0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì, tỉnh phú thọ

117 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ LIỄU ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Khắc Thời NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Liễu i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận ,tơi xin tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Khắc Thời, thầy tận tình hướng dẫn suốt q trình viết luận văn thạc sĩ Tơi chân thành cảm ơn quý thầy, cô khoa Trắc địa đồ trường Học Viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình truyền đạt kiến thức năm học tập Với vốn kiến thức tiếp thu q trình học khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận mà cịn hành trang qúy báu để bước công tác cách vững tự tin Tôi xin chân thành cảm ơn Sở Tài ngun Mơi trường tỉnh Phú Thọ, Phịng Tài ngun Mơi trường thành phố Việt Trì, Ban Bồi thường Giải phóng mặt thành phố Việt Trì, Ban Dự án thành phố Việt Trì tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn thật tốt Cảm ơn gia đình bạn bè động viên chỗ dựa vững cho tơi suốt q trình thực hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Liễu ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4.1 Những đóng góp 1.4.2 Ý nghĩa khoa học .3 1.4.3 Ý nghĩa thực tiễn .3 Phần Tổng quan tài liệu .4 2.1 Cơ sở lý luận bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất 2.1.1 Một số khái niệm liên quan .4 2.1.2 Vai trò công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư 2.2 Cơ sở pháp lý trình tự thủ tục cơng tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất 2.3 Chính sách bồi thường hỗ trợ tđc số nước tổ chức giới 10 2.3.1 Trung quốc 10 2.3.2 Indonesia 11 2.3.3 Australia 12 2.3.4 Tổ chức ngân hàng giới (wb) 13 2.3.5 Tổ chức ngân hàng phát triển châu .13 2.4 Chính sách bồi thường nhà nước thu hồi đất Việt Nam 16 2.4.1 Giai đoạn trước luật đất đai 1987 có hiệu lực 16 iii 2.4.2 Giai đoạn luật đất đai 1987 có hiệu lực 17 2.4.3 Giai đoạn luật đất đai 1993 có hiệu lực 18 2.4.4 Giai đoạn luật đất đai 2003 có hiệu lực 19 2.4.5 Giai đoạn luật đất đai 2013 có hiệu lực đến 20 2.5 Thực tiễn bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt Việt Nam 21 2.5.1 Về sách bồi thường, hỗ trợ 21 2.5.2 Trình tự thực cơng tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư 22 2.5.3 Một số kết đạt q trình giải phóng mặt .22 2.5.4 Những tồn trình bồi thường hỗ trợ tái định cư 23 2.6 Tình hình thực bồi thường gpmb tỉnh phú thọ 25 2.6.1 Tình hình chung cơng tác bồi thường gpmb địa bàn tỉnh 25 2.6.2 Kết công tác bồi thường GPMB tỉnh phú thọ 25 Phần Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 28 3.1 Đối tượng nghiên cứu 28 3.2 Thời gian nghiên cứu 28 3.3 Nội dung nghiên cứu .28 3.3.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Việt Trì .28 3.3.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai thành phố Việt Trì 28 3.3.3 Thực trạng cơng tác bồi thường giải phóng mặt thành phố Việt Trì 28 3.3.4 Đánh giá cơng tác bồi thường giải phóng mặt để thực hai dự án nghiên cứu địa bàn thành phố Việt Trì 28 3.3.5 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác bồi thường giải phóng mặt 29 3.4 Phương pháp nghiên cứu 29 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 29 3.4.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu .29 3.4.3 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp .30 3.4.4 Phương pháp thống kê xử lý số liệu 30 3.4.5 Phương pháp so sánh, phân tích 31 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 32 4.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Việt Trì .32 4.