Định tội danh từ thực tiễn huyện cần đước, tỉnh long an”

71 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:32

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THIỆN TÂM ĐỊNH TỘI DANH TỪ THỰC TIỄN HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THIỆN TÂM ĐỊNH TỘI DANH TỪ THỰC TIỄN HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN Ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 8380104 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM MINH TUYÊN HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nêu Luận văn chưa công bố cơng trình khác Các ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Những kết luận khoa học luận văn kết q trình tìm tịi nghiên cứu! Người cam đoan MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỊNH TỘI DANH 1.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại ý nghĩa của định tội danh 1.2 Căn của việc định tội danh 15 1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến việc định tội danh 19 Chương 2: THỰC TIỄN ĐỊNH TỘI DANH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN 24 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tại địa phương 24 2.2 Thực tiễn định tợi danh tại Tịa an nhân dân huyện Cần Đước 25 Chương CÁC YÊU CẦU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỊNH TỘI DANH 46 3.1 Các yêu cầu nhằm đảm bảo chất lượng của việc định tội danh 46 3.2 Một số giải pháp 47 KẾT LUẬN 61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS: Bợ luật hình BLTTHS: Bợ luật tố tụng hình CTTP: Cấu thành tợi phạm ĐTD: Định tợi danh TAND: Tịa án nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 cung cấp thơng tin tình hình số thụ lý, xét xử tại TAND huyện Cần Đước giai đoạn từ năm 2014 – 2018 25 Bảng 2.2 Tổng hợp thụ lý xét xử án hình nhóm tợi năm 2014 26 Bảng 2.3 Tổng hợp thụ lý xét xử án hình nhóm tợi năm 2015 26 Bảng 2.4 Tổng hợp thụ lý xét xử án hình nhóm tợi năm 2016 27 Bảng 2.5 Tổng hợp thụ lý xét xử án hình nhóm tợi năm 2017 27 Bảng 2.6 Tổng hợp thụ lý xét xử án hình nhóm tội năm 2018 28 Bảng 2.7 Bảng thống kê kết giải vụ án từ năm 20142018 tại tòa án nhân dân huyện Cần Đước 29 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Khi có mợt hành vi gây nguy hại xảy thực tế, cá nhân hay pháp nhân thương mại gây ra, để xác định có phải tợi phạm hay tội phạm quy định Bợ luật Hình (Viết tắt BLHS), phải trải qua hoạt động định tội danh Hoạt động định tội danh, diễn suốt quá trình tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật tố tụng hình gồm các giai đoạn: Điều tra, truy tố xét xử Qua đó, khẳng định rằng: Hoạt đợng định tợi danh có vai trị quan trọng suốt quá trình tiến hành tố tụng mợt vụ án hình Vì, định tợi danh sở cho quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phân hóa trách nhiệm hình sự, cá thể hóa trách nhiệm hình sự, áp dụng các tình tiết loại trừ tính chất tợi phạm của hành vi, hình phạt, định hình phạt trường hợp phạm nhiều tội, án treo, tái phạm, thẩm quyền tiến hành tố tụng việc áp dụng các quy định của Bợ luật Tố tụng Hình sự… mợt cách cơng bằng, khách quan có pháp luật Ngược lại, định tợi danh sai, có hậu pháp lý xảy như: làm oan người vô tội, bỏ lọt hành vi phạm tội, định hình phạt khơng tương xứng với hành vi phạm tợi…Trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hợi chủ nghĩa Việt Nam, việc hồn thiện các sách pháp luật một yêu cầu tất yếu khách quan Trong lĩnh vực khoa học tư pháp hình sự, hoạt động định tội danh một nhiều hướng cần thiết Từ thực tiễn xét xử của TAND huyện Cần Đước, các vụ án hình giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018, cịn có nhiều vụ án hình xét xử định tợi danh Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát với Tòa án chưa thống Tòa án cấp sơ thẩm cấp phúc thẩm có khác nhau, phần làm ảnh hưởng đến hoạt động tố tụng tại địa phương Từ thực tiễn đó, lý giải cho việc tơi chọn đề tài: “Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Đước, tỉnh Long An” cho luận văn thạc sĩ của Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong khoa học pháp lý hình nước ta, có nhiều cơng trình sách chun khảo nghiên cứu định tợi danh như: “Giáo trình lý luận định tội”, Đại học Huế của tác giả Võ Khánh Vinh; “Định tội danh: Lý luận, hướng dẫn mẫu 350 thực hành”, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2004 của PGS.TSKH Lê Cảm Trịnh Quốc Toản; “Định tội danh định hình phạt Luật hình Việt Nam”, NXB Cơng an nhân dân, 2004 của TS Lê Văn Đệ; “Tội phạm cấu thành tội phạm”, NXB Công an nhân dân, Hà Nợi 2008 của GS.TS Nguyễn Ngọc Hịa; “Định tội danh định hình phạt”, NXB Cơng an nhân dân, 2004 của TS Dương Tuyết Miên; “Lý luận chung định tội danh”, NXB khoa học xã hội, 2013 của GS.TS Võ Khánh Vinh chủ biên; “Định tội danh – Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, Tạp chí Tịa án nhân dân số 3, 4, 5, 8, 11 của PGS.TS Lê Cảm; “Định tội danh theo dấu hiệu khách quan cấu thành tội phạm”, Tạp chí Tịa án nhân dân số 21 năm 2018 của TS Mai Bộ; “Một số vấn đề vướng mắc việc định tội định khung hình phạt số tội xâm phạm sở hữu”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 21 năm 2018 của TS Phạm Minh Tun …Ngồi ra, cịn có sách bình luận tội phạm cụ thể quy định Bợ luật Hình hiện hành, báo, tạp chí chuyên ngành luật Những nghiên cứu của tác giả trên, làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động định tội danh thực tiễn định tợi; phân tích, đánh giá nhận định liên quan đến yếu tố định tội danh; phân biệt một số tội phạm quy định Bợ luật Hình Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu định tợi danh theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Long An nói chung huyện Cần Đước nói riêng để tìm vướng mắc, bất cập thành tựu đạt để đảm bảo cho hoạt đợng định tợi danh Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Trên sở nghiên cứu các vấn đề lý luận định tợi danh nói chung thực tiễn định tội danh từ huyện Cần Đước, tỉnh Long An, luận văn đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật hình đề giải pháp nâng cao hiệu cho hoạt động định tội danh từ thực tiễn của địa phương Để đạt mục đích trên, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài là: + Nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung định tội danh + Đánh giá thực tiễn định tội từ huyện Cần Đước, tỉnh Long An hoạt đợng xét xử của Tịa án + Đưa giải pháp để hồn thiện pháp luật hình định tội danh giải pháp đảm bảo định tội danh Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu lý luận định tội danh, nghiên cứu phạm vi các quy định của Bộ luật Hình năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 (Gọi tắt BLHS năm 1999) đối chiếu với Bợ luật Hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Gọi tắt BLHS năm 2015) việc áp dụng các quy định thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình cụ thể Trong đó, trọng đến hoạt đợng xét xử của Tịa án án hình Trên sở đưa giải pháp hồn thiện pháp luật hình giải pháp nâng cao hiệu định tội danh - Thời gian nghiên cứu khảo sát: Từ năm 2014 đến năm 2018, số liệu chứng minh luận văn vụ án viện dẫn cụ thể xét xử theo trình tự sơ thẩm phúc thẩm hay giám đốc thẩm, có hiệu lực pháp luật xác có thật Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Luận văn vận dụng: Cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng Nhà nước các sách pháp luật; cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm từ thực tiễn xét xử của TAND huyện Cần Đước, tỉnh Long An giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018 Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Thống kê, so sánh, phân tích, điển hình, tổng hợp số liệu dựa án, định, số liệu thống kê, báo cáo tổng kết hàng năm của đơn vị Các phương pháp vận dụng một cách linh hoạt, uyển chuyển suốt trình nghiên cứu nhằm đạt kết cao Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Thông qua việc nghiên cứu, để làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn định tội danh một nhiều hướng cần thiết của khoa học lĩnh vực tư pháp hình Điều có ý nghĩa: Nhằm làm rõ khía cạnh định tợi danh hoạt đợng tố tụng hình địa bàn huyện Cần Đước, tỉnh Long An nói riêng góp phần xây dựng, hồn thiện lý thuyết định tợi danh khoa học pháp lý hình Luận văn này, dùng làm tài liệu nghiên cứu xây dựng hoàn thiện pháp luật; dùng làm tài liệu tham khảo hoạt đợng tố tụng nói chung hoạt đợng xét xử án hình của Tịa án nói riêng đạt kết đắn thời gian tới Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 03 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận định tội danh Chương 2: Thực tiễn định tợi danh tại Tịa án nhân dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An Chương 3: Các yêu cầu một số giải pháp đảm bảo định tội danh Điểm a khoản Điều 134 BLHS 2015 quy định vũ khí vật liệu nổ quy định khó áp dụng lẽ vũ khí vật liệu nổ theo hướng dẫn tại Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ cơng cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017 quy định sau: “1 Vũ khí thiết bị, phương tiện tổ hợp phương tiện chế tạo, sản xuất có khả gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của người, phá hủy kết cấu vật chất, bao gồm: vũ khí qn dụng, súng săn, vũ khí thơ sơ, vũ khí thể thao vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự Vũ khí quân dụng vũ khí chế tạo, sản xuất bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, trang bị cho lực lượng vũ trangnhân dân các lực lượng khác theo quy định của Luật để thi hành công vụ, bao gồm: a) Súng cầm tay bao gồm: súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên, súng chống tăng, súng phóng lựu; b) Vũ khí hạng nhẹ bao gồm: súng đại liên, súng cối, súng ĐKZ, súng máy phịng khơng, tên lửa chống tăng cá nhân; c) Vũ khí hạng nặng bao gồm: máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang, xe tăng, xe thiết giáp, tàu chiến, tàu ngầm, pháo mặt đất, pháo phịng khơng, tên lửa; d) Bom, mìn, lựu đạn, ngư lơi, thủy lơi; đạn sử dụng cho các loại vũ khí quy định tại các điểm a, b c khoản …4 Vũ khí thơ sơ vũ khí có cấu tạo, ngun lý hoạt động đơn giản chế tạo, sản xuất thủ công công nghiệp, bao gồm: dao găm, kiếm, giáo, mác, thương, lưỡi lê, đao, mã tấu, côn, đấm, chùy, cung, nỏ, phi tiêu Vũ khí thể thao vũ khí chế tạo, sản xuất thủ công công nghiệp, sử dụng để luyện tập, thi đấu thể thao, bao gồm: 51 a) Súng trường hơi, súng trường bắn đạn nổ, súng ngắn hơi, súng ngắn bắn đạn nổ, súng thể thao bắn đạn sơn, súng bắn đĩa bay đạn sử dụng cho các loại súng này; b) Vũ khí thơ sơ quy định tại khoản Điều dùng để luyện tập, thi đấu thể thao Vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí chế tạo, sản xuất thủ công công nghiệp, không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có khả gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của người, phá hủy kết cấu vật chất tương tự vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thơ sơ, vũ khí thể thao Vật liệu nổ sản phẩm tác động của xung kích thích ban đầu gây phản ứng hóa học nhanh, mạnh, tỏa nhiệt, sinh khí, phát sáng, tạo tiếng nổ, bao gồm: a) Thuốc nổ hóa chất hỗn hợp chất sản xuất, sử dụng nhằm tạo phản ứng nổ tác động của xung kích thích; b) Phụ kiện nổ kíp nổ, dây nổ, dây cháy chậm, mồi nổ, vật phẩm chứa thuốc nổ có tác dụng tạo xung kích thích ban đầu làm nổ khối thuốc nổ thiết bị chuyên dùng có chứa thuốc nổ Vật liệu nổ quân dụng vật liệu nổ sử dụng cho mục đích quốc phịng, an ninh Vật liệu nổ cơng nghiệp vật liệu nổ sử dụng cho mục đích kinh tế, dân 10 Tiền chất thuốc nổ hóa chất nguy hiểm, trực tiếp dùng để sản xuất thuốc nổ ” Theo quy định vũ khí bao gồm, vũ khí qn dụng vũ khí thơ sơ Vật liệu nổ bao gồm, vật liệu nổ quân dụng vật liệu nổ công nghiệp Tương ứng với quy định Bợ luật hình 2015 quy định tại các điều như: 52 Điều 304 Tội chế tạo tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép chiếm đoạt vũ khí quân dụng phương tiện kỹ thuật quân sự; Điều 305 Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép chiếm đoạt vật liệu nổ; Điều 306 Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép chiếm đoạt súng săn, vũ khí thơ sơ, vũ khí thể thao cơng cụ hổ trợ Theo quy định tại các điều đối tượng tác đợng của các tợi vũ khí qn dụng; vật liệu nổ; vũ khí thơ sơ Nếu điểm a khoản Điều 134 quy định tình tiết sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tình tiết định tợi định khung hình phạt hiểu áp dụng nào? Nếu trường hợp A sử dụng vũ khí quân dụng để gây thương tích cho B A bị xử lý trách nhiệm hình nào? Trước đây, theo quy định của BLHS năm 1999 thực tiễn xét xử thống trường hợp A bị xét xử 02 tợi tợi Cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tợi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” Tuy nhiên, Điều 134 BLHS năm 2015 quy định tình tiết sử dụng vũ khí tình tiết định tợi liệu việc xử 02 tợi có vi phạm nguyên tắc một hành vi bị xử lý một lần hay không? Bởi xử 02 tợi đồng nghĩa với việc sử dụng vũ khí qn dụng sử dụng để xử lý 02 tội, trái với nguyên tắc pháp luật hình sự, xâm phạm nghiêm trọng tới quyền lợi ích hợp pháp của người phạm tợi Thiết nghĩ, thời gian tới, quan có thẩm quyền cần phải sớm ban hành hướng dẫn thi hành Điều 134 BLHS năm 2015[24, tr 1] để việc định tội danh tợi phạm xác thống - Quy định tình tiết định khung của tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ (Điều 260 BLHS) bất cập: Kế thừa Điều 202 BLHS năm 1999 hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số: 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC, Điều 260 BLHS 53 năm 2015 liệt kê cụ thể các tình tiết định tợi định khung hình phạt thành các điểm, khoản tương ứng Tuy nhiên, việc liệt kê theo tác giả cịn mợt số thiếu sót qua ví dụ sau: Ví dụ 01: Ngày 10/3/2018, A lái xe ơtơ sai phần đường nên đâm vào xe môtô gây tai nạn làm 01 người tổn hại 68 % sức khỏe 01 người tổn hại 70% sức khỏe Hậu A gây làm 02 người tổn hại 138% sức khỏe; hành vi nêu của A phạm vào tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ quy định tại điểm e khoản Điều 260 BLHS năm 2015 Điểm e khoản Điều 260 BLHS năm 2015 quy định: Gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương thể của người từ 122% đến 200%; Ví dụ 02: Ngày 10/3/2018, B lái xe ôtô sai phần đường nên đâm vào xe môtô gây tại nạn làm 01 chết một người tổn hại 90% sức khỏe Trường hợp này, vào Điều 260 BLHS năm 2015 hành vi của B phạm vào tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ quy định tại khoản Điều 260 BLHS năm 2015 Từ 02 ví dụ trên, cho thấy: hậu hành vi của B gây lớn nhiều so với hậu hành vi của A gây ra, trách nhiệm hình đặt B lại nhẹ trách hình đặt A Đây một bất cập của Điều 260 BLHS năm 2015 Ví dụ 03: Ngày 10/3/2018, C lái xe ôtô sai phần đường nên đâm vào xe môtô gây tai nạn làm 01 người tổn hại 60 % sức khỏe, 01 người tổn hại 90% sức khỏe 01 người tổn hại 95% sức khỏe Hậu C gây làm 03 người bị thương tổn hại 245% sức khỏe; hành vi nêu của C phạm vào tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ quy định tại điểm b khoản Điều 260 BLHS năm 2015 Ví dụ 04: Ngày 10/3/2018, D lái xe ơtơ sai phần đường nên đâm vào xe môtô gây tai nạn làm 02 chết một người tổn hại 98% sức khỏe 54 Cũng vào Điều 260 BLHS năm 2015 để xác định, hành vi của D phạm vào tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ quy định tại Điểm đ khoản Điều 260 BLHS năm 2015 Qua ví dụ 03 04 cho thấy rằng: Hậu D gây lớn nhiều so với hậu C gây ra, trách nhiệm hình đặt D lại nhẹ trách nhiệm hình đặt C điều trái với các quy định của BLHS[26] Đây một bất cập quá trình áp dụng Điều 260 BLHS việc định khung hình phạt 3.2.2 Tăng cường hướng dẫn áp dụng thống pháp luật Trong thời gian gần đây, TANDTC quan tâm đến việc áp dụng thống pháp luật từ sau có nhiều Bợ luật Quốc hợi thơng qua có hiệu lực pháp luật thi hành, nhiều hình thức hướng dẫn như: Nghị của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Giải đáp, án lệ tập huấn trực tuyến tháng 01 ngày theo Kế hoạch số 230/TANDTC-TCCB ngày 13/4/2018, phần đáp ứng yêu cầu của ngành đặt Thực tại, việc áp dụng pháp luật hình nói chung nhiều vướng mắc, bất cập cần hướng dẫn để áp dụng thống TANDTC chậm ban hành các Nghị để hướng dẫn, nhằm sớm khắc phục tháo gỡ Do đó, cần sớm khắc phục tình trạng Cụ thể: Sớm ban hành hướng dẫn các tợi xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt, “việc hình hóa dân sự” thực tiễn thường chủ yếu diễn xung quanh việc áp dụng tợi danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” Đòi hỏi 03 ngành gồm: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Bộ Công an phải phối hợp để xây dựng Thông tư liên ngành hướng dẫn áp dụng các tội danh dễ bị lạm dụng các vụ án bị hình hóa cần làm rõ các vấn đề: hành vi chiếm đoạt, các biểu hiện; cách chứng minh ý thức chiếm đoạt; các trường 55 hợp hay bị nhầm lẫn các tợi cịn lại nhóm tợi xâm phạm sở hữu có quy định đối tượng tài sản bị xâm hại “tài sản di vật, cổ vật; báo vật quốc gia; tài sản phương tiện kiếm sống của bị hại gia đình họ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an tồn xã hợi” hiểu để vận dụng; Sớm ban hành Nghị hướng dẫn thi hành trường hợp phạm tội của pháp nhân thương mại 3.2.3 Nâng cao lực, đạo đức người tiến hành tố tụng Luật tổ chức Tòa án nhân dân quy định, chức danh Thẩm phán bổ nhiệm thơng qua hình thức thi tuyển Đây một đổi của Nhà nước ta việc nâng cao chất lượng, trình đợ của đợi ngũ Thẩm phán, thơng qua thi tuyển các chức danh pháp lý, vừa đảm bảo khách quan, vừa lựa chọn người có đủ đức, đủ tài để đảm nhận chức danh Thẩm phán phù hợp với xu chung của Quốc tế hiện Đề cao trách nhiệm công tác quá trình thực hiện nhiệm vụ xét xử vụ án hình sự: Trong xét xử vụ án hình sự, Thẩm phán Hội thẩm nhân dân thành phần của Hợi đồng xét xử có vị trí, vai trị đặc biệt, họ người có thẩm quyền định để tun mợt người mợt pháp nhân thương mại có tợi hay khơng có tợi, có tợi tợi quy tại điều khoản điểm quy định BLHS mức hình phạt áp dụng Tại Điều 16 của Bợ luật Tố tụng Hình quy định tính đợc lập sở tuân theo pháp luật của thành viên Hợi đồng xét xử Do đó, để đảm bảo hoạt đợng định tợi danh xác, khách quan, vơ tư, người, tợi cịn phải pháp luật Thẩm phán Hội thẩm nhân dân phải đề cao tinh thần trách nhiệm của thi hành công vụ việc xem xét, đánh giá chứng của vụ án, phải nghiên cứu đầy đủ các tài liệu, chứng Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát thu 56 thập hồ sơ vụ án Trên sở đó, qua kết xét hỏi, tranh tụng tại phiên tịa, Thẩm phán Hợi thẩm nhân dân phải so sánh, đối chiếu các tài liệu, chứng hồ sơ vụ án với kết thẩm vấn tại phiên tịa để xem xét tính đắn, khách quan của chứng bác bỏ chứng khơng phù hợp với tình tiết, diễn biến của vụ án, từ mợt án nghiêm minh, người, tợi, pháp luật Tóm lại, định tội danh của Thẩm phán Hội thẩm nhân dân phải đáp ứng các yêu cầu: Phải nắm quy định có BLHS năm 2015 (kể phần chung phần các tội phạm cụ thể), trường hợp khơng phải chịu trách nhiệm hình trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; phải xác định đầy đủ, xác khách quan các tình tiết cụ thể của hành vi mà cá nhân pháp nhân thương mại thực hiện thực tế (Phải chứng minh theo Điều 85 của BLTTHS năm 2015); phải so sánh, đối chiếu kiểm tra để xác định xem xét các dấu hiệu của hành vi nguy hiểm cho xã hội thực hiện chứng minh có phù hợp với các dấu hiệu tương ứng của một loại tội phạm cụ thể quy định BLHS năm 2015 hay khơng Triển khai thực hiện có hiệu Quyết định số: 120/QĐ-TANDTC ngày 19/6/2017 của Chánh án TANDTC việc ban hành quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp TAND Đối với Hội thẩm nhân dân thành phần thiếu một Hội đồng xét xử, họ lại có kiến thức pháp luật kỹ xét xử bị hạn chế (Một phần bầu theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân cấp bận công tác chun mơn) Vì vậy, cần thường xun tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân, nhằm góp phần đảm bảo cho hoạt đợng định tội danh đạt kết cao Tiếp tục tăng cường cơng tác giáo dục trị tư tưởng cho đợi ngũ CBCC ngành Tịa án nói chung việc: đẩy mạnh việc học tập làm theo tư 57 tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Nghị 04-NQ/TW Khóa XII của Bợ Chính trị, gắn với phong trào thi đua xun suốt của ngành Tịa án nhân dân “Phụng cơng, thủ pháp, chí cơng, vơ tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với chủ đề “Phụng cơng, thủ pháp, chí cơng, vơ tư” Về mặt tổ chức: Thực trạng án thụ lý giải hàng năm của ngành Tòa án, năm sau cao năm trước với yêu cầu đặt chất lượng giải án phải nâng lên Trong đó, biên chế cơng chức của ngành khơng tăng, mà cịn phải tinh giảm bợ máy theo đề án của Chính phủ Vì vậy, áp lực cơng việc chun mơn lớn, phần ảnh hưởng đến hoạt động xét xử nói chung hoạt đợng định tợi danh nói riêng Vì vậy, cần kiến nghị với Quốc hợi sớm xem xét việc bổ sung thêm biên chế cho ngành Tịa án Bên cạnh cịn phải nâng cao vai trị trách nhiệm, lực chun mơn nghiệp vụ cho lực lượng Điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Kiểm sát viên của Viện kiểm sát quá trình điều tra, truy tố mợt vụ án hình Thẩm phán Hội thẩm nhân dân 3.2.4 Phối kết hợp chặt chẽ với quan tiến hành tố tụng, quan tổ chức địa bàn huyện Trong hoạt động xét xử của Tồ án khơng có phối hợp, kết hợp chặt chẽ với các quan Nhà nước nói chung, đặc biệt quan tiến hành tố tụng (Cơ quan Cảnh sát điều tra Viện Kiểm sát cấp) khó mà hồn thành tốt các tiêu nhiệm vụ của ngành đặt Vì vậy, ln địi hịi ngành Tồ án cần phải tăng cường mối quan hệ phối hợp với quan tiến hành tố tụng cấp để giải tốt các vụ án lớn, khó khăn phức tạp, vụ án trọng điểm Các quan tố tụng phải có bàn bạc đến thống nhất, tránh biểu hiện mang tính cục bợ ngành, đồng thời phải có 58 thái đợ cương việc khắc phục sai sót quá trình tiến hành tố tụng giải vụ án Trong đó, vị trí vai trò của Tòa án quan trọng tránh tình trạng nể nang, thoả hiệp xét xử làm ảnh hưởng đến chất lượng xét xử Các quan tiến hành tố tụng phải xây dựng quy chế phối hợp công tác, định kỳ họp trao đổi vấn đề cịn có ý kiến khác các quan tiến hành tố tụng đánh giá chứng áp dụng pháp luật, nhằm đảm bảo giải tốt vụ án, đặc biệt vụ án phức tạp, trọng điểm dư luận xã hội quan tâm 59 Kết luận chương Chương của luận văn tập trung phân tích để làm rõ các yêu cầu giải pháp đảm bảo cho định tợi danh sở phân tích lý luận của chương thực tiễn của hoạt động định tội danh địa bàn huyện Cần Đước thời gian qua nêu tại chương Mặc dù, luận văn sử dụng mốc thời gian nghiên cứu từ năm 2014 đến năm 2018 giai đoạn áp dụng BLHS năm 1999 một phần của BLHS năm 2015, các yêu cầu giải pháp tập trung chủ yếu giai đoạn tương lai góp phần cho hoạt đợng định tợi danh tại hụn Cần Đước nói riêng nước nói chung đạt hiệu hơn, góp phần ổn định tình hình an ninh trị trật tự an tồn của xã hợi thời gian sau này, cụ thể: Về yêu cầu: - Tiếp tục triển khai thi hành có hiệu BLHS năm 2015; - Đảm bảo các yêu cầu cải cách tư pháp theo đường lối của Đảng Về giải pháp: - Phân tích đưa giải pháp nhằm hồn thiện các sách của pháp luật hình sự; -Tăng cường hướng dẫn áp dụng thống pháp luật; - Nâng cao lực chuyên môn đạo đức của đội ngũ Thẩm phán Hội thẩm nhân dân công tác xét xử án hình sự; - Sự phối hợp chặt chẽ các quan tiến hành tố tụng 60 KẾT LUẬN Định tợi danh mợt quá trình nhận thức logic khoa học, thực tiễn áp dụng pháp luật hình tố tụng hình tiến hành sở các tài liệu, chứng thu thập được; qua đó, xác định phù hợp hành vi nguy hiểm cho xã hội thực hiện với các dấu hiệu của cấu thành tội phạm tương ứng luật hình quy định nhằm đạt thật khách quan của vụ việc Định tội danh có hai loại, định tợi danh thức định tợi danh khơng thức, có ý nghĩa quan trọng mặt trị - xã hợi pháp lý, đảm bảo quyền người công xã hợi, kênh hiện thực hóa sách hình vào thực tiễn, yếu tố đảm bảo xác tình hình tợi phạm mợt khơng gian, thời gian định CTTP tổng hợp các dấu hiệu pháp lý luật hình quy định, thể hiện một hành vi nguy hiểm cho xã hội cụ thể tội phạm Trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, CTTP sở khoa học của việc định tợi danh CTTP có đặc điểm luật định, có tính đặc trưng có tính bắt ḅc CTTP có ba năng: chức tảng, chức phân biệt chức đảm bảo, chức phân biệt sở để phân biệt tội với tợi phạm kia, có ý nghĩa việc định tợi danh Có nhiều tiêu chí để phân loại CTTP tùy theo mục đích nghiên cứu, hiện cách phân loại CTTP theo đặc điểm cấu trúc của CTTP cách phân loại phổ biến nhất, gồm: CTTP vật chất CTTP hình thức Trong thời gian qua, quy định của pháp luật hình cịn nhiều bất cập, nhiều vướng mắc chưa hướng dẫn kịp thời nên thực tiễn định tội danh tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An nhiều địa phương nước gặp phải vướng mắc tương tự Ngoài nguyên nhân trên, thực tiễn việc định tợi danh sai cịn do: trình đợ nhận thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp 61 của người tiến hành tố tụng chưa rèn lụn, học tập để nâng cao trình đợ, tranh tụng tại phiên tòa chưa nâng cao chất lượng…vì phần góp phần vào hậu sai lầm xác định tội danh Đối với Tịa án nhân dân, định tợi danh loại trừ việc xét xử làm oan, sai, tiền đề pháp lý cho việc định hình phạt giải các vấn đề khác có vụ án hình như: Thẩm quyền xét xử, áp dụng biện pháp tư pháp, áp dụng biện pháp ngăn chặn, xử lý vật chứng, án phí, trách nhiệm dân sự… Trên sở lý luận thực tiễn định tội danh, phân tích các nguyên nhân khách quan chủ quan dẫn đến sai lầm tiến hành định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Đước, tỉnh Long An Luận văn đưa mợt số giải pháp hồn thiện mợt số quy định của pháp luật hình trực tiếp có liên liên quan đến hoạt đợng định tợi danh Bên cạnh đó, luận văn nhận diện nêu một số bất cập một số điều luật quy định BLHS năm 2015 cần phải có hướng dẫn thống để thi hành Đây công trình nghiên cứu khoa học của tơi, luận văn không tránh khỏi hạn chế, thiếu xót định Mặc dù, quá trình nghiên cứu cố gắng để đề tài đạt kết cao Kính mong quý thầy bạn đọc góp ý chân thành để luận văn của tơi tốt hơn./ 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Văn Beo (2010) Luật Hình Việt Nam – Quyển (phần tội phạm) Nxb Chính trị quốc gia, Cần Thơ Mai Bộ (2018), “Định tội danh theo các dấu hiệu khách quan của cấu thành tội phạm”, Tạp chí Tịa án nhân dân (số 21), tr.1 Bợ Chính trị (2002) Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới Bợ Chính trị (2005) Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 Bợ Chính trị (2005) Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Lê Cảm (1999) “Định tội danh - Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, Tạp chí Tòa án nhân dân (số 3,4,5,8,11) Lê Cảm (2000) Một số vấn đề lý luận chung định tội danh-Giáo trình Luật Hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội Lê Cảm (2000) Những vấn đề lý luận thực tiễn định tội danh,các nghiên cứu chuyên khảo phần chung Luật hình sự, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Lê Cảm (2004) Giáo trình Luật hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 10 Lê Cảm Trịnh Quốc Toản (2004) Định tội danh: lý luận, hướng dẫn mẫu 350 tập thực hành, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 11 Lê Cảm (2005) Những vấn đề khoa học Luật hình Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 12 Đinh Văn Quế (2003) Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự, phần tội phạm xâm phạm sở hữu, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 13 Quốc hợi(2003) Bộ luật Tố tụng Hình năm 2003 nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nợi 14 Quốc hợi (2009) Bộ luật Hình năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,Hà Nội 15 Quốc hội (2015) Bộ luật Hình năm 2015, Hà Nợi 16 Quốc Hợi (2017) Bộ luật Hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nợi 17 Tịa án nhân dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An (2014) Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 phương hướng nhiệm vụ năm 2015 18 Tòa án nhân dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An (2015) Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016 19 Tòa án nhân dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An (2016) Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 20 Tòa án nhân dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An (2017) Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018 21 Tòa án nhân dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An (2018) Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019 22 Tòa án nhân dân tối cao (2004)Nghị số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05/11/2004 Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao 23 Trường Đại học Luật Hà Nội (2006) Giáo trình luật hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 24.Phạm Minh Tuyên (2018)“Một số ý kiến tợi Cố ý gây thương tích gây tổn hại sức khỏe của người khác theo quy định tại Điều 134 của Bợ luật hình năm 2015”, Tạp chí Tịa án nhân dân (số 12), tr.1 25 Phạm Minh Tuyên (2018)“Một số vấn đề vướng mắc việc định tợi định khung hình phạt mợt số tợi xâm phạm sở hữu”, Tạp chí Tịa án nhân dân (số 21), tr.15 26 Phạm Thành Trung (2018) Những bất cập của Điều 260 BLHS 2015 https://tapchitoaan.vn/bai-viet/xay-dung-phap-luat, ngày cập nhật 01/01/2019 27 Võ Khánh Vinh (2003) Giáo trình lý luận chung định tội danh, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 28 Võ Khánh Vinh (2011) Quyền người tiếp cận đa ngành liên ngành luật học, Nxb khoa học xã hội 29 Võ Khánh Vinh (2012) Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng Hình Việt Nam năm 2003, Nxb Tư pháp 30 Võ Khánh Vinh (2013) Lý luận chung định tội danh, Nxb khoa học xã hội, Hà Nội 31 Võ Khánh Vinh (2013) Giáo trình tội phạm học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 32 Võ Khánh Vinh (2014) Giáo trình luật Hình Việt Nam, phần chung, Nxb khoa học xã hội, Hà Nội 33 Võ Khánh Vinh (2014) Giáo trình luật Hình Việt Nam, phần tội phạm, Nxb khoa học xã hội, Hà Nội ... hưởng đến hoạt động tố tụng tại địa phương Từ thực tiễn đó, lý giải cho việc chọn đề tài: ? ?Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Đước, tỉnh Long An” cho luận văn thạc sĩ của Tình hình nghiên... danh 1.2 Căn của việc định tội danh 15 1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến việc định tội danh 19 Chương 2: THỰC TIỄN ĐỊNH TỘI DANH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG. .. HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THIỆN TÂM ĐỊNH TỘI DANH TỪ THỰC TIỄN HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN Ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 8380104 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA
- Xem thêm -

Xem thêm: Định tội danh từ thực tiễn huyện cần đước, tỉnh long an” , Định tội danh từ thực tiễn huyện cần đước, tỉnh long an”