0

KeToan.Org_huong-dan-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-nam-2011.doc

49 1,368 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2012, 15:32

huong dan quyet toan thue TNCN HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2011PHẦN A: HƯỚNG DẪN CƠ QUAN CHI TRẢ THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCNI. Đối tượng quyết toánTổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập chịu thuế TNCN (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không có khấu trừ thuế) có trách nhiệm khai quyết toán số thuế TNCN đã khấu trừ của cá nhân trong năm và quyết toán thay cho cá nhân có uỷ quyền, bao gồm:1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân cư trú và không cư trú.2. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú.3. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán cho cá nhân.4. Cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm (Công ty Bảo hiểm).5. Cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số (Công ty Xổ số)Lưu ý:* Trường hợp tổ chức trả thu nhập bị hợp nhất hoặc sáp nhập thì trước khi hợp nhất hoặc sáp nhập phải quyết toán số thuế TNCN đã khấu trừ và cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động để người lao động làm cơ sở quyết toán thuế TNCN.* Trường hợp quyết toán cho các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế TNCN theo Nghị quyết 08/2011/QH13: Miễn thuế TNCN từ ngày 01 tháng 8 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011 đối với các cá 1nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007. Khi tổ chưc, cá nhân trả thu nhập được ủy quyền quyết toán thay cho cá nhân phải xác định đúng đối tượng được miễn thuế, số thuế được miễn tính theo công thức sau: Số thuế được miễn= Thuế phải nộp năm 2011 x 5 tháng12 thángII. Hồ sơ quyết toán thuế1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân cư trú- Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân - Mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.- Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động - Mẫu số 05A/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.- Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú - Mẫu số 05B/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.- Phụ lục miễn giảm thuế TNCN - Mẫu số 25/MGT-TNCN theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 (Nếu thuộc đối tượng được miễn thuế TNCN theo Nghị quyết 08/2011/QH13).Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập nhận ủy quyền quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân thì các cá nhân phải nộp cho tổ chức các giấy tờ sau:2Mẫu số: 05A/BK-TNCN(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính)+ Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 04-2/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.+ Các hoá đơn chứng từ chứng minh các khoản giảm trừ như: chứng từ đóng góp từ thiện, nhân đạo khuyến học. Chứng từ đóng góp các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định (cá nhân tự đóng) . Kê khai các Mẫu biểu được hướng dẫn tại Phần D Hướng dẫn kê khai các mẫu biểu.2. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú.- Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú Mẫu số 06/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.Kê khai các Mẫu biểu được hướng dẫn tại Phần D Hướng dẫn kê khai các mẫu biểu.3. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán cho cá nhân.- Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú - Mẫu số 06/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.- Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán - Mẫu số 06/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.3- Phụ lục miễn giảm thuế TNCN - Mẫu số 25/MGT-TNCN theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 (Nếu thuộc đối tượng được giảm 50% số thuế TNCN theo Nghị quyết 08/2011/QH13).Kê khai các Mẫu biểu được hướng dẫn tại Phần D Hướng dẫn kê khai các mẫu biểu.4. Cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm (Công ty Bảo hiểm).- Tờ khai tổng hợp thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm - Mẫu số 02/KK-BH ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.- Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm - Mẫu số 02A/BK-BH ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.Kê khai các Mẫu biểu được hướng dẫn tại Phần D Hướng dẫn kê khai các mẫu biểu.5. Cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số (Công ty Xổ số)- Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số Mẫu số 02/KK-XS ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.- Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số - Mẫu số 02A/BK-XS ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.Kê khai các Mẫu biểu được hướng dẫn tại Phần D Hướng dẫn kê khai các mẫu biểu.III. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.4IV . Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế hức, cá nhân chi trả thu nhập.- Đối với đơn vị trả thu nhập là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh: nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh. Trường hợp cơ quan thuế có thực hiện uỷ nhiệm thu thì đơn vị chi trả thu nhập nộp hồ sơ cho đơn vị được uỷ nhiệm.- Đối với các trường hợp khác:+ Cơ quan trung ương, cơ quan trực thuộc, trực thuộc Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan cấp tỉnh nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế. + Cơ quan thuộc, trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cơ quan cấp huyện nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế. + Cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, Văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài, .nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi cơ quan đóng trụ sở chính, hoặc tổ chức được uỷ nhiệm thu. 5PHẦN B: HƯỚNG DẪN CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THỰC HIỆN QUYẾT TỐN THUẾ TNCNI. Quyết tốn thuế đối với c á nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền cơng trực tiếp quyết tốn hoặc cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh 1. Đối tượng quyết tốn- Cá nhân có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc tạm nộp;- Cá nhân có u cầu hồn số thuế nộp thừa.- Cá nhân cư trú là người nước ngồi khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam trước khi xuất cảnh phải thực hiện quyết tốn thuế.- Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền cơng tại một tổ chức trả thu nhập trong năm 2011 thì có thể uỷ quyền quyết tốn thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập.Lưu ý: Cá nhân chỉ có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế TNCN theo phương pháp khốn khơng phải quyết tốn thuế.2. Cách xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộpThuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế x Thuế suất* Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền cơng được áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân.* Thu nhập tính thuếThu nhập tính thuế =Thu nhậpchịu thuế-Các khoản giảm trừ gia cảnh-Các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc-Các khoản đóng góp quỹ từ thiệnquỹ nhân đạo quỹ khuyến học2.1 Xác định thu nhập chịu thuế62.1.1 Xác định thu nhập chịu thuế đối với tiền lương tiền công Thu nhập chịu thuế =Tiền lương tiền côngtiền thù lao nhận được trong năm 2011+Các khoản thu nhập khácnhận được trong năm 2011Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản thu nhập khác mà người lao động nhận được trong năm 2011 dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền theo quy định tại khoản 2, Mục II Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008; Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 và Điều 1 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính. 2.1.2 Xác định thu nhập chịu thuế đối với hoạt động kinh doanh: Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế=Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế-Chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập trong kỳ tính thuế+ Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuếTrong đó:* Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.Việc xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đề nghị xem chi tiết tại tiết b, điểm 1.3.1, mục I, phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC.* Các khoản chi phí hợp lý được trừ là các khoản chi phí thực tế phát sinh, có liên quan trực tiếp đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và có hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.Việc xác định từng khoản chi phí hợp lý được quy định chi tiết tại điểm 1.3.2, mục I, phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC.7* Thu nhập chịu thuế khác là các khoản thu nhập phát sinh trong quá trình kinh doanh như: tiền phạt vi phạm hợp đồng; tiền phạt do chậm thanh toán; tiền lãi ngân hàng trong quá trình thanh toán, tiền lãi do bán hàng trả chậm, trả góp, tiền lãi do bán tài sản cố định; tiền bán phế liệu, phế phẩm.2.2 Cách xác định các khoản giảm trừ* Giảm trừ gia cảnh: Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế, bao gồm giảm trừ cho bản thân người nộp thuế và giảm trừ cho người phụ thuộc, mức giảm trừ cho bản thân là 4 triệu đồng/tháng, 48 triệu đồng/năm (là mức tính bình quân cho cả năm), mức giảm trừ cho người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng là 1,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.Việc xác định các khoản giảm trừ gia cảnh thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 3, Mục I, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC; Điều 2, Điều 3 Thông tư số 62/2009/TT-BTC; Điều 04 Thông tư số 02/2010/TT-BTC. Một số lưu ý khi xác định giảm trừ gia cảnh:- Trường hợp khi quyết toán thuế cá nhân mới nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thì không được tính giảm trừ gia cảnh. - Cá nhân được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng và thay đổi người phụ thuộc (không phân biệt ngày có nghĩa vụ nuôi dưỡng hoặc thay đổi người phụ thuộc là ngày đầu tháng hay cuối tháng). Ví dụ: Bà A có con sinh ngày 30/4/2011 thì Bà A được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng 4/2011 với số tiền được giảm trừ gia cảnh là 1,6 triệu đồng/tháng.- Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng đến Việt Nam đến tháng rời Việt Nam (trong năm quyết toán thuế) .Ông B là cá nhân người nước ngoài đến Việt Nam từ ngày 15/01/2011 rời Việt Nam vào ngày 03/9/2011 thì ông B được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 1/2011 đến tháng 9/2011.8* Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học: Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa (Các tổ chức, cơ sở này phải được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ); Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (các quỹ này được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ). Chứng từ để được khấu trừ là chứng từ thu hợp pháp của tổ chức, cơ sở, của các quỹ. * Các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc: Là các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, . Các khoản bảo hiểm khác không được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế. Mức bảo hiểm được trừ căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế. Trường hợp cá nhân tự đóng các khoản bảo hiểm nói trên thì mức được trừ căn cứ vào chứng từ của cơ quan bảo hiểm và tỷ lệ đóng bảo hiểm theo hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế.Cá nhân người nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt nam, người Việt nam là cá nhân cư trú nhưng làm việc tại nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của quốc gia cá nhân cư trú mang quốc tịch tương tự quy định của pháp luật Việt Nam như BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác (nếu có) thì được trừ các khoản phí bảo hiểm đó vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân.Chứng từ để được khấu trừ là chứng từ thu tiền của cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm y tế.Lưu ý: Chỉ có tiền đóng bảo hiểm bắt buộc của năm 2011 mới được trừ 9vào thu nhập chịu thuế năm 2011.2.3. Cách tính thuế Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế được tính theo từng bậc thu nhập và thuế suất tương ứng theo biểu luỹ tiến từng phần, trong đó số thuế tính theo từng bậc thu nhập được xác định bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (x) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.Phương pháp tính thuế luỹ tiến từng phần được cụ thể hoá theo Biểu tính thuế rút gọn như sau:BậcThu nhập tính thuế /thángThuế suấtTính số thuế phải nộpCách 1 Cách 21 Đến 5 triệu đồng (trđ) 5% 0 trđ + 5% TNTT 5% TNTT 2 Trên 5 trđ đến 10 trđ 10% 0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ 10% TNTT - 0,25 trđ3 Trên 10 trđ đến 18 trđ 15% 0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ 15% TNTT - 0,75 trđ4 Trên 18 trđ đến 32 trđ 20% 1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ 20% TNTT - 1,65 trđ5 Trên 32 trđ đến 52 trđ 25% 4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ 25% TNTT - 3,25 trđ6 Trên 52 trđ đến 80 trđ 30% 9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ 30 % TNTT - 5,85 trđ7 Trên 80 trđ 35% 18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ 35% TNTT - 9,85 trđSố thuế TNCN phải nộp được tính như sau:- Xác định thu nhập tính thuế bình quân tháng bằng (=) tổng thu nhập tính thuế cả năm 2011 chia (:) cho 12 tháng;- Xác định số thuế TNCN phải nộp từng tháng bằng (=) thu nhập tính thuế bình quân tháng và mức thuế suất thuế TNCN luỹ tiến tương ứng từng phần thu nhập tính thuế;- Xác định số thuế TNCN phải nộp của cả năm bằng (=) số thuế TNCN phải nộp từng tháng nhân (x) với 12 tháng;- Xác định số thuế còn phải nộp hay nộp thừa bằng (=) số thuế TNCN phải nộp của cả năm trừ (-) số thuế đã khấu trừ (nếu có) trừ (-) số thuế tạm nộp (nếu có).10
- Xem thêm -

Xem thêm: KeToan.Org_huong-dan-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-nam-2011.doc, KeToan.Org_huong-dan-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-nam-2011.doc, , Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ chuyển nhượng chứng khốn cho cá nhân. Cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số Cơng ty Xổ số, Cách xác định thuế thu nhập cá nhân Hồ sơ quyết toán thuế, Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế, Nơi nộp hồ sơ hoàn thuế