Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Triết học: Sự lĩnh hội và vận dụng học thuyết Mác của H.Marcuse trong tác phẩm “Con người một chiều”

27 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 21:41

Mục đích nghiên cứu của Luận án nhằm phân tích và làm rõ sự tiếp thu, kế thừa và vận dụng học thuyết Mác của H.Marcuse trong tác phẩm “Con người một chiều”, qua đó đánh giá được những giá trị và hạn chế. Mời các bạn cùng tham khảo! ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ LINH SỰ LĨNH HỘI VÀ VẬN DỤNG HỌC THUYẾT MÁC CỦA H.MARCUSE TRONG TÁC PHẨM “CON NGƯỜI MỘT CHIỀU” Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS Mã số: 62.22.03.02 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI - 2020 Cơng trình hồn thành tại: Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN CHÍ HIẾU PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH TƯỜNG Phản biện: Phản biện: Phản biện: Luận án bảo vệ trước Hội đồng cấp Đại học Quốc gia chấm luận án tiến sĩ họp tại: vào hồi ngày tháng năm 20… Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đất nước ta nỗ lực phát triển trở thành nước công nghiệp đại Quá trình diễn bối cảnh nhân loại bước vào cách mạng công nghiệp lần thứ tư Ảnh hưởng khoa học – công nghệ cơng nghiệp hóa bao trùm lĩnh vực đời sống xã hội, làm biến đổi nảy sinh vấn đề mới, tượng đòi hỏi phải giải thấu đáo Q trình đại hóa đem lại tính đại cho tất mặt đời sống người xã hội Thành tựu tiến khoa học – công nghệ góp phần tích cực vào phát triển mặt đất nước, đời sống vật chất tinh thần người dân ngày nâng cao Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, phải nỗ lực giải vấn đề thực tiễn đặt ra, thay đổi cấu giai tầng xã hội, tiêu cực kinh tế thị trường hội nhập, phai nhạt ý thức cách mạng xuống cấp giá trị truyền thống, tình trạng tha hóa diễn xã hội Do vậy, bắt buộc phải khắc phục, loại bỏ số giá trị văn hóa lỗi thời xây dựng số giá trị văn hóa phù hợp với xã hội đại Sống xã hội công nghiệp đại kỷ, người phương Tây chắn cung cấp cho học quý giá giá trị xã hội đại, tính đại mặt trái Đặc biệt hơn, mặt trái xã hội đại lại nhà lý luận phương Tây tiến hành theo tinh thần học thuyết Mác, hay nói xác nhân danh chủ nghĩa Mác Xem chủ nghĩa Mác đẻ đáng chủ nghĩa tư đại văn hóa Khai sáng, H.Marcuse nhà mác xít phương Tây xác nhận phương diện quan trọng hàng đầu học thuyết Mác tinh thần phê phán toàn diện sâu sắc văn minh công nghiệp, luận chứng đường khắc phục, vượt bỏ văn minh Sự phê phán toàn diện chủ nghĩa tư bản, đặc điểm mặt trái xã hội công nghiệp đại thống trị khoa học – công nghệ, sức mạnh chủ nghĩa tiêu dùng, vấn đề tha hóa tinh thần, suy giảm ý thức giai cấp công nhân… phản ánh sinh động tác phẩm “Con người chiều” H.Marcuse đại diện trường phái Frankfurt ghi nhận rõ nghịch lý mâu thuẫn xã hội cơng nghiệp phát triển dự án mác xít Nghiên cứu tiếp thu phát triển độc đáo học thuyết Mác điều kiện văn minh công nghiệp đại, thất bại “lĩnh hội chủ nghĩa Mác” H.Marcuse chủ nghĩa Mác phương Tây hiểu chưa hết chưa học thuyết Mác, cho phép hiểu rõ thân học thuyết Mác vấn đề xã hội đại đặt cho tư tưởng mác xít đại Với lý trên, tác giả chọn vấn đề “Sự lĩnh hội vận dụng học thuyết Mác tác phẩm “Con người chiều” H.Marcuse” làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sĩ Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu luận án Mục đích: Phân tích làm rõ tiếp thu, kế thừa vận dụng học thuyết Mác H.Marcuse tác phẩm “Con người chiều”, qua đánh giá giá trị hạn chế Nhiệm vụ: - Phân tích điều kiện kinh tế, trị - xã hội tiền đề lý luận cho hình thành, phát triển tư tưởng H.Marcuse nói chung tiếp thu, kế thừa học thuyết Mác nói riêng - Phân tích tiếp thu, kế thừa vận dụng tư tưởng Mác tác phẩm “Con người chiều” H.Marcuse Đánh giá giá trị hạn chế lĩnh hội vận dụng học thuyết Mác H.Marcuse ý nghĩa việc vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Việt Nam Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu tiếp thu