CHINH TA NHA BA NGOAI

16 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:51

Nhà bà ngoại Nhà bà ngoại rộng rãi ,thoáng mát.Giàn hoa giấy lòa xòa phủ đầy hiên.Vườn có đủ thứ hoa trái.. Hương thơm thoang thoảng khắp vườn...[r] (1)PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ VĂN TẦN (2) (3) Kiểm tra bài cũ 1.Điền vần:anh hay ach ? hộp b…… ánh túi x…… ách tay 2.Điền chữ: ng hay ngh? …à ng voi chú ……é ngh (4) Nhà bà ngoại Nhà bà ngoại rộng rãi,thoáng mát.Giàn hoa giấy lòa xòa phủ đầy hiên Vườn có đủ thứ hoa trái Hương thơm thoang thoảng khắp vườn (5) Nhà bà ngoại có giàn hoa gì phủ đầy hiên? Đoạn viết có câu? Trong bài có dấu chấm? Chữ cái đầu câu ta phải viết nào? (6) Giàn hoa giấy (7) Nhà bà ngoại Nhà bà ngoại rộng rãi,thoáng mát.Giàn hoa giấy lòa xòa phủ đầy hiên Vườn có đủ thứ hoa trái Hương thơm thoang thoảng khắp vườn (8) Nhà bà ngoại N bà ngoại rộng rãi,thoáng Nhà mát.Giàn hoa giấy lòa xòa phủ G V đầy hiên Vườn có đủ thứ hoa trái H Hương thơm thoang thoảng khắp vườn (9) Nhà bà ngoại Nhà bà ngoại rộng rãi ,thoáng mát.Giàn hoa giấy lòa xòa phủ đầy hiên.Vườn có đủ thứ hoa trái Hương thơm thoang thoảng khắp vườn (10) ngoại hiên rộng rãi thoang thoảng lòa xòa khắp vườn (11) Tập chép (12) (13) Điền vần: ăm ăp N… ăm nay,Thắm đã là học sinh ăm lớp Một Thắm ch… học, biết ắm cho mình, biết s… ắp xếp tự t… sách ngăn n… ắp (14) Điền chữ: c k hát đồng c a chơi éo k c o (15) Khoanh tròn tiếng có vần ăm hay vần ăp tắm mập bắp mắm chấm sấm khắp (16) Dặn dò +Về nhà xem lại bài +Chuẩn bị bài: Câu đố (17)
- Xem thêm -

Xem thêm: CHINH TA NHA BA NGOAI, CHINH TA NHA BA NGOAI