0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

138 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM DƯƠNG QUỐC TRÍ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Dung NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2019 Tác giả luận văn Dương Quốc Trí i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS.TS.Nguyễn Văn Dung tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Hệ thống thôn tin, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Phòng Tài nguyên & Mơi trường huyện Tiên Du, phịng Thanh tra huyện Tiên Du, Ban tiếp công dân huyện Tiên Du giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2019 Tác giả luận văn Dương Quốc Trí ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở lý luận vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo đất đai 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Vai trị cơng tác tiếp dân iệc giải khiếu nại, tố cáo 2.1.3 Bản chất, đặc điểm khiếu nại, tố cáo ý nghĩa việc giải khiếu nại, tố cáo 13 2.1.4 Trình tự, thủ tục giải khiếu nại, tố cáo 18 2.1.5 Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu giải khiếu nại, tố cáo 23 2.2 Cơ sở thực tiễn giải khiếu nại, tố cáo số nước giới 25 2.2.1 Mỹ 25 2.2.2 Pháp 26 2.2.3 Đài Loan 26 2.3 Cơ sở thực tiễn tính pháp lý giải khiếu nại, tố cáo đất đai Việt Nam 27 2.3.1 Chủ trương, đường lối Đảng Nhà nước công tác đạo giải khiếu nại, tố cáo đất đai 27 2.3.2 Các văn pháp luật Nhà nước quy định việc giải khiếu nại tố cáo đất đai 28 iii 2.3.3 Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải khiếu nạ 2.3.4 Khái quát thực trạng tình hình khiếu nại tố cáo khiếu nại tố cáo đất đai Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 3.1 Địa điểm nghiên cứu 3.2 Thời gian nghiên cứu 3.3 Đối tượng nghiên cứu 3.4 Nội dung nghiên cứu 3.4.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, đất đai trạng nguồn lực, sở vật chất tr 3.4.2 Tình hình khiếu nại, tố cáo đất đai địa Bắc Ninh từ 01/01/2015 đến 31/12/2018 3.4.3 Đánh giá công tác giải khiếu nại, tố cáo Du, tỉnh Bắc Ninh 3.4.4 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả năn cáo đất đai huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Nin 3.5 Phương pháp nghiên cứu 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 3.5.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 3.5.3 Phương pháp tham vấn ý kiến chuyên gia 3.5.4 Phương pháp phân tích, thống kê xử lý số li Phần Kết thảo luận 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, công tác q trạng nguồn lực, sở vật chất địa 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 4.1.2 Thực trạng phát triên kinh tế - xã hội 4.1.3 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai địa bàn 4.1.4 Hiện trạng nguồn lực sở vật chất phục v khiếunại, tố cáo đất đai địa bàn huyện T 4.2 Tình hình khiếu nại, tố cáo đất đai địa 2015-2018 4.2.1 Công tác tiếp nhận phân loại đơn thư iv 4.2.2 Công tác giải khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Tiên Du .62 4.2.3 Kết giải khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn huyện Tiên Du giai đoạn 2015-2018 66 4.3 Đánh giá công tác giải khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Tiên Du 77 4.3.1 Đánh giá hộ gia đình, cá nhân cơng tác giải khiếu nại, tố cáo đất đai 77 4.3.2 Đánh giá cán bộ, công chức giải khiếu nại, tố cáo đất đai 82 4.3.3 Những ưu điểm, tồn nguyên nhân công tác giải khiếu nại, tố cáo đất đai 84 4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác giải khiếu nại, tố cáo 85 4.4.1 Nâng cao kỹ mềm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp dân cán giải khiếu nại, tố cáo 85 4.4.2 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật .86 4.4.3 Tăng cường phối kết hợp với quan có liên quan 86 4.4.4 Tăng cường quản lý đất đai hồn thiện, đại hố hồ sơ, đồ địa giới hành xây dựng sở liệu địa giới hành .87 Phần Kết luận kiến nghị 88 5.1 Kết luận 88 5.2 Kiến nghị 89 Tài liệu tham khảo 90 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CHXHCNVN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam GPMB Giải phóng mặt HCNN Hành nhà nước HĐND Hội đồng nhân dân HVHC Hành vi hành KN Khiếu nại QĐHC Quyết định hành QLĐĐ Quản lý đất đai QPPL Quy phạm pháp luật QSDĐ Quyền sử dụng đất TC Tố cáo TCD Tiếp công dân UBND Uỷ ban nhân dân VPPL Vi phạm pháp luật KNTC Khiếu nại tố cáo vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Danh mục văn pháp luật quy định giải khiếu nại, tố cáo30 Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2018 huyện Tiên Du 51 Bảng 4.2 Trình độ chuyên môn cán bộ, công chức tham gia giải khiếu nại, tố cáo xã, thị trấn huyện 57 Bảng 4.3 Trình độ chun mơn cán bộ, cơng chức làm công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư giải khiếu nại, tố cáo cấp huyện 57 Bảng 4.4 Hiện trạng sở vật chất để phục vụ công tác tiếp dân địa bàn huyện Tiên Du59 Bảng 4.5 Tình hình tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đất đai 2015 -2018 60 Bảng 4.6 Tình hình tiếp nhận phân loại đơn thư lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải UBND huyện Tiên Du 2015-2018 61 Bảng 4.7 Tổng hợp vụ việc khiếu nại, tố cáo UBND huyện giải 63 Bảng 4.8 Kết giải đơn khiếu nại lĩnh vực đất đai 2015- 2018 67 Bảng 4.9 Kết giải đơn tố cáo lĩnh vực đất đai 2015-2018 73 Bảng 4.10 Tổng hợp kết đánh giá người dân hình thức gửi tiếp cận đơn khiếu nại, khiếu kiện 78 Bảng 4.11 Tổng hợp kết đánh giá người dân cán tiếp dân 79 Bảng 4.12 Tổng hợp kết đánh giá người dân trình tự, thời gian cách thức giải khiếu nại, tố cáo 80 Bảng 4.13 Tổng hợp kết đánh giá người dân mức độ am hiểu pháp luật liên quan đến giải khiếu nại đất đai 81 Bảng 4.14 Tổng hợp kết đánh mức độ hài lòng kết giải việc chấp hành định giải KNTC người dân 82 Bảng 4.15 Đánh giá cán bộ, công chức mức độ hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật khiếu nại, tố cáo đất đai người sử dụng đất 82 Bảng 4.16 Đánh giá cán bộ, công chức mức độ phức tạp vụ việc, trình tự, thủ tục, thời gian giải đơn thư, thời hạn thực định mức độ quan tâm cấp công tác giải khiếu nại, tố cáo đất đai 83 vii DANH MỤC HÌNH Sơ đồ 2.1 Sơ đồ trình tự thủ tục giải khiếu nại 22 Hình 4.1 Sơ đồ vị trí huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 44 Hình 4.2 Cơ cấu kinh tế huyện Tiên Du năm 2018 48 Hình 4.3 Cơ cấu sử dụng đất huyện Tiên Du năm 2018 52 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Dương Quốc Trí Tên luận văn: “Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu giải khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu đề tài Đánh giá thực trạng công tác giải khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Tiên Du Đề xuất giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng, hiệu công tác giải khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Phương pháp nghiên cứu đề tài Luận văn sử dụng phương pháp: Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp: số liệu thứ cấp thu thập phịng ban chun mơn nghiệp vụ có liên quan đến cơng tác giải khiếu nại tố cáo đất đai địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: điều tra công dân, cán công chức người có đơn, bị đơn có liên quan đến vụ khiếu nại tố cáo đất đai điều tra, cán công chức giao giải cụ khiếu nại tố cáo đất đai Phương pháp tham vấn ý kiến chuyên gia: tham vấn ý kiến để phân tích nguyên nhân dẫn đến việc khiếu nại, tố cáo