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên 32 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội thành phố Việt Trì 35 4.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai thành phố Việt Trì 41 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai 41 iv 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 thành phố Việt Trì .44 4.3 Thực trạng cơng tác bồi thường giải phóng mặt thành phố Việt Trì 47 4.3.1 Trình tự thủ tục thực bồi thường giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất thành phố Việt Trì 47 4.3.2 Kết cơng tác bồi thường giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Việt Trì .50 4.4 Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt để thực hai dự án nghiên cứu 53 4.4.1 Khái quát chung hai dự án nghiên cứu .53 4.4.2 Các văn pháp lý liên quan đến hai dự án nghiên cứu .55 4.4.3 Xác định đối tượng, điều kiện bồi thường, hỗ trợ đất hai dự án nghiên cứu 57 4.4.4 Đánh giá việc thực cơng tác bồi thường, giải phóng mặt hai dự án nghiên cứu .59 4.4.5 Tác động việc thực sách bồi thường giải phóng mặt đến đời sống việc làm hộ dân bị thu hồi đất .72 4.4.6 Kết tổng hợp ý kiến cán thực ý kiến người dân bị thu hồi đất hai dự án nghiên cứu 74 4.4.7 Đánh giá chung việc thực sách bồi thường, hỗ trợ hai dự án nghiên cứu .77 4.5 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác bồi thường giải phóng mặt 80 4.5.1 Nhóm giải pháp sách 80 4.5.2 Nhóm giải pháp tổ chức thực 80 4.5.3 Giải pháp bồi thường 81 4.5.4 Giải pháp hỗ trợ ổn định đời sống 81 4.5.5 Các giải pháp khác 82 Phần Kết luận kiến nghị 83 5.1 Kết luận 83 5.2 Kiến nghị 84 Tài liệu tham khảo 85 Phụ lục 87 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa Tiếng Việt ADB Ngân hàng phát triển Châu Á (Asian Deve lopment bank) BAH Bị ảnh hưởng BT Bồi thường BTHT Bồi thường hỗ trợ BTNMT Bộ Tài nguyên môi trường CNH Công nghiệp hóa CP Chính Phủ ĐTH Đơ thị hóa GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB Giải phóng mặt HĐBT Hội đồng bồi thường HĐH Hiện đại hóa HĐND Hội đồng nhân dân NĐ Nghị định QĐ-UBND Quyết định ủy ban nhân dân QSDĐ Quyền sử dụng đất TĐC Tái định cư TT-BTC Thông tư Bộ Tài Chính TTLB Thơng tư liên TW Trung ương UBND Ủy ban nhân dân WB Ngân hàng giới (Word bank) vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Giá trị sản xuất ngành địa bàn thành phố Việt Trì giai đoạn 2015-2017 Bảng 4.2 Tình hình dân số lao động thành phố Việt Trì giai đoạn 2015-2017 Bảng 4.3 Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 thành phố Việt Trì Bảng 4.4 Kết thực bồi thường, giải phóng mặt Bảng 4.5 Khái quát chung hai dự án nghiên cứu Bảng 4.6 Đối tượng bồi thường hai dự án nghiên cứu Bảng 4.7 Ý kiến người dân việc xác định đối tượng bồi thường, không bồi thường Bảng 4.8 Đơn giá bồi thường đất t Bảng 4.9 Kết bồi thường đất t Bảng 4.10 Kinh phí bồi thường tài sản, vật kiến trúc, cối hoa màu Bảng 4.11 Ý kiến mức độ phù hợp hộ dân tiền bồi thường tài sản, vật kiến trúc, cối hoa màu Bảng 4.12 Các khoản hỗ trợ hai dự án nghiên cứu Bảng 4.13 Ý kiến người dân khoản hỗ trợ Bảng 4.14 Sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ hộ dân hai dự án nghiên cứu Bảng 4.15 Tổng hợp ý kiến điều tra cán trực tiếp thực cơng tác bồi thường, giải phóng mặt Bảng 4.16 Tổng hợp ý kiến người dân có đất bị thu hồi tính cơng bằng, dân chủ, công khai thực dự án vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ vị trí địa lý thành phố Việt Trì 32 Hình 4.2 Cơ cấu sử dụng đất năm 2017 thành phố Việt Trì 46 Hình 4.3 Sơ đồ vị trí Dự án đường phía Tây Nam đường Vành đai thành phố 6,5 km từ khu Công nghiệp Thụy Vân tới đê Sông Hồng - đường nối từ quốc lộ qua khu công nghiệp Thụy Vân đến đê Sông Hồng 53 Hình 4.4 Sơ đồ vị trí dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà khu vực Đồng Láng Cầu, phường Minh Nông phường Gia Cẩm 54 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Thị Liễu Tên luận văn: “Đánh giá cơng tác bồi thường giải phóng mặt số dự án địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Đánh giá cơng tác bồi thường giải phóng mặt số dự án nghiên cứu địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - Đề xuất giải pháp nhằm góp phần đẩy nhanh cơng tác bồi thường giải phóng mặt cho dự án Giúp cho cơng tác quản lý hành Nhà nước đất đai ngày hiệu Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực nội dung nghiên cứu đề tài, sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp; Phương pháp chọn điểm nghiên cứu; Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp; Phương pháp thống kê xử lý số liệu; Phương pháp so sánh, phân tích Kết nghiên cứu Giai đoạn 2015-2017 thành phố Việt Trì thực 147 dự án với diện tích thu hồi 314,4 đất 10.265 hộ gia đình, cá nhân, đơn vị Tổng mức kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực dự án 460,2 tỷ đồng Kết đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt dự án nghiên cứu cho thấy: Dự án đường phía Tây Nam đường Vành đai thành phố 6,5 km từ khu Công nghiệp Thụy Vân tới đê Sông Hồng - đường nối từ quốc lộ qua khu công nghiệp Thụy Vân đến đê Sơng Hồng, thành phố Việt Trì có diện tích thu hồi 80.312,0 m ảnh hưởng đến 518 hộ dân có đất bị thu hồi, với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ dự án 6.989,25 triệu đồng Dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà khu vực Đồng Láng Cầu phường Minh Nơng phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì có diện tích thu hồi 48.885,80 m ảnh hưởng đến 256 hộ dân có đất bị thu hồi, với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ dự án 15.522,32 triệu đồng Đơn giá đất áp dụng để tính bồi thường thấp giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế thị trường từ 1,13 đến 1,19 lần; đất nông nghiệp thấp từ 1,13-1,14 lần, đất thấp 1,19 lần; chưa đảm bảo quyền lợi người bị thu hồi đất chưa sát với giá thị trường thời điểm thu hồi Các hộ có ix TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Chính phủ (2014a) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết số Điều Luật đất đai Chính phủ (2014b) Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Chính phủ (2017) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai Đào Trung Chính (2010) Thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - kinh nghiệm quốc tế học áp dụng vào Việt Nam Tổng hợp báo cáo khoa học Kỷ niệm 65 năm ngành quản lý đất đai Việt Nam (1945-2010) Hoàng Thị Nga (2010) Pháp luật thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt Việt Nam nay: Thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sĩ ngành: Luật Kinh tế, Khoa Luật, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Như Ý (chủ biên) (2001) Từ điển Tiếng Việt thông dụng Nxb Giáo dục, Hà Nội Phạm Phương Nam, Nguyễn Thanh Trà (2011) Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Tạp chí Tài nguyên Môi trường Phương Thảo (2013) Kinh nghiệm thu hồi đất số quốc gia giới 10 Phịng Tài ngun Mơi trường thành phố Việt Trì (2015) Báo cáo Tình hình quản lý sử dụng đất năm 2015 thành phố Việt Trì 11 Phịng Tài ngun Mơi trường thành phố Việt Trì (2016) Báo cáo Tình hình quản lý sử dụng đất năm 2016 thành phố Việt Trì 12 Phịng Tài ngun Mơi trường thành phố Việt Trì (2017a) Báo cáo Tình hình quản lý sử dụng đất năm 2017 thành phố Việt Trì 13 Phịng Tài ngun Mơi trường thành phố Việt Trì (2017b) Báo cáo Thống kê đất đai năm 2017 thành phố Việt Trì 14 Quốc hội nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1993) Luật đất đai năm 1993 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 85 15 Quốc hội nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2003) Luật đất đai năm 2003 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Quốc hội nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013) Luật đất đai năm 2013 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Tổng cục Quản lý đất đai (2009-2012) Báo cáo nghiên cứu, khảo sát nước: Hàn Quốc, Đức, Nhật Bản, Canađa, Trung Quốc, Ôxtrâylia, Đài Loan, Thái Lan 18 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (2014a) Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 UBND tỉnh Phú Thọ việc ban hành Quy định cụ thể số nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Đơn giá bồi thường vật kiến trúc, cối Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Phú Thọ 19 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (2014b) Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 UBND tỉnh Phú Thọ bảng giá đất 05 năm (2015-2019) địa bàn tỉnh Phú Thọ 20 Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì (2010) Báo cáo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010- 2020 21 Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì (2015) Kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 thành phố Việt Trì 22 Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì (2016) Kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 thành phố Việt Trì 23 Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì (2017) Kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 thành phố Việt Trì 24 Vĩnh Hà (2015) Bồi thường, giải phóng mặt bằng: Kinh nghiệm hay từ thành phố Việt Trì, báo Phú Thọ, truy cập ngày 19/4/2018 http://baophutho.vn/kinh- te/201507/boi-thuong-giai-phong-mat-bang-kinh-nghiem-hay-tu-thanh-phoviet-tri-36957 86 PHỤ LỤC Phụ lục 01 Bảng tổng hợp kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ Dự án 1: Đường phía Tây Nam đường vành đai thành phố: 6,5 km từ khu công nghiệp Thụy Vân tới đê Sông Hồng 87 Phụ lục 02 Bảng tổng hợp kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ Dự án 2: Hạ tầng kỹ thuật khu nhà khu vực Đồng Láng Cầu phường Minh Nông phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì 88 Phụ lục 03 PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ Phiếu số: Tên dự án:……………………………………………………………… Họ tên cán bộ:……….……………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………… NỘI DUNG ĐIỀU TRA Ông (bà) cho biết giá đất để áp dụng tính giá bồi thƣờng, hỗ trợ phù hợp chƣa? Phù hợp Ông (bà) cho biết đơn giá để áp dụng tính giá bồi thƣờng tài sản, c ng tr nh kiến trúc phù hợp chƣa? Phù hợp Ơng (bà) cho biết trình tự thực công tác bồi thường, hỗ trợ hợp lý chưa? Hợp lý Khi thực c ng tác ng (bà) có bị ngƣời bị thu hồi đất gây khó khăn khơng? Có 5.Theo ng (bà) kinh phí hỗ trợ cho n trợ phù hợp chƣa? Chưa phù hợp Phù hợp Ơng (bà) có phải chịu áp lực từ cấp tiến độ thực bồi thƣờng, hỗ trợ kh ng? Khơng Có Ơng (bà) có ý kiến để nâng cao hiệu thực công tác bồi thường, hỗ trợ? Thay đổi giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ Nâng chi phí hỗ trợ cho người thực cơng tác GPMB Thực tốt công tác chỉnh lý biến động đất đai (Ghi chú): Đánh dấu “X” ô trống có câu trả lời thích hợp) 89 Phụ lục 04 PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ DÂN DỰ ÁN Phiếu số: DỰ ÁN 1: Dự án đƣờng phía Tây Nam đƣờng Vành đai thành phố 6,5 km từ khu C ng nghiệp Thụy Vân tới đê S ng Hồng - đƣờng nối từ quốc lộ qua khu c ng nghiệp Thụy Vân đến đê S ng Hồng, TP Việt Tr Họ tên chủ hộ:………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………… NỘI DUNG ĐIỀU TRA I Đối tƣợng đƣợc bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ (TĐC) Gia đình ơng (bà) thuộc đối tượng nào? Được hỗ trợ Được TĐC Được bồi thường Ơng (bà) có đồng ý cách xác định đối tượng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không? Không đồng ý Đồng ý AI Mức giá bồi thƣờng Đối với đất - Gia đình ơng (bà) bồi thường đất với mức giá:………………đồng/m Mức giá có phù hợp với giá thị trường thời điểm khơng? Phù hợp Đối với đất sản xuất nơng nghiệp: - Gia đình ông (bà) bồi thường đất nông nghiệp với mức giá:……đồng/m - Mức giá có phù hợp với giá thị trường thời điểm khơng? Phù hợp Đối với cối, hoa màu: - Tổng số tiền gia đình ơng (bà) bồi thường là:……………….…… đồng - Theo ông (bà) giá bồi thường hợp lý chưa? Hợp lý Đối với nhà ở, vật kiến trúc - Nhà ông (bà) xếp vào loại nhà cấp (ghi rõ năm xây dựng): Cấp - Vật kiến trúc (cơng trình xây dựng) ơng (bà) là: Nhà chăn nuôi Được bồi thường, hỗ trợ với mức giá:………………………… đồng/m 90 - Mức giá có phù hợp với giá thị trường khơng? Phù hợp III Chính sách hỗ trợ Hỗ trợ đất chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm - Mức hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm gia đình ông (bà) là: ………………… … đồng/hộ - Mức hỗ trợ hợp lý chưa? Hợp lý Hỗ trợ ổn định đời sống - Mức hỗ trợ ổn định đời sống gia đình ơng (bà) là:…………… đồng/khẩu - Mức hỗ trợ hợp lý chưa? Chưa hợp lý Hợp lý Hỗ trợ đào tạo học nghề - Mức hỗ trợ đào tạo học nghề gia đình ơng (bà) là:…………… … đồng/hộ - Mức hỗ trợ hợp lý chưa? Chưa hợp lý Hợp lý Hỗ trợ giảm nghèo - Số tiền gia đình ông (bà) hỗ trợ là:…………….………… đồng/tháng - Mức hỗ trợ hợp lý chưa? Chưa hợp lý Hợp lý IV Một số vấn đề khác: - Ông (bà) cho biết số tiền nhận từ bồi thường, hỗ trợ dùng vào mục đích gì? Đầu tư vào SXKD Mua sắm đồ dùng - Theo ông, bà Hội đồng giải phóng mặt thành phố Việt Trì thực dự án có cơng bằng, dân chủ, cơng khai khơng? Có - Gia đình ơng, bà có đơn thư, kiến nghị khơng? Có 91 Phụ lục 05 PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ DÂN DỰ ÁN Phiếu số: DỰ ÁN 2: Dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà khu vực Đồng Láng Cầu phƣờng Minh N ng phƣờng Gia Cẩm, thành phố Việt Trì Họ tên chủ hộ:………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………… NỘI DUNG ĐIỀU TRA I Đối tƣợng đƣợc bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ (TĐC) Gia đình ơng (bà) thuộc đối tượng nào? Được hỗ trợ Được TĐC Được bồi thường Ơng (bà) có đồng ý cách xác định đối tượng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không? Không đồng ý Đồng ý AI Mức giá bồi thƣờng Đối với đất - Gia đình ông (bà) bồi thường đất với mức giá:………………đồng/m Mức giá có phù hợp với giá thị trường thời điểm khơng? Phù hợp Đối với đất sản xuất nơng nghiệp: - Gia đình ơng (bà) bồi thường đất nông nghiệp với mức giá:……đồng/m - Mức giá có phù hợp với giá thị trường thời điểm khơng? Phù hợp Đối với cối, hoa màu: - Tổng số tiền gia đình ơng (bà) bồi thường là:……………….…… đồng - Theo ông (bà) giá bồi thường hợp lý chưa? Hợp lý Đối với nhà ở, vật kiến trúc - Nhà ông (bà) xếp vào loại nhà cấp (ghi rõ năm xây dựng): Cấp - Vật kiến trúc (cơng trình xây dựng) ơng (bà) là: Nhà chăn nuôi Được bồi thường, hỗ trợ với mức giá:………………………… đồng/m - Mức giá có phù hợp với giá thị trường không? Phù hợp 92 III Chính sách hỗ trợ Hỗ trợ đất chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm - Mức hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm gia đình ơng (bà) là: ………………… … đồng/hộ - Mức hỗ trợ hợp lý chưa? Hợp lý Hỗ trợ ổn định đời sống - Mức hỗ trợ ổn định đời sống gia đình ơng (bà) là:…………… đồng/khẩu - Mức hỗ trợ hợp lý chưa? Chưa hợp lý Hợp lý Hỗ trợ đào tạo học nghề - Mức hỗ trợ đào tạo học nghề gia đình ông (bà) là:…………… … đồng/hộ - Mức hỗ trợ hợp lý chưa? Chưa hợp lý Hợp lý Hỗ trợ giảm nghèo - Số tiền gia đình ơng (bà) hỗ trợ là:…………….………… đồng/tháng - Mức hỗ trợ hợp lý chưa? Chưa hợp lý Hợp lý IV Một số vấn đề khác: - Ông (bà) cho biết số tiền nhận từ bồi thường, hỗ trợ dùng vào mục đích gì? Đầu tư vào SXKD Mua sắm đồ dùng - Theo ông, bà Hội đồng giải phóng mặt thành phố Việt Trì thực dự án có cơng bằng, dân chủ, cơng khai khơng? Có - Gia đình ơng, bà có đơn thư, kiến nghị khơng? Có 93 Phụ lục 06 TỔNG HỢP PHIẾU Ý KIẾN ĐIỀU TRA CÁN BỘ STT Diễn giải Giá đất để áp dụng tính bồi thƣờng, hỗ trợ Phù hợp Chưa phù hợp Đơn giá để áp dụng tính giá bồi thƣờng đối vớ sản, c ng tr nh kiến trúc Phù hợp Chưa phù hợp Tr nh tự thực c ng tác bồi thƣờng, hỗ trợ Hợp lý Không hợp lý Khi thực c ng tác, ngƣời bị thu hồi đất gâ khăn khơng? Có Khơng Kinh phí hỗ trợ cho ngƣời thực c ng tác thƣờng, hỗ trợ Phù hợp Chưa phù hợp Áp lực từ cấp tiến độ thực bồi thƣ hỗ trợ Có Khơng Nâng cao hiệu thực c ng tác bồi thƣờ hỗ trợ Thay đổi giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ Nâng chi phí hỗ trợ cho người thực công tác GPMB Thực tốt công tác chỉnh lý biến động đất đa 94 Phụ lục 07: TỔNG HỢP PHIẾU Ý KIẾN ĐIỀU TRA HỘ DÂN STT I Diễn giải Đối tƣợng Đối tượng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC) Được bồi thường Được hỗ trợ Được tái định cư Về cách xác định đối tượng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Đồng ý Không đồng ý II Mức giá bồi thƣờng Bồi thƣờng đất 1.1 Mức giá bồi thường đất với giá thị trường thời điểm Phù hợp Khơng phù hợp 2.1 Bồi thƣờng tài sản, vật kiến trúc, cối hoa màu Mức giá bồi thường đất sản xuất nông nghiệp với giá thị trường thời điểm Phù hợp Khơng phù hợp 2.2 Giá bồi thường cối, hoa màu Phù hợp Chưa phù hợp Giá bồi thường 2.3 nhà ở, vật kiến trúc Phù hợp Chưa phù hợp III Chính sách hỗ trợ 95 STT Diễn giải Hỗ trợ đất chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm Hợp lý Chưa hợp lý Hỗ trợ ổn định đời sống Hợp lý Chưa hợp lý Hỗ trợ đào tạo học nghề Hợp lý Chưa hợp lý Hỗ trợ giảm nghèo Hợp lý Chưa hợp lý Hỗ trợ thuê nhà, di chuyển nhà Hợp lý Chưa hợp lý IV Một số vấn đề khác: Số tiền nhận từ bồi thường, hỗ trợ dùng vào mục đích Đầu tư vào SXKD Gửi tiết kiệm Xây dựng nhà cửa Mua sắm đồ dùng Học nghề Mục đích khác Hội đồng giải phóng mặt thành phố Việt Trì thực dự án có cơng bằng, dân chủ, cơng khai Có Khơng 96 ... ? ?Đánh giá cơng tác bồi thường giải phóng mặt số dự án địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ? ?? để làm nghiên cứu 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt số dự án. .. bồi thường giải phóng mặt số dự án nghiên cứu địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - Đề xuất giải pháp nhằm góp phần đẩy nhanh cơng tác bồi thường giải phóng mặt cho dự án Giúp cho cơng tác. .. định vấn đề tồn cơng tác bồi thường giải phóng mặt hai dự án nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thường giải phóng mặt địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 1.4.2 Ý nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì, tỉnh phú thọ , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì, tỉnh phú thọ