nghiệp thị xã Trên sở địa hình thị xã Ninh Hòa chia làm tiểu vùng, tiểu vùng chọn 01 xã đại đại diện - Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu: + Số liệu thứ cấp: Thu thập thông tin, số liệu liên quan đến sản xuất nơng nghiệp, sử dụng đất nơng nghiệp từ Phịng Tài ngun Mơi trường, Phịng Kinh Tế thị xã, UBND phường/ xã + Số liệu sơ cấp: Thu thập phương pháp điều tra nông hộ theo phiếu có sẵn Điều tra 90 phiếu Phương pháp tổng hợp phân tích xử lý số liệu: Các số liệu thống kê xử lý phần mềm Excel - Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất + Hiệu kinh tế + Hiệu xã hội + Đánh giá hiệu môi trường Kết kết luận Đất sản xuất nơng nghiệp thị xã bao gồm loại sử dụng đất: LUT chuyên lúa, LUT chuyên màu LUT lâu năm Kết đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp LUT sau: - Hiệu kinh tế: + màu Tiểu vùng 1: LUT có hiệu kinh tế cao LUT Thuốc – rau ix PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Ninh Hòa thị xã nằm phía Bắc tỉnh Khánh hịa với tổng diện tích tự nhiên là: 110794,96 có tổng diện tích đất nơng nghiệp 80598.39 chiếm 72,75% tổng diện tích đất tự nhiên, quy mô dân số năm 2016 232.340 người Thị xã có điều kiện khí hậu, đất đai giao thông tương đối thuận lợi cho việc đa dạng hóa trồng lưu thơng hàng hóa nơng sản với vùng lân cận Thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp thị xã Ninh Hịa cho thấy: Trên địa bàn thị xã có loại sử dụng đất với 14 kiểu sử dụng đất với hệ thống trồng công thức luân canh tương đối phong phú đa dạng bao gồm lúa, rau màu loại công nghiệp ngắn ngày thuốc lá, mía, trồng ăn lâu năm xoài Hiệu loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp thị xã sau: - Về hiệu kinh tế: + Tiểu vùng 1: LUT có hiệu kinh tế cao LUT Thuốc – rau màu với GTSX đạt từ 15,392 – 218,275 triệu đồng/ha/năm; TNHH đạt 7,895 – 171,937 triệu đồng/ha/năm, HQĐV đạt 1,05 – 3,37 lần Tiếp đến LUT lâu năm với kiểu sử dụng đất trồng xoài mang lại hiệu kinh tế cao với GTSX 140,00 triệu đồng/ha/năm, TNHH từ 116,712 triệu đồng/ha/năm HQĐV mức 5,01 lần LUT CNNG với GTSX đạt 50,297 triệu đồng/ha/năm; TNHH đạt 17,693 triệu đồng/ha/năm; HQĐV mức 0,54 lần LUT chuyên lúa LUT có hiệu kinh tế thấp với GTSX mức 17,490 – 37,365 triệu đồng/ha/năm + Tiểu vùng 2: LUT có hiệu kinh tế cao LUT chuyên màu với GTSX đạt từ 19,680 – 123,180 triệu đồng/ha/năm LUT có hiệu kinh tế thấp LUT chuyên lúa với GTSX đạt 60,318 – 89,897 triệu đồng/ha/năm - Về hiệu xã hội: + Tiểu vùng 1: LUT có hiệu xã hội cao LUT Thuốc – rau màu LUT lâu năm có hiệu xã hội mức trung bình, LUT chuyên lúa, Cây CNNN có hiệu xã hội mức thấp 79 + Tiểu vùng 2: LUT chuyên rau màu có hiệu xã hội mức trung bình có kiểu sử dụng đất đạt mức trung bình LUT chuyên lúa có hiệu xã hội mức trung bình - Về hiệu môi trường: + Tiểu vùng 1: LUT lâu năm có hiệu mơi trường cao, cịn LUT khác mức trung bình + Tiểu vùng 2: LUT chun lúa có hiệu mơi trường mức cao, LUT chuyên rau màu mức trung bình Định hướng sử dụng đất địa bàn thị xã Ninh Hòa thời gian tới: Duy trì diện tích LUT chun lúa, LUT có hiệu sử dụng đất không cao LUT giúp đảm bảo an ninh lương thực địa bàn thị xã, giải phần lao động nông nhàn Tăng vụ kiểu sử dụng đất lúa vụ để tăng hệ số sử dụng đất, tăng thu nhập cho người dân địa bàn thị xã LUT chuyên màu mang lại hiệu kinh tế cao, cần trì diện tích vốn có đầu tư phát triển giai đoạn tới; nhiên cần ý đến lượng phân bón dùng cho trồng liều lượng thuốc BVTV cần sử dụng khuyến cáo LUT lâu năm cần đặc biệt trọng đến kiểu sử dụng đất trồng xồi, kiểu sử dụng đất hiệu sử dụng đất tương đối cao Đề xuất số giải pháp giúp nâng cao hiệu sử dụng đất như: áp dụng giống trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương Tổ chức lớp tập huấn để phổ biến, hướng dẫn nơng dân nên bón phân theo khuyến cáo quan chuyên ngành địa phương; hạn chế sử dụng phân bón hóa học, thuốc BVTV, nên sử dụng chế phẩm sinh học góp phần tích cực vào bảo vệ mơi trường Trồng xen số loại ngắn ngày, họ đậu để che phủ đất, nâng cao hiệu kinh tế 5.2 KIẾN NGHỊ Trong sản xuất nông nghiệp, UBND thị ủy cần thiết lập chế phối hợp mối quan hệ bốn nhà (nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học nhà nông) nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất LUT theo hướng sản xuất hàng hoá ổn định thị trường dịch vụ nông nghiệp cho loại sử dụng đất Về vấn đề nâng cao hiệu LUT, đề nghị áp dụng giải pháp gồm: với LUT chuyên lúa cần trọng đẩy mạnh ứng dụng tiến khoa học kỹ 80 thuật, đưa giống lúa có suất chất lượng cao vào sản xuất LUT chuyên lúa, LUT chun màu cần bón bổ sung loại phân cịn thiếu, khuyến khích sử dụng chế phẩm sinh học, hạn chế dùng thuốc BVTV định mức, sử dụng giống trồng chịu hạn hán chống chịu tốt với sâu bệnh; LUT lâu năm cần tăng cường buổi tập huấn kỹ thuật trồng trọt, biện pháp canh tác sử dụng phân bón, thuốc BVTV theo hướng dẫn Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đưa định hướng phát triển nông nghiệp phù hợp với xu hướng phát triển tiềm lực địa phương đẩy mạnh kết hợp đồng người dân địa phương tạo điều kiện phát triển nông nghiệp nông thôn Đồng thời thu hút đầu tư thêm vật chất, kỹ thuật, tổ chức lớp hướng dẫn nơng dân có thêm kinh nghiệm, kiến thức để sản xuất đạt hiệu cao hơn./ 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Bùi Huy Hiền Nguyễn Văn Bộ (2001) Quy trình công nghệ bảo vệ đất dốc nông lâm nghiệp, tuyển tập hội nghị đào tạo nghiên cứu chuyển giao công khoa học công nghệ cho phát triển bền vững đất dốc Việt Nam NXB Nông nghiệp ,Hà Nội Bùi Thủy (2014) Đẩy mạnh ứng dụng Khoa học Công nghệ nông nghiệp, nông thôn Truy cập ngày9/11/2014 địa http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10004&cn _id=689396 Bùi Văn Sỹ (2012) Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn việc đánh giá tiềm đất đai nhằm góp phần sử dụng hợp lý bảo vệ nguồn tài ngun đất q trình cơng nghiệp hố, đại hoá Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Bộ Tài nguyên Môi trường, Hà Nội Bùi Văn Ten (2000), “Chỉ tiêu đánh giá hiệu kinh tế sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp nơng nghiệp nhà nước”, Tạp chí nơng nghiệp phát triển nông thôn, tr 199-200 Cao Liêm (1976) Đất Việt Nam (Bản thuyết minh dùng cho đồ đất Việt Nam tỉ lệ 1:1000000) Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường Cao Liêm, Đào Châu Thu Trần Thị Tú Ngà (1990) Phân vùng sinh thái nông nghiệp đồng sông Hồng, Báo cáo tổng kết đề tài, mã số 52D.0202, Hà Nội Chu Văn Cấp (2001) Một vài vấn đề phát triển Nông nghiệp Nông thôn nước ta Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Đào Châu Thu (2002) Giáo trình: Hệ thống phát triển nông nghiệp dùng cho học viên cao học Trường Đại học Nơng nghiệp Hà Nội Đỗ Đình Sâm, Nguyễn Ngọc Bình (2000) Đánh tiềm sản xuất đất lâm nghiệp Việt Nam NXB Nông nghiệp, Hà Nội 10.Đặng Hữu (2000), “Khoa học công nghệ phục vụ công nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp phát triển nơng thơn”, Tạp chí cộng sản, (17), tr 32 11 Đỗ Kim Chung (1999) Cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp phát triển nông thôn vùng kinh tế lãnh thổ Việt Nam NXB Nông nghiệp, Hà Nội 82 12.Đỗ Nguyên Hải Nguyễn Thị Kim Yến (2015) Nghiên cứu loại hình sử dụng đất nơng nghiệp phục vụ phát triển du lịch huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Tạp chí Khoa học Phát triển 2015, 13 (1): tr 90-98 13.Đỗ Nguyên Hải (1999) Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nông nghiệp Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 14.Đỗ Nguyên Hải (2001) Đánh giá đất hướng sử dụng đất đai bền vững sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Sơn-Bắc Ninh, Luận án tiến sỹ nông nghiệp, trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 15.Đỗ Thị Tám (2001) Đánh giá hiệu sử dụng đất nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Văn Giang – tỉnh Hưng Yên, Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 16.Lê Quốc Doanh, Hà Đình Tuấn A Chabanne (2005) Canh tác đất dốc bền vững NXB Nông nghiệp, Hà Nội 17.Luật Đất đai (2013) Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18.Luyện Hữu Cử, Cao Việt Hà Bùi Thị Hoàn (2013) Đánh giá tốc độ phân hủy tàn dư thực vật đất xám bạc màu huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Tạp chí Khoa học Phát triển 2013 11 (4) tr 525-531 19.Nguyễn Việt Anh Phan Sĩ Mẫn (2001), “Định hướng tổ chức phát triển nơng nghiệp hàng hố” Tạp chí nghiên cứu kinh tế (273) tr.21- 29 20.Nguyễn Đình Hợi (1993) Kinh tế tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp NXB Thống kê, Hà Nội 21.Nguyễn Hồng Đan, Đỗ Đình Tài (2003), ”Khả mở rộng đất nơng nghiệp vùng Tây Ngun”, Tạp chí Nơng Nghiệp Phát triển Nông thôn, số 10, Hà Nội 22.Nguyễn Khang Phạm Việt Tiến (1997) Nghiên cứu sử dụng hợp lý bảo vệ đất Tây Nguyên NXB Nông nghiệp, Hà Nội 23.Nguyễn Quang Tin (2011) Nghiên cứu số kỹ thuật canh tác bền vững đất dốc vùng núi phía Bắc Việt Nam 24.Nguyễn Duy Tính (1995) Nghiên cứu hệ thống trồng vùng đồng sông Hồng Bắc Trung Bộ Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 25.Nguyễn Văn Toàn, Vũ Xuân Thanh, Nguyễn Thị Hà (2010) Nghiên cứu đánh giá tài nguyên đất gò đồi vùng Đông Bắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu Khoa học Mã số KC.08.01/06-1 83 26.Nguyễn Văn Bộ (2000) Bón phân cân đối hợp lý cho trồng Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội 27.Nguyễn Ngọc Bình Phạm Đức Tuấn (2005) Kỹ thuật canh tác nông lâm kết hợp Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 28.Nguyễn Thị Vòng cộng (2001) “Nghiên cứu xây dựng quy trình cơng nghệ đánh giá hiệu sử dụng đất thông qua chuyển đổi cấu trồng” Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng cục, Hà Nội 29.Phạm Vân Đình, Quyền Đình Hà cộng (1997), Kinh tế nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 30.Phịng Tài ngun Mơi trường thị xã Ninh Hòa (2017), Số liệu thống kế đất đai năm 2016 31.Thái Phiên Nguyễn Tử Siêm (2002), Sử dụng bền vững đất miền núi vùng cao việt nam, NXB Nông nghiệp Hà Nội 32.Tô Đức Hạnh Phạm Văn Linh (2000) - Phát triển kinh tế hàng hố nơng thơn tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam, thực trạng giải pháp, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 33.Tổng cục Thống kê (2013) Hiện trạng sử dụng đất theo địa phương Truy cập ngày 22/2/2015 địa http://www.gso.gov.vn/default.aspx? tabid=386&idmid=3&ItemID=15577 34.Trần An Phong (1995) Đánh giá trạng sử dụng đất nước ta theo quan điểm sinh thái phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 35.Trung tâm thông tin tư liệu Khoa học Công nghệ quốc gia (2002) Giới thiệu tài liệu khoa học công nghệ theo chuyên đề số 106: Sử dụng tài nguyên đất quan điểm môi trường, sinh thái phát triển bền vững Nxb Trung tâm thông tin tư liệu khoa học công nghệ quốc gia 36.Viện Quy Hoạch Thiết kế nông nghiệp (1995), Đánh giá trạng đất theo quan điểm sinh thái phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 37.Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (2007) Lạc dại LD999 che phủ, bảo vệ, cải tạo đất Truy cập ngày 15/2/2014 địa http://www.nomafsi.com.vn/newsdetail.aspx?cate1=185 38.Vũ Thị Bình (1995), Đánh giá đất đai phục vụ định hướng quy hoạch nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Gia Lâm vùng đồng sông Hồng, Luận án PTS khoa học nông nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội, tr.1-24 84 39.Vũ Thị Phương Thụy (2000) Thực trạng giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác ngoại thành Hà Nội, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 40.Vũ Thị Ngọc Trân (1997) Phát triển kinh tế hộ sản xuất hàng hóa vùng đồng sông Hồng, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội II Tài liệu tiếng Anh: 41.Arens P.L (1997) Land evaluation standards for rainged argiculture world soil resources FAO, Rome, 1997 42.Australian Embassy (Vietnam) Một vài dự án điển hình ACIAR Việt Nam Truy cập ngày 12/1/2012 địa http://vietnam.embassy.gov.au/hnoivietnamese/ACIARpjct.html 43.A.J Smyth, J.Dumaski (1993), FESLM An International framme – work for Evaluation sustainable and management, World soil report No 44 FAO (1990) Land Evaluation and farmming system analysis for land use planning, Working document 45.FAO (1992), Land evaluation and farming systems analysis for land use planning, FAO working document, FAO – ROME 46.FAO (2007), International Conference on Organic Agriculture and Food Security, Rome 85 PHỤ LỤC Phụ lục Hiệu kinh tế 1ha số trồng tiểu vùng Đơn vị tính: Triệu đồng/ha Cây trồng Cây lúa vụ Cây lúa vụ Bắp Mỳ Thuốc Đậu xanh Dưa Cây xồi Mía Phụ lục Hiệu kinh tế 1ha số trồng tiểu vùng Cây trồng Cây lúa vụ Cây lúa vụ Cây lúa vụ Bắp Bí Dưa Ớt 86 Phụ lục Hiệu xã hội 1ha số trồng tiểu vùng Cây trồng Cây lúa vụ Cây lúa vụ Bắp Mỳ Thuốc Đậu xanh Dưa Cây xồi Mía Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra nông hộ Phụ lục Hiệu xã hội 1ha số trồng tiểu vùng Cây trồng Cây lúa vụ Cây lúa vụ Cây lúa vụ Bắp Bí Dưa Ớt Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra nơng hộ 87 Phụ lục Tình hình sản xuất loại trồng tiểu vùng Thị xã Ninh Hòa TT Loại trồng lúa vụ lúa vụ mía Bắp mỳ thuốc đậu xanh Xồi 10 Dưa Phụ lục Tình hình sản xuất loại trồng tiểu v ng Thị xã Ninh Hòa TT Loại trồng lúa vụ lúa vụ lúa vụ Bắp Bí Dưa Ớt 88 Phụ lục Giá phân bón STT Tên phân bón Phân đạm Ure Phân lân supe Phân Kali clorua Phân N : P : K Phụ lục Một số hình ảnh khu vực điều tra Hình Ruộng lúa gia đình nhà ông Nguyễn Ngọc Tân Xã Ninh Bình Hình Ruộng mỳ gia đình ơng Đinh Văn Thắng Xã Ninh Sim 89 Hình Đất rẫy trồng mía bà Nguyễn Thị Kim Châu Xã Ninh Sim Hình Ruộng trồng bắp gia đình ơng Huỳnh Siêng Xã Ninh Sim Hình Đất rẫy trồng xồi ơng Đỗ Kim Rạng xã Ninh Sim 90 ... xuất nông nghiệp thị xã Ninh Hòa Nghiên cứu loại sử dụng đất kiểu sử dụng đất nông nghiệp Đánh giá hiệu kinh tế loại sử dụng đất kiểu sử dụng đất nông nghiệp Đánh giá hiệu xã hội loại sử dụng đất. .. nông nghiệp thị xã 3.1.2 Hiện trạng sử dụng đất nơng nghiệp thị xã Ninh Hịa - Hiện trạng sử dụng đất thị xã Ninh Hòa - Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp thị xã 3.1.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất. .. đất kiểu sử dụng đất nông nghiệp - Đánh giá hiệu môi trường loại sử dụng đất kiểu sử dụng đất nông nghiệp 3.1.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả, hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thị xã ninh hòa, tỉnh khánh hòa , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thị xã ninh hòa, tỉnh khánh hòa