de thi hk2 4 ma de4

4 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:13

Câu 24: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm, cách thấu kính 20 cm.. Ảnh của AB cách thấu kính một khoảng A.[r] (1)KIỂM TRA TIẾT Sở GD & ĐT Kiên Giang Trường THPT Bình Sơn ( Đề có trang ) ( 30 câu trắc nghiệm ) Môn : Vật Lý 11 Thời gian làm bài : 45 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ tên : …………………………………………………… … Lớp :……… Mã đề thi 485 ĐỀ BÀI I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu 1: Công thức tính số bội giác kính lúp ngắm chừng vô cực là: Ð § f G  G  G  f1f2 f2 f A G∞ = k1.G2∞ B C D Câu 2: Chiết suất tuyệt đối môi trường truyền ánh sáng A luôn nhỏ B luôn C luôn lớn D luôn lớn Câu 3: Đơn vị hệ số tự cảm là: A Henri (H) B Vôn (V) C Tesla (T) D Vêbe (Wb) Câu 4: Thấu kính có độ tụ D = (dp), đó là: A thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 20 (cm) B thấu kính phân kì có tiêu cự f = - (cm) C thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + (cm) D thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + 20 (cm) Câu 5: Từ thông  qua khung dây biến đổi, khoảng thời gian 0,2 (s) từ thông giảm từ 1,2 (Wb) xuống còn 0,4 (Wb) Suất điện động cảm ứng xuất khung có độ lớn bằng: A (V) B (V) C (V) D (V) Câu 6: Tia sáng từ nước có chiết suất 4/3 sang thủy tinh có chiết suất 3/2 Tính góc khúc xạ biết góc tới 300 A 290 B 260 C 280 D 220 Câu 7: Tia sáng truyền từ nước và khúc xạ không khí Tia khúc xạ và tia phản xạ mặt nước vuông góc với Nước có chiết suất là Góc tới tia sáng là (tính tròn số): A 370 B 420 C 600 D 530 Câu 8: Khi ánh sáng từ nước (n = 4/3) sang không khí, góc giới hạn phản xạ toàn phần có giá trị là: A igh = 48035’ B igh = 38026’ C igh = 62044’ D igh = 41048’ Câu 9: Một hình chữ nhật diện tích 12 cm2 đặt từ trường có cảm ứng từ B = 5.10 -4 (T) Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng góc 300 Từ thông qua hình chữ nhật đó là: A 6.10-7 (Wb) B 3.10-3 (Wb) C 3.10-7 (Wb) D 5,2.10-7 (Wb) Câu 10: Đặt vật AB trước thấu kính phân kỳ khoảng 20 cm, thấu kính có tiêu cự f = -20 cm Ảnh AB cách thấu kính : A 18 cm B 10 cm C 12 cm D 20 cm Câu 11: Độ lớn suất điện động cảm ứng mạch kín xác định theo công thức: ec  t  ec  .t ec   t ec    t A B C D Câu 12: Lăng kính phản xạ toàn phần có tiết diện là A tam giác B tam giác vuông cân C tam giác vuông D tam giác cân Câu 13: Thấu kính có độ tụ D = -2 (dp), đó là: A thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 50 (cm) B thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + 50 (cm) C thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 20 (cm) D thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + 20 (cm) Trang 1/4 - Mã đề thi 485 (2) Câu 14: Một ống dây có hệ số tự cảm L = (mH), cường độ dòng điện qua ống dây tăng đặn từ đến 10 (A) khoảng thời gian là 0,1 (s) Suất điện động tự cảm xuất ống khoảng thời gian đó là: A 0,4 (V) B 0,2 (V) C 0,1 (V) D 0,3 (V) Câu 15: Một người có mắt không bị tật ( OCc = 25 cm ) dùng kính lúp có độ tụ +10 dp để quan sát vật nhỏ Số bội giác ngắm chừng vô cực là A 1,5 B 2,5 C 2,6 D 1,6 Câu 16: Mắt bình thường có cực viễn cách mắt A 25 cm B điểm cực viễn vô cực C 90 cm D 50 cm Câu 17: Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 (cm) cho ảnh thật A’B’ cao gấp lần vật Khoảng cách từ vật tới thấu kính là: A 12 (cm) B (cm) C (cm) D 18 (cm) Câu 18: Một kính hiển vi có các tiêu cự vật kính f = cm và thị kính f = cm, độ dài quang học kính là 16 cm Người quan sát có mắt không bị tật và có khoảng cực cận là 25 cm Số bội giác ngắm chừng vô cực là A 0,01 B 1600 C 100 D 46 Câu 19: Đơn vị từ thông là: A Vêbe (Wb) B Vôn (V) C Tesla (T) D Ampe (A) Câu 20: Ảnh vật thật qua thấu kính phân kỳ A có thể lớn nhỏ vật B luôn ngược chiều với vật C luôn nhỏ vật D luôn lớn vật Câu 21: Nhận xét nào sau đây thấu kính phân kì là không đúng? A Với thấu kính phân kì, có tiêu cự f âm B Với thấu kính phân kì, có độ tụ D âm C Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh thật D Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo Câu 22: Vật kính và thị kính kính thiên văn cách 90 cm, số bội giác kính là 17 Tiêu cự vật kính và thị kính là A f1 = 80 cm, f2 = 10 cm B f1 = 85 cm, f2 = cm C f1 = 10 cm, f2 = 80 cm D f1 = cm, f2 = 85 cm II PHẦN RIÊNG ( Thí sinh có thể chọn đề ) A BAN CƠ BẢN Câu 23: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A Qua điểm nào từ trường ta có thể vẽ đường sức từ B Các đường sức từ là đường cong kín C Đường sức từ nam châm thẳng tạo xung quanh nó là đường thẳng D Đường sức mau nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa nơi có cảm ứng từ nhỏ Câu 24: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm, cách thấu kính 20 cm Ảnh AB cách thấu kính khoảng A 40 cm B 20 cm C 30 cm D 60 cm Câu 25: Tính chất từ trường là: A gây lực hấp dẫn lên các vật đặt nó B gây biến đổi tính chất điện môi trường xung quanh C gây lực từ tác dụng lên nam châm lên dòng điện đặt nó D gây lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt nó Câu 26: Hai điểm M và N gần dòng điện thẳng dài Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện Độ lớn cảm ứng từ M và N là B M và BN thì A BM = 2BN BM  BN B C BM = 4BN BM  BN D Trang 2/4 - Mã đề thi 485 (3) Câu 27: Dòng điện I = (A) chạy dây dẫn thẳng dài Cảm ứng từ điểm M cách dây dẫn 10 (cm) có độ lớn là: A 2.10-8(T) B 4.10-6(T) C 4.10-7(T) D 2.10-6(T) Câu 28: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Từ trường là từ trường có A lực từ tác dụng lên các dòng điện B các đường sức song song với C Các đường sức từ cách D cảm ứng từ nơi Câu 29: Một đoạn dây dẫn dài (cm) đặt từ trường và vuông góc với vectơ cảm ứng từ Dòng điện chạy qua dây có cường độ 0,75 (A) Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 3.10-2 (N) Cảm ứng từ từ trường đó có độ lớn là: A 0,8 (T) B 1,0 (T) C 1,2 (T) D 0,4 (T) Câu 30: Cho lăng kính có góc chiết quang A = 60 và chiết suất n = Chiếu tia sáng vào mặt bên lăng kính góc tới i = 450 Tìm góc lệch tia tới và tia ló: A 900 B 300 C 450 D 600 B BAN NÂNG CAO Câu 31: Ảnh vật qua thấu kính hội tụ A luôn lớn vật B có thể lớn nhỏ vật C luôn cùng chiều với vật D luôn nhỏ vật Câu 32: Kính thiên văn gồm vật kính có quang tâm O và tiêu cự f1, thị kính có quang tâm O2 và tiêu cự f2 Khi ngắm chùng vô cực thì O1O2 = 93cm và G 30 Tiêu cự f1 và f2 có giá trị là: A 120cm; 4cm B 0,3m; 0,9m C 90cm; 3cm D 2cm; 60cm Câu 33: Độ bội giác kính thiên văn A Tỉ lệ nghịch với tích các tiêu cự vật kính tiêu cự thị kính B Tỉ lệ nghịch với tiêu cự vật kính và tỉ lệ thuận với tiêu cự thị kính C Tỉ lệ thuận với hai tiêu cự vật kính và thị kính D Tỉ lệ thuận với tiêu cự vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự thị kính Câu 34: Độ bội giác kính hiển vi A Tỉ lệ nghịch với tiêu cự vật kính và thị kính B Tỉ lệ nghịch với tiêu cự vật kính và tỉ lệ thuận với tiêu cự thị kính C Tỉ lệ thuận với tiêu cự vật kính và thị kính D Tỉ lệ thuận với tiêu cự vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự thị kính Câu 35: Trên vành kính lúp có ghi x10, tiêu cự kính là: A f = 10 (cm) B f = 2,5 (m) C f = 10 (m) D f = 2,5 (cm) Câu 36: Nhận xét nào sau đây là không đúng? A Mắt có khoảng nhìn rõ từ 15 (cm) đến vô cực là mắt mắc tật cận thị B Mắt có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) đến 50 (cm) là mắt mắc tật cận thị C Mắt có khoảng nhìn rõ từ 25 (cm) đến vô cực là mắt bình thường D Mắt có khoảng nhìn rõ từ 80 (cm) đến vô cực là mắt mắc tật viễn thị Câu 37: Chiếu chùm sáng hẹp từ không khí vào nước (chiết suất n= 4/3), góc tới i 60 Góc khúc xạ tia khúc xạ nước i  i gh A 45030’ B không có tia khúc xạ vì C 40030’ D 30030’ Câu 38: Chọn câu sai Khi chiếu tia sáng từ môi trường có chiết suất n sang môi trường có chiết suất n2, n2 > n1, thì A luôn luôn có tia khúc xạ vào môi trường thứ B góc khúc xạ r bé góc tới i C góc khúc xạ r góc tới i Trang 3/4 - Mã đề thi 485 (4) D góc tới i 0, tia sáng không bị lệch phương - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 485 (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hk2 4 ma de4, de thi hk2 4 ma de4