đất đai - Phương pháp phân tích ,thống kê, xử lý tổng hợp số liệu: thống kê kết tiếp công dân, kết xử lý đơn thư, kết điều tra, kết giải khiếu nại tố cáo Kết kết luận Tiên Du huyện có vị trí cửa ngõ tỉnh Bắc Ninh có tốc độ thị hóa nhanh Tình hình giải đơn thư khiếu nại tố cáo địa bàn huyện Tiên Du năm gần đạt kết định Công tác ban hành thực văn quy phạm pháp luật lĩnh vực đất đai thực thường xuyên; công tác thi hành pháp luật công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSDĐ, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt ; tồn huyện có 14/14 xã, thị trấn có đồ địa chính, đồ quy hoạch Các phịng ban huyện toàn xã, thị trấn sử dụng phần mềm chuyên ngành, phần mềm xử lý đơn thư… ix Năm Cơng dân có đơn khiếu nại Năm TT Ơng Nguyễn Cơng Do, xã Minh Đạo Ông Nguyễn Duy X Huệ, Duy Bình, Duy Chinh, xã Đại Đồng X Đòi quyền SDĐ Đòi quyền SDĐ Ông Nguyễn Văn 12 Trường, xã Việt Đoàn Ông Nguyễn Tiến 13 Phương, xã Tri Phương X X Rút đơn Sai Trong hạn 2337/QĐUBND ngày 16/10/2017 Sai Trong hạn Sai Trong hạn BB làm việc ngày 13/1 UBND xã Việt Đoàn CV số 08/TTr ngày 29/2 Thanh tra huyện 1038/UBNDTNMT ngày 13/9/2018 UBND huyện 572/UBNDNC ngày 6/3/2018 UBND tỉnh Bắc Ninh Sai Sai Trong hạn Trước hạn Trực tiếp Trực tiếp Trực tiếp Trực tiếp Sai Trong hạn Trực tiếp Bưu điện 96 Tổng hợp số đơn tố cáo liên quan đến phiếu điều tra Năm Cơng dân có đơn tố cáo Năm TT Công dân thôn Vân Khám, xã Hiên Vân Tố cáo UBND xã Công dân thơn Long Khám, xã Việt Đồn Tố cáo CT UBND xã 2015Việt tự ý điều chỉnh QH khu dân cư Công dân thôn Hương Vân, Lạc x x 2016 Phòng TNMT Số 492/KLUBND ngày 17/7 UBND huyện x KL số 473/UBNDTNMT ngày Vệ tố cáo cán xã có việc làm sai trái liên quan đến QLĐĐ Công dân thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng tố cáo UBND xã Đại Đồng thu hồi đất 14/BC-TNMT ngày 22/3/2015 x 12/6 UBND huyện Số 196/UBNDTTr ngày 11/3 UBND huyện 97 Năm Cơng dân có đơn tố cáo Năm TT 2017 không Công Trung, Hưng Nguyễn Bá Chanh Công dân thôn Đình Cả, Nội Duệ tố cáo bà Lê Thị Tiếp sai phạm thu chi tài thơn Cơng dân thông Tam Tảo Tố xã dụng chiếm đoạt đất đai Công Chi ChiTố tịch Tân Chi B ưu điện T rực tiếp cáo Phú Hồ, xã Trực tiếp ưu điện B 98 Năm Cơng dân có đơn tố cáo Năm TT 10 2018 11 12 Công dân thôn Xuân Hội, xã Lạc Vệ Tố cáo cán xã có việc làm sai trái liên quan đến cải tạo ao thôn Công dân thôn Lũng Sơn, thị trấn Lim Tố cáo Chủ tịch UBND huyện Tiên Du Cơng dân thơn Đình Cả, xã Nội Duệ Tố cáo lãnh đạo UBND xã Nội Duệ Công dân thôn Duệ Đông, thị trấn Lim Tố cáo Chủ tịch UBND thị trấn Lim B ưu điện T rực tiếp T rực tiếp rực tiếp T 99 Tổng hợp phiếu điều tra cán bộ, công chức Cán bộ, công chức TT thuộc đơn vị Thanh tra huyện Phịng Tài ngun & Mơi trường huyện Ban Tiếp Công dân huyện Tổng 100 PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI,TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI (Dùng để hỏi, điều tra vấn đối tượng có đơn khiếu nại) Xin ơng/bà vui lịng cho biết số thơng tin sau: I THƠNG TIN CHUNG Họ tên : Địa chỉ: Thôn/phố , xã/thị trấn II NỘI DUNG PHỎNG VẤN Nội dung đơn: Việc giải khiếu nại đất đai quan nhà nước có thẩm quyền có quy định pháp luật không? Đúng theo quy định Vụ việc ơng/bà khiếu nại liên quan đến lĩnh vực gì? Cấp GCNQSDĐ GPMB Lĩnh vực khác Thời gian giải quyết: Trước thời hạn Đúng thời hạn Không thời hạn Thái độ cán giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai: Tốt Vụ việc ơng/bà cấp có thẩm quyền giải chưa? Đã giải Chưa giải Nếu vụ việc ông/bà cấp có thẩm quyền giải kết luận, định vụ việc, ông/bà khiếu nại hay sai? Đúng Sai Vụ việc ông/bà thực xử lý sau kết luận, định xử lý chưa? Đã xử lý Chưa xử lý Ý kiến ông/bà kết giải quyết, xử lý nội dung khiếu nại cấp có thẩm quyền? Đầy đủ nội dung phải giải quyếtChưa đầy đủ nội dung phải giải 101 10 Ông/Bà có đồng ý việc giải khiếu nại cấp có thẩm quyền? Đồng ý 11 Khơng đồng ý Ơng /bà gửi đơn đến cấp có thẩm quyền giải theo hình thức nào? Trực tiếp Gián tiếp Xin trân trọng cảm ơn ông/bà! Tiên Du, ngày tháng năm Người vấn Người vấn Dương Quốc Trí 102 PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI,TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI (Dùng để hỏi, điều tra vấn đối tượng có đơn tố cáo) Xin ơng/bà vui lịng cho biết số thơng tin sau: I THƠNG TIN CHUNG Họ tên : Địa chỉ: Thôn/phố , xã/thị trấn II NỘI DUNG PHỎNG VẤN Nội dung đơn: Việc giải tố cáo đất đai quan nhà nước có thẩm quyền có quy định pháp luật không? Đúng theo quy định Vụ việc ông/bà tố cáo liên quan đến ai? Cán xã, thị trấn Cán huyện Nội dung khác Thời gian giải quyết: Trước thời hạn Đúng thời hạn Không thời hạn Thái độ cán giải tố cáo: Tốt Vụ việc ông/bà cấp có thẩm quyền giải chưa? Đã giải Chưa giải Nếu vụ việc ơng/bà cấp có thẩm quyền giải kết luận, định vụ việc, ơng/bà tố cáo hay sai? Đúng Có có sai Sai Vụ việc ơng/bà thực xử lý sau kết luận, định xử lý chưa? Đã xử lý Chưa xử lý Ý kiến ông/bà kết giải quyết, xử lý nội dung tố cáo cấp có thẩm quyền? Đầy đủ nội dung phải giải quyếtChưa đầy đủ nội dung phải giải 103 10 Ơng/Bà có đồng ý việc giải tố cáo cấp có thẩm quyền? Đồng ý 11 Khơng đồng ý Ơng /bà gửi đơn đến cấp có thẩm quyền giải theo hình thức nào? Trực tiếp Gián tiếp Xin trân trọng cảm ơn ông/bà! Tiên Du, ngày tháng năm Người vấn Người vấn Dương Quốc Trí 104 PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI (Dùng để vấn cán công chức, tra viên tham gia công tác giải khiếu nại, tố cáo,) I Thông tin chung Họ tên người điều tra: Chức vụ: Đơn vị công tác: huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh II Nội dung vấn Trung bình năm, ơng/bà trực tiếp tiến hành thụ lý giải khoảng vụ việc khiếu nại, tố cáo đất đai Lĩnh vực tố cáo Lĩnh vực khiếu nại Khơng có vụ việc Khơng có vụ việc Từ đến vụ việc Từ đến vụ việc Từ đến 10 vụ việc Từ đến 10 vụ việc Từ 10 đến 15 vụ việc Từ 10 đến 15 vụ việc Việc thực quy trình, trình tự giải khiếu nại, tố cáo đất đai có theo quy định khơng? Đúng Khơng Ơng/bà có đồng ý với kết giải khiếu nại, tố cáo không? - Về khiếu nại (Liên quan đến 13 đơn điều tra) Đồng ý - Về Tố cáo (Liên quan đến 12 đơn điều tra) Đồng ý Việc chấp hành định giải khiếu nại, tố cáo đất đai thực tế? - Về khiếu nại Chấp hành nghiêm túc Có chấp hành chưa triệt để Không chấp hành 105 - Về tố cáo Chấp hành nghiêm túc Có chấp hành chưa triệt để Không chấp hành Công tác giải khiếu nại địa bàn huyện Tiên Du có vướng mắc khơng? Khơng Có (Những vướng mắc, khó khăn cơng tác giải khiếu nại Chính sách pháp luật đất đai, khiếu nại, tố cáo Nêu rõ lý do: + + + + Tiên Du, ngày tháng năm 2019 Người vấn Người vấn Dương Quốc Trí 106 ... tỉnh Bắc Ninh, để góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác giải khiếu nại, tố cáo chọn đề tài: “ Đánh giá thực trạng giải pháp nâng cao hiệu giải khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn huyện. .. cứu đề tài Đánh giá thực trạng công tác giải khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Tiên Du Đề xuất giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng, hiệu công tác giải khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Tiên Du,. .. LUẬN VĂN Tên tác giả: Dương Quốc Trí Tên luận văn: ? ?Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu giải khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh? ?? Ngành: Quản lý đất đai
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh