0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc

132 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ HUY KIÊN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Văn Nhạ NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Lê Huy Kiên i LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS, Đỗ Văn Nhạ - người hướng dẫn, giúp đỡ tận tình thời gian tơi nghiên cứu hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo môn Quy hoạch, thầy cô giáo Khoa Quản lý Đất đai - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam giảng dạy, đóng góp ý kiến, tạo điều kiện cho tơi học tập hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Phịng Tài ngun & Mơi trường thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn UBND, cán địa hộ gia đình thuộc xã, phường thị xã Phúc Yên giúp đỡ việc cung cấp tài liệu địa phương, cá nhân hộ gia đình để tơi nghiên cứu hồn thành luận văn này./ Một lần xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Lê Huy Kiên ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài 1.3 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Một số vấn đề lý luận đất nông nghiệp 2.1.1 Khái niệm đất đai 2.1.2 Đất nơng nghiệp vai trị đất nông nghiệp 2.1.3 Các quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 2.1.4 Nông nghiệp đô thị sử dụng đất nông nghiệp đô thị 2.2 Cơ sở lý luận đánh giá hiệu sử dụng đất 2.2.1 Khái niệm hiệu hiệu sử dụng đất 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông ngiệp 12 2.2.3 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 14 2.3 Cơ sở thực tiễn đánh giá hiệu sử dụng đất 17 2.3.1 Những nghiên cứu Thế giới 17 2.3.2 Nghiên cứu hiệu sử dụng đất Việt Nam 19 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 25 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 25 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 25 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 25 iii 3.2 Nội dung nghiên cứu 25 3.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc .25 3.2.2 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 25 3.2.3 Đánh giá hiệu loại sử dụng đất nông nghiệp 26 3.2.4 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp hiệu 26 3.3 Phương pháp nghiên cứu 26 3.3.1 Phương pháp phân vùng chọn điểm nghiên cứu 26 3.3.2 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp 27 3.3.3 Phương pháp điều tra thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp 27 3.3.4 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 27 3.3.5 Phương pháp đánh giá hiệu loại sử dụng đất kiểu sử dụng đất 27 Phần Kết thảo luận 31 4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa bàn thị xã 31 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 4.1.2 Các nguồn tài nguyên 34 4.1.3 Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên thị xã Phúc Yên 38 4.1.4 Điều kiện kinh tế - xã hội 41 4.1.5 Thực trạng phát triển văn hóa, giáo dục 44 4.2 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp thị xã Phúc Yên 47 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 47 4.2.2 Biến động số lượng cấu đất nông nghiệp giai đoạn 2012- 2017 50 4.2.3 Hiện trạng loại sử dụng đất (LUT) 52 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 55 4.3.1 Đánh giá hiệu kinh tế 55 4.3.2 Hiệu xã hội 60 4.3.3 Hiệu môi trường 65 4.3.4 Đánh giá tổng hợp hiệu sử dụng đất nông nghiệp thị xã Phúc Yên 74 4.4 Định hướng sử dụng đất theo hướng hiệu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất 4.4.1 77 Lựa chọn định hướng loại sử dụng đất nơng nghiệp có hiệu 77 iv 4.4.2 Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp thị xã Phúc Yên 80 Phần Kết luận đề nghị 83 5.1 Kết luận 83 5.2 Đề nghị 84 Tài liệu tham khảo 85 Phụ lục 87 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt AFPPF Diễn đàn nghị sỹ châu Á dân số phát triển ANLT An ninh lương thực CHXHCN Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa CP Chỉnh phủ CPTG Chi phí trung gian DVP Dịch vụ phí FAO Tổ chức Nơng – Lương Liên hợp quốc GTGT Giá trị gia tăng GTNC Giá trị ngày công GTSX Giá trị sản xuất HQĐV Hiệu đồng vốn HQKT Hiệu kinh tế HQMT Hiệu môi trường HQXH Hiệu xã hội KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình LHQ Liên hợp quốc LUT Loại sử dụng đất QĐ Quyết định TNHH Thu nhập hỗn hợp UBND Ủy ban nhân dân VC Chi phí vật chất WB Ngân hàng giới vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân cấp tiêu Bảng 3.2 Phân cấp tiê Bảng 3.3 Các tiêu phân cấ dụng đất Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng Bảng 4.3 Tình hình sử dụng đ 2012 - 2017 Bảng 4.4 Loại sử dụng đất thị Bảng 4.5 Hiệu kinh tế cá (Tính ha) Bảng 4.6 Phân cấp đánh giá h Bảng 4.7 Hiệu xã hội Bảng 4.8 Phân cấp hiệu x Bảng 4.9 Mức đầu tư phân bó Bảng 4.10 Mức đầu tư phân bón cho kiểu sử dụng đất ni trồng thủy sản so với khuyến cáo Bảng 4.11 Mức độ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trồng vật nuôi theo loại sử dụng đất Bảng 4.11 Phân cấp đánh giá hiệu môi trường kiểu sử dụng đất Bảng 4.12 Tổng hợp đánh giá hiệu sử dụng đất thị xã Phúc Yên vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Cơ cấu sử dụng đất thị xã Phúc Yên năm 2017 47 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Lê Huy Kiên Tên Luận văn: “Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá hiệu kinh tế, xã hội môi trường loại sử dụng đất nông nghiệp địa bàn thị xã Phúc Yên; Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp loại sử dụng đất địa bàn thị xã Phúc Yên Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân vùng chọn điểm nghiên cứu: Căn đặc điểm địa lý, thổ nhưỡng thị xã Phúc Yên chia thành tiểu vùng Mỗi tiểu vùng có đặc điểm sử dụng đất khác Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp: Nguồn số liệu sơ cấp thu thập cách vấn nông hộ: hai xã có đặc thù nơng nghiệp đặc trưng thị xã xã Tiền Châu xã Ngọc Thanh tổng số phiếu điều tra 80 phiếu Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp: Thu thập tư liệu, số liệu có sẵn từ quan nhà nước, sở, phòng ban thị xã, thư viện, trung tâm nghiên cứu Phương pháp thống kê sử lý số liệu: Sử dụng phần mềm máy tính (Excel) Kết trình bày bảng biểu số liệu Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc * Hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh tế * Hệ thống tiêu đánh giá hiệu xã hội * Hệ thống tiêu đánh giá hiệu mơi trường Kết kết luận (1) Thị xã Phúc Yên có điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội thuận lợi cho phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu tăng sản lượng sản phẩm hàng hố, đất đai màu mỡ, thị vệ tinh thành phố hà nội, sở hạ tầng phát triển Trong giai ix 90 Phụ lục 05 Mức độ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trồng vật ni Cây trồng Tên thuốc Reasgant 3.6EC; 1.8EC Wavotox 585EC, 600 EC Lúa Sherpa 25EC Daconil 75WP Tilt Super 300EC Pandan 95SP Pandan 95SP Cây ngô Match Aloha 25WP Mancozeb Reasgant 1.8EC Reasgant 3.6EC Rau Oncol 20EC Delfin WG Abatin 1.8EC Kanup 480SL, 600SL Bitox 40EC Khoai lang, Sherpa 25EC khoai Kanup 480SL, tây 600SL Applaud 10WP Daconil 75WP, Đậu 500SC tương, lạc Bitox 40EC Sherpa 25EC Daconil 75WP, Cây ăn quả, công 500SC Kamsu 2L Bitox 40EC nghiệp lâu Sherpa 25EC năm Kanup 480SL, 600SL Sodium Nuôi trồng thủy thioSunfate Vôi (CaO) Muối (NaCl) sản Thuốc tím 92 Phụ lục Một số hình ảnh khu vực điều tra Ảnh LUT chuyên màu xã Tiền Châu Ảnh LUT chuyên lúa xã Tiền Châu 93 Ảnh LUT nuôi trồng thủy sản xã Tiền Châu Ảnh LUT chuyên màu khác 94 Ảnh Chăm sóc hoa ly xã Tiền Châu Ảnh Thu hoạch hoa hồng xã Tiền Châu 95 96 97 98 99 100 101 102 ... kinh tế - xã hội thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc .25 3.2.2 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 25 3.2.3 Đánh giá hiệu loại sử dụng đất nông nghiệp. .. xã Phúc Yên năm 2017; 25 - Các loại sử dụng đất nông nghiệp 3.2.3 Đánh giá hiệu loại sử dụng đất nông nghiệp - Đánh giá hiệu loại sử dụng đất: + Đánh giá hiệu kinh tế; + Đánh giá hiệu mặt xã. .. loại/kiểu sử dụng đất khác nhau, số loại sử dụng đất cho hiệu khơng cao Vì đề tài: ? ?Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp thị xã Phúc Yên , tỉnh Vĩnh Phúc? ?? cần thiết để phát đề xuất loại sử dụng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc