0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác quản lý sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trên địa bàn quận đống đa thành phố hà nội

94 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:40

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN NGỌC ÁNH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA – THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Quản lý đất đai Mã ngành: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học : TS Phạm Văn Vân NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Ánh i LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giảng dạy, hướng dẫn tơi suốt trình học tập nghiên cứu luận văn Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Phạm Văn Vân, người trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình giúp đỡ hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn UBND quận Đống Đa, UBND phuờng Nam Đồng, Láng Hạ, Láng Thượng tạo điều kiện thuận lợi cung cấp đầy đủ thơng tin, số liệu, q trình nghiên cứu luận văn Cuối cùng, xin trân trọng cám ơn bạn học viên lớp, người thân gia đình bạn bè giúp đỡ động viên tơi q trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Ánh ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục bảng viii Danh mục hình ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Yêu cầu Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở lý luận, ý nghĩa công tác quản lý nhà nước đất đai tổ chức 2.1.1 Cơ sở lý luận 2.1.2 Một số khái niệm công tác quản lý Nhà nuớc đất đai tổ chức 2.1.3 Cơ sở pháp lý 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác giao đất giao đất cho tổ chức sử dụng đất 11 2.2 Tình hình thực việc giao đất cho tổ chức việt nam 14 2.2.1 Những quy định hành giao đất 14 2.2.2 Tình hình quản lý sử dụng đất tổ chức Việt Nam 19 2.2.3 Hiện trạng sử dụng đất theo mục đích sử dụng tổ chức toàn quốc 23 2.2.4 Tình hình quản lý sử dụng đất tổ chức giao đất không thu tiền sử dụng đất thành phố Hà Nội 26 2.2.5 Đánh giá chung 27 iii Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 28 3.1 Phạm vi nghiên cứu 28 3.2 Đối tượng nghiên cứu 28 3.3 Nội dung nghiên cứu 28 3.3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu: Nghiên cứu điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội địa Quận Đống Đa 3.3.2 28 Tình hình quản lý sử dụng đất tổ chức 28 3.3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý sử dụng đất tổ chức địa bàn quận Đống Đa 29 3.4 Phương pháp nghiên cứu 29 3.4.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 29 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 29 3.4.3 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 29 3.4.4 Phương pháp tổng hợp phân tích xử lý tài liệu, số liệu 30 3.4.5 Phương pháp so sánh, đánh giá 30 Phần Kết thảo luận 31 4.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên môi trường quận Đống Đa 31 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 4.1.2 Các nguồn tài nguyên 32 4.1.3 Thực trạng môi trường 33 4.2 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 34 4.2.1 Tình hình phát triển kinh tế 34 4.2.2 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 34 4.2.3 Thực trạng phát triển đô thị khu dân cư nơng thơn .35 4.3 Tình hình quản lý trạng sử dụng đất đai 36 4.3.1 Tình hình quản lý đất đai 36 4.3.2 Hiện trạng sử dụng đất đai 39 4.4 Hiện trạng sử dung đât theo mục đích tổ chức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất địa bàn phường thuộc quận Đống Đa 43 iv 4.5 Đánh giá công tác quản lý sử dụng đất tổ chức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất địa bàn phường nam đồng, láng hạ, láng thượng thuộc quận Đống Đa 48 4.5.1 Thực trạng sử dụng đất tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất quận Đống Đa 48 4.5.2 Tình hình quản lý sử dụng đất khơng mục đích tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất phường thuộc quận Đống Đa 50 4.5.3 Tình hình sử dụng đất vào mục đích khác tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất quận Đống Đa 52 4.5.4 Tình hình cho thuê, cho thuê lại đất tổ chức Nhà nước giao đất khơng thu tiền sử dụng đất 53 4.5.5 Tình hình tranh chấp đất lấn chiếm tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 54 4.5.6 Biến động diện tích đất q trình quản lý sử dụng tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 55 4.5.7 Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 57 4.6 Đánh giá chung tình hình sử dụng đất tổ chức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 58 4.7 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến trình sử dụng đất giao cho tổ chức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất quận Đống Đa 61 4.8 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý sử dụng đất tổ chức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất quận Đống Đa 61 4.8.1 Giải pháp sách pháp luật 62 4.8.2 Giải pháp kinh tế 63 4.8.3 Giải pháp khoa học công nghệ 63 4.8.4 Giải pháp kiểm tra 63 4.8.5 Giải pháp tăng cường quản lý sử dụng đất tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thời gian tới 64 v Phần Kết luận kiến nghị 65 5.1 Kết luận 65 5.2 Kiến nghị 66 Tài liệu tham khảo 67 Phụ lục 69 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết Tắt Nghĩa Tiếng Việt CHXHCN Cộng hoà xã hội chủ nghĩa CNH – HĐH Cơng nghiệp hố – đại hoá GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HSĐC Hồ sơ địa KT-XH Kinh tế xã hội LH Láng Hạ LT Láng Thượng NĐ Nam Đồng SDĐ Sử dụng đất TP Thành phố vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình đất chưa sử dụng tổ chức sử dụng đất nước ta năm 2016 26 Bảng 4.1 Dân số biến động dân số quận Đống Đa năm 2016 34 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng đất địa bàn quận Đống Đa năm 2016 42 Bảng 4.3 Hiện trạng sử dụng đất theo mục đích tổ chức đuợc giao đất không thu tiền sử dụng đất địa bàn phuờng 44 Bảng 4.4 Hiện trạng sử dụng đất loại hình tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 49 Bảng 4.5 Tình hình quản lý, sử dụng đất loại hình tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 51 Bảng 4.6 Tình hình sử dụng đất vào mục đích khác tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 52 Bảng 4.7 Tình hình cho thuê, cho thuê lại tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 54 Bảng 4.8 Biến động diện tích đất trình quản lý, sử dụng tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 55 Bảng 4.9 Biến động diện tích đất theo loại hình tổ chức trình quản lý, sử dụng tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 56 Bảng 4.1 Tình hình cấp GCN quyền sử dụng đất loại hình tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 57 viii DANH MỤC HÌNH Biểu đồ 4.1 Cơ cấu đôi tuợng sử dụng đất quận Đống Đa năm 2016 .43 ix Cơ quan đơn vị Nhà nước cấp 16 tổ chức tổng số 25 tổ chức đạt 74% với diện tích 28,7261ha Tổ chức nghiệp công cấp 90 tổ chức tổng số 115 tổ chức đạt 73% với diện tích 30,1954ha An ninh, quốc phòng cấp 17 tổ chức tổng số 17 tổ chức đạt 100% với diện tích 7,4301ha Trên địa bàn phuờng Nam Đồng, Láng Hạ, Láng Thuợng thuộc quận Đống Đa có 129 tổ chức tổng số 165 tổ chức đạt 84.8% với diện tích 67,4455ha Dù cơng tác cấp GCN cho tổ chức đuợc Nhà nuớc giao đất không thu tiền sử dụng đất chưa hoàn thành 100% nhiên so với tỉ lệ thành phố Hà Nội 73,3% nói chung quận Đống Đa 78,1% nói riêng tỉ lệ số tổ chức đuợc cấp GCN địa bàn phuờng cao Kết thể tinh thần nỗ lực thực thủ tục tổ chức trách nhiệm hồn thành cơng tác cấp GCN quan Nhà nuớc có thẩm quyền địa bàn phuờng 4.6 ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI * Tình hình quản lý tra quan quản lý sử dụng đất tổ chức sử dụng đất địa bàn quận Đống Đa Để quản lý, kiểm tra trạng sử dụng đất, hàng năm quận Đống Đa lập báo cáo định kỳ chế độ sử dụng đất ghi giấy tờ (hình thức giao đất, thời gian sử dụng đất) theo mục đích sử dụng đất giao, chuyển mục đích đối chiếu với quy định pháp luật đất đai hành để đánh giá Việc thực thủ tục hành đất đai để bảo đảm giá trị pháp lý giấy tờ QSDĐ cấp, trọng: - Quận tiến hành kiểm tra công việc thủ tục chưa thực (qua xem xét thành phần hồ sơ thủ tục lập); thứ tự thực thủ tục (xem xét thời gian lập giấy tờ hồ sơ); thẩm quyền giải thủ tục Trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc nhà nước giao đất không thu tiền nhận chuyển quyền tiền trả có nguồn gốc từ ngân sách: kiểm tra việc thực theo thủ tục đăng ký, cấp GCN lần đầu việc ký hợp đồng thuê đất 58 Tình hình thực nghĩa vụ tài đất đai: Xác định khoản nghĩa vụ tài phải nộp theo thông báo quan thuế, tài chính; số tiền nộp; số tiền cịn nợ; - Trường hợp miễn, giảm phải có định miễn giảm quan thuế Trường hợp chậm nộp phải có văn cho phép UBND cấp thẩm quyền phù hợp với quy định pháp luật Tình hình sử dụng đất doanh nghiệp, gồm nội dung: Tiến độ đầu tư xây dựng cơng trình theo thời hạn phải hoàn thành ghi hồ sơ giao đất (GCN đầu tư dự án đầu tư duyệt định giao đất, cho thuê đất); phải xác định: - Diện tích đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng: Diện tích đầu tư xây dựng chưa hoàn thành chậm tiến độ quy định, phải xác định mức độ hồn thành xây dựng cơng trình; thời gian (số tháng) chậm tiến độ; - Diện tích đất chưa đầu tư xây dựng, lý chưa sử dụng, khả sử dụng quỹ đất (đã duyệt, ghi vốn có); thời gian (số tháng) chậm tiến độ Tình hình sử dụng đất phải xác định: Xác định rõ diện tích sử dụng đất mục đích, khơng mục đích so với GCN định giao đất, cho thuê đất; thời điểm sử dụng vào mục đích khác (nếu có) Trường hợp sử dụng đất cán bộ, nhân viên làm nhà phải xác định: diện tích đất thời điểm chuyển sang làm nhà ở; số lượng hộ gia đình, cá nhân sử dụng; việc thu tiền sử dụng đất gia đình, cá nhân; giấy tờ liên quan (nếu có); Việc chấp hành quy định quản lý xây dựng liên quan điều kiện cấp GCN quyền sở hữu tài sản: diện tích đất xây dựng cơng trình; mật độ xây dựng; chiều cao cơng trình (số tầng), diện tích sàn so với thiết kế, quy hoạch xây dựng chi tiết duyệt Nhìn chung tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất địa bàn quận Đống Đa chấp hành tốt quy định pháp luật đất đai, sử dụng đất mục đích giao hồn thành nghĩa vụ tài với nhà nước diện tích giao góp phần khơng nhỏ cho phát triển quận 59 Công tác quản lý đất đai địa bàn quận Đống Đa năm qua bước vào nề nếp, tạo môi trường thuận lợi thu hút nhà đầu tư triển khai thực dự án, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm mức cao Tuy nhiên số tổ chức chưa chấp hành nghiêm túc pháp luật đất đai sử dụng đất sai mục đích thuê, cho kinh doanh hay lấn chiếm sử dụng đất nguyên nhân chưa chấp hành nghiêm theo quy định Luật Đất đai việc quản lý sử dụng đất đai * Nguyên nhân tổ chức sử dụng đất chưa chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật xuất phát từ công tác quản lý nhà nước đất đai bất cập như: Việc kiểm tra, xử lý sau giao đất chưa tiến hành cách thường xuyên nên có diện tích đất sử dụng đất sai mục đích, khơng theo quy định Pháp luật - Chính sách đất đai bất cập dẫn đến phức tạp thực cơng tác bồi thường