vận dụng học thuyết Mác H.Marcuse - Phạm vi nghiên cứu: Luận án tập trung vào tư tưởng Mác H.Marcuse tiếp thu vận dụng tác phẩm tiếng H.Marcuse Con người chiều Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận: Luận án thực sở lý luận Luận án thực sở lý luận phép biện chứng vật mâu thuẫn, phủ định quan điểm vật lịch sử C.Mác sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng, giai cấp, cách mạng, tha hóa - Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp thống lịch sử logic, phương pháp quy nạp, diễn dịch, phương pháp đối chiếu so sánh, phương pháp lịch sử cụ thể… Đóng góp luận án - Luận án phân tích tư tưởng học thuyết Mác nhà tư tưởng phương Tây tiếp thu vận dụng vào xã hội tư kỷ XX - Phân tích, đánh giá cách thức mà H.Marcuse – nhà Mác xít phương Tây lựa chọn học thuyết Mác cội nguồn tư tưởng, công cụ giải vấn đề mà chủ nghĩa tư Tây âu đặt kỷ XX - Đánh giá giá trị hạn chế lĩnh hội vận dụng học thuyết Mác H.Marcuse nói riêng nhà mác xít phương Tây nói chung - Đưa số gợi ý mang tính phương pháp luận việc tiếp tục vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin Việt Nam Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Luận án góp phần nghiên cứu có hệ thống tư tưởng H.Marcuse, nhà triết học mác xít phương Tây có ảnh hưởng kỷ XX Sự lĩnh hội vận dụng học thuyết Mác H.Marcuse cung cấp hiểu biết toàn diện phát triển chủ nghĩa Mác phương Tây nói riêng chủ nghĩa Mác nói chung kỷ XX Đồng thời, hạn chế giá trị việc vận dụng tư tưởng Mác xã hội tư đại dẫn quý giá cho việc bảo vệ, vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác bối cảnh đại hóa hội nhập toàn cầu Việt Nam Những kết nghiên cứu luận án dùng làm tài liệu tham khảo, phục vụ việc nghiên cứu giảng dạy triết học phương Tây nói chung chủ nghĩa Mác nói riêng Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung luận án bao gồm chương, 14 tiết - CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Các cơng trình tiêu biểu nghiên cứu chủ nghĩa Mác phương Tây trường phái Frankfurt Đề cập đến chủ nghĩa Mác phương Tây trường phái Frankfurt có cơng trình tiêu biểu như: Vũ Khiêu (1986) với Triết học tư sản phương Tây hôm nay”, Nxb Thông tin lý luận, Hà Nội; Tư tưởng văn hóa văn nghệ chủ nghĩa Mác phương Tây Phương Lựu (2007), Nxb Thế giới, Hà Nội; Chủ nghĩa Mác phương Tây (Trường phái Frankfurt) tác giả Nguyễn Chí Hiếu Đỗ Minh Hợp (2013); Nhân học triết học Freud ảnh hưởng đến nhân học triết học phương Tây đại Đỗ Minh Hợp chủ biên (2014); Tom Bottomore (2002) với chuyên khảo trường phái Frankfurt The Frankfurt School and its Critics (Key Sociologists) (Trường phái Frankfurt khủng hoảng nó) 1.2 Các cơng trình nghiên cứu H.Marcuse tác phẩm “Con người chiều” Những công trình nghiên cứu tiêu biểu tiếng Việt: Tác giả Trường Xuân với báo “Sự phê phán thuyết phê phán xã hội Mác-qui-dơ: ảo tưởng huyền thoại” tạp chí Triết học số năm 1975; Triết học Mỹ Bùi Đăng Duy Nguyễn Tiến Dũng (2006), Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; Lịch sử lý thuyết xã hội học Lê Ngọc Hùng (2015), Nxb Đại học quốc gia Hà Nội; Triết học xã hội Trường phái Frankfurt Nguyễn Chí Hiếu chủ biên (2018), Nxb Tơn giáo, Hà Nội Các cơng trình nghiên cứu tiêu biểu tiếng Anh: Herbert Marcuse and the Crisis of Marxism (Herbert Marcuse khủng hoảng chủ nghĩa Mác), Douglas Kellner (1984) Nxb Macmillan; Collected Papers of Herbert Marcuse (4 Volumes) (Tuyển tập Herbert Marcuse, tập) Douglas Kellner biên soạn, Nxb London and New York: Routledge; Herbert Marcuse: A critical reader (Herbert Marcuse: Một cách đọc phê phán) John Abromeit and W Mark Cobb (2004), New York and London Routledge; Hegelian Marxism: The Uses of Hegel’s Philosophy in Marxist Theory from Georg Lukács to Slavoj Zizek (Chủ nghĩa Mác – Hêghen: Sử dụng triết học Hêghen học thuyết Mác từ Georg Lukács đến Slavoj Zizek) Anders Bartonek & Anders Burman (2018), Nxb Södertörn University; 1.3 Khái quát kết đạt vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu Một số kết mà cơng trình nghiên cứu trước đạt số vấn đề đặt đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu: Thứ nhất, ảnh hưởng rộng lớn nhà tư tưởng trường phái Frankfurt nước tư thật Song vấn đề cần quan tâm đại biểu trường phái tự nhận người kế thừa “chân chính” học thuyết Mác “phát triển” chủ nghĩa Mác phù hợp với thay đổi xã hộ tư – xã hội công nghiệp đại Điều đề cập rõ tác phẩm “Chủ nghĩa Mác phương Tây (trường phái Frankfurt)” Đỗ Minh Hợp Nguyễn Chí Hiếu Tác giả khẳng định trường phái Frankfurt trào lưu tư tưởng lớn phương Tây kỷ XX trình bày tư tưởng cụ thể đại biểu trường phái cố gắng phát triển chủ nghĩa Mác nhằm phê phán xã hội tư sản đại (lý thuyết phê phán) đường khắc phục “nơ lệ”, “tha hóa” người phương Tây đại Các tác giả sách cố gắng thực nhiệm vụ nêu nhằm giới thiệu triết học xã hội trường phái Frankfurt qua lịch sử hình thành xem xét lại học thuyết Mác nó, bước đầu đưa đánh giá mặt ưu khuyết trường phái lập trường nhân văn, khoa học chủ nghĩa Mác Thứ hai, đánh giá H.Marcuse nhà mác xít phương Tây, đại diện bật trường phái Frankfurt Tư tưởng H.Marcuse tác phẩm “Con người chiều” (một tác phẩm tiếng ơng), có ảnh hưởng sâu rộng phương Tây, đặc biệt Mỹ Nó trở thành sở tảng cương lĩnh cho toàn phong trào cánh tả phương Tây thập niên 60 – 70 cùa kỷ XX Tuy nhiên, Việt Nam, nghiên cứu đánh giá H.Marcuse hạn chế nhiều bất đồng Thứ ba, cơng trình nước ngồi nghiên cứu tư tưởng H.Marcuse tác phẩm “Con người chiều” đa dạng chuyên sâu Các cơng trình lý thuyết Mác cội nguồn hình thành tư tưởng H.Marcuse, H.Marcuse người cam kết với dự án Mác xít kiên trì lâu dài Để bảo vệ phát triển Mác giai đoạn chủ nghĩa tư đại khiến H.Marcuse phải “sửa đổi” quan niệm Mác nhằm đáp ứng vấn đề thực tiễn đặt Các tác giả cố gắn kết nối tư H.Marcuse với vấn đề xã hội đương đại Xong, từ lập trường “phương Tây”, công trình khơng đánh giá sâu mức độ cam kết H.Marcuse với Mác đóng góp hạn chế để “phát triển Mác” xã hội tư đương đại Thứ tư, nay, chưa có nghiên cứu sâu vào tìm hiểu cụ thể “kế thừa phát triển” chủ nghĩa Mác H.Marcuse – người đồng hương Mác, tự nhận nhà mác xít nhận thấy nhà triết học C.Mác để loại cho nhân loại di sản tư tưởng vơ q giá xét từ góc độ bảo đảm tính chất nhân văn vận động lịch sử nhân loại Họ ghi nhận xuất phát từ thực tế rằng, học thuyết Mác học thuyết có ảnh hưởng lớn đến nhân loại kỷ XX Nhãn quan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bối cảnh suy thoái phận phong trào cộng sản làm cho khơng người mác xít chân quan ngại chí hồi nghi sức sống chủ nghĩa Mác nói chung triết học Mác nói riêng Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu vận dụng tư tưởng luận điểm nghiên cứu kế thừa học thuyết Mác H.Marcuse, đặc biệt tác phẩm “Con người chiều” – cương lĩnh trường phái Franfurt để cách thức mà nhà tư tưởng mác xít phương Tây vận dụng học thuyết Mác vào xã hội tư đại Đồng thời cần tiếp tục nghiên cứu cảnh báo mà H.Marcuse đặt cho học thuyết Mác xã hội đại CHƯƠNG NHỮNG ĐIỀU KIỆN VÀ TIỀN ĐỀ CHO HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG CỦA H.MARCUSE VÀ TÁC PHẨM “CON NGƯỜI MỘT CHIỀU” 2.1 Những điều kiện kinh tế – trị, xã hội cho đời tư tưởng H.Marcuse tác phẩm “Con người chiều” Tư tưởng cuả H.Marcuse (1898 - 1979) tác phẩm “Con người chiều” phản tư H.Marcuse xã hội phương Tây đại (Hoa Kỳ) đặc biệt giai đoạn đầy biến động năm 1945 - 1978 Cuộc đời H.Marcuse trải qua thăng trầm lớn kỷ XX, ông tham gia vào Chiến tranh giới thứ cách mạng Đức; trải qua thảm khốc Chiến tranh giới thứ hai; hồi sinh mạnh mẽ nước tư thời hậu chiến thời kỳ căng thẳng Chiến tranh Lạnh Không nhà lý luận, H.Marcuse nhà hoạt động trị, tham gia sinh viên liên minh cánh tả hoạt động trị khác đường phố H.Marcuse phong đạo sư New Left (cánh tả mới) 2.1.1 Điều kiện kinh tế Sau Chiến tranh giới thứ hai, chủ nghĩa tư trải qua thời kỳ tăng trưởng bật Chưa giới biết tới gia tăng sản xuất công nghiệp thương mại giới Đây giai đoạn phát triển cao chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước xuất cách mạng khoa học kỹ thuật, liền với hậu Sự khơi phục thời kỳ phồn vinh đó, phi thực dân hóa, quốc tế hóa tư q trình cơng nghiệp hóa giới thứ ba đánh dấu bước đột phá chủ nghĩa tư quy mô giới Được giới thiệu thông qua tác phẩm E.Fromm, học thuyết Freud trở thành cội nguồn tư tưởng trường phái Frankfurt nói chung H.Marcuse nói riêng H.Marcuse chuyển sang nghiên cứu chun sâu Freud ơng nhận thấy vắng mặt chủ nghĩa Mác giải phóng chiều cạnh cá nhân chiều cạnh tâm sinh lý 2.2.4 Tư tưởng trường phái Franfurtk Năm 1933, H.Marcuse mời tham gia Viện Nghiên cứu Xã hội thành lập nhóm triết gia tân mácxit, gọi Trường phái Frankfurt Là thành viên sáng lập Viện Nghiên cứu Xã hội, H.Marcuse nhanh chóng trở thành người có ảnh hưởng dự án liên ngành họ Chính hợp tác, bổ sung thành viên định hình tư tưởng xuyên xuất trường phái Frankfurt cố gắng phát triển chủ nghĩa Mác nhằm phê phán xã hội tư sản đại (lý thuyết phê phán xã hội) đường khắc phục “nơ lệ”, “tha hóa” người phương Tây đại Và trình cộng tác vậy, tư tưởng H.Marcuse dần định hình, ơng trở thành nhà tư tưởng quan trọng bậc trường phái 2.3 Khái lược H.Marcuse tác phẩm “Con người chiều” 2.3.1 Cuộc đời nghiệp H.Marcuse 2.3.1.1 Tiểu sử H.Marcuse H.Marcuse sinh ngày 19 tháng năm 1898 Berlin, Đức, gia đình Do thái trung lưu điển hình H.Marcuse học phổ thông Berlin trước Thế chiến I phục vụ quân đội Đức chiến tranh Từ năm 1919 -1928, ông ngừng tham gia hoạt động trị định trở lại đường học tập Đại học Humboldt, Berlin Sau hai năm học chương trình giảng dạy 11 truyền thống Berlin, ơng chuyển sang Freiburg học văn học triết học Năm 1934 - 1940, H.Marcuse thành viên khác Viện Nghiên cứu xã hội Frankfurt (Trường phái Frankfurt) trốn khỏi chủ nghĩa phátxít di cư sang Hoa Kỳ H.Marcuse làm việc cho Viện Đại học Columbia Trong năm 1942 – 1951, ông làm việc cho phủ Hoa Kỳ Từ năm 1952 - 1970, ông làm công tác nghiên cứu, giảng dạy đại học Hoa Kỳ trí thức có ảnh hưởng Hoa Kỳ năm 1960 1970 Nhận thức hình thức thống trị đàn áp xã hội “tư tiên tiến”, ơng tiếng tồn giới, ảnh hưởng đến tư tưởng cấp tiến loạt phong trào phản văn hóa diễn năm 1960 1970 Hoa Kỳ nước Thế giới thứ ba 2.3.1.2 Con đường tinh thần H.Marcuse Từ cuối năm 1920 qua đời, H.Marcuse cố gắng kiểm tra lại phát triển dự án mácxít để thực phù hợp với tình hình cụ thể vấn đề thời đại Có thể xem H.Marcuse nhà triết học mácxít đưa nhiều thể nghiệm kết hợp chủ nghĩa Mác nhất: Từ chủ nghĩa Mác Heidegger, chủ nghĩa Mác - Hêghen, chủ nghĩa Mác - S.Freud đến phiên riêng ơng Nhìn chung, phát triển tư tưởng H.Marcuse diễn theo giai đoạn sau: Giai đoạn thứ nhất, chịu ảnh hưởng M.Heidegger C.Mác Giai đoạn thứ hai, năm 1940 - 1950, ảnh hưởng phân tâm học Freud Giai đoạn thứ ba tư tưởng H.Marcuse tìm thấy cơng thức có hệ thống tác phẩm “Con người chiều” (1964) 12 2.3.2 Tác phẩm “Con người chiều” “Con người chiều” H.Marcuse sách quan trọng vào năm 1960, xuất lần vào năm 1964 công nhận phản tư sâu sắc thời đại sớm phong trào cánh tả coi cương lĩnh trị Tác phẩm hình thành viết giai đoạn cuối năm 1950 đến đầu năm 1960 Cuốn sách phản ánh phù hợp ngột ngạt thời đại cung cấp phê phán mạnh mẽ chế độ thống trị hình thức kiểm sốt xã hội Tuy nhiên, bày tỏ hy vọng triết gia cấp tiến rằng, tự hạnh phúc người mở rộng vượt suy nghĩ hành vi chiều phổ biến xã hội thiết lập Về cấu trúc, tác phẩm “Con người chiều” ngoài phầ n giới thiê ̣u và kế t luâ ̣n, gồ m ba phầ n với nô ̣i dung bản Trong đó, H.Marcuse mơ tả nước tư tiên tiến xã hội toàn trị, kiểm soát nhào nặn người, khiến họ trở nên phiến diện, đơn điệu, thiếu cá tính, đánh tư phê phán, tức biến họ trở thành “con người chiều” - chiều cạnh tuân thủ, chấp hành CHƯƠNG NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG SỰ LĨNH HỘI VÀ VẬN DỤNG HỌC THUYẾT MÁC CỦA H.MARCUSE QUA TÁC PHẨM “CON NGƯỜI MỘT CHIỀU” 3.1 H.Marcuse lĩnh hội phép biện chứng C.Mác tiền đề phê phán xã hội đương thời xác định đường tiến vào tương lai 3.1.1 Chống lại tư giáo điều, chủ nghĩa giáo điều chủ nghĩa Mác Xô viết Duy trì cách tiếp cận “phê phán” “khơng giáo điều” chủ nghĩa Mác, xem lý thuyết lịch sử xã hội 13 C.Mác công cụ thiếu để phát triển lý thuyết phê phán thời đại H.Marcuse nhận thấy lý thuyết Mác cần sửa đổi cập nhật liên tục ánh sáng phát triển lịch sử lý thuyết Vì thế, lý thuyết trị H.Marcuse đánh dấu tổng hợp triết học với phân tâm học, thẩm mỹ lý thuyết phê phán xã hội Cũng Lukács, Korsch, Gramsci đồng nghiệp ông trường phái Frankfurt, H.Marcuse phản đối hình thức giáo điều chủ nghĩa Mác ủng hộ hình thức phê phán hơn, biện chứng giải phóng chủ nghĩa Mác H.Marcuse nỗ lực xây dựng “chủ nghĩa Mác phê phán” dựa kinh nghiệm “hiện tượng học”, “phép biện chứng” nhằm đối trọng thay cho “chủ nghĩa xét lại” Quốc tế hai, chủ nghĩa giáo điều Xô viết 3.1.2 Lĩnh hội học thuyết Mác hồn tồn từ góc độ phủ định H.Marcuse gọi phép biện chứng “sức mạnh tư phủ định” “Phủ định” bối cảnh đề cập đến tiềm người xã hội họ Phủ định mâu thuẫn với tổ chức xã hội định thực tế bị loại trừ “khẳng định” - hội nhập, thừa nhận, đồng thuận, bảo vệ trật tự xã hội tồn Tiến địi hỏi phải cơng nhận phủ định lực lượng khả thi Trong “Con người chiều”, H.Marcuse muốn nhấn mạnh tầm quan trọng tư biện chứng hai chiều H.Marcuse tiếp tục lập luận phép biện chứng phủ định, phủ định giả định trước phê phán lý thuyết phê phán H.Marcuse nhấn mạnh rằng, tư phủ định phép biện chứng có nghĩa khả nhận đặc tính lịch sử mâu thuẫn thực Với C.Mác, phủ định đấu tranh phê phán, H.Marcuse trích dẫn Mác cách 14 khẳng định ơng kết luận rằng, phép biện chứng hiểu “phép biện chứng phủ định” 3.2 H.Marcuse vận dụng học thuyết Mác vào phê phán xã hội tư sản đại 3.2.1 Phê phán tác động tiêu cực khoa học - công nghệ H.Marcuse phát triển phê phán mạnh mẽ kiểu thống trị công nghệ đặc biệt mặt lịch sử xã hội, mà cụ thể xã hội công nghiệp tiên tiến H.Marcuse nhận thức sâu sắc sức mạnh hủy hoại hậu - trù tính khơng chủ ý - giải phóng cách sử dụng kỹ thuật Trong quan tâm đặc biệt đến mức độ mà kỹ thuật triển khai phương tiện kiểm soát xã hội rộng lớn, H.Marcuse, tiến khoa học kỹ thuật cơng cụ giải phóng 3.2.2 Phê phán tha hóa chủ nghĩa tư đại 3.2.2.1 Nguyên nhân tha hóa chủ nghĩa tư Trong xã hội tư đại, tác nhân dẫn đến tha hóa người trở nên đa dạng so với thời C.Mác H.Marcuse mô tả tính hợp lý khoa học cơng nghệ, quản trị quan liêu, nhà nước tư bản, truyền thông đại chúng chủ nghĩa tiêu dùng, phương thức kiểm soát xã hội dẫn đến tha hóa người đại 3.2.2.2 Bản chất tha hóa chủ nghĩa tư đại H.Marcuse lập luận rằng, tha hóa trở thành tự tha hóa, tha hóa khơng tạo đối lập, mâu thuẫn mà lại tạo chấp nhận, đồng thuận Sự tha hóa khơng đàn áp, bóc lột điều kiện sống khổ sở, thiếu thốn, tự bất hạnh ý thức tha hóa ln thường trực người dẫn đến mẫu thuẫn, phản đối xã hội mà đây, xã hội công nghiệp 15 tiên tiến, đàn áp, thống trị, tự che đậy “thỏa mãn”, “ý thức hạnh phúc”; người khơng cịn ý thức tha hóa thân khơng có phù hợp, khẳng định xã hội tồn 3.2.2.3 Các hình thức tha hóa chủ nghĩa tư đại Thứ nhất, người chiều: Trong phân tích H.Marcuse, “con người chiều” mất, tính cá nhân, tự do, khả bất đồng kiến kiểm sốt vận mệnh Thiếu sức mạnh hoạt động tự chủ, người chiều phục tùng thống trị ngày toàn diện Thứ hai, tư chiều: Tư chiều đặc trưng tư thực phê phán chấp nhận sẵn sàng cá nhân hệ thống thiết lập phục vụ lợi ích thống trị Thứ ba, xã hội chiều: Xã hội mà H.Marcuse mô tả tác phẩm “Con người chiều” xã hội chiều; đó, mâu thuẫn đối nghịch quản lý kiểm sốt liên tục Thứ tư, trị chiều: Trong xã hội này, nhà nước tư kinh tế ngày tích hợp; nhà kinh doanh phủ trở nên hòa nhập thành lực lượng phục vụ “mục đích quốc gia”, xu hướng “thể thống rõ ràng hội tụ đối lập” Thứ 5, văn hóa chiều: Chủ nghĩa tư tiên tiến tạo trật tự xã hội văn hóa ý thức hệ thay lực lượng vũ trang thành hình thức kiểm soát xã hội Theo H.Marcuse, sự tha hóa về mă ̣t văn hố kích hoạt ngành cơng nghiệp văn hóa góp phần vào việc thỏa mãn hạnh phúc người Trong “xã hội chiều”, văn hóa trở thành cơng cụ để tha hóa người thành chiều 16 3.2.3 Chủ thể cách mạng đường khắc phục tha hóa 3.2.3.1 Sự biến đổi suy giảm vai trò cách mạng giai cấp công nhân xã hội tư đại H.Marcuse phân tích hình thức kiểm soát xã hội “xã hội chiều” giảm bớt chiều kích khác phê phán xã hội, loạn tư không tưởng đưa lựa chọn thay cho trật tự có Hai nhân tố định hội nhập giai cấp công nhân vào xã hội tư đại “chủ nghĩa tư độc quyền” “tính hợp lý cơng nghệ” Do đó, H.Marcuse phản đối nhận thức giáo điều tôn sùng giai cấp công nhân với chủ thể cách mạng H.Marcuse phân tích biến giai cấp vơ sản, việc khơng thể hồn thành vai trị cách mạng họ Vì thế, cần phải nhận thức “giai cấp cơng nhân mới”, gồm có chun gia, kỹ thuật viên, kỹ sư công nhân cổ trắng khác Tuy nhiên, ông không kỳ vọng vào họ với tư cách chủ thể cách mạng 3.2.3.1 Vai trò “chủ thể cách mạng mới” H.Marcuse liên tục tìm kiếm nhóm xã hội có tiềm cách mạng công nhân “cổ xanh”, công nhân “cổ trắng”, trí thức, kỹ sư, người da đen, nhà cách mạng giới thứ ba, hippies, sinh viên phụ nữ - tất coi tác nhân tiềm thay đổi triệt để Ông coi lực lượng “giá lề” sở tiềm lớn để dậy cho cách mạng, họ nhóm xúc tác Chính thế, từ bỏ giai cấp vô sản chủ thể cách mạng, H.Marcuse khơng tìm kiếm chủ thể thay Do đó, đường để khắc phục tha hóa, vượt qua chủ nghĩa tư cách mạng vơ vọng Vì thế, H.Marcuse đề xuất, nhu cầu thiết yếu cho cách mạng kết hợp nhu cầu thẩm mỹ nhạy cảm 17 CHƯƠNG NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ TRONG SỰ LĨNH HỘI VÀ VẬN DỤNG HỌC THUYẾT MÁC CỦA H.MARCUSE 4.1 Những giá trị 4.1.1 Chống giáo điều hóa chủ nghĩa Mác, hình thành tư phê phán H.Marcuse tin rằng, chủ nghĩa Mác phép biện chứng đại Vì thế, có phép biện chứng phát mâu thuẫn xã hội, sở đề phương án để chuyển đổi xã hội Vì lẽ đó, phê chủ nghĩa Mác H.Marcuse chủ nghĩa Mác Xơ viết, việc thúc đẩy phép biện chứng nằm ý tưởng khắc phục giáo điều chủ nghĩa Mác 4.1.2 Áp dụng quan niệm vật lịch sử vào luận giải, phê phán toàn diện xã hội tư đại Tiếp thu tinh thần phê phán xã hội tư Mác, H.Marcuse xây dựng lý thuyết tổng quát xã hội tư đương đại - “xã hội công nghiệp tiên tiến” Trong phê phán này, lý thuyết H.Marcuse gắn bó chặt chẽ, nguyên tắc, với phân tích Mác kinh tế cấu trúc giai cấp sở thực đời sống xã hội đồng thời, ý đến tượng xuất tăng trưởng độc quyền, khoa học, trỗi dậy ông trùm công nghiệp nhà quản lý, tượng giới văn minh làm tha hóa đời sống người nghiên cứu rộng rãi nhà mácxít khác Vì vậy, khẳng định, mơ hình lý thuyết chủ nghĩa tư phát triển tiếp tục phân tích Mác chủ nghĩa tư điều kiện mới, bên cạnh hạn chế nó, phải thừa nhận đóng góp H.Marcuse vào việc khẳng định mở rộng, làm rõ thêm nội dung học thuyết Mác thời đại 18 4.1.3 Nhận thức rõ biểu thời đại Thứ nhất, luận giải vai trò ngày tăng kiến trúc thượng tầng xã hội tư đại Thứ hai, nhận thức luận chứng cho vai trò ngày gia tăng khoa học - công nghệ Thứ ba, nhận thức rõ biểu tình trang tha hóa người xã hội đại 4.2 Những hạn chế 4.2.1 Không hiểu hết C.Mác vấn đề vai trị khoa học H.Marcuse có nhìn bi quan vai trị khoa học, cơng nghệ cho phát triển khoa học cơng nghệ khơng có ảnh hưởng to lớn đến xã hội công nghiệp phát triển hệ tư tưởng chúng, nguyên nhân gốc rễ hình thành hệ tư tưởng chiều 4.2.2 Khơng tìm chủ thể đường vào tương lai Thứ nhất, niềm tin vào sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Thứ hai, chưa xác định biện pháp đắn để khắc phục tha hóa chủ nghĩa tư 19 KẾT LUẬN Chủ nghĩa Mác học thuyết cứng nhắc, khơng biến đổi, hồn thiện mà ngược lại, học thuyết phát triển với thực tiễn sống thực Bản thân C.Mác Ph.Ăngghen ln qn triệt tinh thần gương mẫu mực việc tự phê phán, tự thay đổi, ln có ý thức bổ sung, phát triển lý luận tình hình thực tiễn thay đổi Sự bổ sung, làm lý luận “chuyển hướng”, thay đổi mục tiêu mà để tiệm cận đến chân lý, sát thực với thực tiễn Bổ sung phát triển chủ nghĩa Mác thuộc chất yêu cầu khách quan vận dụng chủ nghĩa Mác Do đó, cần tránh không rơi vào giáo điều, cần phải tỉnh táo, chống lại ngộ nhận, mưu toan nhằm xét lại, xuyên tạc, bác bỏ giá trị bền vững chủ nghĩa Mác H.Marcuse nhà triết học mácxít phương Tây dũng cảm kiên trì hệ bảo vệ phát triển tảng lý thuyết Mác thời đại xuất nhiều nhân tố tác động đến vấn đề trung tâm học huyết Mác H.Marcuse tổng hợp Hegel, Mác dòng tư tưởng khác tư tưởng triết học đại nỗ lực “tái thiết lý thuyết Mác” theo thay đổi văn hóa, trị xã hội diễn kỷ XX Marcuse chấp nhận quan điểm vật lịch sử C.Mác, coi lý thuyết đầy đủ lịch sử xã hội ủng hộ phép biện chứng phương pháp phân tích xã hội trị tốt Ơng áp dụng hai cho phân tích loạt tượng thay đổi xã hội tư kể từ thời C.Mác theo dõi khả cho thay đổi xã hội giải phóng người Nhiệm vụ mà H.Marcuse đặt cho dự án lý thuyết không ngừng tiếp thu bảo vệ luận điểm giá trị Mác, đồng thời, ông không ngừng phát triển 20 quan điểm trung tâm học thuyết Mác nhằm cải biến cho phù hợp với bối cảnh lịch sử thay đổi Trong tác phẩm gây nhiều tranh cãi “Con người chiều”, Marcuse phản ánh “sự khủng hoảng” chủ nghĩa Mác đây, Marcuse “tái thiết” lý thuyết Mác, đặt đặc điểm trung tâm chủ nghĩa Mác lý thuyết khủng hoảng tư vai trò cách mạng tầng lớp lao động việc tạo cách mạng xã hội chủ nghĩa; đồng thời dường thách thức số định đề lý thuyết Mác, đặc biệt lý thuyết lịch sử, giai cấp vô sản cách mạng xã hội chủ nghĩa Vì thế, phiên Mác Marcuse, mặt, gây phản ứng từ người mácxít thống, người khơng thể chấp nhận sửa đổi triệt để chủ nghĩa Mác; mặt khác, bị phản đối từ nhà tư tưởng tư sản họ khơng thể chấp nhận phê phán cực đoan xã hội tư đương đại H.Marcuse cung cấp quan điểm triết học tồn diện thống trị giải phóng, phương pháp khuôn khổ mạnh mẽ để phân tích xã hội đương đại, tầm nhìn giải phóng phong phú chủ nghĩa Mác cổ điển, phiên khác lý thuyết phê bình hình thức đại lý thuyết hậu đại Nhìn lại, tầm nhìn giải phóng H.Marcuse - phát triển toàn diện cá nhân xã hội không đàn áp phân biệt công việc cá nhân, với phê phán sắc sảo hình thức thống trị áp có, đây, ơng lên nhà lý luận lực lượng thống trị giải phóng Vì vậy, H.Marcuse khắc phục hạn chế nhiều trào lưu triết học lý thuyết xã hội đại tác phẩm ông cung cấp điểm khởi đầu khả thi cho mối quan tâm lý luận trị thời đại Cụ thể, phát biểu ông triết học với tư cách lý thuyết xã hội, phê bình văn hóa trị cấp tiến tạo thành di sản lý 21 luận lâu dài Trong phận học thuật thống lao động lập lý thuyết xã hội từ triết học ngành khác, H.Marcuse cung cấp khía cạnh triết học phê bình văn hóa mạnh mẽ cho lý thuyết xã hội; phát triển quan điểm tương tác với phân tích cụ thể xã hội, trị văn hóa thời đại Cách tiếp cận biện chứng này, đó, trao cho triết học vị trí quan trọng lý thuyết xã hội, cung cấp lý thuyết phê bình với quan điểm chuẩn mực mang tính triết học sâu sắc Có thể nói, cam kết H.Marcuse chủ nghĩa Mác khiến ông phân tích điều kiện xã hội tư xuất từ thời C.Mác Do đó, lý thuyết xã hội ngày dựa truyền thống H.Marcuse việc phát triển lý thuyết phê phán xã hội đương đại dựa phân tích biến đổi chủ nghĩa tư bản, công nghệ xuất hệ thống kinh tế giới toàn cầu Đối với H.Marcuse, lý thuyết xã hội mang tính lịch sử tồn diện phải khái niệm hóa tượng bật thời đại thay đổi từ hình thành xã hội trước Hơn nữa, H.Marcuse ln ý đặc biệt đến vị trí định công nghệ việc tổ chức xã hội đương đại, với xuất công nghệ thời đại chúng ta, H.Marcuse nhấn mạnh, cho thấy mối quan hệ công nghệ, kinh tế, văn hóa sống hàng ngày đặc biệt quan trọng H.Marcuse tham gia vào hình thức văn hóa cách mà văn hóa cung cấp hai cơng cụ thao túng giải phóng Sự phát triển công nghệ truyền thông hình thức văn hóa năm gần đòi hỏi viễn cảnh từ tư tưởng H.Marcuse để nắm bắt hai tiềm nó, để thay đổi xã hội theo hướng tiến khả hình thức thống trị xã hội hợp lý Mặc dù lý thuyết hậu đại mô tả công nghệ mới, 22 H.Marcuse liên kết kinh tế với