Mau xep loai HK HKII va ca nam 20112012

2 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:50

* Lưu ý: GVCN tổ chức xếp loại hạnh kiểm học sinh theo mẫu này và thông qua kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh trong cuộc họp xét duyệt hạnh kiểm của học sinh do nhà trường tổ chức [r] (1)TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN LỚP …… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢNG XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH HỌC KỲ II VÀ CẢ NĂM NĂM HỌC 2011-2012 TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Họ và tên học sinh XL hạnh kiểm HKI Dự kiến XL học lực HKII Dự kiến XL học lực năm XL hạnh kiểm GVCN HK II Cả năm Điều chỉnh XL HK HĐSP (nếu có) HK II Cả năm (2) TT Họ và tên học sinh XL hạnh kiểm HKI Dự kiến XL học lực HKII Dự kiến XL học lực năm XL hạnh kiểm GVCN HK II Cả năm Điều chỉnh XL HK HĐSP (nếu có) HK II Cả năm 21 22 23 24 25 * Tổng hợp kết xếp loại hạnh kiểm năm GVCN lớp: - Loại tốt: … ; tỉ lệ %: - Loại khá: … ; tỉ lệ %: - Loại TB: … ; tỉ lệ %: - Loại yếu: … ; tỉ lệ %: * Tổng hợp kết xếp loại hạnh kiểm năm Hội đồng sư phạm nhà trường: - Loại tốt: … ; tỉ lệ %: - Loại khá: … ; tỉ lệ %: - Loại TB: … ; tỉ lệ %: - Loại yếu: … ; tỉ lệ %: Phước Hiệp, ngày 03 tháng năm 2012 DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM (Ký và ghi họ, tên) * Lưu ý: GVCN tổ chức xếp loại hạnh kiểm học sinh theo mẫu này và thông qua kết xếp loại hạnh kiểm học sinh họp xét duyệt hạnh kiểm học sinh nhà trường tổ chức (dự kiến họp lúc 14h00 ngày 03/5/2012) (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau xep loai HK HKII va ca nam 20112012, Mau xep loai HK HKII va ca nam 20112012