giải phóng mặt thực tiến độ chậm kéo dài, không đưa diện tích đất giao vào sử dụng kịp thời làm hạn chế hiệu sử dụng đất - Việc thực chức quản lý Nhà nước quản lý đất đai thiếu chặt chẽ, biểu rõ quyền cấp phuờng khơng nắm hết tình hình đất giao cho tổ chức sử dụng đất Tổ chức hoạt động máy quản lý đất đai sở hạn chế, phận cán chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao - Hệ thống văn pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai chồng chéo, có nhiều điểm chưa thống nhất, làm cho quan quản lý Nhà nước khó áp dụng pháp luật không thống nhận thức pháp luật cộng đồng, số quy định phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần thể nhiều văn gây khó khăn q trình tổ chức thực hiện, số quy định chưa phù hợp với thực tiễn, số vấn đề phát sinh chưa quy định văn pháp luật đất đai gây khó khăn cho việc quản lý sử dụng đất đai - Diện tích đất định giao đất khơng trùng với diện tích giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho tổ chức, khả chuẩn hóa liệu để quản lý phần mềm chun ngành cịn gặp nhiều khó khăn 60 4.7 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Q TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ GIAO CHO CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI QUẬN ĐỐNG ĐA - Do chế sách Nhà nước có điều chỉnh nhiên chưa phù hợp, sách tiền tệ, kinh doanh vàng, ngoại tệ Do nhận thức số tổ chức sử dụng đất nhiều hạn chế Một phần trình độ nhận thức tổ chức phần hệ thống sách pháp luật quy định vấn đề giao đất, cho thuê đất có thay đổi thường xuyên, Luật, Nghị định, Thơng tư,…cịn có chồng chéo gây khó khăn q trình thực - Cơng tác tun truyền phổ biến pháp luật cấp quyền, địa phương nhân dân chưa thực cách liên tục, hình thức chưa đa dạng, lại thiếu nội dung phong phú nên chưa thu hút nhiều đối tượng tham gia, có tham gia vấn đề trách nhiệm - Công tác tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường quan chuyên môn quyền cấp chưa thường xuyên, việc xử lý vi phạm sau tra, kiểm tra hạn chế, chưa triệt để, hiệu chưa cao, số vụ việc vi phạm để kéo dài chưa giải - Hệ thống văn pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai cịn chồng chéo, có nhiều điểm chưa thống nhất, làm cho quan quản lý Nhà nước khó áp dụng pháp luật khơng thống nhận thức pháp luật cộng đồng, số quy định phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần thể nhiều văn gây khó khăn q trình tổ chức thực hiện, số quy định chưa phù hợp với thực tiễn, số vấn đề phát sinh chưa quy định văn pháp luật đất đai gây khó khăn cho việc quản lý sử dụng đất đai 4.8 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI QUẬN ĐỐNG ĐA Đất đai nằm nhóm tài nguyên hạn chế lại điều kiện khơng thể thiếu q trình phát triển quốc gia.Vì việc khai thác sử dụng đất cách triệt để có hiệu quỹ đất đai cho mục đích quan điểm đặt lên hàng đầu.Việc bảo vệ, sử dụng hợp lý đất đai, đưa lại hiệu kinh tế xã hội cao nhiệm vụ quan trọng để đáp ứng cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội cách ổn định, lâu bền 61 Để đảm bảo nhà nước quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên đất đai, nhằm hạn chế tiêu cực sử dụng đất, đồng thời sử dụng có hiệu bền vững, cần thực số giải pháp sau: 4.8.1 Giải pháp sách pháp luật - Nhà nước cần có sách cụ thể để quản lý quỹ đất tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhằm hạn chế tiêu cực sử dụng đất, đồng thời sử dụng có hiệu bền vững Đồng thời rà soát để sửa đổi quy định giao đất không phù hợp với thực tiễn nhằm điều chỉnh mối quan hệ tránh chồng chéo Gắn chặt công tác giao đất với công tác cấp giấy chứng nhận, việc giao đất thực địa nên xác định, định vị chi tiết - Đối với tổ chức sử dụng đất sai mục đích cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng trái pháp luật không bị thu hồi đất, không xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà nên thu hồi tài sản tạo từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật Nên có quy định cụ thể trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đơn vị để xảy tình trạng đất đai bị lấn chiếm, sử dụng trái phép, sử dụng khơng có hiệu lấn, chiếm đất - Xây dựng định mức sử dụng đất tổ chức, đặc biệt định mức sử dụng đất tổ chức giao đất không thu tiền sử dụng đất để sở rà soát, thu hồi đất phù hợp với quy định, tránh sử dụng lãng phí quỹ đất - Đẩy nhanh cơng tác cập nhật chỉnh lý đồ địa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức sử dụng đất địa bàn quận Đống Đa Xây dựng sở liệu quản lý việc sử dụng đất tổ chức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất địa bàn quận, thường xuyên cập nhật, chỉnh lý, bổ sung thơng tin kịp thời, xác - Tăng cường hồn thiện chế, sách quản lý sử dụng đất đai, nội dung quan trọng hàng đầu việc nâng cao hiệu quản lý sử dụng đất đai nói chung, đất đai sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh nói riêng, - UBND phuờng địa bàn quận Đống Đa phải công khai danh sách khu đất tổ chức quản lý sử dụng trụ sở UBND phường để nhân dân tham gia phát hiện, kiến nghị xử lý hành vi, vi phạm pháp luật đất đai tổ chức giao đất không thu tiền sử dụng đất 62 4.8.2 Giải pháp kinh tế - Tiến hành rà soát tổ chức vi phạm pháp luật sử dụng đất khơng mục đích để hoang hóa, chậm đưa vào sử dụng khơng sử dụng - Đầu tư kinh phí lập kế hoạch chi tiết huy động xây dựng mốc giới tổ chức giao đất không thu tiền tránh lấn chiếm đất đai - Rà soát việc thực nghĩa vụ tài đất đai tổ chức kinh tế để truy thu tiền thuê đất với thời gian chưa nộp tiền thuê đất theo quy định pháp luật; truy thu số tiền cho thuê, chuyển nhượng, chuyển mục đích trái phép để nộp vào ngân sách Nhà nước - Đối với diện tích sử dụng vi phạm Luật đất đai, tiến hành lập thủ tục thu hồi giao cho phịng Tài ngun Mơi trường, lập kế hoạch khai thác, sử dụng chuyển giao cho đối tượng có nhu cầu sử dụng; kiên không để tổ chức tự khắc phục hậu 4.8.3 Giải pháp khoa học công nghệ - Áp dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật đại công tác quản lý Nhà nước đất đai đem lại hiệu cao Như việc ứng dụng ảnh vệ tinh, ảnh hàng không theo dõi, để hạn chế việc lấn chiếm đất gây tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất tổ chức với người dân - Từng bước áp dụng công nghệ việc xây dựng hệ thống sở liệu đất đai hồn chỉnh, đại phục vụ cho cơng tác quản lý Nhà nước đất đai thuận tiện, hiệu hơn; Đồng thời làm tài liệu, pháp lý để xử lý chặt chẽ, rứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng sai mục đích giao 4.8.4 Giải pháp kiểm tra Công tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai xử lý vi phạm pháp luật đất đai cần quan tâm, thực nghiêm túc nhằm hạn chế tiêu cực quản lý sử dụng đất UBND thành phố Hà Nội sở ban ngành, đặc biệt Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội thời gian tới cần tăng cường công tác tra, kiểm tra việc sử dụng đất tổ chức, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, đồng thời tháo gỡ kịp thời vướng mắc tổ chức việc sử dụng đất 63 4.8.5 Giải pháp tăng cường quản lý sử dụng đất tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thời gian tới Kiên xử lý trường hợp sử dụng đất trái pháp luật, hiệu thấp theo hướng sau: + Thu hồi diện tích giao đất, cho thuê đất không đối tượng, chuyển nhượng trái phép, không sử dụng sử dụng khơng mục đích, diện tích dư thừa so với tiêu chuẩn, vi phạm quy hoạch, tiến độ đầu tư chậm, hiệu chưa phát huy gây lãng phí tài ngun đất + Thơng báo cho tổ chức có diện tích cho thuê, cho mượn trái phép cần đưa diện tích cho thuê, cho mượn trái phép sử dụng mục đích Đối với tổ chức khơng chấp hành cần kiên thu hồi nhằm tạo quỹ đất cho dự trữ phát triển giao cho tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu sử dụng - Những diện tích lấn, chiếm để bị lấn, bị chiếm cần rà sốt lại q trình sử dụng Đối với diện tích đủ điều kiện hợp thức hố cho người sử dụng, cịn diện tích khơng đủ điều kiện tiến hành thu hồi để trả lại đất cho người sử dụng đất trước giao cho tổ chức phát triển quỹ đất công tỉnh quản lý 64 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu đề tài xin rút số kết luận sau đây: (1) Quận Đống Đa quận nội thành nằm phía Tây Nam cách trung tâm thành phố Hà Nội 3km, có vị trí quan trọng quan hệ với quận huyện khác, tổng diện tích tự nhiên tồn quận 994,7ha, dân số tồn quận 402.059 người Đống Đa quận có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao TP Hà Nội, 10 năm gần Tổng thu ngân sách địa bàn Quận tăng xấp xỉ 18 lần (từ 321 tỷ 967 triệu năm 2006 lên 5.638 tỷ 363 triệu năm 2016) Thu nhập bình quân đầu người đạt 3600USD/ người/ năm (2) Năm 2016 quận Đống Đa có 165 đơn vị, tổ chức Nhà nước giao 178 khu đất không thu tiền sử dụng đất bao gồm 05 loại hình tổ chức sử dụng đất với tổng diện tích giao 88,69ha, đó: UBND phường có đơn vị tổ chức, với diện tích giao 0,3196ha (diện tích đất để xây dựng trụ sở), tổ chức trị -xã hội có đơn vị sử dụng khu đất với tổng diện tích đất 0,9938ha, quốc phịng an ninh có 17 đơn vị với tổng diện tích đất 7,4301ha, tổ chức nghiệp công với 115 đơn vị sử dụng 127 khu đất có tổng diện tích đất 41,2974ha, quan đơn vị Nhà nước có 25 đơn vị với tổng diện tích đất 38,6491ha (3) Đánh giá tình hình sử dụng đất tổ giao đất không thu tiền sử dụng đất địa bàn quận cho thấy: Có 88,1594ha chiếm 99,35% diện tích tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng mục đích giao; có 0,5306ha chiếm 0,65% diện tích sử dụng đất sai mục đích Có loại hình tổ chức sử dụng đất để xảy tình trạng tranh chấp với diện tích tranh chấp 0,149ha Đã cấp 129 GCNQSDĐ tổng số 178 khu đất cho 165 tổ chức, diện tích 67,4455ha đạt 84,8% Có loại hình tổ chức cho thuê trái phép với tổng diện tích cho thuê 0,149 (4) Đề xuất nhóm giải pháp gồm: Giải pháp tăng cường quản lý sử dụng đất tổ chức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giải 65 pháp thu hồi đất tổ chức sử dụng đất cho thuê trái thẩm quyền sử dụng đất khơng mục đích, Giải pháp tăng cường cơng tác giải đơn thư tranh chấp, lấn chiếm đất đai cấp GCNQSD đất cho tổ chức giao đất không thu tiền, giải pháp kinh tế giải pháp khác giúp cho công tác quản lý sử dụng đất tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất ngày hiệu 5.2 KIẾN NGHỊ Để việc quản lý sử dụng đất tổ Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất địa bàn quận Đống Đa ngày tốt cần thực vấn đề sau: - Thường xuyên rà soát quỹ đất - UBND thành phố Hà Nội sở ban ngành, đặc biệt Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hà Nội thời tới cần tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng đất tổ chức, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, đồng thời tháo gỡ kịp thời vướng mắc tổ chức việc sử dụng đất - Do thời gian thực đề tài có hạn, nên chưa đánh giá hiệu kinh tế xã hội môi trường tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất địa bàn quận Đống Đa đề tài cần tiếp tục nghiên cứu sâu để đánh giá toàn diện 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên môi trường (2014) Thông tư số 28/TT-BTNMT ngày tháng năm 2014 hướng dẫn thực thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất Chính phủ (2007) Chỉ thị Số 31/2007/CT-TTg, việc kiểm kê quỹ đất quản lý sử dụng tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất Chính phủ (2010) Chỉ thị Số 134/CT-TTg việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai tổ chức nhà nước giao đất, cho thuê đất Đỗ Thị Tám Phạm Minh Giáp (2015) Đánh giá tình hình quản lí sử dụng đất tổ chức kinh tế nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Tạp chí Khoa học Phát triển 2015, tập 13, số 4: 598-605 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1993) Luật Đất đai - Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003) Luật Đất đai - Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013) Luật Đất đai - Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội Tơn Gia Hun Nguyễn Đình Bồng (2006) Nghiên cứu đổi hệ thống đất đai để hình thành phát triển thị trường bất động sản Việt Nam Tổng cục Quản Lý Đất Đai (2016), Báo cáo thuyết minh kết kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất toàn quốc năm 2015 10 UBND Quận Đống Đa (2016), Báo cáo kết thực kiểm kê quỹ đất quản lý sử dụng tổ chức Nhà nước giao đất cho thuê đất theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg 11 UBND Quận Đống Đa (2016), Báo cáo thống kê đất đai quận Đống Đa năm 2016 12 UBND Quận Đống Đa (2016), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội quận Đống Đa năm 2016 13 UBND Quận Đống Đa (2016), Báo cáo thuyết minh kết kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất quận Đống Đa năm 2016 14 UBND Phường Nam Đồng (2016), Báo cáo thuyết minh kết kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất Phường Nam Đồng năm 2016 67 15 UBND Phường Láng Thượng (2016), Báo cáo thuyết minh kết kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất Phường Láng thượng năm 2016 16 UBND Phường Láng Hạ (2016), Báo cáo thuyết minh kết kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất Phường Láng Hạ năm 2016 68 PHỤ LỤC Ảnh Hiện trạng cho thuê lại kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống trụ sở Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ Công nghệ Tài nguyên Môi trường Ảnh Hiện trạng cho thuê lại kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống trụ sở Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ Công nghệ Tài nguyên Môi trường 69 Ảnh Hiện trạng sử dụng đất sai mục đích đuợc giao khơng thu tiền sử dụng đất Viện công nghệ xạ Ảnh Viện máy dụng cụ công nghệ sử dụng sai diện tích đất đuợc giao cho thuê lại 18 kiot, kinh doanh dịch vụ ăn uống 70 Ảnh Viện máy dụng cụ công nghệ sử dụng sai diện tích đất đuợc giao cho thuê lại 18 kiot, kinh doanh dịch vụ ăn uống 71 ... Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất địa bàn quận Đống Đa – thành phố Hà Nội? ?? 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá công tác quản lý, sử dụng đất tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng. .. đánh giá công tác quản lý, sử dụng đất tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất vấn đề cần nghiên cứu tơi tiến hành thực đề tài : ? ?Đánh giá công tác quản lý sử dụng đất tổ chức Nhà. .. đến công tác quản lý, sử dụng đất tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất địa bàn quận Đống Đa PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN, Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác quản lý sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trên địa bàn quận đống đa thành phố hà nội , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác quản lý sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trên địa bàn quận đống đa thành phố hà nội