0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực thi các chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện bá thước, tỉnh thanh hóa

143 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:40

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐINH THỊ LAM ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC THI CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÁ THƯỚC, TỈNH THANH HÓA Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Mã số: 60 62 01 15 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Phượng Lê NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Đinh Thị Lam i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Phượng Lê, người trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Quản lý đào tạo, Bộ mơn Chính sách, Khoa Kinh tế phát triển nông thôn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước, phòng Lao động Thương binh xã hội huyện Bá Thước, Ban đạo giảm nghèo huyện, Ủy ban nhân dân cán giảm nghèo xã, thị trấn thuộc huyện Bá Thước giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hoàn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Đinh Thị Lam ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vii Danh mục sơ đồ ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu Phần Cơ sở lý luận thực tiễn đánh giá tình hình thực thi chương trình giảm nghèo 2.1 Cơ sở lý luận đánh giá tình hình thực thi chương trình giảm nghèo .5 2.1.1 Một số khái niệm có liên quan 2.1.2 Đặc điểm đánh giá tình hình thực thi chương trình giảm nghèo .12 2.1.3 Vai trị đánh giá tình hình thực thi chương trình giảm nghèo 13 2.1.4 Nội dung đánh giá thực thi chương trình xóa đói, giảm nghèo 14 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình thực thi chương trình giảm nghèo 16 2.2 Cơ sở thực tiễn tình hình thực thi chương trình giảm nghèo .18 2.2.1 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 17 2.2.2 Kết thực thi chương trình xóa đói giảm nghèo giới 23 2.2.3 Kết thực thi chương trình xóa đói giảm nghèo Việt Nam 27 2.2.4 Kinh nghiệm thực chương trình mục tiêu giảm nghèo giới .33 2.2.5 Kinh nghiệm thực chương trình mục tiêu giảm nghèo số vùng Việt Nam 33 iii Phần Phương pháp nghiên cứu 36 3.1 Đặc điểm địa bàn 38 3.1.1 Khái quát địa bàn nghiên cứu 36 3.2 Phương pháp nghiên cứu 38 3.2.1 Lý chọn điểm nghiên cứu 42 3.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 43 3.2.3 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 45 3.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 46 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 47 4.1 Tình hình thực thi chương trình giảm nghèo huyện bá thước tỉnh hóa 47 4.1.1 Tình hình nghèo đói địa bàn huyện Bá Thước 47 4.1.2 Khái quát chương trình giảm nghèo địa bàn huyện Bá Thước 50 4.2 Đánh giá tình hình thực chương trình giảm nghèo địa bàn huyện bá thước 59 4.2.1 Xây dựng quan thực thi chương trình giảm nghèo địa bàn huyện 55 4.2.2 Lập kế hoạch thực chương trình giảm nghèo 59 4.2.3 Bố trí nguồn lực giảm nghèo 60 4.2.4 Tuyên truyền thơng tin chương trình giảm nghèo địa bàn huyện Bá Thước 61 4.2.5 Kết thực chương trình giảm nghèo địa bàn huyện Bá Thước 62 4.2.6 Giám sát đánh giá chương trình giảm nghèo 86 4.3 Tác động chương trình giảm nghèo 90 4.3.1 Tác động tích cực 86 4.3.2 Tác động tiêu cực 88 4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình thực thi chương trình, sách giảm nghèo 88 4.4.1 Thể chế, sách 88 4.4.2 Huy động nguồn lực để thực Chương trình giảm nghèo 90 4.4.3 Đặc điểm điều kiện tự nhiên – kinh tế huyện nghèo 91 4.4.4 Trình độ cán quản lý trình độ cán thực thi Chương trình 92 iv 4.4.5 Cơ chế phân cấp máy tổ chức quản lý thực Chương trình 93 4.4.6 Sự lồng ghép mức độ lồng ghép thực thi chương trình giảm nghèo 94 4.4.7 Nhận thức người dân (đặc biệt nhóm hộ nghèo) chương trình .95 4.5 Giải pháp 95 4.5.1 Tổ chức hợp lý máy đạo, quản lý chương trình giảm nghèo .95 4.5.2 Hồn thành tốt cơng tác kế hoạch 96 4.5.3 Tăng cường phối hợp nguồn lực cho chương trình 97 4.5.4 Đào tạo đào tạo lại cán cấp huyện, xã cộng đồng 98 4.5.5 Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực CTGN .98 4.5.6 Đa dạng hóa hình thức hỗ trợ 100 Phần Kết luận & kiến nghị 102 5.1 Kết luận 102 5.2 Kiến nghị 103 5.2.1 Đối với Nhà nước 103 5.2.2 Đối với quan quản lý cấp tỉnh 103 5.2.3 Đối với quan quản lý huyện Bá Thước 104 Tài liệu tham khảo 105108 Phụ lục 107110 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt ADB Ngân hàng phát triển Châu Á ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á BCĐ Ban đạo BC-UBND Báo cáo Ủy ban nhân dân CSHT Cơ sở hạ tầng CT Chương trình DTTS Dân tộc thiểu số HTX Hợp tác xã KT – XH Kinh tế xã hội LĐTB & XH Lao động thương binh xã hội NN & PTNT Nông nghiệp phát triển nơng thơn NQ-CP Nghị – Chính phủ NSNN Ngân sách nhà nước MTQG Chương trình mục tiêu quốc gia MTQGGN Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo QĐ-TTg Quyết định - Thủ Tướng UBND Ủy ban nhân dân XĐGN Xóa đói giảm nghèo XDCB Xây dựng vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình dân số cấu lao động huyện Bá Thước giai đoạn 2013 – 2015 39 Bảng 3.2 Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp 43 Bảng 3.3 Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp 44 Bảng 4.1 Tình hình đói nghèo huyện Bá Thước giai đoạn 2011 – 2015 47 Bảng 4.2 Nguyên nhân dẫn đến đói nghèo huyện Bá Thước 48 Bảng 4.3 Thu nhập chi tiêu bình quân hàng tháng người dân 49 Bảng 4.4 Mục tiêu chương trình giảm nghèo địa bàn huyện Bá Thước (phụ lục kèm theo) 50 Bảng 4.5 Đối tượng tác động chương trình giảm nghèo 50 Bảng 4.6 Lĩnh vực can thiệp chương trình giảm nghèo (Phục lục kèm theo) Bảng 4.7 Tình hình phân bổ nguồn vốn thực chương trình giảm nghèo địa bàn huyện Bá Thước từ 2009-2015 Bảng 4.8 54 Các chương trình giảm nghèo Chính phủ địa bàn huyện Bá Thước Bảng 4.9 51 55 Đánh giá công tác lập kế hoạch giảm nghèo 60 Bảng 4.10 Kết kinh phí nghiệp cho hoạt động phổ biến, tun truyền thơng tin chương trình giảm nghèo 61 Bảng 4.11 Tình hình nắm bắt thơng tin chương trình giảm nghèo đối tượng điều tra huyện Bá Thước 62 Bảng 4.12 Kết sử dụng kinh phí nghiệp hỗ trợ cho sản xuất lâm nghiệp giai đoạn 2009-2015 63 Bảng 4.13 Đánh giá mức hỗ trợ chăm sóc bảo vệ rừng, giao rừng đất để trồng rừng sản xuất 64 Bảng 4.14 Kết sử dụng kinh phí thực sách hỗ trợ sản xuất giai đoạn 2009-2015 65 Bảng 4.15 Đánh giá mức độ hỗ trợ giống trồng, phân bón 66 vii Bảng 4.16 Các cơng trình xây dựng hoàn thành 71 Bảng 4.17 Các cơng trình tu bảo dưỡng 72 Bảng 4.18 Tình hình thực dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 135 năm 2014 74 Bảng 4.19 Tình hình thực dự án hỗ trợ đầu tư PTSX Chương trình 135 năm 2015 76 Bảng 4.20 Tình hình thực dự án hỗ trợ đầu tư sở hạ tầng Chương trình 135 năm 2014 78 Bảng 4.21 Tình hình thực dự án hỗ trợ đầu tư CSHT Chương trình 135 năm 2015 79 Bảng 4.22 Kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình MTQGGN bền vững năm 2015 81 Bảng 4.23 Đánh giá công tác giám sát đánh giá thực kế hoạch giảm nghèo 86 Bảng 4.24 Tác động chương trình giảm nghèo đến đời sống kinh tế xã hội huyện Bá Thước viii 87 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Sơ đồ chu trình sách Sơ đồ 2.2 Khung lý thuyết hoàn thiện sách 11 Sơ đồ 4.1 Sơ đồ phối hợp cấp việc quản lý thực chương trình giảm nghèo huyện Bá Thước ix 56 106 PHỤ LỤC Phụ lục Mục tiêu chương trình giảm nghèo địa bàn huyện Bá Thước Mục CT 135 giai đoạn tiêu Mục tiêu tổng quát Tạo chuyển biến nhanh sản xuất, thúc dịch cấu kinh tế, nông hướng sản xuất gắn với thiện đời tinh thần cho đồng bào dân tộc xã biệt khó khăn cách giảm phát triển dân tộc vùng nước Mục tiêu cụ thể a) Về phát triển sản xuất tập cho đồng bào dân tộc, tạo dịch chuyển cấu nghiệp thu nghèo bền vững b) Về phát triển sở hạ tầng: Các xã có đủ sở hạ tầng thiết với quy hoạch dân cư sản phục sống tăng thu nhập - Lương thực bình quân đầu người: 349kg/người/năm - Tỷ lệ đường giao thông nông thôn lại quanh năm76,77% - Tỷ lệ lao động đào tạo: 50% - Giảm tỷ lệ trẻ em tuổi suy dinh dưỡng xuống 10% Nguồn: UBND Huyện Bá Thước năm (2015) 108 Phụ lục Đối tượng tác động chương trình giảm nghèo Chương trình 135 giai đoạn III - Là hộ nghèo, cận nghèo thuộc xã, thơn đặc biệt khó khăn thuộc khu vực II,III huyện Bá Thước theo Quyết định số 477/QĐUBDT, ngày 19/9/2013 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Nhóm hộ gồm hộ nghèo hộ không nghèo, sinh sống địa bàn cụm dân cư, thơn, có nguyện vọng phát triển hoạt động sản xuất dịch vụ tự nguyện tham gia nhóm Nhóm có quy chế hoạt động quy định rõ trách nhiệm nghĩa vụ, quyền lợi thành viên nhóm để thực có hiệu vốn hỗ trợ, tăng thu nhập cho thành viên nhóm Số lượng đối tượng hộ khơng nghèo tham gia nhóm khơng vượt q 25% tổng số hộ nhóm, hộ có kinh nghiệm làm ăn, nhiệt tình có khả giúp đỡ hộ khác nhóm, đa số hộ nhóm tán thành UBND xã phê duyệt Chương trình 30A - Hỗ trợ chương trình: hộ gia đình sinh sống có hộ thường trú địa bàn xã, thị trấn thuộc huyện nghèo Chương trình MTQGGN - Người nghèo, hộ nghèo phạm vi huyện; ưu tiên người nghèo người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ trẻ em Nguồn: UBND Huyện Bá Thước năm (2015.) 109 Phục lục Lĩnh vực can thiệp chương trình giảm nghèo Lĩnh vực Hỗ trợ sản tạo làm tăng thu nhập Chương trình 135 giai đoạn III - Hỗ trợ hoạt động khuyến nông, khuyên xuất lâm, khuyến ngư bao gồm: việc + Bồi dưỡng, tập huấn truyền nghề cho người sản xuất để nâng cao kiến thức, kỹ sản xuất trực tiếp cho hộ gia đình mua giống lúa, giống ngơ phân bón nhằm chuyển đổi trồng có giá trị kinh tế + Tổ chức tham quan học hỏi mơ hình sản xuất hiệu tiên tiến - Hỗ trợ xây dựng mơ hình sản xuất hiệu tiên tiến + Xây dựng mơ hình chuyển dịch cấu kinh tế xã gắn với áp dụng tiến kỹ thuật giống, qui trình canh tác, chăn ni chế biến, bảo quản tiêu thụ nông sản + Xây dựng mơ hình kinh tế hợp tác hộ, nhóm hộ với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, nông hội, nhà khoa học sản xuất chế biến, bảo quản tiêu thụ nông sản - Hỗ trợ giống trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất + Bao gồm hỗ trợ giống trồng, vật nuôi, giống thủy sản loại tốt, nằm danh mục hộ đăng ký dự án + Vật tư chủ yếu phù hợp với hạng mục sản xuất Lĩnh vực Chương trình 135 giai đoạn III dự án + Hướng dẫn kỹ thuật cho hộ sử dụng loại giống, vật tư theo quy trình sản xuất - Hỗ trợ mua sắm thiết bị máy móc phục vụ cho sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản bao gồm; + Hỗ trợ kinh phí mua máy, thiết bị khí bán khí phục vụ sản xuất (máy cày, máy bừa, máy bơm nước ) phục vụ chế biến bảo quản nông sản (máy tuốt lúa, máy thái trộn thức ăn chăn nuôi ) ưu tiên hỗ trợ trang thiết bị máy công cụ sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có nhu cầu địa phương + Hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật để sử dụng thành thạo loại trang thiết bị máy công cụ hỗ trợ Lĩnh vực Chương trình 135 giai đoạn III Chính sách giáo dục, đào tạo nghề, nâng cao dân trí Lĩnh vực Chương trình 135 giai đoạn III Hỗ trợ Các xã có đủ sở hạ tầng thiết yếu phù hợp với đầu tư quy hoạch dân cư quy hoạch sản xuất đảm sở hạ bảo phục vụ có hiệu nâng cao đời sống tầng phát triển sản xuất tăng thu nhập Các tiêu cụ thể: phấn đấu 80% xã có đường giao thơng cho xe giới từ trung tâm đến tất thôn, bản; 80% xã có cơng trình thủy lợi nhỏ bảo đảm lực phục vụ sản xuất cho 85% diện tích trồng lúa nước; 100% xã có đủ trường, lớp học kiên cố, có lớp bán trú nơi cần thiết; 80% số thơn, có điện cụm dân cư, giải đáp ứng yêu cầu nhà sinh hoạt cộng đồng, 100% xã có trạm y tế kiên cố tiêu chuẩn - Dự án 4: Nâng cao lực giảm nghèo, truyền thông giám sát Kinh phí hoạt động truyền thơng triệu đồng, kinh phí giám sát đánh giá thực 16 triệu động Nguồn: UBND Huyện Bá Thước năm (2015) 113 Phụ lục Phiếu vấn hộ nghèo I THÔNG TIN VỀ CHỦ HỘ Họ tên chủ hộ:………………………………………………………………… Thôn…………….3.Xã………… Thuộc Thôn: nghèo [ ] không nghèo [ ] Dân tộc:………… Tuổi:…………… 7.Giới tính: Nam [ ] Nữ [ ] Trình độ học vấn chủ hộ Không biết đọc viết [ ] Biết đọc viết [ ] Tiểu học [ ] Trung học CS [ ] Phổ thông trung học [ ] Trung cấp [ ] Cao đẳng [ ] Đại học [ ] Xin ông/bà cho biết số hộ nay? 10 Số lao động gia đình phân theo ngành nghề năm 2010 2015? Ngành a.Lao động làm việc nhà đó: +Lao động CN, TTCN +Lao động TM, DV +Làm thuê cho DN, KCN +Nội trợ +Khác (ghi rõ) +Lao động Nông nghiệp b Đi xuất lao động c Rời quê tìm việc tỉnh khác 11 Nghề đem lại thu nhập gia đình ông/bà qua năm Năm Nghề Ghi chú: Nghề điền 1= nơng nghiệp, 2= CN, TTCN, 3= TM, DV, 4= khác ……… 12 Xin ông/bà cho biết gia đình ơng/bà thuộc nhóm hộ từ năm 2000 đến ? Năm Nhóm hộ Thuộc nhóm nào? (nếu hộ nghèo) Lý thoát nghèo (nếu hộ nghèo) Lý tái nghèo (nếu hộ tái nghèo) (Ghi chú: *Nhóm hộ: Điền số 1= nghèo, 2= cận nghèo,3= nghèo,4= khá…) 114 * Thuộc nhóm nghèo: điền số 1= nghèo bệnh tật, neo đơn, = thiếu điều kiện KT, 3= khác ) III THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH THỰC THI CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO a Các sách thực thi 13 Chương trình giảm nghèo mà gia đình thụ hưởng gì? 14 Thu nhập gia đình thay đổi từ hưởng hỗ trợ vay vốn thuộc chương trình giảm nghèo so với năm 2014? Giảm [ ] Khơng đổi [ ] Tăng lên [ ] Tăng lên nhiều [ ] Nguyên nhân: 15 Hỗ trợ khám chữa bệnh từ chương trình giảm nghèo thực nào? 16 Hỗ trợ tư vấn pháp luật, giáo dục từ chương trình giảm nghèo thực nào? b Kế hoạch triển khai sách 17 Ơng(Bà) tiếp cận thơng tin chương trình giảm nghèo thơng qua kênh thơng tin nào? Ơng(Bà) có nhận xét cách tiếp cận thông tin này? 18 Trong trình tổ chức điều hành tham gia thực thi chương trình chương trình giảm nghèo ông(bà) có tham gia không? Có [ ] Không [ ] Nếu có, ơng (bà) tham gia vào phần nào? Nếu khơng sao? c Phân công phối hợp thực sách 19 Ơng(Bà) có phân cơng thực sách, chương trình giảm nghèo khơng? Có [ ] Khơng [ ] Nếu có, ơng (bà) tham gia vào phần nào? Nếu khơng sao? d Tuyên truyền sách 115 20 Ơng(Bà) có phân cơng thực sách, chương trình giảm nghèo khơng? Có [ ] Khơng [ ] Nếu có, ơng (bà) tham gia vào phần nào? Nếu khơng sao? e Duy trì sách 21 Ơng(Bà) có phân cơng thực sách, chương trình giảm nghèo khơng? Có [ ] Khơng [ ] Nếu có, ơng (bà) tham gia vào phần nào? Nếu khơng sao? f Điều chỉnh sách 22 Ơng(Bà) có phân cơng thực sách, chương trình giảm nghèo khơng? Có [ ] Khơng [ ] Nếu có, ơng (bà) tham gia vào phần nào? Nếu khơng sao? g Theo dõi kiểm tra đốn đốc thực sách 23 Ơng(Bà) có phân cơng thực sách, chương trình giảm nghèo khơng? Có [ ] Khơng [ ] Nếu có, ơng (bà) tham gia vào phần nào? Nếu khơng sao? h Đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm sách 24 Ơng(Bà) có phân cơng thực sách, chương trình giảm nghèo khơng? Có [ ] Khơng [ ] Nếu có, ơng (bà) tham gia vào phần nào? Nếu khơng sao? IV Ý KIẾN CỦA ÔNG(BÀ) TỪ VIỆC ĐƯỢC THỤ HƯỞNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO XIN CÁM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ÔNG/ BÀ! 116 Phục lục Phiếu trả lời phòng vấn cán ban đạo/ bạn thực thi giảm nghèo cấp huyện, xã Họ tên: Cơ quan công tác: Chức vụ: Số lượng ban đạo / ban thực thi giảm nghèo mà ông/bà tham gia? (ban) Nêu rõ tên ban: TT Tên BCĐ / Ban TT Xin ông/bà cho biết mức độ mức độ kịp thời kiện toàn hệ thống tổ chức triển khai thực CTMTQGGN địa phương trách nhiệm / phối kết hợp thành viên? TT Chỉ tiêu đánh giá Mức độ kịp thời Mức độ rõ trách nhiệm thành viên Mức độ đảm bảo phối kết hợp Xin ông/bà đánh giá lực phối hợp bên liên quan tổ chức triển khai hoạt động giảm nghèo Ban đạo / Ban thực thi giảm nghèo mà ông/bà tham gia? TT Chỉ tiêu đánh giá Mức độ tổ chức HD áp dụng CS, quy định Mức độ áp dụng CS, QĐ Mức độ hoàn thành báo cáo, yêu cầu Chế độ giám sát ĐG bên liên quan Xin ông/bà đánh giá lực quản lý điều phối tổ chức triển khai hoạt động giảm nghèo Ban đạo / Ban thực thi giảm nghèo mà ông/bà tham gia? TT Chỉ tiêu đánh giá NL tổ chức triển khai hoạt động giảm nghèo NL quản lý chương trình NL quản lý nhân NL quản lý tài NL giám sát đánh giá Xin ông/bà đánh giá lực quản lý thay đổi củ Ban thực thi giảm nghèo mà ông/bà tham gia? TT Chỉ tiêu đánh giá NL ứng phó thay đổi tài nhân Khả ứng phó có thay đổi bên ngồi Mức độ thông tin kịp thời tới thành viên thay đổi Mức độ điều chỉnh tổ chức hoạt động cho phù hợp với thay đổi 10 Xin ông/bà đánh giá tình hình cụ thể hố sách triển khai thực chương trình giảm nghèo địa phương? TT Chỉ tiêu đánh giá Mức độ kịp thời Mức độ đồng Hiệu lực 118 11 Xin ông/bà cho biết mức độ phù hợp việc bổ xung chế đặc thù để triển khai thực chương trình giảm nghèo địa phương? TT 12 Chỉ tiêu đánh giá Phù hợp với mục tiêu chương trình Phù hợp với đặc điểm nghèo, DTTS Phù hợp với đặc điểm địa phương Xin ông/bà cho biết đánh giá cơng tác kế hoạch triể chương trình giảm nghèo địa phương? Chỉ tiêu đánh giá Mức độ phù hợp phương pháp lập kế hoạch giảm nghèo Mức độ phù hợp ưu tiên đầu tư Mức độ kiểm soát nguồn lực đáp ứng nhu cầu Tính khả thi TT 13 Xin ông/bà cho biết đánh giá kế hoạch triển khai thực chương trình giảm nghèo địa phương? TT Chỉ tiêu đánh giá TT Không lồng ghép nguồn vốn nhỏ để thực ưu tiên hoạt động cần nguồn vốn lớn Chưa phân cấp mạnh cho cấp Chưa phân cấp mạnh cho ngành 14 Xin ông/bà cho biết đánh giá công tác huy động ngu chương trình giảm nghèo địa phương? Chỉ tiêu đánh giá Mức độ đáp ứng đủ nguồn lực Mức độ kịp thời Có chế huy động ngn lực ngồi ngân sách TT 15 Xin ơng/bà cho biết đánh giá phân cấp cho xã để thực chương trình giảm nghèo địa phương? Chỉ tiêu đánh giá 2.1 2.2 2.3 2.4 Nên phân cấp cho xã Nội dung phân cấp cho xã nên tập trng vào: Xác định ưu tiên đầu tư phù hợp với NL cho phép Kiểm soát nguồn lực lồng ghép (bao nhiêu, lúc nào, đâu), Được lập kế hoạch thực theo ưu tiên xác định Tổ chức thực hoạt động lập 16 Xin ông/bà cho biết đánh giá công tác truyền thông giảm nghèo địa phương? TT Chỉ tiêu đánh giá Mức độ phù hợp Nội dung truyền thơng giảm nghèo Tính thường xuyên truyền thông giảm nghèo Tác động truyền thông cho giảm nghèo 17 Xin ông/bà cho biết đánh giá công tác giám sát đánh giá thực hoạt động giảm nghèo địa phương? TT Chỉ tiêu đánh giá TT Hiệu lực hiệu giám sát đánh giá 18 Xin ông/bà cho biết lý giám sát chưa đáp ứng yêu cầu? Lý Thiếu chế công khai phản hồi thơng tin tác động sách Thiéu tài liệu hướng dẫn giám sát công đồng Thiếu công cụ giám sát đánh giá, biểu mẫu thu thập số liệu Thiếu kinh phí cho giám sát đánh giá Thiếu nhóm giám sát cộng đồng có kỹ lực Lý khác: XIN CÁM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ÔNG/BÀ./ ... phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn đánh giá tình hình thực thi chương trình giảm nghèo Đánh giá tình hình thực thi chương trình giảm nghèo địa bàn huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Phân tích... hưởng đến tình hình thực thi chương trình giảm nghèo địa bàn huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa? Cần có giải pháp để thúc đẩy thực chương trình giảm nghèo địa bàn huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đạt... hưởng đến tình hình thực thi chương trình giảm nghèo địa bàn huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Đề xuất giải pháp nhằm thực chương trình giảm nghèo có hiệu địa bàn huyện Bá Thước, Thanh Hóa thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực thi các chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện bá thước, tỉnh thanh hóa , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực thi các chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện bá thước, tỉnh thanh hóa