văn hóa cơng nghệ, nhìn thấy tiềm giải phóng thống trị Đối với H.Marcuse, thống trị xã hội kết hợp tổng thể lĩnh vực kinh tế, trị, cơng nghệ tổ chức xã hội H.Marcuse có phân tích đa chiều khía cạnh thống trị phản kháng toàn trật tự xã hội Hơn nữa, H.Marcuse nhấn mạnh mâu thuẫn hệ thống tư lý thuyết hóa chủ nghĩa Mác cổ điển đối kháng tư lao động, tiếp tục tồn tại, dạng thay đổi Ơng liên tục trích dẫn thống sản xuất hủy diệt, làm bật cách thức tạo giàu có đồng thời lại dẫn đến nghèo đói, chiến tranh bạo lực có hệ thống Do đó, H.Marcuse nhận thấy mẫu thuẫn hệ thống tư bản: thành tựu xã hội công nghiệp tiên tiến, giàu có, khoa học, cơng nghệ cơng nghiệp để giảm nghèo bớt khổ đau hóa lại sử dụng cơng cụ sản xuất để tăng cường thống trị, bạo lực, xâm lược bất công Để đương đầu với lực lượng thống trị đàn áp, H.Marcuse tìm thấy lực lượng học sinh, sinh viên phong trào chống chiến tranh, phong trào giải phóng dân tộc, gọi phong trào xã hội công cụ thay đổi xã hội cấp tiến mà chủ nghĩa Mác cổ điển tìm thấy giai cấp vô sản Nhưng giống phong trào công nhân đối lập bị đánh bại kỷ XX tầng lớp lao động tích hợp vào chủ nghĩa tư đương đại, vậy, theo H.Marcuse, phần lớn chuyển động cấp tiến thập niên 1960 bị đánh bại tích hợp vào hệ thống chủ nghĩa tư toàn cầu vào cuối năm 1970 Tóm lại, dù nhân danh lĩnh hội, tiếp nối chủ nghĩa Mác bối cảnh xã hội phương Tây đại, rốt cuộc, tư tưởng H.Marcuse không đưa giải pháp hữu 23 hiệu để giải phóng người lao động khỏi áp bức, bất cơng nơ dịch Do đó, cho dù có đóng góp định, cần khảo cứu kỹ lưỡng có hệ thống, thực tế chứng tỏ rõ ràng rằng, chưa thể vượt qua chân giá trị khẳng định triết học Mác nói riêng chủ nghĩa Mác nói chung Sự tiếp thu, vận dụng học thuyết Mác H.Marcuse chủ yếu “làm cho quan điểm, kết luận riêng lẻ Mác thích hợp với biện giải riêng họ thú vị, độc đáo, có tính triết học vấn đề đại, cấp bách, có vấn đề xã hội, lịch sử, văn hóa, tự do, người, cách mạng” Không vậy, số luận điểm H.Marcuse đưa phát triển chủ nghĩa Mác mà thực chất xa rời chủ nghĩa Mác xây dựng quan điểm riêng, cấp tiến tả khuynh với việc đưa vào yếu tố tư tưởng mácxít H.Marcuse cung cấp mơ hình điển hình việc vân dụng học thuyết Mác phương Tây (chủ nghĩa Mác phương Tây), đồng thời gợi mở vấn đề mà học thuyết Mác cần làm sáng tỏ sâu sắc Đó vấn đề cấp bách thời đại như: vấn đề tồn cầu hố kinh tế, kinh tế tri thức, chủ nghĩa tư đại, tư kỹ thuật số, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chủ nghĩa dân túy, bảo hộ; chủ nghĩa dân tộc cực đoan, nước lớn; chiến tranh thương mại…; phong trào lực lượng cách mạng, tiến giới ngày nay… tác động chúng tới lực lượng lao động nói chung, tới giai cấp cơng nhân Việt Nam nói riêng 24 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Vũ Linh (2016), “Một góc nhìn chủ nghĩa Mác phương Tây”, Tạp chí Khoa học Giáo dục KT-HC ISSN 1859-2910 (59), tr.50-53 Vũ Linh (2017), “Herbert Marcuse với phê phán xã hội công nghiệp tiên tiến tác phẩm “Con người chiều”, Tạp chí Thơng tin khoa học xã hội ISSN 0866-8647(420), tr.87-99 ... LĨNH HỘI VÀ VẬN DỤNG HỌC THUYẾT MÁC CỦA H.MARCUSE QUA TÁC PHẨM “CON NGƯỜI MỘT CHIỀU” 3.1 H.Marcuse lĩnh hội phép biện chứng C .Mác tiền đề phê phán xã hội đương thời xác định đường tiến vào tương... học thuyết Mác, cho phép hiểu rõ thân học thuyết Mác vấn đề xã hội đại đặt cho tư tưởng mác xít đại Với lý trên, tác giả chọn vấn đề ? ?Sự lĩnh hội vận dụng học thuyết Mác tác phẩm “Con người chiều”. .. kế thừa học thuyết Mác nói riêng - Phân tích tiếp thu, kế thừa vận dụng tư tưởng Mác tác phẩm “Con người chiều” H.Marcuse Đánh giá giá trị hạn chế lĩnh hội vận dụng học thuyết Mác H.Marcuse ý
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Triết học: Sự lĩnh hội và vận dụng học thuyết Mác của H.Marcuse trong tác phẩm “Con người một chiều”, Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Triết học: Sự lĩnh hội và vận dụng học thuyết Mác của H.Marcuse trong tác phẩm “Con người một chiều”